Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008-2009 навчальний рік Факультет фармацевтичний icon

Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008-2009 навчальний рік Факультет фармацевтичний


Схожі
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008-2009 навчальний рік Факультет медичний...
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2007-2008 навчальний рік Факультет медичний...
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008 2009 навчальний рік Факультет фармацевтичний...
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008- 2009 навчальний рік Факультет...
Робоча навчальна програма з релігієзнавства на 2007-2008 навчальний рік факультет фармацевтичний...
Робоча навчальна програма з мікробіології...
Робоча навчальна програма з психодіагностики на 2007-2008 навчальний рік факультет медичний...
Робоча навчальна програма з дисципліни: “Медсестринство в сімейній медицині” на 2009-2010...
Робоча навчальна програма з фізичного виховання І здоров’Я на 2007 2008 навчальний рік...
Робоча навчальна програма з фізичного виховання І здоров’Я на 2007 2008 навчальний рік...
Робоча навчальна програма здисципліни “основи психології...
Навчальна програма з фізичного виховання на 2007-2008 навчальний рік...Загрузка...
скачать

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

Професор М.Ю.Коломоєць

"______"__________________2008 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з анатомії людини

на 2008-2009 навчальний рік


Факультет фармацевтичний

Спеціальність фармація
Освітньо-кваліфікаційний

рівень молодший спеціаліст

Кваліфікація фармацевт

Кафедра анатомії людини

Курс 1

Семестр ІІ

Лекції 20 годин

Практичні заняття 18 годин

Самостійна робота 28 годин

Диференційований залік

з анатомії з основами фізіології ІІ семестр 2 години

Всього 68 годин


Примітка. Розділ “Анатомія ” викладається як складова частина дисципліни “Анатомія з основами фізіології”. Розділ “Основи фізіології” обсягом 67 год. (20 год. – лекцій, 20 год. – практичних занять, 27 год. – самостійної роботи) викладається на кафедрі нормальної фізіології.

Разом 135 год.

Робоча навчальна програма складена у відповідності до «Програми з анатомії з основами фізіології» для медичних училищ, спеціальність «Фармація». (МОЗ України, Київ, 1995р.)


Схвалено на методичній нараді кафедри анатомії людини «5» травня 2008 року (протокол №107)


Завідувач кафедри анатомії людини,

професор Б.Г.Макар


Схвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю «22» травня 2008 року (протокол № 8)


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар


Чернівці, 2008

Основна мета викладання анатомії

Мета курсу анатомії – дати студентам достатній об’єм знань про будову органів і тканин тіла людини, про їх основні функції, необхідні для правильного і глибокого засвоєння спеціальних дисциплін, для майбутньої практичної роботи фармацевта. Головна увага приділяється тим розділам курсу, які сприяють поняттю дії лікувальних засобів, шляхах їх надходження та виведення з організму (травна, дихальна, видільна системи, система крово- та лімфообігу, нервова система). У студентів слід сформувати поняття про взаємозв’язок структури та функції органів, систем анатомічних основ регулювання життєдіяльності організму.

Слід звернути увагу на розуміння та запам’ятовування студентами найбільш поширених латинських термінів (зокрема, назви органів), що лежать в основі клінічної термінології.

Мета вивчення анатомії полягає не лише у надбанні теоретичних знань, але й практичних навичок по розпізнанню органів та їх частин на препаратах, муляжах, таблицях.

У виділені години для самостійної роботи навчити студентів працювати з літературою складати реферати, доповіді.


Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення анатомії

^

Назва дисципліни


Зміст дисципліни, необхідний

для вивчення анатомії

Біологія


Питання філогенезу органів та систем.

Онтогенетичний розвиток людини.

Дані з анатомії та фізіології людського організму.

Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.

Фізика

Властивості твердих тіл.

Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.

Хімія

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.


^ Зміст навчальної програми з анатомії

1. Вступ.

Предмет і завдання анатомії людини. Значення анатомії в системі фармацевтичної освіти.

Клітина. Будова, форма і типи клітин. Міжклітинна речовина. Структура біологічних мембран.

Поняття про тканини. Короткі відомості про будову, значення і місце епітеліальної, сполучної, м’язової і нервової тканин в організмі.

Поняття про орган і системи органів.

Частини і основні ділянки тіла людини, їх розташування, орієнтовні площини, осі.

Анатомічна термінологія.

^ 2. Кісткова система. З’єднання кісток.

Значення скелета. Будова кістки як органа. Хімічний склад і фізичні властивості кісток. Окістя. Кістковий мозок, його види.

Короткі відомості про будову скелета.

Скелет тулуба. Хребтовий стовп. Скелет грудної клітки, верхньої та нижньої кінцівок.

Скелет голови – череп. Лицевий та мозковий відділи черепа, кістки що їх складають.

Поняття про сполучення кісток. Основні типи сполучень. Рухомі з’єднання - суглоби: їх будова, основні та допоміжні елементи. Види рухів у суглобах.

^ 3. М’язова система.

М’язова система, її роль і загальні властивості.

Непосмуговані (гладкі) та посмуговані (поперечносмугасті, скелетні) м’язи, їх розташування в організмі.

Будова скелетного м’яза як органа. Сухожилки, фасції.

Короткі відомості про основні групи скелетних м’язів та їх функції:

 • м’язи голови і шиї;

 • м’язи тулуба (спини, грудей, живота);

 • м’язи верхньої кінцівки (поясу та вільної частини);

 • м’язи нижньої кінцівки (поясу та вільної частини).

^ 4. Травна система.

Загальний план будови травної системи: травний канал і великі травні залози. Будова стінок травного каналу, морфофункціональні особливості оболонок стінки. Залози слизової оболонки. Поняття про сфінктери.

Порожнина рота. Будова. Язик. Зуби, їх будова. Слинні залози, особливості їх будови.

Горло, його відділи. Стравохід.

Шлунок, його розташування, будова.

Печінка. Топографія, будова, функції. Жовчний міхур, жовчні протоки. Сфінктер Одді.

Підшлункова залоза. Будова і розташування.

Тонка кишка. Відділи, розташування, будова. Травлення в дванадцятипалій та інших відділах кишки. Всмоктування поживних речовин.

Товста кишка, її відділи, топографія, будова. Травлення в товстій кишці. Особливості всмоктування лікарських речовин, води та мінеральних солей.

^ 5. Дихальна система.

Уявлення про систему органів дихання. Порожнина носа, її будова. Повітроносні шляхи. Носова частина горла, гортань, трахея, бронхи, бронхіоли, їх будова, функції.

Легені. Місце розташування, форма, поверхні, функції, будова. Легеневі альвеоли.

Плевра і плевральна порожнина.

^ 6. Сечостатева система.

Значення видільних процесів для організму. Нирки, їх розташування, будова.

Ниркова миска, сечоводи, сечовий міхур, сечівник. Їх будова, топографія.

Статеві органи. Загальна характеристика системи статевих органів. Короткі відомості про чоловічі статеві органи, їх будова та функції.

Жіночі статеві органи, їх будова та функції.

^ 7. Система крово- і лімфообігу.

Загальна характеристика серцево-судинної системи. Роль кровообігу в організмі.

Серце, його будова, топографія, значення.

Будова клапанів серця, їх роль. Судини серця. Поняття про вади серця.

Автоматизм серцевого м’язу. Провідна система серця: пазушно-передсердний вузол (Кіса - Флека), передсердно-шлуночковий (Ашофа-Тавара), передсердно-шлуночковий пучок (Гіса). Іннервація серця.

Артерії, вени, капіляри.

Велике і мале коло кровообігу. Кровоносні судини малого кола кровообігу. Головні судини великого кола кровообігу. Аорта та її головні розгалуження. Артерії висхідної аорти, дуги аорти, низхідної аорти. Вени великого кола кровообігу. Ворітна вена. Нижня та верхня порожнисті вени.

Іннервація судин. Поняття про регуляцію роботи серця та руху крові в судинах. Нервовий та гуморальний механізми цієї регуляції.

Лімфатична система: значення, загальний план будови, зв’язок з кровоносною системою. Основні групи і функції лімфатичних вузлів.

^ 8. Імунна та ендокринна системи.

Імунна система, як система захисту організму. Центральні та периферичні органи імунної системи: їх будова, місце розташування, значення.

Загальна характеристика системи залоз внутрішньої секреції. Поняття про гормони.

Будова та функції гіпофіза.

Будова та функції шишкоподібного тіла (епіфіза).

Щитоподібна залоза, прищитоподібні залози, загруднинна залоза (тимус): їх будова та значення.

Надниркові залози, їх будова та функції.

Внутрішньосекреторна острівцева частина підшлункової залози. Гормони підшлункової залози. Інсулін і його роль в організмі.

Внутрішньосекреторна функція статевих залоз.

^ 9. Нервова система.

Загальні відомості про нервову систему. Поняття про центральну і периферичну нервову системи, їх єдність. Соматична та автономна (вегетативна) нервова система. Рефлекс – основна форма нервової діяльності.

Нерви та нервові вузли (ганглії).

Спинний мозок, його будова і функції. Передні та задні корінці та утворення спинномозкових нервів.

Головний мозок. Загальні дані про головний мозок, його будову і відділи.

Стовбур мозку. Довгастий мозок і міст: їх будова, функціональне значення. Середній і задній мозок, їх будова і функціональне значення. Проміжний мозок, будова, значення. Поняття про черепно-мозкові нерви. Передній (кінцевий) мозок. Півкулі великого мозку. Короткі дані про будову. Кора, біла речовина, підкіркові ядра.

Автономна (вегетативна) нервова система, її будова і фізіологія. Симпатичний та парасимпатичний відділи, особливості будови.

^ 10. Органи чуття. Сенсорні системи. Шкіра.

Поняття про аналізатори. Значення аналізаторів у пізнанні зовнішнього світу.

Короткі анатомічні дані про будову органа зору. Сприймання зорових подразнень. Роль колбочок і паличок. Кольоросприйняття. Адаптація ока. Акомодація.

Короткі дані про будову органа слуху та рівноваги. Сприйняття слухових подразників, відчуття положення та руху тіла.

Органи нюху і смаку.

Шкіра. Будова шкіри. Епідерміс. Дерма. Підшкірна основа. Функції шкіри.


^ Тематичний план лекцій з анатоміїп/п

Теми лекцій

К-ть годин

1.

Предмет анатомії. Загальні дані про будову організму людини та його цілісність. Опорно-руховий апарат. Кісткова система, з’єднання кісток. М’язова система, її роль, види м’язів та їх функція. Короткі відомості про групи м’язів голови, шиї, тулуба, кінцівок.

2

2.

Вчення про внутрішні органи. Поняття про систему органів. Травна система. Анатомія відділів травної системи: порожнини рота, глотки, стравоходу, шлунку, тонкої та товстої кишки. Залози травної системи.

2

3.

Дихальна система, її значення та загальний план будови. Анатомія органів дихання: порожнини носа, гортані, трахеї, бронхів, легенів. Плевра. Середостіння.

2

4.

Сечовидільна система органів, анатомічна будова. Репродуктивна система. Анатомічна будова чоловічих та жіночих статевих органів.

2

5.

Вчення про судинну систему. Будова серця, кровопостачання та іннервація. Велике і мале коло кровообігу, їх значення.

2

6.

Стислі дані про судини малого та великого кіл кровообігу. Лімфатична система: значення, загальний план будови, зв’язок з кровоносною системою.

2

7.

Імунна система, як система захисту організму. Будова центральних та периферійних органів імунної системи. Залози внутрішньої секреції, їх анатомічна будова та роль у гормональній регуляції життєдіяльності.

2

8.

Нервова система. Регуляція функцій соматичним та вегетативним відділами. Спинний мозок, його будова та функції. Спинномозкові нерви. Сплетення: гілки та зони іннервації. Поняття про черепні та спинномозкові нерви, їх будова, зони іннервації.

2

9.

Головний мозок, його відділи: короткі дані про їх зовнішню та внутрішню будову. Черпні нерви, їх гілки, зони іннервації.

2

10.

Органи чуттів. Загальний план будови: рецептор, провідник, кірковий центр. Анатомічна будова органів нюху, смаку, зору, слуху, рівноваги.

2
Всього годин

20


Тематичний план лекцій обговорений і схвалений на методичній нараді кафедри анатомії людини «5» травня 2008 року (протокол №107)

^ Завідувач кафедри,

професор Б.Г.Макар


Тематичний п л а н практичних занять з анатомії

п/п

теми практичних занять

К-ть годин

1.

Анатомічна термінологія. Кісткова система. Будова кістки, її фізичні властивості та хімічний склад. Скелет. Кістки тулуба. Вивчення анатомічної будови кісток верхньої та нижньої кінцівок. Кістки черепа, будова, з’єднання кісток черепа.

2

2.

З’єднання кісток, види. Будова суглоба. З’єднання кісток тулуба, верхніх та нижніх кінцівок.

2

3.

М’язова система. М’язи тулуба (спини, грудей, живота). М’язи голови, шиї, верхньої та нижньої кінцівок. Функції.

2

4.

Загальний план будови органів травної системи їх топографія і функція. Залози травної системи: печінка, підшлункова залоза. Будова, функція. Очеревина.

2

5.

Дихальна система. Вивчення анатомічної будови порожнини носа, гортані, бронхів, легенів. Плевра. Середостіння.

2

6.

Вивчення будови органів сечовидільної системи: нирок, сечоводів, сечового міхура та сечівника. Анатомічна будова внутрішніх та зовнішніх чоловічих та жіночих статевих органів. Промежина.

2

7.

Будова серця. Вивчення головних артеріальних, венозних і лімфатичних судин організму людини.

2

8.

Вивчення органів імунної та ендокринної системи.

2

9.

Будова спинного та головного мозку. Спинномозкові та черепні нерви, будова, зони іннервації. Анатомія вегетативної частини нервової системи. Органи чуттів.

2

10.

Диференційований залік.

2
Всього годин

20


Тематичний план практичних занять обговорений і схвалений на методичній нараді кафедри анатомії людини «5» травня 2008 року (протокол №107)


^ Завідувач кафедри

професор Б.Г.Макар


Перелік Тем, які виділені для самостійного вивчення


п/п

теми занять

Кількі­сть годин

1.

2.


3.

4.

5.


6.

7.

8.

9.


10.

11.

12.


13.

14.

Будова кістки. Розвиток кісток після народження.

Будова суглобів: основні та допоміжні елементи суглоба. Функції суглобів у залежності від форми суглобових поверхонь.

Види м’язової тканини. Будова скелетних м’язів, їх класифікація. Функція м’язів.

Поняття про орган та системи органів. Загальний план будови органів.

Перетравлення їжі та всмоктування. Анатомічні утворення, що забезпечують ці функції травної системи.

Плевра, листки плеври. Порожнина плеври. Середостіння: вміст, сполучення.

Промежина. Тазова та сечостатева діафрагми. Статеві відмінності будови.

Особливості кровообігу плода. Вади розвитку серця та судин.

Кровотворна система, значення, функції. Червоний кістковий мозок. Селезінка. Будова, топографія, функції.

Органи імунної системи. Будова та функція.

Органи ендокринної системи. Будова та функція.

Оболони головного та спинного мозку, простори, відростки, пазухи. Цереброспинальна рідина.

Шкіра, її будова, функції. Похідні шкіри: волосся, нігті, залози. Будова, значення.

Рецептори шкіри: дотикові, больові, температурні, їх значення. Місця підшкірного введення ліків.

2

2


2

2

2


2

2

2

2


2

2

2


2

2
Всього годин

28


Перелік тем для самостійної роботи обговорений і схвалений на методичній нараді кафедри анатомії людини «5» травня 2008 року (протокол №107)


Завідувач кафедри

професор Б.Г.Макар


^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Контроль початкового рівня знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять методом усного опитування та написання контрольних робіт, включає в себе перевірку теоретичного та практичного матеріалу з шкільної програми (біологія, фізика, хімія) та попередньо вивчених тем з анатомії людини (остеології та артросиндесмології при вивченні м’язової системи, вказаних розділів при вивченні спланхнології і так далі).

^ Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається методичною розробкою, методами:

 • усного опитування з використанням препаратів;

 • демонстрації окремих морфологічних структур на препаратах по завданню викладача;

Проміжний контроль знань студентів проводиться на практичних заняттях після вивчення певного розділу анатомії, шляхом:

 • написання контрольних робіт по окремих темах розділу;

 • усного опитування по питаннях вивченого розділу анатомії;

^ Підсумковий контроль знань здійснюється під час проведення диференційованого заліку, який проводиться в усно-практичній формі. У студентів з’ясовують знання теоретичного матеріалу згідно контрольних питань, а також виконання засвоєних практичних навичок.


Засоби контролю обговорені і схвалені на методичній нараді кафедри анатомії людини «5» травня 2008 року (протокол №107)


^ Завідувач кафедри

професор Б.Г.Макар

Перелік практичних навичок, які повинен опанувати студент і які підлягають контролю під час диференційованого заліку

 1. Визначити частини і основні ділянки тіла людини.

 2. Визначити орієнтовні площини тіла (сагітальну, фронтальну, горизонтальну).

 3. Визначити осі для описування рухів у суглобах.

 4. Визначити відділи скелету.

 5. Назвати і показати основні кістки черепа.

 6. Показати кістки поясу верхньої кінцівки, плеча, передпліччя та кисті.

 7. Назвати і показати кістки грудної клітки.

 8. Назвати і показати кістки поясу нижньої кінцівки, стегна, гомілки та стопи.

 9. Показати і назвати основні суглоби верхньої та нижньої кінцівок.

 10. Показати і назвати з’єднання між хребцями.

 11. Знаходити і називати на анатомічних препаратах, муляжах, таблицях основні групи скелетних м’язів: голови, шиї, верхньої кінцівки, тулуба (грудей, спини та живота), нижньої кінцівки. Визначити їх функції.

 12. На вологих препаратах, муляжах, таблицях знаходити і називати відділи травної системи, окремі органи, пояснити їх функції.

 13. На вологих препаратах, муляжах, таблицях визначити відділи та окремі органи дихальної системи.

 14. На вологих препаратах, муляжах, таблицях знаходити окремі органи сечовидільної системи, визначити їх функції.

 15. На вологих препаратах, муляжах, таблицях знаходити, називати окремі органи чоловічої та жіночої статевих систем.

 16. Уміти на препаратах і таблицях визначати розташування серця, його відділи.

 17. Показувати і називати судини, що виходять з серця, або впадають в нього.

 18. Вміти показувати і назвати основні гілки, що відходять від аорти.

 19. Показати магістральні судини верхньої кінцівки.

 20. Показати магістральні судини нижньої кінцівки.

 21. Уміти знайти і показати залози внутрішньої секреції: щитоподібну, прищитоподібні, вилочкову, гіпофіз, епіфіз, наднирник, статеві залози.

 22. Уміти на препаратах знаходити відділи центральної нервової системи.

 23. На препаратах уміти знаходити шийне, плечове, поперекове та крижово-куприкове сплетення.

 24. Вміти знайти і показати основні нерви верхньої кінцівки.

 25. Вміти знайти і показати основні нерви нижньої кінцівки.

 26. Вміти відшукати на препаратах симпатичний стовбур.


Практичні навички обговорені і схвалені на методичній нараді кафедри анатомії людини «5» травня 2008 року (протокол №107)


^ Завідувач кафедри

професор Б.Г.Макар


Перелік питань з анатомії до диференційованого заліку з дисципліни “Анатомія з основами фізіології”

1. Предмет анатомії, і його значення для спеціалістів фармацевтів.

2. Місце сучасної людини в системі організмів. Основні відмінні морфофункціональні особливості організму людини.

3. Частини і основні ділянки тіла людини. Знаходження частин тіла; орієнтовні площини, вісі, лінії.

4. Поняття про орган і системи органів. Загальний план будови органів. Організм як єдине ціле, його взаємозв’язок з зовнішнім середовищем.

5. Загальний покрив тіла людини: властивості, будова, функції. Поняття про шкірну сенсорну систему.

6. Скелет, його значення, відділи.

7. Будова кістки як органа. Хімічний склад і властивості кісток. Стадії їх розвитку.

8. Основні типи і види сполучень кісток. Суглоби: основні та допоміжні елементи, види, особливості рухів у суглобах.

9. Основні кістки черепа, тулуба, їх сполучення.

10. Основні кістки верхніх та нижніх кінцівок, їх сполучення.

11. Типи м’язів, їх розташування в організмі, основні властивості, значення.

12. Будова скелетного м’яза як органа. Сухожилки, їх значення. Поняття про кровопостачання, іннервацію м’язів. Фасції, їх значення.

13. Класифікація скелетних м’язів за формою та функцією. Поняття про м’язи-синергісти, м’язи-антагоністи, м’язову координацію.

14. Основні групи та підгрупи скелетних м’язів, їх функції.

15. Загальний план будови травної системи. Будова стінки травного каналу, морфофункціональні особливості оболонок стінки.

16. Порожнина рота: відділи, особливості будови. Процеси, що відбуваються в ній. Зів. Мигдалики.

17. Зуби: будова, кількість, назва. Зуби молочні і постійні. Акт жування.

18. Язик: особливості будови у зв’язку із функціями. Поняття про смакову сенсорну систему. Акт ковтання.

19. Будова слинних залоз.

20. Глотка, розташування, відділи, особливості будови, значення. Лімфатичне кільце Пирогова—Вальдейєра.

21. Стравохід: розташування, відділи, особливості будови у зв’язку із функцією.

22. Шлунок: розташування, відділи, будова. Функції шлунка.

23. Печінка: розташування. Особливості кровообігу печінки. Функції

печінки.

24. Жовчний міхур. Жовчні протоки.

25. Підшлункова залоза: розташування, будова, значення.

26. Тонка кишка: значення, відділи, розташування, будова стінки у зв’язку із функціями.

27. Товста кишка: відділи, розташування, особливості будови. Процеси, що відбуваються в ній.

28. Поняття про очеревину, заочеревинний простір.

29. Значення дихальної системи. Загальний план будови. Характерні анатомо-функціональні особливості повітроносних шляхів.

30. Легені: розташування, функції, будова. Дві системи кровоносних судин у легенях, їх значення.

31. Плевра: будова, призначення. Поняття про пневмоторакс і середостіння.

32. Нирки: значення, місцезнаходження, будова. Особливості кровопостачання нирок.

33. Сечовід, сечовий міхур: розташування, морфофункціональні особливості, функції.

34. Сечівник жіночий і чоловічий: особливості кожного з них, значення. Виведення сечі.

35. Чоловіча статева система.

36. Жіноча статева система.

37. Поняття про систему крові. Кровотворні органи, їх значення.

38. Загальний план будови системи крово- і лімфообігу в зв’язку з функціональним призначенням.

39. Серце: значення, місцезнаходження, будова. Кровопостачання, іннервація серця.

40. Поняття про провідну систему серця.

41. Типи кровоносних судин, особливості їх будови, значення. Поняття про мікроциркулярне русло.

42. Велике і мале кола кровообігу, їх значення.

43. Стислі дані про судини малого та великого кіл кровообігу.

44. Лімфатична система: значення, загальний план будови. Групи і функції лімфатичних вузлів. Лімфа: утворення, склад.

45. Селезінка: розташування в організмі, особливості будови, функції. Поняття про лімфоїдну систему.

46. Анатомофізіологічні особливості й значення ендокринних залоз. Поняття про гормони.

47. Гіпофіз, його розташування. Гормони гіпофіза, їх роль. Поняття про гіпоталамо-гіпофізарну систему.

48. Шишкоподібне тіло (епіфіз): розташування, особливості будови, значення. Щитоподібна залоза: розташування, особливості будови. Гормони залози, їх роль у організмі при гіпер- і гіпофункції залози.

49. Прищитоподібні залози: розташування, гормони, їх роль у організмі. Загруднинна залоза (тимус): розташування, особливості будови, значення.

50. Ендокринна частина підшлункової залози, її гормони.

51. Надниркові залози: розташування, особливості будови. Гормони залози, їх роль у організмі.

52. Значення і загальна будова нервової системи.

53. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Рефлекси безумовні та умовні. Механізм утворення умовних рефлексів.

54. Спинний мозок: розташування, особливості будови, функціональне значення.

55. Головний мозок: відділи, розташування, особливості будови, функціональне значення.

56. Цереброспинальна (спинномозкова) рідина: особливості утворення і відтоку, значення.

57. Периферична нервова система: загальна будова, функціональне призначення.

58. Автономна (вегетативна) нервова система: загальна будова, функціональне призначення.

59. Зорова сенсорна система.

60. Нюхова сенсорна система: загальна будова, функціональне призначення.

61. Смаковий аналізатор, будова, функція.

62. Слухова та присінкова (вестибулярна) сенсорна система: загальна будова.


Перелік питань до диференційованого заліку з дисципліни “Анатомія з основами фізіології“ обговорений і схвалений на методичній нараді кафедри анатомії людини ««5» травня 2008 року (протокол №107)


Завідувач кафедри

професор Б.Г.Макар


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю "22" травня 2008 року протокол № 8


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар

^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУЗ ДИСЦИПЛІНИ " АНАТОМІЯ З ОСНОВАМИ ФІЗІОЛОГІЇ"

Навчальним планом з дисципліни анатомія з основами фізіології передбачений диференційований залік. До диференційованого заліку допускаються студенти, які виконали навчальну програму, відробили всі пропущені заняття і не мають заборгованості. Диференційований залік проводиться у вигляді співбесіди викладача зі студентом з питань білету, який складається з 4 питань: двох з анатомії і двох з фізіології. Студент відповідає на питання, демонструючи будову і топографію органів та структур на препаратах, а також знання основних функцій життєдіяльності і клінічних методів дослідження функцій. Оцінки виставляються з кожного питання і остаточна оцінка узгоджується обома викладачами. Білетна програма та критерії оцінки знань вивішуються на інформаційному стенді.

Методика проведення диференційованого заліку схвалена на методичній нараді кафедри анатомії людини «5» травня 2008 року (протокол №107)


Зав. кафедри анатомії

професор Б.Г.Макар


Методика проведення диференційованого заліку схвалена на засіданні кафедри фізіології т «5» травня 2008року, протокол № 26

Зав. кафедри фізіології,

професор С.С.Ткачук


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю "^ 22" травня 2008 року протокол № 8


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю “14” травня 2008р. (протокол № 7).

Голова предметної методичної комісії

професор І.Ф.Мещишен

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ теоретичної і практичної підготовки

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який вичерпно, послідовно, грамотно та логічно вірно відповів на всі чотири питання, показав вміння пов’язувати теоретичний матеріал із практичним його застосуванням, не вагаючись відповідав на додаткові запитання, показував міцні знання з анатомічної термінології, будови та топографії органів та систем організму, їх функції, фізіологічних методів дослідження та уміння їх практичного застосування, володіє різнобічними навичками та способами їх виконання.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який грамотно, послідовно і по суті відповів на питання, але допустив окремі неточності при викладенні одного із питань, правильно пов’язує теоретичний матеріал з практичним його застосуванням, досить повно відповів на одне-два додаткові запитання.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який знає тільки основний матеріал, але не засвоїв його деталей, припускається неточностей, дає недостатньо правильні визначення, зазнає труднощів при викладенні анатомії і фізіології органів, фізіологічних методик і їх практичного виконання, правильно відповів не менш ніж на два з чотирьох питань білету.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, припускає суттєві помилки, невпевнено, зі значними труднощами виконує практичні роботи.

ПРИМІТКА: При оцінці знань студента на диференційованому заліку враховується також його поточна успішність у навчальному році, знання лекційного матеріалу і додаткової літератури по предмету.

Контроль практичної підготовки студентів здійснюється шляхом демонстрації окремих органів і їх частин, виконання ними лабораторних і функціональних досліджень.


Критерії оцінки на диференційованому заліку схвалені на методичній нараді кафедри анатомії людини «5» травня 2008 року (протокол №107)

Зав. кафедри анатомії

професор Б.Г.Макар


Критерії оцінки на диференційованому заліку схвалені на засіданні кафедри фізіології «5» травня 2008року, протокол № 26.

Зав. кафедри фізіології,

професор С.С.Ткачук


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю "^ 22" травня 2008 року протокол № 8

Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар


Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін фізіологічного та фізико-хімічного профілю “14” травня 2008р. (протокол № 7).

Голова предметної методичної комісії

професор І.Ф.Мещишен

^ Перелік навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі на кафедрі анатомії людини

Навчально-методичні посібники:

 1. Методичні розробки практичних занять з анатомії людини. (Круцяк В.М. і співавт.) – Чернівці, 2000.


Технічні засоби

 1. Діапроектор

 2. Комп’ютер

 3. Негатоскоп

 4. Мікроскоп

 5. Бінокулярний мікроскоп

 6. Лупа

Інші навчально-наочні засоби

 1. Скелет.

 2. Окремі препарати кісток.

 3. Розпили кісток.

 4. Декальциновані та спалені кістки.

 5. Череп.

 6. Окремі кістки черепа.

 7. Вологі препарати суглобів.

 8. Фіксований труп.

 9. Розпрепаровані фіксовані трупи.

10. Сагітальний розтин голови і шиї.

11. Вологі препарати верхньої кінцівки.

12. Вологі препарати нижньої кінцівки.

13. Сагітальні розтини чоловічого та жіночого тазу.

14. Вологі препарати всіх внутрішніх органів.

15. Муляжі ( гортань, серце, орган зору, орган слуху та ін.)

16. Макети сегментарної будови легенів, печінки, нирки.

17. Музейні препарати.

18. Набори по всіх темах лекцій та практичних занять.

19. Діафільми та кольорові слайди по всіх темах лекцій.

20. Набір рентгенограм.

21. Набір слайдів для стереопроекції.

22. Планшети.

23. Набір зубів ( молочні та постійні ).Перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури

 1. Гаврилов Л. Ф., Татаринов В. Г. Анатомия. – М.: Медицина; 1987

 2. Сапин М. Р. Анатомия человека - М.: Медицина; 1996. - Т.1,2.

 3. Липчегасо В. Я.; Самусев Р. С. Атлас нормальной анатомии человека. М.: Медицина ; 1988

 4. Очкуренко О. М.; Федотов О. В. Анатомія людини - К.: Вища школа; 1992

 5. Карманный атлас анатомии человека (Ханц Фениш) –Минск «Вышэйшая школа», 1996 – 464с.

 6. Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. Львів,1997.

 7. Воробьёва Е. А.; Губарь А.В. Анатомия и физиология. – М.: Литература, 1998. – 1472с.

 8. Карманный атлас анатомии человека (Ханц Фениш) –Минск «Вышэйшая школа», 1996 – 464с.

 9. Свиридов О.І. Анатомія людини. - Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

 10. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – СПб, «Гиппркрат», 2004. – 683 с.

 11. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика I. I., Ковешнікова В. Г. - Київ: Здоров’я, 2001. - 328с.

 12. Федонюк Я.І., Білик Л.С., Микула Н.Х. Анатомія та фізіологія з патологією. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. – 676 с.

 13. Питання та еталони відповідей до іспиту з анатомії людини і фізіології з патологією / Навчальний посібник для студентів I-IV рівнів акредитації Чернівці: БДМА, 2003. – 240с. (Макар Б.Г. та ін.)

 14. Шапаренко П. П., Смольский П. П. Анатомія людини 1,2 т, Здоров’я, 2003

 15. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. - Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.Ш, т.ІV.

 16. Кравчук С.Ю. Анатомія людини. – Чернівці, 2004. - 599 с.

 17. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. - Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. - 592с.

 18. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. Т1-3. - Лугінськ, «Шико», 2005.

 19. Дорлінг Кінлерслі. Людина. Навчальний посібний з анатомії та фізіології. – Львів, “БаК”, 2006. –240 с.

 20. Лютик М.Д., Макар Б.Г., Луканьова С.М., Шумко Б.І. Анатомія та фізіологія людини. - Чернівці, 2006. – 276 с.

 21. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапин М.Р., Парахін А.І. Анатомія людини. – Вінниця, «Нова книга», 2007. – Т.1-3.Скачати 227.29 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації15.10.2011
Розмір227.29 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх