Пам ’ятка першокурснику дніпропетровськ icon

Пам ’ятка першокурснику дніпропетровськ


Схожі
Програма курсу «А рхеологія України» для 11 класу історичного профілю Урок Вступ Предмет...
Твiр-розповiдь з iсторiї України...
Кандидату на посаду судді місцевого суду загальної юрисдикції...
Надвірнянська центральна районна бібліотека...
Міністерство юстиції україни іршавське районне управління юстиції методична пам'ятка...
«Скульптура первісного суспільства»...
Пам’ятка студента щодо навчання за кредитно-модульною системою в Інституті журналістики...
Кераміка: мистецтвознавчий погляд на еволюцію створення звичних речей...
«Пам’ятники нашого міста»...
Від упорядників...
Львівська обласна бібліотека для дітей Автор першої дитячої книги – Шарль Перро...
Дніпропетровськ – 2008...Загрузка...
скачать
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ
ПАМ’ЯТКА


ПЕРШОКУРСНИКУ


Дніпропетровськ


2011


Пам’ятка  першокурснику: інформаційно-довідкове видання. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2011. – 15 с.


Дорогий друже!


Вітаємо тебе  з початком першого навчального року в університеті!


Для багатьох з тих, хто тримає у руках цю книгу, нинішній рік знаменний – пройдено ще один етап у становленні особистості, зроблено перший крок на шляху до бурхливого, напрочуд гарного і надзвичайно складного дорослого життя. І нам дуже приємно, що саме ми будемо причетними до вашого формування як спеціалістів, фахівців нової генерації, громадян незалежної європейської держави.

Ми – це Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, навчальний заклад, який має свої традиції, історію та власну філософію буття.

^ Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля – провідний спеціалізований навчальний заклад Придніпровського регіону, який здійснює підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) для підприємницького сектора міста Дніпропетровська, Дніпропетровської області, України та інших держав.

Університет  має  ліцензію  АГ  № 508695  Міністерства  освіти  і  науки України від 14.07.2011 р. на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів, магістрів, довузівську підготовку громадян України та іноземців. Рішенням ДАК від 10 вересня 2009 р. університет був акредитований за найвищим,   IV рівнем акредитації для вищого закладу освіти (сертифікат РІ  IV  №  056994).

Для забезпечення навчального процесу університет має матеріально – технічну базу, яка відповідає міжнародним стандартам.


Бажаємо успіхів у навчанні, творчого натхнення, гарного настрою та наполегливості.


^

Ректор університету,

доктор економічних наук, професор,


заслужений діяч науки і техніки України Б.І. Холод
НАВЧАЛЬНІ КОРПУСИ УНІВЕРСИТЕТУ

^ ЯК ШУКАТИ АУДИТОРІЮ?


Приклад:2 6 1 3
№ корпусу № поверху № аудиторії


або А 2 0 1
№ корпусу № поверху № аудиторії

^ РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ


1. 8.30 — 9.50

2. 10.05 — 11.25

3. 12.05 — 13.25

4. 13.40 — 15.00

5. 15.10 — 16.30


Дзвінки в університеті подаються автоматично.

Зверніть увагу: запізнення заважає нормальному проведенню заняття, тому викладач має право не допускати до занять студентів, які спізнюються.

Після закінчення занять студенти повинні привести аудиторію в порядок.


^ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ І КУРСУ НА 2011/2012 н.р.Осінній семестр

Тривалість семестру – 17 тижнів:

01.09.11 - 28.12.11

Контрольні тижні

24.10.11 - 30.10.11; 05.12.11 - 11.12.11

Канікули

29.12.11 - 10.01.12

Сесія

11.01.12 - 31.01.12


Весняний семестр

Тривалість семестру – 17 тижнів:

01.02.12 – 24.05.12

Контрольні тижні

19.03.12 – 25.03.12; 30.04.12 – 06.05.12

Сесія

25.05.12 – 05.06.12

Канікули

06.06.12 – 31.08.12

для напряму підготовки „Правознавство”

Практика

06.06.12 – 19.06.12

Канікули

20.06.12 – 31 .08.12


За весь період навчання в університеті студенти повинні опанувати матеріал усіх внесених до навчального плану дисциплін із загальною кількістю навчальних годин – 8640, що складає 240 кредитів. У кожному семестрі кількість обов’язкових кредитів складає 30, тобто 1080 годин навчальної роботи.


^ ВИТЯГ З „ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОТОЧНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ (ЄКТС)”


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Оцінювання знань студентів денної і заочної форми навчання здійснюється за 100-бальною рейтинговою шкалою.

Завдання поточного контролю для студентів денної та заочної форм навчання з дисциплін, для яких не передбачено екзамен, оцінюються в діапазоні 90 балів. Відвідування лекцій оцінюється за шкалою – 10, 5, 0 балів (10 балів за умови відвідування не менше 85% лекцій; 5 балів – 70%).

Оцінка знань студентів денної та заочної форм навчання з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є екзамен, здійснюється на основі результатів поточного контролю (ПМК) – 50 балів та підсумкового контролю знань (екзамену) – 40 балів. Відвідування лекцій оцінюється за шкалою – 10, 5, 0 балів (10 балів за умови відвідування не менше 85% лекцій; 5 балів – 70%).

З дисциплін, які опановуються переважно на практичних заняттях, оцінювання їх відвідування проводиться за шкалою:


Кількість занять (години)

Співвідношення між кількістю пропущених занять та балами за відвідування

10 балів

5 балів

0 балів

54 (108)

не більше 5 занять

не більше 10 занять

більше 10 занять

36 (72)

не більше 3 занять

не більше 6 занять

більше 6 занять

18 (36)

не більше 2 занять

не більше 4 занять

більше 4 занять


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Студент допускається до екзамену, якщо за результатами роботи протягом семестру він отримав не менше 30 балів, з них на практичних (семінарських, лабораторних) заняттях (включаючи ПМК) – не менше 25 балів.

Якщо за результатом екзамену студент отримає від 0 до 19 балів, його загальна оцінка є незадовільною незалежно від інших оцінок (ПМК). Умовами отримання загальної позитивної оцінки за семестр є отримання не менше ніж 20 балів за результатами екзамену.

Повторне складання екзамену після оцінки FX оцінюється 20 балами, якщо його складено та 0 балів, якщо не складено.


^ 3. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ


Поточне та підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за системою університету (100-бальна), за національною чотирибальною системою і за Європейською кредитно-трансферною системою – ЄКТС.


^ ВІДПОВІДНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ШКАЛОЮ ЄКТС 100-БАЛЬНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ШКАЛИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ (ЧОТИРИБАЛЬНОЇ) ШКАЛИ


Оцінка за шкалою ЄКТС

Шкала рейтингу для університету

Оцінка за національною (чотирибальною) шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (дуже добре)

C

70-79

4 (добре)

D

60-69

3 (задовільно)

E

50-59

3 (достатньо)

FX

30-49

2 (незадовільно) – потрібно допрацювати матеріал перед тим, як складати*

F

0-29

2 (незадовільно) – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

*Терміни складання екзамену чи ПМК для цієї категорії встановлюються відповідним наказом. Після закінчення терміну обов’язкове повторне вивчення дисципліни.


^ 4. МОЖЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ ПІДВИЩИТИ ОЦІНКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Студенти мають право складати екзамен з метою підвищення підсумкової оцінки за заявою на ім’я директора інституту або керівника напряму за умови одержання ними попередньої оцінки B або D.

При отриманні оцінки B або D, що не задовольняє студента, за підсумковими результатами ПМК переоцінювання здійснюється знову в діапазоні 90 балів (без урахування раніше набраних балів) складанням спеціального екзамену з даної дисципліни за розробленим відповідним пакетом екзаменаційних або тестових матеріалів, затверджених в установленому порядку.

Дозволяється тільки одна спроба підвищення оцінки не більше ніж з однієї дисципліни за семестр, а якщо вона була невдалою, то попередня оцінка залишається остаточною.


^ 5. УМОВИ, ЗА ЯКИХ СТУДЕНТИ ОТРИМУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ

НЕ СКЛАДАТИ ЕКЗАМЕН


Студентам денної форми навчання надається можливість не складати екзамен за умов, наведених у таблиці.


^ УМОВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ОЦІНКИ БЕЗ СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ


Оцінка за шкалою ЄКТС

Шкала рейтингу для університету

Оцінка без складання екзамену

Кількість балів, що дає можливість не складати екзамен

Бали, що додаються

A

90-100

55-60

40

B

80-89

45-54

35


Студент отримує оцінку „відмінно” (А) або „добре” (В) за екзамен без його складання тільки за таких умов:

1) якщо за результатами поточного модульного контролю протягом семестру студент набрав за кожним з модулів не менше 50% запланованої на даний модуль максимальної кількості балів;

2) своєчасно виконував усі навчальні завдання та своєчасно подавав їх викладачеві у встановлені терміни;

3) не мав пропусків занять з неповажних причин і не більше 15% пропусків лекційних занять з поважних причин (при підрахунку процента пропущених занять цифри округлюються до цілих);

4) не мав пропусків занять з дисциплін, які опановуються переважно на практичних заняттях, з неповажних причин і не більше 5 пропущених занять з поважних причин при 108 годинах, відведених робочим навчальним планом на дисципліну, не більше 3 занять – при 72 годинах, не більше 2 занять – при 36 годинах.


СТУДЕНТ^ И МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ:


1. БІБЛІОТЕКА


Університет має сучасну бібліотеку, яка є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким центром. Фонд бібліотеки складає понад 150 тис. примірників.

З правилами обслуговування читачів у бібліотеці університету студенти першого курсу будуть ознайомлені під час запису до бібліотеки.


^ ВИТЯГ З „ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ У БІБЛІОТЕЦІ УНІВЕРСИТЕТУ” (затверджено 20.10.04)

Обслуговування читачів:

1. Для обслуговування у бібліотеці університету необхідно пред’явити документ: студентський квиток або залікову книжку.

2 При видачі літератури визначається термін її повернення. При несвоєчасному її поверненні сплачується пеня.

3. Бібліотека університету надає читачам окремі платні послуги.

4. У разі пошкодження літератури або її загублення, читач повинен передати до бібліотеки аналогічну та сплатити штраф (визначений наказом ректора).

Регламент роботи: щоденно, 8.00 – 18.00; субота, 8.00 – 16.00; неділя – вихідний. Останній четвер місяця – сандень.

Підрозділи бібліотеки: кабінет директора бібліотеки (к. 3103); навчальний абонемент (к. 3101); загальний читальний зал (к. 3102); зал періодичних видань (к. 3104). Директор бібліотеки - Світлана Володимирівна Чергінець. E- mail: library@duep.edu.


2. ^ ІНФОРМАЦІЙНО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР (ІТЦ)


ІТЦ забезпечує комп’ютеризацію навчального процесу та доступ в мережі Internet з можливістю реєстрації (отримання імені і паролю). Для отримання додаткової інформації користуйтеся адресою: help@duep.edu.


^ 3. ФІЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС (ФСК)

У ФСК працюють спортивні секції: баскетбол, настільний теніс, атлетична гімнастика, армспорт, пауерліфтинг, шейпінг, степ-аеробіка, бадмінтон, теніс (за додаткову плату).

Завідувач кафедри фізичного виховання – Ростислав Миколайович Коцюба, майстер спорту з важкої атлетики, спеціаліст вищої категорії.


^ ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

1. Розподіл студентів за основними та спеціальними медичними групами здійснюється на початку навчального року завідувачем кафедри фізичного виховання сумісно з директором лікувально-діагностичного центру.

2. До спеціальних навчальних груп зараховуються студенти, які за показаннями медичних довідок не можуть бути зараховані до основної групи занять з фізичного виховання.

3. Загальне звільнення від практичних занять з фізичного виховання (на семестр, на навчальний рік) може бути здійснено за наказом ректора університету, який видається на підставі довідки.

4. Заяву на ім'я ректора про звільнення від занять з фізичного виховання (з вказівкою причини, дати та строку звільнення) студент подає керівнику напряму підготовки разом із відповідними документами до початку навчального семестру або протягом двох перших навчальних тижнів.

5. У разі порушення термінів подання заяви, вказаних у п. 4 цього Порядку, студент не отримує права на звільнення.

6. При появі протягом семестру непередбачених обставин, пов’язаних із здоров'ям студента, питання про звільнення від практичних занять із фізичного виховання вирішується на підставі заяви студента, яку він подає керівнику напряму підготовки.

7. Тимчасове звільнення студента від занять з фізичного виховання (не передбачає звільнення до кінця семестру або навчального року, а також звільнення від складання заліку) здійснюється на підставі надання студентом на кафедру фізичного виховання довідки, виданої або завізованої лікувально-діагностичним центром та подальшої передачі цієї довідки студентом до напряму підготовки. Довідка повинна бути надана студентом на кафедру фізичного виховання та до напряму підготовки наступного дня після її виписки.

8. Студенти, які звільнені від практичних занять з фізичного виховання, повинні виконувати індивідуальні завдання у вигляді рефератів з теоретичного і методичного розділів програми, з подальшим їх захистом і отриманням рейтингової оцінки за шкалою, визначеною системою залікових кредитів (ЄКТС).

^

4. ЛІКУВАЛЬНО - ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТРУ центрі проводиться повне медичне обслуговування, лікування та консультативний огляд, здійснюються диспансерні огляди бригадою лікарів, проводиться комп’ютерна діагностика.

Начальник лікувально-діагностичного центру – Тетяна Євгенівна Лисенко (тел.: 372-88-16). ЛДЦ знаходиться за адресою: вул. Ю. Словацького, 14 (3 поверх).

^

5. ПАЛАЦ СТУДЕНТІВ

Якщо ви творча натура або прагнете нею стати, хочете відкрити в собі творчі здібності, то Палац студентів – для вас! З пропозиціями звертайтися до помічників керівників напрямів підготовки.
6. ^ МУЗЕЙ УНІВЕРСИТЕТУ


Якщо Ви бажаєте розширити уявлення про розвиток освіти та науки, культури та мистецтва, організувати цікаві заходи - сердечно чекаємо на Вас у музеї університету! Музей працює з 9.00 до 17.00 кожного дня, крім суботи і неділі. Завідувач музею - Любов Дмитрівна Крутько, к. 2208.

7. ^ ЦЕНТР КАР’ЄРИ


Центр кар’єри забезпечує підготовку та проведення усіх видів практики студентів, пропонує допомогу у складанні професійного резюме; підготовку до інтерв’ю, самопрезентації, до співбесіди з працедавцем; тренінги з техніки пошуку роботи; індивідуальне консультування з питань планування кар’єри та отримання роботи. Начальник – Елла Степанівна Садова, к. А 109.


8. ^ ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Студентська рада є об’єднувальною ланкою між студентами та викладачами, плідно співробітничає з адміністрацією університету, своєю діяльністю вона забезпечує дотримання прав та захист інтересів студентів, а також їх найбільш повний розвиток у сферах комунікації, культури, спорту, благодійництва, внутрішніх та зовнішніх відносин із студентством міста, України, інших країн Європи. Ініціативних та творчих студентів-першокурсників чекають у штабі студентської ради! Ваші пропозиції буде почуто! (тел.: 370-36-25, дод.: 427). Ваші листи будуть із зацікавленістю прочитані! - e-mail: studrada@mail.ru. Вам завжди будуть раді! - оф. 2207 (корп. В, 2 етаж).


^ МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ


З часу свого заснування Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля постійно встановлює, розвиває, вдосконалює та поглиблює міжнародні зв’язки як з вищими навчальними закладами Європи, так і з іншими закордонними установами, організаціями та фондами. У 2007 р. наш університет прийнято до числа постійних членів Великої Хартії університетів (місто Болонья, Італія), а у 2008 р. – до Міжнародної Асоціації університетів (Париж, Франція) та Чорноморської мережі університетів (Румунія).

Студенти університету беруть участь у програмах взаємообміну, стажування та волонтерських програмах в Польщі, Німеччині, Франції. Протягом останніх років укладено угоди про співробітництво з ВНЗ Росії, Польщі, Оману, Великої Британії, що надає університету можливість направляти кращих студентів на стажування, підвищення кваліфікації за кордон, а також видавати подвійні дипломи разом з іноземними партнерами.

Студенти університету мають можливість складати міжнародні тести-іспити на володіння іноземними мовами. Вони отримують всесвітньо визнані міжнародні сертифікати та дипломи FCE, BEC, DELF, DALF, DELE.

Начальник міжнародного відділу – Євгенія Андріївна Дядько, к. А 417.


ВАЖЛИВ^ О ПАМ`ЯТАТИ!


Студент університету повинен виконувати всі види навчальної роботи, систематично відвідувати заняття за навчальним планом.

У разі неможливості відвідування занять з поважних причин, студент зобов'язаний вчасно, не пізніше наступного дня повідомити про це керівника напряму підготовки і в перший день прибуття на заняття подати дані про причини пропуску занять. У випадку хвороби студент подає керівнику напряму підготовки довідку встановленого зразка відповідної медичної установи.

Усі питання про якість навчання, а також непорозуміння, які виникають під час спілкування з викладачами та співробітниками університету студент може вирішувати з керівником напряму підготовки.

З метою забезпечення необхідного рівня безпеки вхід на територію університету після пред’явлення студентського квитка або залікової книжки.

Студенти Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля повинні дотримуватися „Кодексу поведінки у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля”.


ВИТЯГ З КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

^ 1. Базові етичні принципи та норми поведінки

1.1. Кожен повинен з повагою ставитися до норм Конституції і законів України.

1.2. Кожен повинен з повагою ставитися до цінностей історично-культурної спадщини України, до її мов та традицій.

1.3. Кожен повинен у спілкуванні з іншими особами поводитися з гідністю та повагою.

1.4. Кожен має право займатися політичною або релігійною діяльністю у межах закону виключно у вільний від роботи або навчання час.

1.5. У Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь-якої національної, етнічної, мовної, соціальної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

2. Права студентів та слухачів Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

2.1. Усі студенти та слухачі університету мають право:

– навчатися з метою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня, одержувати вищу освіту відповідно до державних і міжнародних стандартів щодо змісту та обсягів;

– здобувати додаткову освіту відповідно до угоди з університетом;

– проходити навчання або стажування в інших навчальних закладах за домовленістю зацікавлених сторін;

– користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою університету, мати вільний доступ до бібліотеки та комп’ютерних класів згідно з їх регламентом роботи;

– мати доступ до інформаційних ресурсів мережі Інтернет згідно з технічними можливостями і регламентом роботи відповідних порталів університету;

– брати участь у науково-дослідній роботі, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь особисто або через своїх представників в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля та відпочинку тощо;

– мати безпечні та нешкідливі умови навчання;

– користуватися послугами університетського центру охорони здоров’я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

– діставати захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного або психічного насильства, від дій, які порушують честь та гідність;

– обирати і бути обраними до колегіальних органів університету;

– оскаржувати у відповідному порядку накази і розпорядження адміністрації, висловлювати претензії щодо поведінки та методів взаємовідносин будь-кого в університеті через органи студентського самоврядування або особисто;

– брати участь у студентських об’єднаннях, клубах, гуртках тощо;

– вільно висловлювати свої думки, якщо вони не заперечують аналогічного права інших і не принижують людської гідності;

– брати участь в академічному процесі на рівних підставах, незалежно від статі, раси, громадянства, мови, культури, релігії, фізичних вад та інших особистих якостей;

– одержувати академічну відпустку у зв’язку із захворюванням або іншою поважною причиною;

– бути поновленими на навчання у порядку, встановленому законодавством;

– якщо студент вважає, що до нього несправедливо і упереджено ставиться співробітник університету, викладач чи інший студент, він може звернутися до студентської ради чи до адміністрації університету з вимогою припинення порушення своїх особистих прав.

^ 3. Обов’язки студентів та слухачів:

– бути чесними;

– поважно ставитися до викладачів, співробітників та студентів університету;

– нести відповідальність за свої дії і наслідки, до яких вони призводять;

– відвідувати всі заняття згідно з розкладом, якщо немає документального підтвердження поважної причини їх пропуску;

– приходити на заняття вчасно і не залишати аудиторії без дозволу викладача;

– виконувати всі академічні завдання і роботи у визначені терміни;

– активно готуватися до занять і брати участь в роботі під час занять, при цьому даючи можливість іншим студентам робити свій внесок у навчальний процес;

– бути уважним до потреб і прав інших щодо користування бібліотечними фондами, комп’ютерними ресурсами;

– додержуватися законодавства, моральних та етичних норм поведінки;

– оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

– бережно ставитися до майна університету, інших юридичних та фізичних осіб;

– додержуватися санітарно-гігієнічних норм;

– вчасно інформувати адміністрацію університету про обставини, які перешкоджають виконанню обов’язків студентами або роблять їх неможливим.

– не порушувати заборони, регламентації та обмеження, що вводяться Кодексом поведінки в університеті, до яких належать такі заборони: образлива або непристойна поведінка; вандалізм, крадіжки; вживання та розповсюдження наркотичних, токсичних речовин, алкоголю; азартні ігри; створення перешкод; зберігання, застосування або розповсюдження будь-якої зброї, вибухових речовин або хімічних речовин, які можуть створити загрозу життю та здоров’ю; надання неправдивої інформації, підробка або фальсифікація документів; переслідування будь-кого у будь-якій формі, будь-які погрози, порушення правил безпеки;

– до регламентації в університеті належать: куріння, користування засобами мобільного зв’язку, комп’ютерами та електронними пристроями.


^ КЕРІВНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ


Холод

Борис

Іванович

ректор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства, керівник напряму


А315

370-36-26

факс:

778-05-28

^ Задоя

Анатолій

Олександрович

перший проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки та економ. теорії


А313


31-20-44


^ Павлова

Валентина

Андріївна

проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчально-виховного процесу, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства і торговельного підприємництва, керівник напряму


2211


778-13-50


^ Валіков

Володимир

Павлович

проректор з науково-педагогічної роботи та загальних питань, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства


А313


370-36-24

^ Косарєв

Вячеслав

Михайлович

помічник ректора з ліцензування та акредитації, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці


А310


371-61-65


^ КАФЕДРИ І НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ


Атамас

Петро

Йосипович

професор, завідувач кафедри обліку і аудиту, керівник напряму

2604

2601


31-20-43


^ Волкова

Наталія

Павлівна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки


2506


31-24-78

Гармідер

Лариса

Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри економіки підприємства

3303

3305

31-24-64

31-20-36

Давиденко

Юлія

Євгенівна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германських мов


2410


370-36-22

Зінукова

Наталія Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу, керівник напряму

2406

2409

31-24-67

370-36-22

^ Кожушко

Світлана

Павлівна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов3201


31-20-47

^ Коцюба

Ростислав Миколайович

майстер спорту, завідувач кафедри фізичного вихованняспорт.

компл.


31-20-42

^ Кузнецова Світлана Анатоліївна

доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, керівник напряму

3311

3315

778-20-94

31-20-45

Кузьмінов

Сергій

Васильович

кандидат економічних наук, доцент, керівник напряму підготовки кафедри міжнародної економіки та економічної теорії

3308


373-92-95

^ Момот

Володимир Євгенійович

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, керівник напряму


А219


31-20-41


^ Пальм

Галина

Аркадіївна

кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри практичної психології, керівник напряму


3314


31-24-74

^ Полторак Володимир Абрамович

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри політології, соціології та гуманітарних наук


3405


778-23-40

^ Пушкіна

Олена

Вікторівна

доктор юридичних наук, завідувач кафедри права, керівник напряму


А414

А406

31-20-48

778-32-72

Тараненко

Ірина Всеволодівна

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, керівник напряму

2606

2602


31-20-38

Тараненко

Юрій

Карлович

доктор технічних наук, завідувач кафедри економічної кібернетики та математичних методів в економіці, керівник напряму


2504


33-49-72

^ Тарнопольський Олег

Борисович

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

2503

2507

778-56-66


^ КЕРІВНИКИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ


Бойко Любов Григорівна

начальник управління з формування контингенту

31-24-71

370-36-21

^ Виселко Андрій Дмитрович

начальник центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами

791-19-21

^ Глуха Ганна Яківна

начальник навчально-методичного центру, кандидат економічних наук, доцент

778-03-81

^ Голік Оксана Вікторівна

начальник відділу кадрів

370-36-19

Дєльцова Людмила Павлівна

головний бухгалтер

370-36-20

^ Дядько Євгенія Андріївна

начальник міжнародного відділу, кандидат економічних наук

373-92-98

^ Ковтун Леонід Миколайович

начальник інформац.-технічного центру

373-92-90

^ Крутько Любов Дмитрівна

завідувач музею

31-24-56

Куянова Світлана Іванівна

завідувач аспірантури та докторантури

791-12-65

^ Рубан Оксана Олександрівна

завідувач канцелярії

31-20-33

Садова Елла Степанівна

начальник центру кар’єри

31-24-61

Чергінець Світлана Володимирівна

директор бібліотеки

31-24-73Інформаційно-довідкове видання

ПАМ’ЯТКА ПЕРШОКУРСНИКУ

Підписано до друку 30.08.2011. Формат 60х84/16. Оперативна поліграфія. Тираж прим.

Ум. др. арк. 0,9. Зам. № 1 .

Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18
Скачати 233.35 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір233.35 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх