Реферат по темі: «Дистанційне навчання І освіта» icon

Реферат по темі: «Дистанційне навчання І освіта»


1 чел. помогло.
Схожі
Дистанційне навчання в систе мі освіти сучасного суспільства...
Сахновський О.Є. Освіта в інформаційному суспільстві Короткий зміст...
П проект
Положення
Міністерство освіти І науки України Відділ освіти Гощанської райдержадміністрації Бабинська...
Наказ Міністерства освіти І науки України...
Навчально методичний комплекс Інститут післядипломної освіти нтуу «кпі» Проблемна лабораторія...
Н. М. Духаніна аспірант Інституту вищої освіти апн україни медіатехнології як мотивація...
Робоча програма...
Україна
Україна
Робоча програма...Загрузка...
скачать
РЕФЕРАТ

по темі:

«Дистанційне навчання і освіта»


Зміст


Введення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1. Поняття дистанційного навчання і освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Особливості дистанційного навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3. Використання WORLD WIDE WEB в дистанційному навчанні . . . . . . .7

4. Специфіка дистанційного навчання в технічному університеті . . . . 9

Висновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


ВВЕДЕННЯ

Росія має в своєму розпорядженні одну з найкрупніших і авторитетніших освітніх систем в світі, проте її пропускна спроможність і, головне, форми надання освітніх послуг вже не відповідають потребам. Так, в результаті високого конкурсу у вищі учбові заклади щороку близько 1,5 млн. абітурієнтів залишаються за межами вищої школи. Через складні економічні умови студенти вимушені суміщати навчання з роботою і не завжди можуть регулярно відвідувати заняття. У перепідготовці по напрямах вищої освіти щорічно мають потребу до 2 млн. чоловік. Структурні зміни, що відбуваються, в економіці, соціальному і політичному життю вимагають перепідготувати по всіх напрямах професійної, гуманітарної і соціально-економічної освіти в період до 2000 р. близько 40 млн. чоловік. Приблизно 2/3 дорослого населення країни не охоплені ніякими формами додаткової освіти і освіти. У складній ситуації із здобуванням освіти, особливо вищої, знаходяться наші співвітчизники в країнах СНД і Балтії.

Ці проблеми накладаються на такі традиційні для Росії чинники, як розподіл контингенту, що потребує навчання, по великих територіях і, навпаки, нерівномірність територіального розподілу учбових закладів. Майбутній в XXI в. перехід до постіндустріального суспільства припускає, що не меншого 40-50% населення повинні володіти вищою освітою. Рішення цих задач в рамках використання традиційних методів навчання вимагає непомірних фінансових витрат і відвернення від активної діяльності неприпустимо великої кількості людей.

Реальна альтернатива цьому - розвиток системи дистанційної освіти (СДО). За рахунок створення мобільної інформаційно - освітнього середовища, що базується на сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологіях, і скорочення питомих витрат на одного навчаного порівняно з традиційними системами утворення СДО дозволяє забезпечити принципово новий рівень доступності освіти при збереженні його якості.

Одна з форм таких послуг, що найактивніше обговорюються останніми роками, - це навчання з використанням глобальної мережі INTERNET або дистанційне навчання. Уявлення і думка про доцільність такої форми навчання самі різні, а часто і абсолютно протилежні. Це здійснено нормально, якщо врахувати, що ще недавно дистанційною вважалася практично будь-яка методика навчання, при якій хоч би частина матеріалів видавалася на руки для самостійного вивчення. Особливої ролі не грав і носій інформації: паперовий або магнітний.

У найостанніший час намітилася тенденція до більшої визначеності. Дистанційну освіту все частіше пов'язують із замкнутою системою навчання, при якій основним засобом спілкування, навчання і передачі інформації є INTERNET. Розроблена в 1991 році Web-технологія стає тим середовищем, куди найприродніше і ефективно вписується дистанційне навчання, не виключаючи використання засобів FTP (File Transfer Protocol Використовуваний в Internet протокол (і програма) передачі файлів між комп'ютерами), електронної пошти і т.п.

Займаючи формою проміжне положення між очним і заочним, дистанційне навчання є явище здійснене особливе, таке, що не зводиться до перших двом. Спеціально розроблена оболонка повинна забезпечувати повний набір інструментів, що дозволяють навчати індивідуально, забезпечувати всю інформаційну підтримку відповідно до учбових планів, тестування і самотестування, систему підсумкових контрольних заходів і т.п. Засобів для цього цілком достатньо, враховуючи різноманітність вже створених комп'ютерних технологій. І тут, мабуть, вже скоро виникне необхідність в стандартизації підходів.


^ 1. ПОНЯТТЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І ОСВІТИ

Навчання - це цілеспрямований, систематичний, організований процес озброєння знаннями, уміннями, навиками, а освіта - це результат навчання, виховання і розвитку особи.

Дистанційне навчання (ДО) є формою здобування освіти, разом з очною і заочной, при якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні і інноваційні методи, засоби і форми навчання, засновані на комп'ютерних і телекомунікаційних технологіях.

Основу освітнього процесу при ДО складає цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота навчаного, який може вчитися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і узгоджену можливість контакту з викладачем по телефону, електронній і звичайній пошті, а також очний.

ДО є цілеспрямованим інтерактивним, асинхронним процесом взаємодії суб'єктів і об'єктів навчання між собою і із засобами навчання, причому процес навчання індиферентний до їх просторового розташування. Освітній процес проходить в специфічній педагогічній системі, елементами якої є підсистеми: цілей навчання, змісту навчання, методів навчання, засобів навчання, організаційних форми навчання, чебно-матеріальна, фінансово-економічна, нормативно-правова.

У системі освіти ДО відповідає принципу гуманістічності згідно якому ніхто не повинен бути позбавлений можливості вчитися унаслідок бідності, географічної або тимчасової ізольованості, соціальної незахищеності і неможливості відвідувати освітні установи через фізичні недоліки або зайнятість виробничими і особистими справами. Будучи наслідком об'єктивного процесу інформатизації суспільства і освіти і, вбираючи в себе кращі риси інших форм, ДО увійде до ХХI століття як найбільш перспективна, синтетична, гуманістична, інтегральна форма здобування освіти.

Існують і інші трактування понять дистанційного навчання і утворення, що відображають різноманіття підходів до їх розуміння:

^ Дистанційна освіта - особлива, довершена форма, що поєднує елементи очного, очний - заочного, заочного і вечірнього навчання на основі нових інформаційних технологій і систем мультимедіа. Сучасні засоби телекомунікацій і електронних видань дозволяють подолати недоліки традиційних форм навчання, зберігаючи при цьому всі їх достоїнства;

^ Дистанційна освіта - комплекс освітніх послуг, що надаються широким верствам населення в країні і за кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що базується на засобах обміну учбовою інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок і т.п.). Інформаційно-освітнє середовище ДО є системно-організованою сукупністю засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратний-програмного і організаційно-методичного забезпечення, орієнтовану на задоволення освітніх потреб користувачів. ДО є однією з форм безперервної освіти, яка покликана реалізувати права людини на освіту і отримання інформації;

^ Дистанційне навчання - нова організація освітнього процесу, що базується на принципі самостійного навчання студента. Середовище навчання характеризується тим, що що вчаться в основному, а часто і зовсім, віддалені від викладача в просторі і (або) в часі, в той же час вони мають можливість у будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунікації.


^ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Гнучкість

Що навчаються, в основному, не відвідують регулярних занять у вигляді лекцій, семінарів. Кожен може вчитися стільки, скільки йому особисто необхідно для освоєння курсу, дисципліни і отримання необхідних знань по вибраній спеціальності.

Модульна

У основу програм ДО закладається модульний принцип. Кожна окрема дисципліна або ряд дисциплін, які освоєні таким, що навчається, створюють цілісне уявлення про певну наочну область. Це дозволяє з набору незалежних учбових курсів формувати учбовий план, що відповідає індивідуальним або груповим потребам.

Паралельність

Навчання може проводитися при поєднанні основної професійної діяльності з навчанням, тобто «без відриву від виробництва».

Дальнодействіє

Відстань від місця знаходження що навчається до освітньої установи (за умови якісної роботи зв'язку) не є перешкодою для ефективного освітнього процесу.

Асинхронность

Подразумеваєтся той факт, що в процесі навчання повчальний і навчаний можуть реалізовувати технологію навчання і учення незалежно в часі, тобто за зручним для кожного розкладом і в зручному темпі.

Обхват

Цю особливість іноді називають «масовістю». Кількість тих, що навчаються в СДО не є критичним параметром. Вони мають доступ до багатьом джерелам учбової інформації (електронним бібліотекам, базам даних), а також можуть спілкуватися один з одним і з викладачем через мережі зв'язку або за допомогою інших засобів ІТ.

Рентабельність

Під цією особливістю подразумеваєтся економічна ефективність ДО. Середня оцінка зарубіжних і вітчизняних освітніх систем ДО показує, що вони обходяться приблизно на 10-50% дешевше, в основному за рахунок ефективнішого використання існуючих учбових площ і технічних засобів ІТ, а також представлення більш концентрірованного і уніфікованого змісту учбових матеріалів і орієнтованості технологій ДО на велику кількість тих, що навчаються і інших чинників.

Викладач

Йдеться про нову роль викладача (у СДО - тьютора), коли на нього покладаються такі функції, як координування пізнавального процесу, коректування курсу, що викладається, консультування, керівництво учбовими проектами і т.д. Взаємодія з тими, що навчаються здійснюється, в основному, асихронно за допомогою пошти або систем зв'язку. Допускаються і вітаються також і очні контакти.

^ Що навчається

Точніше, нова роль що навчається, або, як більш прийнято в системі ДО, слухача. Для того, щоб пройти ДО, від нього потрібна виняткова самоорганізація, працьовитість і певний стартовий рівень освіти.

^ НІТ (Нові інформаційні технології)

У СДО використовуються, переважно, НІТ (комп'ютери, аудіо- відеотехніка, системи і засоби телекомунікацій і ін.)


^ 3. ВИКОРИСТАННЯ WORLD WIDE WEB В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ

Міжнародна мережа Інтернет надає великі можливості для установ освіти. Поширена, одна з найбільш дешевих, надійна, вона надає найбільш багаті можливості для організації дистанційного навчання. Інтернет надає декілька типів сервісів, на базі яких є можливість установки системи підтримки дистанційного навчання.

Найбільш відповідною для організації дистанційного навчання є система WWW. World Wide Web (WWW) -это новітній інформаційний сервіс мережі Інтернет. WWW побудована на технології, в основу якої покладено поняття гіпертексту. Ця система є одним з найбільш гнучких засобів пошуку в Інтернет. Гіпертекстова модель WWW може забезпечити для кожного елементу опис будь-якого об'єму. Вона також має в своєму розпорядженні ширші можливості в плані надання універсального інтерфейсу. Кожна стаття містить посилання на інші повідомлення. Програма перегляду перетворить матеріали, отримані по електронній пошті, в гіпертекст, перетворюючи перехресні посилання на гіпертекстові. Отже, Ви можете переміщатися між початковими статтями, статтями, що продовжують обговорення, і по перехресних посиланнях, використовуючи встановлені зв'язки.

Вказані переваги системи WWW дозволяють створювати наступний спектр учбових систем з доступом через інтернет:

Інтерактивні підручники і навчальні посібники;

Анонімні кваліфікаційні і пробні тести;

· Тести і іспити для студентів дистанційного навчання;

Організація зворотного зв'язку викладач - студент.

WWW дозволяє комбінувати текстовий, графічний, звуковий і відеоматеріали. Використання Java і Java-script дозволяє створювати додатки, що завантажуються по мережі, що знімає проблему оновлення програмного забезпечення. Переносимість Java забезпечує коректну роботу учбових програм на різних платформах без внесення зміни до початкового коду.

Тепер необхідно сказати декілька слів про оформлення учбового матеріалу, використовуваного в процесі навчання

Взагалі, Web надає практично унікальні можливості творчого підходу до оформлення документів. Може бути вибрана будь-яка зручна форма представлення матеріалу читачеві. Це можуть бути фотографії, графіки, малюнки, текст, відеофрагменти і т.д. Все це може бути розташовано на сторінці практично в довільній формі. Але в даному випадку, коли йдеться про читання і розгляд матеріалу з метою його розуміння і запам'ятовування, напевно, необхідно виробити єдину концепцію оформлення документів. Можливо, навіть корисним буде визначення подібності стандарту, який використовуватиметься у всіх без виключення випадках публікації учбового матеріалу.

Вже доведено, що ступінь усваїваємості інформації з екрану монітора на 25% нижче, ніж при читанні з листа паперу. Це обуславліваєт деякі прості принципи, які можуть допомогти при оформленні і публікації.

Перш за все, не слід використовувати ніяких графічних зображень, що поміщаються на фон сторінки. Фон, видно, повинен бути монотонним, але необов'язково білим. Якщо фон білий, то текст повинен бути написаний темним кольором, наприклад, чорним або темно-синім. Не варто використовувати темний фон і світлий шрифт - це стомлюватиме очі читача. При підборі гарнітури шрифту слід виходити з того, що читаність тексту, написаного гарнітурою без зарубок, вище, ніж тексту, написаного гарнітурою із зарубками. При цьому слід повністю відмовитися від використання дрібних розмірів шрифтових гарнітур.


Потрібно також враховувати, що сторінки будуть видимим в системах з різним графічним дозволом і глибиною кольору. Мабуть, слід використовувати тільки палітру в 16 квітів, що дозволить виключити спотворення при відображенні виділеного кольором тексту. Це також стосується графічного матеріалу (графіків, схем, діаграм, малюнків і тому подібного). Виключення може бути зроблене тільки для фотографій, де слід застосовувати палітру як мінімум з 256 квітів. Це забезпечить мінімальну якість при відображенні фотографій в програмі перегляду. Крім того, використання саме цих колірних палітр, а також графічних форматів, що підтримують стиснення зображення (таких як GIF і JEPEG), дозволить скоротити загальний об'єм документів, що передаються по мережі для відображення.

Малюнок 1 - Схема організації дистанційного навчання

Тепер зупинимося на утриманні документів. Видалене навчання - це якраз той випадок, коли зміст документів повинен переважати над формою його уявлення. Форма всіх документів повинна бути якомога строгішою. Сторінка не повинна містити ніякої зайвої інформації (графічною або текстовою), яка могла б відвернути увагу того, що читає. Зона читання документа повинна бути якомога вужчою. Цьому може сприяти створення полий по краях документа. Не слід створювати документи з горизонтальною прокруткою - читати і вивчати їх буде дуже незручно. Довжина (об'єм) кожного окремого документа не повинна перевищувати 30-40 Кб, що дозволить прискорити їх завантаження.

Само собою зрозуміло, що всі учбові матеріали повинні бути чітко структуровані і по можливості повинні надавати можливість інтерактивного пошуку серед них. Учбові матеріали можуть передаватися особі, зацікавленій в їх вивченні, будь-яким способом. Це може бути і безпосереднє завантаження і читання документа з Web-сервера, і передача архіву документів для перегляду програмою-клієнтом без підключення до Інтернет, а також іншими способами, які будуть обумовлені методикою учбового процесу.

^ 4. СПЕЦИФІКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Найбільш трудомісткою і, більш того, поки що не дуже ясним залишається завдання реалізації лабораторного практикуму в системі дистанційного навчання. Це особливо важливо для технічних університетів.

Можливими рішеннями, окрім тривіального - виключення лабораторного практикуму, можуть бути:

застосування імітаційного моделювання, замінюючого натурний експеримент;

реалізація видаленого доступу до результатів експерименту;

реалізація видаленого доступу до проведення експерименту.

Імітаційне моделювання дозволяє з мінімальними витратами на апаратне забезпечення змоделювати практично будь-який лабораторний експеримент. Може навіть опинитися, що комп'ютерна реалізація досліджуваного на лабораторному стенді процесу в методичному сенсі буде найбільш вдалою і повною.

Проте, при всьому багатстві можливостей імітаційного моделювання, окрім психологічного відчуття нереальності що відбувається, залишаються експерименти, які неможливо замінити моделями просто тому, що їх результати принципово не прораховуються наперед.

У цих випадках повинен бути забезпечений доступ до реального експерименту. Найбільш простій варіант - видалений доступ до результатів експерименту. Виходячи з цього варіанту, лабораторна робота проводиться звичайним способом, а експериментальні дані передаються в Internet на відповідну Web-сторінку, що містить докладний теоретичний матеріал, опис лабораторного стенду, контрольні питання, літературу і т.п.

Подібна участь в лабораторному практикумі можна назвати режимом «спостереження». Для найбільш активної участі в експерименті повинна бути забезпечена можливість видаленого управління експериментом.


ВИСНОВОК

Про тенденції розвитку системи дистанційного навчання. Вперше за декілька років економічна криза серпня 1998 року примусила задуматися про ефективність освітнього процесу, його рентабельності в цілому і, зокрема, різних систем дистанційного навчання. Розглянемо оцінку деяких проблем ефективності ряду систем дистанційного навчання.

Так, не дивлячись на кризовий стан, набори студентів по системах дистанційного навчання вузів не зменшилися, а подекуди навіть збільшилися. Хоча об'єктивно здавалося, що в умовах зниження платоспроможності населення покладати надії на розширення ринку освітніх послуг недоцільно. Причин для цього декілька. Основна з них полягає в непродуманій стратегії цінової політики вузів в регіонах, що приводить до різкого збільшення цін на освітні послуги в традиційних формах навчання. Крім того, аналіз ситуації на ринку освітніх послуг показує, що потреби в освітньому процесі не зменшилися. Основна маса студентів чудово розуміє, що якісна вища освіта сьогодні - це їх стійкий економічний стан в майбутньому. При цьому більшою популярністю не завжди користуються вузи, оплата за навчання в яких значно менше. Студенти вважають за краще платити дещо більше, але здобувати освіту в престижнішому вузі або у вузі, що використовує нові перспективні освітні і інформаційні технології.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:


Журнал PCWEEK Russian edition №5 (227) 2000 рік

2. Журнали Дистанційна освіта

3. http://www.ido.ru/

4. http://www.informika.ru/

5. dlc.miem.edu.ru
Скачати 128.82 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації11.10.2011
Розмір128.82 Kb.
ТипРеферат, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

плохо
  3
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх