Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 030303 «Видавнича справа та редагування» icon

Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 030303 «Видавнича справа та редагування»


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 030303 «Видавнича справа та...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування...
Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 030303 «Видавнича справа та...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування...
Робоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 030303 видавнича справа та...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності «Видавнича справа та редагування»...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030203 - видавнича справа та редагування...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 «Видавнича справа та редагування»...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ


ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

робоча навчальна програма

для студентів напряму підготовки 6.030303

«Видавнича справа та редагування»


КИЇВ 2010


Укладач:

Ситник О. В. ст. викладач, Горлач Д. А. ст. викладач


Викладач:

ас. Горлач Д. А.


Затверджено на засіданні кафедри видавничої справи та журналістики

Протокол № 13 від 14 червня 2010 р.


^ Рекомендовано до видання Головною вченою радою університету

Протокол № 14 від 24 червня 2010 р.


ВСТУП


Вступ

Опис дисципліни та її предмета. Нормативна навчальна дисципліна «Електронна комерція» належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається на III курсі у 5-му семестрі в обсязі 144 годин, з них лекцій 14 лабораторних – 38 год., самостійна робота – 86 год. Закінчується курс заліком.

^ Метою навчальної дисципліни «Електронна комерція» є освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь з ведення електронного бізнесу.

Завдання навчальної дисципліни «Електронна комерція» формулюються в конкретиці двох його основних блоків, двох модулів: організаційного, та промоційного.

Завдання о р г а н і з а ц і й н о г о блоку передбачає засвоєння значного за обсягом масиву матеріалу, пов’язаного з основними теоретичними аспектами електронного бізнесу, засвоєння технічних особливостей і можливостей електронного бізнесу загалом і електронної комерції зокрема .

Завдання п р о м о ц і й н о г о блоку концентруються довкола вивчення технічних засобів електронної комерції в контексті різноманітності її моделей.

Об’єктом навчальної дисципліни «Електронна комерція» є засоби і можливості ведення бізнесу використовуючи всесвітню мережу Інтернет

Предметом навчальної дисципліни «Електронна комерція» є вивчення особливостей і місця електронної комерції в інформаційному секторі економіки, зокрема: основні способи ведення електронної комерції, системи платежів, маркетинг та реклама у глобальній мережі, способи захисту інформації в Інтернет, правові аспекти ведення бізнесу в Інтернет


Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

 • місце електронної комерції в інформаційному секторі економіки;

 • засади створення системи електронної комерції;

 • переваги та недоліки електронної комерції;

 • типи, моделі, основні способи ведення електронної комерції;

 • особливості дистанційного навчання;

 • різновиди шахрайства в електронній комерції;

 • законодавчу базу в сфері електронної комерції.


Студент повинен уміти:

 • розробляти маркетингові команії в Інтернет;

 • користуватися інтернет-крамницями, інтернет-аукціонами;

 • користуватися різноманітними способами розкрути сайтів: реєструвати сайт в інтернет-розсилках, каталогах, бізнес-порталах, пошукових системах; створювати власні розсилки тощо;

 • користуватися платіжними системами;

 • використовувати криптографічні засоби шифрування інформації.


^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Електронна комерція» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.


^ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Навчальна дисципліна «Електронна комерція» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з двох модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою за накопичувальною системою.

Форми поточного контролю:

- усна відповідь на практичному занятті;

- виконання практичних завдань в аудиторії;

- виконання самостійних робіт.

- комплексна підсумкова робота.

Модульний контроль: результат вивчення кожного модуля складає підсумок всіх форм поточного контролю та виконання модульної контрольної роботи.

Підсумковий контроль знань: залік – проводиться у формі комп’ютерного тестування за вивченими темами.


Умови допуску студента до заліку:

 • відсутність заборгованостей із практичних занять;

 • відсутність заборгованостей з модульної контрольної роботи;

 • позитивні рейтингові бали за кожний модуль.


Підсумкова оцінка

За результатами вивчення курсу студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як сума оцінок з двох модулів (стартовий рейтинг) та оцінки заліку за такою шкалою оцінювання:


Змістовий модуль 1 (ЗМ1)

Змістовий модуль 2 (ЗМ2)

Залік (З)

Разом
(підсумкова оцінка - ПО)


Максимальна оцінка в балах

40

40

20

100


Максимальна кількість балів за 1-2 модулі (стартовий рейтинг) – 80 балів.

Розрахунок підсумкової оцінки:

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + З


Студент має можливість накопичити максимальну кількість балів у межах кожного модуля, використовуючи різні способи набуття знань.


^ Бальна система оцінювання різних форм навчання студента

в межах кожного модулю


п/п


Назви виду роботи,

способи набуття знань


^ Бали за 1 заняття

Модуль 1

Модуль 2

Бали за всі заняття (максимальні)

Бали за всі заняття (максимальні)

1.

практичне заняття:

 • усна відповідь

 • доповнення

 • домашнє завдання

до 2

до 1

до 2 за 1 зав2х 9=18

1х 8= 8

2х 7= 14


2х4=8

1х 4= 4

2х 5= 10


2.

Самостійна робота:

- виконання завдання

до 1

1 х 7 = 7

1 х 5 = 5

2.

Модульна контрольна робота

до 3

3

3
^ Всього за модуль
50

30
Залік (комп’ютерне тестування)

до 20:

1 тест


1 х 20 = 20
^ Разом з дисципліни

50 + 30 +20 = 100 балівТрансформація рейтингової оцінки


Сума набраних рейтингових балів при семестровому контролі переводиться в оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.


^ Підсумковий рейтинговий бал

Підсумкова оцінка за шкалою ECTS

Традиційна екзаменаційна оцінка

Традиційна залікова оцінка

91 – 100

A – відмінно

відмінно

зараховано

84 – 90

B – дуже добре

добре

76 – 83

C – добре

66 – 75

D – задовільно

задовільно

61 – 65

E – достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

21 – 60

FХ – незадовільно

незадовільно

не зараховано

0 – 20

F – незадовільно (потрібна додаткова робота)

не допущено

не допущено^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

для студентів денної форми навчання
п/п

Назва теми

Всього годин

Кількість годин


^ Форми контролю

Лекції

Практ.

Самст. робота

Мод.

контроль

Змістовий модуль1. Основи електроної комерції

1.1

Лекція 1. Електронна комерція: визначення поняття, переваги використання, основні типи6

2
41.2

Практичне заняття 1. Візитні картки фірм, корпоративні сайти

8
2

61.3

^ Практичнее заняття 2. Торговельні концентратори та бізнес-портали

2
2


1.4

Лекція 2. Моделі електронної комерції. Підтримка систем електронної комерції

8

2
81.5

^ Практичнее заняття 3. Електронний каталог-довідник, електронний консалтинг, електронний посередник8
2

61.6

Практичне заняття 4. Он-лайн брокер, електронне казино

2
2


1.7

Лекція 3. Інтернет-маркетинг та інтернет-реклама

12

2
101.8

^ Практичнее заняття 5. Інтернет-маркетинг

2
2


1.9

^ Практичнее заняття 6. Інтернет-реклама

6
2

81.10

Практичне заняття 7 Соціальні мережі, як засіб ведення бізнесу

10
2

101.11

Практичне заняття 8. Інтернет-крамниці

2
2


1.12

Практичне заняття 9. Електронні моли. Інтернет-аукціони

2
2

^ Модульний контроль

2


2

МКР
Всього
6

18

52

2

Модульн. контроль

Змістовий модуль 2. Технічне забезпечення електронної комерції

2.1

Лекція 4. Засоби електронної підтримки споживачів. Інтернет-банкінг12


2
82.2

^ Практичнее заняття 10. Системи управління закупівлями та продажами

2
2


2.3

^ Практичнее заняття 11. Інтерактивне банківське обслуговування

2
2


2.4

Лекція 5. Платіжні та фінансові системи Інтернет

2

2

2.5

^ Практичне заняття 12,13. Кредитні та дебетові платіжні системи в Інтернет

10
4

82.6

^ Практичнее заняття 14. Аналіз діяльності інформаційних посередників у різних сегментах електронної комерції

2
2


2.7

Практичнее заняття 15. Дистанційне навчання

2
2


2.8

Лекція 6. Безпека і захист інформації в Інтернет

12

2
82.9

^ Практичнее заняття 16. Аналіз сучасних методів захисту інформації

2
2


2.10

Практичнее заняття 17. Віртуальні підприємства

8
2

62.11

Лекція 7. Правові аспекти бізнесу в Інтернет. Перспективи електронної комерції

6

2
42.12

^ Практичне заняття 18.19 Законодавча база у сфері електронної комерції

4
4

^ Модульний контроль

2


2

МКР
Всього
8

20

36

2

Модульн. контроль
Разом з дисципліни

144

14

38

86

2

ЗАЛІК^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА МОДУЛЯМИ


МОДУЛЬ 1. Основи електронної комерції


Тема 1.1 Електронна комерція: визначення поняття, переваги


Лекція


Визначення поняття «електронна комерція». Переваги та недоліки використання електронної комерції. Можливості електронного бізнесу. Типи електронної комерції.


^ Завдання для самостійної роботи

Опрацювати (у вигляді конспекту) пункт 4.1 розділу «Основні способи ведення електронної комерції) з посібника М. В. Макарової «Електронна комерція».


Література осн.: 1-8, дод. 8.


Тема 1.2 Візитні картки фірм, корпоративні сайти


Практичне заняття

План:

 1. Електронна візитна картка.

 2. Корпоративний сайт.


Завдання (виконуються в аудиторії)

1. Відкрийте візитні картки за адресами:

http://www.elpida.lviv.ua/

http://www.chernigiv-rada.gov.ua, проаналізуйте їх структуру.

2. Проаналізуйте структуру та систему гіперпосилань корпоративного сайту видавництва “Кальварія” (www.calvaria.org).

3. Порівняйте структуру, обсяг і напрям зорієнтованості на певну аудиторію корпоративних сайтів видавництв “Знання”, “Просвіта”, “Юстініан” та ВЦ «Академія» (www.znannia.com.ua, www.prosvita.kiev.ua, www.justinian.com.ua, www.academia-pc.com.ua ).

Виконання завдання оформіть у текстовому файлі MS Word, збережіть під своїм прізвищем з порядковим номером роботи (1) та відішліть на адресу zhnec@ukr.net.


^ Завдання на самостійну роботу

Сформуйте структуру сайту власного видавництва: опишіть перелік необхідних з вашої точки зору розділів (частин) сайту, обґрунтуйте свій вибір.


Література — осн.: 1-8


Запитання для самоперевірки

 1. В чому полягає презентаційна цінність корпоративних сайтів.

 2. Що таке електронна візитна карткаТема 1.3 Торговельні концентратори та бізнес-портали

Практичне заняття


План:

 1. Торговельні концентратори.

 2. Бізнес-портали.


Завдання (виконується в аудиторії)

1. Зайдіть на торговельний концентратор Агроперспектива (www.agroperspectiva.com), ознайомтесь із його структурою, опишіть, які послуги він надає відвідувачам.

2. Зайдіть на бізнес-портал Львова (http://lviv.in), опишіть його структуру, які послуги він надає відвідувачам.

3. Відкрийте бізнес-портал www.ubs-ua.com, ознайомтесь із його структурою, зареєструйте в порталі ваше умовне підприємство, використовуючи рубрикатор, перевірте, чи можна знайти ваше підприємство, вилучте підприємство з бізнес-порталу.


Запитання для самоперевірки

 1. На звіть функціональні особливості бізнес - порталів.

 2. Що таке «торгівельний майданчик»

 3. Які умови реєстрації на бізнес - порталахТема 1.4 Моделі електронної комерції. Підтримка систем електронної комерції

Лекція


Моделі електронної комерції: електронна крамниця; електронний каталог-довідник; електронний аукціон; електронний торговельний центр; електронне казино; електронний консалтинг; електронний посередник; он-лайн брокер. Послуги, спрямовані на підтримку систем електронної комерції.


^ Завдання на самостійну роботу

 1. Проаналізувати та письмово охарактеризувати діяльність п’яти українських фірм, які надають послуги, спрямовані на підтримку електронної комерції.

 2. Зайдіть на сайт: www.domen.hostpro.ua та законспектуйте матеріали розділів:

«Рівні доменів» та «Українські доменні зони».


Література осн.: 1-8.


Тема 1.5 Електронний каталог-довідник, електронний консалтинг, електронний посередник


Практичне заняття

План:

 1. Електронний каталог-довідник.

 2. Електронний консалтинг.

 3. Електронний посередник.Завдання (виконується в аудиторії)

 1. Задавши через пошук «електронний довідник-каталог», проаналізувати структуру
  5 електронних довідників-каталогів.

 2. Проаналізувати діяльність компаній, котрі займаються бізнес-консалтингом, використавши матеріали сайтів: http://webo.com.ua/ukr/services/consulting/; http://www.e-consulting.com.ua/.

 3. Проаналізувати та описати діяльність електронних посередників, використавши матеріали сайтів: http://www.westernbid.com/ ; http://posrednik.at-first.info/index.html.Запитання для самоперевірки

 1. Які послуги надає е - консалтинг.

 2. Коли е – посередник може бути корисним

 3. Які бувають види електронних каталогівТема 1.6 Он-лайн брокер, електронне казино


Практичне заняття

План:

 1. Он-лайн брокер.

 2. Електронне казино.


Завдання (виконується в аудиторії)

 1. Описати діяльність он-лайн брокерів, умови їх роботи, використавши матеріали сайтів: http://www.onlinebroker.ru/; http://www.nettrader.ru/.

 2. Описати діяльність електронних казино, умови їх функціонування, використавши матеріали сайтів: http://www.goldfishka.com/; http://www.shans.ua/; http://www.russiancasino.ru/Тема 1.7 Інтернет-маркетинг та інтернет-реклама


Лекція


Інтернет-маркетинг: визначення поняття, переваги. Види інтернет-маркетингу. Розвиток Інтернет-маркетингу за кордоном. Інтернет-реклама: визначення поняття, переваги. Методи «розкрутки сайту». Розвиток Інтернет-реклами за кордоном.


^ Завдання на самостійну роботу

Опрацювати та підготувати у вигляді доповіді матеріали на теми:

 1. «Інтернет-маркетинг» (обсяг 10 стор.)

 2. «Інтернет-реклама» (обсяг 10 стор.), використавши сайт: e-commerce.com.ua


Література осн.: 1-8, до.: 4, 6.


Тема 1.8 Інтернет-маркетинг

Практичне заняття


План:

 1. Способи інтернет-маркетингу.

 2. Вірусний інтернет-маркетинг.

Усне опитування за матеріалами, винесеними на самостійне опрацювання.


Тема 1.9 Інтернет-реклама

Практичне заняття


 1. Види інтернет-реклами.

 2. Методи “розкрутки сайтів”.


Завдання (виконується в аудиторії)

 1. Проаналізуйте, які можливості створення розсилки, реєстрації вашого підприємства в каталогах та обміну посиланнями надає сайт www.links.obgon.ru. Яка структура цього сайту? Які послуги по просуванню сайтів можна отримати на ньому?

 2. Дайте відповідь на запитання, як зареєструвати свою сторінку чи веб-ресурс на сайті www.ce.lviv.ua, ознайомтесь, які видавництва зарестровані в цьому каталозі, обравши в пошуку “видавн”.

 3. Створіть власну розсилку за допомогою сайту www.subscribe.ru. Яка структура цього сайту, які рекламні послуги він надає? Ознайомтесь з відповідями на запитання, котрі часто задаються при створенні розсилок.


^ Завдання на самостійну роботу

 1. Зайдіть на сайт Західноукраїнської Банерної мережі (http://banner.lviv.ua/cat/client/). Письмово опишіть, які правила участі в ній, рейтинг учасників.

 2. Зайдіть на сайт http://direct.yandex.ru/, ознайомтесь з текстами порад щодо складання гарного оголошення та підбору ключових слів, скористайтесь послугою “підбір слів” для вибору варіантів ключових слів.


Література осн.: 1-8, дод.: 4, 6.


Запитання для самоперевірки

 1. В чому полягає основна концепція Інтернет - маркетингу.

 2. Коли реклама стає ефективною

 3. Що таке SEO

 4. Що таке вірусний маркетинг

 5. Що таке партизанський маркетингТема 1.9 Соціальні мережі, як засіб ведення бізнесу

Практичне заняття


План:

 1. Різновиди соцальних інтернет-мереж.

 2. Можливості для створення клієнтської бази

 3. Продаж товарів через мережу.

 4. Рекламні можливості.


Завдання на самостійну роботу

Письмово проаналізувати найпопулярніши соціальні мережі. Дослідити можливості продажу. Знайти 5 різних груп створених за комерційним принципом.


Література — осн.: 1-8, дод.: 7, 9


Тема 1.10 Інтернет-крамниці

Практичне заняття

Інтернет-крамниці

План:

 1. Види інтерет-торгівлі.

 2. Особливості діяльності Інтернет-книгарні.


Завдання (виконується в аудиторії)

Послідовно зайдіть на сайти українських і російських Інтернет-крамниць — Azbooka (www.azbooka.com.ua), Bambook (www.bambook.com.ua), Bookshop (www.bookshop.com.ua), Dostavka (www.dostavka.ru) і дайте письмово відповіді на такі запитання:

 1. Які групи товарів (послуг) можна отимати у цих крамницях?

 2. Чи використовуються в цих крамницях засоби інтернет-маркетингу та інтернет-реклами.

 3. Чи існує в цих інтернет-крамницях система знижок на товари?

 4. Які системи доставки пропонуються покупцям?

 5. Які регіони охоплює система доставки товарів цих Інтернет-крамниць?

 6. Які партнерські програми діють у крамницях?

 7. Чи зручний для користувача інтерфейс мають ці сайти? Зробіть їх порівняльний аналіз.


Запитання для самоперевірки

 1. Що таке «соціальний граф». Як він використовується в інтернет – мережі

 2. Які можливості для маркетингу надає Facebook

 3. Як можна купувати через інтернет

 4. В чому переваги інтернет - книгарень

 5. Які є види інтернет - торгівліТема 1.11 Електронні моли. Інтернет-аукціони


Практичне заняття


План:

 1. Електронні моли.

 2. Особливості діяльності інтернет-аукціонів.
^

Завдання (виконується в аудиторії)


 1. Зайдіть на електронний мол www.int-commerce.com. Ознайомтесь з його структурою та дайте відповідь на запитання: які крамниці беруть участь в цьому проекті, які послуги пропонує дана система інтернет-комерції?

 2. Послідовно зайдіть на сайтиЗапитання для самоперевірки

 1. Які умови реєстрації на Інтернет - аукціоні

 2. Яким чином реалізується безпека клієнтів аукціонів

 3. Чим відрізняється електронний мол від крамниці^ МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Завдання на модульну контрольну роботу

 1. Відповіді на питання практичних занять 1-8.

 2. Виконання тестових завдань.МОДУЛЬ 2 Технічне забезпечення електронної комерції


Тема 2.1 Засоби електронної підтримки споживачів. Інтерактивне банківське обслуговування


Лекція


Сайт як засіб підтримки споживачів. Системи управління закупівлями. Системи повного циклу супроводу постачальників. Системи повного циклу супроводу споживачів. Діяльність банків в Інтернет. Інтернет-банкінг і РС-банкінг. Проведення мікроплатіжів.


Література осн.: 1, 4, 9, 12, 14


Завдання на самостійну роботу

Законспектувати матеріал з характеристиками різних платіжних систем, розміщений на навчальному сайті М. В. Макарової (http://www.e-payment.net.ru/). Здійснити порівняльну характеристику зазначених у матеріалі платіжних систем.


Література осн.: 1-8, дод.: 2.


Тема 2.2 Системи управління закупівлями та продажами


Практичне заняття

Системи управління закупівлями та продажами

План:

 1. Системи управління закупівлями.

 2. Системи управління продажами.

 3. Системи повного циклу супроводу споживачів.

Усне опитування за матеріалами лекції, тест.


Тема 2.3 Інтерактивне банківське обслуговування


Практичне заняття

Інтерактивне банківське обслуговування

План:

 1. РС-банкінг.

 2. Інтернет-банкінг.

 3. Мобільний банкінг.


Завдання (виконується в аудиторії)

Проаналізувати та письмово описати способи ведення інтерактивного банківського обслуговування на прикладі п’яти українських банків.


Запитання для самоперевірки

 1. Які системи управління закупівлями і продажами в мережі є найбільш ефективними

 2. Яким чином реалізується безпека від небажаних атак на систему

 3. Які переваги має мобільний банкінг

 4. Які можливості для керування рахунком надає послуга інтернет - банкінгТема 2.4 Платіжні та фінансові системи Інтернет


Лекція

Платіжна система і Інтернет: визначення поняття. Класифікація платіжних систем. Кредитні платіжні системи: види, особливості функціонування. Дебетові платіжні системи: види, особливості функціонування. Електронні гроші як засіб платежів. Інформаційні посередники на ринку електронної комерції


Література осн.: 1, 4, 9, 12, 14


Тема 2.5 Платіжні системи в Інтернет


Практичне заняття


План:

 1. Класифікація електронних платіжних систем.

 2. Кредитні та дебетові платіжні системи.

 3. WEB-гроші як засіб електронних платежів.


Завдання (виконується в аудиторії)

Послідовно зайдіть на сайти платіжних систем WebMoneyTransfer (www.webmoney.com.ua), CyberPlat (www.cyberplat.ru), PayCash (www.paycash.kiev.ua). Проведіть їх порівняльний аналіз за переліком питань:

 1. Які установи в On-line є організаторами створення цих платіжних систем?

 2. До якого типу електронних платіжних систем їх можна віднести — дебетових чи кредитових?

 3. Які схеми електронних платежів пропонуються користувачам на цих сайтах?

 4. Як саме можна стати користувачем цих платіжних систем?

 5. Чи надають ці платіжні системи можливість створення і підтримки Інтернет-крамниці?

 6. Як вирішуються на цих сайтах питання захисту комерційної і особистої інформації інформації при її передаванні мережею?

 7. Чи можна використовувати у цих платіжних системах електронний цифровий підпис для автенфікації користувачів?

 8. Чи є регіональні обмеження на використання цих платіжних систем?

 9. Чи мають сайти цих платіжних систем демонстраційний режим, за допомогою якого пересічний користувач може ознайомитися з їх роботою?

 10. Чи зручний для користувача інтерфейс мають ці сайти?

 11. Як можна придбати програмне забезпечення для користування цими платіжними системами і створення Інтернет-крамниць, користування послугами Інтернет-банкінгу (якщо система надає такі послугу)?

Дайте письмові відповіді на запитання, оформивши їх у вигляді таблиці:


^ Номер питання

Електронні платіжні системи

WebMoneyTransfer

CyberPlat

PayCashТема 2.6 Аналіз діяльності інформаційних посередників у різних сегментах електронної комерції


Практичне заняття

Аналіз діяльності інформаційних посередників у різних сегментах електронної комерції

План:
  1. ^

   Інформаційні посередники на ринку електронної комерції.

  2. Сегмент B2C: порталы-інфопосредники


  3. Інфопосредники в B2B.
  4. Інформаційне посередництво в «бізнесах-вузлах».


Усне опитування за матеріалами лекції.


Запитання для самоперевірки

 1. Які знаєте платіжні системи

 2. Що таке інфопосередник

 3. Як забезпечується захист розрахунківТема 2.7 Дистанційне навчання


Практичне заняття


План:

 1. Особливості дистанційного навчання

 2. Розвиток системи дистанційної освіти в Україні.


Завдання (виконується в аудиторії)

Послідовно зайдіть на сайти Українського центру дистанційної освіти (УЦДО) (www.udec.ntu-kpi.kiev.ua), Української системи дистанційної освіти (www.udl.org.ua), Центру дистанційного навчання (www.elearning.if.ua) та ХДТУ “Харківський політехнічний інститут” (www.kpi.kharkov.ua, users.kpi.kharkov.ua/lre/), який запровадив систему освіти на основі телематики, і дайте письмово відповіді на такі запитання:

 1. Які умови вступу на навчання?

 2. Які дистанційні курси (з яких предметів) запропоновано в цих навчальних закладах на платній основі?

 3. Які розцінки на курси?

 4. Чи є на цих сайтах безплатні курси або курси для апробації?Тема 2.8 Безпека і захист інформації в Інтернет


Лекція


Різновиди шахрайства в електронній комерції. Криптографічні засоби шифрування інформації. Асиметричні методи шифрування. Електронний цифровий підпис. Протоколи та стандарти безпеки. Роль цифрових сертифікатів і сертифікаційних центрів. Забезпечення захисту у платіжних системах Інтернет. Брандмауери та безпека.


^ Завдання на самостійну роботу

Підготувати доповідь на тему «Захист інформації в Інтернет» (обсяг – 10 стор.).


Література осн.: 1-8, дод.: 3.


Тема 2.9 Аналіз сучасних методів захисту інформації


Практичне заняття


Аналіз сучасних методів захисту інформації


План:

1.Криптографічні засоби шифрування інформації.

2.Асиметричні методи шифрування.

3.Закон про електронний цифровий підпис.


Усне опитування за матеріалами, винесеними на самостійне опрацювання.


Тема 2.9 Віртуальні підприємства


Практичне заняття

План:

 1. Мережеві організації.

 2. Віртуальні організації.

 3. Типи віртуальних підприємств.


Завдання (виконується в аудиторії)

Знайти у мережі 3 приклади віртуальних організацій та проаналізувати їх діяльність.


Запитання для самоперевірки

 1. В чому полягає асиметричний метод шифрування інформації

 2. Яке призначення віртуальних підприємств

 3. Який правовий статус має цифровий підписТема 2.10 Правові аспекти бізнесу в Інтернет. Законодавча база


Лекція


Правові основи електронного бізнесу в Інтернет. Актуальність Закону «Про електронний цифровий підпис». Проблеми розвитку електронної комерції, які вимагають законодавчого вирішення. Захист авторського права в Інтернет.


^ Завдання на самостійну роботу

Підготувати реферат на теми:

 1. «Право і бізнес в Інтернет»;

 2. «Захист інформації в Інтернет» (обсяг – 5-10 сторінок кожен реферат).


Література осн.: 1-8, дод.: 5.


Тема 2.11 Законодавча база у сфері електронної комерції


Практичне заняття

План:

 1. Право в Інтернет.

 2. Захист інформації в Інтернет.

Усне опитування за питаннями лекції.


^ МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА


Завдання на модульну контрольну роботу

 1. Письмова відповідь на питання практичних занять 8-12.

 2. Виконання тестових завдань.


Контрольні запитання до змістового модуля

 1. Визначення поняття «електронна комерція».

 2. Переваги та недоліки використання електронної комерції.

 3. Можливості електронного бізнесу.

 4. Типи електронної комерції.

 5. Основні способи ведення електронної комерції.

 6. Моделі електронної комерції.

 7. Послуги, спрямовані на підтримання систем електронної комерції.

 8. Інтернет-маркетинг: визначення поняття, переваги.

 9. Види інтернет-маркетингу.

 10. Інтернет-реклама: визначення поняття, переваги порівняно з традиційною рекламою.

 11. Методи “розкрутки” сайтів.

 12. Інтернет-торгівля, інтернет-крамниця: визначення понять, опис діяльності.

 13. Електронні моли. Провайдери електронних молів.

 14. Інтернет-аукціони: опис діяльності.

 15. Особливості діяльності Інтернет-книгарні.

 16. Діяльність банків в Інтернет.

 17. Інтернет-банкінг і РС-банкінг.

 18. Умови проведення мікроплатіжів.

 19. Платіжна система і Інтернет: визначення поняття.

 20. Кредитні платіжні системи: умови діяльності.

 21. Дебетові платіжні системи: умови діяльності.

 22. Особливості дистанційного навчання.

 23. Розвиток системи дистанційної освіти в Україні.

 24. Різновиди шахрайства в електронній комерції.

 25. Криптографічні засоби шифрування інформації.

 26. Роль цифрових сертифікатів і сертифікаційних центрів.

 27. Забезпечення захисту у платіжних системах Інтернет.

 28. Правові основи електронного бізнесу в Інтернет.

 29. Проблеми розвитку електронної комерції, які вимагають законодавчого вирішення.

 30. Законодавча база у сфері електронної комерції.
^
Рекомендована література до всього курсу


Основні джерела:

1. Банківська система та електронна комерція як інформаційні ресурси : навч. посібник / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Валерій Миколайович Антонов Юрій Васильович Бондарчук. — К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2002. — 56 с. : рис. — Бібліогр.: с. 53-54.

2. Береза А. М. Електронна комерція : навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. ; Береза Андрій Мартинович, Козак Ірина Антонівна, Левченко Франк Андрійович, Гужва Володимир Михайлович, Трохименко Віталій Семенович. — К. : КНЕУ, 2002. — 326 с.

3. Береза А. М. Електронна комерція : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т ; Береза Андрій Мартинович, Козак Ірина Антонівна, Левченко Франк Андрійович, Гужва Володимир Михайлович, Трохименко Володимир Семенович — К. : КНЕУ, 2004. — 108 с.

4. Електронна комерція : прогр., метод. вказівки та завдання для контрольних робіт для студ. заоч. ф-ту всіх спец. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія ; уклад.
Я. М. Антонюк. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 20 с.

5. Макарова М. В. Електронна комерція : посібник. — К. : Академія, 2002. — 272 с.

6. Меджибовська Н.С. Електронна комерція. — К., 2004.

7. Плескач В. Л. Електронна комерція : підручник / Плескач Валентина Леонідівна, Затонацька Тетяна Георгіївна. — К. : Знання, 2007. — 535 с.

8. Электронная коммерция [Электронный ресурс]. — М., 2005. — Режим доступа: http://www.e-commerce.com.ua. — Назва з екрана.


Додаткові джерела:

 1. Біорк С. Особливості національних продажів у рекламному бізнесі і поліграфії // Палітра друку. — 2000. — № 5. — С. 35–36.

 2. Волков С., Достов В. Платежные механизмы современного Internet // Мир Интернет. — 2000. — № 5 — С. 22–28.

 3. Мельников В.В. Защита информации в компьютерых системах. — М., 1997.

 4. Ойнер О.К., Попов Е.В. Виртуальный маркетинг и его применение на отечественных предприятиях // Маркетинг в России и за рубежом. — 2000. — № 5.

 5. Правове регулювання видавничої справи в Україні : збірник нормативних актів. —
  К. : Юрінком, 2000.

 6. Реалії та перспективи українського книжкового ринку: Про інформаційний маркетинг. І не лише про нього… / Українська академія друкарства. Кафедра видавничої справи і редагування. — Львів: «Аз-Арт», 1997. — С. 6– 37.

 7. Розничная торговля: тест на состоятельность // Книжный вестник. — 2004. — № 4. — С. 15.

 8. Степанова А. Особливості національної е-комерції // Друкарство. — 2002. — № 4. — С. 19–21.

 9. Уилсон Т. Центры электронной торговли: не может быть легких решений // Сети и системы связи. — 2000. — № 5. — С. 102–107.


Скачати 310.83 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації14.10.2011
Розмір310.83 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх