Робоча навчальна програма з модулю “Релігієзнавство” для курсантів всіх факультетів та студентів факультету права, освітньо-кваліфікаційний рівень \"бакалавр\", галузь знань \"Право\", напрям підготовки \"Право\" Підготовлена завідувачем кафедри, к філос н. icon

Робоча навчальна програма з модулю “Релігієзнавство” для курсантів всіх факультетів та студентів факультету права, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", галузь знань "Право", напрям підготовки "Право" Підготовлена завідувачем кафедри, к філос н.


Схожі
Робоча навчальна програма з дисципліни “Філософія” галузь знань “Право” напрям підготовки...
Робоча навчальна програма модулю “Політологія” для курсантів всіх факультетів...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Логіка (юридична логіка)" галузь знань "Право"...
Робоча навчальна програма з дисципліни “Етика та естетика” для курсантів першого курсу всіх...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Логіка (юридична логіка)" галузь знань "Право"...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Етика та естетика" для студентів 3-го курсу факультету...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Етика та естетика" для студентів 3-го курсу факультету...
Робоча навчальна програма з дисципліни «кримінально-виконавче право» для курсантів 4...
Робоча навчальна програма з модулю «досудове слідство у справах про дорожньо-транспортні події»...
Робоча навчальна програма з модулю «дізнання в органах внутрішніх справ» для курсантів 3 курсу...
Робоча навчальна програма з модулю “Актуальні проблеми філософії права” для студентів...
Робоча програма дисципліни " Філософія " для студентів 1 курсу факультету права...Загрузка...
скачать
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЛУГАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМ. Е.О. ДІДОРЕНКА

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ


“Затверджую”

Перший заступник начальника інституту

з навчальної та методичної роботи

полковник міліції

_____________________ В.В. Пашутін

“__________”________________ 2010


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з модулю "Релігієзнавство"

галузь знань "Право"

напрям підготовки "Право"

освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

для курсантів І курсу всіх факультетів

та студентів факультету права


“Узгоджую”

Начальник навчально-методичного відділу

полковник міліції

_____________________ О.П. Солоніна

“__________”________________ 2010


Донецьк – 2010

Робоча навчальна програма з модулю “Релігієзнавство” для курсантів всіх факультетів та студентів факультету права, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", галузь знань "Право", напрям підготовки "Право"

Підготовлена завідувачем кафедри, к.філос.н. Поправко А.К. та старшим викладачем кафедри, к.і.н. Панчук Г.М.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри філософії та політології (протокол № 10 від 25.08.2010 року).


^ Завідувач кафедри

філософії та політології

доцент А.К. Поправко

ЗМІСТ


Анотація ……………………………………………………………………. 5


Тематичний план…………………………………………………………...7


Зміст робочої навчальної програми по темах курсу..………………….8


Плани семінарських занять.….…………………………………………..13


Самостійна робота……………………………...…………………………..21


Система оцінки знань за модулями.…………………………………..... 23


Тематика рефератів …………………………………..…………………...25


Форми та методи контролю………………………………………………28


Список рекомендованої літератури …………..…………………………29

^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

дисципліни “Релігієзнавство


для курсантів всіх факультетів та студентів факультету права

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

галузь знань «Право»

напрям підготовки «Право»


^ ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Обов’язкова чи за вибором

Курс

Семестр

Бакалавр

Обов’язкова

2

4

Загальна кількість годин


За підсумком годин:

аудиторних

позааудиторних

36

18

18

Кількість кредитів

Кількість модулів

Кількість тем

Модульний контроль (кількість)

1

1

1

1

Лекції (кількість годин)

Семінарські заняття (кількість годин)

8

10

Самостійна робота

коротка характеристика (кількість годин)

18

Вид контролю (екзамен чи залік)

залік1. АНОТАЦІЯ


Релігієзнавство - наука та навчальна дисципліна, що вивчає закономірності виникнення, розвитку та функціонування релігії, визначення релігії як специфічного ціннісно-світоглядного явища культури. Релігієзнавство - порівняно молода, проте є одною з найдавніших галузей гуманітарної науки. Її складові почали конституюватися в систему знання лише у новий час, але знання про релігію виникли ще у першому столітті до нашої ери.

^ 1.1. Мета модулю: вивчення курсу “Релігієзнавство” покликано сформувати у студентів та курсантів цільне уявлення про релігію та науку, що її вивчає, поширити їх кругозір, допомогти оволодіти методами та прийомами спілкування з представниками різноманітних конфесій.

^ 1.2. Завдання модулю. Багатоаспектність та проблемність курсу визначає різноманітність його основних завдань:

 • засвоєння головних філософських, феноменологічних, психологічних соціологічних, та теологічних підходів щодо розуміння виникнення, сутності та функціонування релігії;

 • знання понятійно-категоріального апарату сучасного академічного релігієзнавства, релігійних термінів та вміння ними користуватися;

 • розвиток навичок самостійної роботи курсантів та студентів, методологічної чіткості мислення, аналітичних і пізнавальних здібностей;

 • прищеплення толерантного відношення до існуючих релігійних напрямків;

 • знання існуючих моделей взаємовідносин між державою і Церквою та діючого в Україні релігійного законодавства.

^ 1.3. Предмет модуля: сутність релігій та закономірності релігійного життя в усіх його виявах; зміст філософсько-релігійних поглядів, структура релігійних організацій і функції релігії в суспільстві.

^ 1.4. Зв’язки з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна “Релігієзнавство” безпосередньо пов’язана з усім комплексом гуманітарних дисциплін, зокрема з "Історією", "Соціологією", "Культурологією", "Філософією" тощо.

^ 1.5. Зміст модуля.

Модуль 1. Засади загального релігієзнавства. Релігія і сучасніть.

Тема № 1. Предмет релігієзнавства. Виникнення релігії, первісні вірування.

Тема № 2. Світові релігії.

Тема № 3. Держава та релігія. Церква у сучасній Україні.

Модульний контроль (тести)

1.6. Під час вивчення курсу “Релігієзнавство” курсанти повинні знати:

 • усвідомити сутність релігії як духовного, культурного, історичного, світоглядного феномена;

 • засвоїти особливості віровчення, культу й організації світових та основних національних релігій, їх вплив на духовну та матеріальну культуру;

 • знати зміст основної канонічної літератури та релігійних літературних пам’яток;

 • ознайомитись з основними етапами та особливостями розвитку релігії в Україні та орієнтуватися у сучасній релігійній ситуації;

 • осягнути правові основи стосунків держави та Церкви, законодавчі основи свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні.

вміти:


^ 1.7. Складовими самостійної роботи курсантів та студентів є:

 • самостійне опрацювання та доповнення конспектів лекцій з теми № 2 «Світові та національні релігії» та з теми № 3 «Держава та релігія. Церква в сучасній Україні»;

 • створення короткого словника основних визначень, понять із усіх тем дисципліни;

 • підготовка реферату до усього курсу «Релігієзнавства».

Курс “Релігієзнавства” розрахований на 36 навчальних годин (1 кредит).

^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Назва тем

Кількість годинВсього

всього ауд.

лекції

семінарські

самостійна робота
1

2

3

4

5

6
Модуль № 1. Засади загального релігієзнавства. Релігія і сучасність.

1.

Тема № 1. Предмет релігієзнавства. Виникнення релігії, первісні вірування.

8

4

2

2

4

2.

Тема № 2. Світові та національні релігії.

16

8

4

4

8

3.

Тема № 3. Держава та релігія. Церква в сучасній Україні.

12

6

2

4

6
Модульний контроль.^ Всього годин:

36

18

8

10

18
Вид контролю:

залік^ 3. ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

ЗА ТЕМАМИ КУРСУ


Модуль 1. Засади загального релігієзнавства. Релігія і сучасність.

Тема № 1. Предмет релігієзнавства. Виникнення релігії, первісні вірування.

Природно, що вивчення курсу починається з пропедевтики, зокрема з визначення об’єкту та предмету, ознайомлення з понятійно-категоріальним апаратом та принципами досліджень феномена релігії, емпіричних та теоретичних передумов виникнення науки про релігію, етапів розвитку релігієзнавчої думки. Крім того вивчення основ загального релігієзнавства передбачає знайомство зі специфікою окремих галузей цієї науки (філософії релігії, психології релігії, соціології релігії, історії релігії та ін.). Проблематика першого модуля - це теоретична основа курсу, вступ до науки про релігію та знайомство з первісними формами вірування.


^ Предмет релігієзнавства. Виникнення релігії, первісні вірування. Релігієзнавство в системі суспільних наук. Об’єкт та предмет релігієзнавства. Відмінність академічного релігієзнавства від богослов’я та наукового атеїзму. Основні категорії релігієзнавства та їх предметне поле. Категорія надприродного. Методологічні засади, структура та функції сучасного релігієзнавства.

Становлення релігієзнавства як галузі наукового знання. Етапи розвитку релігієзнавчої думки. Українське релігієзнавство: традиції, сучасний стан та перспективи. Теоретичний та історичний напрями у релігієзнавстві. Філософія релігії як ядро теоретичного релігієзнавства. Розвиток філософських знань про релігію до ХІХ ст. Ф. Шлейєрмахер про релігії. Філософія релігії І. Канта, Г. Гегеля та Ф. Шеллінга. Л. Фейєрбах про сутність релігії. Погляди К. Маркса та Ф. Енгельса на релігію. Проблема релігії у філософії життя (Ф. Ніцше, А. Бергсон, О. Шпенглер). “Мова релігії” у аналітичній філософії. Структуралізм К. Леві-Строса. Філософія релігії кінця ХХ ст.

Філософське витлумачення феномену релігії (метафізика, онтологія, епістемологія, праксеологія, антропологія релігії). Основні теоретичні проблеми релігієзнавства: проблема визначення релігії, її класифікації та методології вивчення. Богословські інтерпретації сутності релігії. Засади та передумови релігії. Поняття релігійного комплексу, його структура. Складові релігійної свідомості та її типи.

Методологічні принципи дослідження в історії релігії. Історична природа релігії. Проблема періодизації історії релігії. Загальні закономірності еволюції релігії. Закономірності релігійного процесу в Україні.

Головні концепції походження релігії та питання про її коріння. Причини виникнення релігії за Д. Юмом. Прамонотеїзм, міфологічна школа та єволюціонізм у релігієзнавстві ХІХ - початку ХХ сторіччя. Л. Фейєрбах та марксистська версія генезису релігії. Застосування З. Фрейдом ідеї “едипового комплексу” щодо пояснення виникнення релігії. Проблема походження релігії в сучасному релігієзнавстві.

Складність наукового дослідження найдавніших етапів релігійного розвитку та реконструкції первісних вірувань. Фетишизм - перша релігія за Ш. де Бросом та О. Контом. Анімізм та культ предків як “мінімум” релігійності у вченнях Е.Тайлора та Г.Спенсера. Віра в надприродні духовні сутності в сучасних релігіях. Тотемізм та система табу в структуруванні первісного колективу. Проблема співвідношення магії та релігії. Магія, фетишизм та шаманізм у первісному суспільстві. Дослідження магії Б. Маліновським. Форми первісних вірувань за С.О.Токарєвим. Демоністичні вірування. Язичництво стародавніх слов’ян.

Формування перших релігійних систем. Зміни у релігійній свідомості та культі. Політеїзм та генотеїзм. Особливості політеїзму стародавніх Месопотамії та Єгипту. Політеїзм у стародавній Греції та Римі. Дуалістична релігійна система зороастризму.

Іудаїзм як історично перша монотеїстична релігія. Виникнення та формування Танаху. Загальні риси релігій біблейської традиції: іудаїзму, християнства, ісламу. Старозавітна частина Біблії, її структура та головний ідейний зміст. П’ятикнижжя Мойсея (Тора) - джерело релігійної та моральної традиції авраамічних релігій. Вчення про Месію та боговибраність єврейського народу. Талмуд як основа єврейської культури. Каббала. Релігійна практика сучасного іудаїзму. “Усталені дні” - свята та пости. Основні напрямки в іудаїзмі.


^ Тема № 2. Світові релігії

Якщо перша тема - це характеристика природи, сутності, структури, аксіологічного статусу та функціональності релігії взагалі, то, друга тема - це “об’єктивація”, так би мовити, матеріалізація попереднього матеріалу на прикладі найбільш впливових, універсальних релігій - буддизму, християнства, ісламу, релігій, що мають назву “світових”. Увага акцентується на генезі, основах віровчення, культу та організації цих релігій, різноманітних течіях, в контексті розвитку світової цивілізації. Тобто має місце історико-філософське витлумачення феномену релігії, спроба осягнути логіку релігійного процесу крізь призму найбільш значущих його складових.


^ Світові релігії. Базові концепти східних релігій: уявлення про богів, світ та час. Питання про “позаісторичність” східних релігій. Особливості східної антропології та етики. Концепції сансари та карми. Виникнення індуїзму та його генеза. Тримурті. Сучасний індуїзм: релігійно-філософський та побутовий рівні. Особливості вішнуїзму та шиваїзму. Доктрина аватар. Джайнізм та сикхізм у сучасній Індії.

Індуїстське походження буддизму. Легенда про Будду. “Чотири благородні істини” та “благородний восьмирічний шлях спасіння” Будди. Вчення про дукхку, трішну, Дхамму, сансару та нірвану. Морально-етичні норми буддизму. Монастирі та сангха. Трипітака - ядро буддиської канонічної літератури. Розповсюдження буддизму. Особливості релігійних ідеалів буддизму Хінаяни та Махаяни. Вчення про бодхісатв. Ламаїзм: особливості віровчення, культу, організації. Дзен (чань)-буддизм. Особливості буддиського культу. Буддизм у сучасному світі. Міжнародні організації буддистів.

Конфуціанство та даосизм - національні релігії Китаю. Суспільний ідеал та суспільний порядок за Конфуцієм. Культ сім’ї та клану. Ідеал “шляхетної людини” та культ предків у конфуціанстві. Форма в конфуціанстві як еквівалент релігійного ритуалу. Лао-цзи та релігійний даосизм. Пантеон даосизму. Вчення про безсмертя. Релігійний синкретизм у Китаї. Буддизм у китайській релігійній традиції. Культ природи, імператора та предків у синтоїзмі. Синтоїзм, конфуціанство та буддизм у сучасній Японії.


^ Виникнення християнства та православна релігійна традиція. Історичні, культурні, релігійні, соціально-політичні передумови й чинники виникнення християнства. Новий Завіт - основне джерело християнського віровчення. Канонічні та апокрифічні Євангелія. Земний шлях і релігійно-етичне вчення Ісуса Христа. Питання про історичність Христа. Одкровення святого Іонна Богослова. Переклади Біблії. Септуагінта та Вульгата. Дослідження Біблії. Біблійна герменевтика.

Месіанські очікування в іудаїзмі та поява перших християнських громад. Діяльність апостолів з поширенням вчення Христа. Протистояння петринізму та паулінізму. Розвиток церковних інституцій та становлення церковної ієрархії. Перші монастирі та ордена. Виникнення папства. Рання патристика. Гоніння на християн та подальше перетворення в державну релігію Римської імперії. Перші Вселенські собори та прийняття “Символу віри”. Уніфікація культу. Головні єресі (аріанство, несторіанство, монофізитство, монофелітство) та боротьба з ними. Остаточне затвердження біблійного канону.

Поява розбіжностей між східним та західним християнством та великий розкол 1054 року. Догмати як ядро християнської доктрини. Нікео-Царьградський Символ віри. Трансцендентність Бога та посередництво Ісуса Христа. Вчення про Трійцю. Догмат воскресіння. Християнські сотеріологія, еклезіологія та есхатологія.

Культ у православ’ї. Таїнства. Молитва. Культ іконовшанування. Добове коло богослужінь. Тижневе коло відправ. Річне коло богослужінь та свята. Місця християнських богослужінь та семантика християнського храму. Інститут чернецтва.

^ Католицизм та протестантизм. Принцип “догматичного розвитку” у католицизмі. Filioque та західне розуміння триєдності Бога. Вчення про непогрішимість Папи. Католицький догмат чистилища. Вчення про Діву Марію в католицизмі. “Запас добрих справ”. Культові особливості католицизму. Целібат. Чернецькі ордени. Організація католицької церкви. Другий Ватиканський собор та курс Аджорнаменто. Католицька церква на початку ХХІ століття. Понтифікат Івана Павла ІІ.

Реформація в Європі: причини, головні події та наслідки. Основні напрямки раннього протестантизму: лютеранство, кальвінізм, англіканство. Доктринальні особливості класичного протестантизму. Роль Біблії як єдиного джерела віровчення. Догмат про виправдання вірою. Абсолютний характер провіденціалізму та мирський аскетизм у кальвінізмі. Особливості культу та організації протестантизму. Специфіка англіканської церкви. Соціально-політична доктрина протестантизму. М. Вебер про роль протестантської етики у формуванні “духу” капіталізму.

Пізній протестантизм. Віровчення та релігійно-моральні настанови баптистів та євангельських християн. Методизм в Англії та Північній Америці. Течія квакерів. Ревівалізм та есхатологічні течії в американському протестантизмі. Особливості віровчення адвентистів. “Санітарна реформа” Е. Уайт. Неохристиянство мормонів та Свідків Єгови. Харизматичний рух у протестантизмі: поява та поширення п’ятидесятництва. Подальша диференціація сучасного протестантизму. Світові протестантські організації.

Іслам. Іслам як друга за чисельністю світова релігія. Ханіфи та Мухаммед. Вчення Мухаммеда. Вплив іудаїзму та християнства. Хіджра. Перші (виборні) халіфи та арабські завоювання. Розповсюдження та трансформація ісламу в епоху середньовіччя.

Коран - священна книга мусульман. Зміст та екзегетика Корану. Сунна. Специфіка монотеїзму в ісламі. Таухід. Віра в пророків та посланництво Мухаммеда. Ідея передвизначення. Іслам про походження світу та людини. Есхатологія ісламу. Соціальна етика ісламу. П’ять “стовпів” ісламу: шахада, молитва, піст, милостиня, паломництво. Багатоманіття розуміння джихаду. Шаріат та школи ісламського права. Приписи та заборони. Ісламські обряди та свята. Організація ісламу. Умма в сучасному світі.

Напрямки та течії в ісламі. Хариджити. Сунізм - ортодоксальний напрям в ісламі. Суфії та суфізм. Ваххабіти. Шиїзм - опозиційний іслам. Особливості віровчення та культу в шиїзмі. Вчення про імамів та прихід месії. Шиїтські напрямки, секти. Основи релігійно-культурних традицій ісламу. Спроби модернізації ісламу в ХІХ-ХХ ст. Міжнародні організації ісламу. Мусульманський фундаменталізм на початку нового тисячоліття. Проблема ісламського міжнародного тероризму.


^ Тема № 3. Держава та релігія. Церква у сучасній Україні.

Закономірно завершальна частина курсу - це артикуляція знань про релігію у форматі її сучасного стану в Україні та світі; статистика та географія релігій, що існують. Релігія, в тому числі й новітні релігійні рухи, розглядається в контексті сучасних світових суспільних процесів, секуляризації та екуменізму. Увага приділяється етноконфесійній ситуації та міжцерковним та внутрішньо-конфесійним відносинам в нашій країні. Важливе місце займає аналіз такої базової категорії академічного релігієзнавства як “свобода совісті”, вивчається світове та українське релігійне законодавство. Останній модуль - своєрідне резюме курсу, тому він має менший обсяг.

Держава та релігія. Принципи відокремлення держави від Церкви та школи від Церкви. Сучасні моделі церковно-державних відносин у світі. Поняття клерикальної держави. Поняття “державної” та “офіційної” церкви.

Новітні релігійні рухи: проблема визначення та класифікації. Неорелігії в контексті світових суспільних процесів. Причини виникнення та розповсюдження новітніх релігійних рухів у індустріально розвинутих країнах. Релігійно-містичний вплив неорелігій на формування молодіжної контркультури. Сутність протистояння “традиційних” та “нетрадиційних” релігій. Неоднорідність новітніх релігійних рухів. Неохристиянські та біляхристиянські течії. Неоорієнталізм. Неоязичництво. “Синтетичні” релігії. Позавіросповідні езотеричні об’єднання. Сайєнтологічні вчення. Перспективи новітніх релігійних рухів.

^ Релігія і Церква в сучасній Україні. Закономірності та тенденції зміни релігійної мережі у незалежній Україні. Географія релігій в Україні. Етноконфесійна ситуація та регіоналізація України за релігійною ознакою. Міжцерковні та внутрішньо-конфесійні відносини. Релігійний чинник у контексті політичного життя. Національна безпека і релігійне життя.

Місце православ’я в історії України. Розкол у сучасному українському православ’ї: причини, хід подій та наслідки. УПЦ, УПЦ-КП, УАПЦ. Мінімізація міжправославних суперечностей: умови реалізації, варіанти розвитку. УГКЦ: історія та сучасний стан. Відносини між православними, греко-католиками та католиками в сучасній Україні. Протестантизм у тоталітарну добу та у незалежній Україні. Діяльність закордонних християнських місій.

Іудаїзм на теренах України. Місце ісламу в історії Україні. Іслам на релігійній карті сучасної Україні.

Неорелігії в Україні: причини виникнення та динаміка розповсюдження. Феномен Великого Білого Братсва.

Поняття свободи совісті: філософський, моральний та конституційно-правовий аспекти. Структура категорії “свобода совісті”: “віротерпимість”, “свобода релігії”, “свобода віросповідання”, “свобода в релігії”. Самовизначення, вибір і самореалізація як засади свободи совісті. Історія законодавчого закріплення права на свободу совісті в світі та в Україні. Міжнародні нормативно-правові акти про свободу совісті. Конституція України та українське релігійне законодавство про свободу совісті. Конституційні норми свободи совісті та реальні можливості її забезпечення в Україні. Умови практичного здійснення права на свободу совісті в суспільстві. Релігія і Церква в незалежній Україні.

Правове регулювання стосунків держави та релігійних об’єднань. Закон України “Про свободу совісті і релігійні організації” 1991 р. та доповнення до нього. Полеміка навколо проектів нового релігійного законодавства у 2001-2003 роках.

^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


4.1. Методичні рекомендації по підготовці до семінарських занять:

У засвоєнні навчального матеріалу з релігієзнавства важливе місце займають семінари – один з основних видів групових навчально-теоретичних та практичних занять студентів, що передбачає доповіді із подальшим обговоренням у групі за заздалегідь запропонованим планом. Саме на семінарах систематизуються, розширюються й поглиблюються знання з основних питань курсу, формуються вміння самостійно мислити, виступати публічно, вести дискусію, переконувати

Ефективність, корисність семінару як для кожного його учасника, так для групи в цілому залежить від ретельності самостійної роботи курсантів та студентів. Найпродуктивнішою вона є за такої послідовності:

1. Ознайомлення з темою та питаннями плану семінарського заняття.

2. Опрацювання навчального матеріалу теми за конспектом лекції, літературою, рекомендованою для підготовки до семінарського заняття.

Самостійна робота з літературою при підготовці до семінарського заняття передбачає ведення записів, що розкривають зміст питань плану заняття. За формою вони можуть бути такими:

^ Розгорнутий план. Кожен з пунктів плану розкриває одну із сторін обраної теми, а всі пункти в сукупності охоплюють її в цілому.

Виписки. Ця форма використовується при читанні книги, брошури, газети. Її суть полягає в тому, щоб на основі прочитаного виділити і виписати найбільш суттєве (у вигляді цитати або вільного викладу).

Тези. Це стислий виклад основних положень тексту в формі твердження або заперечення. Тези складають після попереднього ознайомлення з текстом, при повторному читанні. Тези, як правило, близькі до тексту, але не повторюють його, поруч з висновками та узагальненнями в них можуть міститися також докази, ілюстрації, пояснення. В тезах можуть бути відбиті деякі характерні вислови автора, логіка авторських думок.

Конспект. Це одна із загальновідомих, широко поширених серед студентів форм записів. В конспекті співіснують, доповнюють одна одну дві сторони: 1) документальність, близькість до слів лектора, до тексту джерела, що вивчається; 2) запис власних думок, творчі висновки, узагальнення. Конспект може бути текстуальним або тематичним. Різниця полягає в тому, що перший присвячений конкретній лекції, певному джерелу, а другий – проблемі, що розробляється за кількома джерелами. Текстуальний конспект будується послідовно, відповідно до структури лекції, твору, а в тематичному основою є зміст проблеми, що вивчається. Варто зазначити, що тематичний конспект може бути складений і при вивченні однієї роботи, зокрема, якщо проблема, що вивчається, розглядається в різних главах, розділах, місцях книги. Позитивною рисою такого конспекту є те, що весь матеріал, який стосується проблеми, зосереджений в одному місці.


4.2. Плани семінарських занять


^ МОДУЛЬ № 1. ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. РЕЛІГІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ


Тема № 1. Предмет релігієзнавства. Виникнення релігії, первісні вірування


Провідна ідея: релігія є однієї з найважливіших форм духовно-практичної діяльності людини.

Мета: З’ясувати сутність та структуру релігії в контексті її соціального та культурологічного значення.

Завдання:

 • визначити предметне поле сучасного релігієзнавства та його структуру;

 • розглянути специфіку компонентів релігійного комплексу;

 • дати характеристику функціям релігії.


План семінару:

1. Об'єкт та предмет релігієзнавства.

2. Дисциплінарний аналіз сучасного релігієзнавства.

3. Сутність релігії та її структура.

4. Специфіка релігійної віри.

5. Релігія як соціальний інститут.

6. Релігія в контексті культури.

7. Релігія в духовному житті українського народу.


Теми рефератів:

1. Сучасне наукове знання та релігійна віра.

2. Критика релігії Ф. Ніцше.

3. Концепція походження й сутності релігії 3. Фрейда.

4. Релігія та мораль як сфера людського духу.

5. Г.Сковорода про роль релігії в житті людини.

6. Відношення "Людина - Бог" - фундаментальна проблема релігійного світобачення.

7. Дохристиянські вірування українців.


Рекомендована література до теми:

Базові підручники:
^

Релігієзнавство: навчальний посібник / за ред. М.М. Заковича. – Київ., 2000


Релігієзнавство: підручник / Е.К. Дулуман та інші. – Київ., 2000

Черній А.М. Релігієзнавство: навчальний посібник. – Київ., 2003

Яроцький С.І. Релігієзнавство. – Київ., 2004

Додаткова:


 1. Академічне релігієзнавство / За ред. А.Н.Колодного. – К.,2000.

 2. Васильев Л. История религий Востока. - М., 1983.

 3. Введение в религиоведение/ Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1998.

 4. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство - К., 1994.

 5. ЛубськийВ.І. Релігієзнавство -К., 1997.

 6. Дулуман Є. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна // Людина і світ. -1992-№ 9-10.

 7. Лобовик Б. Вірування давніх українців та їхніх пращурів. - К., 1996.

 8. Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. - М., 1990.

 9. Огієнко І.І. Українська церква. - К., 1993.

 10. Релігія в духовному житті українського народу. - К., 1994.

 11. Сковорода Г.С. Твори в 2-х томах. - К., 1994.

 12. Скибицкий М.М. Мировоззрение, естествознание, теология -М., 1986.

 13. Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. - М., 1992.


Питання для самоконтролю:

 1. В чому полягає різниця між академічним та богословським

 2. релігієзнавством?

 3. Які завдання покликане вирішувати академічне релігієзнавство?

 4. Чим пояснюється багатоваріантність визначення поняття "релігія"?

 5. Вкажіть причини виникнення релігії.

 6. Визначте місце релігії в становленні української культури.

 7. Який відбиток накладає релігія на менталітет народу?

 8. Які етапи розвитку релігієзнавства?

 9. Які функції виконує релігія в сучасному українському суспільстві?

Тема № 2. Світові релігії.


Провідна ідея: християнство, іслам та буддизм – універсальні світові релігії.

Мета: З’ясувати особливості генези, віровчення, культу та організації світових релігій.

Завдання:

 • визначити причини виникнення світових релігій;

 • розглянути специфіку течій християнства, ісламу та буддизму;

 • дати характеристику сучасному стану християнства, ісламу та буддизму.


План семінару:

1. Причини виникнення християнства та головні етапи історії.

2. Східне християнство: символ віри.

3. Православний культ.

4. Система організації сучасного православ'я.

5. Католицизм: специфіка віровчення, культу та організації.

6. Реформація та ранні форми протестантизму.

7. Головні деномінації пізнього протестантизму.

8. Виникнення та поширення ісламу.

9. Віровчення та культ в ісламі.

10. Головні течії ісламу.

11. Іслам на порозі XXI віку / головні тенденції розвитку/.

12. Релігійно-філософська доктрина буддизму.

13. Головні течії буддизму.

14. Буддизм у сучасному світі.


Теми рефератів:

1. Проблема історичності Ісуса Христа.

2. Православ'я як феномен світової цивілізації

3. Віронавчальні, культові та організаційні особливості однієї з протестантських конфесій.

4. Модернізоване християнство / Свідки Єгови /.

5. Місце ісламу в житті держав СНД .

6. Ламаїзм як одна з течій буддизму.

7. Дзен-буддизм у сучасному світі.


Рекомендована література до теми:

Базові підручники:
^

Релігієзнавство: навчальний посібник / за ред. М.М. Заковича. – Київ., 2000


Релігієзнавство: підручник / Е.К. Дулуман та інші. – Київ., 2000

Черній А.М. Релігієзнавство: навчальний посібник. – Київ., 2003

Яроцький С.І. Релігієзнавство. – Київ., 2004


Додаткова:

 1. Васильев Л. История религий Востока. -М., 1983.

 2. Введение в религиоведение/ Под ред. И.Н. Яблокова. - М., 1998.

 3. Лекции по истории религий. - СПб., 1997.

 4. Беленький М. Иудаизм. - М., 1974.

 5. Белов А. Адвентизм. - М., 1973.

 6. Буддийский взгляд на мир: философия буддизма. - Спб., 1994.

 7. Булгаков С.Н. Свет невечерний. -М., 1995.

 8. Вебер М. Избранное. Образ общества. - М., 1994.

 9. Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. - М, 1990.

 10. Жданов Н.В. Игнатенко А. А. Ислам на пороге XXI в. - М., 1989.

 11. Иоанн Павел ІІ. Апостольское послание "Свет Востока" // Вопросы философии. - 1994. -№4.

 12. Ислам. Энциклопедический словарь. -М., 1991.

 13. Ислам. Религия. Общество. Государство. - М. 1983.

 14. Кочетов А.Н. Буддизм. - М., 1964.

 15. Макдаулл Д., Стюарт Д. Обманщики. -М., 1995.

 16. Митрохин Л.Н. Баптизм. -М., 1974.

 17. Москаленко А. Пятидесятники. - М., 1973.

 18. Ренан 3. Жизнь Иисуса. - М., 1991.

 19. Уайт Э. Великая борьба. - К., 1993.

 20. Флоровский Г. Пути русского богословия. -К., 1991.

 21. Хопко Ф. Основы православия. - Вильнюс, 1991.

 22. Штраус Д.Ф. Жизнь Иисуса. -М., 1992.

 23. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. - М., -К., 1994.


Питання для самоконтролю:

1. Іудейські коріння християнства.

2. Чому християнство стало світовою релігією?

3. Що з себе уявляє Нікейсько-Царьградський символ віри?

4. Які віросповіданні, культові та організаційні відмінності католицизму від православ'я?

5. Які риси середньовічного католицизму викликали Реформацію?

6. Яку роль зіграли ідеї Ж. Кальвіна в історії західної цивілізації?

7. Що приваблює людей в баптизмі?

8. Чому квакерам властиві крайні форми пацифізму?

9. Що відрізняє "Свідків Єгови" та мормонів від інших протестантських конфесій?

10. Які труднощі можуть виникнути у Вас при спілкуванні з представниками таких конфесій як АСД, п'ятидесятники?

11. В чому причини більшої спільності та консерватизму ісламу в

порівнянні з іншими релігіями?

12. В чому сутність ісламського фундаменталізму?

13. Чим релігійна картина світу буддиста відрізняється від світогляду представників авраамічних релігій?

Тема № 3. Держава та релігія. Церква у сучасній Україні


Провідна ідея: Основні суперечності релігійного становища в Україні.

Мета: З’ясувати типи взаємовідношень держави і релігійних об’єднань.

Завдання:

 • проаналізувати моральний та правовий аспекти поняття “свобода совісті”;

 • розглянути релігійну ситуацію в Україні та світі;

- дати характеристику українського релігійного законодавства.


План семінару:

1. Свобода совісті: моральний та правовий аспекти. Умови здійснення права на свободу совісті в суспільстві.

2. Міжнародні правові акти та закони України про свободу совісті.

3. Форми взаємовідносин держави з релігійними організаціями.

4. Сучасна релігійна ситуація в Україні.

5. Правовий статус релігійних організацій в Україні.

6. Специфіка роботи співробітника ОВС з представниками різних конфесій.


Теми рефератів:

1. Атеїзм та правова держава.

2. Розкол в українському православ'ї.

3. УГКЦ та її місце в релігійному житті сучасної України.

4. Протиправна діяльність "Білого братства".

5. Нетрадиційні культи на теренах сучасної України.


Рекомендована література до теми:

Базові підручники:
^

Релігієзнавство: навчальний посібник / за ред. М.М. Заковича. – Київ., 2000


Релігієзнавство: підручник / Е.К. Дулуман та інші. – Київ., 2000

Черній А.М. Релігієзнавство: навчальний посібник. – Київ., 2003

Яроцький С.І. Релігієзнавство. – Київ., 2004


Додаткова:

 1. Історія релігій в Україні. – К.,2000.

 2. Калінін Ю.А. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство - К., 1994.

 3. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. - К., 1994.

 4. Гринько В. Велике Біле братство як неорелігійний феномен. - К., 1998.

 5. Гуревич Н.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. - М., 1985.

 6. Клочков В.В. Религия, государство, право. - М.. 1988.

 7. Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и СПІА. - К.. 1996.

 8. На пути к свободе совести - М., 1989.

 9. Неорелігії України. Довідник (за. ред. А. Колодного). - К., 1997.

 10. Религия и права человека. - М.., 1996.

 11. Рибачук М.Ф. Церква і держава //Державність. -1994. -№1.

 12. Ролз Дж. Теория справедливости. - Новосибирск, 1995.

 13. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. Сборник у правовых документов. — К.,1998.

 14. Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, перспективи. - К., 1994.

 15. Саган О. Національні прояви православ’я: український аспект. – К., 2001.

 16. Дудар Н., Филипович Л. Нові релігійні течії в Україні. – К., 2000.


Питання для самоконтролю:

 1. Чи є умови для практичного здійснення права на свободу совісті у сучасному українському суспільстві?

 2. Як здійснювалось право на свободу совісті в СРСР?

 3. Як здійснюється принцип відокремлення держави від церкви в Україні?

 4. С якою метою створюються релігійні організації на території України?

 5. Чи мають можливість державні органи субсидувати церкву згідно

 6. українського законодавства?

 7. В яких випадках суд має право припинити діяльність релігійної організації?

 8. В чому причини нестабільної релігійної ситуації в Україні?

 9. Чому зростає вплив іноземних місіонерів?

 10. Чи представляють погрозу нетрадиційні культи?

 11. Які є шляхи удосконалення релігійного законодавства?


^ 4.3. Форми та методи роботи на семінарських заняттях. Основними формами та методами контролю засвоєння теоретичних знань та практичних навичок курсантів, студентів на семінарських заняттях є:

 • усні та письмові відповіді курсантів, студентів на питання, які розглядаються на занятті, та перевірка знань основних понять і категорій кожної теми;

 • підготовка, заслуховування та обговорення доповідей із запропонованих тем;

 • перевірка конспектів основних визначень, понять із усіх тем дисципліни.


^ 4.4. Кількість балів. Вимоги оцінювання. Кожен курсант чи студент за семінарське заняття оцінюється за 5-ти бальною системою, при цьому знання оцінюються:

 • бал “5” виставляється курсанту/студенту, який знає і розуміє програмний матеріал, грамотно та в повному обсязі розкрив зміст теоретичного питання, успішно виконує практичні завдання;

 • бал “4” виставляється курсанту/студенту, якщо він володіє програмним матеріалом, повністю і правильно розкрив зміст теоретичного питання, а при вирішенні практичних завдань допускає неточності;

 • бал “3” виставляється курсанту/студенту, який засвоїв тільки частину програмного матеріалу, відповіді неповні, містять суттєві помилки;

 • бал “0” виставляється, якщо програмний матеріал не засвоєно. Відсутнє розуміння основної термінології, виклад теоретичного матеріалу неграмотний та непослідовний.

^ 5. Самостійна робота


5.1. Методичні рекомендації по виконанню завдань для самостійної роботи

Основним шляхом глибокого та творчого засвоєння знань є самостійна робота, яка дозволяє усвідомити навчальний матеріал, поглибити та закріпити знання, вдосконалити навички роботи з книгою. Самостійна робота складається з:

- вивчення та конспектування навчальної, монографічної, довідкової літератури, рекомендованої до кожної теми;

- вивчення та доробку записів, зроблених на лекціях;

- написання рефератів, тематичних виступів;

- конспектування першоджерел;

- вирішення тестових завдань;

- відповіді на контрольні запитання;

- оволодіння спеціальною термінологією.

Завдання для самостійної роботи виконуються у позааудиторний час. Курсанти та студенти повинні згідно із списком рекомендованої літератури самостійно опрацювати:

 • кожну лекцію курсу перед семінарським заняттям згідно із конкретними завданнями;

 • створити в кінці конспекта лекцій короткий словник основних термінів та понять, що рекомендовані до кожного семінарського заняття;

 • підготувати реферати (згідно з рекомендованою тематикою до тем № 1,2, 3) та захистити їх в часи консультативної роботи, що проводиться викладачем.^ 5.2. Завдання для самостійної роботи за темами курсу


Модуль 1. Засади загального релігієзнавства. Релігія і сучасніть.


Тема № 1. Предмет релігієзнавства. Виникнення релігії, первісні вірування.

І. Законспектуйте визначення термінів: анімізм, ідол, ініціація, магія, табу, тотемізм, фетишизм, шаманізм, амулет.

ІІ. Окресліть два основні підходи до сутності і походження релігії.


Тема № 2. Світові релігії.

І. Законспектуйте визначення термінів: аватор, брахман, гуру, жрецтво, пантеон, політеїзм, рабин, синагога, шабат, ахімса, архат, бодхисатва, Будда, нірвана, пагода, сангха, лама, мантра, медитація, сутра, апостоли, диякон, єпархія, чернець, парафія, патріарх, епіскоп, священник, таїнство, харизма, целібат, хрещення, дервіш, Краба, мечеть, мулла, шаріат, Суна.

ІІ. Підготуйте повідомлення за темами:

Сучасні релігійні організації.

Традиційні релігійні організації в Україні.


^ Тема № 3. Держава та релігія. Церква у сучасній Україні.

І. Законспектуйте визначення термінів: автокефалія, двовірство, унія. Собор, язичництво, неохристиянство, неоязичництво, неорелагайні релігії, місіонерство, окультизм, синтетичні релігії.

ІІ. Підготуйте повідомлення за темами:

Нові релігійні рухи.

Конституційно-правові гарантії свободи совісті і релігії в Україні.


^ 5.3. Терміни та вимоги до виконання

Завдання, що рекомендовані для самостійної роботи до кожної теми повинні бути виконані після прочитаної лекції і до дня проведення семінарського заняття із чергової за планом теми.

Завдання повинні бути законспектовані у власному конспекті лекцій або ж у окремому зошиті для цього виду робіт.

Реферат повинен бути підготовлений згідно з існуючими вимогами та захищений викладачу після семінарського заняття на плановій консультації.


^ 5.4. Кількість балів. Критерії оцінювання

Всього за результатами самостійної роботи курсанти та студенти можуть набрати 30 балів. Із них розподіленість балів за темами складає:

 • наявність усіх визначень термінів і понять з кожної теми – 1 бал за кожну тему. Відсутність термінів – 0 балів;

 • наявність в конспекті усіх питань, рекомендованих для самостійного опрацювання і конспектування – 4 бали за кожну тему. Відсутність тем рекомендованих для самостійного опрацювання – 0 балів;

 • творча робота – 10 балів. Відсутність творчої роботи – 0 балів;

 • підготовка та захист реферату – 15 балів (з тем № 1-3). Невиконання вимог підготовки рефератів – 0 балів.
^ 6. Система оцінки знань за модулями

(рішення Вченої ради інституту від 24.06.2009 протокол № 7 )

Нова система

Дозволить:

по-перше, уніфікувати оцінювання в межах всього інституту;

по-друге, системно працювати курсанту, студенту на заняттях;

по-третє, дозволить факультетам відслідковувати поточну успішність курсанта, студента.

Передбачає:

 • здійснювання оцінювання знань курсантів, студентів за шкалою 5,4,3,0;

 • розподіл балів за навчальну дисципліну:
вид контролю

кількість балів для заліку

методика розрахунку балів

Робота на семінарському, практичному занятті

30 балів

за відповідною формулою

Самостійна робота

30 балів

див. стор 21

Модульний контроль

40 балів

див.стор 28

Підсумковий контроль (екзамен)


 • переведення результатів модульного контролю з бальної системи оцінювання у національну:

^ МК при max 40 балах

37 – 40 балів – «5» відмінно

30 – 36 балів – «4» добре

20 – 29 балів – «3» задовільно
 • обрахування успішності (кількості балів) курсанта, студента на практичних та семінарських заняттях (для групових занять, без розподілу на підгрупи, 1 викладач) за формулою:
К =

сума отриманих оцінок (балів)

* 30

=

округлити (0,6*кількість групових занять)*5
 • обов’язкове відпрацювання «0» та «Н»;

 • право кожного курсанта, студента на відпрацювання інших пропусків занять;

 • одержання додаткових балів за контроль участі у межах тільки: «0» або «10» для осіб, що активно працювали але за об’єктивних причин не змогли отримати відмінні оцінки.


^ Відповідність оцінювання за шкалою ECTS 100-бальної рейтингової шкали та національної (чотирибальної) шкали


Оцінка за шкалою ECTS

Шкала рейтингу за 100-бальною шкалою

Оцінка за національною

(чотирибальною шкалою)


А90-100


5 (відмінно)


B

80-89


4 (добре) – дозволяється перескладання на більш високу оцінку (А)

C


75-79

4 (добре) - – перескладання на більш високу оцінку не дозволяється

D


66-74

3 (задовільно) – дозволяється перескладання на більш високу оцінку, але не вище С

E


60-65

3 (задовільно) – перескладання на більш високу оцінку не дозволяється

FX


50-59

2 (незадовільно) – дозволяється перескладати на більш високу оцінку, але не вище Е

F


0-49

2 (незадовільно) – перескладання не дозволяється


^ 7. Тематика рефератів


 1. Соціоцентрична концепція релігії Е. Дюркгейма.

 2. М. Вебер про релігію як чинник суспільних зрушень.

 3. Учення З. Фрейда про природу і сутність релігії.

 4. У.Джемс: концепція релігійного досвіду.

 5. Е.Фромм про релігію як невід’ємну складову суспільства.

 6. Відношення “Людина-Бог” - фундаментальна проблема релігійного світобачення.

 7. Місце філософії релігії в структурі релігієзнавства.

 8. Методологічні принципи феноменології релігії.

 9. Поняття надприроднього в теології та релігієзнавстві.

 10. Специфіка релігійної віри.

 11. Філософія релігії І. Канта та Г. Гегеля.

 12. Сучасна філософія релігії.

 13. Сучасна соціологія релігії.

 14. Сучасна психологія релігії.

 15. Внутрішні джерела еволюції релігії.

 16. Дж.Дж. Фрезер про первісну релігію.

 17. Зв’язок первісних та сучасних релігій за Е. Тейлором.

 18. Магія та міф у працях Б. Маліновського.

 19. Марксизм про соціальні та гносеологічні корені релігії.

 20. Форми первісних вірувань за С.О. Токарєвим.

 21. Закономірності розвитку релігії.

 22. Первісна релігія в структурній антропології К. Леві-Строса.

 23. Особливості міфології як світогляду.

 24. Загальні риси давніх політеїстичних релігійних систем.

 25. Внутрішні джерела еволюції релігії.

 26. Дж.Дж. Фрезер про первісну релігію.

 27. Зв’язок первісних та сучасних релігій за Е. Тейлором.

 28. Магія та міф у працях Б. Маліновського.

 29. Марксизм про соціальні та гносеологічні корені релігії.

 30. Форми первісних вірувань за С.О. Токарєвим.

 31. Закономірності розвитку релігії.

 32. Первісна релігія в структурній антропології К. Леві-Строса.

 33. Особливості міфології як світогляду.

 34. Загальні риси давніх політеїстичних релігійних систем.

 35. Веди - Священна книга індуїзму.

 36. Головні ідеї Бхагаватгіти.

 37. Релігійні та психологічні аспекти індуїстської йоги.

 38. Конфуціанство та особливості китайської ментальності.

 39. Даоська доктрина безсмертя та китайська медицина.

 40. Синтоїзм та екологічні проблеми сучасної Японії.

 41. Своєрідність буддизму як релігії.

 42. Дзен-буддизм і психоаналіз.

 43. Етика буддизму.

 44. Буддизм у сучасному Китаї.

 45. Виникнення класичного іудаїзму (кінець VІ ст. до н.е. - І ст. н.е.).

 46. Месіанські сповідання та рухи в Іудеї на рубежі нашої ери.

 47. Релігійно-моральний кодекс Старого та Нового завіту.

 48. Іудаїзм у сучасному світі. Проблема антисемітизму.

 49. Особливості віровчення хасидизму.

 50. Християнські апокрифи.

 51. Апостол Павло та його роль у становленні християнства.

 52. Формування церковного віровчення та боротьба з єресями на перших чотирьох Вселенських соборах.

 53. Біблія на українських теренах.

 54. Питання про історичність Ісуса Христа.

 55. Догматичне вчення про Святу Трійцю та Нікео-Царьградський символ віри.

 56. Моральна доктрина християнства.

 57. Традиція іконовшанування у православ’ї.

 58. Євангельська історія та християнські свята.

 59. Культ Богоматері у католицизмі.

 60. Православ’я та формування української ментальності.

 61. Берестейська унія та боротьба між православ’ям та уніатством в ХVІІ столітті.

 62. Українська автокефальна православна церква: історія і сучасність.

 63. Розкол у сучасному українському православ’ї: причини та шляхи подолання.

 64. Етапи еволюції православної філософії.

 65. Історичні умови виникнення ісламу.

 66. Особливості ісламського монотеїзму.

 67. Есхатологія та етика ісламу.

 68. Поняття джихаду (газавату) в ісламі.

 69. Коран: структура, періодизація, специфіка викладу.

 70. Особливості мусульманського права.

 71. Специфіка шиїтського віровчення та культу. Секти в шиїзмі.

 72. Суфізм і тарікат.

 73. Проблема ісламського фундаменталізму на початку ХХІ століття.

 74. Іслам в Україні: історія та сучасний стан.

 75. Процес секуляризації у сучасному світі.

 76. Другий Ватиканський собор та католицьке Аджорнаменто.

 77. Феномен християнського екуменізму.

 78. Обновленські концепції культури сучасного богослов’я.

 79. Характерні особливості нових релігійних течій.

 80. Українське неоязичництво: головні течії та їх особливості.

 81. Зміст і форми християнської нетрадиційності.

 82. Віровчення та діяльність Великого Білого Братства в Україні.

 83. Індуїзм та новітні релігійні течії (на прикладі Товариства Свідомості Крішни).

 84. Проблема “тоталітарних сект” та її правове осмислення.

 85. Проблема свободи совісті в філософії Дж. Локка.

 86. Поняття свободи совісті в філософії Г. Гегеля.

 87. Генезис уявлень про свободу совісті та її законодавче забезпечення у Північній Америці та Європі (16-19 століття).

 88. Особливості державно-церковних відносин у західних країнах.

 89. Державно-церковні відносини у сучасній Україні.

 90. Релігійна свобода та права людини.

 91. Міжнародне право про свободу совісті.

 92. Свобода совісті на пострадянському просторі.

 93. Законодавча база свободи совісті в Україні.

 94. Проблеми вдосконалення українського релігійного законодавства.


^ 8. Форми та методи контролю


8.1. Модульний контроль.

Модульний контроль: письмова контрольна робота - 40 балів.

Кількість завдань письмової роботи: 30 варіантів.

 1. Відповідь на теоретичні питання (0-20 балів).

 2. Вирішити тестове завдання (0-20 бала).^ 9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Базовий підручник:

 • Черній А.М. Релігієзнавство: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2005. – 352 с.


^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Академічне релігієзнавство / За ред. А. М. Колодного. – К., 2000.

 • Аляєв Г. Э., Горбань О. В., Мешков В. М. Лекції з релігієзнавства. – К., 1996.

 • Васильев Л. История религий Востока. - М., 2001.

 • Введение в общее религиоведение: Учебник / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 2001.

 • Гараджа В. И. Религиоведение. – М.,1994.

 • Дудар Н. П., Филипович Л. О. Нові релігійні течії: український контекст. - К., 2000.

 • Докаш В. І., Лешан В. Ю. Загальне релігієзнавство: Навчальний посібник. – Чернівці, 2004.

 • Ерышев А. А. Религиоведение. – К., 1999.

 • Ислам. Энциклопедический словарь. - М., 1991.

 • Історія релігій в Україні. – К., 2000.

 • Калінін Ю. А., Харьковщенко Є. А. Релігієзнавство - К., 1997.

 • Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство. - К., 2004.

 • Лекции по истории религий. - СПб., 1997.

 • Лубський В. І. Релігієзнавство - К., 1997.

 • Малерб М. Религии человечества. - М.- Спб., 1997.

 • Основы религиоведения / Под ред. А. А. Круглова. – М., 2002.

 • Основы религиоведения / Под ред. И. Н. Яблокова. - М., 1998.

 • Радугин А.А. Введение в религиоведение. - М., 1998.

 • Релігієзнавство: навчальний посібник / За ред. М. Ф. Рибачука. - К.,1997.

 • Релігієзнавство: Навч.посібник / За ред.С.А.Бублика – К., 1998.

 • Релігієзнавство: предмет, структура, методологія (за ред. А.Колодного, Б.Лобовика). - К., 1996.

 • Релігієзнавство: Навч.посіб. / Сост. Т. А. Ніколаєнко, А. М. Колодний, – К., 2004.

 • Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б. Лобовика. - К., 1996.

 • Религиоведение: Хрестоматия. / Под ред. А. Н. Красникова. - М., 2000.

 • Религиоведение: Учебное пособие. / Под ред. А. Солдатова. - Спб., 2003.

 • Религиозные традиции мира. В 2-х томах. - М., 1996.

 • Релігія і політика в сучасній Україні / За ред. І. Кураса. – К., 2000.

 • Рогалевич Н. И др. Религиоведение. – Минск, 2003.

 • Самыгин С. И., Нечипоренко В. В., Полонская И. Н. Религиоведение: социология и психология религий. - Р-н-Д., 1996.

 • Токарев С.А. Религии в истории народов мира. - М., 1986.

 • Христианство. Словарь. -М., 1994.

 • Цветков А. П. Религиоведение. - К., 2002.

 • Яроцький П. Л. Релігієзнавство. Підручник. - К., 2004.

 • Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета (будь-яке видання).

 • Коран. Пер. с араб. акад. И.Ю.Крачковского. - М., - 1990.

 • Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (будь-яке видання).

 • Закон Украины "О внесений дополнений и изменений в Закон УССР "О свободе совести и религиозных организациях" (будь-яке видання).


^ ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ:


 • Абдурахман Бин Хаммад Аль Умар. Религия истины ислама. - М., 1997.

 • Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. За ред. А. Колодного та Л. Филипович. – К., 2004.

 • Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. За ред. В. Бондаренка і А. Колодного - К., 2001.

 • Ан-Тантуи Али. Общее представление об исламе. - К., 2002.

 • Апокрифы древних христиан. - М., 1989.

 • Арутюнов С.А, Светлов Г.Е. Старые и новые боги Японии - М., 1968.

 • Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. - К., 1994.

 • Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфологический анализ. - М., 1999, 2002.

 • Бардон М. Кто такие мормоны. - М., 1992.

 • Баркер А. Новые религиозные движения. - СПб., 1997.

 • Белла Р. Религиозный индивидуализм и религиозный плюрализм // Религия и общество. - М., 1994. - Ч.2.

 • Біблія. Старий та Новий завіти.

 • Бубер М. Хасидские сказания. - М., 1997.

 • Буддизм: проблемы истории, культуры, современности. - М., 1990.

 • Буддийский взгляд на мир: философия буддизма. - СПб., 1994.

 • Булгаков С.Н. Православие. - М., 1991.

 • Бхагававадгита / Пер. и коммент. Б.Л.Смирнова. - Ашхабад, 1973.

 • Васильев Л.С. Культы, религии и традиции в Китае. - М., 1970.

 • Вебер М. Избранное. Образ общества. - М., 1994.

 • Вебер М. Протестантська етика та дух капіталізму. - К., 1994.

 • Виговський Л. А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К., 2004.

 • Во что верят Свидетели Иеговы // Сторожевая башня. - 1996. - 15 сентября.

 • Гараджа В. Социология религии. - М., 1996.

 • Гегель Г.В.Ф. Философия религии. - М., 1976-1977.

 • Гече Г. Библейские истории. - М., 1988.

 • Гильдебрандт Д. Сущность христианства. - Спб., 1998.

 • Головащенко С. Історія християнства. - К., 1999.

 • Головащенко С.І. Біблієзнавство. - К., 2001.

 • Голько О. Свідки Єгови: сибірський маршрут. - Львів, 2002.

 • Горсий В.Л. Адвентизм: історія і сучасність.- К., 1987.

 • Гринько В. Велике Біле Братство як неорелігійний феномен. - К., 1998.

 • Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. - К., 1992.

 • Грюнебаум фон Г.Э. Классический ислам. - М., 1988.

 • Дамаскин И. Точное изложение православной веры. - М., 1992.

 • Дандекар Р.Н. От вед к индуизму. - М., 2002.

 • Девятова С.В. Христианство и наука: от конфликтов к конструктивному диалогу. - М., 1999.

 • Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії. - К., 1996.

 • Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду. – К., 2004.

 • Джадалла И.А. Течения в исламе: причины возникновения и роль в общественно-политической жизни. - М., 1992.

 • Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. - М., 1993.

 • Джонсон Н., Джонсон У. Я выбрал адвентизм. - М., 1996.

 • Добреньков В.И. Современный протестантский теологичческий модернизм. - М., 1980.

 • Донин Х. Быть евреем. - Ростов-на-Дону, 1991.

 • Донини А. У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана). - М., 1989.

 • Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в современном Иране. - М., 1985.

 • Дохристиянські вірування українського народу. - 1992.

 • Дудар Н.П., Филипович Л.О. Нові релігійні течії: український контекст (огляд, документи, переклади). - К., 2000.

 • Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев. - М., 1986.

 • Дюркгейм Э. Курс социальной науки. - М.,1995.

 • Експорт релігії, трансляція віри: американські релігійні впливи в Європі. – К.,2004.

 • Еремеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. - М., 1990.

 • Єленський В. Українське суспільство і “секти” // Людина і світ.-1998. - № 9.

 • Замалеев А.Ф., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья. - К., 1990.

 • Индийская философия: Тексты. - М., 1981.

 • Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Словарь. - М., 1996.

 • Иоанн Павел ІІ. Единство в многообразии. - М., 1994.

 • История евангельско-баптистского движения в Украине: Материалы и документы / Сост., С. Головащенко. - Одесса, 1998.

 • Історія православної церкви в Україні. - К., 1997.

 • Історія релігії в Україні. В 10-ти томах. Т.2, 3, 4. - К., 1996. - Т. 2, 3, 4.

 • Історія церкви та релігійної думки в Україні: В 3-х томах. - К., 1994.

 • Казакова А. Второй Ватиканский собор. - М., 1973.

 • Калініна Л. Культ Діви Марії в католицизмі // Українське релігієзнавство - 1996. - № 4.

 • Кальвин Ж. Наставления в христианской вере. - М., 1999.

 • Кармайкл Д. Разгадка происхождения христианства. Светская версия. - М., 2002.

 • Карташев А.В. Вселенские соборы. - М., 1994.

 • Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. - М., 1978.

 • Керкс Е. Дорогами христианства. - М., 1995.

 • Килимник С. Український рік в церковних звичаях. - К., 1994.

 • Кимелев Ю.Н. Современная философско-религиозная антропология. - М., 1985.

 • Кимелев Ю.Н. Философия религии. - М.,1998.

 • Классическая йога. / Пер. с санскрита. - М., 1992.

 • Кокс Харви. Мирской град. Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. - М., 1995.

 • Колодний А. М. Україна в її релігійних виявах. – Львів, 2005.

 • Колодний А. М. Феномен релігії. - К.,1999.

 • Кон Норман. Благословение на геноцид. Миф о всемирном зааговоре евреев и “Протоколы сионских мудрецов” - М., 1990.

 • Конфуцианство в Китае. Проблемы теории и практики. - М., 1982.

 • Коран. Пер. и коммент. И.Ю.Крачковского. - М., 1990.

 • Корнев В.И. Буддизм - религия Востока. - М., 1990.

 • Кочетов А. Буддизм. - М., 1986.

 • Ксендзюк А. Тайна Карлоса Кастанеды. - Одесса, 1995.

 • Лазарев В.Н. История византийской живописи. - М., 1986.

 • Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. - М., 1994.

 • Леви-Строс К. Первобытное мышление. - М., 1994.

 • Лезов С. Попытка понимания: Избранные работы. - М.- СПб., 1998.

 • Лейн Т. Христианские мыслители. - СПб., 1997.

 • Липинський В. Релігія і Церква в історії України. - К., 1993.

 • Лобовик Б. Релігія як феномен та категорія релігієзнавства // Українське релігієзнавство - 1996. - № 4.

 • Лобовик. Б.А. Религиозное сознание и его особенности. - К., !986.

 • Лозинский С.Г. История папства. - М., 1986.

 • Лозко Г. Українське язичництво. - К., 1995.

 • Локк Дж. Сочинения в 3-х томах. - М., 1988. - Т.3.

 • Лубский В.И. Священные книги мусульман как историко-литературный памятник. - К., 1992.

 • Лубський В.І., Борис В.Д. Мусульманське право. - К., 1997.

 • Лурье С.Я. Антисемитизм в древнем мире, попытка объяснения его в науке и его причины. - Пг., 1922.

 • Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. - Львів, 1996.

 • Лютер М. Избранные произведения. - СПб., 1994

 • Мага Віра (Лева Силенка). - К.,1997.

 • Маграт А. Богословская мысль Реформации. - Одесса, 1994.

 • Малиновский Б. Магия, наука, религия. - М., 1998.

 • Маркс К. Энгельс Ф. О религии. - М., 1987.

 • Массэ А. Ислам. Очерки истории. - М., 1982.

 • Мень А. Истоки религии. - М., 1991.

 • Мистика. Религия. Вера. - М., 1998.

 • Модели церковно-государственных отношений стран Западной Европы и США. - К., 1996.

 • Нарижний Ю. А. Неорелигии как социокультурний феномен. – Днепропетровск, 2004.

 • Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. - К., 1992.

 • Никитченко Е. Свобода совести и новые религии в Украине (по данным экспертных опросов) // Религия и право. - 2002. - № 3. - С. 16 -19.

 • Николай Кузанский. О мире веры // Вопросы философии. - 1992. - № 5.

 • Никонов К. Антропологическое обоснование религии. - М., 1989.

 • Ноубель Д. Осмысливая современность. - К., 1998.

 • Огієнко І. Українська Церква. - К., 1993.

 • Павлов С., Мезенцев К., Любіщева О. Географія релігій. - К., 1998.

 • Пиотровский М.Б. Коранические сказания. - М., 1991.

 • Поснов М.Е. История христианской церкви. - К., 1991.

 • Поспелов Б.В. Очерки философии и социологии современной Японии. - М., 1974.

 • Права человека и религия. - СПб., 1999.

 • Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних організацій. Міжнародні та українські правові документи. - К., 2002.

 • Психологические аспекты буддизма. Сб. статей. - М., 1991.

 • Пчелинцев А.В. К вопросу о терминах “традиционная религия” и “секта” // Религия и право. - 1999. - № 2.

 • Ранович А. Первоисточники по истории раннего христианства. - М., 1980.

 • Резван Е.А. Коран и его мир. - СПб., 2001.

 • Релігійна свобода і права людини: Правничі аспекти. У 2-х томах. - Львів, 2001.

 • Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність. За ред. А. Колодного. – К., 2002.

 • Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. За ред. А. Колодного. – К., 2003.

 • Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свододи іі буття. За ред. А. Колодного і М. Бабія. – К., 2004.

 • Ренан Э. Апостол Павел. - К., 1991.

 • Ренан Э. Жизнь Иисуса. - К., 1991.

 • Рижский М. Библейские пророки и библейские пророчества. - М., 1987.

 • Рогозин П.И. Лжесвидетели. Штретер Э.Ф. Разоблачение духа пятидесятничества. - М., 1993.

 • Савельев В.Н. Свобода совести: история и теория. - М., 1991.

 • Саган О. Н. Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. - К., 2004.

 • Саган О.Н. Національні прояви православ’я: український контекст. - К., 2001.

 • Саидбаев Т.С. Ислам. - М., 1993.

 • Сватсварупа дас Госвами. Прабхупада. - Спб.,1993.

 • Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. - М., 1989.

 • Светлов Г.Е. Путь богов: синто в истории Японии. - М., 1968.

 • Свобода віровизнання. Церква и держава в Україні. - К., 1996.

 • Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. Сборник правовых документов. - К., 1997.

 • Свобода совісті в Україні: новий законопроект // Релігійна панорама. - 2002. № 8, № 9.

 • Скоморовский Ю.М. Нью Эйдж в современном мире: типология, некоторые формы проявления // Українське релігієзнавство. - 1998. - № 7.

 • Стагг Ф. Богословие Нового Завета. - К., 1999.

 • Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. - М., 1987.

 • Степовик Дмитро. Іконологія й іконографія. - Івано-Франківськ, 2003.

 • Сумерки богов. - М., 1990.

 • Сутнер Е. Українське християнство на початку ІІІ тисячоліття. - Львів, 2002.

 • Суфизм в контексте мусульманской культуры. - М., 1989.

 • Тажурызина З. История свободомыслия в истории культуры. - М., 1987.

 • Тейлор Э. Первобытная культура. - М., 1989.

 • Тексты Кумрана. - М., 1971.

 • Телушкин И. Еврейский мир. - М., 1992.

 • Тихомиров Л. Религиозно-философские основы истории.- М.,1998.

 • Токарев С.А. Ранние формы религии. - М., 1984.

 • Томпсон М. Философия религии. - М., 2001.

 • Торчинов Е.А. Даосизм. - М., 1998.

 • Тримингем Дж.С. Суфийские ордена в исламе. - М., 1989.

 • Трубецкой Е. Три очерка о русской иконе. - М., 1991.

 • Уайт Э. Великая борьба. - К., 1993.

 • Українська церква між Сходом і Заходом. - К., 1996.

 • Филипович Л. Етнологія релігії. – К., 2000.

 • Флоренский П. А. Иконостас. - М., 1994.

 • Флоровский Г. Пути русского богословия. - К., 1991.

 • Франко І.Я. Про Ватикан, унію та католицизм. - К., 1981.

 • Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. - М., 1992.

 • Фромм Э. Душа человека. - М.,1992.

 • Фромм Э., Судзуки Д., Марино Р. де. Дзен-буддизм и психоанализ. - М., 1995.

 • Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь. - М., 1998.

 • Фрэзер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом завете. - М., 1985.

 • Харинк К. Харизматическое движение. - Одесса, 1996.

 • Хрестоматия по исламу. - М., 1994.

 • Християнство і духовність. Наук. Збірник. (за ред. А. Колодного) - К., 1998.

 • Християнство і проблеми сучасності. Наук. Збірник. (за ред. А. Колодного і П. Яроцького) - К., 2000.

 • Християнство: контекст світової історії та культури. Наук. Збірник. (за ред. А. Колодного і П. Яроцького) - К., 2000.

 • Хюбнер К. Истина мифа. - М., 1996.

 • Чельцов Г. Объяснение символа веры, молитв и заповедей. - М., 1991.

 • Черній А.М. Онтологія духовності. - К., 1996.

 • Чертков А.Б. Православная философия и современность. - Рига, 1989.

 • Шарден Тейяр де. Феномен человека. - М.,1987.

 • Шахнович М. Первобытная мифология и философия. - Л., 1971.

 • Швейцер А. Мистика апостола Павла // Швейцер А. Жизнь и мысли. - М., 1996.

 • Шифман И. Ветхий завет и его мир. - М., 1998.

 • Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. - М., 1998.

 • Элиаде М. Аспекты мифа. - М.,1995.

 • Элиаде М. Священное и мирское. - М.,1994.

 • Эррикер К. Буддизм. - М., 1999.

 • Юань Кэ. Мифы Древнего Китая. - М., 1965.

 • Янг Л. Сущность иудаизма. - М., 1993.
Скачати 459.96 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір459.96 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх