Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник) icon

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник)


Схожі
Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б...
Практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “Економіка та...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством Освіти І науки України для студентів вищих...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Податковий облік...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “ менеджмент персоналу” для підготовки фахівців напряму...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних...
Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
повернутися в початок
скачать


Таблиця 8.17.

^ Вибірка інвентаризації цінних паперів
Назва

фінан-

сового

вкла-

дення

Номер

та

серія

цінних

паперів

Назва

доку-мента,

що під-

тверд-

жує

фінан.

інвести-

ції

Вид

фі-нансо-вого

вкла-

дення

Вартість

цінних

паперів

Строк

пога-

шення

Загаль-на

сума

Відображено

в обліку

Надлишки

Кт 719

Нестача

Дт 947

Номінальна

Загальна

Дт14

Дт35

Дт14

Дт35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Таблиця 8.18.

^ Перелік помилок і порушень, виявлених при аудиті

фінансових інвестиційПервинний документ, обліковий регістр

Характер порушення
НайменуванняДата

Сума
1

2

3

4

5

6


9. Аудит стану системи внутрішнього контролю.

Оцінка внутрішнього контролю системи бухгалтерського обліку може бути здійснена за наведеною схемою тесту.

^ Таблиця 9.1.

Тест внутрішнього контролю системи бухгалтерського обліку

Зміст питання

Варіант відповіді

Примітка

Так

Ні

Інформа-

ція

відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

Чи існує на підприємстві служба внутрішнього контролю.

2.

Кому підпорядкована ця служба:

• головному бухгалтері;

• раді директорів;

• керівництву;

• інше.

3.

Хто розробляє політику внутрішнього контролю

4.

Чи існує на підприємстві взаємозамінність

5.

Як часто здійснюється підвищення кваліфікації фахівців

6.

Вкажіть вимоги до фахівців внутрішнього контролю

7.

На підприємстві служба внутрішнього контролю використовує:

• типові форми документів;

• розроблені самостійно;

• інші (вкажіть).

8.

Фінансова звітність до затвердження керівництвом перевіряється службою внутрішнього контролю.

9.

Чи формуються та надаються керівництву звіти служби внутрішнього контролю. (Якщо так, вкажіть періодичність перевірок).

10.

Чи здійснюються перевірки системи обліку та фінансової звітності ревізійною комісією. (Якщо так, вкажіть періодичність перевірок)


Копія акту

11.

Чи затверджується звітність на річних загальних зборах акціонерів (засновників).


Копія прото-

колу

Таблиця 9.2.

^ Тест внутрішнього контролю електронної

обробки інформації
Зміст питання

Варіант відповіді

При-

мітка

Так

Ні

Інформація

відсутня

1

2

3

4

5

6

1.

Чи підпорядковується відділ електронної обробки даних службам, інформацію яких обробляє.

2.

Чи працівники відділу електронної обробки даних санкціонують операції.

3.

Чи ліцензований програмний продукт

4.

Чи персонал відділу електронної обробки даних має можливість виправляти помилки (крім помилок набору).

5.

Чи виконують розроблювачі програм функції операторів з введення інформації, що обробляється.

6.

Чи відділені функції програмування від функцій контролю даних.

7.

Чи мають доступ у приміщення, де розташований відділ електронної обробки даних інші співробітники.

8.

Чи обмежений доступ до комп’ютерів визначеним колом осіб.

9.

Чи розділені рівні доступу для різних категорій співробітників.

10.

Чи використовуються для контролю доступу паролі.

11.

Чи здійснюється регулярно зміна паролів.

12.

Чи вчасно анулюються паролі звільнених співробітників.

13.

Чи встановлені процедури контролю несанкціонованого доступу.

11.

Чи встановлений і дотримується графік обробки даних.

15.

Чи забезпечено безперебійне живлення на випадок відключення електроенергії. При відповіді “так” вказати, за допомогою яких засобів.

16.

Чи архівується інформація систематично.

17.

Чи зберігаються резервні копії в осіб, яким це необхідно відповідно до їх обов’язків.

18.

Чи переносяться сформовані облікові регістри на тверді копії (паперові носії). При відповіді “так” вказати, з якою періодичністю.

19.

Чи здійснюється контроль за своєчасним формуванням і архівацією регістрів обліку за підсумками автоматизованої обробки інформації. При відповіді “так” вказати, ким і з якою періодичністю здійснюється контроль.

20.

Чи розроблено план заходів щодо альтернативної обробки інформації у випадку виходу з ладу обчислювальної техніки і програмних засобів.

10.Аудит облікової політики підприємства


Для проведення аудиту облікової політики підприємства-замовника доцільно скласти програму і провести анкетування.
^

ПРОГРАМА АУДИТУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Мета аудиту системи бухгалтерського обліку:

 1. Перевірка відповідності обліку вимогам Положення (стандартів) бухгалтерського обліку.

 2. перевірка незмінності обраної облікової політики підприємства протягом звітного року.

перевірка розділення несумісних обов’язків.

Дану ділянку аудиторської роботи доцільно оформити наступними таблицями:

Таблиця 10.1.^ Перелік аудиторських процедур

Виконавець

Примітка

1

2

3

5

1.

Вивчення структури облікових підрозділів.

Вивчення розподілу обов’язків.
Схема

2.

Вивчення системи внутрішнього контролю з облікових питань.3.

Перевірка відповідності обраної обліковою політики діючим нормативним документам4.

Перевірка незмінності або обґрунтованості змін облікової політики протягом звітного року.5.

Перевірка відповідності обліку вимогам Положень (стандартів ) бухгалтерського обліку.6.

Вивчення робочого плану рахунків.
Копія

7.

Складання переліку нестандартних (нетипових) бухгалтерських записів.8.

Складання переліку помилкових бухгалтерських записів.9.

Перевірка облікових реєстрів та Головної книги на арифметичну точність.10

Опис системи бухгалтерського обліку та недоліків у ній.
У довільній

формі

^ Анкета вивчення облікової політики
Елемент, що перевіряється

Пункт

наказу

про

облікову

політику

Сфера

засто-

сування

Наявність пору-

шень та їх вплив

на достовірність

звітності

1

2

3

4

5

1.

Наявність наказу про облікову політику


2.

Застосований метод оцінки вибуття запасів:


- ідентифікованої собівартості;


- середньозваженої собівартості;


- собівартості перших за часом надходження (ФІФО);


- нормативних доходів;


- ціни продажу.


3.

Визначення одиниці запасів:


- найменування;


- однорідна група;


- інше.


4.

Метод визначення суми резерву сумнівних боргів:


- за класифікацією дебіторської заборгованості;


- за платоспроможністю окремих дебіторів;


5.

Метод амортизації основних засобів:


- прямолінійний;


- зменшення залишкової вартості;


- прискореного зменшення залишкової вартості;


- кумулятивний;


- виробничий;


- згідно податковому законодавству.


6.

Вартісна межа проміж основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів


7.

Метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів:


- прямолінійного списання;


- виробничий;


- згідно податковому законодавству;


- 50 % - 50 %;


- 100 %.


88.

Метод амортизації та строк корисного використання нематеріальних активів:


- прямолінійний;


- зменшення залишкової вартості;


- прискореного зменшення залишкової вартості;


- кумулятивний;


- виробничий;


9.

Метод відображення фінансових інвестиційПродовження анкети

1

2

3

4

5
- за методом участі у капіталі;


- за справедливою вартістю;


- за собівартістю.


10.

Наявність змін облікової політики у періоді, що перевіряється та правильність їх відображення у звітності


11.

Метод оцінки ступеню завершеності операцій з надання послуг:

- вивчення виконаних робіт

- питомої ваги обсягу виконаних послуг у загальному обсягу послуг

- питомої ваги обсягу здійснених витрат у загальному обсягу витрат

- рівномірного нарахування


12.

Наявність та порядок формування резервів для забезпечення майбутніх витрат і платежів


13.

Наявність переліку пов’язаних осіб


14.

Визначена межа суттєвості.


115.

Наявність змін облікової політики у періоді, що перевіряється та правильність їх відображення у звітності.11. Аудит активів і пасивів підприємства

11.1. При застосуванні нижче вказаних робочих аудиторських форм здійснити стан перевірки готівкових та безготівкових розрахункових операцій клієнта-замовника.

^ Таблиця 11.1.

Оцінка виконання програми оборотності нормованих оборотних засобів

Показник

Поперед-

ній рік

За програ-

мою

Факти-

чно

Відхилення

від програми

(+ , - )

1.

Собівартість товарної продукції

2.

Середні залишки нормованих оборотних засобів на кінець року

3.

Оборотність оборотних засобів

4.

Суми вивільнених (залучених) засобів, їх господарського обороту в зв’язку зі зміною оборотності:

а) у днях

б) у суміТаблиця 11.2.
^

Висновок про перевірку каси


м. Луцьк, “___”___________________200__р.


 1. Наявність грошей ______________

 2. Залишок готівки на “___”_________________200__р. у відповідності ______________

зі звітом касира

 1. Надійшло грошей в касу по прибутковим касовим документом №____

за “___”__________________200___ р. ______________

 1. Видано із каси за прибутковими касовими ордерами №____

за “___”__________________200___ р. ______________

 1. Залишок грошей на момент перевірки за даними обліку

(рядки 2+3+4) ______________

 1. Встановлений ліміт готівки в касі _______________

 2. Результат: недостача (рядки 5-1) або надлишок ______________

 3. Останні номери прибуткових і видаткових касових документів

і відповідні суми ______________


“____”_________________200___р..


^ Таблиця 11.3.

Відомість виявлення аудитором неправильно

оформлених касових документів

Журнал-ордер

Назва і зміст документа

Сума

Суть порушення

Особи, відповідальні за порушення

Заходи усунення порушенняДата

1

2

3

4

5

6

7

8Таблиця 11.4.

^ Рахунок правильності використання грошових коштів
Наймену-

вання документ-та,

реєстра

Місяць

Цільове призначення

оприбуткованих сум

Цільове витрачення грошей

Оплата праці

Соціальне страхування

Відрядження

Господарські та інші витрати

Виплата за соціальним страхуванням

Відрядження

Господарські та інші витрати

Здано в банк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Таблиця 11.5.

^ Відомість перевірки розрахунків з підзвітними особами


Підзвітна особа

Посада

Винесено в

касу або

утримано із

зарплати

Видано

в підзвіт

Встановлений термін здачі звіту

Авансо-

вий

звіт

Забор-

гова-

ність

Кількість днів боргу до початку аудиту

Прове-

дення

в обліці

Проведення у відповід-

ності з норма-тивними

докуме-

нтами

Дата

Сума

Дата виникнення

Сума

Найменування документа

Дата

Сума

Місце отримання грошей

Дата

Сума

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

74

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
Таблиця 11.6.

^ Відомість перевірки грошових коштів

на розрахунковому рахункуПоказник

За даними обліку

За виписками банку

1

2

3

4

1

Залишок на початок місяця


Оборот за дебетом


Оборот за кредитом


Залишок на кінець місяця

Таблиця 11.7.

^ Відомість аудиту руху товарно-матеріальних цінностейПоказник

За даними

обліку

За даними

аудиту

Розходження

з аудитом

більше

менше

1

2

3

4

5

6

1.

Залишок запасів на “___”__________200__р.

 • товарів

 • тари

2.

Надійшло:

 • товарів

 • тари

3.

Вибуло:

 • товарів

 • тари

4.

Залишок за бухгалтерськими даними на “___”______________200__р. (рядки 1+2+3):

 • товарів

 • тари

5.

Наявність за інвентаризаційними матеріалами на

“___”____________200___р.

 • товарів

 • тари

 • псування цінностей

6.

Попередній результат (рядки 4-5)

товар:

 • недостача

 • надлишки

тара:

 • недостача

 • надлишки

7.

Попередній збиток:

 • товар

8.

Кінцевий результат (рядки 6-7)

Недостача товару

Надлишок товару

Всього тари11.2. Здійснити аудит власного капіталу підприємства, результати якого відобразити в таблицях:

^ Таблиця 11.8.

Перелік помилок і порушень, виявлених при аудиті

власного капіталу
Первинний документ, обліковий регістр

Характер порушення
НайменуванняДата

Сума
1

2

3

4

5

6


Таблиця 11.9.

^ Зміст складових власного капіталуСклад власного капіталу

На

початок року

На

кінець року

Відхилен-

ня

(+; --)

1

2

3

4

5

1.

Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій


2.

Сума пайових внесків


3.

Сума до оцінки необоротних активів


4.

Сума безоплатно отриманих підприємством від фізичних або юридичних осіб необоротних активів


5.

Сума створеного резервного фонду згідно зі статутом підприємства


6.

Сума прибутку, реінвестованого у підприємство (+) непокритого збитку (-)


7.

Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного капіталу


8.

Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених у своїх акціонерівТаблиця 11.10.

^ Контроль повноти та своєчасності надходження внесків

засновників до статутного капіталу
Назва засновника

Підлягає внесенню

Фактично внесено (грн.)

Бухгал-

терський

запис

Дата

Сума

Дата

Первинний

документ

Сума

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Разом:
Таблиця 11.11.
^

Перевірка формування статутного капіталу за формами внесків
Засновники

(ПІП, назва

організації)

Фактично внесено до статутного капіталу

На підставі документу

У формі внесківДата

Назва

Майно (основні засоби)

Матеріали (товарно-матеріальні цінності, малоцінні та швидко зношувані предмети, товари)

Право на користування природними ресурсами

Цінні папери

Право на користування майном

Право на використання об’єктів інтелектуальної власності

Гро-шові кошти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Разом:
Таблиця 11.12.

^ Джерела збільшення статутного капіталу
Дата, номер протоколу зборів

Разом
Кошти, отримані підприємством від продажу своїх акцій понад номінальну вартість

Нерозподілений прибуток за результатом поточного року

Разом

1

2

3

4

6

Разом:Таблиця 11.13.

^ Вибіркова перевірка повноти оприбуткування внесків до пайового капіталуП. І. П.

№ документа, дата,

назва

Сума внесків за даними

Примітки

Книжок

пайовиків

Відомості прийому пайових внесків

Книги аналітич-ного обліку

Голов-

ної

книги

1

2

3

4

5

6

7

8
Разом:

Таблиця 11.14.

^ Перевірка визначення емісійного доходу
Показники

За

даними аудиту

За даними підприємства

Відхи-

лення

1

2

3

4

5

1.

Кількість реалізованих акцій


2.

Ціна акції:

 • номінальна

 • продажна


3.

Загальна сума продажу акцій:

 • номінальна

 • продажна


4.

Емісійний дохід

(ряд.3 – ряд. 2)


5.

Відображено на рахунках обліку


6.

Сума використаного емісійного доходу^ Таблиця 11.15.

Перевірка руху резервного капіталу

Показник

Номер, дата документа

За даними

Відхи-

лення

Аудиту

Підпри-

ємства

1

2

3

4

5

6

1.

Сальдо на початок року

2.

Встановлений розмір резервного капіталу згідно установчих документів

3.

Сума прибутку підприємства

4.

Сума нарахованого резервного капіталу

5.

Використано резервного капіталу, у т.ч.:

 • направлений на покриття збитку звітного року;

 • інші (згідно статуту)

6.

Сальдо на кінець року


^ Таблиця 11.16.

Відомість погашення заборгованості засновників (акціонерів)


по внесках до статутного капіталуНазва

засновника

Підлягає

внесенню

Фактично внесено

Відхилення

(+)-пере-

вкладено;

(-) –недо-

вкладено


Дата

Сума

Дата

Номер

доку-

мента

Назва

доку-

мента

Вид

вкладу

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Разом:


Таблиця 11.17.

^ Звірка залишків власного капіталу

станом на_________________


Рахунок у головній книзі

Залишок по головній книзі

Залишок по журналу-ордеру

Відхилення

Причини

1

2

3

4

5Разом:
залишити коментар
Сторінка4/11
Дата конвертації10.10.2011
Розмір2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх