Навчально-методичний комплекс з дисципліни стратегічний маркетинг для студентів окр “Магістр” спеціальності 050108 «Маркетинг» Київ 2010 icon

Навчально-методичний комплекс з дисципліни стратегічний маркетинг для студентів окр “Магістр” спеціальності 050108 «Маркетинг» Київ 2010


Схожі
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Поведінка споживачів” для студентів денної форми...
Методика І організація наукових досліджень Навчально-методичний комплекс для студентів окр...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни: університетська освіта для студентів окр „Бакалавр”...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “ Аналіз І контроль підприємства” для підготовки...
Конспект лекцій Частина I суми...
Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів спеціальності...
Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент” для підготовки фахівців окр...
Навчально-методичний комплекс дисципліни „ Методи прогнозування в маркетингових дослідженнях”...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "іноземна мова професійного спрямування"...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011...
Навчально-практичний комплекс дисципліни: “ Креатив у рекламі “ для спеціальності 050108...
Навчально-практичний комплекс дисципліни: “ Товарна інноваційна політика “ для спеціальності...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачать
Кабінет Міністрів України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИЗатверджую


Декан факультету аграрного менеджменту

К.е.н., доцент_______________О.А. Ковтун

_____________________________2010 р.Навчально-методичний комплекс

з дисципліни

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ


для студентів ОКР “Магістр” спеціальності 8.050108 «Маркетинг»


Київ – 2010


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
^

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


Кафедра маркетингу та

міжнародної торгівлі
^ ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри Декан факультету аграрного

________________ С.І.Чеботар менеджменту

“____”_______________ 2010 р. ______________ О.А. Ковтун

“____”______________ 2010 р.


^

Р о б о ч а п р о г р а м а


з дисципліни “Стратегічний маркетинг”


для студентів ОКР “Магістр”

спеціальності 8.050108 “Маркетинг”


Київ-2010
Навчально-методичний комплекс укладено к.е.н., доцентом Ларіною Я.С. з використанням типової робочої програми з дисципліни «Стратегічний маркетинг», робочих програм аналогічних курсів університетів, а також враховуючи рекомендації науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту.


Робоча навчальна програма обговорена та затверджена на засіданні кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі, протокол №10

«___» ____________ 2010 р.


Завідувач кафедри _______________________ проф. С.І. Чеботар


Ухвалено навчально-методичною вченою радою факультету аграрного менеджменту, протокол №8

«___» ____________ 2010 р.


Голова навчально-методичної вченої ради

факультету аграрного менеджменту _______________ 1. Анотація

 2. Робоча програма з дисципліни

 3. Зміст тематичного плану

 4. Календарний план вивчення дисципліни

 5. План лекцій для студентів денної форми навчання

 6. План практичних занять

 7. Перелік питань для самостійного вивчення

 8. Завдання для самостійної роботи

 9. Тести модульного контролю для перевірки знань студентів

 10. Перелік тем курсових робіт

 11. Питання для іспиту

 12. Література до курсу “Стратегічний маркетинг”АнотаціяСтратегічний маркетинг – важливий інструмент прогнозування майбутніх параметрів функціонування і розвитку підприємств, ринків чи цілих країн. Результатом прогнозування мають бути нормативи конкурентноздатності: майбутніх товарів, які буде випускати підприємство; технологій, методів організації виробництва та менеджменту. Це прогнозування має здійснюватися з використанням наукових підходів, методів системного аналізу, стратегічної сегментації ринку.

Тому в умовах жорсткої конкурентної боротьби за покупця, за місце на ринку важливим є підвищення якості стратегічного маркетингу і формування в майбутніх спеціалістів з маркетингу системи знань саме з цього предмету. Економія на стадії стратегічного маркетингу за рахунок застосування спрощених методів аналізу, прогнозування згодом призводить до втрат, які у багато разів перевищують зекономлену суму. Тому розуміння студентами важливості цього курсу та його ретельне вивчення сприятимуть підвищенню кваліфікації спеціалістів з маркетингу.

Написання курсової роботи із стратегічного маркетингу є необхідною умовою поглиблення отриманих знань та вироблення практичних навичок щодо стратегічного аналізу, сегментації ринку, розробки окремих складових В зв'язку з цим метою навчальної дисципліни "Стратегічний маркетинг" є розкриття основних методологічних принципів та наукових підходів, згідно яких маркетинг є незамінним при формуванні стратегії підприємства.

Метою курсу є: формування у студентів об'єктивного підходу до розуміння ролі, місця та значимості стратегічного маркетингу в економічному розвитку господарського суб’єкта; засвоєнні студентами знань з організаційно-комерційних принципів, форм і методів здійснення управління маркетингом, механізму її регулювання відповідно до загальноприйнятих норм та практики їх застосування; формуванні студентами вміння проводити аналіз зовнішньоторговельних операцій для визначення раціональності використання переваг, які випливають з розвитку виробничих, торгово-економічних і науково-технічних зв'язків з зарубіжними партнерами.

Зміст курсу базується на загальновизнаних теоріях, концепціях, моделях, які висвітлені у світовій та вітчизняній економічній науці та апробовані господарською практикою. Предметом курсу є економічні, організаційно-правові та інформаційні відносини, що виникають між господарюючими суб'єктами України в процесі здійснення господарської діяльності.

^ Метою дисципліни є надання знань про головні напрямки розширення стратегічних функцій та інструментів маркетингу в плануванні продукції для створення комерційно вигідних товарів.

^ Завдання вивчення дисципліни:

1) вивчення визначальних положень стратегічного маркетингу, методів ефективного застосування результатів наукових досліджень для створення конкурентоспроможних товарів;

2) набуття навичок використання сучасних методів і прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам.

3) формування системи стратегій підприємства.

Дисципліну „ Стратегічний Маркетинг” треба вивчати в безпосередньому зв'язку із методологічними та організаційно-економічними положеннями маркетингу, менеджменту, макро- і мікроекономіки.

Навчальний курс складається із 8 змістових модулів, які включають 8 теоретичних тем, 8 семінарсько-практичних тем, самостійну роботу під керівництвом викладача, що дозволяє магістрам вивчити зміст та головні функції маркетингу для створення комерційно вигідної ринкової пропозиції такої продукції на ринку України та за її межами.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^

СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ”Предмет: сутність, класифікація та формування маркетингових стратегій підприємств, аналіз маркетингового середовища, моделі стратегічного маркетингу


Мета: набуття знань та практичних навичок щодо вибору стратегії підприємства, основ стратегічного маркетингового управління, виявленні риннкових сегментів, позиціонуванні, управління конкурентними перевагами
Курс: перший

Семестр: перший

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни
^

Кількість кредитів:


- національних – 2

- ЕСТS – 3


Модулів: 3


Змістових модулів: 8


Загальна кількість годин: 124
Напрям “Маркетинг”


8.050108 “Маркетинг”


магістр з маркетингу

Нормативна


Лекції: 16 годин


Семінари: 16 годин


Індивідуальна робота:

32 годин

Самостійна робота:

76 годин


Курсова робота:

Форма підсумкового контролю: іспитЗміст робочої програми

Тема 1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу.


Предмет стратегічного маркетингу. Значення стратегічного маркетингу для розвитку окремих підприємств, галузей і країн. Сутність стратегічного маркетингу та його місце в системі економічних дициплін. Завдання стратегічного маркетингу. Взаємозв’язок принципів управління економікою і стратегічного маркетингу. Ланцюг: потреби – цінності – товари - ринки. Ієрархія потреб за А. Маслоу. Теорії цінностей. Класифікація цінностей. Поняття “життєвий цикл виробу”. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу виробу. Стратегічний і тактичний маркетинг. Стратегічний маркетинг як перша функція управління. Класифікація об’єктів стратегічного маркетингу. Сучасний стан та тенденції розвитку стратегічного маркетингу у різних за рівнем розвитку країнах.


Тема 2 Аналіз маркетингового середовища

Основні елементи системи стратегічного маркетингу: “вхід” та “вихід” системи, зовнішнє середовище та зворотний зв’язок. Поняття “стратегічний господарський підрозділ” та “портфель бізнесу”. Сфери і фактори макросередовища підприємства. Поняття “інфраструктура ринку”. Фактори мікросередовища підприємства. SWOT-аналіз. Підсистема наукового супроводу: класифікація методів управління та їх порівняльна характеристика. Цільова підсистема стратегічного маркетингу: місія та цілі підприємства. Забезпечуюча підсистема стратегічного маркетингу: правове, методичне, ресурсне, інформаційне забезпечення. Керована підсистема. Показники якості товару. Показники ресурсомісткості. Керуюча підсистема: управління персоналом в службі стратегічного маркетингу.


Тема 3 Маркетингова стратегічна сегментація. Формування і вибір цільових сегментів
Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації. Етапи процесу сегментації ринку. Сегментація ринку товарів виробничого призначення. Стратегії недиференційованого (масового), диференційованого та концентрованого маркетингу. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків. Маркетингові стратегії вибору цільового ринку: стратегії односегментної спеціалізації, товарної спеціалізації, ринкової спеціалізації, селективної спеціалізації та повного охоплення ринку.


Тема 4 Маркетингові стратегії зростання.

Сутність і класифікація маркетингових стратегій зростання. Маркетингові стратегії інтенсивного росту: види (стратегії глибокого проникнення на ринок, розвитоку товару та розвитку ринку), засоби реалізації, приклади застосування. Маркетингові стратегії інтегративного росту. Пряма та зворотна вертикальна інтеграція. Горизонтальна інтеграція. Приклади застосування. Маркетингові стратегії диверсифікації (горизонтальна, концентрична, конголомеративна). Їх переваги і недоліки.


Тема 5 Маркетингове стратегічне управління портфелем бізнесу підприємства

Стратегічна модель М. Портера. Стратегії концентрації, цінового лідердства та диференціації, їх переваги і недоліки. Матриця Бостонської консультативної групи: етапи побудови, переваги і недоліки. Основні види стратегічних господарських підрозділів матриці Бостонської консультативної групи. Можливі стратегії щодо кожного з них. Матриця “Мак-Кінсі – Дженерал Електрик”. Етапи побудови. Основні фактори і показники. Основі види маркетингових стратегій за матрицею “Мак-Кінсі – Дженерал Електрик”.
^

Тема 6 Стратегії диференціації та позиціювання


Маркетингові стратегії диференціації. Товарна диференціація. Сервісна диференціація. Диференціація персоналу. Іміджева диференціація. Особливості застосування означених стратегій. Сутність позиціювання. Розробка стратегії позиціювання. Побудова позиційної схеми. Різновиди стратегій позиціювання. Оцінка ефективності позиціювання. Помилки при позиціюванні.


Тема 7 Маркетингові конкурентні стратегії.


Види конкурентних стратегій за А. Літлом. Види стратегій за М. Портером. Аналіз конкурентного середовища. Маркетингові стратегії ринкового лідера. Маркетингові стратегії челенджерів. Маркетингові стратегії послідовників. Маркетингові стратегії нішерів. Встановлення ефективних взаємовідносин між підприємствами на ринку. Типи корпоративних взаємовідносин. Відносини між компаніями на глобальному рівні.


Тема 8 Визначення конкуретних переваг підприємства

Визначення понять “конкуренція”, “якість”, конкурентоспроможність”, “конкурентні переваги”. Особливості поняття “конкурентоспроможність” стосовно різних об’єктів. Фактори конкурентоспроможності товарів. Аналіз використання окремих видів виробничих ресурсів та їх вплив на конкурентоспроможність. Фактори ресурсозбереження. Вимірювання конкурентоспроможності товару. Методики оцінки конкурентоспроможності підприємств. Показники конкурентоспроможності країни. Конкурентні переваги: суть, класифікація, управління.

Стратегічна роль ціни. Аналіз ринкової ситуації. Визначення фактичних цін та принципів політики ціноутворення. Основні цінові стратегії за М. Портером. Фактори ціноутворення. Методи прогнозування цін. Етапи визначення цін. Вибір стратегії ціноутворення.


^ План лекцій для студентів денної форми навчання

Тема 1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу - 2 год

  1. Предмет та значення стратегічного маркетингу Завдання стратегічного маркетингу.

  2. Взаємозв’язок принципів управління економікою і стратегічного маркетингу.

  3. Ланцюг: потреби – цінності – товари - ринки. Ієрархія потреб за А. Маслоу

1.4. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу виробу та перша функція управління.


Тема 2 Аналіз маркетингового середовища - 2 год

2.1. Основні елементи системи стратегічного маркетингу.

2.2. Поняття “стратегічний господарський підрозділ” та “портфель бізнесу”.

2.3. Фактори макро- та мікросередовища підприємства. SWOT-аналіз.

2.4. Цільова підсистема та забезпечуюча підсистема стратегічного маркетингу.


Тема 3 - Стратегічна сегментація ринку - 2 год

3.1. Виникнення, сутність і зміст STP-маркетингу. Етапи процесу сегментації ринку.

3.2. Фактори та критерії сегментації. Принципи ефективної сегментації.

3.3. Стратегії недиференційованого (масового), диференційованого та концентрованого маркетингу.

3.4. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків.

Тема 4 Маркетингові стратегії зростання. – 2 год

4.1. Сутність і класифікація маркетингових стратегій зростання. Маркетингові стратегії інтенсивного росту.

4.2. Маркетингові стратегії інтегративного росту

4.3. Маркетингові стратегії диверсифікації


Тема 5 Математичні методи і моделі у стратегічному маркетингу - 2 год

5.1. Стратегічна модель М. Портера

5.2. Матриця Бостонської консультативної групи.

5.3. Матриця “Мак-Кінсі – Дженерал Електрик”.


Тема 6 Стратегії диференціації та позиціювання товару на ринку - 2 год

6.1. Маркетингові стратегії диференціації.

6.2. Сутність позиціювання. Побудова позиційної схеми.


Тема 7. Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій.
^

7.1. Види конкурентних стратегій за А. Літлом

7.2. Маркетингові стратегії ринкового лідера. Маркетингові стратегії челенджерів. Маркетингові стратегії послідовників. Маркетингові стратегії нішерів.

^

7.3. Встановлення ефективних взаємовідносин між підприємствами на ринку.Тема 8 Визначення конкурентних переваг підприємства

8.1. Суть і види конкурентних переваг в системі стратегічного маркетингу

8.2. Аналіз причин та умов виникнення конкурентних переваг

8.3. Порівняльний аналіз окремих аспектів маркетингової діяльності підприємств, оцінювання фінансового стану та систематизація конкуретних переваг


5. План практичних занять


Тема 1 Сутність і сфера стратегічного маркетингу - 2 год

1.1. Предмет та значення стратегічного маркетингу Завдання стратегічного маркетингу.

  1. Взаємозв’язок принципів управління економікою і стратегічного маркетингу.

  2. Ланцюг: потреби – цінності – товари - ринки. Ієрархія потреб за А. Маслоу

1.4. Стратегічний маркетинг як перша стадія життєвого циклу виробу та перша функція управління.


Тема 2 Структура системи стратегічного маркетингу. Аналіз маркетингового середовища — 2 год.

2.1. Формулювання місії та цілей підприємства.

2.2. SWOT-аналіз.


Задача 2.1. Проведення SWOT-аналізу маркетингового середовища підприємств:

 • ЗАТ “Перший Київський молочний завод”;

 • АТ “Святошино”,

 • ЗАТ “Білосвіт”,

 • ВАТ “Галактон”

Завдання 2.2.Обрати будь-яку конкретну фірму і скласти для неї дві матриці SWOT-аналізу: Першу, у якій лише перераховані можливості та загрози у зовнішньому середовищі, сильні або слабкі сторони фірми і проведене їх ранкування за трьохбальною системою (3 – сильний вплив, 2 – середній, 1 – слабкий); Другу, де виконане комбінування можливостей та загроз з сильними та слабкими сторонами фірми; на основі цієї матриці необхідно запропонувати основні пріоритети стратегічного розвитку.


Тема 3 Стратегічна сегментація ринку – 2 год.

3.1. Визначення факторів та критеріїв сегментації.

3.2. Проведення процесу сегментації ринку. Оцінка сегментів у процесі вибору цільових ринків.


Завдання

Вибрати специфічні критерії сегментації та просегментувати ринок:

 • ветеринарних препаратів;

 • кави

 • послуг з надання вищої економічної освіти;

 • йогуртів.


Тема 5. Математичні методи і моделі у стратегічному маркетингу. – 4 год.

5.1. Побудова матриці БКГ. Аналіз ринкових позицій підприємств

5.2. Побудова матриці Мак-Кінсі. Визначення подальших стратегій розвитку підприємств

Задача

На наведених нижче схемах відтворені ринкові позиції фірми “Х” та фірми “Y”
5 1 0,1 5 1 0,!

Фірма “Х” Фірма “Y”

А) порівняйте стратегічні позиції конкуруючих підрозділів фірм;

Б) порівняйте стратегічні позиції фірми “Х” та фірми “Y”

В) сформулюйте маркетингові стратегії кожного СГП фірми “Х” та фірми “Y”

^

Тема 6 Стратегії диференціації та позиціювання товару на ринку


6.1. Основні інструменти стратегій диференціації.

6.2. Побудова позиційної схеми.

6.3. Оцінка ефективності позиціювання.


Тема 7. Сутність та класифікаця маркетингових конкурентних стратегій

Задача №1. Розрахунок показників частки ринку та аналіз причин зміни частки ринку конкретної фірми.

Завдання:

1. Для кожної фірми розрахувати:

Частку ринку у натуральному вимірянні;

Частку ринку у вартісному вимірянні;

Частку ринку, який обслуговується;

Відносну частку ринку;

Частку ринку відносно трьох найбільших конкурентів;

Частку ринку відносно лідера.

2. Для фірми-конкурента “Обрій” обчислити за даними минулого та звітного років частку ринку у натуральному та вартісному вимірянні, а також рівні охоплення, ексклюзивності, інтенсивності та індекс ціни. Пояснити причини зміни частки ринку та в разі необхідності запропонувати маркетингові заходи щодо стабілізації позицій фірми на ринку.

Характеристики фірм-конкурентів

Шифр

Назва фірми

Середня ціна, грн.

Продажі, тис. шт.

В т. ч. на сегментах:

Х

Престиж

Y

середній

Z

масовий

О

Обрій

5,5

70

-

20

50

І

Інфотекс

6

20

-

-

20

L

Лінекс

6

50

-

30

20

N

Норд

8,5

30

10

20

-

P

Планета

5

10

-

-

10

U

Уніка

8

20

10

10

-

Фірма «Обрій».

Число покупців марки (тис. чол.):

Мин. рік. – 17,1

Звіт. рік. – 24,8

Число покупців категорії тис. чол.):

Мин. рік. – 33,3

Звіт. рік. – 42,5

Число одиниць марки, що придбані покупцями марки (тис. од.):

Мин. рік. – 60

Звіт. рік. – 70

Число одиниць категорії, що придбані покупцями марки (тис. од.):

Мин. рік. – 85,7

Звіт. рік. – 117

Число одиниць категорії, що придбані покупцями категорії (тис. од.):

Мин. рік. – 150

Звіт. рік. – 200

Ціна марки (грн.):

Мин. рік. – 5

Звіт. рік. – 5,5

Середня ціна товарної категорії (грн.) Мин. рік. – 6,25 Звіт. рік. – 6,35

Тема 8. Визначення конкурентних переваг

8.1. Розробка цінової стратегії підприємства.

8.2. Прогнозування цін на товари з використанням різних методик.

8.3. Визначення базової і кінцевої ціни на товар

^ 5. МЕТОДИ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне тестування; (оцінка за проект; оцінка за реферат;) підсумковий письмовий тест.


^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИЙ СТУДЕНТАМ:


Змістовий модуль ІІ
Індивідуальний навчальний проект

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль І.

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

^ Загальна кількість балів 25

Загальна кількість балів 20

Загальна кількість балів 25

Т. 1

Т. 2

Т.3

Т. 1

Т. 2

Модуль 2

Т. 1

Т. 2

Модуль 3

5

5

15

5

5

15

2

3

15

20

30

100


^ РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів. Кожний змістовий модуль теж оцінюється за 100 бальною шкалою.

^

На рейтинг з навчальної роботи за рішенням кафедри може впливати рейтинг з додаткової роботи  до 10 балів і рейтинг штрафний (з від’ємним знаком)  до 5 балів.


Рейтинг студента з навчальної роботи R НР визначається за формулою

0,7· (R(1)ОМ + R(2)ОМ )

RНР = ------------------------------- + RДР - RШТР,

2

де R(1)ОМ, R(2)ОМ − рейтингові оцінки відповідно 1-го та 2-го змістового модулів за 100-бальною шкалою;

RДР, RШТР − відповідно рейтинг з додаткової роботи і рейтинг штрафний.

Студенти, які набрали з навчальної роботи 60 і більше балів, можуть не складати екзамен, а отримати екзаменаційну оцінку “Автоматично”, відповідно до набраної кількості балів, переведених в національну оцінку та оцінку ЕСТS згідно з табл. 2.2. У такому випадку рейтинг студента з дисципліни RДИС дорівнює його рейтингу з навчальної роботи:

^

RДИС = RНР.


Якщо студент бажає підвищити свій рейтинг і покращати оцінку з дисципліни, він має пройти семестрову атестацію – скласти екзамен. Останню в обов’язковому порядку проходять студенти, які з навчальної роботи набрали менше, ніж 60 балів. Для допуску до атестації студент має набрати не менше 60 балів з кожного змістового модуля, а загалом − не менше, ніж 42 бали з навчальної роботи.

Рейтинг студента з атестації RАТ визначається за 100-бальною шкалою.

Рейтинг студента з дисципліни RДИС обчислюється за формулою

RДИС = RНР + 0,3 · RАТ.

Рейтинг студента з дисципліни переводиться в національну оцінку та оцінку ЕСТS згідно з табл.


^ Таблиця

Співвідношення між національними та ЕСТS оцінками

і рейтингом з дисципліниОцінка

національна

Оцінка ECTS

Процент студентів, які досягають відповідної оцінки в Європейських університетах

Визначення оцінки ECTS

Рейтинг з дисципліни,

бали

Відмінно

А

10

ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90  100

Добре

В

25

^ ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками

82  89

С

30

ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок


75 – 81

Задовільно

D

25

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків

66  74

Е

10

ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії

60 – 65

Незадовільно

FXНЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35  59

FНЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота

01  34К Р И Т Е Р І Ї

оцінки знань на етапах проміжного та підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «стратегічний маркетинг»


Проміжний контроль знань студентів здійснюється регулярно на лекційних і практичних заняттях шляхом їх опитування з пройденого матеріалу. Форма контролю знань із змістового модуля 1 – результати семінарських виступів, тестові завдання. Змістовий модуль 2 і 3 оцінюється за результатами виконання практичних робіт та тестових завдань.

Підсумковий контроль знань здійснюється на заліку.

Оцінка "Відмінно" виставляється студенту, який протягом семестру систематично працював, на іспиті показав різнобічні та глибокі знання програмного матеріалу, вміє вільно виконувати завдання, що передбачені програмою, засвоїв основну та знайомий з додатковою літературою, відчуває взаємозв'язок окремих розділів дисципліни, їх значення для майбутньої професії, виявив творчі здібності в розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення і поповнення знань.

Оцінка "Добре" виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав стійкий характер знань з дисципліни і здатний до їх самостійного поповнення та поновлення у ході подальшого навчання та професійної діяльності.

Оцінка "Задовільно" виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, допустив окремі похибки у відповідях на іспиті та при виконанні екзаменаційних завдань, але володіє необхідними знаннями для їх подолання під керівництвом науково-педагогічного працівника.

Оцінка "Незадовільно" виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги науково-педагогічного працівника використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи.


Лектор Ларіна Я.С.


^ 6. Перелік питань для самостійного вивчення

1. Сучасні теорії цінностей.

2. Сучасний стан та тенденції розвитку стратегічного маркетингу у розвинених країнах.

3. Динаміка конкурентоспроможності різних країн у другій половині ХХ та на початку ХХІ ст.

4. Стандартизація як один з інструментів управління конкурентоспроможністю.

5. Класифікція конкурентних переваг об’єктів.

6. Конкурентоспроможність в системі стратегічного маркетингу

7. Проблеми підвищення конкурентоспроможності українських продовольчих товарів на зарубіжних ринках.

7. Властивості функціонування економічних систем.

8. Використання нормативного підходу в управлінні.

9. Елементи товарної диференціації.

10. Порівняльна характеристика методів управління в системі стратегічного маркетингу.

11.Правове регулювання діяльності підприємств в Україні у контексті формування стратегії організації.

12.Критерії вибору певного виду цінової політики підприємства.

13. Інформаційне забезпечення стратегічного маркетингу.

14.Управління якістю товару в системі стратегічного маркетингу.

15. Методи прогнозування у стратегічному маркетингу.

16. Стратегічні рішення щодо збуту товару

17. Застосування стратегії диверсифікації в українських умовах

18. Методи оптимізації управлінських рішень

19. Розробка нормативів конкурентоспроможності товарів.

20. Методичні основи формування стратегії організації

21.Класифікація інновацій в системі стратегічного маркетингу .

23. Розробка стратегічного управлінського рішення та оперативне управління виконанням стратегії організації

24. Стратегії розробки нових товарів

25. Стратегії брендингу


Завдання для самостійної роботи

Завдання до теми 2 Структура системи стратегічного маркетингу. Аналіз маркетингового середовища


Оцінити конкурентоспроможність повітряних компресорів, що плануються до виробництва і виведення на ринок:


Зразок

Корисний ефект, млн.. м³ повітря

Сукупні затрати, млн.. грн.

Ефективність,

м³ /грн..

Конкурентоспроможність щодо найкращого зразка

Висновки

Проектований (варіант 1)

6,5

2,4


Проектований (варіант 2)

8,8

2,6


Конкурент №1

5,8

2,2


Конкурент №2

7,2

2,3


Конкурент №3

8,0

2,5
^ Завдання до теми 5 “Математичні методи і моделі у стратегічному маркетингу”

Задача 1


До складу портфеля бізнесу фірми входять три стратегічні господарські підрозділи – A, B, C. За даними таблиці побудуйте матрицю Бостонської консультативної групи. Охарактеризуйте ринкові позиції СГП A, B, C та фірми в цілому. Сформулюйте маркетингові стратегії фірми.


СГП

Обсяг продажу СГП, тис. грн..

Кількість конкурентів на ринку

Обсяг продажу трьох найсильніших конкурентів, тис. грн..

Темпи росту ринку, %

1

2

3

4

5А

10

3

15

7

20

-

-

- 4
В

14

5

9

5

14

11

10

16
С

8

4

8

6

13

10

-

3

Задача 2

До складу портфеля бізнесу фірми входять три стратегічні господарські підрозділи – A, B, C. За даними таблиці побудуйте матрицю Бостонської консультативної групи. Охарактеризуйте ринкові позиції СГП A, B, C та фірми в цілому. Сформулюйте маркетингові стратегії фірми.


СГП

Обсяг продажу СГП, тис. грн..

Кількість конкурентів на ринку

Обсяг продажу трьох найсильніших конкурентів, тис. грн..

Темпи росту ринку, %

1

2

3

4А

15

3

15

7

20

-

- 2
В

12

4

9

5

14

11

14
С

8

3

8

6

13

-

3


Задача 3

У складі фірми є три стратегічні господарські підрозділи – A, B, C. За даними таблиці виконайте такі завдання:

 • Побудуйте матрицю Мак-Кінсі

 • Охарактеризуйте ринкові позиції кожного СГП та фірми в цілому;

 • Сформулюйте маркетингові стратегії кожного СГП фірми.
Показники

Коефіцієнт вагомості

Ранг

А

В

С

А

В

С
^

Привабливість ринку
Місткість ринку

0,2

0,2

0,3

3

4

3

Темпи росту ринку

0,1

0,3

0,2

2

2

3

Рівень конкуренції

0,3

0,2

0,1

1

2

3

Технологічна укомплектованість

0,2

0,2

0,3

3

2

1

Схильність до інфляції

0,2

0,1

0,1

3

1

2
^

Конкурентоспроможність СГП
Ринкова частка

0,2

0,1

0,4

2

2

1

Якість товару

0,05

0,4

0,1

2

1

3

Темп росту ринкової частки

0,1

0,1

0,1

3

2

4

Імідж

0,3

0,05

0,05

4

1

1

Сукупні витрати

0,15

0,3

0,3

2

2

4

Ефективність реклами

0,2

0,05

0,05

3

1

3


^ Завдання до теми 6 Стратегії диференціації та позиціювання товару на ринку

Побудуйте позиційну схему (з урахуванням лише головних відомих вам конкурентів) щодо:

- ринку кави України.

- ринку освітніх послуг України.

- ринку легкових автомобілівУкраїни.


^ Завдання до теми 7 “Сутність і класифікація маркетингових конкурентних стратегій”

Обчислити відносну ринкову частку підприємств та обґрунтувати, виходячи з їх конкурентних позицій, базову стратегію для підприємств:

 • ЗАТ “Перший Київський молочний завод”;

 • АТ “Святошино”,

 • ВАТ “Галактон”;

 • Кагма-


ПРОТОКОЛ

Погодження робочої навчальної програми дисципліни

^ «СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ»

ОКР «Магістр» спеціальності «Маркетинг»


^ Дисципліни та їх розділи, що передують вивченню даної дисципліни

Прізвища та ініціали викладачів, що забезпечують попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна ті її розділи, в яких використовуються матеріали даної дисципліни

Прізвища та ініціали викладачів, що забезпечують наступну дисципліну

Підпис

Маркетинг

Левшукова Т.М.
Поведінка споживачів

Ларіна Я.С.
Маркетингові дослідження

Левшукова Т.М.
Методика і організація наукових досліджень

Ларіна Я.С.
Аграрний маркетинг

Рябчик А.В.


Випускна магістерська робота
Голова методичної комісії факультету аграрного менеджменту, доц.

Структурно-логічна схема

для дисципліни

^ «ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ»

ОКР «Маркетинг» спеціальності «Маркетинг»


Попередні дисципліни та їх розділи, що використовуються у даній дисципліні


Аграрний маркетинг


Маркетингові дослідження


МаркетингДисципліна «Стратегічний маркетинг»

Наступні дисципліни та їх розділи, де використовуються матеріали даної дисципліни

Тести модульного контролю перевірки знань студентів з дисципліни "Стратегічний маркетинг”

Модуль 1

Питання 1

75

^ За теорією Маслоу до вторинних потреб належать:
Самовираження, поваги
Самовираження, соціальні
Самовираження, поваги, соціальні
Соціальні та потреби у безпеці
Фізіологічні

Питання 2

100

^ Для забезпечення потреб у самовираженні доцільно:
Створювати на робочих місцях дух єдиної команди
Проводити з підлеглими спільні наради
Високо оцінювати досягнені результати
Делегувати підлеглим права і повноваження
Давати підлеглим складну роботу, що вимагає повної віддачі

Питання 3

75

Прогноз нормативів конкурентоспроможності товарів здійснюється на стадії:
Стратегічного маркетингу
НДДКР
Виробництва
Організаційно-технологічної підготовки виробництва
Експлуатації

Питання 4

75

Завданням стратегічного маркетингу у галузі забезпечення маркетингових досліджень є:
Аналіз зв’язків фірми з зовнішнім середовищем
Прогнозування обсягів ринків по сегментах
Прогнозування граничних цін на майбутні товари
Остаточний вибір цільових ринків
Розробка структури служби маркетингу підприємства

Питання 5

75

Суттєві ознаки стратегічного маркетингу:
створення умов для ефективного функціонування підприємства на тривалий період (15—20 років);
глобальний підхід до розв'язання маркетингових проблем без зайвої деталізації та структуризації;
відповіді п. 1, 2 є правильними;
відповіді п. 1, 2 є правильними, але перелік відмітних ознак неповнийПитання 6

75

Орієнтація підприємства на задоволення конкретних потреб клієнтів гарантує успіх, тому що:
товари та технології старіють, а орієнтація на них призводить до банкрутства;
потреби існують вічно, а тому орієнтація на них — запорука успіху
завдяки такій орієнтації акумулюються належні кошти для пошу­ку нових способів задоволення потреб;
світова практика знає багато прикладів успішної діяльності підприємства і цілком протилежної орієнтації.

Питання 7.
^ До показників, що належать до організаційних конкурентних переваг фірми відносять:

1

Розмір фірми

2

Ефективна цінова стратегія

3

Ефективна комунікаційна стратегія

4

Доступ до фінансових ресурсів

5

Мобільність виробництва

Питання 8
^ Конкретний фактор внутрішнього або зовнішнього середовища фірми, за яким вона переважає або буде переважати найближчим часом конкуруючі фірми, називається:
Конкурентна перевага
Конкурентоспроможність фірми
Тактичний фактор конкурентної переваги
Стратегічний фактор конкурентної переваги
Конкурентоспроможність товару

Питання 9
^ До організаційних факторів ресурсозбереження належить:
Удосконалення технологічних режимів переробки сировини

100

Скорочення циклу від отримання до використання ресурсів
Покращення умов праці працівників
Застосування обладнання, що вимагає оптимальних витрат матеріалів
Поліпшення якості ресурсів і створення матеріалів з наперед заданими властивостями

Питання 10
^ Оцінити конкурентоспроможність товару можна за допомогою:
матриці Бостонської консультативної групи
Структурного підходу
Оцінки за теорією рівноваги А.Маршалла
Порівняння ефективності аналізованого зразка з ефективністю кращого зразка-конкурента
Функціонального підходу

Питання 11
^ Європейський стандарт має загальноприйняту абревіатуру:
МС
ОСТ
EN
ГОСТ
СТП

Питання 12
^ Найбільш значимим показником конкурентоспроможності країни можна вважати:
Рівень інфляції
Витрати державного бюджету на освіту та охорону здоров’я
Експорт, % ВВП
ВВП на душу населення
Витрати державного бюджету на НДДКР

Питання 13

100

Сукупність компонентів системи, що знаходяться у певному порядку, має назву:
Зміст
Зв’язки
Структура
Вхід системи
Вихід системи

Питання 14

50

Підприємство являє собою:
Закриту систему
Технічну систему
Велику складну систему
Екосистему
Детерміновану систему

Питання 15

100

Властивості системи не зводяться до суми властивостей її компонентів. Така характеристика системи називається:
Складність
Вертикальна цілісність
Розмірність
Неаддитивність
Складність

Питання 16

75

При встановленні взаємодії компонентів системи стратегічного маркетингу спочатку формулюють параметри:
Входу
Виходу
Впливу факторів макросередовища
Впливу факторів мікросередовища
Процесу в системі

Питання 17

50
^

Орієнтацію керуючої підсистеми на споживача передбачає:

Системний підхід
Функціональний підхід
Маркетинговий підхід
Відтворювальний підхід
Комплексний підхід

Питання 18.

75

Складання плану розвитку господарського портфеля у стратегічному маркетингу передбачає:
прогнозування перспективних дій фірми, напрямів діяльності, виходячи з можливостей ринку;
детальний аналіз існуючих виробництв, товарів, торгових марок та вибір найвигідніших для фірми за даних конкрет­них умов;
збирання заявок від потенційних клієнтів на виконання робіт, продаж товарів;
формування плану дій фірми на підставі комплексного маркетин­гового дослідження ринку.Питання 19.

50

Чи достатньо вичерпно характеризують поняття «місія фірми» визначення:
Що таке фірма, заради чого вона існує;
місця фірми на ринку;
Які потреби задовольняє фірма і в чому її цінність для спожи­вачів;
відповіді п. 1—3 є правильними і доповнюють одна одну
Питання 20.

75

Місія фірми визначає:
філософію, ідеологію та політику бізнесу;
коло клієнтів, масштаби діяльності та способи дій;
мораль, цінності, пріоритети діяльності;
сферу, галузь та підгалузь діяльності

Питання 21.

75

ПрПрофесійно зроблена маркетингова стратегія гарантує фірмі:
базовий вибір цілей і основних засобів їхнього досягнення, із запасними варіантами
єдино можливий шлях досягнення найбільших комерційних вигод
завоювання максимальної частки ринку
отримання максимального прибутку протягом певного періоду часуПитання 22.

75

Маркетингову стратегію потрібно змінювати
залежно від прогнозів зміни ринкової ситуації
відповідно до змін кон'юнктури попиту на товари
з урахуванням інтересів можливих нових партнерів фірми
якщо цього вимагають конкретні споживачі

Питання 23.

50

^ Стратегічний господарський підрозділ в контексті страте­гічного маркетингу — це «підприємство у підприємстві», яке має право:
самостійно планувати свою роботу та використовувати власну стратегію
діяти на окремому сегменті ринку та автономно боротися з кон­курентами
мати власного керівника, який відповідає за наслідки діяльності;
відповіді п. 1—3 доповнюють одна одну.

Питання 24.

75

До соціально-демографічних факторів маркетингового макросередовища належить:
Темпи інфляції
Міграція населення
Питома вага конкурентноспроможної продукції на внутрішньому ринку
Структура розподілу доходів населення
Кількість міст

Питання 25.

75

Що спричиняє потребу в окремих стратегічних госпо­дарських підрозділах?
більшість підприємств є не моно-, а політоварними
кожен товар підприємства має різне значення для неї;
бажання полегшити покупцям диференціювання виробів підприємства;
відповіді п. 1—3 достатньо розкривають причини потреби в окремих стратегічних господарських підрозділах


залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації14.10.2011
Розмір0.99 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх