Навчально-методичний комплекс з дисципліни \"Методика викладання у вищій школі\" для підготовки фахівців окр „Магістр” за напрямом 0502 менеджмент спеціальність 050206 \"Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності\" icon

Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Методика викладання у вищій школі" для підготовки фахівців окр „Магістр” за напрямом 0502 менеджмент спеціальність 050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"


Схожі
Навчально-методичний комплекс з дисципліни „ менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” для...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “ організація та регулювання зед” для підготовки...
Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент” для підготовки фахівців окр...
Навчально-методичний комплекс дисципліни „ менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів І...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “ Аналіз І контроль підприємства” для підготовки...
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Основи зовнішньоекономічної...
Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент” для підготовки фахівців...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційно-консультаційне забезпечення апк» для...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни: «бюджетний менеджмент» для підготовки фахівців окр...
Навчально-методичний комплекс дисципліни „Методологія та організація наукових досліджень” для...
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» зі...
Методика викладання у вищій школі...Загрузка...
скачать
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра світового сільського господарства та ЗЕД


„УХВАЛЕНО”

Декан факультету

аграрного менеджмента

__________О.А. Ковтун

„___”_____________2010 р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКСз дисципліни

"Методика викладання у вищій школі"


для підготовки фахівців ОКР „Магістр” за напрямом 0502 – менеджмент

спеціальність – 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"


^ Викладачі: д.е.н., проф. Чорний Г.М., ст. викладач Ястреб М.П.


Київ-2010


ЗМІСТ

навчально-методичного комплексу

з дисципліни "Методика викладання у вищій школі"

для спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"


1. Типова програма з дисципліни
2. Робоча навчальна програма
3. Протокол узгодження робочої програми з дисциплінами спеціальності "Зовнішньоекономічна діяльність"
4. Структурно-логічна схема вивчення дисципліни
5. Календарний план вивчення дисципліни та календарно-тематичний план лекцій
6. Теми лекцій та питання, що в них розглядаються
7. Практична частина (навчальним планом не передбачено)
8. Завдання для самостійної роботи
9. Тести і модульні завдання для визначення рівня знань студентів
10. Список навчальної літератури
11. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів не денних форм навчання
12. Доповнення та зміни до НМКД на наступні роки (до чергової акредитації спеціальності)


^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

^ Кафедра світового сільського господарства та ЗЕД


„УХВАЛЕНО”

Декан факультету

аграрного менеджмента

__________О.А. Ковтун

„___”_____________2010 р.


^

РОБОЧА ПРОГРАМАз навчальної дисципліни

"Методика викладання у вищій школі"


для підготовки фахівців ОКР „Магістр” за напрямом 0502 – менеджмент

спеціальність – 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"


^ Викладачі: д.е.н., проф. Чорний Г.М., ст. викладач Ястреб М.П.


Київ-2010Робочу програму навчальної дисципліни "Методика викладання у вищій школі" складено на основі змісту дисципліни за ГСВО МОН д.е.н., проф. Чорним Г.М., ст. викл. Ястребом М.П.


Проект робочої навчальної програми було заслухано, обговорено й схвалено на засіданні кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності 16 червня 2010 р., протокол № 11.


В.о. завідувача кафедри,

кандидат економічних наук, доцент Л.В. Діброва


Робочу навчальну програму навчальної дисципліни "Методика викладання у вищій школі" розглянуто та схвалено на засіданні вченої ради факультету аграрного менеджменту 22.06.2010 р., протокол №10.


Голова вченої ради,

кандидат економічних наук, доцент О.А. Ковтун


Укладачі: д.е.н., проф. Чорний Г.М., ст. викладач Ястреб М.П.


2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ"


ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
^
Змістовний модуль 1.

Правові та організаційні основи навчально-виховного процесу у ВНЗ


Тема 1. Правові засади методики організації навчально-виховного процесу

Законодавчі акти, які регламентують вузівську діяльність: Конституція України, Закон про вищу освіту, Постанови Кабміну, накази МОН та Міністерства агрополітики, Статут вузу, накази ректора.

Галузеві стандарти вищої освіти (освітньо-кваліфікаційні характе-ристики, освітньо-професійні програми, типові програми нормативних дисциплін, засоби діагностики якості освіти).

Внутрішньо вузівські нормативно-правові документи з навчально-виховного процесу: Правила внутрішнього розпорядку, Положення про організацію навчального процесу, Положення про екзамени і заліки, Положення про підготовку і захист магістерських робіт тощо.

Навчально-методичні документи: навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД), структура НМКД, порядок опрацювання, затвердження та практичного використання.

^ Тема 2. Професійні якості викладача як суб’єкта управління навчально-виховним процесом

Роль і функція викладача в навчально-виховному процесі.

Функція викладача як основа відповідних вимог до його особистості. Опосередкування вимог до викладача через специфічні людські та професійні якості.

Основні професійні якості викладача:

а) зовнішність, що відповідає пануючим цінностям ділового етикету;

б) достатній ступінь володіння мистецтвом слова;

в) глибокі знання з навчальної дисципліни на фоні достатньої загальної ерудиції;

г) достатні вміння стосовно навчальної дисципліни та вміння стосовно навчально-виховного процесу;

д) зразкова ступінь прояву моральних рис.

Способи формування і розвитку професійних якостей викладача:

а) чітке усвідомлення важливості професійної місії викладача вузу і щире бажання присвятити себе цій сфері діяльності;

б) використання всіх методів академічного навчання в системі після-дипломної освіти;

в) постійні і кропіткі особисті зусилля по саморозвитку і самовдоскона-ленню як вузівського викладача.

^ Тема 3. Планування роботи викладача та облік її виконання

Види робіт викладача: навчальна, навчально-методична, науково-дослідна, організаційна, виховна, індивідуальний план роботи викладача. бюджет робочого часу викладача. Час роботи на кафедрі, бібліотеці, фірмі, вдома.

Складання індивідуального плану роботи: отримання вихідних даних (обсяги навчальної роботи, доручення з методичної роботи, тематика наукової роботи кафедри, доручення з організаційної та виховної роботи); заповнення стандартного бланку плану роботи, розгляд плану на засіданні кафедри, самоконтроль за його виконанням та контроль зі сторони завідуючого кафедри.

Облік виконання робіт викладача: журнал обліку викладача (стандартний бланк), журнал обліку навчальної роботи на кафедрі, індивідуальний план, звіт за навчальний рік.


^
Змістовний модуль 2.

Методика проведення аудиторних занять та самостійної роботи

Тема 4. Методика проведення лекційного заняття

Лекція як ведучий метод навчання у вузі. Основні складові лекції: ведучий вступ, основна частина (3-4 питання), заключення; види лекції (вступна, тематична, проблемна, оглядова). Підготовка до лекції: використання декількох підручників, читання монографічних публікацій за темою та періодичних фахових видань. Складання плану та конспекту лекції. Повний, тезовий і опорний конспекти лекцій. Ілюстративне супроводження змісту лекції в аудиторії (дошка, плакати, слайди, комп’ютер). Підтримання недовільної уваги студентів. Мистецтво лектора.

^ Тема 5. Особливості методики проведення семінарських та прак-тичних занять зі студентами спеціальності "Зовнішньоеко-номічна діяльність"

Семінарські заняття як метод (спосіб) навчання і виховання. Місце семінарського заняття та його роль у навчально-виховному процесі.

Семінарське заняття: семінар-запитання/відповіді; семінар-бесіда; семінар-прес-конференція; семінар-дискусія; проблемний семінар. Врахування змісту окремих тем курсу ЗЕД, які доцільно розглядати на семінарських заняттях. Використання студентами при проведенні семінарських занять періодичних видань (журналів, наукових збірників).

Місце практичного заняття та його роль у навчальному процесі. Доцільність певних тем курсу ЗЕД виносити на практичні заняття. Особливості підготовки студентів до практичного заняття. Способи формування і здобуття професійних навичок (вмінь) в період практичних занять. Проблема відпрацювання практичних занять, які студент пропустив. Індивідуалізація завдань студентам на практичних заняттях. Види занять (вправи, ділові ігри).

^ Тема 6. Методика організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання

Самостійна робота студентів (СаРС) і її види. Обсяги самостійних робіт, що передбачаються навчальним планом та графіком навчального процесу. Методичне забезпечення СаРС для студентів денної, заочної, екстернатної форм навчань. Індивідуалізація завдань студентам для самостійної роботи.

Планування самостійної роботи з боку деканату, кафедри, викладача і студента. Контроль виконання завдань з СаРС (експерт-контроль, перевірка індивідуальних завдань, контрольні роботи, співбесіда, реферати, тестування, комп’ютерне тестування тощо). Інформаційно-технологічне забезпечення СаРС.

Консультації для студентів в період СаРС. Групові і індивідуальні консультації. Регламентація консультаційної роботи викладача та її облік.

^ Тема 7. Методи контролю і оцінювання знань і вмінь студентів

Сутність контролю знань і вмінь студентів. Види контролю: вхідний, поточний, рубіжний, підсумковий. Модульно-рейтинговий метод оцінки знань і вмінь студентів.

Зміст положення про заліки і екзамени. Проведення заліків і екзаменів із застосуванням комп’ютера. Види тестів. Переваги та недоліки тестування.

Державна атестація студентів на предмет отримання певної кваліфікації. Методичне забезпечення державної атестації. Процедура підготовки та проведення державного екзамену та захисту кваліфікаційних робіт (випускних, дипломних, магістерських).

^ Тема 8. Методика організації виховної роботи керівника студентсь-кої групи

Організаційні засади виховної діяльності керівника студентської групи: Положення про керівника студентської групи, Журнал плану роботи на навчальний рік та облік його виконання, стимулювання цього виду викладацької роботи.

Основні методи аудиторної і позааудиторної роботи з виховання студентської молоді на першому і останньому курсі навчання у вузі.

Підпорядкування виховного процесу в групі формуванню у свідомості молоді загально людських цінностей, патріотизму, високої моралі, розвитку загальної ерудиції.
^
Змістовний модуль 3.

Розвиток навчально виховного процесу у ВНЗ.

Тема 9. Методика використання сучасних інноваційних освітянсь-ких технологій

Кейс-метод у опануванні навчальними програмами з фахових дисциплін. ситуаційні вправи. Інформаційне забезпечення для створення конкретних ситуацій. Оцінювання знань і вмінь студентів у навчанні за кейс-технологією.

Ділові ігри як метод проведення практичних занять, їх класифікація, підготовка і проведення.

Метод дистанційного навчання, його сутність та загальна характерис-тика з перевагами та недоліками. Особливості розробки методичного забезпечення для дистанційного навчання.

^ Тема 10. Розвиток методології навчально-виховного процесу в контексті Болонської угоди

Суть Болонського процесу. Мета приєднання вищої освіти України до Болонської угоди в контексті глобалізації суспільного життя.

Розвиток методів навчання і виховання на основі концептуальних принципових засадах: введення двоциклового навчання; запровадження кредитної системи; контроль якості освіти; розширення мобільності; забезпечення працевлаштування; забезпечення привабливості Європейської освіти.

Стан та перспективи розвитку вищої освіти України стосовно європейських стандартів у цій сфері.


^ 3. Протокол узгодження


робочої навчальної програми дисципліни “Методика викладання у вищій школі”

з іншими дисциплінами спеціальності “Менеджмент ЗЕД”


Дисципліна та її розділи, що передують вивченню цієї дисципліни

ПІБ, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Наступна дисципліна та її розділи, які використовують матеріали цієї дисципліни

ПІБ, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис


Менеджмент


Горьовий В.П., к.е.н., доц.

Менеджмент персоналу

Новак О.В., к.е.н., доц.
Діловий протокол та ведення переговорів

Марцишевська Ю.Л., к.е.н.

Методологія та організація наукових досліджень

Голомша Н.Є., к.е.н., доц.


Голова навчально-методичної ради

факультету

(___ ___________ 2010 р.) ___________________ О.А. Ковтун


^ 4. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

вивчення дисципліни

“Методика викладання у вищій школі”
^ Попередні дисципліни, що використовуються в цій дисциплініМенеджмент

Діловий протокол та ведення переговорів


Міжнародний менеджмент^ Наступні дисципліни

Менеджмент персоналу

Методологія та організація наукових досліджень
^ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ННІ бізнесу

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Декан факультету аграрного менеджменту

______________ доц. Ковтун О.А.

____”___________________200__р.^ 5.КАЛЕНДАРНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Методика викладання у вищій школі”

для підготовки фахівців ОКР „Магістр” за напрямом 0502 – менеджмент

спеціальність – 8.050206 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"


Курс

-

1

Лекцій

-

16

Семінарських занять

-

0

Самостійна робота

-

20

Всього

-

36

1 семестр 2010-2011 навчального року

Кредитів
1Місяці

Тижні

Лекції

Кількість годин

Самостійна робота

Кількість годин

Обов’язкова і рекомендована література

Всього

кількість годин

1

2

3

6

7

8

9

10

Модуль 1.

вересень

1

Правові засади навчально-виховного процесу

2


1,2,3,5;

1,5

2

2Закріплення та поглиблення знань, отриманих під час лекційних занять за темами 1-8

8

1-5; 1-10

8

3

Професійні якості викладача як суб’єкта управління навчально-виховним процесом

23,4,5

2

4жовтень

5

Планування роботи викладача та облік її виконання

21,2,3

6-8

2

6Підготовка завдання за Модулем 1

2

5; 1-5

2

Модуль 2.

жовт.

7

Методика проведення лекційного заняття

21,2,3;

10

28листопад

9

Особливості методики проведення семінарських та практичних занять з фаху "Зовнішньоекономічна діяльність

22,3,4

6,7

2

1011

. Методика організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання

22,3,4

2

12грудень

13

Методика контролю і діагностики знань студентів

2

Підготовка завдання за Модулем 2

4

1,2,3

6

14Опанування програмовим матеріалом за темами № 9-10

6
6

15

Методика організації виховної роботи керівника студентської групи

21,2,4; 8,10

2

16

Всього:

16
20
36

НПП, який викладає дисципліну ______________ д.е.н., проф. Г.М. Чорний


Дата “____”___________________200__р. В.о. завідувача кафедри ________________ доц. Л.В. Діброва

Результати перевірки виконання календарно-тематичного плану____________________________________________


________________________________________________________________________________________________________

^

6. Критерії оцінювання знань студентівСеместровий контроль здійснюється у такий спосіб: опитування, експрес-опитування та відповіді на модульні тестові запитання.

Мінімальна сума балів для допуску до іспиту (заліку) – 42.

Максимальна сума балів за роботу протягом семестру (за обов’язковими видами робіт – модульними тестами) – 70.

Максимальна сума балів за іспит (залік) – 30.
^

Вид контролю знань


Кількість

Максимум балів

Разом
^

Робота протягом семестру


Модуль 1

 1. Опитування (ймовірне – додаткові бали)

 2. Експрес-опитування (ймовірне – додаткові бали)

 3. Тест за матеріалами модуля 1 (30 запитань)

Усього1

2

15

2

30

37


5

4

30

39

Модуль 2

 1. Опитування (ймовірне – додаткові бали)

 2. Експрес-опитування (ймовірне – додаткові бали)

 3. Тест за матеріалами модуля 2 (20 запитань)

Усього1

2

15

2

20

27


5

4

20

29

Модуль 3

 1. Опитування (ймовірне – додаткові бали)

 2. Експрес-опитування (ймовірне – додаткові бали)

 3. Тест за матеріалами модуля 3 (20 запитань)

Усього1

2

1

1


5

2

2027


5

4

20

29
^

Разом (за обов’язковими модульними тестами)
70
^

Разом (з урахуванням оцінок з опитувань)
97
^

Іспит (залік)


1

30

30

Всього (за обов’язковими тестами)
100
^

Всього (з урахуванням оцінок з опитувань)
127


Підсумковий контроль здійснюється у формі письмового іспиту (заліку) за тестами. Заліковий тест складається з 30 запитань, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється одним балом (див. тест-зразок).

Оцінювання знань студентів здійснюється за такими критеріями:

На заліку:

 • оцінка “зараховано” виставляється студенту, який набрав не менше 60 балів.

 • оцінка “не зараховано” виставляється студенту, який набрав

0 – 59 балів.

Окрім цього як на заліку, так і на іспиті кількісно визначається загальний рівень знань студента з дисципліни за шкалою ESTC:

Загальна кількість балів

Підсумкова оцінка за семестр

ESTC


чотирибальна

90 – 100

А

відмінно

82 – 89

B

добре

75 – 81

C

добре

66 – 74

D

задовільно

60 – 65

E

задовільно

0 – 59

FX

незадовільно7. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

^
Завдання за модулем 1

Теми варіантів рефератів

 1. Підготовка викладача до виступу.

 2. Як розпочинати виступ.

 3. Як зацікавити слухачів протягом усього виступу.

 4. Як зробити зрозумілим зміст свого виступу.

 5. Як закінчувати виступ.

 6. Основні передумови вдалого публічного виступу.

 7. Роль пам’яті при виголошенні промови та способи її поліпшення.

 8. Як розвивати сміливість і впевненість під час виступу перед аудиторією.

 9. Як знамениті оратори готувались до виступу.

 10. Удосконалення особистого стилю публічного виступу викладача.


Примітки:

 1. Термін подання реферату викладачеві – третя декада вересня (за графіком).

 2. Обсяг реферату – 3-4 сторінки формату А4.

 3. Список використаних джерел – мінімум 3 назви.

 4. В тексті реферату обов’язково мають бути посилання на джерела (№ джерела і № сторінки).

 5. Реферати одного варіанта з текстовими запозиченнями зараховува-тись не будуть всім його авторам.


Контрольне завдання за модулем 2

з методики навчально-виховного процесу

Теми варіантів рефератів

 1. Професійні якості викладача.

 2. Правові засади навчально-виховного процесу.

 3. Планування роботи викладача.

 4. Лекційні заняття.

 5. Семінарське, практичне і лабораторне заняття.

 6. Самостійна робота студента.

 7. Контроль і діагностика знань студентів.

 8. Методика організації виховної роботи керівника студентської групи.

 9. Інноваційні освітянські технології.

 10. Розвиток методології навчального процесу в контексті Болонської угоди.

Примітки:

  1. Термін подання тексту лекції викладачеві – третя декада жовтня (за графіком).

  2. Обсяг лекції – 4-5 сторінок формату А4.

  3. Список використаних джерел – мінімум 5 назв.

  4. В тексті лекції мають бути обов’язково посилання на джерела (№ джерела, № сторінки).

  5. Реферати одного варіанта з текстовими запозиченнями зараховуватись не будуть всім його авторам.

^ 8. Тест-зразок з методики викладання у вищій школі

Питання 1.

100

Засадами методики організації навчально-виховного процесу є:
сукупність методів навчання і виховання
принципи педагогіки вищої школи

100

закономірності педагогіки
специфічні правила навчання і виховання

Питання 2.

50

Принципи дидактики – це:
закономірності навчання
домінуючі методи навчання

100

чіткі правила
закони педагогіки

Питання 3.

75

Правила в педагогіці – це:

100

конкретні вимоги законів
норми взаємин викладача і студентів
положення про внутрішній трудовий розпорядок
положення про організацію навчального процесу

Питання 4.

75

В якій логічній послідовності діяльність викладачів регламентується такими правовими нормами:
методи – закони – принципи – правила
правила – принципи – методи – закони

100

закони – принципи – правила – методи
принципи – закони – правила – методи

Питання 5.

75

Галузеві стандарти вищої освіти мають такі складові: засоби діагностики якості освіти (1), освітньо-кваліфікаційна характеристика (2), типові програми нормативних дисциплін (3), освітньо-професійна програма (4). Проставте їх нумерацію у змістовній послідовності
4, 2, 1, 3

100

2, 4, 3, 1
1, 3, 2, 4
3, 4, 1, 2Питання 6.

100

Виберіть самий вагомий документ з навчально-методичного комплексу дисципліни:
завдання для самостійної роботи студентів
календарно-тематичний план вивчення дисципліни
теми лекцій та питання, що на них розглядаються

100

робоча навчальна програма

Питання 7.

75

Який документ в навчально-методичному комплексі дисципліни зайвий?
типова програма

100

наказ ректора про затвердження НМКД
тематичний план лекцій
завдання для самостійної роботи студентам

Питання 8.

75

Основним нормативним документом викладача з вивчення кожної дисципліни є:
типова програма
робоча навчальна програма
тексти лекцій

100

навчально-методичний комплекс

Питання 9.

75

Варіативну частину навчального плану формує:
галузевий стандарт вищої освіти
ректорат

100

вчена рада факультету
вчена рада інституту

Питання 10.

50

Перелік нормативних дисциплін навчального плану формує:
ректорат
деканат

100

галузевий стандарт вищої освіти
вчена рада університетуПитання 11.

100

Найбільш вагомим серед внутрішньовузовських нормативних документів для викладача є:
Правила внутрішнього розпорядку
Положення про організацію навчального процесу

100

Положення про планування і облік роботи
Положення про підготовку і захист магістерських робіт

Питання 12.

50

Нормативні дисципліни в робочому навчальному плані за обсягом годин складають:
40 – 50%
51 – 60%

100

61 – 70%
71 – 80%

^ Тема 2. Професійні якості викладача як суб’єкта управління навчально-виховним процесом

Питання 13.

75

Яка якість викладача є самою вагомою:
зовнішність
мистецтво слова
педагогічна мораль і етика

100

знання

Питання 14.

100

^ Які способи впливу на студентів викладача як суб’єкта в навчально-виховному процесі мають домінувати:
активного переконання
використання прав

100

психологічні
дидактичні

Питання 15.

100

Виберіть домінуючий метод опанування якостями викладача:
регулярне підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти

100

саморозвиток
сумлінне опрацювання сучасних здобутків теорії і практики педагогіки
регулярне взаємовідвідування занять колег з метою набуття досвідуПитання 16.

75

Основна роль викладача в навчально-виховному процесі – це:
навчання
виховання
наставництва

100

управління

Питання 17.

100

Зміст навчально-виховного процесу – це:
взаємодія викладача і студента
підготовка дипломованих фахівців

100

зміна стану знань та особистої поведінки
отримання студентом ґрунтовних професійних знань

Питання 18.

75

Самим вагомим способом невербального спілкування є:
поза
жести
міміка

100

погляд

Питання 19.

75

Найбільш вагома ознака мистецтва слова:
звучність мовлення
темп мовлення

100

чіткість вимови кожного слова
емоційне забарвлення змісту слів

Питання 20.

50

Пріоритет в етиці спілкування належить:
витримці
доброзичливості

100

дотриманні слова
лояльності

Питання 21.

50

Мистецтво викладача в підсумку визначають:
глибокі знання
широка ерудиція
ораторські здібності

100

рівень кваліфікації

Питання 22.

100

Методика викладання як явище – це:
дотримання певних правил в роботі
використання певних принципів в роботі

100

використання сукупності способів в роботі
виконання нормативно правових внутрішньовузовських документів

^ Тема 3. Планування роботи викладача та облік її виконання

Питання 23.

75

В якій логічній послідовності діяльність викладача розподіляється на основні види робіт: культурно-виховна (1); науково-навчально-інноваційна (2); наукова (3); навчальна (4); навчально-методична (5)
1, 2, 3, 4, 5
5, 4, 3, 2, 1

100

4, 5, 3, 2, 1
4, 3, 5, 1, 2

Питання 24.

100

Виділіть найбільш суттєву складову системи планування роботи викладача:
робочий навчальний план з конкретної спеціальності
витяг з робочого навчального плану про обсяги навчальних робіт та відведений час на них

100

індивідуальний план викладача
план роботи кафедри

Питання 25.

100

В якому документі фіксується викладацька робота в повному обсязі і по всіх елементах:
в журналі обліку особистої роботи викладача
в журналі обліку роботи викладачів, що ведеться на кафедрі
у звіті роботи за навчальний рік

100

у індивідуальному плані роботи

Питання 26.

100

Найбільш складним і кваліфікованим видом роботи викладача є:
лекція

100

робота з аспірантами
робота в складі ДЕК
керівництво виконанням магістерських робітПитання 27.

100

Найбільш вагомим результатом навчально-методичної роботи є:
підготовка методичних вказівок з дипломного проектування
підготовка курсу лекцій за програмою дисципліни
підготовка навчально-методичного комплексу
підготовка навчального посібника за програмою дисципліни

Питання 28.

100

До пріоритетного результату наукової роботи належить:
видання монографії
підготовка і захист звіту
підготовка дисертації
публікація фундаментальної статті у міжнародному виданні

Питання 29.

100

При плануванні виховної роботи перевагу належить надавати:
виховній годині за розкладом

100

неформальним індивідуальним контактам
роботі в гуртожитку з групами студентів
проведенню екскурсій, відвідуванню закладів культури

Питання 30.

75

Індивідуальний план роботи викладача затверджується:
в деканаті
на методичній раді факультету
на вченій раді факультету
на засіданні кафедри


^ 9. Тематика лекцій з питаннями для вивчення на заняттях та

під час СаРС


Тема 1. Правові засади методики організації навчально-виховного процесу.

2.1. Законодавчі акти.

2.2. Внутрішньовузовські нормативно-правові документи.

  1. Навчально-методичні документи.


Тема 2. Пріоритетні якості викладача як суб’єкта управління навчально-виховним процесом.

  1. Роль і функція викладача у навчально-виховному процесі.

  2. Основні професійні якості викладача.

  3. Способи формування і розвитку професійних якостей викладача.


Тема 3. Планування роботи викладача та облік її виконання.

3.1. Види робіт викладача.

3.2. Процедура складання індивідуального плану роботи.

3.3. Облік виконання робіт викладача


Тема 4. Методика проведення лекційного заняття.

4.1. Роль лекційного заняття в системі навчально-виховного процесу.

4.2. Підготовка викладача до лекційного заняття.

4.3. Процедура озвучення (оприлюднення) змісту лекції.

4.4. Лекторське мистецтво.


Тема 5. Особливості методики проведення семінарських та практичних занять зі студентами спеціальності "Зовнішньоекономічна діяльність".

5.1. Сутність семінарського заняття і його роль в навчанні і вихованні.

5.2. Підготовка викладача і студентів до семінарського заняття та процедура його проведення.

5.3. Сутність практичного навчання і його роль в навчанні.

  1. Підготовка викладача і студентів до практичного заняття та процедура його проведення


Тема 6. Методика організації самостійної роботи студентів денної і заочної форми навчання.

6.1. Сутність самостійної роботи студентів (СаРС) та її місце в навчальному процесі.

6.2. Види самостійної роботи студента.

6.3. Планування самостійної роботи студентів та її методичне забезпечення.

6.4. Контроль за виконанням завдань на самостійну роботу.


Тема 7. Методи контролю і оцінки знань і вмінь студентів.

7.1. Сутність контролю рівня знань і вмінь студентів та його види.

7.2. Положення про заліки і екзамени у вузі.

7.3. Методичне забезпечення державної атестації студентів-випускників.


Тема 8. Методика організації виховної роботи керівника студентської групи.

8.1. Організаційні засади практичної виховної діяльності керівника студентської групи.

8.2. Сутність і зміст виховного процесу в академічній групі.

8.3. Особливості виховної роботи керівника групи на кожному курсі: від першого до останнього.


Тема 9. Методика використання сучасних інноваційних освітянських технологій.

9.1. Сутність і зміст кейс-методів та їх роль у вивченні фахових дисциплін.

9.2. Ділові ігри як активний метод проведення практичних занять з фахових дисциплін.

9.3. Метод дистанційного навчання.


Тема 10. Розвиток методології навчально-виховного процесу в контексті Болонської угоди.

10.1. Сутність Болонської угоди.

10.2. Зміст основних складових європейської освіти за Болонською угодою..

10.3. Перспективи розвитку вищої освіти України стосовно міжнародних стандартів.


9а. Практична частина – навчальним планом не передбачено.

^ 10. Список джерел

Основна навчальна література

 1. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с.

 2. Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. – 314 с.

 3. Вітвіцька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

 4. Вітвіцька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

 5. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Пер. с анг. / Общ. ред. и предисл. Зинченко В.П. и Жукова Ю.М. – М.: Прогресс, 1989. – 720 с.

 6. Чорний Г.М. Організація навчально виховного процесу у ВНЗ: Навч. посібник / Г. Чорний, М. Ястреб. – К.: НУБіП, 2008. – 122 с.


Додаткова навчальна література, що є в читальній залі бібліотеки НАУ

(каталожна скринька 6/37)

 1. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М.: Изд-во МГУ, 1969. – 160 с. (1972. – 256 с.).

 2. Галузяк В.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. – Вінниця, 2001. – 200 с.

 3. Ильина Т.А. Педагогика: Курс лекций. – М.: Просвещение, 1984. – 496 с.

 4. Мастера красноречия: Сборник. – М.: Знание, 1991. – 144 с.

 5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посібник. – Вид. 4-е доп. – К.: 2003. – 615 с.

 6. Ножин Е.А. Мастерство устного выступления. 3-е изд., переработ. – М.: Политиздат, 1989. – 255 с.

 7. Основи культури публічного виступу. Навч. посібник / Укладачі: Н.В. Лощинська, А.М. Безпаленко. – К.: Вид-во НАУ, 2000. – 50 с.

 8. Основы ораторского искусства и культуры речи. Метод. указания для слушат. пед. ф-та. – К.: УСХА, 1987. – 67 с.

 9. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для педагогических спец. вузов / Под ред. Зязюна И.А. – М.: Просвещение, 1989. – 302 с.

 10. Фіцула М.М. Педагогіка: Посібник. – К.: Академія, 2001. – 258 с.


Періодичні фахові видання, що надходять до читальної зали бібліотеки НАУ (каталожна скринька № 1)

 1. Вища освіта.

 2. Вища школа.

 3. Педагогіка і психологія.

 4. Сучасна освіта.

Наука і методика (Збірник наукових праць).

^ 11. Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів

не денних форм навчання

11.1. Заочна форма навчання з обсягом СаРС 26 годин

Зміст завдань:

а) закріплення та поглиблення знань, отриманих під час лекційних занять за темами 1, 4, 6 – 3 год.;

б) підготовка до семінарських занять за темами 5, 7 – 8 годин (з конспектами);

в) опанування програмовим матеріалом за темами 2, 3, 8, 9, 10 з наступним тестовим контролем під час сесії до заліку чи екзамену;

г) підготовка до заліку чи екзамену – час за розкладом деканату.


^ 11.2. Заняття за індивідуальним планом з обсягом СаРС – 36 годин.

Зміст завдань:

а) опанування програмовим матеріалом за темами 1-10 – 30 год.;

б) підготовка та захист модульних робіт № 1 і № 2 за розіграними варіантами 1-10 до заліку чи екзамену – 6 год.;

в) підготовка до заліку чи екзамену – час за особистим планом роботи.


^ 11.3. Заняття за екстернатною формою навчання з обсягом СаРС – 36 годин.

Зміст завдань:

а) опанування програмовим матеріалом за темами 1-10 – 30 год.;

б) підготовка та захист модульних робіт № 1 і № 2 за розіграними варіантами 1-10 до заліку чи екзамену – 6 год.;

в) підготовка до заліку чи екзамену – час за особистим планом.


Примітки:

1. Студенти не денних форм навчання отримують програми тем, що виносяться на САРС:

а) студенти-заочники – теми 2, 3, 8, 9, 10 та плани семінарських занять за темами 5, 7;

б) студенти з індивідуального навчання – теми 1-10;

в) студенти екстернатної форми навчання – теми 1-10.

2. Студенти не денних форм навчання отримують список навчальної літератури та каталожних матеріалів бібліотеки НАУ (пункти 10, 11 НМКД).

3. Студентам не денних форм навчання доводиться графік консульта-ційної роботи викладача на кафедрі (дні тижня і години).


^ Плани

семінарських занять зі студентами-заочниками за темами 5 і 7


Тема 5. Особливості методики проведення семінарських та практичних занять зі студентами спеціальності "Зовнішньоекономічна діяльність".

5.1. Сутність і мета семінарського заняття.

5.2. Види семінарських занять.

5.3. Підготовка студентів до семінару.

5.4. Функція керівника в проведенні семінарського заняття.

5.5. Доцільність розгляду тем з курсу "ЗЕД" на семінарських та практичних заняттях.

5.6. Сутність і мета практичних занять.

5.7. Підготовка до практичних занять.

5.8. Функція викладача в проведенні практичних занять.

5.9. Способи відпрацювання студентом пропущених семінарських і практичних занять.

5.10. Облік семінарських і практичних занять та оцінювання знань студентів.


Примітки:

 1. Кожен студент мусить мати конспект за темою і змістом занять.

 2. Література за пунктом 10 НМКД.


Тема 7. Методи контролю знань і вмінь студентів.

7.1. Сутність роботи викладача з контролювання знань студентів.

7.2. Сутність роботи викладача з контролювання вмінь.

7.3. Види контролю знань.

7.4. Модульно-рейтинговий контроль знань.

7.5. Оцінювання знань студентів за допомогою тестів з їх перевагами і недоліками.

7.6. Регламентація роботи з семестрового контролю знань і вмінь.

7.7. Державна атестація студентів.

7.8. Державний кваліфікаційний іспит.

7.9. Магістерська робота та основні етапи її підготовки.

7.10. Заключний етап підготовки магістерської роботи до захисту.

7.11. Процедура захисту магістерської роботи на засіданні ДЕК та оцінювання рівня відповідності студента-випускника ОКР.


Примітки:

1. Кожен студент мусить мати конспект за темою і змістом занять.

2. Література за пунктом 10 НМКД.


12. Доповнення та зміни до НМКД на наступні роки (до чергової акредитації спеціальності)
Скачати 324.9 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір324.9 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх