Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник) icon

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник)


Схожі
Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б...
Практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “Економіка та...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством Освіти І науки України для студентів вищих...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Податковий облік...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “ менеджмент персоналу” для підготовки фахівців напряму...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних...
Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7
скачать
Міністерство освіти і науки України


Гадзевич О.І., Кулинич М.Б. та інші


ПРАКТИКУМ

з проходження практик студентами

вищих навчальних закладів напряму 0501

Економіка та підприємництво”

спеціальності “Облік і аудит”

(навчально-методичний посібник)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів


Кондор- 2005

Зміст


Передмова..................................................................................................3

І. Загальні положення щодо проходження практики..................................5

ІІ. Тематичний план практики з бухгалтерського обліку

господарської діяльності підприємств (6 семестр)....................................16


ІІІ. Тематичний план практики з економічного

аналізу та аудиту фінансово-господарської діяльності

підприємств (7 семестр)...............................................................................31


ІV. Особливості проходження переддипломної практики

студентів кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр”.....................83


Додатки ........................................................................................................111


Передмова


У здійсненні навчально-виховного процесу студентами вищих навчальних закладів напрямку 0501 "Економіка підприємництва" спеціальності "Облік і аудит" чільне місце займає проходження виробничої та переддипломної практики, які дають можливість кращого засвоєння здобутих теоретичних знань на прикладі здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств.

Практикум спрямований на допомогу студентам вищих навчальних закладів по розгляду основних питань організації ділянок облікової та аналітичної роботи фінансово - господарської діяльності підприємств, які студенти повинні засвоїти під час проходження виробничої та переддипломної практики. Студентам необхідно особливо звернути увагу на організацію обліково-аналітичної роботи в умовах застосування інформаційних систем обліку.

Практиканту необхідно коротко викласти зміст обліково-аналітичної роботи, скласти необхідні документи, провести розрахунки, критично оцінити систему організації облікової політики на підприємстві і сформулювати свої пропозиції щодо їх вдосконалення.

Належне місце у пропонованому практикумі приділяється питанням організації проходження переддипломної практики студентами кваліфікаційного рівня "магістр".

При написанні практикуму врахований досвід проходження виробничої та переддипломної практик студентами ВДУ імені Лесі Українки та Волинського інституту економіки та менеджменту, а також використані методичні матеріали підготовлені фахівцями КНЕУ та КДУ ім.. Т. Г. Шевченка, а також Аудиторської Палати України.

У написанні практикуму по проходженню виробничої і переддипломної практик брав участь авторський колектив кафедри обліку і аудиту Волинського державного університету ім.. Л.Українки в складі Андрійчук Т.В., Гадзевича О.І., Іванців Н.В., Іванової Н.В., Кулинич М.Б., Пясецької Н.Г. Загальне редагування проводилося к.е.н., доц. Гадзевичем О.І.

Автори практикуму вдячні за висловлені зауваження та побажання рецензентам д.е.н., проф.. Кужельному М.В., директору аудиторської фірми "Серко" Кориневському С.М., директору Волинської філії АСОІ Кичалюку В.М.

І. Загальні положення щодо проходження практики


Підвищення ефективності та якості суспільного виробництва потребують раціонального поєднання теоретичних знань спеціалістів з умінням вирішувати практичні проблеми, що постають у процесі виробничо-господарської діяльності підприємств.

Згідно з вимогами вищої школи спеціаліст у галузі економіки має досконало володіти своїм фахом, діставши ґрунтовну наукову та практичну підготовку, бути вправним організатором, здатним на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, уміти спілкуватися з людьми, займаючи активну життєву позицію.

Виробнича та переддипломна практики з обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств має сформувати в майбутнього спеціаліста практичні знання з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, вміння та навички, необхідні для успішної роботи на посаді бухгалтера, головного бухгалтера, керівника облікової, планово-фінансової або контрольно-ревізійної служби підприємства. Це досягається самостійним виконанням кожним студентом згідно з програмою практики в умовах конкретного підприємства окремих виробничих завдань.
^

Мета і завдання практикиВиробнича та переддипломна практики є продовженням і складовою частиною навчального процесу підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств.

Мета практик полягає в наступному

 1. вивчити організацію облікової та аналітичної роботи господарської діяльності підприємств;

 2. закріпити та поглибити знання, здобуті у вищому навчальному закладі;

 3. набути практичних навичок і досвіду організації облікової та аналітичної роботи на підприємстві в умовах застосування новітніх інформаційних систем і технологій;

 4. вивчити практичні можливості вдосконалення організації оперативного внутрішньогосподарського обліку, аналізу і контролю на підприємстві;

 5. поглибити навички науково-дослідної роботи;

 6. набути досвіду організаторської роботи в колективі.

Завдання практики:

 • вивчити організаційну і виробничу структуру підприємства, основні техніко-економічні показники його роботи;

 • критично проаналізувати організаційну структуру обліково-економічної роботи на підприємстві;

 • вивчити питання побудови інформаційної системи підприємства, як основи організації та функціонування бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту, організацію інформаційного, технічного, програмного, кадрового та організаційного забезпечення;

 • вивчити організацію роботи обліково-контрольного апарату підприємства;

 • набути практичних навичок роботи на посадах працівників облікового-економічного апарату (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, економіст, працівник планового відділу);

 • ознайомитись з функціями бухгалтерії, економічного відділу, планового відділу, розподілом функціональних обов'язків між працівниками економічної служби підприємства;

 • засвоїти процес формування господарських операцій, організацію, методику і техніку складання облікових реєстрів за всіма підсистемами обліково-контрольної інформації;

 • засвоїти взаємозв'язок планової, фінансової й облікової роботи на підприємстві;

 • набути практичних навичок використання існуючої на підприємстві інформаційної системи для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій облікової та аналітичної діяльності;

 • набути навичок щодо виконання науково-дослідної роботи студентів (НДРС), підготування наукових доповідей і статей.
^

Результати проходження практикиУ результаті проходження практики студенти повинні:

а) знати:

 • методологію ведення облікової та аналітичної роботи на конкретному підприємстві;

 • організацію облікової політики на підприємстві;

 • зміст основних нормативних документів з планування, фінансів, обліку та контролю на підприємстві;

 • методику і техніку складання статистичної, періодичної та річної бухгалтерської звітності;

 • організацію і методику проведення аудиторської та контрольно-ревізійної роботи на рівні підприємства;

 • принципи наукової організації праці економічних підрозділів підприємства та управління трудовим колективом в умовах функціонування інформаційної системи обліку, аналізу і аудиту;

б) вміти:

 • складати на підставі даних обліку і звітності зведені документи, виробничі звіти з окремих питань діяльності підприємства;

 • контролювати провадження бухгалтерського обліку в окремих структурних підрозділах підприємства;

 • виконувати інвентаризацію господарських засобів підприємства;

 • використовувати можливості запровадженої на підприємстві інформаційної системи автоматизації облікових робіт;

 • аналізувати господарську та фінансову діяльність підприємства і його підрозділів із застосуванням можливостей процесора електронних таблиць Microsoft Excel;

 • здійснювати оперативний економічний контроль виробничо-фінансової діяльності;

 • розробляти положення про структурні підрозділи планово-економічної служби підприємства, посадові інструкції, графіки роботи тощо;
 • оцінювати логічно та в історичному аспекті економічні явища, зокрема питання організації, планування, обліку, звітності й управління виробництвом;

 • ефективно використовувати можливості технічних засобів та інформаційних систем автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт;

 • складати доповіді й реферати на економічні або соціально-суспільні теми і виступати перед виробничою аудиторією;

в) набути навичок:

 • виконання функціональних обов'язків обліково-аналітичної роботи на робочих місцях бухгалтера, старшого бухгалтера, заступника головного бухгалтера, економіста, працівника планового відділу в умовах застосування доступних комп`ютерних технологій та інформаційних систем;

 • здійснення контролю за правильністю та своєчасністю оформлення господарських операцій;

 • упровадження передових форм і методів виконання первинного, аналітичного і синтетичного обліку;

 • керівництва колективом обліково-економічних працівників, розподілу між ними функціональних обов'язків;

 • виконання аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємств і виявлення резервів підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів за допомогою комп`ютерної техніки та відповідного інформаційного забезпечення;

 • організації і проведення аудиту та інвентаризації господарських засобів з використанням можливостей комп`ютерної техніки;

 • розробки річного і перспективного планів організації бухгалтерського обліку та роботи обліково-економічного персоналу підприємства;

 • підготування доповідей, проектів, рішень керівництва підприємства тощо.
^

База практикиБазою практики є конкретне підприємство промисловості, автотранспорту, зв'язку, торгівлі, сільського господарства (ВАТ, ЗАТ, ТзОВ, державне, комунальне, приватне). Підприємство повинне складати повну річну звітність.

Робочі місця виробничої практики:

- бухгалтерія;

- економічний відділ;

- плановий відділ.

Загальна тривалість виробничої практики:

- з бухгалтерського обліку - 36 днів після закінчення 6 семестру;

 • з економічного аналізу та аудиту (7 семестр)_____днів;

 • переддипломної практики (спеціаліст, магістр), (10 семестр) ___днів

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається індивідуальним календарним планом її проходження, що його складають керівники практики від підприємства та вищого навчального закладу на основі тематичних планів

Загальним перед початком виробничих та переддипломної практик є ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві.

Студент має вивчити організаційну і виробничу структури підприємства, розміщення його окремих структурних підрозділів. Окрему увагу потрібно звернути на ступінь забезпеченості підприємства засобами сучасної обчислювальної техніки та наявності сучасного ліцензованого програмного забезпечення автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт. Ознайомлюється з виробничим профілем діяльності підприємства, його структурою управління. Вивчає основні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку підприємства (розмір і структуру власного капіталу, забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, рівень рентабельності окремих виробництв і видів продукції тощо.)

На наступному етапі студент вивчає структуру облікових та аналітичних підрозділів підприємства, організацію роботи, розподіл обов’язків між її працівниками, з’ясовує рівень централізації та автоматизації обліково-аналітичних робіт, ознайомлюється з графіком документообороту на підприємстві.

Під час ознайомлення з організаційною структурою виробництва та управління підприємством керівник практики від підприємства проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби та отримують докладну інформацію щодо кожного підрозділу.

^ Керівництво практикою


Загальне організаційне навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра обліку та аудиту вищого навчального закладу.

На підприємствах практикою студентів керують: від вищого навчального закладу — викладачі кафедри, призначені наказом; від господарства — головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний економіст або начальник планового відділу, призначені наказом керівника підприємства.

Виконання програми практики контролює декан економічного факультету.

1. Керівництво практикою від вищого навчального закладу:

При підготовці до проведення та проходженні практики керівник від вищого навчального закладу зобов'язаний:

а) одержати від завідуючого кафедрою консультацію щодо проходження практики, вивчити програму і навчально-методичну документацію;

б) брати участь в організаційний нарадах, де завідуючий кафедри або його заступник ознайомлять студентів із наступним:

 • програмою, метою і періодом проходження практики;

 • порядком прибуття на базу практики й оформлення документів на проходження практики;

 • особливостями проходження практики на промислових підприємствах, підприємствах автотранспорту, зв'язку, торгівлі;
 • вимогами щодо додержання трудової дисципліни, охорони праці й техніки безпеки, правил внутрішнього розпорядку;

- порядком збирання матеріалів і складанням звіту про проходження практики;

в) дати рекомендації щодо ведення щоденника проходження практики;

г) систематично контролювати виконання студентами графіка проходження практики і правил внутрішнього розпорядку, додержання трудової дисципліни;

д) надавати допомогу керівникам практики від підприємства в проведенні заходів, спрямованих на ознайомлення з характером діяльності підприємства;

е) систематично інформувати кафедру про хід проходження практики студентами;

є) консультувати студентів з питань навчальної практики, техніки складання документів, ведення щоденників, написання звіту, ведення та оформлення науково-дослідної роботи.

На заключному етапі проходження практики і захисту звіту про практику керівник від вищого навчального закладу зобов'язаний:

- перевірити і підписати щоденники, звіти про проходження практики;

 • взяти участь у проведенні захисту звітів про проходження практики;

 • після закінчення практики подати письмовий звіт про результати проходження і захисту практики.

2. Керівництво практикою від підприємства

Згідно з Положенням про виробничу практику студентів вищих навчальних закладів України відповідальність за організацію практики на підприємстві покладається на його керівника.

Загальне керівництво практикою з бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств наказом керівника підприємства покладається на головного бухгалтера або його заступника, головного економіста або начальника планового відділу підприємства.

Для керівництва практикою студентів на робочих місцях головний бухгалтер, його заступник, головний економіст або начальник планового відділу призначає безпосередніх керівників, які консультують студентів на конкретному робочому місці.

Керівнику практики студентів від підприємства доцільно:

1) дібрати досвідчених спеціалістів від підприємства для безпосереднього керівництва практикою в структурних підрозділах;

2) забезпечити проведення обов'язкового інструктажу з охорони праці й техніки безпеки;

3) у перші дні практики ознайомити студентів з характером діяльності підприємства, його виробничою структурою, технологією та організацією виробництва;

4) разом зі студентом-практикантом згідно з планом практики скласти індивідуальний календар проходження практики за формою, що передбачена у щоденнику, і узгодити цей план з керівником практики від вищого навчального закладу;

5) забезпечити кожного студента робочим місцем, кваліфікованим керівником на цьому робочому місці, документами та обліковими реєстрами, передбаченими програмою практики;

6) давати студентам-практикантам всі пояснення, яких вони потребують під час проходження практики;

7) систематично перевіряти записи в щоденнику, оцінювати роботу студента за день;

8) контролювати ритмічність роботи студента, вимагати подання звіту про практику з попереднього робочого місця. Після перевірки і бесіди з практикантом керівник дозволяє розпочати практику на іншому робочому місці;

9) дати письмову характеристику на кожного студента-практиканта;

10) перевірити і підписати звіт про практику, складений студентом-практикантом.
^

Обов'язки студента-практиканта


Студент-практикант зобов'язаний:

1) з’явитися на базу практики точно в термін, визначений для проходження практики;

2) вивчити і строго дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства, охорони праці й техніки безпеки;

3) з керівником практики від підприємства скласти індивідуальний календарний план роботи на весь період практики, узгодити його з керівником практики від університету;

4) дотримуватися індивідуального плану проходження практики і виконувати всі вказівки керівників практики від підприємства та вищого навчального закладу;

5) приймати активну участь у суспільно-громадському житті колективу;

6) систематично вести щоденник проходження практики і подавати його керівникові практики від господарства для перевірки виконаної роботи і підпису. Після закінчення практики щоденник завіряє головний бухгалтер або його заступник, головний економіст, начальник планового відділу;

7) оформити матеріали до звіту одночасно із закінченням розгляду окремих питань програми практики;

8) підтримувати постійний зв'язок з керівником практики від університету, інформувати його про виконання програми проходження практики;

9) перед закінченням практики одержати характеристику з підписом керівника практики від підприємства і печаткою підприємства;

10) вчасно подати звіт про проходження практики на кафедру.

^ Складання та захист звіту про практику

з бухгалтерського обліку

Студент складає звіт про практику одночасно з її проходженням на відповідному робочому місці і у встановлені терміни здає його на кафедру.

Звіт складається з двох частин: текстової та додатків. Текстова частина складається за планом, що відповідає тематичному плану практики, тобто характеризуються всі особливості обліку тих об’єктів, які зазначені в плані.

Текстова частина звіту має бути написана або надрукована на аркушах стандартного формату. Загальний обсяг текстової частини 50-60 сторінок рукописного тексту (45-55 сторінок друкованого тексту).

Нумерація сторінок першої частини звіту наскрізна, починаючи з титулу.

^ Друга частина звіту про практику — додатки (первинні документи, облікові регістри, звітність) Всі ці носії інформації заповнюються студентом власноруч, і тільки у випадках автоматизованого ведення обліку робляться ксерокопії.

Кожний додаток слід пронумерувати. Додатки розміщують згідно з розділами текстової частини звіту, тобто в тому самому порядку, в якому роблять посилання у звіті. Первинні документи і зведені облікові та аналітичні таблиці повинні йти в порядковості з обліковими регістрами.

Звіт про проходження практики повинен бути переплетений. Перед титульною сторінкою (додаток 1) вкладається щоденник проходження практики, завірений підписом декана факультету та підписом керівника від підприємства і печаткою підприємства.

Керівник практики від підприємства перевіряє звіт про проходження практики, підписує і завіряє печаткою щоденник проходження практики. Крім того, керівник практики від підприємства у щоденнику дає письмову характеристику студента-практиканта, в якій наводяться відомості про рівень виконання практики, ставлення студента до роботи, дотримання трудової дисципліни.

Звіт з належно оформленим щоденником відразу після закінчення практики подається на кафедру, де з ним докладно ознайомлюється керівник від вищого навчального закладу. Він готує письмову рецензію на звіт про практику, в якій висвітлює позитивні й негативні аспекти, дає загальну оцінку роботи, виконаної студентом під час проходження практики. Після рецензування звіту його повертають студентові.

Захист звітів приймає комісія, призначена завідувачем кафедри.

Під час захисту звітів студенти мають показати глибокі знання з ведення обліку, аналізу та аудиту на підприємстві, складання за його даними звітності, організації автоматизованого опрацювання інформації. Студент має критично оцінити чинну практику організації облікової та аналітичної роботи на підприємстві, довести обґрунтованість і доцільність своїх пропозицій щодо його вдосконалення.

Під час оцінки звіту враховуються характеристика, видана керівником практики від підприємства, зміст звіту, хід захисту, висновки керівника практики від вищого навчального закладу.
^

ІІ. Тематичний план виробничої практики з бухгалтерського обліку


Виробнича практика з бухгалтерського обліку організовується на третьому курсі, її мета - ознайомити студентів із технологією облікового процесу. Вона покликана сформувати у студента професійні вміння і навички організації облікової практики на підприємствах. Слід підкреслити, що вказані вузлові питання змісту практики - базові. Керівники від вузу і підприємства можуть вносити в програму зміни та доповнення, які випливають із особливостей організації обліку і аналізу в конкретних виробничих умовах.

Програму виробничої практики складено так, що з кожним розділом обліку пов'язані самостійні об'єкти дослідження. Студентові слід ознайомитися з обліковою роботою на підприємстві, описати її, дати практичну оцінку обліковим процедурам і внести пропозиції щодо вдосконалення методики обліку та техніки роботи обліково-економічного персоналу.

Закінчення практики на одному робочому місці та перехід студента на інше робоче місце відбувається з відома (згоди) керівника практики від підприємства після ознайомлення його з відповідним звітом студента та співбесіди за змістом виконаної роботи.

^ Тематичний план виробничої практики з бухгалтерського обліку

п/п

Тема курсу

^ Кількість робочих

днів

1

Ознайомлення з структурою підприємства, технологією і організацією виробництва і організацією бухгалтерського обліку

2

2

Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (НА)

5

3

Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП)

4

4

Облік праці і заробітної плати

3

5

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

6

6

Облік готової продукції та її реалізація

4

7

Облік коштів і розрахункових операцій

2

8

Облік власного капіталу та забезпечення капіталу

3

9

Облік довгострокових та поточних зобов'язань підприємства

3

10

Облік доходів витрат та фінансових результатів

2

11

Звітність підприємств

2
Всього

36


Мета практики - підготовка до самостійної практичної роботи на посаді бухгалтера, заступника або головного бухгалтера підприємства, поглиблення і закріплення теоретичних знань, набуття досвіду організаторської й виховної роботи в колективі.

Завдання практики - вивчити передовий досвід організації обліку і аналітичної роботи в умовах застосування новітніх інформаційних систем та технологій, засвоїти методику складання квартальної й річної бухгалтерської звітності; набути практичні навички і досвід при виконанні облікових робіт на всіх ділянках підприємств; оволодіти прийомами оперативного контролю і узагальнюючого економічного аналізу діяльності за даними поточного обліку, бухгалтерської звітності; оволодіти способами і прийомами контролю виконання показників виробничо-фінансових планів; зібрати і опрацювати вихідну інформацію, узагальнити, систематизувати, закріпити і поглибити знання із дисциплін обліково-економічного профілю; набути навички у проведені дослідницької роботи.

У результаті проходження практики студенти повинні набути навички з виконання обов'язків працівників облікового апарату; розподілу між ними функціональних обов'язків, проведення інструктажу, складання і подання бухгалтерської і статистичної звітності; проведення аналізу господарської діяльності і використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів; із підготовки проектів рішень, проведення виробничих нарад з питань обліково-економічної роботи. Уміти застосовувати практичні навички роботи з комп`ютерною програмою автоматизованої обробки облікової, аналітичної інформації та внутрішнього аудиту.

Виробнича практика починається з ознайомлення з організацією виробництва на підприємстві, характером продукції й технологією її виробництва, структурою облікового апарата та організацією обліку.

Із кожної теми необхідно засвоїти порядок документального оформлення господарських операцій, бухгалтерської обробки документів, їх оформлення і обробка в запровадженій на підприємстві автоматизованій системі обробки облікової інформації, порядок запису у регістрах синтетичного та аналітичного обліку чи складання машинограм, які відображають узагальнену інформацію.

Існуючу практику організації бухгалтерського обліку слід вивчити критично, розробляючи позиції щодо її вдосконалення. Обсяг звіту з практики не повинен бути меншим за 40-50 сторінок, не враховуючи додатків (документів, реєстрів, машинограм тощо),

1.2. Зміст практики з бухгалтерського обліку

1. Ознайомлення з структурою підприємства, технологією і організацією виробництва і організацією бухгалтерського обліку


Студент починає виробничу практику з вивчення організаційної і виробничої структури підприємства, розміщення його окремих структурних підрозділів. Окрему увагу потрібно звернути на ступінь забезпеченості підприємства засобами сучасної обчислювальної техніки та наявності сучасного ліцензованого програмного забезпечення автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт. Ознайомлюється з виробничим напрямком господарства, його структурою управління, а також особливостями формування власного капіталу.

Керівник практики від виробництва повинен організувати екскурсію в цехи основного та допоміжного виробництва, ознайомити з технологією та структурою підприємства.

Студент повинен вивчити структуру апарата бухгалтерії і засвоїти функції її підрозділів, а також знати планування документообороту та вміти провести контроль за його виконанням.

На основі зібраних даних необхідно скласти схеми організації управління підприємством, послідовності технологічного процесу виробництва, охарактеризувати обліковий апарат і організацію обліку на підприємстві, форми рахівництва і методи обліку витрат, калькулювання собівартості продукції.

Вивчаючи тему слід звернути увагу на такі питання:

 • структура промислового підприємства і апарату управління;

 • характер виробництва: індивідуальне, серійне (дрібносерійне, великосерійне) і масове;

 • технологія виготовлення продукції, що випускають поєднанням окремих частин і деталей паралельно одне одному в результаті послідовної обробки первинного матеріалу, який проходить через кілька переділів;

 • джерела надходження сировини та матеріалів;

 • обсяг виробництва;

 • структура бухгалтерії й функції її окремих секторів (дільниць, груп, відділів);

 • розміщення облікового апарату і організація робочих місць;

 • рівень і перспективи автоматизації обробки облікової інформації.

2.Облік основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів


У цій темі вивчається документальне оформлення руху основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів; організація аналітичного обліку основних засобів, НА (нематеріальних активів); порядок нарахування амортизації необоротних активів, документальне оформлення операцій з обліку поточного і капітального ремонту: інвентаризація необоротних активів і відображення її результатів в обліку; організація та ведення обліку основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів в автоматизованій системі обліку, яка використовується на підприємстві.

З обліку основних засобів та НА студент повинен розглянути наступні питання:

 1. особливості збереження основних засобів, НА;

 2. облік надходження, наявності та вибуття основних засобів та НА ;

 3. визначення первісної вартості придбаних основних засобів та НА;

 4. методи контролю за законністю і доцільністю списання основних засобів та НА; обумовленість безкоштовної передачі основних засобів та НА;

 5. особливості нарахування амортизації основних засобів та НА;

 6. визначення суми зносу і відображення її в бухгалтерському обліку;

 7. організація синтетичного і аналітичного обліку ремонтних робіт;

 8. визначення фактичної собівартості ремонтних робіт;

 9. облік і контроль використання обладнання по часу роботи і потужності;

 10. достовірність коефіцієнта змінності та інших показників використання основних засобів, а також показників звітності і їх відповідність даним синтетичного і аналітичного обліку;

 11. облік орендованих основних засобів;

 12. інвентаризація основних засобів та НА і відображення в обліку її результатів.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку.


3.Облік виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП)


Дану тему слід розкрити в контексті таких питань:

збереженість товарно-матеріальних цінностей, яку необхідно висвітлити в розрізі наступних об'єктів:

а) умови зберігання товарно-матеріальних цінностей;

б) складське господарство;

в) склад матеріально-відповідальних осіб, їх обов'язки;

г) інвентаризація видачі довіреностей і контролю за їх використанням;

методи обліку наявності виробничих запасів, своєчасність і повнота оприбуткування придбаних матеріалів, достовірність кількісних і якісних розходжень при прийманні матеріалів;

збереженість матеріалів, прийнятих на відповідальне зберігання;

формування транспортно - заготівельних витрат і їх обумовленість; дотримання кошторису і розподіл транспортно - заготівельних витрат;

законність і доцільність відпуску матеріалів на сторону і в переробку; нормування і лімітування відпуску матеріалів у виробництво; організація відпуску матеріалів у виробництво; обумовленість списання матеріалів у виробництво; достовірність розрахунку фактичної собівартості використаних на виробництво матеріалів;

облік і контроль відходів виробництва;

облік і контроль тари.

Вивчити і описати у звіті порядок матеріально-технічного постачання: основні умови поставки важливих видів матеріалів, які застосовуються на підприємстві: цінники й методику нарахування цін за матеріали; облік виконання договорів з постачальниками; функції відділу головного технолога у формуванні витрат матеріалів, планово-виробничого відділу — з виписування лімітних карт; контроль за використанням матеріалів у виробництві.

Необхідно описати організацію складського господарства (кількість складів, рознесення груп матеріалів, ваговимірювальні прилади, що застосовуються, порядок відпуску матеріалів, розпорядок дня роботи завідуючого складом); зняти копії із трьох-чотирьох карток із обліку матеріалів, пояснити, як застосовується шифрування матеріалів за групами, підгрупами, сортами, розмірами тощо; взяти безпосередню участь у прийманні матеріалів, які надійшли на склад. Описати порядок їх документального оформлення, скласти первинні документи на надходження матеріалів на склад; ознайомитись з картотекою матеріалів, порядком відображення первинних документів у картках складського обліку матеріалів; вивчити документальне оформлення операцій з відпуску матеріалів із складу у виробництво, в кладові цехів, на сторону в порядку реалізації.

При вивченні організації обліку виробничих запасів у бухгалтерії необхідно вивчити організацію документування і документообороту із обліку руху матеріалів у бухгалтерії; ознайомитись із методом оцінки матеріальних цінностей і визначенням фактичної собівартості заготівельних матеріалів; обліком товарно-заготівельних витрат і порядком їх включення у собівартість матеріалів; скласти розрахунок списання транспортно-заготівельних витрат на витрачені запаси. Дати критичну оцінку прийнятого на підприємстві методу оцінки матеріалів, а також обліку транспортно-заготівельних витрат; ознайомитись з організацією контролю за використанням матеріалів на виробництві; скласти відомість "Рух матеріалів у грошовому вираженні"(копію додати до звіту); ознайомитись з порядком складання журналу № 3 з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (копію додати до звіту); взяти участь у інвентаризації матеріальних цінностей чи ознайомитись з матеріалами попередньої інвентаризації. Зробити виписку з відомості по інвентаризації й вказати, якими проведеннями оформляються результати інвентаризації; вивчити порядок обліку МШП на складі, в експлуатації й бухгалтерії; порядок документального оформлення операцій, які відображають рух МШП на складі і бухгалтерії; порядок складання сальдової відомості за матеріальними цінностями, пояснити її призначення; скласти схему організації сальдового методу обліку матеріалів і пояснити її; заповнити таблицю, в якій відобразити основні проведення із обліку руху матеріальних ресурсів.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку.

4.Облік праці і заробітної плати


Дану тему студенти розкривають в розрізі таких питань:

 1. використання кадрів працівників і службовців по призначенню, стан трудової дисципліни;

 2. методи обліку відпрацьованого часу; достовірність оперативних даних по обліку особового складу, даних про відпрацьований час і його втрати;

 3. відповідність нарахованої заробітної плати відпрацьованому часу і стан нормування і планування праці; достовірність виконання плану продуктивності праці; основної і додаткової заробітної плати; дотримання нормативного співвідношення між приростом середньої заробітної плати і приростом продуктивності праці;

 4. реальність заборгованості робітникам і службовцям; методи обліку розрахунків з робітниками і службовцями;

 5. нарахування на оплату праці;

 6. синтетичний і аналітичний облік розрахунків по оплаті праці.

Мета опрацювання даної теми – вивчити організацію обробки інформації із заробітної плати, починаючи з обробки первинних документів і закінчуючи зведеними даними.

Для цього студенти повинні виконати таку роботу:

 • скласти табель відпрацьованого часу. Засвоїти методи реєстрації робочого часу в табелі (відпрацьований і невідпрацьований час), вивчити документацію, яка підтверджує невідпрацьований час, за який проводиться оплата понад урочний, нічний час, пільговий час для підлітків, перерви у роботі матерів-годувальниць, виконання державних і суспільних обов'язків, час непрацездатності, відпустка тощо і нарахування заробітної плати:

 • користуючись табелем, нарахувати заробітну плату робітникам, які працюють за погодинною формою оплати, інженерно-технічного персоналу, службовцям, іншим категоріям працюючих;

 • вивчити преміальні системи і порядок нарахування премій, що застосовуються на підприємстві; порядок нарахування резерву на оплату відпусток працівникам, відображення резерву на рахунках бухгалтерського обліку; нарахування відпускних; порядок нарахування на соціальне страхування, порядок використання цих сум і відображення операцій із соціального страхування на рахунках бухгалтерського обліку;

 • скласти відомість нарахування заробітної плати і платіжну відомість, вивчити порядок виплати заробітної плати, відображення грошових сум у реєстрах бухгалтерського обліку;

 • вивчити порядок утримань з заробітної плати, їх документальне оформлення (податок з доходів фізичних осіб, утримання за виконавчими листами, за брак, в Пенсійний фонд ,фонди соціального страхування на випадок безробіття, та тимчасової непрацездатності, за товари, куплені в кредит тощо );

 • ознайомитись з порядком складання розроблювальної таблиці із розподілу заробітної плати за видами продукції, що виготовляється, рахунками, статтями витрат із зведенням даних для розрахунків з робітниками і службовцями, зведенням заробітної плати за її складом і категоріями робітників.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку.


^ 5. Облік витрат на виробництво і калькулювання

собівартості продукції


Ця тема найскладніша для вивчення, тому для її опрацювання відводиться багато часу. Особливу увагу при проходженні практики слід звернути на питання організації первинного обліку виробничих витрат. Студенти повинні ознайомитись з галузевою інструкцією із планування, обліку і калькулювання собівартості продукції; вивчити організацію нормативного господарства; знати порядок обліку включення в собівартість продукції основних витрат на виробництво: вміти документально оформити виробіток робітників-відрядників, брак і простої; випуск продукції з виробництва, провести інвентаризацію і дати оцінку незавершеного виробництва; ознайомитись з роботою одного з допоміжних цехів, вивчити особливість формування витрат на виробництво продукції, робіт, послуг; вивчити метод калькулювання продукції й порядок включення витрат допоміжного виробництва в собівартість продукції основних цехів; вивчити порядок складання відомостей розподілу сировини, матеріалів, заробітної плати, витрат на утримання й експлуатацію обладнання, управління виробництвом між окремими об'єктами калькуляції; порядок розподілу послуг допоміжного виробництва, обліку і оцінки браку; ознайомитись з порядком аналітичного обліку витрат на виробництво за статтями калькуляції; вивчити організацію зведеного обліку витрат на виробництво; засвоїти порядок визначення фактичної собівартості продукції.

При висвітленні цієї теми у звіті студенти звертають увагу на такі питання:

методи обліку і калькулювання витрат на виробництво; достовірність складання планових і нормативних калькуляцій; реальність планових показників, зв'язаних з виробництвом продукції;

віднесення матеріальних і трудових витрат на виробництво;

достовірність сум, віднесених на загальновиробничі витрати; правильність розподілу загальновиробничих витрат;

достовірність факту браку продукції; правильність вирахування фактичної собівартості вибракуваної продукції; визначення суми втрат від браку;

стан норм і нормативів по допоміжному виробництву; достовірність сум, віднесених на збільшення витрат по виконаних роботах і послугах; правильність визначення фактичної собівартості робіт і послуг;

збереженість матеріалів, деталей і напівфабрикатів у виробництві;

раціональні прийоми визначення собівартості продукції; реальність величини незавершеного виробництва;

достовірність звітних калькуляцій.

документування виробничих витрат;

синтетичний і аналітичний облік витрат на виробництво продукції (товарів, робіт та послуг).

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку


  1. Облік готової продукції й її реалізація


У процесі вивчення теми слід звернути увагу на такі основні моменти:

документальне оформлення випуску продукції з виробництва; організації обліку готової продукції на складі;

порядок оформлення документів на відвантажену продукцію;

порядок складання відомості відвантаженої й реалізованої продукції;

вивчити документальне оформлення, а також організацію обліку витрат на збут і податку на додану вартість;

своєчасність і повнота оприбуткування готової продукції; ритмічність випуску продукції;

стан обліку готової продукції на складах і в бухгалтерії;

якість продукції та її оцінка; достовірність і ефективність витрат на покращення якості продукції;

стан обліку відвантаженої продукції і стан оперативного обліку виконання плану поставок;

правильність визначення фактичної собівартості відвантаженої продукції;

стан обліку реалізованої продукції; визначення фактичної собівартості реалізованої продукції; визначення фінансового результату від реалізації продукції.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку.
^

7. Облік коштів і розрахункових операційУ цьому розділі програми слід вивчити господарські відносини і розрахункові операції між підприємствами, організаціями, закладами.

Основні питання, що необхідно розглянути:

 • документальне оформлення операцій по касі;

 • збереженість коштів в касі; дотримання касової дисципліни;

 • ведення касиром касової книги;

 • опрацювання звіту касира;

 • відображення операцій по касі в журналі №1 і відомості №1.1;

 • документальне оформлення операцій на розрахунковому рахунку;

 • опрацювання виписок банку; достовірність банківських виписок, обумовленість сум, проведених по рахунках в банках;

 • відображення операцій на розрахунковому рахунку в журналі №1 і відомості №1.2;

 • синтетичний і аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами, складання авансових звітів; складання журналу №3;

 • форми розрахунків і їх характеристика (акцептна, акредитивна, за особливими рахунками, чеками із лімітованих і нелімітованих книжок, платіжними дорученнями, в порядку планових платежів і авансів про часткову готовність замовлень тощо);

 • порядок розрахунків із бюджетом, з різними дебіторами та облік претензій;

 • складання журналу №3, схеми кореспондентських рахунків із обліку коштів і розрахункових операцій

 • реальність дебіторської заборгованості;

 • особливості нарахування резерву сумнівних боргів.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку.
^

8. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язаньПри опрацюванні даної теми студент повинен розглянути наступні питання:

- формування статутного(пайового капіталу);

- документальне оформлення операцій пов'язаних з формуванням власного капіталу;

- синтетичний та аналітичний облік операцій з власним капіталом;

- особливості формування резервного капіталу;

- особливості утворення та ліквідації підприємства;

- синтетичний та аналітичний облік неоплаченого та вилученого капіталу;

- складання облікового регістру з обліку власного капіталу;

- наявність на підприємстві цільового фінансування;

- облік забезпечень наступних витрат та платежів.

При розкритті цієї теми у звіті, в розділі додатків, прикласти всі первинні документи (або їх копії) та облікові регістри, що застосовуються на підприємстві, стосовно даного об’єкту обліку

9. Облік довгострокових та поточних зобов'язань підприємства


Дана тема повинна бути опрацьована в розрізі таких питань :

- організація банківського кредитування ( довгострокового та поточного);

- синтетичний та аналітичний облік довгострокових та короткострокових кредитів банків;

- відображення операцій фінансової оренди та лізингу;

- відстрочені податкові активи та зобов'язання;

- документування операцій з обліку поточних і довгострокових зобов'язань;

- складання облікових регістрів по зобов'язаннях підприємства;
^

10. Облік доходів, витрат та фінансових результатівУ даній темі студент повинен охарактеризувати діяльність підприємства і зуміти віднести операції до різних видів діяльності, привести склад доходів і витрат, що відносяться до операційної, інвестиційної, фінансової діяльності ; вміти застосувати рахунки 8-го і 9-го класу щодо обліку витрат підприємства. У звіті слід розкрити даний об’єкт обліку в розрізі таких питань:

 • документування операцій пов'язаних з формуванням доходів, витрат та фінансових результатів;

 • синтетичний та аналітичний облік доходів витрат та фінансових результатів;

 • нарахування податку на прибуток та визначення чистого фінансового результату;

 • особливості заповнення журналів № 6 і 7.


11. Звітність підприємств


Студент повинен вивчити структуру, зміст і порядок складання бухгалтерського балансу, звіту про фінансові результати; освоїти принципи статей балансу; знати характеристику і взаємозв'язок розділів і основних статей балансу, та їх зв’язок із звітом про фінансові результати.

Відобразити особливості складання звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів , а також необхідність складання приміток до фінансових звітів. Охарактеризувати взаємозв’язок форм звітності.

ІІІ. Тематичний план практики з економічного аналізу та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств


Програму виробничої практики складено так, що з кожним розділом аналізу та контролю пов'язані самостійні об'єкти дослідження. Студентові слід ознайомитися з обліково-аналітичною роботою на підприємстві, описати її, дати характеристику забезпечення підприємства новітніми технічними засобами автоматизованої обробки економічної інформації та наявності відповідних ліцензованих програмних продуктів, дати практичну оцінку обліково-аналітичним процедурам і внести пропозиції щодо вдосконалення методики аналізу і контролю та техніки роботи обліково-економічного персоналу в умовах застосування новітніх інформаційних систем і технологій.

Закінчення практики на одному робочому місці та перехід студента на інше робоче місце відбувається з відома (згоди) керівника практики від підприємства після ознайомлення його з відповідним звітом студента та співбесіди за змістом виконаної роботи.

Таблиця 1

^ Тематичний план практики

з/п

Зміст роботи

Кількість днів

1

Аналіз виробництва та реалізації продукції
2

Аналіз стану та використання основних засобів підприємства
3

Аналіз використання трудових ресурсів підприємства
4

Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
5

Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції
6

Аналіз фінансового стану підприємства
7

Аудит стратегії функціонування підприємства у зовнішньому середовищі
8

Аудит стану системи внутрішнього контролю
9

Аудит облікової політики підприємства
10

Аудит активів і пасивів підприємства
11

Аудит фінансових результатів діяльності підприємства
12

Аудит бухгалтерської звітності та фінансового стану підприємства
13

Експрес-аудит балансу підприємстваВсього
^ Зміст практики

 1. Ознайомлення зі структурою підприємства та організацією аналітичної роботи на підприємстві

Студент починає виробничу практику з вивчення організацій­ної і виробничої структури господарства, розміщення його окремих структурних підрозділів, Ознайомлюється з виробничим напрямком господарства, його структурою управління та рівнем забезпечення підприємства новітніми інформаційними системами і технологіями автоматизації управлінських та економічних задач. Вивчає основні показники, що характеризують техніко-економічний рівень розвитку господарства (розмір і структуру власного капіталу, забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, рівень рентабельності окремих виробництв і видів продукції тощо).

На наступному етапі студент вивчає структуру економічної служби підприємства, організацію її роботи, розподіл обов'язків між її працівни­ками, з’ясовує рівень централізації та автоматизації обліково-аналітичних робіт, ознайомлюється з графіком документообороту на підприємстві.

Під час ознайомлення з організаційною структурою виробництва та управління підприємством керівник практики від підприємства проводить екскурсію, під час якої студенти оглядають окремі структурні підрозділи підприємства, його відділи й служби та отримують докладну інформацію щодо кожного підрозділу. Всі аналітичні таблиці та розрахунки виконати з використанням можливостей табличного процесора Excel. Результати аналітичних досліджень наглядно відобразити за допомогою діаграм та графіків.

 1. Аналіз виробництва та реалізації продукції


За час проходження практики студент повинен:

2.1. Дати характеристику виконання плану виробництва товарної продукції у звітному періоді в цілому по підприємству і в розрізі його основних виробничих одиниць, заповнивши таблицю 2.1. Таблицю виконати з використанням можливостей табличного процесора Excel.

Таблиця 2.1
^

Обсяги виробництва товарної продукції

Обсяги виробництва продукції, тис.грн.

За минулий період

За звітний період

За планом

Фактично

Товарна продукція, тис. грн.


У т.ч.

- головне підприємство

- інші виробництва та філії

з них: філія № 1


2.2. Визначити виконання та дати характеристику плану випуску продукції в цілому по підприємству в грошовому вираженні, за структурою та асортиментом, склавши в табличному процесорі Excel таблиці 2.2 та 2.3.

Таблиця 2.2
^

Випуск продукції за структурою

Назва виробу

За планом

Фактично

Фактичний випуск при плановій структурі

Зараховується у виконання плану за структурою

Струк-турні зрушення

тис.шт

частка%

тис.шт

частка,%Таблиця 2.3

^ Випуск продукції за асортиментом


Назва виробу

Вартість

Зараховується у виконання плану за асортиментом

Відсоток виконання програми

за програмою

фактично


2.3. Визначити величину виробничого браку і втрат від браку в абсолютній сумі та у процентах за звітний і попередній рік, а також вплив браку на обсяг виробництва продукції. Дати оцінку роботи підприємства за обчисленими показниками. Скласти в табличному процесорі Excel таблицю 2.4.

^ Таблиця 2.4

Випуск браку на підприємстві


(тис. грн.)

Показники

Попередній рік

Звітний

рік

Відхи-

лення

Собівартість кінцевого браку


Витрати на виправлення браку


Прийнято претензій по браку продукції


Вартість браку за ціною можливого використання


Обсяг товарної продукції


Виробнича собівартість товарної продукції


Виробничий брак


Втрати від браку2.4. Проаналізувати виконання програми реалізації продукції підприємства. Визначити фактори, що вплинули на виконання програми реалізації продукції. Визначити резерви збільшення об’єму реалізації продукції. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 2.5

^ Дані для аналізу реалізації продукції підприємства

(тис. грн.)

Показники

За програмою

Фактично

Відхи-

лення

1. Залишок готових виробів і товарів відвантажених на початок року


2. Випуск товарної продукції


3. Обсяг реалізації


4. Залишок готових виробів і товарів відвантажених на кінець року

 1. Аналіз стану та використання основних засобів підприємства


З час проходження практики студент повинен:

3.1. Охарактеризувати технологічну структуру основних засобів за видами. Скласти в табличному процесорі Excel таблицю 3.1.

^ Таблиця 3.1

Дані для аналізу технологічної структури основних засобів


Показники

На початок року

На кінець року

Відхи-

лення

1. Будівлі, споруди та передавальні пристрої


2. Машини та обладнання - всього


з них:


- силові машини та обладнання


- робочі машини та обладнання


- вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої


3. Транспортні засоби


4. Інструменти, прилади, інвентар


Всього3.2. Дати характеристику руху основних засобів підприємства у звітному році. Визначити коефіцієнти оновлення, вибуття, придатності, зносу. Дати оцінку ефективності використання основних засобів у цілому та їх активної частини. Визначити величину факторів, які впливають на виконання плану виробництва товарної продукції. Скласти в табличному процесорі Excel таблицю 3.2.


^ Таблиця 3.2

Наявність, рух та динаміка основних засобів підприємства у звітному році


(тис. грн.)

^ Основні засоби

На початок року

Надходження за звітний період

Вибуття за звітний період

^ На кінець звітного року

1.Промислово-виробничі основні засоби

У т.ч. активні основні засоби

2.Невиробничі основні засоби

Усього

3.Знос основних засобів за час їх експлуатації


3.3. Визначити обсяг виробництва товарної продукції на 1000 грн. основних засобів і на 1000 грн. машин і обладнання. Встановити ефективність використання основних засобів і окремо машин та обладнання. Визначити величину факторів, які вплинули на виконання плану виробництва товарної продукції. Дати оцінку ефективності використання основних засобів та машин і обладнання. Вказану роботу виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 3.3
^

Дані для аналізу ефективності використання основних засобів підприємства


(тис. грн.)

Показники

План

Факт.

Відхи-

лення

1. Обсяг товарної продукції


2. Середньорічна вартість основних засобів - всього


3. В тому числі машин і обладнання


4. Фондовіддача


5. Фондоозброєність праці


6. Технічна озброєність праці

 1. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства


Під час проходження практики студент повинен:

4.1. Визначити забезпеченість підприємства робочою силою за групами персоналу і категоріями працюючих. Дати характеристику розстановки робочої сили на підприємстві. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.


Таблиця 4.1

^ Дані для аналізу забезпеченості робочою силою підприємства

Показники

За планом

Звіт

Відхи-

лення

Промислово-виробничий персонал - всього


в тому числі:


- робітники


- службовці


- спеціалісти


- керівники


Непромисловий персонал


Разом


4.2. Визначити коефіцієнт плинності робочих кадрів за звітний період, коефіцієнти обороту робочої сили щодо прийому і вибуття. Дати оцінку показників плинності кадрів. Вказати основні причини плинності кадрів і намітити заходи по їх ліквідації. Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 4.2
^

Дані для аналізу плинності кадрів на підприємстві


Показники

Кількість, чол.

Прийнято на підприємство
Вибуло з підприємства - всього
в тому числі:
- за власним бажанням
- за порушення трудової дисципліни
- з інших причин
Середньоспискова чисельність персоналу  1. Проаналізувати використання робочого часу на підприємстві. Визначити вплив факторів на величину фонду робочого часу, використовуючи можливості табличного процесора Excel.

Таблиця 4.3

^ Дані для аналізу використання робочого часу на підприємстві

Показник

Минулий період

Звітний період

план

факти-чно

 1. Середньорічна чисельність робітників


 1. Відпрацьовано одним робітником:

а) днів

б) годин


 1. Середня тривалість робочого дня, год.


 1. Фонд робочого часу, тис. год.

 2. У т.ч.: надурочно відпрацьований час, тис. год.4..4. Дати оцінку роботи підприємства по виконанню плану продуктивності праці. Вказати основні фактори, які впливають на виконання плану продуктивності праці. Вказати основні шляхи подальшого зростання продуктивності праці. Визначити вплив на виконання плану виробництва товарної продукції таких факторів:

а) зміни чисельності робітників;

б) кількості відпрацьованих одним робітником людино-годин;

в) середньогодинного виробітку одного робітника.

Дати оцінку використання підприємством робочої сили. Намітити заходи подальшого зростання обсягу виробництва продукції. Визначити резерви, використання яких збільшить виробництво товарної продукції. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

Таблиця 4.4

^ Дані для аналізу продуктивності праці

Показники

За

планом

Фак-тично

Відхи-

лення від плану

Викона-ння плану, %

1.Обсяг товарної продукції, тис. грн.

2.Середньооблікова чисельність робітників, чол.

3.Загальна кількість відпрацьованих робітниками людино-днів

4.Загальна кількість відпрацьованих робітниками людино-годин

5.Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником

6. Середня тривалість робочого дня, год.

7.Середній виробіток одного робітника, грн.:

а) місячний

б) денний

в) годинний


4.5. Обчислити середню заробітну плату одного працівника промислово-виробничого персоналу, а також працівників непромислового персоналу і за категоріями працюючих. Визначити абсолютне і відносне відхилення (економію, перевитрату) фонду заробітної плати (ФЗП) промислово-виробничого персоналу, а також фактори, які здійснили вплив на абсолютне і відносне відхилення ФЗП від плану. Визначити питому вагу ФЗП промислово-виробничого персоналу і непромислового персоналу в загальному ФЗП підприємства. Дати оцінку показникам використання ФЗП підприємства. Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.


Таблиця 4.5

^ Дані для аналізу заробітної плати

(тис. грн.)

Показники

План

Звіт

Відхи-

лення

1.ФЗП промислово-виробничого персоналу – всього


2. В тому числі:


- робітників


- службовців


- спеціалістів


- керівників


3. ФЗП непромислового персоналу - всього


4. Обсяг товарної продукції

 1. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства


За час проходження практики студент повинен:

5.1. Провести аналіз стану і динаміки оборотних запасів на підприємстві. Розрахувати оборотність запасів, середню величину запасів, строк зберігання запасів. Зробити відповідні висновки. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

Таблиця 5.1

^ Вихідні дані для аналізу оборотних запасів

(грн.)

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхи-

лення

Матеріальні затрати в складі собівартості реалізованої продукції


Виробнича собівартість реалізованої продукції


Середні залишки:

 • виробничих запасів

 • запасів готової продукції5.2. Проаналізувати ефективність використання матеріальних ресурсів підприємства та визначити фактори, які вплинули на неї. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.

Таблиця 5.2

^ Дані для аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства


Показник

Попередній період

^ Планові

дані

Фактично

Відхилення

Від попереднього періоду

^ Від плану

1. Товарна продукція, тис.грн.
2. Матеріальні витрати за період, тис.грн.
3. Матеріаловіддача
4. Матеріаломісткість

6. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції


За час проходження практики студент повинен:

6.1. Охарактеризувати структуру витрат на виробництво продукції. Дати оцінку витрат на виробництво продукції за економічними елементами. Таблицю виконати з використанням можливостей табличного процесора Excel.

Таблиця 6.1

№ з/п

Елементи витрат

Питома вага витрат у мину-лому році

Витрати

Відхилення,

%

за планом

фактично

від минулого

року

від плану

сума,

тис. грн.

Питома

вага, %

сума,

тис. грн.

Питома

вага, %

1

Матеріальні витрати


2

Амортизація


3

Оплата праці


4

Відрахування на соціальне страхування


5

Інші витрати


6

Усього витрат на виробництво


6.2. Проаналізувати витрати на утримання і використання обладнання та загальновиробничі витрати підприємства. Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 6.2

(тис. грн.)

з/п

Стаття витрат

План

Звіт

Відхилення

Резерв зниження собівартості

Абсолютне

Відносне

1

Амортизація устаткування
2

Експлуатація устаткування
3

Поточний ремонт
4

Внутрішньозаводське переміщення вантажів
5

Знос МШП
6

Інші витрати
Разом
1

Утримання апарату управління
2

Утримання іншого цехового персоналу
3

Амортизація будинків, споруд
4

Інші витрати
5

Непродуктивні витрати
Разом  1. За даними калькуляції проаналізувати собівартість одиниці одного з видів продукції, який займає найбільшу питому вагу в обсязі реалізації продукції, за статтями витрат. Розрахунок аналітичних показників здійснити в табличному процесорі Excel

Таблиця 6.3

з/п

Стаття витрат

На одиницю продукції, грн.

Відхилення

минулий рік
^
Звітний рік

від минулого року, грн.

від плану

за планом

фактично

за планом

Фактично

сума

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сировина та матеріали


2

Поворотні відходи


3

Куповані напівфабрикати


4

Паливо, енергія


5

Заробітна плата виробничих робітників


6

Відрахування на соціальне страхування


7

Витрати на підготовку та освоєння виробництва


8

Витрати на утримання й використання устаткування


9

Цехові витрати


10

Втрати від браку


11

Інші виробничі витрати


12

Виробнича собівартість7.Аналіз фінансового стану підприємства

За час проходження практики студент повинен:

  1. Дати загальну характеристику фінансово-майнового стану на основі порівняльного аналітичного балансу підприємства (таблиця 7.1). Розрахувати показники, які характеризують стан основних засобів підприємства: частка основних засобів у валюті балансу, співвідношення необоротних і оборотних активів, частку активної частини основних засобів, коефіцієнти зносу, придатності, оновлення, вибуття. Дати їм характеристику. Розрахунок аналітичних показників потрібно здійснити в табличному процесорі Excel.


Таблиця 7.1
^

Порівняльний аналітичний баланс


Назва статей

Код рядка

На поч. звітного періоду

На кін. звітного періоду

Зміна за рік

сума, тис.

грн

%%

сума, тис.

грн

%%

сума, тис.

грн

%%

Темп зростання, %


7.2. Дати характеристику структури оборотних активів підприємства. Скласти в табличному процесорі Excel таблицю 7.2.


Таблиця 7.2
^

Аналіз структури оборотних коштів


Назва статей

Код рядка

На поч. звітного періоду

На кін. звітного періоду

Зміна за рік

сума, тис

грн

%%

сума,

тис.

грн

%%

сума,

тис.

грн

%%

Темп зростання, %


7.3. Дати характеристику джерел формування капіталу підприємства. Скласти в табличному процесорі Excel таблицю 7.3.


Таблиця 7.3
^

Динаміка структури власного капіталу


Назва статей

Код рядка

На поч. звітного періоду

На кін. звітного періоду

Зміна за рік

сума, тис.грн

%%

сума, тис.грн

%%

сума, тис.грн

%%

Темп зростан-ня, %7.4. Дати характеристику стану і руху власного капіталу підприємства (таблиця 7.4). Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

Таблиця 7.4
^

Аналіз руху власного капіталу


Показники

Статутний капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибуток

Інший додат-

ковий капітал

1

2

3

4

5

Залишок на початок року

Надійшло

Використано

Залишок на кінець року

Абсолютна зміна залишку

Темп зростання, %

Коефіцієнт надходження

Коефіцієнт вибуття


7.5. Дати характеристику динаміки і структури залученого капіталу підприємства (таблиця 7.5). Аналітичні розрахунки виконати в табличному процесорі Excel.

^ Таблиця 7.5

Динаміка структури позичкового капіталу


Назва статей

Код рядка

На поч. звітного періоду

На кін. звітного періоду

Зміна за рік

сума, тис.

грн

%%

сума, тис.

грн

%%

сума, тис.

грн

%%

Темп зростання, %
залишити коментар
Сторінка1/7
Дата конвертації14.10.2011
Розмір2.1 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх