2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правові основи управління у сфері економіки» icon

2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правові основи управління у сфері економіки»


Схожі
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «правові основи управління у сфері...
Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра...
Зміст навчальної програми. Тематичний план дисципліни...
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни...
2 навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий...
Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології...
Міністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий...
Навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання Київ 2006...
Програми професійного спрямування «Управління персоналом І економіки праці»...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» за модульно-рейтинговою...
Гелич Ю. О., Нескороджена Л. Л. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Господарське право»...Загрузка...
страницы:   1   2
скачать
2.1.5. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ»Укладачі

А. В. Макаренко, канд. юрид. наук, доцент

кафедри конституційного та адміністративного права

О. М. Охотнікова, канд. юрид. наук, доцент

кафедри конституційного та адміністративного права


Рецензент

О. І. Ющик, д-р юрид. наук, професор

кафедри конституційного та адміністративного права


ВСТУП


«ПРАВОВІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ» є нормативною навчальною дисципліною для студентів, які нав­чаються за освітньо-професійною програмою магістра «Правове регулювання економіки».

Метою дисципліни є розкриття методології, методики та організаційних напрямів державного впливу на економічну діяльність, правового регулювання економічних процесів, організаційно-правових засад управління у сфері розвитку міжнародного співробітництва, економічної політики та організаційно-право­вого механізму її реалізації в сфері зовнішньоекономічної діяльності, особливостей організаційно-правових засад державного управління в економічній сфері на шляху України до ЄС, СОТ, інституційної побудови та форми організації діяльності ЄС. Крім того, розкриваються процеси державного регулювання інвестиційно-інноваційної політики, організаційно-правові засади управ­ління у сферах підприємництва, промисловості, паливно-енер­гетичній, транспорту та зв’язку. Звертається особлива увага на державну економічну політику та інвестиційно-інноваційні процеси в національній економіці.

Головними завданнями дисципліни є розкриття:

 • сутності, мети і завдань державного управління економікою;

 • методологічних основ, методів і засобів впливу держави на економічний та соціальний розвиток і соціально-економічні процеси;

 • особливостей державного управління в сфері міжнародної інтеграції економіки України.

В результаті вивчення дисципліни «Правові основи управління у сфері економіки» студенти повинні оволодіти такими спеціальними компетенціями:

1. Консультативно-правові завдання: надавати кваліфіковані юридичні послуги щодо правового супроводження діяльності юридичних осіб у будь-якій галузі економіки, складати кваліфіковані юридичні висновки та надавати правові консультації з питань особливостей здійснення державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні, надавати довідки щодо законодавства, яке регулює здійснення управління у сфері розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції України, коректно складати юридичні документи, пов’язані з діяльністю окремих господарюючих суб’єктів в різних галузях економіки, представляти та юридично забезпечувати інтереси державних підприємств за їх дорученням у відносинах з іншими господарюючими суб’єктами.

2. Організаційно-правові завдання: кваліфіковано систематизувати чинні нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері розвитку міжнародного співробітництва та європейської інтеграції України, вільно орієнтуватись в системі механізмів державного регулювання економічними процесами, визначати та пропонувати шляхи вдосконалення діяльності державних органів, що здійснюють управління економікою в Україні.

3. Правоохоронні завдання: виявляти і правильно кваліфікувати факти порушень законодавства у сфері захисту економічної конкуренції, належно відстоювати правову позицію сторони при розгляді справи про правопорушення у сфері економіки.

4. Правозахисні завдання: вміло застосовувати засоби захисту й поновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб-учасників правовідносин, що виникають у сфері економіки, готувати звернення та публічно виступати в судових та інших інстанціях з метою захисту порушених прав в результаті вчинення правопорушення.

5. Експертно-аналітичні завдання: тлумачити законодавство та виявляти прогалини і колізії у законодавстві, що регулює відносини в окремих галузях економіки, готувати експертні висновки по зазначених питаннях, аналізувати та узагальнювати правозастосовчу практику в окремих галузях економіки.

6. Науково-дослідні завдання: визначати актуальну тематику окремих напрямків наукових досліджень з питань правового регулювання економічних процесів в Україні, формулювати та вирішувати завдання науково-дослідного характеру із зазначених питань, опрацьовувати одержані результати наукових пошуків.

7. Правоосвітні та правовиховні завдання: організовувати практичні заняття з дисциплін, що вивчають питання правового регулювання економіки, розробляти навчально-методичні матеріали з названих дисциплін, визначати напрями вдосконалення правової освіти учасників правовідносин, що виникають у різних галузях економіки з метою зменшення кількості правопорушень та підвищення загального рівня правової культури.

Завершується вивчення курсу іспитом. Під час вивчення дисципліни, студенти орієнтуються на джерела, які викладені у програмі, та вивчають літературу.

Т^ ЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


^ Назва теми

Кількість годин

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

^ Заочна форма навчання

Л

С

ІКР

СРС

Л

С

ІКР

СРС

Л

С

ІКР

СРС

1. Правові засади здійснення державного управління економічними процесами

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

4

2. Державна економічна політика та організаційно-правовий механізм її реалізації

2

2

2

4

2

2

2

4

22

6

3. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної політики як пріоритетне завдання національної економіки України

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

4

4. Організаційно-правові засади управління у сферах підприємництва та захисту економічної конкуренції

2

2

2

4

2

2

2

4

22

6

5. Правове регулювання і державне управління у сфері промисловості

2

2

2

4

2

2

2

4

2

1

2

4

6. Правове регулювання і державне управління у паливно-енергетичній сфері

2

2

2

4

2

2

2

4

21

6

7. Організаційно-правові засади управління у сферах транспорту і зв’язку

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

4

8. Правове регулювання і державне управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства

2

2

1

4

2

2

1

4

21

6

9. Інституціонально-правове забезпечення трансформаційної економіки та зовнішньоекономічної політики України

2

2

1

4

2

2

1

4

2

1

1

4

10. Державне управління в сфері міжнародної економічної інтеграції України

2

2

1

4

2

2

1

4

21

6

11. Державне управління економікою України на шляху до Європи

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

4

12. Досвід зарубіжних країн у здійсненні державного управління новою соціально-економічною системою

2

2

1

4

2

2

1

4

21

6

^ Виконання вибіркового завдання

4

10

4

10

4

10

^ Підготовка до іспиту24

23

202020

^ Разом годин

24

24

23

70

24

24

23

70

24

6

21

90П


римітка:
Л — лекційні заняття; С — семінарські заняття; ІКР — індивідуально-консультативна робота; СРС– самостійна робота студентів.

^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Правові засади здійснення державного
управління економічними процесами


Сутність державного управління економікою. Сутність понять «державне управління», «державне втручання в економіку», «державна регуляторна політика», «державне регулювання економіки». Форми, функції та методи державного управління економікою України. Захист національних інтересів України. Протидія міжнародній злочинності. Створення позитивного іміджу України.

Тема 2. Державна економічна політика
та організаційно-правовий механізм її реалізації


Економіка і політика: їх сутність та взаємозв’язок. Сутність, принципи і складові економічної політики держави. Основні принципи формування і реалізації державної економічної політики. Система цілей економічної політики. Методи і засоби економічної політики. Рівні реалізації державної економічної політики. Основні заходи та підходи щодо реалізації державної економічної політики. Типи учасників реалізації економічної політики. Завдання державних органів щодо процесу реалізації економічної політики. Визначальна роль законодавчого органу влади в реалізації економічної політики.

Тема 3. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної
політики як пріоритетне завдання національної
економіки України


Становлення інвестиційної моделі економічного зростання України: підвищення інноваційної активності в промисловості, створення системи технологічних парків; реіндустріалізація виробничого потенціалу держави; необхідність реалізації стратегії випереджувального розвитку. Підтримка індустріальної модернізації та активне державне стимулювання високотехнологічного потенціалу — основа інституційної моделі економічного розвитку України. Інноваційна політика України: імперативи глобалізації та неоекономіка. Інноваційна економіка — досвід постіндустріальних країн. Етапи становлення національної інноваційної політики. Основні положення прийнятої в державі та суспільстві інноваційної доктрини. Прогнозування як стратегічний ресурс інноваційного розвитку. «Фактори успіху» національного інноваційного проекту: активізація законотворчої діяльності; впровадження інноваційної ідеології; допуск ефективних інституційних механізмів стратегічного інноваційного прогнозування; активізація соціокультурного ресурсу у створенні національної економіки.

Тема 4. Організаційно-правові засади управління у сферах
підприємництва та захисту економічної конкуренції


Зміст понять «державне регулювання підприємницької діяльності» та «державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності». Компетенція Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва як суб’єкта державного управління у сфері підприємництва. Основні адміністративно-правові засоби впливу у сфері підприємництва. Система суб’єк­тів, що здійснюють державний контроль у сфері підприємництва. Перевірки як основна форма здійснення контролю, види перевірок. Правові засади здійснення державної політики у сфері захисту економічної конкуренції. Органи виконавчої влади, що беруть участь у реалізації конкурентної політики. Антимонополь­ний комітет України як провідний орган у сфері конкуренції. Державний контроль у сфері захисту економічної конкуренції як основна функція управління Антимонопольного комітету України.

Тема 5. Правове регулювання і державне управління
у сфері промисловості


Поняття промисловості та її види. Зміст державної політики у сфері промисловості. Система органів, що здійснюють державне управління у сфері промисловості. Загальні засади здійснення управління промисловими підприємствами. Особливості здійснення державного контролю у сфері промисловості.

Тема 6. Правове регулювання і державне управління
у паливно-енергетичній сфері


Загальна характеристика державної політики у паливно-енергетичній сфері. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного управління у паливно-енергетичній сфері. Система органів, що здійснюють державне управління у паливно-енергетичній сфері. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у паливно-енергетичній сфері (надання дозволів (ліцензій), формування тарифної політики, контроль за якістю послуг). Державний контроль та нагляд у паливно-енергетичній сфері.

Тема 7. Організаційно-правові засади управління
у сферах транспорту і зв’язку


Морські, автомобільні, повітряні, залізничні, трубопровідні комунікації. Матеріальні ресурси, що переміщуються шляхами комунікації. Загальна характеристика законодавства у сферах транспорту і зв’язку. Система органів державного управління у сфері транспорту. Система органів державного управління у сфері зв’язку. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах транспорту і зв’язку. Система органів державного контролю та нагляду у сферах транспорту і зв’язку. Створення та запровадження Європейської Глобальної Навігаційної супутникової системи Галілео — як найбільш актуальне завдання транспортної політики України.

Тема 8. Правове регулювання і державне управління
у сферах будівництва та житлово-комунального господарства


Загальна характеристика державної політики у сферах будівництва та житлово-комунального господарства. Нормативно-правове забезпечення здійснення державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства. Система органів, що здійснюють державне управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства. Основні адміністративно-правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства. Суб’єкти та види державного контролю у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

Тема 9. Інституціонально-правове забезпечення
трансформаційної економіки та зовнішньоекономічної
політики України


Поняття «глобалізація» та «глобальна економіка». Зовнішньоекономічна політика України за умов сучасної глобалізації. Сутність і напрями зовнішньоекономічної політики. Зовнішньоекономічна діяльність держави та особливості її політики за умов глобалізації. Законодавча та інституціональна база економічної політики в Україні. Діалектика взаємозв’язку економічних відносин і права. Економічна політика гарантування економічної безпеки: сутність та стратегія.

Тема 10. Державне управління в сфері
міжнародної економічної інтеграції України


Поняття управління міжнародною економічною інтеграцією України. Історія та головні чинники європейської інтеграції. Форми управління європейською інтеграцією України. Роль парламенту України в процесі інтеграції країни до ЄС та адаптації законодавства. Досвід зарубіжних країн у здійсненні державного управління процесами адаптації національного законодавства до права ЄС. Участь неурядових організацій в реалізації євроінтеграційного курсу. Перспективні напрями міжнародної економічної інтеграції України. Зона вільної торгівлі в рамках єдиного економічного простору. Європейський союз на сучасному етапі свого розвитку.

Тема 11. Державне управління економікою
України на шляху до Європи


Геополітичне та економічне обґрунтування необхідності адаптації моделі державного управління до європейської системи. Історія створення СОТ. Світова організація торгівлі: характеристика, функції, принципи. Економічні, політичні переваги СОТ для споживачів. Світова організація торгівлі та Україна. Система угод та вирішення спорів у Світовій організації торгівлі. Сучасні проблеми і перспективи співробітництва України з СОТ.

Тема 12. Досвід зарубіжних країн у здійсненні державного
управління новою соціально-економічною системою


Інформаційні та комунікаційні технології як передумови соціаль­ного та економічного розвитку країни та основа розвитку нових організаційних форм. Мережа як визначальна організаційна форма. Необхідність існування мережевого типу організації як засобу застосування нової моделі управління в економіці. Інформаційна епоха — результат мережевої форми організації. Характеристика інфор­маційної епохи. Соціальний регрес та тіньова економіка. Нове
визначення соціального розвитку в інформаційну епоху. Поствестфальська система зв’язків як нова технологія управління.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основні нормативно-правові акти

 1. Конституція України. — К., 1996.

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К., 2004.

 3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)» від 12.01.05 р. № 2322-IV.

 4. Господарський кодекс України: Коментар / Під заг. ред.
  Н. А. Саніахметової. — Харків: Одісей, 2004. — 896 с.

 5. Закон України «Про захист економічної конкуренції // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 146 із змінами і доповненнями.

 6. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. — Ст. 682 із змінами і доповненнями.

 7. Закон України «Про аудиторську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 23. — Ст. 243.

 8. Закон України «Про боротьбу з корупцією» // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 3. — Ст. 266.

 9. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13. —
  Ст. 110 із змінами.

 10. Закон України «Про Рахункову палату» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212 із змінами.

 11. Закон України «Про Державну програму приватизації» // Відомості Верховної Ради України» — 2000. — № 37. — Ст. 268.

 12. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 42—43. — Ст. 378.

 13. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 10. — Ст. 44.

 14. Закон України « Про банки і банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 5-6. — Ст. 30; Урядовий кур’єр. — 2001. — 17 січня.

 15. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 23. — Ст. 88.

 16. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 50. — Ст. 473.

 17. Закон України «Про акцизний збір» // Відомості Верховної Ради. — 1992. — № 12. — Ст. 172 із змінами.

 18. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» в редакції Закону України від 24 грудня 1993 р., № 3813-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 15. — Ст. 84; 1995. — № 1. — Ст. 3; № 30. — Ст. 229 із змінами.

 19. Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 3. — Ст. 9.

 20. Закон України «Про систему оподаткування» в редакції Закону України від 2 лютого 1994 р., № 2904 — ХІІ // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 21. — Ст. 130; — 2000. — № 39. —
  Ст. 333.

 21. Закон України «Про страхування» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18. — Ст. 78.

 22. Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради. — 1993. — № 16. — Ст. 166.

 23. Закон України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 41. — Ст. 188.

 24. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 17. — Ст. 122.

 25. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 27. — Ст. 181 із змінами.

 26. Закон України «Про транспорт» // Відомості Верховної Ради України. –1994. — № 50. — Ст. 455.

 27. Закон України «Про автомобільний транспорт» // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 17. — Ст. 269.

 28. Закон України «Про трубопровідний транспорт» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 29. — Ст. 139.

 29. Закон України «Про залізничний транспорт» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 40. — Ст. 183.

 30. Закон України «Про основи містобудування» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 42. — Ст. 683 із змінами.

 31. Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 46. — Ст. 411 із змінами.

 32. Закон України «Про дорожній рух» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 31 — Ст. 338.

 33. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України — 1993. — № 25. — Ст. 274.

 34. Закон України «Про зв’язок» // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 20.

Додаткова література

 1. Гончарук С. Т. Адміністративні стягнення (в запитаннях і відповідях). — К.: КМЦЦА. — 1998. — 40 с.

 2. Європейська Хартія міст від 17-19 березня 1992 р.

 3. Ковтун О. І. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. — Львів: Новий світ-2000, 2006. — 340 с.

 4. Малиновський В. Я. Державне управління: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2003. — 576 с.

 5. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки: Підручник. — К.: Знання, 2008. — 462 с.

 6. Адміністративне право України: Підручник / За ред. проф.
  Ю. П. Битяка. — Харьків: Право, 2000. — 520 с.

 7. Гінавський В. К., Мілашевич А. В. Правове регулювання транспортної системи України. — К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 2000. — С. 127—130.

 8. Дехтяр І. Порівняльний аналіз правового регулювання митних режимів переробки в Україні та ЄС // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 12. — С. 119—123.

 9. Діднівська Л. І., Головко Л. С. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. — К.: Знання Прес, 2000. — 209 с.

 10. Європейська декларація прав міст від 18.03.1992 р.

 11. Канашевский В. А. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование: Монография. — М.: Междунар. отношения, 2005. — 304 с.

 12. Коментар до Конституції України. — К., 1996.

 13. Конгрес місцевих і регіональних влад Європи. Хартія конгресу місцевих і регіональних влад Європи від 14.01.1994 р.

 14. Кудинов О. А. Международное право: Курс лекций. — М.: Ось — 89, 2005. — 207 с.

 15. Куліш А. Досвід боротьби з корупцією в поліції Великої Британії // Право України. — 2005. — № 12 — С. 141—145.

 16. Международная торговля, экономическая безопасность и таможенные преступления / Ред. Г. Г. Мокров. — М.: ЮРКНИГА, 2004. — 258 с.

 17. Мельник С. А. Управління регіональною економікою: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000 — 124с.

 18. Михасюк І., Мельник А., Крупка М. Державне регулювання економіки: Підручник для вищ. навч. закладів. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К.: Атіка; Ельга-Н, 2000. — 592 с.

 19. Міжнародне економічне співробітництво України (правові проблеми) // Матеріали міжнар. наук.-практич. конференції / Відп. ред.
  В. Ф. Опришко. — К.: КНЕУ, 2004. — 455 с.

 20. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право: Підручник. —
  2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 311 с.

 21. Парламентський вимір Європейської інтеграції: Зб. матеріалів. — К.: Нора-прінт, 2005. — 104 с.

 22. Стамбульська Декларація з проблем поселень людей.

 23. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг. ред. А. І. Кредитова. — К., 1997. — 448 с.

^ ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО
ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬКонтроль знань на семінарських заняттях покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу. Він здійснюється шляхом:

 • вибіркового усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т.ч. заданих для самостійного вивчення;

 • дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми;

 • обговорення проблемних питань;

 • виконання письмових самостійних робіт, міні-контролів;

 • активної участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей тощо).

Тема 1. Правові засади здійснення державного
управління економічними процесами


 1. Розкрити основні напрями адміністративно-правового регулювання відносин у сфері економіки.

 2. Визначити поняття державного управління економікою.

 3. Розкрити зміст державної регуляторної політики.

 4. Поняття та види методів державного управління економікою.

 5. Форми державного управління економікою.

 6. Функції державного управління економікою.

Тема 5. Правове регулювання і державне управління
у сфері промисловості


  1. Розкрити зміст промислової політики держави.

  2. Розкрити систему органів державного управління промисловістю.

  3. Первинні ланки промисловості.

  4. Суб’єкти здійснення надгалузевого контролю у сфері промисловості.

  5. Спеціальні контролюючі органи у сфері промисловості.

Тема 7. Організаційно-правові засади управління
у сферах транспорту і зв’язку


 1. Поняття та види транспорту.

 2. Поняття та види зв’язку.

 3. Назвати основні нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сферах транспорту та зв’язку.

 4. Суб’єкти державного управління у сферах транспорту та зв’язку.

 5. Єдині економічні зони як шлях вирішення транспортних проблем.

 6. Європейська Глобальна Навігаційна супутникова система Галілео.

Тема 8. Правове регулювання і державне управління у сферах
будівництва та житлово-комунального господарства


1. Розкрити зміст державної політики у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

 1. Система органів державного управління у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

 2. Визначити основні правові засоби державного впливу у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

 3. Суб’єкти державного контролю у сферах будівництва та житлово-комунального господарства.

Тема 9. Інституціонально-правове забезпечення
трансформаційної економіки
та зовнішньоекономічної політики України


  1. Поняття «глобалізації» та «глобальної економіки».

  2. Законодавча та інституціональна база економічної політики в Україні.

  3. Особливості зовнішньоекономічної політики за умов глобалізації.

  4. Взаємозв’язок економічної політики та економічної безпеки.

Тема 12. Досвід зарубіжних країн у здійсненні державного
управління новою соціально-економічною системою


 1. Розкрити інформаційні та комунікаційні технології як перед­умови соціального та економічного розвитку країни.

 2. Поняття мережі як визначальної організаційної форми.

 3. Поняття та сутність інформаційної епохи.

 4. Поняття та передумови виникнення та розвитку тіньової економіки.

 5. Поствестфальська система зв’язків як нова технологія управління.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
залишити коментар
Сторінка1/2
Дата конвертації14.10.2011
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх