Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник) icon

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник)


Схожі
Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б...
Практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “Економіка та...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством Освіти І науки України для студентів вищих...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Податковий облік...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “ менеджмент персоналу” для підготовки фахівців напряму...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних...
Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
повернутися в початок
скачать
 1. ^ Аудиторський висновок.

За наслідками проведення аудиту потрібно скласти аудиторський висновок про достовірність звітності, повноту та відповідність чинному законодавству і встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства.

Висновок може бути безумовно-позитивним, умовно-позитивним (наявність фундаментальної невпевненості чи фундаментальної незгоди), негативним, або надається відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства. Приклади аудиторських висновків наведено в додатку 2.


Зразок.

Міністерство освіти і науки України

________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

_________________________________________________________

(назва кафедри вищого навчального)


ЗВІТ

про проходження практики

на _______________________

(назва підприємства)


Виконав студент курсу групи

___________________________________

(прізвище, ім.’я, по батькові)

Керівник практики від університету

(посада, П.І.П.)

Керівник практики від підприємства

__________________________________________________

(посада, П.І.П.)


Луцьк – 2005

^ IV. Особливості проходження переддипломної практики студентами

кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та “магістр”


Дана практика є одним із завершальних складових навчального процесу та важливим етапом у підготовці спеціаліста з обліку і аудиту. для здобуття повної вищої освіти. Важливо поглибити і закріпити знання, отримані під час теоретичного навчання у вищому навчальному закладі та сформувати практичні навички проведення практичної та науково-дослідної роботи та в організаціях народного господарства.

Особливістю переддипломної практики є те, що студенти повинні узагальнити практичні навички здобуті під час проходження практик з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, зібрати та проаналізувати матеріал, щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, з матеріалів якого буде виконуватись дипломна робота.

Виходячи з того, що студенти вже мають певний рівень знань з інформаційних технологій обліку одним з головних завдань є засвоєння здобутих теоретичних знань на практиці, виходячи з рівня автоматизації облікових та аналітичних робіт на конкретному підприємстві, де студент буде проходити практику.

Розгляд питань з автоматизації бухгалтерських, аналітичних та аудиторських робіт має сформувати в майбутнього спеціаліста практичні знання, вміння та навички, необхідні для успішної роботи на посаді бухгалтера, головного бухгалтера, керівника облікової, планово-фінансової або контрольно-ревізійної служби підприємства. Це досягається самостійним виконанням кожним студентом згідно з програмою практики окремих виробничих завдань в умовах конкретного підприємства, на якому застосовуються новітні технології та відповідне інформаційне забезпечення.

^ База практики. Студенти проходять випускну переддипломну практику у визначених згідно з договором на підприємствах, організаціях установах. Бажано щоб це було підприємство на якому студент раніше проходив виробничу практику, що сприяє принципу наслідковості. Зміна студентом місця проходження практики може бути допущена з дозволу деканату факультету. Випускна переддипломна практика має бути організована таким чином, щоб студенти самостійно проводили необхідну роботу Керівниками практики мають призначатися найбільш кваліфіковані провідні спеціалісти обліково-економічного профілю. Має бути забезпечена належна вимогливість до студентів-практикантів з питань дотримання службової дисципліни. Встановлюється такий порядок розподілу робіт, який забезпечує кожному студентові можливість індивідуальної роботи.

Метою випускної переддипломної практики є закріплення теоретичних знань, формування вмінь і практичних навичок із спеціальності, підбір необхідного матеріалу для виконання дипломної роботи.

Завданням випускної переддипломної практики є:

 • вивчення передового досвіду організації обліку і аналітичної роботи на підприємствах;

 • освоєння методики складання місячної, квартальної та річної бухгалтерської звітності;

 • набуття практичних навиків і досвіду при виконанні облікових робіт на всіх ділянках підприємства; оволодіння прийомами оперативного контролю і узагальнюючого економічного аналізу діяльності за даними поточного обліку, бухгалтерської звітності;

 • оволодіння способами і прийомами контролю виконання показників виробничо-фінансових планів;

 • збір і опрацювання вихідної інформації для написання дипломної — роботи;

 • узагальнення, систематизація, закріплення і поглиблення знань з дисциплін обліково-економічного профілю; набуття навичок у проведенні дослідницької роботи;

 • впровадження результатів дослідження; набуття практичних навичок, знань і вмінь із організаторської та виховної роботи в колективі.

У процесі проходження переддипломної практики студенти повинні зосередитись на наступних напрямах своєї роботи:

- дослідженню загальних принципів організації і ведення обліку, контролю і аналізу в умовах функціонування інформаційної системи;

 • вивченню облікових та аналітичних процедур, методології обліку з використанням сучасних ППП;

 • опрацюванню питань побудови інформаційної системи підприємства, як основи організації та функціонування бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту;

 • методології обліку, організація облікового та аудиторського процесів на підприємстві, організація їх інформаційного, технічного, програмного, кадрового та організаційного забезпечення;

 • забезпеченню удосконалення та розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та внутрішнього аудиту в умовах застосування нових поколінь інформаційних систем та технологій.

Програму переддипломної практики складено так, що з кожним розділом питань автоматизації обліку, аналізу та контролю пов'язані самостійні об'єкти дослідження. Студентові слід ознайомитися з практичним застосуванням наявних інформаційних систем та технологій автоматизації обліково-аналітичних та контрольних робіт на підприємстві, описати їх, дати практичну оцінку обліково-аналітичним та контрольним процедурам і внести пропозиції щодо вдосконалення методики аналізу і контролю та техніки роботи обліково-економічного персоналу.

Результати проходження переддипломної практики.

У результаті проходження практики студенти повинні:

а) знати:

 • методологію обліку, економічного аналізу та аудиту та його організацію на конкретному підприємстві в умовах застосування новітніх інформаційних технологій та програмного забезпечення;

 • умови забезпечення динамічного розвитку автоматизованої системи бухгалтерського обліку та аудиту як складової єдиної інформаційної системи підприємства;

 • склад, методику і техніку складання статистичної, періодичної та річної бухгалтерської звітності із застосуванням певної автоматизованої системи обробки облікової інформації на підприємстві;

- організацію і методику проведення контрольної роботи на рівні підприємства із застосуванням наявних можливостей комп’ютерних технологій;

 • принципи наукової організації праці економічної служби підприємства та управління трудовими колективами.


б) вміти:

 • формувати мету і визначати основні напрямки автоматизації обробки даних з обліку, контролю та аудиту;

 • здійснювати організацію і ведення обліку, контролю і аналізу в умовах функціонування інформаційної системи обліку;

 • створювати постановки і моделювати окремі задачі та комплекси задач з обліку та прийняття рішень, контрольно-аналітичних задач і задач з аудиту для середовищ сучасних прикладних програм (електронних таблиць, МУБД, тощо);

 • застосовувати необхідне інформаційне, технічне, програмне, кадрове та організаційне забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту;

 • використовувати можливості існуючих на підприємстві інформаційних систем для створення інформаційної бази та виконання конкретних облікових, аналітичних та контрольних робіт;

 • вносити в інформаційну систему первинну інформацію та створювати первинні бухгалтерські документи;

 • складати на підставі даних обліку зведені документи, виробничі звіти з окремих питань діяльності підприємства, форми звітності;

 • контролювати провадження автоматизованого бухгалтерського обліку в окремих структурних підрозділах підприємства;

 • аналізувати господарську та фінансову діяльність підприємства і його підрозділів із застосуванням можливостей комп'ютерних технологій;

 • здійснювати оперативний економічний контроль виробничо-фінансової діяльності в умовах автоматизованої обробки економічної інформації;

- ефективно використовувати можливості технічних засобів для автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт;

в) набути навичок:

 • на автоматизованих робочих місцях бухгалтера, старшого бухгалтера, заступника головного бухгалтера, економіста, працівника планового відділу;

 • здійснення контролю за правильністю та своєчасністю оформлення господарських операцій в існуючій інформаційній системі;

 • упровадження передових форм і методів виконання первинного, аналітичного і синтетичного обліку;

 • виконання аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємств і виявлення резервів підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів за допомогою комп’ютерної техніки та відповідного інформаційною забезпечення;

 • організації і проведення аудиту та інвентаризації господарських засобів з вик • ористанням можливостей комп’ютерної техніки.

Кожний розділ тематичного плану програми практики передбачає ознайомлення з організацією обліково-аналітичної роботи. Практиканту необхідно коротко викласти її зміст, скласти необхідні документи та розрахунки, критично оцінити систему обліку підприємства і сформулювати свої пропозиції щодо її вдосконалення Зокрема, по кожній темі слід критично оцінити такі питання і скласти документи.


^ Програма проходження переддипломної практики на підприємстві студентами спеціальності “Облік і аудит” кваліфікаційного рівня “спеціаліст” та “магістр”.


^ Вид роботи

Критично оцінити і дати пропозиції щодо вдосконалення

Документи, які потрібно скласти

^ Розділ І. Організація облікової роботи на підприємстві

(для студентів кваліфікації “спеціаліст)

І.Організація

обліку і

контролю на

підприємстві

1. Завдання, суть і зміст

організації бухгалтерського

обліку і контролю на

підприємстві.

2. Загальні принципи

організації бухгалтерського

обліку і контролю .

3. Організаційна побудова

обліку і контролю.

4. Способи організації

бухгалтерського обліку і

контролю.

5. Зміст облікової політики і

порядок її впровадження на

підприємстві.

6. Суть значення технічного

оформлення та забезпечення

обліку і контролю.

7. Особливості журнально-

ордерної форми обліку

(автоматизованої форми

обліку).

8. Принципи організації

обліку і контролю в умовах

застосування ЕОМ та АРМ

бухгалтера.


Висновки з даного розділу на основі перелічених питань

2. Організація

документації і

документообігу

1. Техніка розробки переліку

номенклатури та носіїв

облікової інформації.

2.Вивчення системи

організації документування

господарських операцій на

підприємстві.

3. Порядок організації і

опрацювання первинних,

зведених документів та

нагромаджувальних

відомостей.

4. Загальна схема

документообігу.

5. Порядок роботи архіву

бухгалтерії.


Висновки з даного розділу на основі перелічених питань

3. Організація

обліку необоротних активів

контролю за їх

використанням

1. Загальні питання організації

обліку основних засобів та

контролю за їх

використанням.

2. Система документування та

документообігу за операціями

по руху основних засобів3. Організація інвентарного та

аналітичного обліку основних

засобів.

Розробити схеми організації

інвентарного, аналітичного

і синтетичного обліку

основних засобів при

журнально-ордерній формі

обліку( меморіальній,

автоматизованій, АРМ

бухгалтера).Скласти графік

проведення інвентаризації

основних засобів, де

передбачити такі складові:

група основних засобів,

дата проведення

інвентаризації, склад

комісії, об'єкт

інвентаризації,

відповідальний за

проведення інвентаризації.

4. Організація обліку

амортизації (зносу) та витрат

на ремонт основних засобів.

5. Методи контролю за наявністю основних засобів та їх використанням.
4.Організація

обліку і

контролю

запасів

підприємства.

1. Ознайомитися із загальними питаннями організації обліку і наявності та руху запасів


2. Вивчити стан складського господарства та засвоїти варіанти організації складського обліку виробничих запасів
Розробити схему організації

аналітичного і синтетичного

обліку наявності і та руху виробничих запасів при

кількісно-підсумковому

методі; оперативно-

бухгалтерському методі

обліку матеріальних

цінностей. У схемі

передбачити операції щодо

надходження та вибуття

запасів починаючи з

первинного обліку,

складання

нагромаджувальних

документів (Обігових

сальдових відомостей, звітів

про рух матеріальних

цінностей, відображення узагальнених облікових даних у журналі-ордері, головній книзі, балансі) Побудувати у вигляді схеми організаційну структуру

складського господарства. У схемі передбачити наявність центральних загальних та спеціалізованих складів, комор в окремих підрозділах. Складські приміщення спеціалізувати відповідно до діючої класифікації матеріальних цінностей за їх фізичними ознаками і виробничими функціями.
3. Розробити схему документообігу

за операціями надходження та

вибуття матеріальних цінностей.

Скласти графік документообігу з обліку

предметів і продуктів праці

та подати його у вигляді

таблиці 1.

Скласти зведений графік

документообігу з обліку

предметів і продуктів праці,

який включав би такі стадії:

створення документа,

перевірка документа,

опрацювання документа в архів. Графік подати у формі таблиці 2.

Розробити положення про відділ (структуру, групу) обліку предметів і продукції праці. У положенні слід виділити питання, що регламентують роботу відділу (сектора, групи) та визначають його основні функції, конкретизувати зміст і обсяг виконуваної роботи, вказати права працівників цього підрозділу та їх відповідальність.

Функціональні та інформаційні взаємовідносини відділу (сектора, групи) х працівниками інших підрозділів подати у вигляді таблиці 3.
4. З’ясувати способи та прийоми здійснення контролю за наявністю і рухом виробничих запасів
5.Організація

обліку праці та

її оплати

1. Принципи організації обліку

і контролю праці та її оплати.

2.Порядок обліку працівників

та відпрацьованого ними

робочого часу.


Визначити ознаки та подати

у вигляді схеми

класифікацію працівників на

відповідні категорії.

Розробити схему організації

обліку наявності та руху

трудових ресурсів. В схемі

передбачити наявність

відповідних документів: про

приймання, звільнення та

переведення працюючих на

іншу роботу; особових

карток, трудових книжок.
3. Діюча система документації

та документообігу щодо

використання праці та її

оплати.

1. Скласти графік

документообігу з обліку

праці та її оплати і подати

його у вигляді таблиці. У

графік включити

передбачені форми

первинних документів з

обліку праці та її оплати

працівникам основного,

допоміжних, обслуговуючих виробництв, а також адміністративно-управлінському персоналу.

4.Ознайомитись із планом

виконання робіт з обліку праці

та її оплати.

Розробити схему

класифікації коштів фонду

оплати праці. У схемі

виділити такі види витрат,

що входять до складу цього

фонду:

— основна заробітна плата;

— додаткова оплата праці;

— грошові виплати й

заохочення (витрати

підприємства на

компенсації та

заохочувальні

виплати).

В окрему групу виділити

доходи (дивіденди,

проценти), виплачені за

акціями трудового

колективу акціонерного

товариства в майно

підприємства.

3 урахуванням чинних

нормативних актів

визначити складові

вказаних видів витрат на

оплату праці..
5. Способи контролю за використанням праці та її оплати.

Розробити положення

про відділ (сектор, групу)

обліку праці і заробітної

плати. В положенні слід

виділити загальні питання,

що регламентують роботу

відділу (сектора, групи) та

його основні функції,

визначити зміст і обсяг

роботи, що виконується,

права працівників цього

підрозділу та їх

відповідальність.

Функціональні та

інформаційні

взаємовідносини з

працівниками інших

підрозділів бухгалтерії

подати у вигляді табл. 4

6. Організація

обліку і

контролю

виробничої

діяльності

1 Загальні принципи обліку і

контролю процесу

виробництва на підприємстві.

Висновки.

Визначити ознаки та

подати у вигляді схеми

класифікацію виробництв та

витрат виробництва в

промисловості.
2. Ознайомитись з

організацією аналітичного

обліку основного,

допоміжних, промислових та

обслуговуючих виробництв.

Розробити схему організації

обліку виробничої діяльності

при журнально-ордерній

формі обліку: Розробити

перелік об'єктів

планування, обліку

виробничих витрат і

визначення собівартості

продукції з відповідними

видами виробництва.

Подати його у вигляді табл.

5.Визначити складові та

зміст витрат, що входять до

собівартості продукції і

групуються відповідно до їх

економічного змісту

Визначити номенклатуру та

зміст статей витрат на

виробництво продукції

(робіт, послуг)

Номенклатуру статей подати

у вигляді таблиці 6.
3 Вивчити діючу систему

документації та

документообігу по обліку

процесу виробництва.

4. Ознайомитись з планом

виконання робіт з обліку

виробничої діяльності.

5. З'ясувати способи

контролю процесу

виробництва.

Скласти графік

документообігу з обліку

витрат і надходженню

готової продукції.

7. Організація

обліку і

контролю

коштів,

розрахункових, кредитних і фінансових операцій


1. Загальні принципи

організації обліку і контролю

коштів, розрахункових,

кредитних і фінансових операцій.

2. Ознайомитись з

організацією обліку коштів,

грошових документів , фінансових вкладень.

Висновки.

Розробити загальну схему

відображення господарських операцій при журнально-

ордерній формі обліку

(меморіальній,

автоматизованій, АРМ бухгалтера): коштів на розрахунковому і валютному рахунках; касових операцій; грошових документів;

фінансових вкладень,

кредитних операцій,

розрахункових операцій;

реалізації продукції;

фінансових результатів.
3. Форми здійснення безготівкових розрахункових та кредитних операцій.

Розробити схему руху

документів при здійсненні

безготівкових розрахунків

при таких формах:

 • розрахунки з

використанням платіжних доручень;

 • розрахунки з використанням платіжних

вимог-доручень;

 • розрахунки з використанням чеків;

 • розрахунки акредитивами;

 • розрахунки векселями;

 • розрахунки при заліку взаємної заборговано

- розрахунки платіжними вимогами без акцепту платника, беззаперечне стягнення коштів.

4.Вивчити організацію обліку реалізації продукції і фінансових результатів.


5. З'ясувати способи контролю наявності та використання коштів, розрахункових, кредитних і фінансових операцій
^ 8. Організація звітності на підприємстві

 1. Основні принципи організації звітності.
 1. Ознайомитись з організацією складання:

—статистичної звітності;

скласти табель статистичної

звітності підприємства за

формою табл. 7.

—періодичної бухгалтерської

звітності, скласти табель

періодичної звітності

підприємства за формою табл. 7;

—річної бухгалтерської

звітності.


 1. З'ясувати зміст та значення пояснювальної записки до річного звіту.


4.3асвоїти порядок затвердження та подання річного звіту.

Висновки

Скласти табель внутрішньої звітності підприємства за формою табл 8.


Розробити графік складання форм річного звіту підприємства і подати його у вигляді табл. 9


Таблиця 1.


Назва документа

№ форми

Кількість примірників

Відповідальний за складання і оформлення

Час складання

Роботи, що виконуються в момент складання документа

Відповідальний за приймання і перевірку документа

Дата подання документа в бухгалтерію

Роботи, що виконуються в бухгалтерії

Регістри і форми, що складаються на підставі документа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Таблиця 2.


№ п/п

Назва документа

№ форми

Створення документа

Перевірка документа

Опрацю-вання

документа

Передача

документа


Відповідальний за


Складання

Оформлення

Виконання

Строк виконання

Відповідальний

Хто подає

Порядок подання

Строк подання

Виконавець

Строк виконання

Виконавець

Строк виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


Таблиця З

^ Функціональні та інформаційні взаємовідносини працівників відділу (сектора, групи) обліку виробничих запасів з працівниками інших

підрозділів


^

Вхідна інформація


Вихідна інформація

Назва документа

Від кого одержують

Строк одержання

Назва документа

Кому надсилається

Строк відправ-лення

1

2

3

4

5

6

Таблиця 4

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ (СЕКТОРА, ГРУПИ) ОБЛІКУ ПРАЦІ і

^ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ^ Вхідна інформація

Вихідна інформація

Назва документа

^ Від кого одержують

Строк одержання

Назва документа

^ Кому надси-

лається

Строк відправ-

лення

1

2

3

4

5

6

Таблиця 5.

^ Номенклатура статей витрат на виробництво

продукції( робіт, послуг)^ Стаття витрат

В основному виробництві

У допоміжних виробництвах

У підсобних промислових виробництвах

1

2

3

4


Таблиця 6.


^ ТАБЕЛЬ СТАТИСТИЧНОЇ (ПЕРІОДИЧНОЇ) ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА№№ п/п

форми

^ Назва звіту

Строк подання

Відпові-дальнийза складання

^ Спосіб відправ-лення

Адреса подан-

ня

1

2

3

4

5

6

7

Таблиця 7.

^ ТАБЕЛЬ ВНУТРІШНЬОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАпп

№ форми

Назва

звіту

Підрозділ, від якого надходить звіт

Періодичність звітності (декадна, місячна)

Строк подання

Відповіда льна особа

Кому подається

1

2

3

4

5

6

7

8

Таблиця.8.
^

ГРАФІК СКЛАДАННЯ ФОРМ РІЧНОГО ЗВІТУ ПІДПРИЄМСТВАп/п№ формиНазва звітностіВідповідальний за складанняСтрок виконання

за планом

фактично

1

2

3

4

5

6
залишити коментар
Сторінка7/11
Дата конвертації10.10.2011
Розмір2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх