Як написати й оформити науково-дослідницьку роботу icon

Як написати й оформити науково-дослідницьку роботу


2 чел. помогло.
Схожі
Вимоги до змісту, структури та оформлення науково-дослідних робіт, що подаються на конкурс...
Методичні рекомендації мають допомогти слухачам правильно І раціонально виконати контрольну...
Реферат звіт про науково-дослідну роботу...
Реферат звіт про науково-дослідну роботу...
Реферат звіт про науково-дослідну роботу...
Реферат звіт про науково-дослідную роботу...
Звіт про науково-дослідницьку роботу морфофункціональні особливості перебудови скелета та...
Найвідоміші архітектори України та їх творіння”...
Реферат звіт про науково дослідну роботу: 41 c., 5 рис., 10 табл. 2 додатка, 10 джерел...
Звіт про науково-дослідну роботу моделі та методи інформаційних технологій в промисловості та...
«Фінансово-аналітичний калькулятор»...
Звіт про науково-дослідну роботу харківського інституту банківської справи університету...Загрузка...
скачать • Як написати й оформити науково-дослідницьку роботу

 • Як підготувати доповідь до захисту науково-дослідницької роботи члена МАНМетодичні порадиI. Підготовка, оформлення

та захист науково-дослідницьких робіт


Наукове дослідження - це процес вироблення нових знань, який характеризується об'єктивністю, доказовістю, точністю й можливістю відтворення.

Як написати й оформити роботу в МАН

Організаторами Малої академії наук України є Міністерство освіти і науки України та Академії наук України (Постанова Колегії Міністерства освіти України від 22.12.93р. № 19/3-9 та Президента Академії наук України № 351). Основні завдання, покладені на МАН , визначаються Державною науковою програмою "Освіта України XXI століття", затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України № 896 від 3.11.93 р., зокрема:

 • виявляти, розвивати і підтримувати таланти та обдарування учнівської молоді;

 • сприяти поглибленню освіти учнів через залучення їх до творчої діяльності;

 • пропагувати наукові дослідження серед молоді;

 • створювати умови для творчого самоствердження учнівської молоді та забезпечення підтримки юних науковців.

Оскільки Мала академія наук України є творчим об'єднанням молоді, яке забезпечує її інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії, міністр освіти і науки України щорічно видає наказ про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України.

Положення про етапи конкурсів-захистів, спосіб розгляду науково-дослідницьких робіт, базові наукові напрями та профілі, відповідальні структури і заохочення регламентуються відповідним наказом міністра освіти і науки України.

Для підвищення об'єктивності під час аналізу конкурсних робіт і визначення переможців конкурсу необхідна уніфікація вимог і підходів до підготовки, написання і захисту науково-дослідницьких робіт.

Але це не означає, що науково-дослідницька теоретична або експериментальна робота, яка представляється на конкурс, обмежується рамками певних тематик. Інваріантність спрощує порівняння робіт, а варіативність відтворює концепцію дослідника. В основі роботи має лежати певна наукова ідея, а автор повинен відобразити в ній власну позицію дослідника.

Науково робота в МАН — це перша творча робота, яку самостійно виконує учень на базі знань, умінь і навичок, набутих під час вивчення навчальних предметів. У процесі виконання науково-дослідницької роботи учень, мабуть, уперше отримує не лише право, а й обов'язок самостійно вирішувати певне коло питань, пов'язаних з її виконанням.

^ Наукові роботи можна умовно поділити на такі групи:

 • експериментальні;

- експериментально-теоретичні;

- теоретичні;

- реферативні.

Роботи, віднесені до однієї з цих чотирьох груп, мають свою специфіку як

виконання, так і написання.

Експериментальні — це роботи, в яких представлено результати, досліджень, отриманих учнями під час їхньої безпосередньої роботи на експериментальних установках з вивчення фізичних властивостей речовин. Результати досліджень пояснюються на основі порівнянь з відомими раніше або на основі відомих теорій чи закономірностей.

Термін "експеримент" (від лат. experimentum — спроба, дослід ) означає спостереження досліджуваного явища у певних умовах. Експеримент первинний відносно теорії і вважається критерієм її істинності.

^ Експериментально-теоретичні — це роботи, в яких учні вчаться моделювати результати дослідів з метою їх аналітичного опису (тлумачення).

Теоретичні — це роботи, в яких на базі узагальнюючих побудов учні вчаться адекватно відтворювати довколишній світ.

Реферативні — це роботи, в яких аналізуються відомі з літературних джерел явища, закони, закономірності, факти і на основі цього робляться власні висновки.


Загальні методичні поради

Важливим етапом у підготовці учня до наукової роботи є вибір теми, а одним із вагомих критеріїв вибору теми є її доступність можливостям виконання, розуміння ним теми на основі вже відомих знань, здобутих у процесі навчання в школі та позашкільних закладах освіти. Необхідно враховувати також наукові і практичну актуальність теми, наявність необхідних матеріалів, експериментальних установок, потрібної літератури.

Аби наукова робота носила дослідницький характер і мала завершені зміст і форму, потрібно скласти орієнтовний план роботи, тобто перелік основних питань, які будуть висвітлені у дослідженні. Крім того, складання плану допомагає з'ясувати питання з якими необхідно ознайомитися в додатковій літературі та які експериментальні установки вивчити. Бажано також на цьому етапі встановити і календарні строки виконання роботи.

Наступний етап — це підготовка до проведення експериментальних досліджень,ознайомлення з літературними джерелами , вивчення відповідних фізичних теорій. Цей етап проводиться спільно з науковим керівником; це — своєрідна спільна творча праця двох дослідників — досвідченого і початківця. Керівник пропонує молодому науковцю необхідну літературу, оригінальні статті зі спеціальних наукових періодичних видань, спрямовує зусилля учня на пошук правильного розв'язання наукової задачі, на вибір ефективної та обґрунтованої методики досліджень.

Якщо мета роботи в загальному визначає головний напрям розв'язування поставленої задачі, то у вирішенні кожного з пунктів плану ця мета поступово конкретизується.

Успіх у написанні роботи значною мірою визначається умінням працювати з літературними джерелами, до яких належать навчальні підручники, монографії та наукові статті у періодичних виданнях.

Сьогодні ми ще не маємо можливості повсюдно користуватися послугами біблуотек за допомогою комп'ютерної мережі INTERNET, тому пропонуємо деякі поради початківцям. Бібліографія до обраної наукової теми найкраще складати у вигляді картотеки. Для особистої картотеки найзручнішими є бібліографічні картки розміром 148 х 105 мм.

На лицьовому боці зазначається джерело інформації (це може бути монографія, збурник наукових статей, стаття з періодичного видання тощо).

На зворотному боці занотовуються коротка інформація, план чи тези тієї роботи, що вас зацікавила і буде використана в науковій роботі.

Для складання особистої картотеки з теми даного дослідження, крім літератури, запропонованої керівником, необхідно використовувати також літературу з каталогів бібліотек.

^ Каталоги поділяються на:

- алфавітні, в яких назви творів розташовано в алфавітному порядку від прізвища першого автора чи від назви книги;

- систематичні, в яких назви творів розташовано за галузями знань;

- предметні, що містять назви творів із конкретних галузей знань. Існують також чисельні бібліографічні довідкові видання, списки літератури у підручнику, монографії тощо.

Крім того, в періодичних виданнях в останньому номері календарного року вміщується покажчик статей, опублікованих упродовж року.

Літературу, відсутню у вашій бібліотеці, можна замовити в іншій бібліотеці, де вона є, по міжбібліотечному абонементу (скорочено МБА).

Ефективність наукової роботи значною мірою залежить від вашого уміння орієнтуватися в науковій літературі, з якою ви працюєте.

^ Як працювати з науковою літературою ?

1. Для отримання максимальної кількості корисної інформації при читанні дотримуйся певних правил:

- з'ясуй назву книги або статті;

- зверни увагу на рік випуску та видавництво, щоб визначити давність та достовірність матеріалу;

- розберись в основному змісті книги та вичлени факти, потрібні для твоєї роботи;

- знайди нові або суперечливі факти, які підлягають перевірці чи критиці.

2. При роботі з літературою послуговуйся деякими порадами психологів, наприклад:

- читай без регресії, тобто переглядаючи очима текст, доки він не буде прочитаний увесь, і перечитуючи його знову після деякого осмислення (такий спосіб опрацювання матеріалу забирає багато часу);

- читай без артикуляції, тобто не роби зайвих рухів губами або язиком під час читання;

- читай не окремими словами, а змістовими блоками;

- під час читання виділяй ключові слова та опорні пункти;

- читаючи, займи зручну позу і будь уважним;

- не читай одразу після прийому їжі або коли ти стомлений;

- роби перерви під час роботи з літературою — після кожних 20 хвилин читання зроби паузу хвилин на 5, після кожної прочитаної книги відпочивай 20 хвилин.

^ Пропонуємо кілька порад:

- не слід покладатися лише на пам'ять — цього не достатньо;необхідно вести короткі записи;

- бажано виробити для себе певну систему записів, наприклад, найкраще виконувати записи на окремих аркушах певного розміру (стандартний аркуш чи аркуш завбільшки з поштову листівку) і, що важливо, на одному боці;

- конспектуючи праці, точно і коротко передавай їх основні ідеї;

- для власних думок, різних поміток, міркувань тощо радимо залишити зліва вільне поле розміром 15-25 мм.

Існують ще коротші форми записів прочитаного, до яких належать складання тез чи плану книги. ^ Тези — це коротко сформульовані основні положення праці без фактичного матеріалу та ілюстрації. План — це послідовний, близький до тексту перелік питань, які висвітлюються в даній книзі, статті. План краще використовувати тоді, коли треба пригадати зміст прочитаного джерела.

Для тих, хто працює над експериментальними, експериментально-теоретичні і теоретичними науково-дослідницькими роботами, таке попереднє вивчення та узагальнення зібраної інформації допомагає уточнити правильність вихідних положень теорії чи експерименту.

Для учнів, які виконують наукову роботу реферативного характеру, настає останній і найвідповідальніший етап: критичне узагальнення зібраного матеріалу та його літературне оформлення. Роботи реферативного характеру мають менший рейтинг порівняно з експериментальними, експериментально-теоретичними та теоретичними роботами.

^ Робота з іноземної мови виконується на державній мові. Тези оформляються українською та англійською мовами. Захищається робота англійською мовою.

Поради щодо підготовки та проведення експерименту

1. Обери тему дослідження:

- обирай тему, цікаву для тебе та актуальну;

- прислухайся при обрані теми до порад керівника секції або вчителя, який допомагає тобі виконувати наукове дослідження.

2. Осмисли обрану тему:

- дай собі час для осмислення суті обраної теми, не поспішай; постійно думай про обрану тему, намагайся визначити шляхи розв'язання цієї проблеми відповідно до вже відомих результатів досліджень та практичного запиту;

- сформулюй тему коротко і так, щоб назва відповідала суті обраної проблеми і вказувала на мету дослідження;

- при формулюванні теми не використовуй складної термінології та слів "дослідження", "питання", "вивчення".

3. Збери необхідну інформацію:

- збирай інформацію з усіх доступних для тебе джерел — наукових книг, журналів, статей, максимально використовуй можливості комп'ютера, мережі Інтернет;

- інформацію систематизуй і розклади по конвертах, розпиши по картках тощо;

- роби закладки та помітки олівцем;

- проаналізуй зібрану інформацію, тобто з'ясуй, чи існують уже засоби вирішення обраної тобою проблеми, визнач позитивні та негативні сторони цих засобів, оціни їх економічну вартість тощо.

4. Сформулюй проблему дослідження: на основі проаналізованої та систематизованої інформації сформулюй власну проблему, визнач її цілі і завдання.

Перш ніж почати експериментальні дослідження, треба скласти план цього експерименту, розробити схему експериментальної установки, виготовити необхідне обладнання (за потреби розробити відповідний програмний продукт). Після підготовки експериментальної установки слід розробити та обґрунтувати методику експерименту, проаналізувати можливі похибки, розробити методи їх мінімізації. Якщо в експерименті використовується готове обладнання, необхідно ознайомитися з описом приладів.

Пропонуємо такий порядок дій:

- ознайомся з методикою організації та проведення дослідження;

- визначся, в який період (взимку, влітку, вдень, вночі тощо), при якій температурі, протягом якого терміну, якими засобами, скільки разів тощо, потрібно буде проводити дослід або експеримент;

- склади перелік необхідного обладнання;

- ознайомся з паспортами окремих приладів і вивчи порядок роботи з ними;

- вивчи порядок роботи на установці в цілому;

- ознайомся з правилами безпечної експлуатації даної установки;

- отримай у відповідальної особи допуск для роботи на установці; на основі цього допуску робиться відмітка в окремому журналі;

- підготуй необхідні для проведення досліду або експерименту матеріали;

- проведи дослід або експеримент;

- опрацюй, систематизуй та проаналізуй отримані результати;

- обчисли похибки отриманих результатів;

- порівняй їх з існуючими результатами аналогічних досліджень або експериментів;

- сформулюй висновки;

- оформи письмовий звіт.

Тепер ти готовий до роботи з приладами в науково-дослідній лабораторії.

Перед початком експериментальних досліджень на установці проводяться контрольні виміри на еталонному зразку, добре вивченому.

Мета таких вимірювань — набуття практичних навичок, перевірка окремих вузлів установки, визначення інтервалу похибок для кожної з вимірюваних величин, оцінка впливу похибок вимірювань окремих величин на кінцевий результат.

Для виключення випадкових похибок під час знімання показів приладів дослід бажано проводити кілька разів.

Дані експерименту треба відразу заносити у заздалегідь підготовлену таблицю, без попередньої обробки. Неправильно записані покази слід викреслювати, а не виправляти, правильні ж писати поряд. Таблиця може містити таку інформацію: порядковий номер досліду, назва й одиниці вимірювання фізичних величин, особливості проведення. Значення однієї величини краще записувати у вертикальну графу. На початку графи вказується символічна назва вимірюваної величини.

Інформативність таблиці залежить від вдалої її побудови. Правильний вибір структури таблиці допомагає краще розкрити сутність уміщених до неї даних і зв'язків між ними. Кожна таблиця складається з текстової й цифрової частин. До текстової частини належать заголовок таблиці й необхідні словесні пояснення. До цифрової - експериментальні дані, числові розрахункові дані тощо.


Вибір теми науково-дослідницької роботи

Тема конкурсної роботи повинна відповідати перспективним напрямам певного розділу науки і мати певну теоретичну і практичну цінність, а також має бути пов'язаною зі шкільним курсом та іншими суміжними навчальними предметами.

Тема науково-дослідницької роботи може бути обрана самостійно конкурсантом або запропонована науковим керівником (науковим консультантом).

Щоб успішно вирішити поставлене в темі завдання, треба чітко визначити все те, що було зроблено раніше. Для цього слід ретельно проаналізувати і вивчити літературні джерела (книги, журнали, наукові збірники тощо).

Результати ознайомлення можуть показати, що:

- проблему вивчено, а отже, подальша робота недоцільна;

- проблему вивчено ще не повністю, деякі питання досліджено поверхнево і до того ж ти не погоджуєшся з результатами досліджень.

Тож до праці...

Отже, наявні у друкованих джерелах результати з обраної теми не є перешкодою для проведення наукових досліджень.

Наукова робота має включати такі розділи:

 1. Вступ. Загальні положення та обґрунтування вибору теми.

 2. Визначення мети дослідження.

 3. Теоретичні основи дослідження.

 4. Опис експерименту.

 5. Методика аналізу експериментальних результатів. Похибка вимірювання.

 6. Аналіз отриманих результатів. Висновки.

 7. Можливість упровадження. Перспективи використання результатів дослідження.

 8. Висновки.

 9. Список використаної літератури.

Під час написання вступу науково-дослідницької роботи рекомендується

викласти відомі з літературних джерел і власні міркування щодо обґрунтування вибору теми дослідження, вказати тенденції та загальні положення у дослідженнях даного напряму, тобто показати доцільність запланованого дослідження.

Ця частина включає в себе інформацію, яка визначає мету роботи, а тому для якісного виконання експерименту (дослідження) треба коректно й чітко визначити мету дослідження і сформулювати її в тексті науково-дослідницької роботи. Мета може бути сформульована як у вступній частині роботи, так і в результаті аналізу (після аналізу) літературних джерел з вибраної тематики.

Як правило, мету дослідження вже закладено в самій назві обраної для дослідження теми. Цілі досліджень можуть бути найрізноманітнішими і спрямованими, зокрема, на:

- виявлення зв'язків між певними явищами;

- з'ясування залежностей чи закономірностей, які існують між величинами;

- розкриття можливостей удосконалення процесів, технологій тощо.

Після представлення теоретичного обґрунтування експерименту слід перейти до його опису, вказавши експериментальні установки, на яких здійснено дослідження, а також похибки вимірювання. Потім описати технологію експерименту, тобто, можливо, процес виготовлення об'єктів дослідження, складність і особливість процесів, методику вимірювання та отримані закономірності.

Методика аналізу експериментальних результатів носить традиційний характер. Вона включає в себе порівняння змін, що спостерігалися дослідником, з відомими стандартними величинами, станами системи. Дослідник має зафіксувати будь-які відхилення в системі об'єкта і пояснити причини відхилень.


Орієнтовний зміст написання науково-дослідницької роботи

1. Розробити зміст науково-дослідницької роботи, в якому передбачено основні структурні компоненти:

Вступ.

У вступі автор обґрунтовує обрану тему (її актуальність, предмет та об'єкт дослідження, його практичну значущість тощо), мету та конкретні завдання, які ставляться в роботі, короткий опис існуючих досліджень обраної проблеми, стисло розкриває її науковий інтерес.

^ I розділ. Мета роботи.

Тут автор розкриває завдання, які слід розв'язати в цій роботі, визначає шляхи їх розв'язання, дає характеристику предмета дослідження.

^ II розділ. Наукова (теоретична) частина роботи.

Автор дає стислий аналіз прочитаної з даної теми літератури, аналізує теоретичну частину проблеми і методики, за допомогою яких можна її розв'язати.

^ III розділ. Методика проведення експериментальної та дослідницької частини роботи.

Детальний опис самої методики, засобів, прийомів, використаних для її здійснення.

^ IV розділ. Аналіз результатів дослідження.

Тут автор аналізує дані, отримані в ході експерименту, порівнює їх з існуючими вирішеннями проблеми.

Висновки.

У цьому розділі автор робить особисті висновки за результатами даних, отриманих у ході експерименту, або на підставі порівняння власних результатів з аналогічними дослідженнями в цій галузі, вказує шляхи практичної реалізації зазначеної проблеми, зіставляючи їх з теоретичним матеріалом другого розділу.

Завершує роботу список використантих джерел.

Сюди може входити:

 • література оформлена в алфавітному порядку, не менше 21 джерела;

 • інтернет-джерела.

2. Розподіли на частини згідно з змістом усі матеріали, які ти зібрав та опрацював під час роботи.

3. Напиши чорновий варіант роботи:

- пиши текст на одній сторінці аркуша;

- аркуші нумеруй;

- не відступай від змісту;

- якщо робота виявилась дуже об'ємною, вилучи з неї все, що не розкриває теми.

4. Оформи чистовий варіант роботи:

- віддай готовий чорновий варіант роботи науковому керівникові для редагування;

- підготуй матеріали для чистовика.


Основні вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт членів МАН України

Тематика науково-дослідницьких та експериментальних робіт не обмежується.

Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження. Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Кожна робота має ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі і містити посилання на відповідну літературу, її перелік, відображати власну позицію дослідника.

Обсяг науково-дослідницької роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок.

Наукова робота обов'язково має мітити оцінки, рецензії відповідних фахівців (досвідченого вчителя, науковця, спеціаліста певної галузі).

Робота повинна бути виконана з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР". Робота з іноземної мови виконується державною мовою.

Роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції, до участі в конкурсі-захисті не допускаються.

Захист здійснюється на основі другого примірника науково-дослідницької роботи.

Подані учасники конкурсу-захисту науково-дослідницькі роботи розглядаються як авторські і такі, в яких достовірність наведених результатів та можливість опублікування завірені науковими керівниками.

^ Загальні положення

Назва наукової роботи повинна бути лаконічною, короткою, відповідати змісту розв'язаної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження та його завершеність.

У назві не слід використовувати ускладнену термінологію.

При оформлені результатів наукової роботи (звіту) необхідно посилатися на джерела, окремі матеріали яких використано. У випадку використання матеріалів, запозичених з наукових праць, досліджень, без посилання на них науково-дослідницька робота знімається з конкурсу-захисту незалежно від стану проходження.

Зміст наукової роботи необхідно викласти стисло, аргументовано, уникаючи бездоказових тверджень.

Робота подається на Всеукраїнський конкурс наукових робіт членів МАН України (I-III етапи) у вигляді набраного друкованого тексту.

Структура наукової роботи.

Науково-дослідницька робота повинна мати:

- титульний аркуш;

- зміст;

- перелік умовних позначень або скорочень ( у разі необхідності);

- словник складних термінів та понять (якщо такі є в тексті роботи);

- вступ (обсяг до 5% загального обсягу основної частини роботи) з оцінкою сучасного стану проблеми і зазначенням актуальності роботи та підстав для її виконання, мети роботи;

- основну частину (обсягом до 90% загального обсягу основної частини роботи); може складатися з 3-ох розділів та кількох підрозділів:

1-й розділ (обсяг до 15%) містить огляд літератури та методологію;

2-й (до40%) містить аналіз отриманих результатів з досліджуваної проблеми;

3-й (до 35%0 містить викладення конкретних заходів щодо перспектив даного питання чи проблеми);

- висновки (до 5% основної частини роботи);

- список використаних літературних (взагалі друкованих) джерел;

- додаток (якщо у ньому є необхідність).

^ Титульний аркуш. Титульний аркуш містить назви: Міністерства освіти і науки України, територіального відділення МАН, відомості про заклад (базовий науковий, вищий, середній (школа), позашкільний), в якому виконано науково-дослідницьку роботу, прізвище, ім'я, по батькові автора (якщо є звання — вказати: кандидат у члени МАН, дійсний член МАН України), назву наукової роботи, прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника (консультанта) та його науковий ступінь, учене звання, категорію. Назва села, міста, рік подання роботи на конкурс. У разі необхідності вказується форма навчання конкурсанта: очна, заочна, змішана.(додаток 1)

Назва науково-дослідницької роботи повинна бути лаконічною і короткою, повністю відповідати змісту наукової проблеми (завдання), яка полягає розв'язанню. Використання ускладненої термінології у назві роботи не надає їй цікавості.

Зміст є другою (третьою) сторінкою, де визначено структуру наукової роботи з послідовною назвою всіх розділів, підрозділів, висновків, використаних джерел, назви додатків та номери сторінок, з яких вони починаються.(додаток 2)

^ Перелік умовних позначень, символів, одиниць, будь-яких скорочень , а також словник термінів (за необхідністю) складається у разі використання в науково-дослідницькій роботі специфічної (або складної) термінології, маловідомих або нових скорочень та символів і розміщується на сторінці після змісту.

^ Вступ. Мета дослідження. Полягає у вивченні певних явищ чи певних об'єктів (заповідника, заказника, водних об'єктів тощо) і формулюється досить чітко й зрозуміло. Слід запобігати таким висловлюванням: "Досягнення...", "Вивчення...", оскільки це засіб досягнення мети, а не власне мета. Тому варто дотримуватись таких формулювань: "Зсувати можливості...", "Довести, що", "Продемонструвати на прикладах...", "Показати перспективи..." тощо.

^ Наукова новизна одержаних результатів повинна бути обґрунтована та аналітично доведена із зазначенням відмінностей порівняно з тими результатами які були відомі раніше.

Гіпотеза: її важливо виділити, обґрунтувати або спростувати, використовуючи для підкріплення систему необхідних наукових експериментальних даних та логічних міркувань (наприклад, зміна хімічного або механічного складу води у водоймі з глибиною).

^ Задача дослідження виводиться вже на підставі поставлених мети й гіпотези. Завдяки розв'язанню задач може бути досягнуто й мети. Мета може бути, як правило. Одна, а задач-декілька. Вирішення кожної поставленої задачі — це етап дослідження. Сформулювати задачу означає тісно пов'язати у структурі науково-дослідницької роботи теоретичні (огляд літератури з даної проблеми) та практичні (експериментальні) частини (види діяльності). Задачі визначають зміст дослідження і структуру тексту роботи . Теоретична частина є викладенням того, що проводилось у ході дослідження.

^ Практичне і теоретичне значення теми науково-дослідницької роботи є надзвичайно важливим й у вступі обов'язково повинне знайти відображення. Варто повідомити про участь роботи у конкурсах,зборах, конференціях, де відбулася апробація результатів роботи. Обов'язково вказуються і публікації з даної проблеми у пресі.

^ Основна частина. Огляд літератури з проблеми (робиться на підставі аналізу кількох робіт) передбачає коротку характеристику того, що відомо про досліджувані явища, об'єкти, в якому напрямку дане питання розглядалося, з обґрунтуванням доцільності вибору проблеми та визначення подальшої роботи над нею. У випадку використання в тексті науково-дослідницької роботи матеріалів наукових праць чи досліджень обов'язковим є посилання (покликання) на них. У тексті роботи, обов’язково, мають міститися посилання на літературу, якою користувалися при написанні.

^ Правильне оформлення посилань: 1)/Білокінь, 1975; С. 25/; 2) /Савін, Тунік, 2001; С.69/; 3)/Магидович, Т.2, 1983; С. 165/. Це означає, що згідно зі списком використаної літератури, здійснено посилання на такі джерела: 1) під 1-м номером стоїть Білокінь І.П. Ріст і розвиток рослин. - К.:Виша школа, 1975; 2) так вказано книгу Савіна В.В., Тунік А.Г. Основи екології: Навчальний посібник.-Запоріжжя: Прем'єр, 2001; 3) так вказано книгу Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории географических открытий.-Москва: Просвещение, 1983. - Т.2. Одразу зазначено і правильність запису використаних друкованих джерел у списку літератури, який упорядковується за алфавітом і розміщується у кінці роботи. [4;C.5] (4 - номер друкованого джерела у списку літератури, С.5-сторінка яка міститься матеріал, використаний вами у роботі).

Методологія (методика та методи дослідження з подачею їх якісних та кількісних характеристик) має на меті опис у роботі того, що й як робив автор дослідження для доведення правильності висунутої гіпотези чи поставленої проблеми.

Зміст наукової роботи повинен викладатися стисло, аргументовано, з уникненням бездоказових тверджень, дотриманням принципів логіки, послідовності, науковості та системності. Виклад матеріалу має підпорядковуватися одній провідній ідеї, яку чітко визначив автор. У теоретичній частині науково-дослідницької роботи мають бути розкриті методи розрахунків, а в експериментальній — принципи дії характеристики приладів, апаратури та форми обробки одержаних результатів. При визначенні порядку слів у реченнях важливим є врахування логічного наголосу на певному (найважливішому) слові або словосполученні. Наголос найчастіше припадає на кінець речення. Оптимальний порядок слів у реченні повинен зміцнювати смислові і логічні зв'язки тексту. Узагальнення найкраще зробити шрифтовим виділення. Це завжди викликає увагу читача (погляд завжди затримується на чомусь незвичному в одноманітному середовищі).

Власні дані, отримані в результаті дослідницької діяльності, мають біти не тільки описані, але й зіставлені одні з одними та з даними, наведеними в огляді літератури з певної проблеми. Після цього виводяться закономірності, виявлені у процесі дослідження. При написані роботи не варто використовувати всю масу отриманих робочих даних. Це призведе до перевантаження змісту самої роботи . Дані повинні служити тільки для ілюстрації отриманих у ході дослідження результатів та зроблених на їх основі висновків, тому робочі матеріали потрібно опрацювати й узагальнити, показавши тільки найнеобхідніше. А в разі їх важливості — розмістити у додатку.

Додаток, який складається з усіх отриманих до науково-дослідницької роботи матеріалів (проміжні математичні розрахунки, формули та доведення; таблиці допоміжних даних; схеми; картки; ілюстрації допоміжного характеру; протоколи дослідів; описи алгоритмів і програм), може бути використаний у разі необхідності ознайомлення з первинними матеріалами дослідження. Використовується додаток задля запобігання перевантаженню основної частини наукової роботи. Найбільш ефективною (раціональною і доступною для сприйняття) формою представлення отриманих даних є графічні зображення. Вони максимально полегшують читачеві сприймання тексту.

Висновки. Робота завершується висновками. У них тезисно, у порядку виконання задач, викладаються найважливіші результати досліджень. Висновки — це короткий (без зайвих слів) виклад розв'язання дослідницької задачі. Сукупність висновків є доведенням повноти досягнення поставленої мети. Її можна досягнути навіть у тому випадку, коли висунута первинна гіпотеза виявилася безпідставною.

^ Список використаних джерел містить бібліографічний опис джерел, використаних під час роботи над темою. Кожне джерело починається з нового рядка відповідно до алфавітного порядку авторів та назв праць, спочатку видання українською мовою, потім — іноземними).(додаток 3)


^ ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІЙ РОБОТІ МАНХарактеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії:

один, два або три автори

Сімонок В.П. Семантико-функціональний аналіз іншомовної лексики в сучасній українській мовній картині світу /Нац. юрид. акад України.-Х.: Основа, 2000.-331 с.-Бібліогр.: с.291-329.
Василенко М.В. Теорія коливань: Навч. Посіб. - К.: Вища школа, 1992.-430 с.
Отраслевые проблемы текстильной промышленности: причины и пути решения: (Монография)/ Р.Р. Ларина, О.Е. Ройтман; Донецк, гос.акад.упр.-Севастополь:Изд. Предприятие "Вебер"; Донецк: Б. и., 2002.-131 с.: ил.,табл.-Библиогр. с.: 121-124.
Костіна Н.І. Моделювання фінансів/Н.І. Костіна, А.А. Алєксєєв. П.В. Мельник; Держ.податк.адмін. України, Акад.держ. Податк. Служби України.- Ірпінь: Акад. ДПС України. 2002. - 224с.: іл., табл. - Бібліогр.: с. 217-222.

Більше трьох авторів

Оплата праці в сільськогосподарському виробництві / М-во аграр. Політики України, Науково-дослідний центр нормативів праці; Ю.Я. Лузан, В.В. Вітвіцький, О.А.Аврамчук та ін. - К.: Центр "Агропромпраця", 2000.-462, [1] с.: іл., табл.

Багатотомні видання

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин, дом). - М., 1982. - Т.З: Расцвет реализма. - 876
Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: У 4 т. / Акад. Прав. Наук України, Держ. Патент, відомство України, Держ. Агенство України з авт. і суміж. прав; За заг. ред. О.Д. Святоцького. - К.: дім "Ін Юре", 1999. - Т. 1-4.

Перекладні видання

Гайек Ф.А. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії / Пер. З англ. В. Дмитрук. - К.: Аквілон-Прес, 2000.-47 с.

Довідники

Шишков М.М. США. Марочник сталей и сплавов ведущих промышленных стран мира: [Справочник] / М.М.Шишков, А.М. Шишков. - Донецк: ООО "Юго-Восток", 2002.-234 с.: ил.,табл.

Словники

Библиотечное дело: Терминология слов. / Сост.: И.М. Суслова, Л.Н.Уланова. - 2-е изд. - Москва: Книга, 1986.-224с.

Законодавчі, нормативні акти

Господарський процесуальний кодекс України: Офіційний текст із змінами станом на 1 лип. 2002 р. / Міністерство юстиції України.-К.:Видавничий дім "Ін Юре", 2002. - 129 с -(Кодекси України)

Стандарти

ГОСТ 7.1-84. СИБИД Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления.-Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. - Москва: Изд-во стандартов, 1984.-77 с.

Збірники наукових праць

Обчислювальна і прикладна математика: 36.наукових праць — К.: Либідь, 1993. - 99 с.

Депоновані наукові праці

Меликов А.З., Константинов С.Н. Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания/ Науч.-произв. корпорация "Киев, институт автоматики". - К., 1996.-44 с. - Рус. - Деп. в: ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 — Ук.96.-Реф. в: Автоматизация производственных процесов. - 1996. - №2.

Складові частини книги

Литвин В.М. Акт проголошення незалежності України // Енциклопедія історії України.-К., 2003.-Т. 1: А-В.- С. 57-58.

Складові частини збірника

Василенко Н.Є. Громадсько-політична та культурно-освітня діяльність І.М. Труби // Питання історії України. Історико-культурні аспекти: 36 наукових праць.- Дніпропетровськ, 1993.-С. 72-79.

Складові частини журналу

Головин Ю.И. Магнитопластичностьтвердых тел // ФТТ.-2004.-Т. 46, № 5.-С.769-8-3.

Perez K/ Radiation therapy for cancer of the cervix //Oncology. 1993. - Vol. 7, №2. - P. 89-96.

Тези доповідей

Литвин В.М. Втрати України в Другій світовій війні// Українська історична наука на сучасному етапі розвитку: II Міжнар. Наук. Конгрес укр. істориків. Кам'янець-Подільський; К.; Нью-Йорк; Острог, 2005.-Т. 1. - С. 23-36.

Дисертації

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02.;-Захищена 09.12.2005; Затв. 09.03.2006.-К., 2005.-276 с.: іл -Бібліогр.:с.240-276.

Автореферати дисертацій

Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: Автореф.дис. ... доктора фіз.-мат. наук / Головна астроном, обсерват. НАНУ. - К.,2005. - 35с.

Препринти

Зелинский Ю.Б. О нелинейных выпуклых областях и аналитических полиэдрах / Ю.Б. Зелинский, В.Л.Мельник. - К.: Ін-т математики АН України, 1993. - 21 с. - (Препринг/ АН Украины. Ин-т математики; 93,94).

Посібники

Система оперативного управления предприятием "GroosBee XXI". Версия 3.30: Рук. Пользователя. Ч. 5, гл. 9 Подсистема учета производства /Сост. С.Беслик. - Днепропетровск: Арт-Прес, 2002. - 186с.:ил., табл.

Звіт про науково-дослідницьку роботу

Проведение испытаний и исследований теплотехнических свойств камер КХС-2-12-ВЗ и КХС-2-12-КЗЮ: Отчет о НИР (промежуточ.)/ Всесоюз. заоч.ин-т пищ.пром-ти. -ОЦО 102ТЭ; № ГР 800571; Инв. № В 119692.- Москва, 1981.-90 с.

Авторські свідоцтва

Линейный импульсный модулятор: А.с. 1626362. Украины. МКИ НОЗК7/02/ В.Г.Петров - № 4653428/21; Заявл. 23.03.92; Опубл. 30.03.93. Бюл. № 13. - 4 с.:ил.

Патенти

Пат.4601572 США,МКИ G 03 B 27. Mikrofilming system with zone controlled adaptive lighting: Пат. 4601572 США, МКИG 03 B 27 D.S.WISE(США); McGrav-Hill Inc. - №721205;Заявл. 09.04.85;Опубл. 22. 06. 86,Нки 355/68.-3 с.

Каталоги

Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен — современность / АН СССР. Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. Барановой. - Ленинград: Наука. Ленингр. Отд-ние, 1981. - 456 с.

Електронний ресурс

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: За даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ.ком. статисники України; Ред. О.Г.Осауленко. - К.: CD-вид-во "Інфодиск", 2004. - 1 електрон, опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. - (Всеукр. перепис населення, 2001), - Систем, вимоги: Pentium-266; 32 MЬ RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. - Заголовок з титул. екрану.Доповідь за результатами науково-дослідницької роботи значно відрізняється від власне роботи. Головна задача доповідача — чітко сформулювати й емоційно викласти суть дослідження/, лаконічно і ілюструючи її невеликою кількістю яскраво, образно оформлених, зручних для сприйняття ілюстративних матеріалів. У ході доповіді неприпустиме зачитування роботи, перевантаження "зайвими" даними. Доповідь не повинна перевищувати 10 хвилин. Все, що зацікавить аудиторію, має бути викладено у чітких відповідях на запитання опонентів під час дискусії.

Тези викладаються в довільній формі і даютиь стислу характеристику змісту науково-дослідницької роботи їз визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також в них зазаначаються висновки та отримані результати проведеної роботи. Учасник конкурсу-захисту зобов’язаний подати тези своєї роботи. Перед тезами зазначається: назва роботи, ініціали та прізвище автора; назва територіального відділення МАН; назва навчального закладу, клас; прізвище, ім’я, по батькові та посада наукового керівника. Тези подаються українською мовою (Додаток4).

Науково-дослідницька робота, тези, наукова стаття повинні виконуватися державною мовою. Тема і зміст роботи мають відповідати профілю секції.

^ Вимоги до оформлення тез:

- обсяг тексту - 1 сторінка формату А-4;

- в текстовому редакторі Word шрифтом Time New Roman розмір 14;

- обов'язково повинні бути надруковані комп'ютерним набором;

- інтервал між рядками - 1,5; всі поля - 20 мм.

^ Вимоги до оформлення наукової статті:

Стаття повинна включати: постановку проблеми в цілому та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікації, в яких започатковано рішення даної проблеми й на які опирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено дану статтю; формулювання мети статті (постановка завдань); висновки даного дослідження та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Стаття повинна відповідати тематиці збірника й сучасному рівню розвитку відповідної сфери науки, мати конкретний педагогічний або психологічний напрямок, бути літературно опрацьованою.

Автор статті та науковий керівник повністю відповідають за зміст викладеного матеріалу, за приналежність цього матеріалу особисто автору, за правильне цитування джерел і посилань на них.

Редакційна колегія приймає до друку статті державною мовою.

Текст повинен друкуватися на аркушах білого паперу через 1,5 інтервали на одній сторінці аркуша, тип шрифту — Times New Roman, висота 14, поля: ліве, нижнє, верхнє — 20 мм, праве — 10 мм, виноски в таблиці — 12 шрифтом. У назві статті варто використати заголовні букви, напівжирний шрифт. Назва розташовується по центру аркуша. Нижче назви, також по центру,

прізвище автора.

Стаття не повинна перевищувати 4 повних сторінки. Загальна кількість ілюстративного матеріалу, таблиць не повинна перевищувати однієї; таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word. Скановані малюнки потрібно виконувати з розширенням 300dpi. ілюстрований матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву й додаватися на окремому аркуші формату А4.

Стаття надається в електронному виді на диску СD-R у форматі Word (краще rtt). До диска обов'язково додається надрукований матеріал статті. Сторінки статті та науковий керівник підписуються на звороті останньої сторінки, чим підтверджують, що дати, цитати, фактичні дані, бібліографія перевірені, а стаття належним чином підготовлена до видання. Посилання на використані джерела даються у квадратних дужках, їм привласнюється порядковий номер і сторінка цитованого джерела. Список літератури повинен бути складений за абеткою відповідно до правил Держстандарту.

До статті на окремому аркуші паперу додається інформація про автора (прізвище, ім'я, по батькові, поштова адреса, телефон, навчальний заклад, клас,прізвище, ім'я, по батькові, наукового керівника, посада, наукове звання, учений ступінь).

Редакційна колегія щорічного наукового збірника залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають затвердженим вище вимогам.

Основні вимоги до оформлення сторінки науково-дослідницької роботи

(обов'язкове виконання комп’ютерним набором):

 1. Формат - А4 (210 х 297 мм.);

 2. Розмір шрифту - 14 пт (кеглів), без переносів.

 3. Друк тільки з одного боку;

 4. Інтервал -1,5;

 5. Поля сторінки: 20мм. зверху і знизу, 20 мм. зліва, 20 мм. справа;

 6. На сторінці: не більше 1800 знаків; до 29 рядків (можливо, 40 + 2 рядки залежно від інтервалу);

 7. У кожному рядку по 60 + 2 знаки (разом із пропусками між словами);

 8. Заголовок - відокремлений від тексту зверху і знизу 3 інтервалами;

 9. Абзац - 1,25 інтервалів;

 10. Обсяг роботи - до 30 сторінок.

Заголовки основних структурних частин науково-дослідницької роботи

("Реферат", "Зміст","Перелік умовних скорочень","Вступ","Розділ...", "Висновки","Список використаної літератури","Додаток") повинні друкуватися тільки великими літерами симетрично до тексту, а заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (тільки перша — велика) з абзацу у 5 знаків. Крапка у кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовками та текстом повинна складати 3-4 інтервали. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

^ Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, схем, додатків, формул здійснюється тільки арабськими цифрами без знака №.

При нумерації сторінок науково-дослідницької роботи першим вважається титульний аркуш. Далі йде зміст. На вказаних сторінках номери не проставляють, але до загальної нумерації включають. Наступні сторінки нумеруються у правих верхніх кутах цифрами без крапок у кінці з урахуванням зазначених перших сторінок.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаної літератури як частини тексту науково-дослідницької роботи не нумеруються.

Нумерацію структурних частин тексту науково-дослідницької роботи розпочинають тільки після "Розділ...". Після цифри, яка вказує номер розділу.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу подвійними цифрами, розділеними крапкою (1.2, де перша цифра вказує розділ 1, а друга — підрозділ цього розділу). У разі наявності у підрозділах пунктів нумерація складється з трьох цифр, розділених крапками (1.2.1).

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу ("Таблиця 1.2", тобто друга таблиця першого розділу). Напис розміщується у правому верхньому куті над відповідною назвою таблиці. Сама ж назва пишеться симетрично до розташування таблиці з відступом від напису "Таблиця" і від самої таблиці на 1-2 інтервали).

Ілюстрації. До ілюстрацій належать карти, схеми, фотографії, діаграми, графіки, креслення. Разом з таблицями вони подаються після тексту, де вперше згадуються (але можна й на наступній сторінці). Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах кожного розділу, розділяючи цифри крапками: "Рис. 1.2" (другий рисунок першого розділу). Назву рисунка підписують після цифр з великої букви шрифтом яким виконано роботу.

Науково-дослідницька робота повинна обов'язково супроводжуватися використанням певних ілюстративних матеріалів (схема таблиць, діаграм, графіків, карт, плакатів, фото-, аудіо- або відеоматеріалів).

Формули подаються послідовно за текстом. Після формули пояснюється значення символів та числових коефіцієнтів у послідовності, наведеній у формулі, і починаючи з нового рядка. Рівняння та формули виділяються у тексті вільними рядками. Якщо рівняння переносять, то тільки після знаків рівності ("="), плюс ("+"), ("-"), множення ("х") і ділення (":").


^

II. Як підготувати доповідь до захисту

науково-дослідницької роботи члена МАН
Доповідь — дуже важлива складова конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН. Потрібно сформувати у слухачів уявлення про об'єкт дослідження і на цьому тлі привернути увагу до свого дослідження. Для цього недостатньо тільки констатувати ту або іншу виявлену закономірність та просто повідомити отримані результати. Основними засобами для досягнення цієї мети є повноцінні дані, доступне і цікаве викладення матерілу, яскраві ілюстрації та відповіді на запитання.


Загальні рекомендації:

- доповідь повинна бути попередньо написаною;

- добре сприймається емоціний та короткий за тривалістю (не більше 10 хв.) виступ;

-виступаючи перед аудиторією, доповідь не слід читати — потрібно розповідати; можна прочитати мету і завдання, а також висновки; корисно також виписати на картку початки фраз ключових блоків, підглядаючи в них під час доповіді; використовуй тільки зрозумілі для аудиторії терміни, намагайся передбачати можливі запитання;

- говорити потрібно, повернувшись до залу; при зверненні до таблиці, рисунка, колекційного зразка лише ненадовго повертай до них голову, максимально використовуй наочність;

- роби паузи перед кожним новим етапом доповіді;

- не повертайся до упущеної думки словами: "Я забув сказати, що ...", руйнуючи створений перед цим контекст; необхідно "повернути" забуте в іншому місці;

- кількість колекційного (гербарного) матеріалу, що демонструється, має бути нормованою (до 5 зразків).


Техніка підготовки:

- склади план доповіді, який повинен відповідати плану науково -дослідницької роботи; в доповіді виділи: актуальність проблеми, мету та задачі, об'єкт і предмет дослідження, його практичне значення. Основну частину виступу присвяти висвітленню методів та етапів дослідження, і, найголовніше. - аналізу його результатів. Сконцентруй увагу на власному внеску у вирішення цієї проблеми.

- випиши на окремі картки матеріал кожної частини, який ти вважаєш за потрібне включити до доповіді, та розклади їх за порядком;

- проведи попередній хронометраж свого виступу і доведи його до потрібного часу;

- підготуй чітку та яскраву наочність;

- потренуйся виступати перед дзеркалом, батьками, друзями, науковим керівником.


Рекомендації виступаючому:

- розпочни свій виступ з привітання журі та аудиторії;

- назви своє ім'я та прізвище, навчальний заклад, клас або гурток, де навчаєшся, назву роботи, прізвище, ім'я та по батькові наукового керівника;

- будь ввічливим до аудиторії протягом усього виступу не повертайся до слухачів спиною, доповідай голосно та чітко, ввічливо відповідай на запитання та зауваження;

- закінчивши доповідь, подякуй аудиторії за увагу.

^ Як привернути увагу (заінтригувати)слухачів?

На самому початку доповіді ставиться цікаве питання, відповідь на яке буде отримано тільки в кінці. Це викликає зацікавленість у слухачів. Наприклад: "Чи існує зв'язок між історико - культурною та ботанічною цінністю курганів Прилуччини?".

Ілюстрації під час доповіді використовують для того, щоб:

1) продемонструвати обсяг своїх матеріалів (кількість об'єктів, місця проведення дослідження) (таблиця, рисунок);

2) надати аудиторії можливість для обговорення теми (діаграми і таблиці);

3) перетворити слухачів у глядачів, допомогти їм сформувати уявлення про предмет дослідження.

Рисунок чи картосхема, які використовуються під час доповіді, мають бути авторськими і виконані в кольорі. Для демонстрації місцезнаходження того чи іншого географічного пункту щодо інших територій області чи України можна використовувати друковані карти.

У таблицях цифри і літери повинні бути великими (2х2), яскравими і чіткими. Кращу кольори для шрифту — чорний, червоний або синій (але не рожевий, блакитний, жовтий). Слід наводити як українські, так і латинські назви біологічних об'єктів.

Діаграма (гістограма, графік) дає змогу сконцентрувати увагу на найважливіших закономірностях. Осі варто позначати одиницями вимірів і розмічати трьома-п'ятьма мітками, проте тільки 2-3 мітки мають округлені числові позначення. Поле діаграми повинно містити невелику кількість елементів зображення. На графіку позначають 3-5 простих ліній, або 2-3 лінії з розмахами коливань у ключових точках, або хмару точок і 1-2 прямі лінії (регресії). Показова гістограма має складатися з 3-9 окремих стовпчиків 2-5 парних або 2-3 строєних. Стовпчик гістограми можна вирізати з кольорового паперу і наклеїти на ватман.

У гербарії, який використовується для демонстрації, висушені рослини монтують шляхом пришивання до аркуша щільного паперу розміром 42 х 30 (стандартні аркуші з папок для креслення). На кожен аркуш монтують лише один вид рослин таким чином, щоб вони, якщо не можливо, займали весь аркуш, а товсті частини прикріплюють ближче до краю. Якщо рослина дрібних розмірів, монтують кілька екземплярів, рівномірно розподіливши їх по всій поверхні аркуша. Рослини фіксують так, щоб вони не "їздили " по аркушеві і не виходили за його краї, а також не накладалися одна на одну. У правому нижньому кутку наклеюють етикетку.

Комах, зібраних під час дослідження, демонструють в ентомологічних коробках, наколотими на шпильки. Комаха повинна бути на шпильці не вище 4/5 і не нижче ¾ довжини шпильки від її гострого кінця. Шпилька має бути встромлена перпендикулярно до поверхні тіла комахи. Кожну групу комах (жуки, клопи, прямокрилі, лускокрилі та ін.) наколюють за спеціальними правилами. Кожна тварина в колекції повинна мати маленьку (20 х 10) друковану етикетку.

Під час представлення дослідницької роботи доцільно використовувати власні фотографії, мікрофотографії, відеоматеріали у межах виділеного часу. Найкращий варіант, коли їх виконано у слайдах чи на "прозірках", що дає можливість побачити їх одночасно усім слухачам.


Скористайся порадами психологів:

- оратор-початківець повинен запам'ятати текст виступу після кількаразового його повторення;

- бережи голос за кілька днів перед виступом; уникай холодних напоїв, розмов на морозі, голосних криків тощо;

- якщо ти сумлінно підготуєш виступ, то впевнишся у своїх силах і таким чином відвернеш одну з причин хвилювання;

- за кафедрою займи зручну позу, оглянь слухачів, але говори не поспішай — глибоко вдихни і повільно починай виступ;

- будь впевненим у собі, але впевненість не повинна переходити у самовпевненість;

- не виставляй на показ особисті хвилювання;

- не став під сумнів значущість виступу, не знижуй свого престижу вибаченнями з приводу того, що не зовсім готовий, не вмієш говорити або маєш мало часу;

- коли потрібно заглянути в рукопис виступу, опусти очі, але голову не нахиляй;

- будь-які рухи, пози,жести, міміка виправдані лише тоді, коли вони не притягують надмірної уваги слухачів;

- силу голосу пристосовуй до акустики і розмірів приміщення;

- не говори, коли пишеш на дошці, тобто коли стоїш до слухачів спиною;

- не бійся робити паузи, проте намагайся не заповнювати їх різними звуками ("е-е-е", "ну" тощо);

-не затягуй промову, бо пік уваги слухачів припадає на середину відрізку часу, який відведено для виступу;

- не порушуй регламенту: це може викликати протест аудиторії;

-найкращий темп усного виступу — 75-85 слів за хвилину, але потрібно час від часу змінювати темп мовлення як засіб активізації уваги слухачів;

чергуй довгі речення з короткими; довгі речення важко сприймати й розуміти, а нагромадження коротких речень одне за одним робить мову монотонною;

- основна думка повинна завжди висловлюватися головним реченням, а не підрядним;

- зовнішній вигляд, поведінка та манери спілкування повинні відповідати конкретній ситуації;

- ставлення людей до тебе ніби віддзеркалює твоє ставлення до них:

усміхайся — і вони усміхатимуться у відповідь;

- не забувай, що порівняння, приклади й малюнки допомагають краще зрозуміти суть справи.


Структура доповіді члена МАН

^ Приблизн час,(у хв.)

Етап доповіді

Зміст

0,2

Подання роботи

Назвати тему. Наприклад, "Вельмишановні слухачі! Вашій увазі пропонується доповідь на тему "Бур'янова компонента лісового урочища "Ялівщина " (склад, поширення, заходи боротьби)".

1,5

Вступ

Дати оцінку актуальності роботи. Визначити її місце в системі сучасних знань.

Визначити мету і завдання дослідження, розв'язування яких буде

Чітко вказати об'єкт (явище) дослідження.

1,3

Матеріали і методи

Стисло викласти, де і коли збиралися матеріали, що вони містять, які методи використовувалися при їх збиранні та опрацюванні.

0,5

Результати дослідження

Назвати блоки даних, окремі частини досліджуваного явища чи об'єкта.

3,5

Ознайомити аудиторію з основними результатами свого дослідження.

1,0

1,0

Надати ілюстрації, що відображають встановлену закономірність: назвати ілюстрацію та пояснити елементи рисунка; назвати осі та одиниці вимірювання, пояснити графічне зображення, демонструючи діаграми, графіки; озвучити легенду картосхуми; продемонструвати типові або рідкісні зразки рослин (тварин) на гербарних зразках (у колекції), фото — та відео — матеріали.

Дати резюме, порівняти власні висновки з даними інших дослідників.

1,0

Висновки

Констатувати узагальнені розв'язки завдань у вигляді 3-5 висновків (конкретні відповіді).Оформлення титульної сторінки

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА ФІЛІЯ


^ Біорізноманіття папоротей Хмельницької області


Роботу виконала:

Влос Катерина Ігорівна

учениця 9 класу

Хмельницького ліцею №17


Наукові керівники:

Блінніков Гергій Павлович, заступник начальник кафедри загальнонаукових та інженерних дисциплін Національної академії ДПСУ, кандидат технічних наук,доцент;

Поляк Ольга Юхимівна, вчитель біології ліцею №17,

вчитель-методист

Хмельницький

2008


Зміст

стор.Вступ........................................................................................................................

3

Розділ І. Загальна характеристика відділу Папоротеподібні..............................

6

1.1. Біолого-екологічні особливості папоротей...................................................

6

1.2. Таксономія відділу...........................................................................................

7

1.3. Життевий цикл папоротей..............................................................................

8

1.4. Особливості стійкості вищих Папоротеподібних до умов існування........

10

1.5. Давні Папоротеподібні та утворення кам’яного вугілля.............................

11

1.6. Народногосподарське значення Папоротоподібних.....................................

12

Розділ ІІ. Природні умови Хмельницької області...............................................

14

Розділ ІІІ. Папороті Хмельницької області..........................................................

19

Висновки.................................................................................................................

29

Список використаних джерел...............................................................................

31

Додатки……............................................................................................................

37Список використаних джерел

1. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження: Методичні поради молодим науковцям. - К., 1995

2. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття). - К.: Райдуга, 1994

3. Кличникова Т.Д. Методика проведення і підготовки усного виступу. - К.,1976


Література повинна містити не менше 21 джерела.


^ Назва роботи: " Комп’ютерна модель маркетингової діяльності лісового господарства (на прикладі району)"

Автор роботи: Самусько К.В.

Назва відділення МАН: Летичівське районне наукове товариство Хмельницького територіального відділення Малої академії наук

^ Навчальний заклад: Летичівський НВК №1" Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей"

Клас: 11

Науковий керівник: Синчак Віктор Петрович-кандидат економічних наук, доцент кафедри мененджменту, фінансів та кредиту Хмельницького інституту регіонального управління і права

Тези

Тези наукової роботи подаються в довільній формі.

Зміст
Як написати й оформити науково-дослідницьку роботу 1

Як підготувати доповідь до захисту науково-дослідницької роботи члена МАН 1

I. Підготовка, оформлення 3

та захист науково-дослідницьких робіт 3

Як написати й оформити роботу в МАН 3

Загальні методичні поради 4

Поради щодо підготовки та проведення експерименту 7

Вибір теми науково-дослідницької роботи 9

^ Орієнтовний зміст написання науково-дослідницької роботи 11

Основні вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт членів МАН України 12

^ Структура наукової роботи. 13

Основні вимоги до оформлення сторінки науково-дослідницької роботи 22

II. Як підготувати доповідь до захисту 23

науково-дослідницької роботи члена МАН 23

Загальні рекомендації: 23

Техніка підготовки: 24

Рекомендації виступаючому: 24

Скористайся порадами психологів: 26

Структура доповіді члена МАН 27

Оформлення титульної сторінки 29

Зміст 30

Список використаних джерел 31

Тези 31

Зміст 32
Скачати 379.23 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір379.23 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  1
хорошо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх