Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни icon

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни


Схожі
Загальні методичні реко мендації щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи Здисципліни...
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни...
Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень Львів...
Методичні вказівки містять рекомендації до порядку підготовки...
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
1 Загальні вказівки до виконання курсової роботи...
1 загальні вказівки до виконання курсової роботи та її теоретичної частини...
1 загальні вказівки до виконання курсової роботи та її теоретичної частини...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного...Загрузка...
скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Інститут повітряного і космічного права та масових комунікацій

Кафедра безпеки інформаційних технологій

Кирило Петрович Ануфрієнко

Методичні рекомендації
до виконання курсової роботи


з навчальної дисципліни

«Аналітико-синтетична переробка інформації»

для студентів напряму 6.020100

«Документознавство та інформаційна діяльність»

Київ — 2010


Ануфрієнко, К. П.

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів напряму 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Кирило Петрович Ануфрієнко. — Київ: НАУ, 2010. — 22 с.  


Курсова робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни. Наведене загальне завдання на виконання курсової роботи та перелік індивідуальних варіантів тем. Даються методичні рекомендації до створення оглядового документу. Наведені вимоги до оформлення та структури курсової роботи, надані методичні рекомендації до виконання окремих розділів. Призначено студентам напряму 6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» при вивченні навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації».


ЗМІСТ

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4

2 ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 5

2.1 Загальне завдання 5

2.2 Примірний перелік індивідуальних варіантів тем курсових робіт 6

^ 3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 8

3.1 Методичні рекомендації до створення оглядового документу 8

4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ 11

4.1 Загальні вимоги 11

4.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення 12

^ 5 ВИМОГИ ДО ЗДАЧІ КУРСОВОЇ РОБОТИ НА ПЕРЕВІРКУ 18

5.1 Порядок здачі курсової роботи на перевірку 18

5.2 Порядок здачі електронного документу курсової роботи на перевірку 18

^ 6 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЛІТЕРАТУРА 20

6.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література 20

6.2 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література 21

6.3 Корисні інформаційні ресурси 22


1 Загальні положення

Курсова робота з дисципліни виконується з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та практичних умінь, набутих студентом у процесі засвоєння всього навчального матеріалу дисципліни.

Курсова робота з дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» представляє собою творче та репродуктивне рішення конкретної задачі щодо розробки інформаційного продукту як результату аналітико-синтетичної переробки інформації, виконане студентом самостійно під керівництвом викладача протягом встановленого терміну в одному семестрі відповідно до технічного завдання на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь і становить собою сукупність документів (пояснювальної записки).

В процесі виконання завдання курсової роботи студент застосовує всі основні види аналітико-синтетичної переробки інформації.

Індивідуальні варіанти завдання на курсову роботу різняться між собою вибором теми. Кожна тема курсової роботи покликана поглибити знання студента з реального практичного застосування технологій аналітико-синтетичної переробки інформації.

Виконання і оформлення пояснювальної записки до курсової роботи та захист курсової роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до даних методичних рекомендацій.

^ 2 Завдання на виконання курсової роботи

2.1 Загальне завдання

Створити інформаційний продукт за темою обраного варіанту — вторинний документ як результат аналітико-синтетичної переробки інформації, призначений для задоволення інформаційних потреб замовника. Розробку інформаційного продукту виконати в наступному порядку у відповідності до загальної та спеціальної методики створення відповідних вторинних документів та видів аналітико-синтетичної переробки інформації:

 1. За обраною темою здійснити інформаційний пошук та відібрати джерела інформації, які будуть виконувати роль первинних документів.

 2. Скласти бібліографічні описи на відібрані первинні документи у відповідності до діючого стандарту ДСТУ 7.1:2006.

 3. Здійснити інформаційний аналіз первинних документів.

 4. Здійснити інформаційний синтез тексту оглядового документу (реферативного огляду або бібліографічного огляду — на вибір, узгодивши з викладачем).

 5. Сформувати список використаних джерел.

 6. Скласти бібліографічний опис та рекомендаційну анотацію до отриманого оглядового документу.

 7. Скласти реферат до отриманого оглядового документу.

 8. Сформувати квазіреферат до отриманого оглядового документу за допомогою автоматизованого засобу реферування.

 9. Здійснити систематизацію за УДК та ББК отриманого оглядового документу.

 10. Скласти абетково-предметний покажчик до отриманого оглядового документу.

^ 2.2 Примірний перелік індивідуальних варіантів тем курсових робіт

Перелік індивідуальних варіантів тем курсових робіт наведено нижче в таблиці. Студент узгоджує вибір теми з викладачем.

Варі-ант #

Тема

ПриміткиАвтоматизовані системи управління бібліографічною інформацією


Формати бібліографічних метаданих


Застосування індексування для побудови електронних каталогів


Автоматизована класифікація документів


Сучасні документні систематичні класифікації світу


Популярні системи класифікації електронних документів та ресурсів


Координатне індексування


Автоматизоване анотування документів


Автоматизоване реферування документів


Аналітико-синтетична переробка інформації як спосіб подолання негативних наслідків інформаційного вибуху


Аналітико-синтетична переробка електронних документів


Автоматизовані бібліотечні інформаційні системи

в т.ч. огляд Koha; англ. Integrated Library System (ILS), або Library Management System (LMS)Технології електронних бібліотек


Застосування аналітико-синтетичної переробки інформації у вікі-системах

в т.ч. wikipedia.orgДокументальний інформаційний пошук

Методика пошуку у електронних каталогах бібліотек


Автоматизовані інформаційно-пошукові системи


Автоматизовані інформаційно-пошукові бібліотечні системи


Застосування аналітико-синтетичної переробки інформації в управлінні знаннями


Застосування технологій аналітико-синтетичної переробки документів у загальнодоступних он-лайнових бібліотечних каталогах (OPAC)

англ. Online Public Access Catalog (OPAC), або Library CatalogЗастосування технологій аналітико-синтетичної переробки документів у системах електронного документообігу


Пошуковий образ документу як результат аналітико-синтетичної переробки документу


Пошуковий образ запиту споживача та його зв’язок із пошуковим образом документу


Вторинний документ як інформаційний продукт


Аналітико-синтетична переробка інформації як складова інформаційної діяльності


Формат машиночитаного каталогізаційного запису (MARC)


Способи покращення пошукової доступності електронних документів

англ. findability


3 Методичні рекомендації до виконання завдання

^ 3.1 Методичні рекомендації до створення оглядового документу

Оглядовий документ — це інформаційний документ, який містить один або кілька оглядів. Він відображає зміст основних первинних документів з певної проблеми (теми, питання), оцінку їх на основі їхньої аналітично-синтетичної обробки. Його основу становить огляд.

Огляд — це текст, який містить концентровану інформацію, отриману в результаті відбору, аналізу, систематизації і логічного узагальнення відомостей з великої кількості першоджерел з певної теми за певний проміжок часу.

Оглядовий документ як вторинний (інформаційний) документ має певні специфічні риси: 1) це інформаційна модель стану, тенденцій розвитку та шляхів вирішення проблеми; 2) це узагальнена характеристика кількох чи сукупності документів.

Оглядові документи класифікують за різними ознаками. За глибиною згортання інформації розрізняють аналітичні огляди, які містять аргументовану оцінку інформації, рекомендації з її використання і реферативні огляди описового характеру. Крім того, готують бібліографічні огляди, які містять характеристики первинних документів як джерел інформації, що з’явилися за певний час або об'єднані якоюсь спільною ознакою.

Складаючи огляд, застосовують методи, властиві процесам підготовки інших документів: інформаційний аналіз, абстрагування, синтез, узагальнення тощо. Саме створюючи оглядові документи, передбачають як критичну оцінку наявної інформації, так і використання елементів наукового дослідження цієї інформації для одержання вихідного знання про стан і тенденції розвитку проблеми.

Оглядова інформація — це систематизована узагальнена інформація про стан об'єкта (предмета, питання). Під станом об'єкта розуміють його науковий або технічний рівень, організаційно-економічну ситуацію і тенденції розвитку.

Отримання оглядової інформації базується на таких процессах обробки документальних джерел інформації:

— вилучення з документів, відбір і систематизація системи даних і фактів, які характеризують основні аспекти стану об'єкта, що розглядається;

— доповнення їх, уточнення змісту, оцінка новизни і значущості, перевірка достовірності і встановлення взаємозалежності;

— логічне перетворення даних і фактів з метою отримання нової інформації про стан об'єкта, тобто знання про досягнутий об'єктом рівень, організаційно-економічну ситуацію і тенденції розвитку.

Сукупність цих процесів становить зміст поняття "інформаційний аналіз і синтез". Поряд з бібліографічним аналізом і методами дисциплінарного аналізу різноманітних наукових і технічних дисциплін він є одним із видів аналітико-синтетичної обробки документної інформації.

Реферативний огляд містить систематизовані дані і факти, узагальнену інформацію про стан розробки питання без їхньої критичної (наукової, технічної, економічної) оцінки автором огляду. Основне призначення інформаційного огляду — орієнтування споживачів інформації на ознайомлення зі станом розробки проблеми, питання.

Бібліографічний огляд — це огляд, який містить зв'язну і послідовну бібліографічну характеристику сукупності документних джерел з певного питання (проблеми, теми), що вийшли за певний період часу, а також бібліографічні описи цих документів. Слід розрізняти анотований бібліографічний список і бібліографічний огляд. У першому з них подають бібліографічний опис та анотацію документів, у другому — логічний послідовний виклад змісту первинних документів, їхній бібліографічний опис та огляд документів.

Бібліографічний огляд містить зведену характеристику документів, виконану на основі документографічного аналізу. У бібліографічному огляді подають узагальнений опис змістових елементів, а також наводять формальні ознаки, характерні для цих видань. Цільове призначення таких оглядів — орієнтація споживачів інформації в документних потоках, тобто надання допомоги споживачам у відборі з цих потоків необхідних їм (релевантних) документів. Бібліографічні огляди, як і інша бібліографічна продукція, є формою не концептографічного, а документографічного обслуговування. На відміну від анотованих покажчиків, у бібліографічному огляді першоджерела подають у зіставленні один з одним як об'єднаних однією думкою, часто з оцінкою документів. У такому разі складають критичні або рекомендаційні огляди.

Бібліографічні огляди поділяються також на огляди нових надходжень (ті, що вийшли у світ в останній період — місяць, рік), джерелознавчі або тематичні, в яких розглядаються характер, призначення і тематика видань з певної теми чи предмета, огляди інформаційних видань (певної сукупності реферативних журналів, бібліографічних покажчиків тощо), на персональні огляди і т. ін.

Бібліографічний огляд має таку структуру: вступ, основна частина, висновки. Усі складові огляду об'єднані спільною ідеєю, доповнюють одна одну, створюють зв'язну, логічну, послідовну розповідь про документи. У вступі обґрунтовується вибір теми, її специфіка. В основній частині подають характеристику документів. У заключній частині підбивають підсумки, вказують додаткові видання, інколи — відомості про критичні статті, рецензії, бібліографічні посібники, БД з теми огляду.

4 Вимоги до оформлення та виконання

^ 4.1 Загальні вимоги

Курсова робота виконується українською мовою.

Титульний аркуш оформлюється виключно за зразком (див. додаток А).

Оформлення тексту документу роботи повинно відповідати наведеним нижче вимогам.

Шрифт:

 • Times New Roman;

 • розмір 14 пт;

 • міжрядковий інтервал 1,5 пт;

 • інтервал між абзацами 6 пт;

 • абзацний відступ 1,5 см;

 • вирівнювання — за шириною;

 • розстановка переносів — обов'язково;

 • нумерація сторінок — обов'язково.

Поля:

 • Верхнє — 2 см;

 • Нижнє — 2 см;

 • Ліве — 3,5 см (разом з корінцем);

 • Праве — 1,5 см.

Розділи:

 • починаються з абзацного відступу;

 • пишуться великими літерами і не мають крапки наприкінці речення;

 • виділяються напівжирним шрифтом.

Пункти:

 • починаються з абзацного відступу;

 • починаються з великої літери і не мають крапки наприкінці речення;

 • виділяються напівжирним шрифтом.

Підпункти:

 • починаються з абзацного відступу;

 • починаються з великої літери і не мають крапки наприкінці речення;

 • не виділяються напівжирним шрифтом.

Нумерація сторінок: знизу праворуч, починаючи з титульної сторінки (проте номер сторінки на титулі не вказується).

Щоб дотриматися вимог до оформлення, рекомендується за основу (як шаблон) взяти зразок оформлення курсової роботи (див. додаток А).

Загальний обсяг (не плутати з обсягом основної частини) контрольної роботи повинен становити щонайменше 26 та щонайбільше 36 друкованих аркушів А4. Перевищення встановленого обсягу є такою ж помилкою, як і недостатній обсяг.

Файл електронного документу курсової роботи потрібно зберегти у одному з двох форматів текстових документів на основі мов розмітки:

1) ODF (OpenDocument) і назвати як «aspi_cw_var01_prizvywe_i.odt», де «prizvywe» — ваше транслітероване прізвище, «i» — транслітерована перша літера вашого імені, «01» — варіант курсової роботи;

1) Rich Text Format (RTF) і назвати як «aspi_cw_var01_prizvywe_i.rtf», де «prizvywe» — ваше транслітероване прізвище, «i» — транслітерована перша літера вашого імені, «01» — варіант курсової роботи.

^ 4.2 Вимоги до змісту структурних частин та їх оформлення

Курсова робота повинна містити наведений нижче перелік структурних частин, кожна з яких починається з нової сторінки.

Титульний аркуш:

   • Оформлюється виключно за зразком (див. додаток А).

^ Завдання на виконання курсової роботи:

   • Заголовок частини — «ЗАВДАННЯ» (пишеться великими літерами) та у наступному рядку «на виконання курсової роботи» (пишеться малими літерами) — не нумерується і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Повинна містити короткий зміст індивідуального технічного завдання курсової роботи.

   • Загальний обсяг структурної частини — 1 сторінка.

Анотація:

   • Заголовок частини — «АНОТАЦІЯ» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Повинна містити бібліографічний опис, анотацію та класифікаційні індекси (УДК та ББК) курсової роботи.

   • Загальний обсяг структурної частини — 1 сторінка.

   • Бібліографічний опис складається на курсову роботу як на неопублікований документ.

   • Анотація має бути рекомендаційного типу.

   • Інформаційна структура анотації: відомості про характер твору, основну тему, розглянуті проблеми, про об'єкти, мету дослідження та одержані результати.

   • Складаючи анотацію, слід користуватися методикою анотування.

   • Обсяг тексту анотації — не менше 500 знаків без пропусків (не менше 70 слів).

   • Визначення класифікаційних індексів УДК та ББК здійснюється за відповідними методиками систематизації.

Реферат:

   • Заголовок частини — «РЕФЕРАТ» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Повинна містити реферат курсової роботи.

   • Загальний обсяг структурної частини — 1 сторінка (не більше 500 слів).

   • Реферат повинен містити: 1) відомості про обсяг пояснювальної записки до курсової роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, використаних джерел інформації; 2) основний текст; 3) перелік ключових слів (словосполучень).

   • Основний текст реферату повинен відображати подану в пояснювальній записці інформацію в такій послідовності: мета роботи; метод або методологію проведення роботи; результати роботи; сфера застосування результатів; висновки.

   • Складаючи реферат, слід користуватися методикою реферування.

   • Перелік ключових слів, що є визначальними для розкриття суті основної частини курсової роботи, повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку через кому.

Квазіреферат:

   • Заголовок частини — «КВАЗІРЕФЕРАТ» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Повинна містити квазіреферат основної частини.

   • Загальний обсяг структурної частини — 1 сторінка.

   • Генерацію квазіреферату потрібно здійснити за допомогою автоматизованого засобу реферування, такого як застосунок TextReferent (TextAnalyst) тощо.

Зміст:

   • Заголовок частини — «ЗМІСТ» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Повинна містити зміст роботи.

   • Загальний обсяг структурної частини — 1 сторінка.

   • Повинні бути вказані такі структурні елементи: вступ, номери та назви всіх розділів та пунктів основної частини, висновки, абетково-предметний покажчик, список використаних джерел, — та номери сторінок з яких вони починаються.

Перелік умовних скорочень:

   • Заголовок частини — «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ».

   • Частина повинна бути у разі вживання понад п’яти скорочень.

   • Повинна містити перелік умовних скорочень.

   • Загальний обсяг структурної частини — 1 сторінка.

   • Без пояснень дозволяється використовувати тільки загальноприйняті скорочення, наприклад: ДСТУ, ПЕОМ, ПК, ПЗ тощо.

Вступ:

   • Заголовок частини — «ВСТУП» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Обсяг становить до 10 відсотків від обсягу основної частини.

   • Повинен містити обґрунтування вибору та актуальності обраної теми.

Основна частина:

   • Заголовку не має.

   • Обсяг основної частини повинен становити щонайменше 15 та щонайбільше 20 друкованих аркушів А4 (перевищення встановленого обсягу є такою ж помилкою, як і недостатній обсяг).

   • Повинна містити оглядовий документ.

   • Повинна складатися з 2-3-х пронумерованих розділів, які в свою чергу можуть поділяються на пронумеровані пункти.

   • Обов’язково повинна містити посилання на використані джерела.

Висновки:

   • Заголовок частини — «ВИСНОВКИ» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Обсяг становить до 10 відсотків від обсягу основної частини.

   • Повинна містити короткий результат виконаної роботи, резюме.

Абетково-предметний покажчик:

   • Заголовок частини — «АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Загальний обсяг структурної частини — 1-2 сторінки.

   • Повинна містити абетково-предметний покажчик роботи.

   • Абетково-предметний покажчик має представляти собою абетковий перелік предметних рубрик (в даному випадку за суттю — ключових слів або словосполучень) та сторінок, де вони вживаються.

   • Абетково-предметний покажчик слід складати, користуючись методикою предметизації.

   • Складання абетково-предметного покажчика можна виконати за допомогою автоматизованих засобів текстових процесорів, таких як OpenOffice.org або Microsoft Office Word.

^ Список використаних джерел:

   • Заголовок частини — «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» — не нумерується, пишеться великими літерами і не має крапки наприкінці речення; виділяється напівжирним шрифтом.

   • Повинна містити перелік використаних джерел (на які наведені посилання в тексті роботи) у порядку посилання на них у тексті або в алфавітному порядку.

   • Кожний елемент переліку використаних джерел — бібліографічний опис документу.

   • Бібліографічні описи оформлюються виключно за діючим стандартом — ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартiв з iнформацiї, бiблiотечної та видавничої справи. Бiблiографiчний запис. Бiблiографiчний опис. Загальнi вимоги та правила складання» (ГОСТ 7.1—2003).

   • Обов’язково вжити такі факультативні елементи бібліографічного опису: загальне позначення матеріалу, паралельна назва (за наявності), підназва (за наявності).

   • Кількість використаних джерел повинна становити щонайменше 15, з яких з точки зору класу матеріалу документу повинно бути щонайменше 5 традиційних документів (загальне позначення матеріалу [Текст] або [Рукопис]) та щонайменше 5 електронних ресурсів (загальне позначення матеріалу [Електронний ресурс]).

   • Серед бібліографічних описів використаних джерел повинно бути щонайменше 5 аналітичних описів.

   • Принаймні одне джерело має бути англійською мовою.

   • Складання списку використаних джерел можна виконати за допомогою автоматизованих менеджерів бібліографічної інформації, таких як Mendeley або вбудований автоматизований засіб OpenOffice.org. В такому випадку додатково з роботою потрібно здати бібліографічну базу даних.

5 Вимоги до здачі курсової роботи на перевірку

^ 5.1 Порядок здачі курсової роботи на перевірку

1. Електронний документ курсової роботи надіслати на перевірку на адресу електронної пошти вказану викладачем до 28 травня 2010 року в установленому порядку (який описується у пункті 5.2 цих методичних рекомендацій).

2. Здати на перевірку роздруковану на папері курсову роботу в установленому порядку.

^ 5.2 Порядок здачі електронного документу курсової роботи на перевірку

1. Студент надсилає електронний документ курсової роботи на перевірку на адресу електронної пошти вказану викладачем: cyril@xakep.ru.

2. Викладач оцінює отриманий електронний документ курсової роботи.

3. У разі достатнього рівня виконання та оформлення курсової роботи викладач надсилає студенту повідомлення «Підтвердження реєстрації», яке має таку структуру:


^ Назва поля

Зміст поля

Повідомлення

Підтвердження реєстрації

Реєстраційний номер у викладача

[Реєстраційний номер у одержувача]

Дата реєстрації у викладача

[Дата реєстрації у одержувача]


Призначення повідомлення «Підтвердження реєстрації»: підтвердження про реєстрацію електронного документа у одержувача — викладача.

4. У противному випадку, якщо курсова робота має недостатній рівень виконання та оформлення, викладач надсилає студенту повідомлення «Відмова від прийняття», яке має таку структуру:


^ Назва поля

Зміст поля

Повідомлення

Відмова від прийняття

Причина відмови

[Обґрунтування причини відмови]


Призначення повідомлення «Відмова від прийняття»: відмова від реєстрації електронного документа одержувачем — викладачем.


5. Якщо студент не отримав жодного повідомлення від викладача, робота вважається не доставленою одержувачу — викладачу. В такому випадку студент повинен спробувати повторно здійснити надсилання електронного документу курсової роботи (можливо з іншої електронної адреси). Якщо надіслати електронний документ курсової роботи не вдається, потрібно доставити електронний документ викладачу альтернативним шляхом (на носії CD/DVD).

6 Рекомендовані джерела інформації та література

^ 6.1 Основні рекомендовані джерела інформації та література

  1. Кушнаренко, Н. Наукова обробка документів [Текст]: Підручник / Наталя Миколаївна Кушнаренко, Валерія Костянтинівна Удалова. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2006. — 334 с. — ISBN 966-346-234-5. | Анотація на сайті видавництва

  2. Зупарова, Л. Аналитико-синтетическая переработка информации [Текст] / Л. Б. Зупарова, Т. А. Зайцева; под ред. Ю.Н. Столярова. — М.: ФАИР, 2007. — 400 с. — (Специальный издательский проект для библиотек). — ISBN 978-5-8183-1248-4. 

  3. Блюменау, Д. Информационный анализ/синтез для формирования вторичных документов [Текст]: Практическое пособие / Д.И.Блюменау. — СПб.: Профессия, 2002. — 256 с. — (Специалист). — ISBN 5-93913-033-X.

  4. Голубцов, С. Средства менеджмента библиографической информации [Текст]: Учебно-методическое пособие / Станислав Брониславович Голубцов. — М.: ИВЭСЭП, 2009. — 84 с. — ISBN 978-5-7320-1101-2. 

  5. Ландэ, Д. Поиск знаний в Internet [Текст]: Пер с англ. / Дмитрий Владимирович Ландэ. — М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. — 272 с. — (Профессиональная работа). — ISBN 5-8459-0764-0.

  6. Романенко, В. Сетевой информационный поиск [Текст]: Практическое пособие / Владимир Николаевич Романенко, Галина Васильевна Никитина; Российская академия естественных наук. Северо-Западное отделение образования и развития науки. — СПб.: "Профессия", 2005. — 288 с. — ISBN 5-93913-044-5.

^ 6.2 Додаткові рекомендовані джерела інформації та література

  1. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1-2003. — Введ. 2004.01.07. — М., 2004. 

  2. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.80-2000. — Введ. 2001.07.01. — Минск, 2000. — 7 с. 

  3. Башмаков, А. Интеллектуальные информационные технологии [Текст]: Учеб. пособие / Александр Игоревич Башмаков, Игорь Александрович Башмаков. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. — 304 с. — (Информатика в техническом университете). — ISBN 5-7038-2544-Х.

  4. Земсков, A. Электронная информация и электронные ресурсы [Текст] / Андрей Земсков, Яков Шрайберг. — М.: ФАИР, 2007. — 528 с. — (Специальный издательский проект для библиотек). — ISBN 978-5-8183-1259-0.

  5. Клименко, С. Электронные документы в корпоративных сетях [Текст]: второе пришествие Гутенберга / Станислав Владимирович Клименко, Игорь Валентинович Крохин, Виктор Михайлович Кущ, Юрий Львович Лагутин. — Москва: Эко-трендз, 1999. — 272 с. — ISBN 5-88405-014-3.  

[Попередження! Бібліографічні описи наведені нижче можуть не відповідати сучасному стандарту ДСТУ 7.1:2006]

  1. Закон України "Про інформацію" вiд 02.10.1992 №2657-XII [Увага! Бібліографічний опис не відповідає сучасним стандартам

  2. Закон України "Про науково-технічну інформацію" вiд 25.06.1993 №3322-XII [Увага! Бібліографічний опис не відповідає сучасним стандартам

  3. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" вiд 22.05.2003 №851-IV [Увага! Бібліографічний опис не відповідає сучасним стандартам]

^ 6.3 Корисні інформаційні ресурси

 1. Електронні документи, електронні архіви на офіційному веб-сайті Державного комітету архівів України

 2. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України

 3. Нормативная база Государственной системы научно-технической информации (ГСНТИ): официальные документы (законы, указы, постановления Президента и Правительства), посвященные разным аспектам создания и использования информационных ресурсов; ведомственные и региональные акты, регламентирующие деятельность ГСНТИ; стандарты, определяющие правила создания и использования информационных ресурсов; классификационные схемы, используемые для систематизации информационных потоков: www.gsnti-norms.ru

 4. Интернет-Университет Информационных Технологий: INTUIT.ru

 5. Электронная библиотека "Либрус": librus.ru

 6. Wikipedia: en.wikipedia.org

 7. Українська Вікіпедія: uk.wikipedia.org

 8. Російська Вікіпедія: ru.wikipedia.org

Скачати 207.63 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації14.10.2011
Розмір207.63 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх