Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник) icon

Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б. та інші практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “ Економіка та підприємництво” спеціальності “Облік І аудит” (навчально-методичний посібник)


Схожі
Міністерство освіти І науки України Гадзевич О.І., Кулинич М. Б...
Практикум з проходження практик студентами вищих навчальних закладів напряму 0501 “Економіка та...
Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством Освіти І науки України для студентів вищих...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства...
Податковий облік...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “ менеджмент персоналу” для підготовки фахівців напряму...
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять та вказівки щодо вирішення практичних...
Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний посібник Міністерство освіти І науки України...
Навчально-методичний комплекс для студентів заочно-дистанційної форми навчання з напряму...
Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів...
Яцківський Л. Ю., Зеркалов Д. В. З57 Транспортне забезпечення виробництва. Навчальний посібник...



Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
скачать
Міністерство освіти і науки України


Гадзевич О.І., Кулинич М.Б. та інші


ПРАКТИКУМ

з проходження практик студентами

вищих навчальних закладів напряму 0501

Економіка та підприємництво”

спеціальності “Облік і аудит”

(навчально-методичний посібник)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів


Кондор- 2005

Зміст


Передмова.......................................................................................................3

І. Загальні положення щодо проходження практики..................................5

ІІ. Тематичний план практики з бухгалтерського обліку

господарської діяльності підприємств (6 семестр)....................................16


ІІІ. Тематичний план практики з економічного

аналізу та аудиту фінансово-господарської діяльності

підприємств (7 семестр)...............................................................................31


ІV. Особливості проходження переддипломної практики

студентів кваліфікаційних рівнів “спеціаліст” та “магістр”.....................83


Додатки ........................................................................................................111


Передмова


У здійсненні навчально-виховного процесу студентами вищих навчальних закладів напрямку 0501 "Економіка підприємництва" спеціальності "Облік і аудит" чільне місце займає проходження виробничої та переддипломної практики, які дають можливість кращого засвоєння здобутих теоретичних знань на прикладі здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств.

Практикум спрямований на допомогу студентам вищих навчальних закладів по розгляду основних питань організації ділянок облікової та аналітичної роботи фінансово - господарської діяльності підприємств, які студенти повинні засвоїти під час проходження виробничої та переддипломної практики. Студентам необхідно особливо звернути увагу на організацію обліково-аналітичної роботи в умовах застосування інформаційних систем обліку.

Практиканту необхідно коротко викласти зміст обліково-аналітичної роботи, скласти необхідні документи, провести розрахунки, критично оцінити систему організації облікової політики на підприємстві і сформулювати свої пропозиції щодо їх вдосконалення.

Належне місце у пропонованому практикумі приділяється питанням організації проходження переддипломної практики студентами кваліфікаційного рівня "магістр".

При написанні практикуму врахований досвід проходження виробничої та переддипломної практик студентами ВДУ імені Лесі Українки та Волинського інституту економіки та менеджменту, а також використані методичні матеріали підготовлені фахівцями КНЕУ та КДУ ім.. Т. Г. Шевченка, а також Аудиторської Палати України.

У написанні практикуму по проходженню виробничої і переддипломної практик брав участь авторський колектив кафедри обліку і аудиту Волинського державного університету ім.. Л.Українки в складі Андрійчук Т.В., Гадзевича О.І., Іванців Н.В., Іванової Н.В., Кулинич М.Б., Пясецької Н.Г. Загальне редагування проводилося к.е.н., доц. Гадзевичем О.І.

Автори практикуму вдячні за висловлені зауваження та побажання рецензентам д.е.н., проф.. Кужельному М.В., директору аудиторської фірми "Серко" Кориневському С.М., директору Волинської філії АСОІ Кичалюку В.М.

І. Загальні положення щодо проходження практики


Підвищення ефективності та якості суспільного виробництва потребують раціонального поєднання теоретичних знань спеціалістів з умінням вирішувати практичні проблеми, що постають у процесі виробничо-господарської діяльності підприємств.

Згідно з вимогами вищої школи спеціаліст у галузі економіки має досконало володіти своїм фахом, діставши ґрунтовну наукову та практичну підготовку, бути вправним організатором, здатним на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, уміти спілкуватися з людьми, займаючи активну життєву позицію.

Виробнича та переддипломна практики з обліку, аналізу та аудиту господарської діяльності підприємств має сформувати в майбутнього спеціаліста практичні знання з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту, вміння та навички, необхідні для успішної роботи на посаді бухгалтера, головного бухгалтера, керівника облікової, планово-фінансової або контрольно-ревізійної служби підприємства. Це досягається самостійним виконанням кожним студентом згідно з програмою практики в умовах конкретного підприємства окремих виробничих завдань.
^

Мета і завдання практики



Виробнича та переддипломна практики є продовженням і складовою частиною навчального процесу підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств.

Мета практик полягає в наступному

 1. вивчити організацію облікової та аналітичної роботи господарської діяльності підприємств;

 2. закріпити та поглибити знання, здобуті у вищому навчальному закладі;

 3. набути практичних навичок і досвіду організації облікової та аналітичної роботи на підприємстві в умовах застосування новітніх інформаційних систем і технологій;

 4. вивчити практичні можливості вдосконалення організації оперативного внутрішньогосподарського обліку, аналізу і контролю на підприємстві;

 5. поглибити навички науково-дослідної роботи;

 6. набути досвіду організаторської роботи в колективі.

Завдання практики:

 • вивчити організаційну і виробничу структуру підприємства, основні техніко-економічні показники його роботи;

 • критично проаналізувати організаційну структуру обліково-економічної роботи на підприємстві;

 • вивчити питання побудови інформаційної системи підприємства, як основи організації та функціонування бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту, організацію інформаційного, технічного, програмного, кадрового та організаційного забезпечення;

 • вивчити організацію роботи обліково-контрольного апарату підприємства;

 • набути практичних навичок роботи на посадах працівників облікового-економічного апарату (бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, економіст, працівник планового відділу);

 • ознайомитись з функціями бухгалтерії, економічного відділу, планового відділу, розподілом функціональних обов'язків між працівниками економічної служби підприємства;

 • засвоїти процес формування господарських операцій, організацію, методику і техніку складання облікових реєстрів за всіма підсистемами обліково-контрольної інформації;

 • засвоїти взаємозв'язок планової, фінансової й облікової роботи на підприємстві;

 • набути практичних навичок використання існуючої на підприємстві інформаційної системи для створення інформаційної бази та виконання конкретних функцій облікової та аналітичної діяльності;

 • набути навичок щодо виконання науково-дослідної роботи студентів (НДРС), підготування наукових доповідей і статей.
^

Результати проходження практики



У результаті проходження практики студенти повинні:

а) знати:

 • методологію ведення облікової та аналітичної роботи на конкретному підприємстві;

 • організацію облікової політики на підприємстві;

 • зміст основних нормативних документів з планування, фінансів, обліку та контролю на підприємстві;

 • методику і техніку складання статистичної, періодичної та річної бухгалтерської звітності;

 • організацію і методику проведення аудиторської та контрольно-ревізійної роботи на рівні підприємства;

 • принципи наукової організації праці економічних підрозділів підприємства та управління трудовим колективом в умовах функціонування інформаційної системи обліку, аналізу і аудиту;

б) вміти:

 • складати на підставі даних обліку і звітності зведені документи, виробничі звіти з окремих питань діяльності підприємства;

 • контролювати провадження бухгалтерського обліку в окремих структурних підрозділах підприємства;

 • виконувати інвентаризацію господарських засобів підприємства;

 • використовувати можливості запровадженої на підприємстві інформаційної системи автоматизації облікових робіт;

 • аналізувати господарську та фінансову діяльність підприємства і його підрозділів із застосуванням можливостей процесора електронних таблиць Microsoft Excel;

 • здійснювати оперативний економічний контроль виробничо-фінансової діяльності;

 • розробляти положення про структурні підрозділи планово-економічної служби підприємства, посадові інструкції, графіки роботи тощо;




 • оцінювати логічно та в історичному аспекті економічні явища, зокрема питання організації, планування, обліку, звітності й управління виробництвом;

 • ефективно використовувати можливості технічних засобів та інформаційних систем автоматизації облікових, аналітичних та контрольних робіт;

 • складати доповіді й реферати на економічні або соціально-суспільні теми і виступати перед виробничою аудиторією;

в) набути навичок:

 • виконання функціональних обов'язків обліково-аналітичної роботи на робочих місцях бухгалтера, старшого бухгалтера, заступника головного бухгалтера, економіста, працівника планового відділу в умовах застосування доступних комп`ютерних технологій та інформаційних систем;

 • здійснення контролю за правильністю та своєчасністю оформлення господарських операцій;

 • упровадження передових форм і методів виконання первинного, аналітичного і синтетичного обліку;

 • керівництва колективом обліково-економічних працівників, розподілу між ними функціональних обов'язків;

 • виконання аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємств і виявлення резервів підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів за допомогою комп`ютерної техніки та відповідного інформаційного забезпечення;

 • організації і проведення аудиту та інвентаризації господарських засобів з використанням можливостей комп`ютерної техніки;

 • розробки річного і перспективного планів організації бухгалтерського обліку та роботи обліково-економічного персоналу підприємства;

 • підготування доповідей, проектів, рішень керівництва підприємства тощо.




залишити коментар
Сторінка1/11
Дата конвертації10.10.2011
Розмір2.05 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх