Оформлення пояснювальних записок дипломних та курсових проектів icon

Оформлення пояснювальних записок дипломних та курсових проектів


Схожі
Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) у Вінницькому національному...
Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей...
Київський національний університет...
Міністерства освіти І науки укріїни...
Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів та магістерських робіт...
Міністерство освіти І науки України...
Міністерство освіти І науки України...
Загальні рекомендації для написання курсових...
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових, дипломних І магістерських робіт...
Методичні вказівки...
Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломних робіт за спеціальністю «психологія»...
Міністерство освіти І науки України Вінницький державний технічний університет Методичні...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки України


Дружківський технікум

Донбаської державної машинобудівної академії


Методична розробка


СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА

ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК ДИПЛОМНИХ ТА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ


2009 р.


ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………………………..4

1 Вимоги до порядку викладу матеріалу……………………………………5

2 Вимоги до структурних елементів вступної частини ПЗ………………...5

3 Вимоги до структурних елементів основної частини ПЗ..…………….... 6

4 Вимоги до додатків ПЗ …………………………………………………… 7

5 Правила оформлення ПЗ…………………………………………………... 7

5.1 Загальні вимоги…………………………………………………………... 7

5.2 Викладання тексту ПЗ…………………………………………………….8

5.3 Нумерація сторінки ПЗ………………………………………………….. 10

5.4 Нумерація розділів та підрозділів, пунктів та підпунктів…………… .10

5.5 Ілюстрації………………………………………………………………… 10

5.6 Таблиці…………………………………………………………………….12

5.7 Переліки…………………………………………………………………...13

5.8 Формули та рівняння…………………………………………………......14

5.9 Посилання………………………………………………………………....14

5.10 Додатки…………………………………………………………………..15


Додаток А Приклад оформлення структурного елементу ПЗ «Зміст»…..16


Додаток Б Позначення пояснювальних записок та інших документів дипломних та курсових проектів……………………………………………18


Додаток В Приклад нумерації розділів, підрозділів та пунктів…………..20


Додаток Г Приклади оформлення ілюстрації та таблиці………………….21


ВСТУП


Методичні вказівки «Структура та правила оформлення пояснювальних записок дипломних та курсових проектів» встановлюють загальні вимоги до побудови, викладанню та оформленню пояснювальних записок. Викладені правила призначені спостити роботу та заощадити час студентів при розробці та оформленню пояснювальних записок.

Вказівки можуть бути використані при оформлені звітів з практики, звітів з науково – дослідних робіт й інших учбових документів.

Методичні вказівки «Структура та правила оформлення пояснювальних записок дипломних та курсових проектів» розроблені згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки та техніки. Структура та правила оформлення», міждержавним стандартом ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам», також згідно методичних вказівок «Структура і правила оформлення текстових документів» Донбаської державної машинобудівної академії, які затверджені у 1999 році. 1. ^ ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ


Пояснювальна записка (ПЗ) має слідуючи структурні елементи:


а) вступну частину:


1) титульний аркуш (обкладинка);

2) завдання на проектування;

3) календарний план;

4) реферат;

5) зміст;


б) основну частину:

1) вступ;

2) суть ПЗ;

3) висновки;

4) рекомендації;

5) перелік посилань;


в) додатки.


 1. ^ ВИМОГИ ДО СТУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ ПЗ


2.1 Титульний аркуш (обкладинка)


2.1.1 Титульний аркуш є першою сторінкою ПЗ.

2.1.2 Титульний аркуш містить у собі дані, котрі розміщуються в слідуючій послідовності:

 • назву Міністерства;

 • назву технікуму;

 • гриф затвердження;

 • ініціали та прізвище автора ПЗ з підписом;

 • підписи відповідальних осіб, включаючи керівника роботи;

 • рік складання ПЗ.
  1. Завдання на проектування


2.2.1 Вимоги до оформлення завдання на проектування – згідно методичних вказівок до виконання конкретних проектів.


^ 2.3 Календарний план


2.3.1 Вимоги до оформлення календарного плану – згідно методичних вказівок до виконання конкретних проектів.


2.4 Реферат


2.4.1 Реферат повинен бути коротким (не більше 500 слів), інформативним й мати відомості про об’єм ПЗ, кількості ілюстрацій, таблиць, кількість джерел за переліком посилань.

2.4.2 Текст реферату повинен віддзеркалювати інформацію, подано в ПЗ:

 • ціль роботи;

 • результати та їх новизну;

 • основні конструктивні, технологічні та техніко – експлуатаційні характеристики й показники;

 • рекомендації що до використання результатів роботи;

 • економічну ефективність;

 • значимість роботи та висновки.

2.4.3 Бажано, щоб реферат займав одну сторінку формату А4.


2.5 Зміст


2.5.1 Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки.

2.5.2 Приклад оформлення змісту пояснювальної записки наведено в додатку А.


 1. ^ ВИМОГИ ДО СТУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ПЗ


3.1 Вступ


3.1.1 У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасно стану проблеми;

- світові тенденції рішення поставлених задач;

- актуальність даної роботи;

- ціль роботи та область застосування.

3.2.1 Вступ розташовують після змісту, починаючи з нової сторінки.


3.2 Суть ПЗ


3.2.1 Суть ПЗ викладають, розбивши матеріали на розділи. Розділи можуть ділитися на підрозділи та пункти. Кожен пункт може ділитись на підпункти, але вони повинні мати закінчену інформацію.

3.2.2 Вимоги до суті ПЗ – згідно методичних вказівок до виконання конкретного проекту.


3.3 Висновки


3.3.1 Висновки розташовують після викладання суті ПЗ на новій сторінці.

3.3.2 У висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи, народногосподарську значимість роботи.


3.4 Рекомендації


3.4.1 Рекомендації розташовують після висновків, починаючи з нової сторінки.

3.4.2 Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені в ПЗ.


^ 3.5 Перелік посилань


3.5.1 Перелік джерел, на котрі посилаються в основній частині ПЗ, повинен бути приведений в кінці ПЗ й розпочинатись з нової сторінки. В відповідних місцях тексту повинні бути посилання.

Бібліографічні описання в переліку посилань приводять в порядку в якому вони вперше згадуються у тексті. Порядкові номера описань в переліку є ссилками в тексті (номерні посилання).


^ 4 ВИМОГИ ДО ДОДАТКІВ ПЗ


4.1 Призначення додатків


4.1.1 В додатках розташовують матеріал, котрий є необхідним для повноти ПЗ, але включення його в основу частину ПЗ зможе змінити упорядковане та логічне уявлення про роботу.


^ 4.2 Типи додатків


4.2.1 В додатки можуть бути включені:

 • доповнюючі ілюстрації або таблиці;

 • робочі креслення та ескізи;

 • технологічні процеси;

 • описання комп’ютерних програм, розроблених в процесі виконання проекту.
 1. ^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПЗ


5.1 Загальні вимоги


5.1.1 ПЗ виконують рукописним, або машинним (за допомогою комп’ютерної техніки) способами на одній стороні аркушу білого паперу.

При рукописному способі ПЗ виконують висотою букв та цифр не менше 2,5мм із розрахунку до 37 рядків на сторінці. Текст треба писати лише чорною, або фіолетовою пастою.

При машинному способі ПЗ виконують із розрахунку не більше 40 рядків на сторінці.

   1. ПЗ оформляють на аркушах формату А4 (210х297мм) з рамкою (ліва сторона – 20мм, інші – 5мм).

Текст слід писати (друкувати), додержуючись слідучих розмірів полів: верхнє та нижнє – не менше 10мм від рамки; праве та ліве – не менш 3мм від рамки.

5.1.3 На сторінці ПЗ на котрій розміщено зміст виконують основний напис за ГОСТ 2.104-68 за формою 2, на інших сторінках – за формою 2а. Позначення пояснювальної записки в відповідних графах форм 2 та 2а за ГОСТ 2.104-68 вказано в додатку Б.

5.1.4 Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчисткою або зафарбуванням білою фарбою й нанесенням на тому ж місці або поміж рядків виправленого зображення вручну. Виправлення повинне мати такий же колір, як і основний текст.

5.1.5 Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «РЕКОМЕНДАЦІЇ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «Додатки» не нумерують, але їх назви є заголовками структурних елементів.

5.1.6 Розділи та підрозділи повинні мати заголовки.

5.1.7 Заголовки структурних елементів ПЗ та заголовки розділів слід розташовувати по середині рядка й писати (друкувати) прописними буквами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів та пунктів ПЗ слід починати з абзацного відступу й писати (печатати) рядковими буквами, крім першої прописної, не підкреслюючи, без крапки наприкінці.

5.1.8 Якщо заголовок складається із двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Переніс слів в заголовці не допускається.

5.1.9 Відстань між заголовком й подальшим або попереднім текстом повинна бути:

- при рукописному способі – не менше 10мм;

- при машинному способі – не менше двох рядків.

5.1.10 Не дозволяється розташовувати назву розділу, підрозділу, а також пункту та підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.


^ 5.2 Викладання тексту ПЗ


5.2.1 Текст ПЗ повинен бути стислим, чітким й не допускати різних тлумачень.

При викладенні обов’язкових вимог в тесті повинні застосовуватись слова «повинен», «слід», «необхідно», «треба щоб», «дозволяється тільки», «не допускається», «забороняється», «не слід». При викладені других положень слід вживати слова «можуть», «можливо», «в разі» й т.п.

При цьому дозволяється використовувати оповідальну форму викладання тексту, наприклад: «застосовують», «вказують» й т.п.

5.2.2 В ПЗ не дозволяється:

- застосовувати звороти розмовної мови;

- застосовувати скорочення слів, крім установлених правилами орфографії, відповідними державами стандартами;

- скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони використовуються без цифр, за винятком фізичних величин в головках і боковика таблиць.

5.2.3 В ПЗ, за винятком формул, таблиць й ілюстрацій, не допускається:

- застосовувати математичний знака мінус (-) перед від’ємними значеннями величин (слід писати слово «мінус»);

- застосовувати знак «Ø» для позначення діаметра (слід писати слово «діаметр»);

- застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад: >(більше), <(менше), = (дорівнює), а також знак №(номер), % (процент) то що;

- застосовувати індекси стандартів без реєстраційного номера.

5.2.4 В ПЗ числові значення величин з позначенням одиниць фізичних одиниць та одиниць рахунку слід писати (печатати) цифрами, а числа від одиниці до дев’яти без позначення одиниць фізичних величин й одиниць рахунку – словами.

Приклади

 1. Провести випробування п’яти труб, кожна довжиною 5м.

 2. Відібрати 15 труб для випробування на тиск.

5.2.5 Якщо в тексті приводиться ряд числових значень, виражених в одній й тій же одиниці фізичних одиниць, то її вказують лише після останнього числового значення,

Наприклад: 1,50; 1,75; 2,00 м

5.2.6 Якщо в ПЗ приводять діапазон числових значень фізичних величин, то позначення одиниці фізичної величини вказується після останнього числового значення діапазону.

Приклади

 1. Від 1 до 5 кг.

 2. Від 10 до 100 мм.

 3. Від плюс 10 до мінус 40ºС.

Недопустимо відокремлювати одиницю фізичної величини від числового значення (переносити їх на різні рядки або сторінки), крім одиниць фізичних величин, розташованих в таблицях, виконуваних машинним способом.

5.2.7 Округлення числових значень величин до першого, другого и т.д. десятинного знака повинно бути однаковим, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00; 2,25 мм.

5.2.8 Дробові числа необхідно приводити у вигляді десятинних дробів, за винятком розмірів в дюймах, котрі слід записувати в один рядок через косу риску, наприклад:

, (але не ; )


5.3 Нумерація сторінок ПЗ


5.3.1 Сторінки ПЗ слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації всього тексту ПЗ.

5.3.2 Титульний аркуш (обкладинку) включають в загальну нумерацію сторінок ПЗ. Номер сторінки на титульному аркуші (обкладинці) не проставляють.

5.3.3 ілюстрації та таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають в загальну нумерацію ПЗ.


^ 5.4 Нумерація розділів та підрозділів, пунктів та підпунктів


5.4.1 Розділи, підрозділи, пункти та підпункти ПЗ слід нумерувати арабськими цифрами.

5.4.2 Розділи ПЗ повинні мати порядкову нумерацію в межах суті ПЗ й позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад: 1,2,3 и т.д.

5.4.3 Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.

Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу розділених крапкою. Після номера підрозділу крапки не ставлять,

Наприклад: 1.1, 1.2 и т.д.

5.4.4 Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу.

Номер пункту складається із номера розділу та порядкового номера пункту або номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, розділених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад: 1.1, 1.2 або 1.1.1, 1.1.2 и т.п.

Приклад нумерації наведений в додатку В.

5.4.5 Якщо розділ або підрозділ складається із одного пункту або пункт складається із одного підпункту, його нумерують.


5.5 Ілюстрації


5.5.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми) слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, або, при необхідності в додаткову до ПЗ.

5.5.2 Ілюстрації можуть мати назву, яку слід писати (печатати) рядковими літерами (крім першої прописної). Назву розташовують під ілюстрацією через тире після слова «Рисунок – , наприклад: «Рисунок 2.1 – Схема структурна».

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисуночний текст). Назву ілюстрації розміщують після пояснювальних даних.

Приклад оформлення ілюстрації наведено на рисунку Г.1 додатка Г.

5.5.3 Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій які приведені в додатках.

Номер ілюстрації складається із номера розділу та порядкового номера ілюстрації, розділених точкою, наприклад: рисунок 2.1 перша ілюстрація другого розділу.

Дозволяється, нумерувати ілюстрації наскрізною нумерацією.

Ілюстрації кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку; наприклад: рисунок Б.2.

5.5.4 Якщо в ПЗ одна ілюстрація, її нумерують згідно вимогам п.5.5.3.

5.5.5 На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в тексті.

При посиланнях на ілюстрації в тексті слід писати «…..відповідно з рисунком 2.2» при нумерації в межах розділу та «…..відповідно з рисунком 2» при наскрізній нумерації. Дозволяється писати скорочено слово «рис.___».

5.5.6 Якщо ілюстрація не розміщується на одній сторінці дозволяється перенести її, розташувавши назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, під ними позначити «Рисунок____аркуш_____».


5.6 Таблиці


5.6.1 Таблицю (рисунок 1)слід розташовувати безпосередньо після тексту в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці, або, при необхідності, в додатку до ПЗ.

Дозволяється розташовувати таблицю вздовж довгої сторони аркуша.

Таблиця ____________-__________________________________________

номер назва таблиці
Боковик (графа для заголовків рядків)

Графи (колонки)

Рисунок 1- Структура таблиці


5.6.2 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядкової нумерації в межах розділу, за винятком таблиць які приводяться в додатках.

Номер таблиці складається із номера розділу та порядкового номера таблиці, розділених крапкою, наприклад: таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Допускається нумерувати таблиці наскрізною нумерацією. Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатку, наприклад: таблиця В.1.

На всі таблиці повинні бути дані посилання тексті, при посиланнях слід писати (печатати) слово «таблиця» або «табл.» вказуючи її номер.

5.6.3 Якщо в ПЗ одна таблиця її нумерують згідно вимогам п.5.6.2.

5.6.4 Слова «Таблиця» та номер таблиці вказують зліва над таблицею.

Таблиця може мати назву, котру слід писати (печатати) рядковими літерами (крім першої приписної). Назву розміщують над таблицею, через тире після номера таблиці пишуть її назву, наприклад: «Таблиця 2.1-Фізико – механічні характеристики матеріалу».

5.6.5 Заголовки граф та рядків таблиці слід писати (печатати) з прописної літери, а підзаголовки граф – з рядкової літери, якщо вони складають одне речення з заголовок, або з прописної літери, якщо вони мають самостійне значення. На кінці заголовків й підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки та підзаголовки граф вказують в однині.

5.6.6 Таблицю зліва, справа та знизу, як правило, обмежують лініями.

Розділяти заголовки та підзаголовки боковика та граф діагональними лініями не дозволяється.

Горизонтальні та вертикальні лінії, розмежовуючі рядки таблиці, дозволяється не проводити, якщо їх відсутність не затрудняє користування таблицею.

Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від решти таблиці.

5.6.7 Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю ділять на частини, розміщуючи одну частину під другою або рядом, або переносять частину таблиці на слідуючу сторінку. При цьому в кожній частині таблиці повторюють її головку та боковик.

Слово «Таблиця» вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «продовження таблиці» вказуючи її номер.

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається й її продовження буде на слідуючій сторінці, в першій частини таблиці нижню горизонтальну лінію обмежуючу таблицю не проводять.

Приклад оформлення таблиці наведено в додатку Г.

5.6.8 Графу «Номер по порядку» в таблицю включати не дозволяється.


5.7 Переліки


5.7.1 Переліки, при необхідності, можуть бути приведені в середині пунктів або підпунктів. Перед переліками ставлять двокрапку.

5.7.2 Перед кожного позицією переліків слід становити рядкову букву зі скобкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри зі скобкою (другий рівень деталізації)

Приклад

а) інструментальні сталі:

1) вуглецеві;

2) леговані;

3) швидкоріжучі;

б) металокерамічні тверді сплави;

в) ріжуча кераміка.

5.7.3 Переліки першого рівня деталізації слід писати (печатати) рядковими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.


^ 5.8 Формули та рівняння


5.8.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка.

Вище та нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

5.8.2 Формули та рівняння в ПЗ (за винятком формул та рівнянь, приведених в додатках) слід нумерувати наскрізною нумерацією в межах розділу арабськими цифрами.

Номер формули або рівняння складається із номера розділу та порядкового номера формули чи рівняння, розділених крапкою, наприклад: формула (1.3) – третя формула першого розділу.

Номер формули або рівняння в скобках указують на рівні формули або рівняння в крайньому правому положенні на рядку.

Допускається нумерувати формули та рівняння наскрізною нумерацією.

5.8.3 Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів котрі входять в формули чи рівняння, слід приводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в котрій вони дані у формулі чи рівнянні.

Пояснення значень кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзаца слово «де» без двокрапки.

Приклад

«Відомо, що


, (3.1)


де М1, М2-математичне сподівання;

σ1, σ2- середнє квадратичне відхилення міцності та навантаження [23]».


5.8.4 Якщо в ПЗ лише одна формула або рівняння, їх нумерують згідно вимогам п.5.8.2.


5.9 Посилання


5.9.1 Посилання в тексті ПЗ на джерела слід позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «...в роботах [1-7]...».

5.9.2 При посиланнях на розділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки вказують їх номера.

При посиланнях слід писати «...в розділі 4...», «…дивись 2.1...», «…на рисунку 1.3…», «…в таблиці 3.2…», «…(див.табл.3.2)…», «…по формулі (3.1)…», «…в додатку Б…».


5.10 Додатки


5.10.1 Додатки слід оформляти як продовження ПЗ на її наступних сторінках, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них в ПЗ.

5.10.2 Додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, написаний (надрукований) угорі рядковими буквами з першою прописною симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком прописними буквами повинно бути написано (надруковано) слово «Додаток___» та прописна літера, яка відзначає додаток.

5.10.3 Один додаток позначається як додаток А.

5.10.4 Додатки повинні мати загальну з рештою ПЗ наскрізну нумерацію сторінок.

5.10.5 Якщо в тексті додатка є ілюстрації, таблиці, формули та рівняння їх слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад: рисунок Г.3 – третій рисунок додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша формула додатка А.

Якщо додаток має одну ілюстрацію, одну таблицю, одну формулу їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула (В.1).

Додаток А

(довідковий)

Приклад оформлення структурного елементу ПЗ

«ЗМІСТ»
ЗМІСТ


Вступ…………………………………………………………….…………6

 1. Технологічний розділ…………………………………………………7

  1. 1.1 Аналіз деталі…………………………………………………………..7

  2. 1.2 Хімічний склад матеріалу деталі, механічні якості………………...8

  3. 1.3 Спосіб одержання заготовки…………………………………………8

...............................................................................................................

…………………………………………………………………………

1.9 Складання маршруту обробки деталі……………………………….21

2 Експлуатаційний розділ……………………………………………….23

2.1 Характеристика, визначення структури та періодичності

роботи…………………………………………………………………….23

2.2 Складання графіка технологічного обслуговування верстатів з ЧПУ……………………………………………………………………….24

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

3 Конструкторський розділ……………………………………………..32

3.1 Модернізація механізмів верстатів з ЧПУ…………………………32

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

4 Організаційний розділ…………………………………………………54

4.1 Організація оснащення робочого місця електромеханіка………………………………………………………….54

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

4.3 Протипожежні заходи, охорона праці та навколишнього
середовища на роботу місці електромеханіка…………………………62

Основний напис для текстових конструкторських документів за ГОСТ 2.104-68 (форма 2)
Додаток Б

(обов’язковий)

Позначення пояснювальних записок та інших документів дипломних та курсових проектів.


ГОСТ 2.201-68 встановлює єдину знеособлену класифікаційну систему позначення виробів та їх конструкторських документів.

Даним документом вводиться система позначення усіх текстових та графічних документів які розробляються в технікумі.


Курсові проекти слід позначити за наведеною схемою.


КП. ХХ. ХХХХ. Х. ХХ. Х. ОО

Номер складальної одиниці

(для складальних креслень)

Варіант проекту
Вид проекту (1-теоретичний; 2-практичний)Перші літери слів назви предмету

(не більше чотирьох літер)


Позначення спеціальності (ОВ, ОМ, ЛВ, ЗВ)
Дипломні проекти слід позначити и за слідуючою схемою


ДП. ХХ. Х. ХХ. Х. ОО

Номер складальної одиниці

(для складальних креслень)

Варіант проектуВид проекту (1-теоретичний; 2- практичний)
Позначення спеціальності (ОВ, ОМ, ЛВ, ЗВ)
Складові проекту (конструкторські документи згідно ГОСТ 2.102-68) в кінці позначення повинні мати шифр документа:

 • пояснювальна записка – ПЗ;

 • складальне креслення - СБ;

 • схеми – за ГОСТ 2.701-84.

Слід мати на увазі що:

 • специфікації складальних креслень та креслення деталі не мають шифрів;

 • позначення креслень деталей, які входять до складу проекту, повинні закінчуватись на цифру відмінну від нуля;

 • на етикетках, які наклеюють на пояснювальні записки, слід писати (друкувати) шифр проекту, тобто без літер шифру – ПЗ.Зразки етикеток наведено на рисунку Б.1 та рисунку Б.2.
Рисунок Б.1 – Етикетка дипломного проектуРисунок Б.2 – Етикетка курсового проекту

Додаток В

(довідковий)

Приклад нумерації розділів, підрозділів та пунктів


 1. ^ ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
  1. Проектування ливарної технології
   1. Аналіз технологічності виливка

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..


   1. Вибір технологічності виготовлення виливка. Визначення роз’єму форми

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..


1.1.7 Проектування та розрахунок ливникової системи

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..


  1. Технологічний процес виготовлення виливка
   1. Вибір формовочних та стрижньових сумішей

……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..


   1. Вибір ливарної форми

…………………………………………………………………


  1. Технологічна карта виготовлення виливка


^ 2 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

2.1 …………………………………………………………………


2.2 …………………………………………………………………


3 ПРОЕКТ ДІЛЬНИЦІ ЛИВАРНОГО ЦЕХА

3.1 …………………………………………………………………


і т.д.

Додаток Г

(довідковий)


Приклади оформлення ілюстрації та таблиці

1 – бункер;

2; 3 – піноутворюючі решітки;

4 – сепаратор;

5 – колектор;


6 – патрубок;

7 – устрій подачі води;

8 – переливна труба;

9 – приймальна воронка;

10 – задвижка.


Рисунок Г.1 – Схема будови та роботи пінного фільтра


Таблиця Г.1 – Технологічні бази


Номер операції

Найменування операції

Технологічні бази

005

Фрезерно-центрувальна

Зовнішня поверхня  44 та торець

010

Токарна з ЧПК

Центрові отвори та зовнішня поверхня  50

Продовження таблиці Г.1


Номер операції

Найменування операції

Технологічні бази

020

Токарна з ЧПК

Центрові отвори та зовнішня поверхня  50

025

Вертикально-фрезерна

Зовнішня поверхня  42 h14 та торець

030

Радиально-свердлильна

Зовнішня поверхня  42 h14 та торець

035

Токарно-гвинторізна

Центрові отвори та зовнішня поверхня  50

045

Полірувальна

Центрові отвори та зовнішня поверхня  50
Скачати 222.8 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір222.8 Kb.
ТипДиплом, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх