Мета І завдання методичного кабінету icon

Мета І завдання методичного кабінету


Схожі
Методист Ікваліфікаційної категорії Харцизького міського методичного кабінету...
План роботи міського методичного кабінету на 20...
План роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
О. В. Половенко Шлях до майстерності...
О. В. Половенко Шлях до майстерності...
Орієнтовна тематика засідань ради районного методичного кабінету...
1. Мета І завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі...
Алгоритм проведення моніторингового дослідження з математики учнів 5-х класів у Луганській...
Відділ освіти
Мета І головні завдання вивчення фізики в загальноосвітніх н авчальних закладах...
Нака з
План роботи методичного кабінету новокаховської міської ради...Загрузка...
скачать
Міністерство аграрної політики

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА України

глухівський колЕдж сумського нау


Затверджую”

Директор коледжу____________ А. В. Литвиненко

____” _______________ 20__ року


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ГЛУХІВСЬКОГО КОЛЕДЖУ СУМСЬКОГО НАУ


20__

Мета і завдання методичного кабінетуМетодичний кабінет коледжу – є методичним центром організації навчально-виховної роботи зі студентами й опорною ланкою керівництва коледжу з педагогічними кадрами.

Мета методичного кабінету – сприяти впровадженню науково-педагогічних знань, нових досягнень у галузі навчання та виховання студентської молоді.


^ Основні завдання методичного кабінету


1. Пропаганда серед викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків, майстрів виробничого навчання досягнень педагогічної науки, психології, методики навчання та виховання студентів.

2. Допомога цикловим методичним комісіям, викладачам, кураторам навчальних груп, вихователям гуртожитків, майстрам виробничого навчання з питань організації, планування та методики навчально-виховної роботи.

3. Підвищення кваліфікації та вивчення і поширення досвіду роботи кращих викладачів, кураторів навчальних груп, вихователів гуртожитків та майстрів у лабораторію педагогічного досвіду та творчості молоді Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства аграрної політики України (НМЦ).

4. Налагодження та підтримання зв’язків з навчальними кабінетами, лабораторіями інших навчальних закладів з питань впровадження нових форм і методів навчання.

5. Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які надсилаються з НМЦ, друкуються в періодичній пресі та розробляються в коледжі, пропаганда форм і методів інтенсивного навчання та дієвого виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами.

6. Створення бази матеріалів з атестації, ліцензування та акредитації спеціальностей і коледжу, вимог до відкриття нових спеціальностей.

7. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення організації навчального процесу; розробка положень і орієнтовних завдань для проведення олімпіад, конкурсів у коледжі з дисциплін та спеціальностей.

8. Організація виставок методичних розробок викладачів, технічної творчості студентів. Участь у виставках, які проводить НМЦ, та в Міжнародних виставках.

9. Забезпечення публікацій з досвіду педагогічної роботи в педагогічних виданнях, підтримування зв’язків із засобами масової інформації.


^ Зміст і форми роботи


1. Планування, організація та проведення теоретичних конференцій, педагогічних читань, науково-методичних семінарів і занять школи педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання, наукової організації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Участь педагогів навчальних закладів у конференціях, семінарах, які проводить НМЦ.

2. Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи циклових методичних комісій, окремих викладачів, ефективності використання різних форм і методів активного навчання, організації проведення виховної роботи.

3. Надання методичної допомоги цикловим методичним комісіям щодо підготовки документації для ліцензування, акредитації.

4. Надання методичної допомоги цикловим методичним комісіям з питань організації роботи з молодими викладачами та кураторами груп щодо організації процесу виховання, навчання, ведення навчально-методичної документації. Висвітлення педагогічного досвіду в збірнику “На допомогу куратору студентської групи”.

5. Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і науково-методичної літератури, рефератів і статей з питань навчання, виховання, нових технологій навчання, проблем вищої освіти, досвіду педагогів з інших навчальних закладів системи.

6. Організація щорічних виставок навчально-методичної літератури, документації, оглядів-конкурсів, курсового і дипломного проектування, науково-технічної та художньої творчості студентів, видання методичних бюлетенів про роботу кращих викладачів, вихователів і майстрів виробничого навчання, висвітлення досвіду кращих в засобах масової інформації.

7. Розробка науково-методичних завдань, які реалізуються в коледжі під час планування та проведення відкритих занять (лекцій, практичних, семінарських, лабораторних). Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, які здійснюються керівництвом коледжу аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого вдосконалення різних напрямів педагогічної діяльності коледжу.

8. Проведення відкритих занять, їх обговорення.

9. Розробка методичних рекомендацій щодо створення робочих програм дисциплін, їх структур та змісту, опорних конспектів лекцій, організації самостійної роботи та контролю знань студентів, до виконання контрольних робіт для студентів-заочників, вимог до складу, змісту та порядку розробки пакетів комплексних контрольних робіт із фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін.

10. Інформування про регіональні, українські, Міжнародні конкурси студентів і викладачів. Організація та участь педагогів у конкурсах: “Викладач року”, “Куратор навчальної групи” тощо.

11. Підготовка питань для розгляду на засіданнях педагогічної (методичної) ради щодо організації навчального процесу.

12. Підбір авторів для написання навчальних посібників, підручників, навчальних комплексів дисциплін, надання методичної допомоги щодо підготовки рукописів до подання на отримання грифів тощо.

13. Організація рецензування навчальних посібників, методичних розробок і різних технічних засобів та навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених цикловими методичними комісіями. Встановлення творчих зв’язків з іншими навчальними закладами з метою обміну досвідом; щорічне інформування НМЦ про нове в методиці викладання та виховання через ЗМІ.

14. Організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників.

Найбільш поширені форми роботи методичного кабінету – масові, групові та індивідуальні. Масові форми роботи – конференції, семінари, наради, вогники, зустрічі за круглим столом, анкетування, опитування тощо. Групові форми – відкриті заняття, виховні години, виїзд в інші навчальні заклади, наукові інститути тощо. Індивідуальні форми роботи – кураторство молодих викладачів, співбесіди тощо.
^

Нетрадиційні форми роботи методичного кабінету:


 • проведення з метою колективної творчої справи ярмарку педагогічного досвіду, фестивалю педагогічних ідей;

 • залучення педагогів до участі в ділових іграх, педагогічних консиліумах, методичних рингах тощо;

 • посилення наукової спрямованості проблемних семінарів, творчих наукових дискусій, навчальних семінарів з методики педагогічного дослідження;

 • посилення практичної спрямованості консультацій-практикумів, шкіл молодого викладача, педагогічного наставництва;

 • поєднання традиційних форм методів навчання з довільними (педагогічні вечорниці, презентації педагогічних новинок).^

Оснащення методичного кабінетуМетодичний кабінет розміщується в окремій кімнаті. Розташування й оформлення всіх матеріалів кабінету повинно бути зручним і доступним для користування. Його оснащення:

 • картотека навчально-методичного матеріалу;

 • стенди, вітрини, портрети класиків педагогічної науки, альбоми, плакати, схеми, що відображають фундаментальні положення педагогіки та досвід навчально-виховної роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

 • бібліотека, яка включає літературу з педагогіки психології і методики навчання та виховання;

 • підшивки педагогічної преси;

 • виставка нової літератури, що надходить до бібліотеки коледжу;

 • збірки методичних рекомендацій, розробок, доповідей, рефератів, підготовлених педагогічним колективом;

 • зразки навчальної документації;

 • освітньо-професійні програми, навчальні плани, програми;

 • матеріали про досвід викладачів, кураторів груп, вихователів гуртожитків, майстрів виробничого навчання;

 • вимоги до навчальних занять, їх типи та види;

 • структура, форми і методи навчання та виховання;

 • виставки, опис досвіду новаторів виробництва відповідної галузі, матеріали з нової технології, техніки тощо.

У методичному кабінеті всі матеріали доцільно систематизувати за орієнтовними розділами (визначає методист).


^ Керівництво методичним кабінетом


1. Методичний кабінет створюється відповідно до типового навчального плану. У своїй діяльності методичний кабінет керується законами, постановами, указами, інструкціями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України з питань підготовки і підвищення кваліфікації бакалаврів та молодших спеціалістів, рекомендаціями Науково-методичного центру, рішеннями педагогічної ради коледжу.

Безпосереднє керівництво роботою кабінету в коледжі здійснюється заступником директора з навчальної роботи. Організатором всієї роботи з вивчення, пропаганди та запровадження в навчально-виховний процес педагогічного досвіду є методист (спеціаліст вищої категорії), який призначається наказом директора. Для виконання технічної роботи призначається лаборант.

3. Методичний кабінет працює згідно плану методичної роботи, затвердженим директором коледжу.


Методист О.Ф. Гладушка
Скачати 65.72 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації14.10.2011
Розмір65.72 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх