Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни


Схожі
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти та науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки України...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти І науки україни...
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5
скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу та практичних занять

з дисципліни

«ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»


для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностi

"Економіка підприємства"

спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства”


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2006
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностi "Економіка підприємства" спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства) Укл. Княжеченко В.В., Покуца І.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 56 с.


Рецензент О.В. Димченко


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 8 від 23.03.06р


ЗМIСТ


 1. Загальнi положення ................................................................................4

 2. Мета і завдання дисципліни ..................................................................5

 3. Тематичний план ....................................................................................8

 4. Зміст дисципліни, питання i задачi для самоперевірки за темами.....9

 5. Приклад викладання вивченого матерiалу..........................................36

 6. Вiдповiдi на типовi задачi та рекомендацiї до їх виришення...........50

Список літератури......................................................................................55 1. ^ ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Самостiйна робота студента є важливою складовою частиною навчання, що набуває останнiм часом особливого значення у зв’язку з динамічністю економiчних процесiв в умовах ринкової економiки, впровадженням мiжнародних стандартiв у дiяльнiсть навчальних закладiв пiсля того, як Україна приєдналась до Болонських угод.

Самостiйна робота студента ставить на метi поглиблення знань, отриманих пiд час аудиторних занять, і самостiйне вивчення питань вiдповiдно до змiсту дисциплiни, якщо вони не були висвiтленi на аудиторних заняттях.

Приступаючи до вивчення навчальної дисцинлiни «Планування діяльності підприємства», студент повинен насамперед уяснити для себе мету й завдання, які вирiшує викладання даного курсу, мiсце планування в системi економiчних вiдносин, роль, яку воно відiграє в управлiнні економiчними процесами.

У цих вказiвках наведено перелiк тем, що висвiтлюються пiд час викладання курсу, i розподiл часу, що вiдводится на вивчення дисциплини, за видами навчальної роботи, який дозволяє студентовi орiєнтуватися при самостiйному вивченні дисциплiни.

Для перевiрки студентом отриманих пiд час самостiйного вивчення дисципліни знань, у методичних вказiвках наводяться конрольнi питання до кожної з тем і задачi за тематикою вивченого матерiалу, що вирiшуються на практичних заняттях. У кiнцi методичних вказiвок на типовi задачi наведені вiдповiдi й дані рекомендації щодо їх вирiшення.

Для полегшення засвоєння матерiалу та контролю за самостiйною роботою, студенту рекомендується викладати опрацьований матерiал у виглядi короткого конспекту за темами дисциплiни, приклад якого також неведений у цих методичних вказiвках.

Одним з видiв самостiйної роботи студента є курсова робота, що передбачена навчальним планом пiдготовки бакалавра зі спецiальностi “Економiка підприємства”. Тому студенту рекомендується розглядати виконання цієї роботи, як один iз засобiв закрiплення отриманих знань та контроля за їх глибиною i якicтю.


^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Метою вивчення дисципліни «Планування діяльності підприємства» є надання студентам грунтовних теоретичних знань та практичних навичок з питань планування основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства в умовах фунуцiонування ринкових вiдносин, озброєння майбутнiх фахiвцiв сучасною науковою методологією, передбачення економiчних наслiдкiв управлiнських рішень, та їх обгрунтування на пiдставi використання принципiв і методiв планування, з метою забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки виробництва.

Планування як певна галузь науки в цiлому і навчальний курс “Планування діяльностi підприємства” зокрема, базуються на пізнанні й свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва, загальних методах наукових дослiджень. Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей в господарській діяльності підприємств, вивчення і використання методологiї та методiв наукового передбачення показникiв розвитку економічних систем, що притаманні плануванню, в практицi господарської дiяльностi можна вважати загальним предметом курсу. Цей предмет пізнання за змістом складають: теорія і практика планування діяльностi підприємства, формування і використання його виробничого потенціалу; забезпечення взаємодії усіх пiдроздiлiв та комплексного пiдходу до використання усiх видів ресурсів організації, формування цiлiсної системи показникiв-iндикаторiв його діяльностi в короткостроковiй та довгостроковiй перспективi.

Методологія вивчення курсу включає сукупність загальносвiтоглядних, загальнометодологичних принципiв i наукових методiв пiзнання та специфiчних принципiв та методів, а саме дiалектики, теорiї функцiонування ринкової економіки, iсторичний та макроекономічний (народно-господарський) підхід до оцінки процесів і явищ, що відбуваються в економiці; аналiз i синтез, комплексність та альтернативність пiд час вивчення та розв'язання тих чи інших господарських завдань з урахуванням пріоритетності потреб споживачів; застосування сучасного наукового інструментарію пізнання і прийняття управлінських рішень на пiдставi системи принципiв та методiв органiзацiї планової дiяльностi, аналіз , узагальнення та визначення можливих сфер застосування накопиченого вітчизняного і зарубіжного досвіду у цiй сферi знань..

Після закінчення вивчення дисципліни «Планування діяльностi підприємства» студент повинен:

знати:

 • сутність планування як об’єктивної економічної категорії;

 • мiсце планування в сучаснiй системi менеджменту та його

взаємозв’язок з iншими функцiями управлiння;

 • методологічні засади планування, зміст та призначення принципів

планування;

 • систему планів і їх змiстовне навантаження, взаємозв’язок понять

та показників;

 • сутність основних методів, що використовуються під час проведення

планово-економiчних розрахункiв;

 • методи кількісної оцінки економічних процесiв;

 • змiст планiв за напрямками фунцiонування;

 • сутнiсть бiзнес-планування.

вміти :

 • використовувати методи планування під час проведення планово-економiчних розрахункiв;

 • формувати систему планових показникiв виробництва продукцiї (надання послуг), що базується на маркетинговому пiдходi при визначеннi оптимальних її обсягiв;

 • визначати необхiднi обсяги ресурсного забезпечення виробничого процесу;

 • обгрунтовувати економiчно доцiльнi умови постачання матерiальних ресурсiв;

 • виконувати оцiнку економічної (виробничо-господарської) діяльності пiдприємств з метою визначення:

- напрямкiв органiзацiйно-технічного розвитку;

- формування планiв оновлення продукцiї;

- виявлення резервiв підвищення ефективності використання

трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

При самостійному вивченні курсу, студент повинен насамперед засвоїти його основні положення для формування цілісного бачення змісту дисципліни і усвідомлювання тих переваг, що надає використання планування у практичній діяльності підприємств в цілому та для роботи керівного складу, зокрема, засвоїти основні методи визначення планових показників та проведення відповідних розрахунків.


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(розподіл часу за темами i видами навчальної роботи та формами навчання з дисципліни “Планування дiяльностi підприємства”)

Зміст навчальної дисципліни (теми)

Обсяг у годинах


Денне навчання

Заочне навчання

Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві в сучасних умовах


4


2


-


16


2


2


-


18

2. Система планів підприємства

2

2

-

10

0

0

-

14

3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції

2

0

-

10

0

0

-

12

4. Виробництво продукції

3

1

-

7

1

0

-

10

5. Оперативно-календарне планування

2

1

-

10

0

1

-

12

6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва

2

1

-

5

1

0

-

11

7. Забезпечення операційної діяльності виробництва потужністю

2

1

-

7

0

1

-

10

8. Персонал і оплата праці

2

2

-

5

1

0

-

8

9. Виробнича інфраструктура

2

1

-

6

0

0

-

4

10. Витрати виробництва

2

1

-

5

1

0

-

7

11. Фінансове планування на підприємстві

2

1

-

4

0

1

-

6

12. Оновлення продукції

1
-

5

1

0

-

5

13. Організаційно-технічний розвиток

2

1

-

4

0

1

-

6

14. Бізнес-планування

2

1

-

5

1

0

-

7

Усього годин

30

15

-

99

8

6

-

130
 1. ^ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ, ПИТАННЯ I ЗАДАЧI ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ЗА ТЕМАМИТЕМА 1. СУТНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ


Сучасна парадигма поняття планування. Приналежність планування до сфери людської діяльності, завдання, що вирішує планування. Сутність планології як науки планування, її предмет, об'єкт і методи дослiдження. Теоретичнi пiдвалини планової дiяльностi.

Процес планування і вибору рішень. Змістова характеристика планування, як орієнтованої на майбутнє діяльності з прийняття рішень. та критерії прийняття раціональних рішень

Об'єктивна необхiднiсть планування в умовах альтернативністi вибору управлiнських рiшень для забезпечення сталого розвитку в довгостроковій перспективi i ефективного функцiонування економiчних систем рiзного рiвня в умовах ринкової економики. Крiтерії рацiональностi рiшень.Формальний i системний пiдхiд у плануваннi.

Планування як функція управління підприємством. Місце планування у структурованій за різновидами управлінській діяльності. Планові процедури за умов різної визначеності зовнішнього середовища. Планування як процес складання і прийняття планів. Функції, якi виконують планування та плани в процесi функціонування економічних систем. Концепція контролiнгу – інтегрованого інструменту планування i контролю.

Методи та інструменти планових розрахунків. Показники як результати перетворення наявної інформації у інформацію для планування. Узагальнені групи методів обґрунтування планових показників. Сфера їх використання. Реiнжинiрiнг бiзнес-процесiв і розвиток планування.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 1. Сформулюйте сутність понять планування і план. У чому Ви вбачаєте їх принципову відмінність?

 2. Опишіть механізм здійснення планової діяльності. Сформулюйте алгоритм цього процесу.

 3. Наведіть алгоритм інформаційного забезпечення процесу планування.

 4. Які чинники, на Вашу думку, зумовлюють необхідність планової діяльності?

 5. Визначте функції, які виконує планування та плани у процесі функціонування економічних систем.

 6. Назвіть складові сучасної системи менеджменту i обґрунтуйте мiсце, що займає планування серед них, його значення для управління.


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Завдання №1. Підприємству згідно з виробничою програмою необхідно забезпечити очищення 30,0 млн. м3 води на рік. Очищення 1000 м3 потребує 5 кг хлору. На підприємстві окрім залишків на кінець поточного року повинен бути так званий страховий запас (СЗ) – 12000 кг. Залишок запасів хлору на початок планового року склав 4000 кг. Залишок хлору на кінець року очікується на рівні 13000 кг (у тому числі СЗ). У звітному році оплачено поставку 25000 кг хлору, що надійдуть до підприємства в плановому періоді. Вартість 1 т хлору становить 1600 грн. Визначити:

 • загальну потребу в хлорі у плановому році на пiдставi складання матеріального балансу в натуральних одиницях вимiру;

 • розмір додаткових поставок;

 • розмір коштів, що необхiднi для закупівлі недостатньої кiлькостi хлору.


Завдання № 2. Визначити загальну й додаткову потребу в сировині на плановий рік на підставі розробки матеріального балансу на рівні підприємства у вартiсних одиницях вимiру , коли відомо, що:

 • підприємство випускає комплектуючі, потреба в яких на плановий рік становить 185000 од.;

 • норма витрат сировини 3 кг/од.;

 • на початок року підприємство мало 12000 кг сировини;

 • відповідно до договорів у плановому році очікується надходження 60000 кг сировини;

 • відповідно до забов’язань підприємство повинно за зустрічними поставками (бартер) передати 20000 кг сировини;

 • вартiсть 1 кг сировини 20 грн;

 • у зв’язку із зміною умов постачання залишок на кінець року планується в обсязі 18000 кг.


Завдання № 3. Для отримання додаткових доходiв керiвництво готелю вивчає питання про відкриття кафе для продажу морозива. Очікуваний попит становить 1300 замовлень. При цьому умовно-постiйнi витрати становлять 12000 грн., а умовно-змiннi 2 грн./замовлення. Очікувана середня ціна реалізації замовлення 12 грн.. Необхiдно:

 • знайти обсяг продажу, що дозволить уникнути збиткiв в натуральному i вартісному виразі ;

 • побудувати график точки беззбитковості и визначити на ньому зону прибутку;

 • зробити висновок про доцiльнiсть організації цього кафе.


Завдання № 4. Керiвництво фiрми вивчає можливiсть i доцiльнiсть організації проведення рекламної компанії. Витрати на проведення цього заходу оцiнюються в 10000 грн. Середня цiна послуг, що рекламуються, 15 грн./од. Змiннi витрати при цьому 5 грн./од. Визначити минiмальний приріст обcягiв послуг, що надаються у натуральному i вартісному вираженні, який дозволить компенсувати витрати, що виникають у підприємства у зв’язку з проведенням рекламної компанії.


Завдання № 5. Прогноз можливих обсягiв реалiзації, витрат i цiни у плановому перiодi характеризується даними, що наведенi у наступній таблиці.


Показники

Значення

Обcяг реалiзації, тис. од.

0

100

200

300

400

500

Витрати (ТС), тис. грн.

50

200

360

540

730

900

Цiна, грн./од.

3

3

2,8

2,7

2,5

2,3


Фiрма збирається компенсувати зниження розміру доходів вiд реалізації продукції, що обумовлено падінням цін на неї, за рахунок збiльшення обсягiв її продажу. Використовуючи метод граничних доходiв i витрат, визначити в яких обсягах найбiльше доцiльно вести виробництво. Обґрунтувати, чому у цьому випадку доцiльно скористатись саме цим методом визначення оптимальних обсягів виробництва.


^

ТЕМА 2. СИСТЕМА ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВАСутність системного планування згiдно з теорiєю cистем. Система планiв i система планування: термiнологiчнi особливостi. Система планів, як передумова ефективного функціонування економічних систем різних рівнів. Загальний змiст процедур планування за рiзних органiзацiйних структур управлiння пiдприємством.

Класифікаційні ознаки і різновиди планів на підприємстві. Сутність цільового, стратегічного та поточного планування. Зведене планування загальних результатiв і фiнансове планування у системi контролiнгу.

Формалізоване представлення результатів планування як досягнення взаємоузгодженості завдань підприємства. Поточний план як основна складова системи планів, його завдання, склад, загальний порядок розробки. Особливості організації розробки планів на підприємствах з централізованими й децентралізованими функціями планування.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 1. Обґрунтуйте необхідність організації планування на основі системного підходу, визначить механізм розробки планів.

 2. Назвіть складові системи планів, розкрийте ту роль, яку вони виконують в процесі здійснення планової діяльності.

 1. Які завдання виконує місія у стратегічному плануванні, її складові ?

 1. Наведіть механізм стратегічного планування.

 2. Назвiть вимоги, що ставляться до цілей під час їх визначення у процесі розробки планів.

 3. Розкрийте систему планів за функціональною спрямованістю.

6. У чому, на Вашу думку, недоліки й переваги директивного планування ?

 1. Розкрийте сутність та наведіть приклади інструментарію індикативного планування.

 2. Якi підходи до планування використовують пiд час внутрiшньофiрмового

планування ?


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Планом практичних занять вирішення задач за даною тематикою не передбачено. Проводяться семiнарськi заняття, на яких розглядаються питання, пов’язанi з розкриттям теми, і рекомендовано заслухати реферати на теми:

 1. Порівняльний аналіз директивного та індикативного планування.

 2. Зарубіжний досвід побудови системи планового регулювання дiяльностi підприємств.

 3. Мiсце стратегічного планування у процесi забезпечення сталого розвитку регiонiв.

^ ТЕМА 3. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЛАНУВАННЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ


Необхiднiсть формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту. План збуту продукції, поняття, основні вихідні дані для формування плану, значення плану збуту для подальшого планування дiяльностi підприємства.

Особливості визначення ринкового попиту на продукцію широкого вжитку і промислового призначення. Життєвий цикл виробів, їхній вплив на величину збуту виробів і одержання прибутку від їхньої реалізації. Аналіз і планування асортиментних портфелів з допомогою різних моделей.

Вплив на попит і обсяги збуту продукції різних факторів (детермінантів попиту). Значення реклами. Планування реклами. Комунікаційна політика у здійсненні планів збуту продукції. Обґрунтування вибору рекламних засобів на підставi ефективність реклами. Розробка бюджету реклами.

Планування збуту продукції. Характеристика планового обсягу збуту продукції. Показники плану. Залишки нереалізованої продукції, їхній склад і розрахунки. Планування витрат на збут продукції. Значення стимулювання збуту.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


 1. Що таке маркетинговi дослiдження та їх основна мета? Обґрунтуйте необхiднiсть використання маркетингового підходу пiд час розробки плану збуту в сучасних умовах.

 2. Обгрунтуйте значення плану збуту для подальшого планування дiяльностi пiдприємства та розробки iнших роздiлiв бiзнес-плану підприємства.

 3. Назвiть основні вихідні дані для формування плану збуту.

 4. Що таке комунiкацiйна полiтика, її цiлi й інструменти ?

 5. Розкрийте значення реклами як важеля впливу на обсяги збуту. Якi найбiльш поширенi пiдходи до формування рекламного бюджету Вам вiдомi?

 6. Як здiйснюють планування витрат на рекламу при неаналітичних методах визначення рекламного бюджету?

 7. Як визначають економічну доцiльнiсть проведення рекламної компанії?

 8. Опишіть порядок планування збуту продукціі. Як визначається та яким показником характеризується план збуту продукції?


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання № 6. Розрахувати план збуту і прибуток від реалізації продукції, якщо:

 • очікується, що обсяг товарної продукції у плановому роцi становитиме 60 млн. грн;

 • залишки нереалізованої продукції на початок і кінець планового періоду відповідно складатимуть 5,3 млн. і 4,8 млн.грн;

 • витрати у вартостi товарної продукції очікуються на рiвнi 80 коп. у розрахунку на 1 грн товарної продукції.


Завдання № 7. Товарообіг компанії в поточному роцi склав 8000 грош. од. Рівень рентабельності продаж, що склався, три вiдсотки. На підприємствi розглядають можливiсть проведення рекламної компанії на яку планують витратити 300 грош.од., що дозволить довести обсяг товарообігу до 9200 грош. од. Визначити економічний ефект вiд проведення реламної компанії та зробити висновок про доцільність її проведення, якщо питома вага постiйних витрат у собiвартостi становить двадцять п’ять вiдсоткiв.


^ ТЕМА 4. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ


Виробнича програма підприємства, її зміст і значення. Структура виробничої програми підприємства. Характеристика виробничої програми і вихідних даних для її планування. Планування виробничої програми у натуральних і вартісних вимірниках. Мета оптимізації виробничої програми, планування оптимальної структури номенклатурних позицій. Критерії оптимального розподілу планової кількості кожної номенклатурної позиції по календарних періодах року (кварталах, місяцях). Економіко-математичні методи, що застосовуються у процесі оптимізації виробничої програми.

Планування економічно доцільних обсягів виробництва продукції. Товарна, валова, реалізована і чиста продукція, їхня характеристика, склад, розрахунки. Визначення залишків незавершеного виробництва при плануванні валової продукції.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА

САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 1. Розкрийте поняття виробничої програми, обґрунтуйте її роль в системі планів.

 2. Наведіть схему процесу розробки виробничої програми.

 3. Що Ви розумієте пiд поняттям структура виробничої програми підприємства?

 4. Наведіть показники, які використовуються при розрахунку виробничої програми.

 5. Що таке державне замовлення, та чи вигідне воно підприємству (обґрунтувати).

 6. Наведіть приклади показників виробничої програми у різних одиницях виміру (бажано по підприємствах міського господарства). Розкрийте переваги й недоліки їх використання.

 7. Наведіть порядок визначення залишків готової продукції та незавершеного виробництва.

 8. Яка мета здійснення оптимізації виробничої програми, якi критерії при цьому можуть використовуватися ?


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Завдання № 8. Розрахувати запаси незавершеного виробництва на кінець планового кварталу за наступними даними: виробнича програма підприємства складає 1018 од. продукції, тривалість виробничого циклу 10 днів, коефіцієнт готовності продукції 0,5, тривалість планового періоду 90 днiв.


Завдання № 9. Підприємство водопостачання на плановий рік розраховує реалізувати місту 300 тис.м3 питної води, витрати на власні потреби становлять 10 вiдсоткiв піднятої води, витоки й втрати в мережі приймаються на рівні 30%. Розрахувати пiдйом води, що забезпечує можливiсть надання необхiдного обсягу води для реалiзації у натуральних одиницях вимiру та вартiсть наданих послуг, якщо питома вага водоспоживання населенням 70%, тариф для населення 1 грн/м3, тариф для інших споживачив 3грн/м3.


Завдання № 10. Визначити виробничу програму у натуральних одиницях вимiру за даними таблицi:


Найменування продукціїПлан

продажу,

од.


Запаси готової продукції, од.Виробнича

програма,

од.Ціна од.виробу

(без ПДВ).

грн.Обсяг

товарної

продукції ,

тис.грн.

на початок

перiоду

на

кінець

перiоду

Виріб А


12000


1 000


800

200

Виріб В


5000


400


500

300

Виріб С

8000


650


450

400

Разом


Х

Х

Х
Х


^ Завдання № 11.

Визначити обсяг валової продукції в натуральному і вартісному вираженні на пiдставi даних прикладу 10 і даних наступної таблицi:


Найменуван

ня продукціїВиробнича

програма,

од.


Запас незавершеного виробництва, од.Валова

продукція

од.


Ціна

одиниці

продукції

без ПДВ, грн.


Обсяг

валової

продукції

тис. грн

на

кінець

перiоду


на початок

перiоду


Виріб А

334


270

240

Виріб В

278


272

300

Виріб С

356


374

200

Разом

968


916

х


^ ТЕМА 5. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Зміст і завдання оперативно-календарного планування. Характеристика оперативно-календарного планування. Завдання та зміст календарного планування і диспетчерського регулювання. Міжцехове і внутрішньоцехове планування. Планово-облікові одиниці та системи оперативного планування.

Ритмічність виробництва. Характеристика рівномірного і ритмічного виробництва. Планування і оцінка рівня ритмічності виробництва на підприємстві.

Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах рiзних типів виробництва. Об'єкт планування, системи, які використовуються в процесі оперативно-календарного планування, календарно-планові нормативи та їхні розрахунки. Розробка виробничих програм для цехів і дільниць.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


 1. Якi основнi завдання ставить перед собою здійснення оперативно-календарного планування на підприємствi ?

 2. У чому суть календарного планування ?

 1. Що таке диспетчерське регулювання ?

 2. Змiст та основнi завдання мiжцехового та внутрiшньоцехового планування?

 3. Якi види планово-облiкових одиниць Ви знаєте?

 4. Що являє собою система оперативно-календарного плануваня, основнi її види ?

 5. Розкрийте переваги, які дає забезпечення ритмічності виробничої діяльності.

8. Методи розрахунку ритмічності.


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ ТА САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання № 12. Виробниче завдання підприємства 1100 од. виробів на місяць (в місяці 30 календарних і 22 робочих дні). За першу декаду (вiсiм робочих днiв) було виготовлено 320 виробів. Дати оцінку ритмічності виробництва за першу декаду на пiдставi подекадного методу оцiнки ритмiчностi.


^ Завдання № 13. Для організації рівномірного завантаження обладнання було складено план-графік випуску продукції (див. наступну таблицю). Дати оцінку ритмічності виробництва на пiдставi подекадного методу оцiнки ритмiчностi та розрахунку коефiцієнта рiвномiрностi.


Показник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

План випуску по днях , од.

75

75

77

77

78

-

-

78

80

80

Фактично випущено, од.

50

55

48

50

52

-

-

55

50

60
залишити коментар
Сторінка1/5
Дата конвертації14.10.2011
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх