Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008 2009 навчальний рік Факультет фармацевтичний icon

Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008 2009 навчальний рік Факультет фармацевтичний


Схожі
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008-2009 навчальний рік Факультет медичний...
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2007-2008 навчальний рік Факультет медичний...
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008-2009 навчальний рік Факультет фармацевтичний...
Робоча навчальна програма з анатомії людини на 2008- 2009 навчальний рік Факультет...
Робоча навчальна програма з релігієзнавства на 2007-2008 навчальний рік факультет фармацевтичний...
Робоча навчальна програма з мікробіології...
Робоча навчальна програма з психодіагностики на 2007-2008 навчальний рік факультет медичний...
Робоча навчальна програма з дисципліни: “Медсестринство в сімейній медицині” на 2009-2010...
Робоча навчальна програма з фізичного виховання І здоров’Я на 2007 2008 навчальний рік...
Робоча навчальна програма з фізичного виховання І здоров’Я на 2007 2008 навчальний рік...
Робоча навчальна програма здисципліни “основи психології...
Навчальна програма з фізичного виховання на 2007-2008 навчальний рік...Загрузка...
скачать

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет
"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

Професор М.Ю.Коломоєць

"______"__________________ 2008 р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з анатомії людини

на 2008 – 2009 навчальний рік

Факультет фармацевтичний

Спеціальність клінічна фармація


Кафедра анатомії людини

Курс 1

Семестр І – й

Лекції 10 годин

Практичні заняття 36 годин

Самостійна робота 44 годин


Іспит І – й семестр

Всього 90 годин

Кредитів ЕСТS 3


Примітка : розділ “Нормальна анатомія” викладається як складова частина дисципліни “Нормальна анатомія з основами гістології”. Розділ основи гістології викладається на кафедрі гістології.


Робоча навчальна програма складена у відповідності до “Програми з біології і фізіології з основами анатомії” для студентів вищих фармацевтичних закладів освіти та фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІУ рівнів акредитації (МОЗ України, Київ 1998р.).

Схвалено на методичній нараді кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)


Завідувач кафедри анатомії людини,

професор Б.Г.Макар


Схвалено предметною методичною комісією з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю профілю «12» червня 2008 року (протокол № 9)


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар


Чернівці, 2007

Основна мета викладання нормальної анатомії для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – клінічна фармація)

Мета курсу нормальної анатомії – дати студентам достатній обсяг знань про будову тканин та органів тіла людини, необхідний для правильного та глибокого засвоєння спеціальних дисциплін. Клінічний фармацевт повинен адекватно пов’язувати дію лікарських речовин з структурними складовими органів, систем органів.

Слід сформувати у студентів поняття про взаємообумовленість будови та функції органів, зв’язок між органами, анатомічні основи механізмів регулювання функцій органів.

Головна увага приділяється тим розділам курсу, які сприяють поняттю дії лікувальних засобів, шляхам їх потрапляння та виведення з організму (травна, дихальна, видільна системи, система крово- та лімфообігу, нервова система). Слід звернути увагу на розуміння та запам’ятовування найбільш поширених латинських термінів (зокрема назв органів), що лежать в основі клінічної термінології. Мета вивчення анатомії полягає не лише у надбанні теоретичних знань, але й практичних навичок по визначенню органів та їх частин на препаратах, муляжах, таблицях.

У відведені часи для самостійної роботи навчити студентів користуватися літературою, складати реферати, доповіді.


Перелік дисциплін, які є необхідними для вивчення нормальної анатомії

^

Назва дисципліни


Зміст дисципліни, необхідний для вивчення анатомії людини

Біологія


Питання філогенезу органів та систем.

Онтогенетичний розвиток людини.

Дані з анатомії та фізіології людського організму.

Взаємовідношення організму людини із зовнішнім середовищем, та вплив останнього на анатомічну будову на різних етапах розвитку людини.

Фізика

Властивості твердих тіл.

Закони механіки.

Електричні явища в тканинах.

Хімія

Питання органічної та неорганічної хімії, щодо властивостей газів, металів, солей, білків, жирів та вуглеводів.^

Зміст навчальної програми з нормальної анатомії

Вступ


Предмет і завдання анатомії людини. Значення анатомії у системі фармацевтичних дисциплін. Організм, елементи, що його складають. Рівні морфофункціональної організації організму людини. Основи ембріології. Фази розвитку зародка. Диференціювання тканин. Інтеграція тканин в орган та системи органів. Загальні принципи побудови тканин. Будова і функції епітеліальних. Сполучних, м’язових та нервової тканини.

^ Опорно-руховий апарат.

Значення скелета. Будова кісток як органа. Компактна та губчаста речовина. Окістя, кістковий мозок. Стадії розвитку кістки. Основні дані про будову кісток тулуба, голови, верхніх та нижніх кінцівок. Основні типи сполучення кісток. Суглоби. М’язова система, її роль і загальні властивості. Види м’язової тканини. Короткі дані про основні групи м’язів та їх функцію.

^ Вчення про внутрішні органи.

Значення внутрішніх органів. Їх класифікація за функцією та внутрішньою будовою. Загальні риси будови внутрішніх органів. Загальний план будови травної системи людини, травний канал і великі травні залози. Будова стінки травного каналу. Ротова порожнина, слинні залози, зуби, язик. Глотка та стравохід. Шлунок, анатомічна будова , функція. Тонка та товста кишки: будова, відділи, особливості травлення в них. Печінка, будова, функції; жовчний міхур, жовчні протоки. Підшлункова залоза; її будова, розташування, функції. Уявлення про загальну будову органів дихання. Повітряноносні шляхи: порожнина носа, носоглотка, гортань, бронхи: будова, функції. Легені: місце розташування, будова. Структурно-функціональна одиниця легенів – ацинус: будова. Функція. Плевра, її листки, плевральна порожнина. Характеристика органів виділення (нирки, легені, шкіра). Загальний план будови сечовидільної системи: нирки та сечовивідні шляхи. Морфофункціональна будова нирки. Сечові шляхи: ниркова миска, сечоводи, сечовий міхур, сечівник. Їх будова та функції. Значення статевої системи. Чоловічі статеві органи: внутрішні та зовнішні; розташування, будова, функції. Жіночі статеві органи: внутрішні та зовнішні, розташування; особливості будови в зв’язку з функціями.

^ Система крово- та лімфообігу.

Морфологічна характеристика системи крово- та лімфообігу в зв’язку з функціональним призначенням. Серце як центральний орган кровообігу. Зовнішня та внутрішня будова серця. Камери, клапанний апарат. Провідна система серця. Кровопостачання та іннервація серця. Типи кровоносних судин, особливості їх будови, значення. Велике і мале коло кровообігу. Головні судини великого кола. Аорта та її головні розгалуження. Вени великого кола. Ворітна вена. Венозні анастомози. Лімфатична система: значення, загальний план будови, зв’язок з кровоносною системою. Основні –лімфатичні протоки, стовбури, судини. Лімфовузли: будова, значення.

Імунна та ендокринна системи.

Система захисту організму людини. Центральні та периферичні органи імунної системи. Кістковий мозок та вилочкова залоза. Лімфатичні вузли та селезінка. Лімфатичні фолікули, мигдалини. Фактори гуморальної регуляції діяльності організму. Структурна організація ендокринної системи. Короткі дані про будову та функції щитоподібної, прищитоподібної, вилочкових залоз, гіпофіза, епіфіза, наднирників, внутрішньосекреторних частин підшлункової та статевих залоз.

^ Нервова система. Вегетативний відділ нервової системи.

Функція та загальні принципи будови нервової системи. Нейрон – структурно-функціональна одиниця нервової системи. Рефлекс, рефлекторна дуга. Поняття про будову , сіру речовину мозку, ядра, вузли, нерви, нервові закінчення. Спинний мозок: розташування, межі, будова. Головний мозок: розташування, зовнішній вигляд, відділи. Стовбур мозку: поняття про довгастий мозок, міст, мозочок, середній та проміжний мозок, їх будова та основне значення. Півкулі кінцевого мозку. Шлуночки та оболони головного та спинного мозку. Спинномозкова рідина. Периферична частина нервової системи. Поняття про черепні та спинномозкові нерви. Вегетативний відділ нервової системи: структурно-функціональні особливості, поділення на симпатичну та парасимпатичну частини. Центри, вузли, нерви. Особливості вегетативної іннервації органів.

^ Сенсорні системи.

Поняття про органи чуття. Аналізатори. Анатомічна будова аналізаторів зору. Слуху. Смаку, нюху. Вестибулярний аналізатор. Шкірний аналізатор.

^ Тематичний план лекцій з нормальної анатомії
п/п

Теми лекцій

К-ть год

1.

Предмет анатомії. Загальні дані про будову організму людини та його цілісність. Основи ембріології. Фази розвитку ембріона. Тканини. Види тканин. Інтеграція тканин в органи.

2

2.

Опорно-руховий апарат. Кісткова система. Будова кістки. Основні дані про будову кісток тулуба, голови і кінцівок. З’єднання кісток. М’язова система, її роль, загальні властивості м’язів. Короткі дані про основні групи м’язів опорно-рухового апарату.

2

3.

Вчення про внутрішні органи. Поняття про систему органів. Травна система. Анатомія відділів травної системи. Дихальна система, її значення та загальний план будови. Плевра. Середостіння. Сечовидільна система органів, анатомічна будова. Репродуктивна система. Анатомічна будова чоловічих та жіночих статевих органів.

2

4.

Вчення про судинну систему. Анатомічна будова кровоносної та лімфатичної систем. Будова серця. Імунна система, як система захисту організму. Будова центральних та периферичних органів імунної системи. Залози внутрішньої секреції, їх анатомічна будова та роль у гормональній регуляції життєдіяльності.

2

5.

Нервова система. Регуляція функцій соматичним та вегетативним відділами. Головний та спинний мозок. Поняття про черепні та спинномозкові нерви, їх будова, зони іннервації. Органи чуттів. Загальний план будови: рецептор, провідник, кірковий центр. Анатомічна будова органів нюху, смаку, зору, слуху, рівноваги.


2
Всього годин

10

Тематичний план лекцій обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)

^ Завідувач кафедри, професор Б.Г.Макар


Тематичний План практичних занятьп/п

теми практичних занять

Кіль-кість годин

1.

Анатомічна термінологія. Кісткова система. Будова кістки, її фізичні властивості та хімічний склад. Скелет. Кістки тулуба. Вивчення анатомічної будови кісток верхньої та нижньої кінцівок.

Кістки черепа, будова, з’єднання кісток черепа.

2

2

2.

З’єднання кісток, види. Будова суглоба. З’єднання кісток тулуба, верхніх та нижніх кінцівок.

2

3.

М’язова система. М’язи тулуба (спини, грудей, живота). Функції.

2

4.

М’язи голови, шиї, верхньої та нижньої кінцівок. Функції.

2

5.

Загальний план будови органів травної системи їх топографія і функція. Будова, функція. Очеревина.

2

6.

Залози травної системи: печінка, підшлункова залоза.

2

7.

Дихальна система. Вивчення анатомічної будови порожнини носа, гортані, бронхів, легень. Плевра. Середостіння.

2

8.

Вивчення будови органів сечовидільної системи: нирок, сечоводів, сечового міхура та сечівника.

2

9.

Анатомічна будова внутрішніх та зовнішніх чоловічих та жіночих статевих органів. Промежина.

2

10.

Загальні дані про серцево-судинну систему. Два кола кровообігу. Серце, положення, форма, зовнішня та внутрішня будова. Провідна система серця. Кровопостачання та іннервація серця. Перикард.

2

11.

Вивчення головних артеріальних судин організму людини.

2

12.

Вивчення головних венозних і лімфатичних судин організму людини.

2

13.

Вивчення органів імунної системи.

2

14.

Вивчення органів ендокринної системи.

2

15.

Спинний мозок, його оболони, зовнішня та внутрішня будова. Будова головного мозку. Відділи головного мозку.

2

16.

Черепні нерви, будова, зони іннервації.

2

17.

Формування спинномозкових сплетень, їх гілки. Формування спинномозкових нервів та їх гілок.

2

18.

Анатомія вегетативної частини нервової системи. Органи чуття. Анатомічна будова органів нюху, смаку, зору, слуху, рівноваги.

2
Всього годин

36

Тематичний план практичних занять обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)


^ Завідувач кафедри анатомії людини,

професор Б.Г.Макар


Перелік тем, які виділені для самостійного вивчення
п/п

теми занять

Кількі­сть годин

1.

2.


3.

4.

5.

6.


7.

8.

9.

10.


11.

12.

13.


14.


15.

Будова кістки. Розвиток кісток після народження.

Будова суглобів: основні та другорядні елементи суглоба. Функції суглобів в залежності від форми суглобових поверхонь.

Види м’язової тканини. Будова скелетних м’язів, їх класифікація. Функція м’язів.

Фасції та клітковинні простори шиї.

Поняття про орган та системи органів. Загальний план будови органів.

Перетравлення їжі та всмоктування. Анатомічні утворення, що забезпечують ці функції травної системи.

Плевра, листки плеври. Порожнина плеври. Середостіння вміст сполучення.

Промежина. Тазова та сечостатева діафрагми. Статеві відміни будови.

Особливості кровообігу плода. Вади розвитку серця та судин.

Кровотворна система, значення, функції. Червоний кістковий мозок. Селезінка. Будова, топографія, функції.

Органи імунної системи. Будова та функція.

Органи ендокринної системи. Будова та функція.

Оболони головного та спинного мозку, простори, відростки, пазухи. Цереброспинальна рідина.

Шкіра, її будова, функції. Похідні шкіри: волосся, нігті, залози. Будова, значення. Рецептори шкіри: дотикові, больові, температурні, їх значення. Місця підшкірного введення ліків.

Функціональне значення вегетативної нервової системи, її анатомічна будова.

3

3


3

3

3

3


3

3

3

3


3

3

3


3


2
Всього годин

19


Перелік тем для самостійного вивчення обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)


Завідувач кафедри анатомії людини,

професор Б.Г.Макар

^ ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО ТА ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Контроль початкового рівня знань студентів здійснюється під час проведення практичних занять методом усного опитування та написання контрольних робіт, включає в себе перевірку теоретичного та практичного матеріалу з шкільної програми (біологія, фізика, хімія) та попередньо вивчених тем з анатомії людини (остеології та артросиндесмології при вивченні м’язової системи, вказаних розділів при вивченні спланхнології і так далі).

^ Поточний контроль знань здійснюється під час проведення практичних занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу та практичних навичок з теми, що передбачається методичною розробкою, методами:

 • усного опитування з використанням препаратів;

 • демонстрації окремих морфологічних структур на препаратах по завданню викладача;

Проміжний контроль знань студентів проводиться на практичних заняттях після вивчення певного розділу анатомії, шляхом:

 • написання контрольних робіт по окремих темах розділу;

 • усного опитування по питаннях вивченого розділу анатомії;

^ Підсумковий контроль знань здійснюється під час проведення іспиту, який проводиться в усно-практичній формі. У студентів з’ясовують знання теоретичного матеріалу згідно контрольних питань, а також виконання засвоєних практичних навичок.


Засоби контролю обговорені і схвалені на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)


Завідувач кафедри анатомії людини,

професор Б.Г.Макар


^ Перелік практичних навичок, які повинен

опанувати студент, і які підлягають контролю під час проведення іспиту з нормальної анатомії


 1. Визначити частини і основні ділянки тіла людини.

 2. Визначити орієнтовні площини тіла (сагітальну, фронтальну, горизонтальну).

 3. Визначити осі для описування рухів у суглобах.

 4. Визначити відділи скелету.

 5. Назвати і показати основні кістки черепа.

 6. Показати кістки поясу верхньої кінцівки, плеча, передпліччя та кісті.

 7. Назвати і показати кістки грудної клітки.

 8. Назвати і показати кістки поясу нижньої кінцівки, стегна, гомілки та стопи.

 9. Показати і назвати основні суглоби верхньої та нижньої кінцівок.

 10. Показати і назвати з’єднання між хребцями.

 11. Знаходити і називати на анатомічних препаратах, муляжах, таблицях основні групи скелетних м’язів: голови, шиї, верхньої кінцівки, тулуба (грудей, спини та живота), нижньої кінцівки. Визначити їх функції.

 12. На вологих препаратах, муляжах, таблицях знаходити і називати відділи травної системи, окремі органи, пояснити їх функції.

 13. На вологих препаратах, муляжах, таблицях визначити відділи та окремі органи дихальної системи.

 14. На вологих препаратах, муляжах, таблицях знаходити окремі органи сечовидільної системи, визначити їх функції.

 15. На вологих препаратах, муляжах, таблицях знаходити, називати окремі органи чоловічої та жіночої статевих систем.

 16. Уміти на препаратах і таблицях визначати розташування серця, його відділи.

 17. Показувати і називати судини, що виходять з серця, або впадають в нього.

 18. Вміти показувати і назвати основні гілки, що відходять від аорти.

 19. Показати магістральні судини верхньої кінцівки.

 20. Показати магістральні судини нижньої кінцівки.

 21. Уміти знайти і показати залози внутрішньої секреції: щитоподібну, прищитоподібну, вилочкову, гіпофіз, епіфіз, наднирник, статеві залози.

 22. Уміти на препаратах знаходити відділи центральної нервової системи.

 23. На препаратах уміти знаходити шийне, плечове, поперекове та крижово-куприкове сплетення.

 24. Вміти знайти і показати основні нерви верхньої кінцівки.

 25. Вміти знайти і показати основні нерви нижньої кінцівки.

 26. Вміти відшукати на препаратах симпатичний стовбур.


Практичні навички обговорені і схвалені на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)


Завідувач кафедри анатомії людини,

професор Б.Г.Макар
^

Перелік питань з нормальної анатомії, які виносяться на іспит з дисципліни “нормальна анатомія з основами гістології”1. Частини і основні ділянки тіла людини. Орієнтовні площини, вісі, лінії.

2. Скелет, його значення, відділи. Будова кістки як органа. Хімічний склад і властивості кісток.

 1. Основні типи і види сполучень кісток. Суглоби, основні та допоміжні елементи, види, особливості рухів в суглобах.

 2. Скелет голови - череп: відділи, кістки, що їх складають.

 3. З'єднання кісток черепа.

 4. Скелет тулуба, хребтовий стовп, сполучення хребців.

 5. Грудна клітка; кістки що її утворюють; з'єднання кісток.

 6. Скелет верхньої кінцівки. Кістки поясу верхньої кінцівки та їх сполучення.

 7. Кістки скелету вільної верхньої кінцівки та їх сполучення.

 8. Скелет нижньої кінцівки. Кістки та сполучення кісток таза. Таз в цілому.

 9. Кістки вільної частини нижньої кінцівки , їх сполучення.

 10. Типи м’язів їх розташування в організмі. Основні властивості скелетних і гладких м’язів.

 11. Мімічні та жувальні м’язи, їх будова, функції, кровопостачання та іннервація.

 12. Поверхневі та глибокі м’язи шиї, їх кровопостачання та іннервація.

 13. Поверхневі та глибокі м’язи грудей, їх кровопостачання та іннервація.

 14. Поверхневі та глибокі м’язи спини, їх кровопостачання та іннервація.

 15. М’язи живота. Слабкі місця стінок живота та їх практичне значення.

 16. М’язи верхньої кінцівки, їх класифікація, функції, кровопостачання та іннервація.

 17. М’язи нижньої кінцівки, їх класифікація, функції, кровопостачання та іннервація.

 18. Органи травлення, їх морфо-функціональна характеристика.

 19. Порожнина рота, її стінки та відділи. Зів, мигдалики.

 20. Зуби, їх будова, кількість молочних та постійних зубів. Зубна формула.

 21. Язик, будова, функції. Слинні залози, класифікація, будова, розміщення.

 22. Глотка, її частини, стінки, сполучення. Лімфоїдне кільце глотки.

 23. Стравохід, його відділи, будова, топографія.

 24. Шлунок: топографія, будова стінок. Травлення у шлунку.

 25. Тонка кишка: частини розташування, будова. Травлення в тонкій кишці.

 26. Товста кишка: частини, розташування, будова. Травлення в товстій кишці.

 27. Печінка, внутрішньо-печінкові та позапечінкові жовчні шляхи. Жовчний міхур.

 28. Підшлункова залоза: топографія, будова. Функції підшлункової залози.

 29. Очеревина, її листки, сальники, брижі, зв’язки. Порожнина очеревини.

 30. Органи дихання, їх морфо-функціональна характеристика.

 31. Порожнина носа, будова, функція.

 32. Гортань, трахея, бронхи: топографія, будова, функції.

 33. Легені, топографія, будова. Плевра, листки, порожнина плеври.

 34. Огляд сечових органів. Нирки: топографія, зовнішня та внутрішня будова.

 35. Сечовід, сечовий міхур сечівник.

 36. Чоловічі статеві органи: розташування, будова, функції.

 37. Жіночі статеві органи: розташування, будова, функції.

 38. Ендокринні залози. Гормони. Будова та функція щитоподібної, прищитоподібної та загрудинної залоз.

 39. Надниркові залози. Гіпофіз, епіфіз: будова та функції. Ендокринна функція статевих залоз.

 40. Серце: топографія, зовнішня та внутрішня будова. Кровопостачання серця.

 41. Будова стінки серця. Провідна система.

 42. Велике і мале кола кровообігу.

 43. Аорта, висхідна частина, дуга аорти їх гілки: сонні артерії та підключичні артерії їх гілки і зони кровопостачання.

 44. Кровопостачання головного мозку.

 45. Артерії верхньої кінцівки.

 46. Низхідна аорта: грудна її гілки та зони кровопостачання.

 47. Черевна частина аорти, її гілки та зони кровопостачання.

 48. Артерії нижніх кінцівок.

 49. Вени великого кола кровообігу. Система верхньої порожнистої вени.

 50. Система нижньої порожнистої вени. Ворітна вена її значення.

 51. Особливості кровообігу плода.

 52. Лімфатична система: лімфатичні капіляри, судини, вузли, стовпи та протоки.

 53. Кровотворні органи. Поняття про імунну систему: центральні та периферичні органи імунної системи.

 54. Загальні дані про будову та функцію нервової системи. Нейронна теорія будови нервової системи. Рефлекс та рефлекторна дуга.

 55. Спинний мозок: топографія, форма, зовнішня будова.

 56. Внутрішня будова спинного мозку: ядра та нервові шляхи.

 57. Головний мозок: відділи. Мозковий стовбур.

 58. Довгастий мозок. Зовнішня та внутрішня будова. Ядра, функціональні центри довгастого мозку.

 59. Задній мозок. Міст, будова, центри. Мозочок зовнішня та внутрішня будова, функції. IV шлуночок.

 60. Середній мозок. Зовнішня та внутрішня будова. Ядра, біла речовина. Водопровід мозку.

 61. Проміжний мозок його відділи, будова, функції. III шлуночок.

 62. Кінцевий мозок: півкулі їх будова, частки. Базальні ядра, біла речовина, бічні шлуночки.

 63. Кора півкуль, особливості будови. Функціональне значення окремих зон кори.

 64. Оболони головного та спинного мозку.

 65. Спинномозкові нерви. Їх утворення, гілки.

 66. Шийне сплетення: гілки, ділянки іннервації.

 67. Плечове сплетення: топографія, гілки, іннервація. Грудні спинномозкові нерви.

 68. Поперекове сплетення: топографія, гілки, зони іннервації. Крижове сплетення, гілки, зони іннервації.

 69. Черепні нерви, кількість, склад, ядра, гілки, ділянки іннервації.

 70. Симпатична частина автономної нервової системи симпатичні центри, стовбури, сплетення. Особливості впливу на функції організму.

 71. Парасимпатична частина автономної нервової системи. В склад яких нервів входять парасимпатичні волокна, їх ядра, вузли, особливості впливу на функції.

 72. Поняття про аналізатори. Шкіра, будова. Шкіра як рецепторне поле. Види рецепторів шкіри.

 73. Орган нюху та смаку; в склад яких нервів входять смакові волокна.

 74. Орган зору. Очне яблуко. Додаткові органи ока.

 75. Зоровий аналізатор. Оптична система ока. Бінокулярний зір. Кольоровий зір.

 76. Присінково-завитковий орган. Будова зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха.

 77. Слуховий аналізатор. Проведення та сприймання звукових коливань. Кірковий кінець аналізатора.

 78. Присінковий аналізатор, будова, механізм сприйняття положення у просторі.


Перелік питань до іспиту з нормальної анатомії обговорений і схвалений на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)


Завідувач кафедри

професор Б.Г.Макар


Схвалений на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю «12» червня 2008 року (протокол № 9)

Голова предметно-методичної
комісії, професор Б.Г.Макар


^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ З НОРМАЛЬНОЇ АНАТОМІЇ

З ОСНОВами ГІСТОЛОГІЇ

Іспит з нормальної анатомії проводиться комплексно з кафедрою гістології. Для проведення іспиту кафедри завчасно готують і подають в навчальний відділ академії білетну програму, яка після рецензування затверджується на засіданні Центральної методичної комісії медакадемії.

До іспиту допускаються студенти, які повністю виконав навчальну програму з нормальної анатомії та основ гістології, відробив всі пропущені практичні заняття та лекції, виконав протоколи всіх практичних занять.

На іспиті з нормальної анатомії та основ гістології кожен студент отримує білет, в якому є 2-а питання з нормальної анатомії 1-е теоретичних питання з основ гістології та, окрім того до білету додається одна мікрофотографія гістологічного об’єкту та вологий препарат з нормальної анатомії.


Схвалено на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)


Завідувач кафедри

професор Б.Г.Макар


Схвалено на засіданні кафедри медичної біології генетики і гістології

" __ " червня 2008 року протокол № ___

Завідувач кафедри
^

професор В.П.Пішак
Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю «12» червня 2008 року (протокол № 9)


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар

^ Критерії оцінки знань і вмінь

студентів на іспиті з нормальної анатомії та основ гістології


1. Оцінку "Відмінно" заслуговує студент, який показав ґрунтовні знання програмного матеріалу з нормальної анатомії та основ гістології, вміння інтерпретувати гістологічні мікропрепарати та макропрепарати, вміння узагальнити матеріал і оцінити його прикладне значення.

2. Оцінку "Добре" заслуговує студент, який показав повне знання програмного матеріалу, вміння діагностувати мікропрепарати та макропрепарати, але допустив неточності у викладенні матеріалу.

3. Оцінку "Задовільно" заслуговує студент, який показав елементарні знання основного матеріалу, необхідні для подальшого навчання, але допустив неточності в термінології, помилки в діагностуванні мікропрепаратів та макропрепаратів.

4. Оцінку "Незадовільно" заслуговує студент, який виявив незнання основного матеріалу, допустив принципові помилки в діагностуванні та інтерпретуванні мікропрепаратів та макропрепаратів та не орієнтується в таблицях, не вміє логічно мислити і узагальнити матеріал.


Схвалено на засіданні кафедри анатомії людини «9» червня 2008 року (протокол №127)


Завідувач кафедри

професор Б.Г.Макар


Схвалено на засіданні кафедри медичної біології генетики і гістології

" __ " червня 2008 року протокол № ___


Завідувач кафедри
^

професор В.П.Пішак
Схвалено на засіданні предметної методичної комісії з медико-біологічних дисциплін морфологічного профілю «12» червня 2008 року (протокол № 9)


Голова предметно-методичної

комісії, професор Б.Г.Макар

^ Перелік навчально-методичних посібників, технічних та інших навчально-наочних засобів, які використовуються у навчальному процесі на кафедрі анатомії людини

Навчально-методичні посібники:


 1. Бобрик И.И., Милько В.И., Круцяк В.Н., Синицкая А.Н., Топчий Т.В. Учебное пособие по рентгенанатомии. Киев - Черновцы, 1989.

 2. Функциональная морфология органов иммунной системы. (Круцяк В.Н. и соавт.) – Черновцы, 1990.

 3. Заклюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. -К.: Здоров’я, 1993.

 4. Методичні розробки практичних занять з анатомії людини. (Круцяк В.М. і співавт.) – Чернівці, 2000.

 5. Структурно-функціональна організація дихальної системи (Круцяк В.М., Пішак В.П., Макар Б.Г., Хмара Т.В.,) – Чернівці, 2000.

 6. Функціональна морфологія органів дихання. (Круцяк В.Н., Макар Б.Г. і співавт.) –Чернівці, 2000.

 7. Органи чуттів (Хмара Т.В.) – Чернівці, 2001.

 8. Чорнокульский С. Т. Єрмолаєв В. О. Анатомія внутрішнїх органів. Київ, Книга плюс, 2002

 9. Структурно-функціональна організація артеріальної системи (Хмара Т.В., Пішак В.П.) – Чернівці, 2003.

 10. Структурно-функціональна організація кісткової системи (Пішак В.П., Макар Б.Г., Хмара Т.В., Халатурник Г.М.)– Чернівці, 2003. - 184 с.

 11. Артросиндесмологія (Смірнова Т.В.) – Чернівці, 2004. – 123 с.

 12. Анатомія верхніх та нижніх кінцівок. (Смірнова). – Чернівці, 2004. – 134 с.

 13. Топоров Г. Н. Клиническая анатомия лица. Учебное пособие. Харьков «Факт», 2005

 14. Анатомія черепних нервів (Круцяк В.М., Кривецький В.В.) – Чернівці, 2007. – 112 с.

 15. Структурно-функціональна організація м’язової системи (Кавун М.П.) – Чернівці, 2006.

 16. Структурно-функціональна організація спинного і головного мозку (Кривецький В.В., Кривецька І.І.) – Чернівці: БДМА, 2007 – 224 с.

 17. Навчальний посібник: Модуль –2. Спланхнологія. За кредитно-модульною системою відповідно до положень Болонської декларації. (Хмара Т.В., Макар Б.Г., Гузік Н.М.) – Чернівці, 2008. – 267 с.

Технічні засоби

 1. Діапроектор

 2. Комп’ютер

 3. Негатоскоп

 4. Мікроскоп

 5. Бінокулярний мікроскоп

 6. Лупа


Інші навчально-наочні засоби

 1. Скелет.

 2. Окремі препарати кісток.

 3. Розпили кісток.

 4. Декальциновані та спалені кістки.

 5. Череп.

 6. Окремі кістки черепа.

 7. Вологі препарати суглобів.

 8. Фіксований труп.

 9. Розпрепаровані фіксовані трупи.

10. Сагітальний розтин голови і шиї.

11. Вологі препарати верхньої кінцівки.

12. Вологі препарати нижньої кінцівки.

13. Сагітальні розтини чоловічого та жіночого тазу.

14. Вологі препарати всіх внутрішніх органів.

15. Муляжі ( гортань, серце, орган зору, орган слуху та ін.)

16. Макети сегментарної будови легенів, печінки, нирки.

17. Музейні препарати.

18. Набори по всіх темах лекцій та практичних занять.

19. Діафільми та кольорові слайди по всіх темах лекцій.

20. Набір рентгенограм.

21. Набір слайдів для стереопроекції.

22. Планшети.

23. Набір зубів ( молочні та постійні ).


Перелік рекомендованої навчальної та навчально-методичної літератури

 1. Гаврилов Л. Ф., Татаринов В. Г. Анатомия. – М.: Медицина; 1987

 2. Сапин М. Р. Анатомия человека - М.: Медицина; 1996. - Т.1,2.

 3. Липчегасо В. Я.; Самусев Р. С. Атлас нормальной анатомии человека. М.: Медицина ; 1988

 4. Очкуренко О. М.; Федотов О. В. Анатомія людини - К.: Вища школа; 1992

 5. Федотов О.В., Очкуренко О.М., Фенчин К.М. Морфологічний словник медичної термінології. – К.: Здоров’я, 1993.

 6. Карманный атлас анатомии человека (Ханц Фениш) –Минск «Вышэйшая школа», 1996 – 464с.

 7. Дюбенко К. А. Міжнародна анатомічна номенклатура - К.: Перун; 1997

 8. Матещук-Вацеба Л.Р. Нормальна анатомія. Львів,1997.

 9. Воробьёва Е. А.; Губарь А.В. Анатомия и физиология. – М.: Литература, 1998. – 1472с.

 10. Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. Атлас анатомии человека. – М.: Медицина, 1989. – Т.1-4.

 11. Карманный атлас анатомии человека (Ханц Фениш) –Минск «Вышэйшая школа», 1996 – 464с.

 12. Свиридов О.І. Анатомія людини. - Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

 13. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи (І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов) - Київ, 2001 - 152с.

 14. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – СПб, «Гиппркрат», 2004. – 683 с.

 15. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи (І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов) – Київ, 2001 – 152с.

 16. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика I. I., Ковешнікова В. Г. - Київ: Здоров’я, 2001. - 328с.

 17. Федонюк Я.І., Білик Л.С., Микула Н.Х. Анатомія та фізіологія з патологією. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2001. – 676 с.

 18. Свиридов О.І. Анатомія людини. – К.:Вища школа, 2001. – 399 с.

 19. Питання та еталони відповідей до іспиту з анатомії людини і фізіології з патологією / Навчальний посібник для студентів I-IV рівнів акредитації Чернівці: БДМА, 2003. – 240с. (Макар Б.Г. та ін.)

 20. Шапаренко П. П., Смольский П. П. Анатомія людини 1,2 т, Здоров’я, 2003

 21. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. - Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.Ш, т.ІV.

 22. Кравчук С.Ю. Анатомія людини. – Чернівці, 2004. - 599 с.

 23. Неттер Ф. Атлас анатомії людини. - Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. - 592с.

 24. Макар Б.Г., Мельник П.О. та ін. Клінічна анатомія носа, горла, вуха. – Чернівці, 2004. – 140 с.

 25. Ковешніков В.Г. Анатомія людини. Т1-3. - Луганськ, «Шико», 2005.

 26. Дорлінг Кіндерслі. Людина. Навчальний посібник з анатомії та фізіології. – Львів, “БаК”, 2006. –240 с.

 27. Лютик М.Д., Макар Б.Г., Луканьова С.М., Шумко Б.І. Анатомія та фізіологія людини. - Чернівці, 2006. – 276 с.

 28. Головацький А.С., Черкасов В.Г., Сапин М.Р., Парахін А.І. Анатомія людини.– Вінниця, «Нова книга», 2007.–Т.1-3.

 29. Вовк Ю.М., Антонюк О.П. Анотований словник морфологічних термінів. Ч. І-ІІІ. – Луганськ-Чернівці. – Луганськ «Віртуальна реальність», 2008.Скачати 232.09 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації14.10.2011
Розмір232.09 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх