Затвердити Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти, що додається icon

Затвердити Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти, що додається


Схожі
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та робочих навчальних програм...
Рекомендації щодо розроблення навчальних та робочих навчальних планів...
Навчальні програми на всіх ступенях освіти повинні забезпечувати...
Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін у 5-х класах у 2005/2006 навчальному...
Методичні рекомендації мон україни щодо вивчення іноземних мов у 2006/2007 навчальному році...
Методичні рекомендації щодо можливого ущільнення та самостійного вивчення змісту програмного...
Методичні рекомендації щодо можливого ущільнення та самостійного вивчення змісту програмного...
Міністерство освіти україни...
Міністерство освіти україни нака з...
Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності...
Відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 27. 08...Загрузка...
скачатьМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


НАКАЗ


від 24 березня 2004 року N 152


Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін


Із змінами і доповненнями, внесеними

 наказом Міністерства охорони здоров'я України

 від 12 жовтня 2004 року N 492


Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", з метою впровадження галузевих стандартів вищої освіти за напрямом підготовки "Медицина", що затверджені наказами МОН України від 16.04.2003 N 239 та від 28.07.2003 N 504 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 "Медицина", і на виконання наказу МОЗ України від 06.05.2003 N 153-адм наказую:


1. Затвердити Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти, що додається.


2. Центральному методичному кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України (Вітенко І. С.) забезпечити розробку та методичне керівництво підготовкою програм навчальних дисциплін для напряму "Медицина" відповідно до Рекомендацій.


3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління освіти та науки Волосовця О. П.


 


^ Заступник Міністра 


В. Г. Передерій 


ПОГОДЖЕНО: 


  


^ Заступник Міністра

освіти і науки України 


 

М. Ф. Степко  


ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту вищої освіти МОН України

Я. Я. Болюбаш 

23 березня 2004 р.


ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 24 березня 2004 р. N 152  РЕКОМЕНДАЦІЇ

^ ЩОДО РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН


1. Вступ


Наказом Міністерства освіти України від 04.03.98 N 86 "Про введення в дію Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) та про нормативне і навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою" визначено організаційні заходи щодо розробки нового покоління нормативної (освітньо-кваліфікаційні характеристики, засоби діагностики якості вищої освіти) та навчально-методичної (освітньо-професійні програми, навчальні плани, програми навчальних дисциплін) документації, що регламентує підготовку фахівців з вищою освітою і входить до складу системи стандартів вищої освіти. Згідно Закону України "Про вищу освіту" освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), засоби діагностики якості вищої освіти і освітньо-професійні програми (ОПП) відносяться до галузевого стандарту вищої освіти (ГСВО); навчальні плани і програми навчальних дисциплін є складовими стандарту вищої освіти вищого навчального закладу.


Дані Рекомендації описують методику розробки навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до ГСВО, вимог наказів МОН України від 23.01.2004 N 48 "Про проведення педагогічного експерименту з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" та МОЗ України від 22.03.2004 N 148 "Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної і фармацевтичної освіти на 2004 - 2005 роки". Терміни, що використовуються при застосуванні кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), наведено у Глосарії (додаток 1).


(абзац другий розділу 1 в редакції наказу Міністерства

 охорони здоров'я України від 12.10.2004 р. N 492)


Навчальні програми навчальних дисциплін базуються на освітньо-кваліфікаційних характеристиках і освітньо-професійних програмах підготовки фахівців для спеціальностей "Лікувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105 та "Стоматологія" 7.110106, що затверджено наказами МОН України від 16.04.2003 N 239 та від 28.07.2003 N 504 "Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 "Медицина".


Дані Рекомендації розроблені робочою групою Міністерства охорони здоров'я України відповідно до наказу МОЗ України від 06.05.2003 N 153-адм.


Внесено Управлінням освіти та науки Міністерства охорони здоров'я України.


2. Навчальний план і навчальна програма навчальної дисципліни


Основним документом, що визначає організацію навчального процесу з певного напряму фахової підготовки, є навчальний план. ^ Навчальний план - це документ вищого навчального закладу, який складається на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг (у тому числі обсяг часу, передбаченого на самостійну роботу), форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.


^ Навчальна програма навчальної дисципліни (навчальна програма) є складовою стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів і визначає місце кожної дисципліни у системі підготовки спеціалістів, мету її вивчення, зміст навчального матеріалу, основні форми організації навчання та методи контролю. Вона фіксує конкретний зміст освіти і зміст навчання з окремої навчальної дисципліни. В межах навчальної програми відбувається подальша деталізація цілей навчання, відповідно до яких формується структура і зміст навчальних дисциплін, визначаються взаємозв'язки між ними.


Під навчальною дисципліною розуміють педагогічно адаптовану систему понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


Сукупність навчальних програм за фахом дає цілісне уявлення про зміст підготовки спеціаліста певної галузі, тому рівень розробки навчальних програм є одним з факторів, що визначають якість підготовки фахівців.


^ 3. Методика побудови змісту навчання через освітні цілі


Загальною вимогою до навчальних програм є повне розкриття кінцевих і конкретних цілей навчання, які утворюють ієрархічну систему змісту навчання (що встановлена ОПП), і на якій, при дотриманні відповідних педагогічних принципів, ґрунтується формування означених в ОКХ умінь.


Для переходу від традиційної до кредитно-модульно-рейтингової системи організації навчального процесу необхідно провести структурування змісту програми навчальної дисципліни на модулі.


Трудомісткість засвоєння змісту модуля виражається у залікових освітніх одиницях (кредитах ECTS).


^ Зарахування модуля здійснюється на підставі визначення результатів його засвоєння, яке контролюється за допомогою переважно стандартизованих засобів діагностики. Оцінка за модуль визначається з урахуванням поточної успішності на кожному занятті (практичному, лабораторному, семінарському) та результатів підсумкового контролю засвоєння модуля, що здійснюється шляхом оцінювання теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою з дисципліни.


^ Зарахування дисципліни здійснюється при зарахуванні модулів, які входять до її складу. Оцінка з дисципліни є рейтинговою, виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.


Даними Рекомендаціями встановлюється^ СТРУКТУРА ТИПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:


1. Пояснювальна записка. Встановлює роль і місце даної навчальної дисципліни у підготовці фахівця відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти. Містить структурований план підготовки з відповідної навчальної дисципліни, де зазначається кількість навчальних годин, залікових кредитів ECTS, подається структура дисципліни у вигляді модулів, які у свою чергу поділяються на змістові модулі. Приклад складання Пояснювальної записки дивись у додатку 2.


2.^ Мета вивченн навчальної дисципліни (кінцеві цілі). Встановлюється на основі додатка Б і додатка Г освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки спеціаліста. Цілі (кінцеві і конкретні) повинні формулюватися з точки зору "професійної діяльності" з урахуванням відповідних таксономічних рівнів (додаток 3).


Кінцеві цілі вивчення дисципліни сформульовані з точки зору логіки підготовки спеціаліста (опис об'єкта діяльності мовою вмінь) як загальні по відношенню до конкретних цілей. Кінцеві цілі кожної навчальної дисципліни визначені у блоках змістових модулів ОПП.


3.^ Зміст програми. Навчальна програма складається з окремих модулів, кожен з яких містить певну кількість залікових одиниць ECTS (кредитів). Кожен такий модуль складається з певної кількості змістових модулів (розділів), які мають наскрізну нумерацію у межах всієї програми.


Для кожного змістового модуля на підставі кінцевих цілей необхідно сформулювати конкретні цілі вивчення дисципліни у вигляді певних (конкретних) професійних умінь (дій), які повинні забезпечити досягнення певної кінцевої цілі. Конкретні цілі передують змісту відповідного змістового модуля і повинні формулюватися з точки зору "професійної діяльності" з урахуванням відповідних таксономічних рівнів.


Зміст кожного змістового модуля формулюється на підставі конкретних цілей у вигляді переліку тем. Зміст кожної теми розкривається. Теми мають наскрізну нумерацію у межах всієї програми. Приклад складання Змісту програми наведено у додатку 4.


Складається орієнтовний тематичний план лекцій, практичних (лабораторних, семінарських) занять, завдань для самостійної (індивідуальної) роботи студентів, практичної підготовки з модуля. Приклад такого Орієнтовного тематичного плану наведено у додатку 5.


Схема структури змісту програми наведена у додатку 6.


4. Тематичний план лекцій з дисципліни.


5. Тематичний план практичних (лабораторних, семінарських) занять з дисципліни.


6. План практичної підготовки.


7. Тематичний план самостійної роботи студентів.


У наскрізних для всієї дисципліни тематичних планах (п. п. 4, 5, 6, 7) лекцій, практичних (лабораторних, семінарських) занять, практичної підготовки та самостійної роботи студентів вказується загальна кількість годин (відповідно до затвердженого навчального плану зі спеціальності) і кількість годин, що планується кафедрою для вивчення кожної теми.


8.^ Перелік питань для підсумкового контролю. Забезпечує перевірку ступеня досягнення кінцевих і конкретних цілей вивчення дисципліни. Призначений для кількісного і якісного оцінювання досягнутого при вивченні дисципліни рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадянських якостей.


Якщо дисципліна включає кілька модулів, необхідно скласти окремі переліки для кожного модуля та для дисципліни в цілому.


9.^ Форми контролю. Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним окремих модулів відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студентів ВМ(Ф)НЗ України.


При проведенні усіх видів контролю (на кожному занятті; на підсумкових заняттях зі змістових модулів; на підсумкових заняттях з модулів) рекомендується застосовувати об'єктивні методи оцінки рівня володіння практичними навичками та теоретичними знаннями, віддаючи перевагу стандартизованим засобам діагностики.


10.^ Перелік навчально-методичної літератур, який включає підручники, посібники, методичні розробки, монографії тощо.


(абзаци перший - сімнадцятий розділу 3 замінено абзацами першим - двадцять

четвертим згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України

 від 12.10.2004 р. N 492,

 у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцять третій

 вважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - тридцятим)


З метою конкретизації загальних уявлень про зміст навчальної дисципліни і відповідно до структури типової програми навчальної дисципліни (далі - Структура), спочатку (у пояснювальній записці) визначається роль і місце навчальної дисципліни у підготовці фахівця - пояснюється чому дана дисципліна введена до навчального плану, визначається сукупність знань, засобів діяльності та організаційних форм навчання і обумовлюється обсяг та співвідношення між основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах. Відповідно до цього, виявлення зв'язків у навчальній дисципліні та відбір змісту за логікою формулювання і реалізації цілей навчання є специфічним для кожної дисципліни.


Структура навчальної дисципліни будується з урахуванням логічної структури базисної науки. При структуруванні навчального матеріалу основну увагу слід приділяти оптимальній послідовності розміщення тем на основі встановлення зв'язків між ними. Критерієм оптимального розподілу тем вважається мінімізація проміжків часу між вивченням окремих тем.


При доборі змісту за логікою формулювання і реалізації цілей навчання та відповідно до вимог галузевих стандартів основним структурним елементом ОПП є блоки змістовних модулів, які представляють собою кінцеві (освітні) цілі вивчення певних навчальних дисциплін. Визначені цілі є основою для побудови відповідної навчальної програми, яка, таким чином, логічно випливає із змісту ГСВО.


Перелік кінцевих цілей, які представлено у додатках Б і Г ОПП, міститься у розділі програми, який, відповідно до Структури, має бути розташованим на початку програми після пояснювальної записки і передувати змісту програми. Цей розділ має назву: "Мета вивчення навчальної дисципліни". Кінцеві цілі вивчення дисципліни сформульовано з точки зору логіки підготовки спеціаліста (опис об'єкта діяльності мовою вмінь) як загальні по відношенню до конкретних цілей.


Зміст дисципліни розкривається через конкретні (спеціальні та вузькоспеціальні) цілі - цілі засвоєння окремих навчальних елементів, навчальних об'єктів (розділів, тем, питань) дисципліни. Конкретні цілі формулюються відповідно до внутрішньої логіки (структури) дисципліни і забезпечують досягнення відповідних кінцевих цілей. Конкретні цілі можуть бути сформульовані на різних рівнях узагальнення. Це дозволяє побудувати неперервний ланцюг цілей, який пов'язує кінцеву мету з повним переліком (системою) вхідних знань, умінь і здатностей, що ними повинна володіти особа на початку вивчення даної дисципліни.


Для реалізації принципу діагностичності цілі формулюються за допомогою однозначно зрозумілих і доступних перевірці характеристик. Так, для оцінювання професійних умінь цілі повинні формулюватися з точки зору "професійної діяльності". За таких умов можна робити певні висновки про хід процесу навчання і керувати цим процесом.


 


^ Начальник Управління

освіти та науки МОЗ України 


 

О. П. Волосовець  


Додаток 1

до Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освітиГлосарій


Кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП) - це модель організації навчального процесу, яка грунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів);


^ ECTS (European Credit Transfer System) - Європейська система перезарахування кредитів;


заліковий кредит - це одиниця виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння змісту модуля програми навчальної дисципліни. Заліковий Кредит (Credit) включає усі види робіт студента, що передбачені в затвердженому індивідуальному плані: аудиторну (лекції, практичні, лабораторні, семінарські заняття), самостійну роботу, виконання курсових робіт, консультації; на випускних курсах - підготовка до державної атестації, на клінічних і гігієнічних кафедрах - професійна клінічна практична підготовка відповідно до вимог ОКХ; складання ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок 1" і "Крок 2", практично орієнтованого державного іспиту; виробничу практику тощо. Один навчальний рік включає 60 кредитів; в експериментальному плані тривалість кредиту становить 30 навчальних годин;


знання - результат процесу діяльності пізнання, перевірене суспільною практикою і логічно упорядковане відображення її у свідомості людини. Знання - категорія, яка відбиває зв'язок між пізнавальною й практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка має певний обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення у вигляді умінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії;


модуль - це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу. Доцільно формувати модулі, кратні цілому кредиту або його половині. Модуль може складатися з кількох змістових модулів;


змістовий модуль - це система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові;


навчальний елемент (дидактична одиниця) - мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об'єкта;


навчальний об'єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну логічну структуру та зміст і дає змогу оперувати цією інформацією у процесі мислення;


навичка - дії, що виконуються під час здійснення певної діяльності, які завдяки численним повторенням стають автоматичними і виконуються без свідомого контролю;


узагальнений об'єкт діяльності фахівця з вищою освітою - природна чи штучна система, що розвивається. Характерні етапи цього розвитку визначають цикл взаємодії фахівця й системи.


уміння - здатність людини виконувати певні дії під час здійснення тієї чи іншої діяльності на основі відповідних знань.


(Рекомендації доповнено додатком 1 згідно з наказом

Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2004 р. N 492)


 


Додаток 2

до Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти


Приклад складання Пояснювальної записки ^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з нормальної фізіології для вищих медичних закладів освіти України III - IV рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа", "Педіатрія", "Медико-профілактична справа" напряму підготовки "Медицина" відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.2003 N 239, та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України від 18.06.2002 N 221. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, а базова медична підготовка - протягом 5 років.


Згідно з навчальним планом вивчення нормальної фізіології здійснюється в III - IV семестрах.


^ Нормальна фізіологія як навчальна дисципліна:


а) базується на вивченні студентами медичної біології, ....., й інтегрується з цими дисциплінами;


б) закладає основи вивчення студентами патологічної фізіології, .........., що передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з нормальної фізіології в процесі подальшого навчання й у професійній діяльності,


в) закладає основи здорового способу життя та профілактики порушення функцій в процесі життєдіяльності.


Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.


Програму дисципліни "нормальна фізіологія" поділено на 3 модулі, які у свою чергу поділяються на 17 змістових модулів:


Модуль 1. Загальна фізіологія


Змістові модулі:


1. Введення в фізіологію.


2. Фізіологія збудливих структур.


3. Нервова регуляція функцій організму.


4. Роль центральної нервової системи (ЦНС) в регуляції рухових функцій.


5. Роль автономної нервової системи в регуляції вісцеральних функцій.


6. Гуморальна регуляція та роль ендокринних залоз у регуляції вісцеральних функцій організму.


Модуль 2. Фізіологія вісцеральних систем


Змістові модулі:


7. Система травлення.


8. Система крові.


9. Система кровообігу.


10. Система дихання.


11. Енергетичний обмін.


12. Терморегуляція.


13. Система виділення.


Модуль 3. Вищі інтегративні функції


Змістові модулі:


14. Фізіологія сенсорних систем


15. Фізіологічні основи поведінки


16. Вища нервова діяльність людини


17. Фізіологія трудової діяльності і спорту.


Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції, б) практичні заняття, в) самостійна робота студентів, г) консультації.


Практичні заняття за методикою їх організації є лабораторними, бо передбачають:


- дослідження функцій в експериментах на тваринах;


- дослідження функцій здорової людини;


- вирішення ситуаційних задач ( ).


Кафедри нормальної фізіології мають право вносити зміни до навчальної програми у межах до 15 %.


Засвоєння теми (поточний контроль) контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) - на практичних підсумкових заняттях. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп'ютерні тести, розв'язування ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень і трактування та оцінка їх результатів, аналіз і оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції організму людини, його систем та органів; контроль практичних навичок.


Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.


Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню вивчення дисципліни навчальним планом передбачено термін для перескладання.


^ Структурований план (приклад) підготовки з дисципліни "Нормальна фізіологія" для студентів медичного факультету за спеціальностями


^ Структура навчальної дисципліни 


Кількість годин/, з них 


Рік навчання 


Вид контролю 


^ Всього, годин/кредитів 


Аудиторних 


СРС 


лекц. 


практ. занять 


 


324/11 


54 


160 


110 

 


Модуль 1


Змістових модулів 6  


106/3,5 


18 


54 


34 


  


Підсумковий тестовий контроль

Контроль практичних навичок, тестові завдання  


Модуль 2


Змістових модулів 7  


156/5,5 


30 


81 


45 


  


Підсумковий тестовий контроль

Контроль практичних навичок, тестові завдання  


Модуль 3


Змістових модулів 4  


58/2,0 

21 


31 


  


Підсумковий тестовий контроль

Контроль практичних навичок, тестові завдання  


Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулів (дисципліни)  


4 год. 


  

  


  


 Примітка: 1 кредит ECTS - 30 годин; аудиторне навантаження - 66 %, СРС - 34 %.


(Рекомендації доповнено додатком 2 згідно з наказом

Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2004 р. N 492)


 


Додаток 3

до Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти^ Формулювання цілей навчання


Опис цілей навчання в термінах діяльності ґрунтується на чіткому визначенні рівня сформованості і на дотриманні вимоги узгодженості між предметом діяльності і дієсловом, яким сама дія визначається. Наведемо нижче використані терміни (дієслово і пряме доповнення - дія і предмет дії), які відповідають прийнятій таксономії цілей навчання.


Пізнавальний (когнітивний) домен має шість таксономічних рівнів:


1.00 


Знання

(запам'ятовування попередньо вивченого матеріалу)  


2.00 


Розуміння

(розуміння смислу вивченого матеріалу)  


3.00 


Застосування

(вміння використати вивчений матеріал у нових ситуаціях)  


4.00 


Аналіз

(вміння розчленити ціле на складові елементи)  


5.00 


Синтез

(вміння створити ціле з частин)  


6.00 


Оцінювання

(вміння визначити цінність та придатність певних засобів для досягнення певної мети)  Отже, при формулюванні кінцевих цілей навчання до уваги бралися такі ключові слова - дієслова і пряме доповнення::


^ Таксономічний рівень 


Приклади дієслова 


Приклади прямих доповнень 


1.00 Знання

(попередньо вивчений матеріал, який запам'ятовано)

Знання базової специфіки,

способів та методів оперування базовою специфікою,

теоретичних основ щодо базової специфіки  


Визначити,

вирізнити,

засвоїти,

ідентифікувати  


базові елементи, взаємозв'язок, визначення, використання, властивості, вплив, групування, дії, закон, засіб, застосування, зв'язок, значення, значимість, категорія, класифікація, критерій, метод, напрямок, неперервність, область, обробка, ознака, основи, основоположні поняття, підходи, поділ, правила, представлення, приклад, принципи, причини, процедура, процес, розвиток, рух, спосіб, стиль, структура, схема, теорія, термін, техніка, тип, узагальнення, фактична інформація, форма, формат, формулювання, явище  Таксономічний рівень 6.00 - вміння визначати цінність та придатність певних засобів для досягнення певної мети, як правило, відповідає формулюванню кінцевих цілей на рівні вимог КХ фахівця на етапах післядипломної підготовки.


Таксономічний рівень 


Приклади дієслова 


Приклади прямого доповнення 


6.00 


Оцінювання (вміння визначити цінність та придатність певних засобів для досягнення певної мети) 


6.10 ^ Оцінювання за внутрішніми критеріями  


винести судження, довести, підтвердити, оцінити, прийняти рішення  


постійність, хибність, надійність, точність  


6.20 ^ Оцінювання за зовнішніми критеріями  


винести судження, довести, розглянути, порівняти, протиставити, стандартизувати  


кінцева мета, ефективність, практичність, альтернативи, напрями діяльності, стандарти, теорії, узагальнення  (Рекомендації доповнено додатком 3 згідно з наказом

 Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2004 р. N 492)


  


Додаток 4

до Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти

Приклад складання

Змісту програми^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Модуль 3. Вищі інтегративні функції.


Змістовий модуль 14. Фізіологія сенсорних систем.


Конкретні цілі:


^ Аналізувати стан функцій сенсорної системи, її структурних елементів та допоміжних структур на підставі диференційованих для кожної сенсорної системи критеріїв.


Трактувати функції каналів передачі інформації та рівнів організації кожної з сенсорних систем на підставі аналізу параметрів: абсолютних та диференційованих порогів відповідної чутливості, стану рецептивних полів, формування сенсорних образів.


^ Аналізувати вікові особливості формування та функцій сенсорних систем.


Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження кожної з сенсорних систем.


Тема 1. Загальна характеристика сенсорних систем


Поняття про сенсорні системи або аналізатори. Значення сенсорних систем у пізнаванні світу. Системний фактор сприймання. …


Тема 2. Сомато-сенсорна система.


Структурно-функціональна організація сомато-сенсорної системи (шкірної та пропріоцептивної чутливостей). Фізіологічні основи болю. Ноцицепція, фізіологічна характеристика ноцицепторів.


^ Тема 3. Зорова сенсорна система.


Змістовий модуль 15. Фізіологічні основи поведінки


Конкретні цілі:


Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження вищої нервової діяльності: утворення, збереження і гальмування умовних рефлексів; подразнення й пошкодження структур переднього мозку, що беруть участь у вищих інтегративних функціях ЦНС; реєстрація викликаних потенціалів та ЕЕГ.


^ Пояснювати механізми виникнення біологічних потреб і мотивацій та їх роль у формуванні вроджених і набутих форм поведінки організму.


Аналізувати регульовані параметри гомеостазу і пояснювати структуру цілісного поведінкового акту (функціональну систему поведінки).


^ Пояснювати механізми формування емоцій, їх роль у поведінкових реакціях організму на підставі фізіологічних критеріїв емоцій.


Аналізувати вікові особливості вищої нервової діяльності (поведінкових реакцій) організму.


^ Трактувати властивості основних нервових процесів - збудження й гальмування, що обумовлюють тип нервової системи (сила, врівноваженість та рухомість).


Тема 8. Вища нервова діяльність, фізіологічні основи поведінки.


Поняття про вищу нервову діяльність, методи її дослідження. Фізіологічні основи поведінки. Потреби і мотивації, їх фізіологічні механізми, роль у формуванні поведінки.


^ Тема 9. Функціональна система поведінки. Фізіологія емоцій.


Змістовий модуль 16. Вища нервова діяльність людини


Конкретні цілі:


^ Пояснюванні механізми інтегративної діяльності на основі аналізу ролі різних структур нової кори головного мозку.


Пояснювати механізми інтегративної діяльності нової кори головного мозку при формуванні мови у людини й оцінювати її стан на підставі фізіологічних критеріїв.


^ Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження типів нервової системи у людини.


Пояснювати механізми інтегративної діяльності головного мозку, що обумовлюють процеси свідомості, мислення, сну та його видів.


Тема 10. Особливості ВНД людини.


Функції нової кори головного мозку й вища нервова діяльність людини. Функціональна асиметрія кори великих півкуль головного мозку, концепція домінантної півкулі, функції недомінантної півкулі, взаємодія півкуль. Мова. Функції мови. Фізіологічні основи її формування. Вікові аспекти вищої нервової діяльності у людини.


^ Змістовий модуль 17. Фізіологічні основи трудової діяльності та спорту


Конкретні цілі:


Трактувати показники м'язової працездатності людини, аналізувати чинники, від яких залежить їх величина.


Аналізувати чинники, які визначають швидкість розвитку втоми під час м'язової роботи.


^ Пояснювати локалізацію і механізми розвитку втоми людини під час трудової діяльності.


Пояснювати принципи побудови оптимальних режимів тренування.


^ Пояснювати фізіологічні основи методів дослідження стану фізичної працездатності (витривалості, сили, швидкості).


Тема 11. Трудова діяльність, теорії розвитку втоми, оптимальні режими.


Трудова діяльність. Фізіологічні основи праці. Сила, витривалість, працездатність. Особливості фізичної і розумової праці. Нервово-гуморальні механізми регуляції праці - трудової діяльності. Втома як реакція цілісного організму.


^ Орієнтовна структура (приклад) залікового кредиту - модулю 3: Вищі інтегративні функції


Тема 


Лекції 


Пр. зан. 


СМС 


Індивідуальна робота 


Змістовий модуль 14. Сенсорні системи.  


1. Загальна характеристика сенсорних систем.  

  

Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження  


2. Сомато-сенсорна система  3. ...  


  
Змістовий модуль 15. Фізіологічні основи поведінки.  


8. Вища нервова діяльність (ВНД), фізіологічні основи поведінки  Те саме  


9. ...  


  
Змістовий модуль 16. Вища нервова діяльність людини.  


10. Фізіологічні особливості ВНД людини.  Те саме  


Змістовий модуль 17. Фізіологічні основи трудової діяльності та спорту.  


11. Трудова діяльність, теорії розвитку ...


  
Те саме  


Підсумковий тестовий контроль засвоєння модулю 3: "Вищі інтегративні функції"  


  
Індивідуальна робота  


  


  

Усього годин - 59


6


22


31


Кредитів ECTS - 2,0 


 


 


 (Рекомендації доповнено додатком 4 згідно з наказом

 Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2004 р. N 492)


 


Додаток 5

до Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти

Приклад складання

Орієнтовного тематичного плану ^ Тематичний план лекцій з модуля 3


N

з/п 


ТЕМА 


Кільк. годин 


25. 


Сенсорні системи (аналізатори). Сомато-сенсорна система. Фізіологія больової чутливості.  

26. 


Вища нервова діяльність. Фізіологічні основи поведінки. Роль мотивацій.  

27. 


Фізіологія емоцій. Особливості ВНД людини.  

  


РАЗОМ  


^ Тематичний план практичних занять з модуля 3


N

з/п 


ТЕМА 


Кільк. годин 


46. 


Дослідження сомато-сенсорної системи.  

48. 


Дослідження зорової сенсорної системи.  

49. 


Дослідження слухової сенсорної системи.  

50. 


Фізіологічні основи поведінки. Дослідження утворення та гальмування умовних рефлексів.  

51. 


Дослідження ролі мотивацій та емоцій в поведінкових реакціях.  

52. 


Дослідження вищої нервової діяльності людини, типологічних властивостей нервової системи.  

52. 


Фізіологія трудової діяльності і адаптації людини  

  


РАЗОМ  


21 ^ Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентів з модуля 3


N

з/п 


ТЕМА 


Кільк. годин 


1. 


Оволодіти уміннями  


  


  


Оцінювати стан сенсорних систем за показниками дослідження їх функцій.  

  


Оволодіти уміннями малювати схеми будови специфічних каналів передачі інформації в сенсорних системах та пояснювати механізми формування відповідних відчуттів та образів зовнішньої дійсності.  

2. 


Оволодіти уміннями  


  


  


Пояснювати механізми формування біологічних форм поведінки та трактувати механізми кожного з її етапів, ролі емоцій у поведінці.  

  


Оцінювати і трактувати результати досліджень, що характеризують типи ВНД людини.  

3. 


^ Дати фізіологічне обгрунтування розвитку втоми людини при фізичній праці та можливостей побудови оптимальних режимів фізичних навантажень та відпочинку.  

4. 


Підготовка до тестового контролю засвоєння модулю 3.  

5. 


Індивідуальна робота - підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження за однією з тем (за вибором).  

  


РАЗОМ  


31 (Рекомендації доповнено додатком 5 згідно з наказом

Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2004 р. N 492)


 


Додаток 6

до Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до галузевих стандартів вищої освіти 


(Рекомендації доповнено додатком 6 згідно з наказом

 Міністерства охорони здоров'я України від 12.10.2004 р. N 492)


____________
Скачати 263.19 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір263.19 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх