Робоча навчальна програма для студентів заочної форми навчання icon

Робоча навчальна програма для студентів заочної форми навчання


Схожі
Робоча навчальна програма з дисципліни ‘‘ Гігієна у фармації’’ Для студентів фармацевтичного...
Робоча навчальна програма з дисципліни ‘‘ Гігієна у фармації’’ Для студентів фармацевтичного...
Тимчасова навчальна програма з дисципліни бухгалтерський облік та статистика для студентів...
Тимчасова навчальна програма з дисципліни бухгалтерський облік та статистика для студентів...
Робоча програма виробничої практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності...
Робоча програма...
Робоча програма...
Робоча програма...
Навчальна програма курсу для студентів спеціальності «Книгознавство...
Тимчасова навчальна програма із спеціальності 050 100 "Облік І аудит" для студентів факультету...
Тимчасова навчальна програма із спеціальності 050 100 "Облік І аудит" для студентів факультету...
Індивідуальні завдання для заочної форми навчання з дисципліни “Теорія та методика фізичного...Загрузка...
скачать
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Львівського національного університету

імені Івана Франка


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

___________І. Нестер

_____________2010р.


Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення


робоча навчальна програма для студентів

заочної форми навчання

напряму 6.010105 “Корекційна освіта”


Укладач: М. Породько


Схвалено цикловою комісією


викладачів фахових дисциплін

напряму “Корекційна освіта”

Протокол №___”__”______20 р.

Голова ______________ З.Ленів


Львів


Пояснювальна записка

Реабілітація - один з найважливіших напрямів у системі охорони здоров’я, що включає державні, спеціально-економічні, психологічні, професійні, педагогічні та інші заходи, спрямовані на профілактику та лікування захворювань, які призводять до тимчасової чи стійкої втрати працездатності, а також на повернення хворих у суспільство і до суспільно-корисної праці. Ефективність їх значною мірою визначається узгодженістю дій усіх ланок, які беруть участь у реалізації відповідних заходів. До роботи повинні долучатись лікарі, психологи, інструктори з фізичної культури, логопеди та інші спеціалісти, які володіють методикою реабілітаційного лікування.

З метою підготовки логопеда до роботи з дітьми, що мають різні психофізичні порушення в навчальний план педагогічного коледжу включено предмет «Фізична реабілітація дітей з вадами мовлення».

Практика показує, яке важливе місце в логопедичній роботі займає використання спеціально підібраних методик фізичної реабілітації та масажу. Цим пояснюється необхідність даного курсу.

Викладання курсу «Фізична реабілітація дітей з вадами мовлення» на меті:

 • вивчення студентами педагогічного коледжу основ фізичної реабілітації;

 • вивчення студентами науково-теоретичних основ масажу;

 • здійснення практичної підготовки в набутті вмінь і навичок для самостійної роботи з масажу дітей з порушенням мовлення;

 • формування переконання студентів в необхідності використання у практиці логопеда знань та умінь з фізичної реабілітації.

При вивченні фізичної реабілітації необхідно спиратись на знання, уміння і навички набуті студентами під час вивчення курсів фізичного виховання, логопедії, гігієни дітей, фізіології.

Студент повинен знати:

 • мету і завдання фізичної реабілітації дітей з психо-фізичними порушеннями;

 • основні засоби фізичної реабілітації;

 • сучасні технологій в оздоровлені та реабілітації дітей з психофізичними порушеннями;

 • науково-теоретичні основи масажу;

 • дихальні методики у оздоровлені дітей.

Студент повинен вміти:

 • вміти використовувати методи реабілітації з дітьми з порушенням мовлення;

 • вміти використовувати засоби лікувальної фізичної культури у фізичній реабілітації дітей з психофізичними порушеннями;

 • оволодіти основними прийомами масажу;

 • самостійно проводити масаж голови та верхнього плечового поясу;

 • проводити фізкультхвилинки для дітей з порушенням мовлення;

 • визначати фізичний розвиток дитини;

 • провести комплекс вправ на дихання.Орієнтований розподіл часу на засвоєння тем курсу для студентів

спеціальності 6.010105 “ Корекційна освіта”

(заочна форма навчання)

Теми види діяльності

Всього

Кількість годин

Конс.

дата

лекц.

сем.

прак.

сам. р.

МОДУЛЬ I Загальні питання реабілітології.

1

Тема 1. Основи реабілітації.

^ Самостійна робота: ознайомлення з

посібниками та підручниками з даного предмету, історія лікувального застосування фізичних вправ і масажу.

3

24


2

Тема 2. Фізіотерапія.

Самостійна робота: ознайомлення з лікувальними системами: кліматолікування, аеротерапія, працетерапія. Ефективність застосування працетерапії з дітьми з особливими потребами. Використання загартування з дітьми з психофізичними порушеннями

8

26


3

Тема 3. Лікувальна фізична культура.

Практичне: використання засобів

лікувальної фізичної культури у фізичній реабілітації дітей з психофізичними порушеннями.

Консультація: Методика складання і проведення комплексів ЛФК

^ Самостійна робота: ефективність застосування лікувальної фізичної культури

5,44
22

1,444

^ МОДУЛЬ II Масаж.

5
^

Тема 4. Науково-теоретичні основи масажу.


Самостійна робота: гігієнічні вимоги до проведення масажу, історія лікувального застосування масажу.

4


24


6

Тема 5. Методика і техніка виконання основних прийомів масажу.

Практичне: виконання основних прийомів масажу.

^ Самостійна робота: оволодіти основними прийомами масажу, особливості застосування самомасажу.

Консультація: самомасаж у фізичній реабілітації.

8,44

2

2


6


0,447

Тема 6. Практичне: масаж верхніх кінцівок та голови.

Самостійна робота: оволодіти прийомами масажу верхніх кінцівок та голови.

51

6


9

^ МОДУЛЬ III Фізична реабілітація дітей з порушеннями мовлення.

10
^

Тема 7. Фізична реабілітація дітей при ДЦП та порушені постави.


Консультація. Використання вправ лікувальної фізичної культури при ДЦП та порушеннях постави.

^ Самостійна робота: скласти комплекс вправ ЛФК та 3-4 фізкультхвилинки для дітей з ДЦП та при порушеннях постави.

7

24

111

Тема 8. Фізична реабілітація дітей з порушенням слуху та зору.

^ Самостійна робота: скласти 3-4 фізкультхвилинки для дітей з порушенням слуху та зору.

6

24


12

Тема 9. Фізична реабілітація дітей з порушенням інтелекту та мовлення.

^ Самостійна робота: скласти 3-4 фізкультхвилинки для дітей з порушенням інтелекту та мовлення.

6

26


13

Тема 10. СЕМІНАР

Сучасні методики у реабілітації дітей з психофізичними порушеннями.

2
2
14

Тема 11. Дихальні методики у оздоровлені дітей з психофізичними порушеннями.

^ Самостійна робота: скласти комплекс вправ дихальної гімнастики.

3

24


15

Тема 12. Практичне: методика проведення визначення стану здоров’я та фізичного розвитку дітей.

Методика вимірювання показників фізичного розвитку.

^ Самостійна робота: визначити фізичний розвиток обраної дитини.

62

2


16

Тема 13. Фізична реабілітація дітей з комплексними порушеннями розвитку.


11
іспит
всього
16

2

6

48

2,88

^ ЗМІСТ

навчальної дисципліни, послідовність тем та організаційні форми їх навчання


МОДУЛЬ I

Загальні питання реабілітології


ТЕМА 1. Основи реабілітації (Лекція 2год.)


 1. Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу.

 2. Види реабілітації, періоди і етапи реабілітації.

 3. Завдання, мета та принципи реабілітації.

 4. Механізм лікувальної дії фізичних чинників.

 5. Поєднання засобів фізичної реабілітації


Завдання для самостійної роботи


1. Ознайомлення з підручниками, посібниками з предмета.

2. Підготувати реферат «Становлення реабілітації в Україні».

3. Історія лікувального застосування фізичних вправ і масажу.


Література:

1.Мухін В.М. Фізична реабілітація. К:, Олімпійська література, 2000.-424с.

2. Порада А. М. Основи фізичної реабілітації: Навч. посібник/А. М. Порада,

О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук.-2-е вид.-К.:Медицина, 2008.-248с.

3. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник/За заг. ред. І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко.- Тернопіль: ТДМУ,2005.-402с.

4. Шаповалова В.А. Спортивна медицина і фізична реабілітація: Навч. посібник/ В.А.Шаповалова, В.М.Коршак, В. М.Халтагарова та ін.- К.:Медицина, 2008.-248с.


ТЕМА 2. Фізіотерапія. (Лекція 2год.)


1. Класифікація лікувальних фізичних чинників.

2. Гідротерапія (прісна вода).

3. Природні фізичні чинники.

4. Фізіотерапія при роботі з дітьми з особливими потребами.

 1. Механотерапія.

 2. Лікувальне харчування.

 3. Магнітотерапія.

 4. Лікування ультразвуком.

 5. Світлолікування.

10. Бальнеотерапія (природно та штучно виготовлені мінеральні води).

11. Теплолікування (грязі (полоїди) та торф, глина, пісок, парафін, озокерит).

Завдання для самостійної роботи


1. Ознайомлення з лікувальними системами: кліматолікування, аеротерапія, працетерапія.

2. Ефективність застосування працетерапії з дітьми з особливими потребами.

3. Використання загартування з дітьми з психофізичними порушеннями.


Література:

1.Мухін В.М. Фізична реабілітація. К:, Олімпійська література, 2000.-424с.

2. Порада А. М. Основи фізичної реабілітації: Навч. посібник/А. М. Порада,

О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук.-2-е вид.-К.:Медицина, 2008.-248с.

3. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник / За заг. ред. І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко.- Тернопіль: ТДМУ,2005.-402с.

4. Шаповалова В.А. Спортивна медицина і фізична реабілітація: Навч. посібник/ В.А.Шаповалова, В.М.Коршак, В. М.Халтагарова та ін.- К.:Медицина, 2008.-248с.ТЕМА 3. Лікувальна фізична культура.

Використання засобів лікувальної фізичної культури у фізичній реабілітації дітей з психофізичними порушеннями. (Практичне 2год.)


1. Рухові режими в яких використовується ЛФК.

2. Механізм лікувальної дії фізичних вправ

3. Засоби та форми ЛФК.

4. Періоди застосування ЛФК.

5. Загальні вимоги до проведення занять з ЛФК.

6. Пасивна гімнастика.


Консультація: Методика складання і проведення комплексів ЛФК


Завдання для самостійної роботи

1. Ефективність застосування лікувальної фізичної культури.

2. Підготувати реферат про застосування лікувальної фізичної культури при роботі з дітьми з особливими потребами.

3. Скласти 6 вправ лікувальної фізичної культури для дітей з порушенням зору, слуху, мовлення та ДЦП.


Література:

1. Готовцев П.И., Суботін А.Д., Селиванов В.П. Лечебная фізкультура и масаж. - М: Медичина, 1987.-304с.

2. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник / За заг. ред.І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко.- Тернопіль: ТДМУ,2005.-402с.

3. Мухин В.Н., Третилова Т.А. Лечебная фізическая культура/ Под ред. В.Н. Мухина.-М.: РИО ГЦОЛИФК, 1985.-114с.

4. Мухін В.М. Фізична реабілітація. К:. Олімпійська література, 2000.- 424с.

5. Пархотик И.И. Лечебная физическая культура.- К, 1986.-156с.

6. Порада А. М. Основи фізичної реабілітації: Навч. посібник/А. М. Порада,

О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук.-2-е вид.-К.:Медицина, 2008.-248с.

7. Степашко М.В. Масаж і лікувальна фізична культура в медицині: підручник/ М.В.Степашко, Л.В.Сухостат.-К.: ВСВ «Медицина»,2010.-352с.

8. Штеренгерц А.Е. Лечебная фізкультура и масаж при заболеваниях и травмах нервной системи у детей. –Киев.-187с.


МОДУЛЬ II Масаж

^

ТЕМA 4. Науково-теоретичні основи масажу. (Лекція 2год.)1. Анатомо-фізіологічні основи масажу.

2. Вплив масажу на окремі системи організму.

3. Загальні покази та проти покази до застосування масажу.

4. Форми і методи лікувального масажу.

5. Механізм лікувальної дії масажу.

6. Різновиди масажу.

7. Вплив масажу на дітей з особливими потребами (по захворюваннях).


Завдання для самостійної роботи

1. Гігієнічні вимоги до проведення масажу.

2. Історія лікувального застосування масажу.


Література:

1. Бирюков А.А. Лечебний масаж.- К: Олимпийская література, 1995.-200с.

2. Бирюков А.А. Масаж: Ученик.- М.: Фізкультура и спорт, 1988.-254с.

3. Готовцев П.И., Суботін А.Д., Селиванов В.П. Лечебная фізкультура и масаж.- М.: Медичина, 1987.-304с.

4. Мухин В.Н., Третилова Т.А. Лечебная физическая культура/Под ред.. В.Н.Мухина.-М.: РИО ГЦОЛИФК, 1985.-114с.

 1. Мухін В.М. Фізична реабілітація. К:, Олімпійська література, 2000.-424с.

7. Степашко М.В. Масаж і лікувальна фізична культура в медицині: підручник/ М.В.Степашко, Л.В.Сухостат.-К.: ВСВ «Медицина»,2010.-352с.

8. Штенберг А.Е. Белая Н.А.Масаж для взрослих и детей.-К.:Здоров’я, 1996.-384с.


^

ТЕМА 5. Методика і техніка виконання основних прийомів масажу.


(Лекція 2год.)

1. Основні правила масажу.

2. Загальні методичні вказівки щодо основних прийомів масажу.

3. Помилки, які найчастіше зустрічаються при проведенні масажу.

4. Основи техніки масажу(поглажування, вижимання, розминання, потряхування, розтирання, активні і пасивні рухи з опором, ударні прийоми, струшування).


Виконання основними прийомів масажу(поглажування, вижимання, розминання, потряхування, розтирання, активні і пасивні рухи з опором, ударні прийоми, струшування). (Практичне 2год.)


Завдання для самостійної роботи

1. Оволодіти основними прийомами масажу(поглажування, вижимання, розминання, потряхування, розтирання, активні і пасивні рухи з опором, ударні прийоми, струшування).

2. Особливості застосування самомасажу.


Література:

1. Бирюков А.А. Лечебний масаж.- К: Олимпийская література, 1995.-200с.

2. Бирюков А.А. Масаж: Ученик.- М.: Фізкультура и спорт, 1988.-254с.

3. Готовцев П.И., Суботін А.Д., Селиванов В.П. Лечебная

Фізкультура и масаж.- М.: Медичина, 1987.-304с.

4. Мухин В.Н., Третилова Т.А. Лечебная физическая культура/

Под ред.. В.Н.Мухина.-М.: РИО ГЦОЛИФК, 1985.-114с.

5.Мухін В.М. Фізична реабілітація. К:, Олімпійська література,

2000.-424с.

6. Степашко М.В. Масаж і лікувальна фізична культура в медицині: підручник/ М.В.Степашко, Л.В.Сухостат.-К.: ВСВ «Медицина»,2010.-352с.

7. Штенберг А.Е. Белая Н.А.Масаж для взрослих и детей.-К.:

Здоров’я, 1996.-384с.


^

ТЕМА 6. Масаж верхніх кінцівок та голови. (Практичне 1год.)1. Масаж голови, шиї та обличчя.

2. Покази та проти покази. Методичні вказівки.

3. Масаж обличчя: масаж лоба, очної області, носа, щік, носо-губної складки, вушних раковин за показаннями. Масаж верхніх кінцівок.

4. Покази та проти покази. Методичні вказівки.


Завдання для самостійної роботи

Оволодіти методикою та технікою виконання масажу голови та поясу верхніх кінцівок.


Література:

1. Бирюков А.А. Лечебний масаж.- К: Олимпийская література, 1995.-200с.

2. Бирюков А.А. Масаж: Ученик.- М.: Фізкультура и спорт, 1988.-254с.

3. Готовцев П.И., Суботін А.Д., Селиванов В.П. Лечебная фізкультура и масаж.- М.: Медичина, 1987.-304с.

4. Мухин В.Н., Третилова Т.А. Лечебная физическая культура/Под ред.. В.Н.Мухина.-М.: РИО ГЦОЛИФК, 1985.-114с.

5.Мухін В.М. Фізична реабілітація. К:, Олімпійська література, 2000.-424с.

6. Степашко М.В. Масаж і лікувальна фізична культура в медицині: підручник/ М.В.Степашко, Л.В.Сухостат.-К.: ВСВ «Медицина»,2010.-352с.

7. Штенберг А.Е. Белая Н.А.Масаж для взрослих и детей.-К.:Здоров’я, 1996.-384с.


^ МОДУЛЬ III Фізична реабілітація дітей з психофізичними порушеннями.


ТЕМА 7. Реабілітація дітей при ДЦП та порушені постави. (Лекція 2год.)

 1. Форми ДЦП.

 2. Стадії захворювання.

 3. Завдання реабілітації.

 4. Методи та засоби реабілітації.


Консультація. Використання вправ лікувальної фізичної культури при ДЦП та порушеннях постави.


Завдання для самостійної роботи

Скласти комплекс вправ ЛФК та 3-4 фізкультхвилинки для дітей з ДЦП та при порушеннях постави.


Література:

1. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник / За заг. ред.І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко.- Тернопіль: ТДМУ,2005.-402с.

2. Мухін В.М. Фізична реабілітація. К:, Олімпійська література, 2000.-424с.

3. Порада А. М. Основи фізичної реабілітації: Навч. посібник/А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук.-2-е вид.-К.:Медицина, 2008.-248с.


ТЕМА 8. Фізична реабілітація дітей з порушенням слуху та зору.

(Лекція 2год.)


1. Завдання реабілітації.

2. Методи та засоби реабілітації


Завдання для самостійної роботи

Скласти 3-4 фізкультхвилинки для дітей з порушенням слуху та зору.

Література:

 1. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник / За заг. ред.І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко.- Тернопіль: ТДМУ,2005.-402с.

 2. Степашко М.В. Масаж і лікувальна фізична культура в медицині: підручник/ М.В.Степашко, Л.В.Сухостат.-К.: ВСВ «Медицина»,2010.-352сТЕМА 9. Фізична реабілітація дітей з порушенням інтелекту та мовлення.

(Лекція 2год.)


1. Завдання реабілітації.

2. Методи та засоби реабілітації


Завдання для самостійної роботи

Скласти 3-4 фізкультхвилинки для дітей з порушенням інтелекту та мовлення.


Література:

 1. Степашко М.В. Масаж і лікувальна фізична культура в медицині: підручник/ М.В.Степашко, Л.В.Сухостат.-К.: ВСВ «Медицина»,2010.-352с

2. Штеренгерц А.Е. Лечебная фізкультура и масаж при заболеваниях и травмах нервной системи у детей. –Киев.-187с.


ТЕМА 10. Сучасні методики у реабілітації дітей з психофізичними порушеннями. (Семінар 2год.)


Алгоритм самопідготовки.

1. Дельфінотерапія.

2. Іпотерапія.

3. Кольоротерапія.

4. Авторські методики: Шведової, Д’якової, Петьо, Війта-терапія, Бобат-терапія.

5. Гімнастика для стимуляції мовленнєвих центрів


ТЕМА 11. Дихальні методики у оздоровленні дітей з порушенням мовлення. (Лекція 2год.)


 1. Методика О.М. Стрельнікової.

 2. Методика К. П. Бутейко.

 3. Методика Іванова.


Завдання для самостійної роботи

Скласти комплекс вправ дихальної гімнастики.

ТЕМА 12. Методика проведення визначення стану здоров’я та фізичного розвитку дітей. (Практичне 2 год.)


 1. Методика вимірювання показників фізичного розвитку.

 2. Вимірювання частоти серцевих скорочень.

 3. Вимірювання частоти дихання.

 4. Вимірювання артеріального тиску.

 5. Вимірювання антропометричних показників.


Завдання для самостійної роботи

Визначити фізичний розвиток обраної дитини.


Література:

1. Сергієчко Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту. – Харків: «ОВС», 2007. – 271с.


ТЕМА 13. Фізична реабілітація дітей з комплексними порушеннями.

Аудиторна контрольна робота (Практичне 1год.)


Аудиторна контрольна робота


I варіант

 1. Лікувальна фізична культура.

 2. Завдання, мета та принципи реабілітації.

 3. Механізм лікувальної дії масажу.

 4. Сучасні ефективні технології у лікувально-оздоровчій реабілітації дітей з особливими потребами.


II варіант

 1. Механізм лікувальної дії фізичних вправ.

 2. Класифікація лікувальних фізичних чинників.

 3. Форми і методи лікувального масажу.

 4. Сучасні ефективні технології у лікувально-оздоровчій реабілітації дітей з особливими потребами.


III варіант

 1. Фізіотерапія при роботі з дітьми з особливими потребами.

 2. Вплив масажу на окремі системи організму.

 3. Засоби лікувальної фізичної культури.

 4. Сучасні ефективні технології у лікувально-оздоровчій реабілітації дітей з особливими потребами.


IV варіант

 1. Механізм лікувальної дії фізичних вправ.

 2. Науково-теоретичні основи масажу. Гігієнічні вимоги до проведення масажу.

 3. Форми лікувальної фізичної культури.

 4. Сучасні ефективні технології у лікувально-оздоровчій реабілітації дітей з особливими потребами.


V варіант

 1. Природні фізичні чинники.

 2. Загальні покази та проти покази до застосування масажу.

 3. Загальні вимоги до проведення занять з лікувальної фізичної культури.

 4. Сучасні ефективні технології у лікувально-оздоровчій реабілітації дітей з особливими потребами.


VI варіант

 1. Загальні вимоги до проведення занять з ЛФК.

 2. Різновиди масажу.

 3. Ефективність застосування лікувальної фізичної культури.

 4. Сучасні ефективні технології у лікувально-оздоровчій реабілітації дітей з особливими потребами.


Питання на екзамен


Теоретичні завдання

 1. Історія лікувального застосування фізичних вправ та масажу.

 2. Розкрийте завдання, мету та принципи реабілітації.

 3. Види реабілітації.

 4. Лікувальна фізична культура

 5. Охарактеризуйте механізми лікувальної дії фізичних вправ

 6. Охарактеризуйте рухові режими в яких використовується ЛФК.

 1. Класифікація лікувальних фізичних чинників.

 2. Форми лікувальної фізичної культури.

 3. Механізм лікувальної дії фізичних чинників.

7. Загальні вимоги до проведення занять з лікувальної фізичної культури.

8. Ефективність застосування лікувальної фізичної культури.

9. Засоби лікувальної фізичної культури.

 1. Вплив масажу на окремі системи організму.

12. Загальні покази та протипокази до застосування масажу

  1. Форми і методи лікувального масажу.

 1. Механізм лікувальної дії масажу.

 2. Різновиди масажу.

16. Фізіотерапія при роботі з дітьми з особливими потребами.

17. Кліматотерапія.

18. Бальнеотерапія.

 1. Теплолікування.

 2. Загартування.

 3. Механотерапія.

 4. Працетерапія.

 5. Лікувальне харчування.

 6. Світлолікування.

 7. Дельфінотерапія.

 8. Іпотерапія.

 9. Нормоксична лікувальна компресія (баротерапія).

 10. Поєднання засобів фізичної реабілітації.

 11. Фізична реабілітація дітей з порушенням опорно-рухового апарату.

 12. Фізична реабілітація дітей з порушенням слуху.

 13. Фізична реабілітація дітей з порушенням зору.

 14. Фізична реабілітація дітей з порушенням мовлення.

 15. Фізична реабілітація дітей з порушенням інтелекту.

 16. Фізична реабілітація дітей з порушенням постави, сколіозах та плоскостопості.

 17. Дихальні методики у оздоровленні дітей з порушенням психофізичного розвитку.

 18. Парадоксальна дихальна гімнастика О.М.Стрельнікової.

 19. Парадоксальна дихальна гімнастика К.П.Бутейко.

 20. Методика проведення визначення стану здоров’я та фізичного розвитку дітей.

 21. Сучасні ефективні технології у лікувано-оздоровчій реабілітації дітей з особливими потребами

 22. Комплексний підхід в системі фізичної реабілітації дошкільників.

 23. Особливості застосування самомасажу.

 24. Вплив масажу на дітей з особливими потребами (по захворюваннях).

 25. Анатомо-фізіологічні основи массажу

46. Науково-теоретичні основи масажу. Гігієнічні вимоги до проведення масажу.


^

Практичні завдання

 1. Охарактеризуйте прийоми масажу (поглажування, вижимання, розминання, потряхування, розтирання, активні і пасивні рухи з опором, ударні прийоми, струшування).

 2. Розкрийте основні правила масажу.

 3. Загальні методичні вказівки щодо основних прийомів масажу.

 4. Помилки, які найчастіше зустрічаються при проведенні масажу.

 5. Масаж голови. Покази та протипокази для застосування.

 6. Масаж шиї та поясу верхніх кінцівок. Покази та протипокази.

 7. Масаж кисті рук та пальців. Покази та протипокази.

 8. Методичні вказівки щодо проведення масажу голови.

 9. Методичні вказівки щодо проведення масажу шиї.

 10. Методичні вказівки щодо проведення масажу поясу верхніх кінцівок.

 11. Методичні вказівки щодо проведення масажу кисті руки та пальців.

 12. Масаж обличчя: масаж лоба, очної області, носа, щік, носогубної складки, вушних раковин за показаннями.

 13. Скласти комплекс вправ дихальної гімнастики.

 14. Розповісти 3-4 вправи на дихання, що використовуються з дітьми з порушенням слуху.

 15. Розповісти 3-4 вправи на дихання, що використовуються з дітьми з порушенням зору.

 16. Розповісти 3-4 вправи на дихання, що використовуються з дітьми з порушенням мовлення.

 17. Розповісти 3-4 вправи на дихання, що використовуються з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату.

 18. Розповісти 3-4 вправи на дихання, що використовуються з дітьми з комплексними порушеннями.

 19. Розкажіть 3-4 фізкультхвилинки, що використовуються з дітьми з порушенням слуху.

 20. Розкажіть 3-4 фізкультхвилинки, що використовуються з дітьми з порушенням зору.

 21. Розкажіть 3-4 фізкультхвилинки, що використовуються з дітьми з порушенням мовлення.

 22. Розкажіть 3-4 фізкультхвилинки, що використовуються з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату.

 23. Розкажіть 3-4 фізкультхвилинки, що використовуються з дітьми з комплексними порушенням.

 24. Продемонструйте 4-5 вправ для розвитку дрібної моторики.

 25. Охарактеризуйте гімнастичні вправи, що використовуються у ЛФК.

 26. Скласти 6 вправ лікувальної фізкультури для дітей з порушенням зору.

 27. Скласти 6 вправ лікувальної фізкультури для дітей з порушенням слуху.

 28. Скласти 6 вправ лікувальної фізкультури для дітей з порушенням мовлення.

 29. Скласти 6 вправ лікувальної фізкультури для дітей з ДЦП.

 30. Скласти 6 вправ лікувальної фізкультури для дітей з порушенням опорно-рухового апарату..

 31. Скласти 6 вправ лікувальної фізкультури для дітей з комплексними порушеннями.ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


Література:

1.Мухін В.М. Фізична реабілітація. К:, Олімпійська література, 2000.-424с.

2. Порада А. М. Основи фізичної реабілітації: Навч. посібник/А. М. Порада,

О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук.-2-е вид.-К.:Медицина, 2008.-248с.

3. Медична та соціальна реабілітація: Навчальний посібник / За заг. Ред. І.Р.Мисули, Л.О.Вакуленко.- Тернопіль: ТДМУ,2005.-402с.

4. Шаповалова В.А. Спортивна медицина і фізична реабілітація: Навч.посібник / В.А.Шаповалова, В.М.Коршак, В. М.Халтагарова та ін.- К.:Медицина, 2008.-248с.

5. Готовцев П.И., Суботін А.Д., Селиванов В.П. Лечебная фізкультура и масаж. - М: Медичина, 1987.-304с.

6. Мухин В.Н., Третилова Т.А. Лечебная фізическая культура/ Под ред.. В.Н. Мухина.-М.: РИО ГЦОЛИФК, 1985.-114с.

7. Пархотик И.И. Лечебная физическая культура.- К, 1986.-156с.

8. Степашко М.В. Масаж і лікувальна фізична культура в медицині: підручник/ М.В.Степашко, Л.В.Сухостат.-К.: ВСВ «Медицина»,2010.-352с.

9. Штеренгерц А.Е. Лечебная фізкультура и масаж при заболеваниях и травмах нервной системи у детей. –Киев.-187с.

11. Бирюков А.А. Лечебний масаж.- К: Олимпийская література, 1995.-200с.

12. Бирюков А.А. Масаж: Ученик.- М.: Фізкультура и спорт, 1988.-254с.

13. Штенберг А.Е. Белая Н.А.Масаж для взрослих и детей.-К.:

Здоров’я, 1996.-384с.


ДОДАТКОВА


1. Беліков А., Рахліков В. Психофізична реабілітація підлітків, що мають порушення мовлення при деривації слуху. Молода спортивна наука України : З б. наук праць з галузі ф. к. та сп.-1; 2005.- В.9-т:2 ст. 50-53.

2. Михайлова М. Гідрокінезотерапія, як засіб фізичної реабілітації дітей з розумовими вадами. Ф. к., спорт та здорова нація. Зб. наук. праць.- Вінниця, 2004.-В.5.- ст. 485-488.

3. Михайлова Н. Рухливі ігри як засіб фізичної реабілітації дітей з розумовими вадами. Спортивний вісник. Придніпров’я.- 2004. №6- ст.90-92.

4. Денисенко Н.Ф., Лукінович С.М. Реабілітація дітей з особливими психофізичним розвитком як основа їх життєдіяльності . Пед., псих. та медико-біологічні проблеми ф. в. і спорту. За ред. С. С. Ерликова. - Х., 2008.- №2.- ст..47-50.

5. Федорів Р.М., Ріліп’юк А.А., Грицько Р. Загальна фізіотерапія: навчальний посібник.-К: Здоров’я, 2004.-224сл.

6. Фізіотерапія, масаж, лечебная фізкультура. Р.И. Сухарев и др. Под общ. ред. В.И.Сухарева - изд. 2-е испр. и доп. – М: Медицина,1970.- 296 с.

6. Трофимова Г.В. Развитие движений у дошкольников с нарушениями слуха : Пособие для воспитателей.-М.: Просвещение, 1979.-112с.

7. Бандуріна К. Фіз. реабілітація дітей з церебральним паралічем в умовах емоціональної школи: метод. рек. / Катерина Бандуріна. Запоріжжя. 2009.-74с.

8. Бондаровська Н.В. Фіз. Реабілітація різних вікових. груп: навчальні посібники для студентів. Ф-ту фіз.вих. спеціальності

« Фізична реабілітація».-Запоріжжя: ЗДУ, 2002.-138 с.

9. Вовкенич А.С. Вступ у фіз. Реабілітацію ( матеріал лекцій). Навчальний посібник.-Л.: НВФ » Українські технології, 2008.- 200с.

10. Гумінова Х. Є. Треч В.М. Методика використання засобів фізичного виховання для корекції рухової функції: глухих дітей молодшого шкільного віку: навчальний посібник для студентів ВНЗ.- Л., 2005.-105 сл.

11. Лесько О.М. Треч В.М. Рухливі ігри для молодших школярів із затримкою психічного розвитку: навчальний посібник.-Л., 2005.- 85сл.

12. Мальована Г.П. Основи фізичної реабілітації. Навч. посіб.- Л. 2006 .-148 сл.

13. Виготський А. С. Основи дефектологи. СП б.: Лань, 2003. – 656с.

14. Трофимова Г.В. Развитие движений у школьников з нарушениями слуха: Пособие для воспитателей.- М.: Просвещение, 1979. -112сл.

15. Марченко Л. Ігровий метод у ф. вих. молодших школярів допоміжних шкіл.(Метод.посіб). – Л.: Укр. Технології. 2004.-114сл.

Скачати 223.3 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір223.3 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх