Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено icon

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено


Схожі
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” київ 2009...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060101 Правознавство” Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060101 Правознавство” Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" київ 2009...Загрузка...
скачать
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет


Кафедра трудового, земельного і екологічного права


Земельно-орендні правовідносини


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство»


Затверджено

на засіданні кафедри трудового, земельного

та екологічного права

Протокол № __

від «__» __________ 2009 р.


Декан юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С. ____________


Київ - 2009


Робоча навчальна програма з дисципліни «Земельно-орендні правовідносини».


Укладач:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.


Лектор:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.


Викладач:

к.ю.н., доц. Мірошниченко А.М.


Рецензент:

к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.


Декан

Юридичного факультету

д.ю.н. Гриценко І.С. ___________


Погоджено

з науково-методичною комісією

«___» _____________ 2009 р.


_____________________

^ Підпис голови НМК факультету


Затверджено

на засіданні кафедри трудового, земельного та екологічного права:

Протокол № ___

від “___” ___________ 2009 року


Зміст


І. ВСТУП 4

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ 6

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 8

^ IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 9

Змістовний модуль 1. Загальні правові засади земельно-орендних відносин 9

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 9

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1. 11

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1 12

Змістовний модуль 2. Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід 13

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 13

2. Контрольні завдання до змістовного модуля 2 17

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2: 18

^ V. ЛІТЕРАТУРА 19

1. Перелік основних нормативних актів 19

2. Перелік спеціальної літератури 20

І. ВСТУПВ умовах мораторію на відчуження значної частини земель сільськогосподарського призначення роль оренди земельних ділянок у забезпеченні потреб економіки України, особливо її аграрного сектору, у земельних ділянках, важко переоцінити.

Український законодавець приділяє велику увагу регулюванню земельно-орендних правовідносин. Проте, на жаль, дуже часто законодавче втручання має суто негативний ефект, підриваючи численними формальними вимогами (які, до того ж, часто змінюються) до договорів оренди землі стабільність орендних відносин.

За такої ситуації укладення юридично стійкого, збалансованого договору оренди землі, невразливого для оспорювання, є справою вкрай складною. Непростими є і задачі правового аналізу вже укладених договорів, їх тлумачення тощо. Тому поглиблене вивчення правового регулювання земельно-орендних правовідносин, поєднане із орієнтуванням у практиці його застосування, є вкрай необхідним для майбутнього практикуючого юриста. Не менш важливим є і формування поглядів правників на шляхи вдосконалення існуючого правового регулювання земельно-орендних правовідносин.

Робоча навчальна програма з курсу «Земельно-оренді правовідносини» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності «Правознавство».

Навчальна дисципліна «Земельно-орендні правовідносини» розрахована на 18 лекційних годин, 14 годин практичних занять та 40 годин самостійної роботи. Підсумкова атестація проводиться у формі заліку.

^ Метою та завданням навчальної дисципліни є отримання теоретичних знань у сфері правового регулювання земельно-орендних відносин, а також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією норм земельного законодавства, що регламентує відносини оренди землі.

^ Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельно-орендних відносин, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.

^ Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, інших актів земельного законодавства, які спрямовані на регулювання відносин оренди землі. Студенти також мають знати відповідні теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права.

^ Студент повинен вміти: самостійно вирішувати задачі на практичних заняттях, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти законодавства, що регулюють відносини із оренди землі.

^ Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна «Земельно-орендні правовідносини» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» напряму підготовки «Право» на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціалізація «Земельне та екологічне право»).

Дисципліна відноситься до переліку навчальних курсів самостійного вибору вищого навчального закладу і викладається студентам, що навчаються за програмою підготовки бакалаврів, у ІІ семестрі 4 курсу навчання.

Для успішного вивчення даного курсу студентами їм необхідна наявність основних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо, а також оволодіння базовим курсом «Земельне право».

«Земельно-орендні правовідносини» як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін еколого-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами, як «Земельне право», що вивчається студентами юридичного факультету на 3 курсі, та «Екологічне право», що вивчається студентами юридичного факультету на 4 курсі, і спрямована на поглиблення знань, здобутих при вивченні цих курсів.
^

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬКонтроль знань студентів зі спецкурсу включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 30 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.

Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна кількість балів - 60) та кількість балів, отриманих на заліку (максимальна кількість балів – 40).


Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр.

Змістовний модуль 1

Змістовний модуль 2

Залік

Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів

30 балів

30 балів

40 балів

100 (30+30+40) балів


^ 1. Поточний контроль знань.

Поточний контроль включає вирішення задач, експрес-опитування, тестування, обговорення питань курсу, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.

При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, рівень знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, експрес-опитувань, тестування та письмових контрольних робіт.


Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:


^ Форми контролю знань студентів при поточному контролі

Оцінка (у балах)

Усна відповідь (вирішення задачі, відповідь на теоретичне питання)

4

Доповнення відповіді

1

Експрес-опитування

2

Самостійна робота

3

Тестування

2

Виконання індивідуального завдання (в т.ч. написання реферату)

3

Модульна контрольна робота

5


^ 2. Модульний контроль знань

Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульну контрольну роботу.

Протягом семестру виконується 2 модульні контрольні роботи.


^ 3. Підсумковий семестровий контроль

Підсумковий семестровий контроль у формі заліку передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на заліку.

Студент вважається таким, що склав залік, якщо він набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, що відповідає оцінці «задовільно», а саме:


За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

зараховано

85 – 89

75 – 84

65 – 74

60 – 64

35 – 59

не зараховано

1 – 34Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за семестр

ЗМ1

ЗМ2

Оцінка, отримана на заліку

^ Підсумкова оцінка

Поточні оцінки у балах

15

17

30

20(ЗМ1)+

22(ЗМ2)+

30 (залік) =72

Оцінка за модульну контрольну роботу

5

5

Всього, у балах

15+5=20

17+5=22^

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬТема

Кількість годин

Лекції

Практичні

заняття

Самостійна робота

^ Змістовний модуль 1. Загальні правові засади земельно-орендних відносин

1

Загальна характеристика земельно-орендних правовідносин

2

1

4

2

Місце земельно-орендних правовідносин у системі правовідносин землекористування

2

-

2

3

Історія розвитку земельно-орендних правовідносин в Україні

1

-

4

4

Правове регулювання відносин щодо укладення та реєстрації договорів оренди землі

2

2

4
^ Модульна контрольна робота
1
Змістовний модуль 2. Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід

5

Форма та зміст договору оренди землі

4

5

10

6

Порядок і підстави зміни, припинення та поновлення договорів оренди землі

2

2

6

7

Суборенда землі

2

-

2

8

Судова практика вирішення спорів, що виникають із земельно-орендних відносин

2

2

4

9

Зарубіжний досвід правового регулювання земельно-орендних відносин

1

-

4
^ Модульна контрольна робота
1Усього:

18

14

40
^

IV. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ
Змістовний модуль 1. Загальні правові засади земельно-орендних відносин
1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентаТема 1. Загальна характеристика земельно-орендних правовідносин (7 год.)


Лекція 1. Загальна характеристика земельно-орендних правовідносин

 1. Поняття оренди землі.

 2. Поняття земельно-орендних правовідносин.

 3. Елементи земельно-орендних правовідносин.

 4. Законодавство про оренду землі.


Практичне заняття 1. Загальна характеристика земельно-орендних правовідносин

 1. Поняття оренди землі.

 2. Законодавство про оренду землі.

 3. Спеціальні правила про оренду землі (порівняно із орендою інших видів майна)


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Поняття оренди землі.

 2. Законодавство про оренду землі.


Рекомендована література:

Основні джерела: -, -.

Додаткові джерела: , , , , , , , , -, -.

Нормативно-правові акти: , , , -, .


Тема 2. Місце земельно-орендних правовідносин у системі правовідносин землекористування (4 год.)


Лекція 1. Місце земельно-орендних правовідносин у системі правовідносин землекористування

 1. Найом земельної ділянки за цивільним законодавством.

 2. Співвідношення оренди землі із емфітевзисом, суперфіцієм та сервітутом.

 3. «Речові» елементи у праві оренди землі за чинним законодавством України.

 4. Співвідношення із використанням земельної ділянки без надання окремого титулу з дозволу власника.

 5. Співвідношення оренди землі та «оренди» земельних часток (паїв).


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Найом земельної ділянки за цивільним законодавством.

 2. Співвідношення оренди землі із емфітевзисом, суперфіцієм та сервітутом.

 3. «Речові» елементи у праві оренди землі за чинним законодавством України.

 4. Співвідношення із використанням земельної ділянки без надання окремого титулу з дозволу власника.

 5. Співвідношення оренди землі та «оренди» земельних часток (паїв).Рекомендована література:

Основні джерела: -, , .

Додаткові джерела: , , , , , -.

Нормативно-правові акти: , , , -.


Тема 3. Історія розвитку земельно-орендних правовідносин в Україні (5 год.)


Лекція 1. Історія розвитку земельно-орендних правовідносин в Україні

 1. Ролейний закуп у Київській Русі.

 2. Чиншове право.

 3. Оренда землі за Зводом законів Російської імперії.

 4. Трудова оренда землі перших років радянської влади.

 5. Ліквідація земельно-орендних відносин під час колективізації.

 6. Приховані форми оренди землі у радянський період.

 7. Сучасний період розвитку земельно-орендних правовідносин (після 1990 року).


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Ролейний закуп у Київській Русі.

 2. Чиншове право.

 3. Оренда землі за Зводом законів Російської імперії.

 4. Трудова оренда землі перших років радянської влади.

 5. Ліквідація земельно-орендних відносин під час колективізації.

 6. Приховані форми оренди землі у радянський період.


Рекомендована література:

Основні джерела: , , , , .

Додаткові джерела: , , .

Нормативно-правові акти: , , , , , , , .


Тема 4. Правове регулювання відносин щодо укладення та реєстрації договорів оренди землі (8 год.)


Лекція 1. Правове регулювання відносин щодо укладення та реєстрації договорів оренди землі

 1. Загальний порядок укладення договору оренди земельної ділянки.

 2. Складання проекту відведення земельної ділянки.

 3. Реєстрація договору оренди землі.

 4. Право вимагати укладення договору оренди земельної ділянки.

 5. Укладення договору оренди земельної ділянки державної (комунальної) власності за результатами земельних торгів (аукціонів).

 6. «Продаж» права оренди.


Практичне заняття 1. Правове регулювання відносин щодо укладення та реєстрації договорів оренди землі

 1. Загальний порядок укладення договору оренди земельної ділянки.

 2. Особливості складення договору оренди землі як «документу, що посвідчує прав на земельну ділянку».

 3. Реєстрація договору оренди землі.

 4. Право вимагати укладення договору оренди земельної ділянки.

 5. Укладення договору оренди земельної ділянки державної (комунальної) власності за результатами земельних торгів (аукціонів).

 6. Особливості надання в оренду земельних ділянок із розташованими на них будівлями і спорудами.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Складання проекту відведення земельної ділянки.

 2. Особливості складення договору оренди землі як «документу, що посвідчує прав на земельну ділянку».

 3. Реєстрація договору оренди землі.

 4. Право вимагати укладення договору оренди земельної ділянки.

 5. Розпорядження земельними ділянками державної (комунальної) власності при наданні їх в оренду.


Рекомендована література:

Основні джерела: , , , .

Додаткові джерела: , , , .

Нормативно-правові акти: , , , , , , , , .


Модульна контрольна робота


^

2. Контрольні запитання до змістовного модуля 1.


 1. Поняття оренди землі.

 2. Поняття земельно-орендних правовідносин.

 3. Елементи земельно-орендних правовідносин.

 4. Законодавство про оренду землі.

 5. Спеціальні правила про оренду землі (порівняно із орендою інших видів майна)

 6. Найом земельної ділянки за цивільним законодавством.

 7. Співвідношення оренди землі із емфітевзисом, суперфіцієм та сервітутом.

 8. «Речові» елементи у праві оренди землі за чинним законодавством України.

 9. Співвідношення із використанням земельної ділянки без надання окремого титулу з дозволу власника.

 10. Співвідношення оренди землі та «оренди» земельних часток (паїв).

 11. Загальна характеристика розвитку земельно-орендних правовідносин в Україні

 12. Ролейний закуп у Київській Русі.

 13. Чиншове право.

 14. Оренда землі за Зводом законів Російської імперії.

 15. Трудова оренда землі перших років радянської влади.

 16. Ліквідація земельно-орендних відносин під час колективізації.

 17. Приховані форми оренди землі у радянський період.

 18. Сучасний період розвитку земельно-орендних правовідносин (після 1990 року).

 19. Загальний порядок укладення договору оренди земельної ділянки.

 20. Складання проекту відведення земельної ділянки.

 21. Реєстрація договору оренди землі.

 22. Право вимагати укладення договору оренди земельної ділянки.

 23. Укладення договору оренди земельної ділянки державної (комунальної) власності за результатами земельних торгів (аукціонів).

 24. «Продаж» права оренди.

 25. Особливості надання в оренду земельних ділянок із розташованими на них будівлями і спорудами.^

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 1Дайте письмові розгорнуті відповіді на наступні питання:

 1. Співвідношення оренди землі із емфітевзисом, суперфіцієм та сервітутом.

 2. Укладення договору оренди земельної ділянки державної (комунальної) власності за результатами земельних торгів (аукціонів).
^

Змістовний модуль 2. Договір оренди землі, суборенда землі, судова практика, зарубіжний досвід
1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента
Тема 5. Форма та зміст договору оренди землі (19 год.)


Лекція 1. Загальна характеристика договору оренди землі

 1. Загальна характеристика договору оренди землі як правочину.

 2. Форма договору оренди землі.

 3. Перелік та значення істотних умов договору оренди землі.

 4. Неукладеність, недійсність (оспорюваність та нікчемність) договорів, що не містять необхідних істотних умов.


Лекція 2. Характеристика окремих умов договору оренди землі

 1. Об'єкт оренди. Оренда «ідеальних часток земельної ділянки».

 2. Строк дії договору оренди.

 3. Орендна плата.

 4. Умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду.

 5. Умови збереження стану об'єкта оренди.

 6. Умови і строки передачі земельної ділянки орендарю.

 7. Умови повернення земельної ділянки орендодавцеві.

 8. Існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки.

 9. Визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини.

 10. Відповідальність сторін.

 11. Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.

 12. «Факультативні» умови договору оренди землі.


Практичне заняття 1. Форма та зміст договору оренди землі.

 1. Провести правовий аналіз наданого викладачем договору оренди земельної ділянки.


Завдання для самостійної роботи (10 год.)

 1. Скласти договір оренди земельної ділянки, що перебуває у державній власності, у разі використання орендарем нежитлового приміщення у багатоповерховому житловому будинку.

 2. Скласти договір оренди присадибної земельної ділянки разом із розташованими на ділянці житловим будинком та багаторічними насадженнями.

 3. Скласти договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення для будівництва та експлуатації наземного магістрального трубопроводу.


^ Рекомендована література:

Основні джерела: -, -, , , .

Додаткові джерела: -, , , , , -, , .

Нормативно-правові акти: -, -, .


Тема 6. Порядок і підстави зміни, припинення та поновлення договорів оренди землі (10 год.)


Лекція 1. Порядок і підстави зміни, припинення та поновлення договорів оренди землі

  1. Загальна характеристика підстав та порядку зміни та припинення договору оренди землі.

  2. Зміна і припинення договору оренди землі за згодою сторін.

  3. Розірвання та зміна договору на вимогу однієї з сторін: підстави та порядок.

  4. Практика анулювання реєстрації договору оренди землі органами земельних ресурсів: правова оцінка.

  5. Поновлення договорів оренди землі.


Практичне завдання 1. Порядок і підстави зміни, припинення та поновлення договорів оренди землі

 1. Зміна і припинення договору оренди землі за згодою сторін.

 2. Розірвання та зміна договору на вимогу однієї з сторін: підстави та порядок.

 3. Поновлення договорів оренди землі.


Завдання для самостійної роботи (6 год.)

 1. Зміна і припинення договору оренди землі за згодою сторін.

 2. Розірвання та зміна договору на вимогу однієї з сторін: підстави та порядок.

 3. Поновлення договорів оренди землі.


Рекомендована література:

Основні джерела: , , , , .

Додаткові джерела: , , , , .

Нормативно-правові акти: , , -, .


Тема 7. Суборенда землі (4 год.)


Лекція 1. Суборенда землі за законодавством України

 1. Форма і зміст договору суборенди землі.

 2. Порядок укладення договору суборенди землі.

 3. Обмеження на суборенду земельних ділянок державної та комунальної власності.

 4. Співвідношення суборенди землі із «продажем» права оренди.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Скласти договір суборенди земельної ділянки.


Рекомендована література:

Основні джерела: , , , .

Додаткові джерела: , , , , .

Нормативно-правові акти: , , .


Тема 8. Судова практика вирішення спорів, що виникають із земельно-орендних відносин (8 год.)


Лекція 1. Судова практика вирішення спорів, що виникають із земельно-орендних правовідносин

 1. Загальна характеристика та класифікація спорів, що виникають із земельно-орендних відносин.

 2. Спори щодо укладення договорів оренди.

 3. Спори щодо виконання договорів оренди.

 4. Спори з приводу визнання договорів недійсними та неукладеними, їх припинення та розірвання.

 5. Проблеми визначення підсудності спорів, що виникають із земельно-орендних відносин.

 6. Вирішення спорів з приводу оренди землі третейськими судами.

 7. Можливості досудового врегулювання спорів.


Практичне заняття 1. Судова практика вирішення спорів, що виникають із земельно-орендних правовідносин

 1. Спори щодо укладення договорів оренди.

 2. Спори щодо виконання договорів оренди.

 3. Спори з приводу визнання договорів недійсними та неукладеними, їх припинення та розірвання.

 4. Проблеми визначення підсудності спорів, що виникають із земельно-орендних відносин.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Віднайти та узагальнити 5-7 судових рішень, якими вирішено спори, що виникли із земельно-орендних правовідносин.


^ Рекомендована література:

Основні джерела: , , , , .

Додаткові джерела: , , , , , , , , , , , .

Нормативно-правові акти: , , , -.

Рекомендовані Інтернет-сайти:

 • www.scourt.gov.ua – сторінка Верховного Суду України, містить узагальнення судової практики, у тому числі із земельних спорів;

 • http://www.reyestr.court.gov.ua - Єдиний державний реєстр судових рішень.


Тема 9. Зарубіжний досвід правового регулювання земельно-орендних відносин (5 год.)


Лекція 1. Зарубіжний досвід правового регулювання земельно-орендних відносин

 1. Зарубіжний досвід вирішення питання про форму договору оренди землі та необхідність його реєстрації.

 2. Досвід іноземних країн щодо обмеження свободи договору при укладенні договорів оренди землі.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Зарубіжний досвід вирішення питання про форму договору оренди землі та необхідність його реєстрації.

 2. Досвід іноземних країн щодо обмеження свободи договору при укладенні договорів оренди землі.


^ Рекомендована література:

Основні джерела: , , , , , , .

Додаткові джерела (інтернет-ресурси):

Land Research Action Network (міжнародна мережа дослідників та соціальних рухів, що мають на меті просування та забезпечення основних прав на землю та забезпечення справедливого доступу до ресурсів, необхідних для гідного життя) - www.landaction.org

Австралія:

Австрія:

 • Австрійський парламент: закони, урядові проекти, зміни до існуючих законів - http://www.parlinkom.gv.at

 • Державна Канцелярія («Republik Osterreich Bundeskanzleramt»): федеральні закони, закони земель, парламентські матеріали; конституційні й адміністративні рішення суду (тільки німецькою мовою) - http://www.ris.bka.gv.at/

 • НетЛо Австрія («NetLaw Austria») Посилання на федеральне конституційне законодавство (Університет Лінцу) - http://www.netlaw.co.at/

Білорусь. Законодавство - http://www.zakon.by; http://www.pravo.by

Великобританія:

 • Королівська державна канцелярія: сервер забезпечує доступ до законодавчих актів британського Парламенту, підзаконних актів, пояснювальних записок до них, проектів правових актів, а також надає можливість прямого виходу на офіційний сервер Парламенту - http://www.hmso.gov.uk/

 • Міністерство охорони довкілля, продовольства та сільського господарства - http://www.defra.gov.uk

Казахстан. База законодавства: http://base.zakon.kz

Канада. Офіційний вузол Міністерства юстиції Канади, що містить збірник законів та інших нормативних актів Канади: http://canada.justice.gc.ca/

Молдова. Законодавство Молдови російською та румунською мовами: http://www.law-moldova.com

Німеччина. German Law - законодавство Німеччини, каталог англомовних ресурсів законодавства Німеччини: http://www.jura.uni-sb.de/english/glsindex.html

Російська Федерація. База даних по законодавству - http://www.consultant.ru

США:

 • Бюро з управління землею (здійснює управління державними землями США) – www.blm.gov

 • ^ ТОМАС («THOMAS») Інформаційно-правова система Бібліотеки Конгресу США «Thomas» забезпечує доступ до бази даних федеральних законів США, містить інформацію про законотворчу та іншу діяльність Палати представників і Сенату Конгресу США: http://thomas.loc.gov/

Франція. Лєжіфранс («Legifrance») - Конституція, часопис Officiel, кодекси, добірки текстів та ін.: http://www.legifrance.org/; http://www.legifrance.gouv.fr

Швейцарія. Систематична збірка швейцарського права (Systematische Sammlung des Bundesrechts) французькою, німецькою, італійською, англійською: http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html


^

2. Контрольні завдання до змістовного модуля 2


 1. Загальна характеристика договору оренди землі як правочину.

 2. Форма договору оренди землі.

 3. Перелік та значення істотних умов договору оренди землі.

 4. Неукладеність, недійсність (оспорюваність та нікчемність) договорів, що не містять необхідних істотних умов.

 5. Об'єкт оренди. Оренда «ідеальних часток земельної ділянки».

 6. Строк дії договору оренди.

 7. Орендна плата.

 8. Умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду.

 9. Умови збереження стану об'єкта оренди.

 10. Умови і строки передачі земельної ділянки орендарю.

 11. Умови повернення земельної ділянки орендодавцеві.

 12. Існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки.

 13. Визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини.

 14. Відповідальність сторін.

 15. Умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.

 16. «Факультативні» умови договору оренди землі.

 17. Загальна характеристика підстав та порядку зміни та припинення договору оренди землі.

 18. Зміна і припинення договору оренди землі за згодою сторін.

 19. Розірвання та зміна договору на вимогу однієї з сторін: підстави та порядок.

 20. Практика анулювання реєстрації договору оренди землі органами земельних ресурсів: правова оцінка.

 21. Поновлення договорів оренди землі.

 22. Форма і зміст договору суборенди землі.

 23. Порядок укладення договору суборенди землі.

 24. Обмеження на суборенду земельних ділянок державної та комунальної власності.

 25. Співвідношення суборенди землі із «продажем» права оренди.

 26. Загальна характеристика та класифікація спорів, що виникають із земельно-орендних відносин.

 27. Спори щодо укладення договорів оренди.

 28. Спори щодо виконання договорів оренди.

 29. Спори з приводу визнання договорів недійсними та неукладеними, їх припинення та розірвання.

 30. Проблеми визначення підсудності спорів, що виникають із земельно-орендних відносин.

 31. Вирішення спорів з приводу оренди землі третейськими судами.

 32. Можливості досудового врегулювання спорів.

 33. Зарубіжний досвід вирішення питання про форму договору оренди землі та необхідність його реєстрації.

 34. Досвід іноземних країн щодо обмеження свободи договору при укладенні договорів оренди землі.^

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за змістовний модуль 2:Скласти договір оренди земельної ділянки державної власності, що передається в оренду із земель запасу, та описати процедуру набуття права оренди.

^

V. ЛІТЕРАТУРА
1. Перелік основних нормативних актів

 1. Конституція України. – Закон України від 28.06.1996 // Голос України. – 1996. – 13 липня.

 2. Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - N 50. - Ст. 676.

 3. Закон України «Про плату за землю» від 03.07.1992 в ред. Закону України від 19.09.1996 N 378/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 45. - Ст. 238.

 4. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 в ред. Закону України від 02.10.2003 № 1211-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 10. - Ст. 102.

 5. Закон України «Про концесії» від 16.07.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 41. - Ст. 372.

 6. Закон України «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг» від 14.12.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 3. - Ст. 21.

 7. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 10. – Ст. 44.

 8. Земельний кодекс України від 25.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

 9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №№ 40-44. - Ст. 356.

 10. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144.

 11. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 46-47. - Ст. 280.

 12. Закон України «Про третейські суди» від 11.05.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 35. – Ст. 412.

 13. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 51. - Ст. 553.

 14. Указ Президента України «Про захист прав власників земельних часток (паїв)» від 21.04.1998 № 332 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 16. – 7 травня.

 15. Указ Президента України «Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)» від 15.12.1998 № 1353 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 50. – 31 грудня.

 16. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 03.12.1999 № 1529 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 49. – 24 грудня.

 17. Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» від 02.02.2002 № 92 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 6. – 22 лютого.

 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження форми сертифіката на право на земельну частку (пай) і зразка Книги реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай)» від 12.10.1995 № 801 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку державної реєстрації договорів оренди землі» від 25.12.1998 № 2073 // Урядовий кур'єр. – 1999. – 28 січня.

 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення перерахунку обсягів натуральної та відробіткової форм плати за оренду земельної частки (паю) у грошову» від 23.04.1999 № 672 // Офіційний вісник України. – 1999. - № 17. - 14 травня.

 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)» від 24.01.2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 4. – 11 лютого.

 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від 03.03.2004 № 220 // Урядовий кур'єр. – 2004. - № 50. - 17 березня.

 23. Наказ Держкомзему України «Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі» від 04.05.1999 № 43 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 23. – 25 червня.

 24. Наказ Держкомзему України «Про затвердження форми типового договору оренди земельної частки (паю)» від 17.01.2000 № 5 // Офіційний вісник України", 2000 р. № 8 від 10/03/2000, стор. 144.

 25. Наказ Держкомзему України «Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель» 02.07.2003 N 174 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 31. – 15 серпня. – Ст. 1652.

 26. Рішення Київської міської ради «Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в м. Києві» від 19.07.2005 № 810/3385 // Хрещатик. – 2005. - № 163. – 3 листопада.^

2. Перелік спеціальної літератури

 1. Аренда земли и сельскохозяйственная кооперация за рубежом. Коган М.Ю., Корбут Л.С., Назаренко В.Н и другие. – ВНИИТЭИагропром. - М. 1995. – 58 с.

 2. Бердніков Є.С. Договір як форма регулювання оренди землі в Україні // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 253-257.

 3. Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність // Право України. – 1999. - №. 2. – С. 15-18.

 4. Борщевський І.В. Договір найму (оренди) нерухомого майна. – Дис. … к.ю.н. … 12.00.03. – Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2004. – 204 с.

 5. Брунь А.Г. Договор аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения. – Дисс. … к.ю.н. … 12.00.03. – Харьков: Национальный университет внутренних дел, 2004. – 173 с.

 6. Будзілович І., Юрченко А. Закон прийнятий. Проблеми, пов’язані з ним, залишаються (деякі нотатки до Закону України «Про оренду землі») // Право України. – 1999. - № 6. – С. 45-49.

 7. Будзілович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) // Право України. – 1994. - № 10. – С. 63-67.

 8. Буянов А. Зарубежный опыт организации арендных отношений. // Международный сельскохозяйственный журнал. - 2001. - N3. – С. 33-39.

 9. Глотова Е.В. К вопросу о правовом обеспечении аренды земли в Украине // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 299-303.

 10. Даниленко А.С., Гарбуз М.Ю., Жмуцький В.В., Голишев М.М., Євдокимов М.О., Кулик В.М., Мірошниченко А.М., Погурельський С.П., Хабін Р.Р., Юрченко А.Д. Методичні роз’яснення щодо заповнення форми договору оренди землі // Землевпорядний вісник. – 2004. - № 2. – С. 42-58.

 11. Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред. М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

 12. Земельне право України: підруч. / [Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін.: за ред. В.В. Носіка]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – 511 с.

 13. Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2001. – 424 с.

 14. Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: Видання 2-е. За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2007 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р.С., 2007. – 720.

 15. Земельний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 676 с.

 16. Земельное законодательство зарубежных стран. Ред. Аксененок Г.А., Краснов Н.И., Фомина Л.П. – М.: Наука, 1982. – – 408 с.

 17. Земельное право России (ред.) Петров В.В. – М.: Стоглавъ, 1995.

 18. Земельное право Украины: Учеб. Пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 496 с.

 19. Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 419-422.

 20. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. - № 8.

 21. Ільницька Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: правові аспекти. Автореф. дис. ... к.ю.н. … 12.00.06. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2001.

 22. Кокотов Б.В. Фермерская аренда в США // Государство и право. – 1997. - № 11. – С. 95-101.

 23. Коментар Земельного кодексу України / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. – К.: Видавн. дім. «Інтер Юре», 2002. – 300 с.

 24. Комментарий к земельному законодательству Российской Федерации / Отв. ред. С. А. Боголюбов. – М.: 1998. – 351 с.

 25. Коростелев С.В. Земельное и лесное право: Учеб. пособие. – СПб: Изд-во Михайлова В.А., Изд-во «Полиус», 1889. – 544 с.

 26. Кулинич П.Ф. Правові засади оренди землі в Україні // Юридичний вісник. - № 36 (272).- 2000.- 7-13 вересня. - 49-55 с.

 27. Кулинич П. Закон про оренду землі: як він захищає селянина // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 31-38.

 28. Кулинич П.Ф. Укладення та реєстрація договорів оренди земельних ділянок // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ulti.kiev.ua/uk/library/comments/

 29. Методичні рекомендації визначення орендної плати за земельну ділянку та земельну частку (пай) сільськогосподарського призначення, затверджені наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 24 грудня 1999 року № 125 // Законодавчі та нормативно-методичні матеріали: «Нормативне та організаційне забезпечення заходів по земельній реформі з виконання Указу Президента України від 3.12.1999 р. № 1529». – К.: Центр земельної реформи в Україні, 2000. – С. 23-26.

 30. Мірошниченко А.М. Земельне право: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. - 432 с.

 31. Мірошниченко А.М. Земельне право України: підруч. / Мірошниченко А.М. – К.: Алерта: КНТ: ЦУЛ, 2009. – 712 с.

 32. Мірошниченко А.М. Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 39. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000. – С. 50-55.

 33. Мірошниченко А.М. Чи можлива оренда ідеальної частки у земельній ділянці // Земельне право України. – 2007. - № 3. – С. 66-68.

 34. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України. – К.: Правова єдність, 2009. - 496 с.

 35. Москаленко А. Еволюція орендного землекористування: зарубіжний та вітчизняний досвід. // Економіка України. – 2001. - № 9. – С. 89-97.

 36. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред. В.В. Медведчука. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 640 с.

 37. Общая теория советского земельного права. – АН СССР. Аксененок Г.А, Краснов Н.И., Иконицкая И.А. Институт государства и права. – М.: Наука, 1983. – 360 с.

 38. Оренда землі в Україні (правовий і економічний аспекти). Будзілович І.С., Добряк Д.С., Маракулін П.П., Цемко В.П., Юрченко А.Д. – К.: Інститут землеустрою УААН, 1994. – 235 с.

 39. Право землепользования в СССР и его виды. (ред.) Аксенёнок Г.А., Краснов Н.И. – М.: Юрид. лит., 1964.

 40. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с.

 41. Регулирование вопросов земельных отношений (Аренда земли. Ипотека (залог). Продажа земли. Плата за землю). Тематический обзор законодательства стран СНГ и Балтии // Законодательство и экономика. – 1999. - № 1. – С. 88-100.

 42. Семчик В.І. Земельне право України: Академічний курс: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Ін Юре, 2008. – 600 с.

 43. Семчик В.І. Земельний пай не може бути об’єктом оренди // Правова держава. – Вип. 8. – К.: ІДП НАН України, 1997. – С. 180-184.

 44. Сонюк В. Правове регулювання оренди майна в аграрному секторі економіки: шляхи вдосконалення // Право України. – 2002. - № 3. – С. 114-116.

 45. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Х.: Консум, 1998.

 46. Шульга М.В. Правовое обеспечение аренды земли // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 4. – С. 25.


Скачати 307.71 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір307.71 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх