Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 050200 icon

Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 050200


Схожі
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів...
Робоча програма...
Робоча програма...
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання для студентів заочної...
Робоча програма...
Методичні рекомендації з дидактичним забезпеченням до самостійного вивчення дисципліни...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни “...
Методичні рекомендації для самостійного вивчення дисципліни студентами неекономічних...
Зміст навчальної програми. Тематичний план дисципліни...
Робоча програма...
Рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів дисципліни «Ефективність...Загрузка...
скачать


Міністерство аграрної політики України

Аграрний коледж управління і права ПДАА


ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Методичні рекомендації

до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 6.050200

Полтава 2011 р.


Планування діяльності підприємств. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 6.050200/ Упоряд: Кобець С.П. – Полтава: Аграрний коледж управління і права ПДАА, 2011.- 24с.


Дана методична розробка містить перелік тем, обов’язкових для вивчення на даному курсі, контрольні завдання для студентів заочної форми навчання.


Рецензент: Старченко Ю.А., викладач

вищої категорії


Розглянуто і схвалено

на засіданні циклової комісії

менеджменту та маркетингу

Протокол № ____

«____» _______________ 20011 р.


^
© Кобець С.П., 2011

Зміст


ВСТУП.. ………………………………………………………………… 4

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ……………………………………….. 5

^ 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ … 7

3. ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ …………………… 28

4. Методичні вказівки щодо написання

контрольної роботи ………………………………………….. 35

5. Вимоги до оформлення контрольної роботи ……… 36

6. ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ………............................................................................................. 37

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ……………………………….. 38

ДОДАТКИ ……………………………………………………………… 40


ВСТУП


На сучасному етапі розвитку України, коли сільське господарство знаходиться в кризовому стані, все більша увага приділяється питанням планування сільськогосподарського виробництва, починаючи з макроекономічного рівня і закінчуючи рівнем підприємства та його підрозділів.

В даний час об'єктивне і реальне планування виробництва повинно стати основною ланкою раціональної організації виробництва, а, отже і підвищення його продуктивності.

Метою дисципліни є формування у студентів комплексу необхідних теоретичних знань і практичних навичок в організації планування виробництва на підприємствах АПК в умовах ринку.

Предметом дисципліни є система планування і планів, система цільових показників і планово-контрольних розрахунків, як інструмента інтегрованого планування і контролю.

Завданням дисципліни є формування у студентів знань про:

 • сутність і завдання планування виробництва, його функції та методи;

 • системи організації процесу планування у сільськогосподарському виробництві;

 • сутність, завдання і процес стратегічного планування;

 • методику складання і затвердження річних планів господарства і виробничих програм підрозділів;

 • бізнес-плани для ведення нової справи;

 • методику складання і затвердження робочих планів, планів-нарядів; суть і процес контролю і аналізу виконання планів.

У результаті вивчення дисципліни студенти мають здобути наступні практичні навички та уміння:

 • cоставити основний план виробництва, планувати потреби підприємств у виробничій потужності;

застосовувати в задачах планування та аналізу діяльності підприємств стратегії виробничого планування, довго-, середнє- і короткострокове планування, ієрархічне й індикативне планування, методи планування виробництва.


^ 1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


1. Планування в системі менеджменту сільськогосподарського підприємства

Суть і завдання планування. Етапи планування. Планування на підприємстві.

Принципи планування.

Біологічні, технологічні, технічні, екологічні, соціальні, економічні та організаційні особливості планування у сільському господарстві.

Методи планування. Експериментальні методи. Нормативні методи. Балансові методи. Розрахунково-аналітичний метод. програмно-цільові методи. Звітно-статистичні методи. Економіко-математичні методи.

Рекомендована література: 9, 11, 12, 22, 23


^ 2. Система внутрішньогосподарського планування у сільському господарстві

Система планування. Види планів. Об'єкти планування. Підсистеми управління плануванням, організаційного та інформаційного забезпечення планування, прийняття рішень.

Організація планової роботи на сільськогосподарських підприємствах. Функції вищого керівництва щодо планування. Форми організації планової роботи. Елементи системи планування. Плановий персонал. Механізм планування. Процес планування. Інформаційне, технічне, матшатико-програмне, ор­ганізаційне забезпечення процесу планування. Функції планово-економічного відділу.

Особливості планування в різних формах господарювання.

Оцінка та управління якістю планів. Аналіз якості планів. Систему показників для оцінки планів. Коефіцієнт напруженості планів.

Рекомендована література: 9, 11, 12, 22, 23


^ 3. Поточне та оперативне планування у сільському господарстві

Суть, завдання, зміст і показники поточних планів. Річний бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства.

Поточні плани внутрішньогосподарських підрозділів та організація внутрішньогосподарського розрахунку. ^ Річні плани підрозділів. План госпрозрахункових підрозділів.

Послідовність розробки поточних планів підприємств.

Оперативне планування. Особливості оперативного планування в сільському господарстві. Робочі плани на періоди окремих сільськогосподарських робіт. Графіки потреби в ресурсах.

Рекомендована література: 9, 18, 19, 20, 29


^ 4. Планування виробничої програми сільськогосподарського підприємства

Обґрунтування виробничої програми з тваринництва. Обґрунтування планової продуктивності у тваринництві. Планування відтворення стада, виробництва і використання продукції.

Обґрунтування виробничої програми з рослинництва. Планування використання земельних угідь, підвищення їхньої родючості. Планування та програмування врожайності сільськогосподарських культур. Обґрунтування планових посівних площ, виробництва і використання продукції рослинництва. Планування насінництва.

Рекомендована література: 19, 20, 23, 24, 29


^ 5. Планування основних засобів сільськогосподарського виробництва

Планування та організація використання машинно-тракторного парку. Основні шляхи раціонального використання машинно-тракторного парку. Норма виробітку тракторів в еталонних гектарах. Виробіток тракторів різних марок. Визначення потреби в сільськогосподарській техніці та раціональне комплектування агрегатів.

Планування техніко-технологічного розвитку підприємства.

Планування обсягів механізованих робіт, використання техніки і витрат на її експлуатацію. Річний обсяг робіт у рослинництві й тваринництві. Планування обсягів механізованих робіт, що їх виконують машини на тракторній тязі та змонтовані на тракторах. Планування обсягів механізованих робіт, що їх виконують зернові комбайни. Планування витрат на використання техніки. Планування потреби в нафтопродуктах. Планування потреби в мастильних матеріалах. Планування амортизаційних відрахувань та віднесення їх на об'єкти калькуляції. Планування витрат на технічне обслуговування і ремонти.

Рекомендована література: 6, 13, 20, 24, 27


^ 6. Планування обслуговуючих виробництв

Обслуговуючі виробництва.. Роль обслуговуючих виробництв. Особливості планування обслуговуючих виробництв.

Планування вантажоперевезень і використання автомобілів. Загальна сума транспортних витрат. Коефіцієнт повторності перевезень. Середня відстань. Раціональне поєднання окремих видів транспорту. Критерії ефективності вантажоперевезень. Планування використання автомобілів. Плановий вантажообіг автопарку.

Планування витрат і собівартості автотранспортних робіт.

Рекомендована література: 6, 13, 20, 24, 27

^ 7. План з праці та соціального розвитку

Планування затрат праці. Планування чисельності працюючих. Баланс трудових ресурсів. Планування фонду оплати праці. Планування продуктивності праці.

Зміст та організація розробки плану соціального розвитку колективу

Рекомендована література: 6, 7, 11, 22, 23, 27


^ 8. Планування витрат і собівартості сільськогосподарської продукції

Кошторисний, нормативний, розрахунково-конструктивний, економіко-математичний методи планування витрат і собівартості продукції.

Норми і нормативи у плануванні витрат.

Планування витрат на виробництво продукції. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.

Рекомендована література: 10, 17, 20


^ 9. Фінансовий план сільськогосподарського підприємства

Фінансове планування. завданнями фінансового планування. Фінансовий план сільськогосподарського підприємства. Будова фінансового плану підприємства. Поточний фінансовий план. Довгостроковий фінансовий план. Зв'язок фінансового плану з іншими планами.

Планування реалізації продукції. Планування цін. Планування прибутку. Процедура розрахунку валового та чистого прибутку. Методи планування прибутку. Розподілі прибутку. Планування рентабельності.

Рекомендована література: 26, 33, 34, 35


^ 10. Стратегічне планування у сільськогосподарських підприємствах

Суть і завдання стратегічного планування. Особливості стратегічного планування. Зміст стратегічного планування. Етапи стратегічного планування.

Стратегічний план. Стратегічна програма.

Ринкова стратегія підприємства. Методи, що використовуються при розробці стратегії підприємства. Планування інновацій. Стратегічні аспекти технологій у сільському господарстві. Планування освоєння досягнень науково-технічного прогресу.

Рекомендована література: 16, 21, 22, 23


^ 11. Бізнес-планування у сільському господарстві

Суть, значення бізнес-плану. Цілі розробки бізнес-плану. 3міст і структура бізнес-плану. Методика розробки розділів бізнес-плану.

Етапи та організація розробки бізнес-плану. Характеристика основних розділів бізнес-плану. Оформлення і стиль бізнес-плану.

Рекомендована література: 8. 18, 30


^ 12. Організація, контроль і аналіз виконання планів

Мета, види і організація контролю за виконанням планів.

Способи контролю за виконанням планів. Завдання контролю виконання плану. Види контролю за виконанням плану. Контроль після завершення певної дії і випереджальний контроль. Обсяг і структура контролю. Предмет контролю. Методи контролю. Етапи контролю.

Значення, суть і завдання аналізу виконання планів.

Рекомендована література: 9, 11, 12, 22, 23

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

теми

Назва теми


^ Денна форма навчання

Всьо-ого

Лекції.

П.з.

Сем

С.р^ Планування в системі менеджменту сільськогосподарського підприємства

7

2
2

3^ Система внутрішньогосподарського планування у сільському господарстві

9

2

2

2

3^ Поточне та оперативне планування у сільському господарстві

10

2

4
4^ Планування виробничої програми сільськогосподарського підприємства

12

4

4
4^ Планування основних засобів сільськогосподарського виробництва

8

2

2
4^ Планування обслуговуючих виробництв

7

2

2
3^ План з праці та соціального розвитку

9

3

2
4^ Планування витрат і собівартості сільськогосподарської продукції

9

3

2
4^ Фінансовий план сільськогосподарського підприємства

8

2

2
4^ Стратегічне планування у сільськогосподарських підприємствах

8

2

2
4^ Бізнес-планування у сільському господарстві

12

2

4

2

4^ Організація, контроль і аналіз виконання планів

9

2

2

2

3

Всього

108

28

28

8

44
^

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


з дисципліни «Планування діяльності підприємств»


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

^ Денна форма навчання

1.1. Підготовка до семінар­ських (практичних) занять

Відповідно до ро­бочої навчальної програми

Активна участь в семі­нарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.2. Підготовка до ділової гри

–// –

Активна участь у діловій грі

1.3. Підготовка до поточ­них контрольних робіт

–// –

Перевірка правильності виконання поточних кон­трольних робіт

1.4. Підготовка до модуль­них контрольних робіт

–// –

Перевірка правильності виконання модульних ко­нтрольних робіт

1.5. Виконання домашніх (розрахунково-аналітич­них) завдань

–// –

Перевірка правильності виконання завдань

1.6. Виконання домашніх (індивідуальних) завдань до кожної теми курсу

–// –

Перевірка правильності виконання завдань

1.7. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

–// –

Обговорення (захист) ма­теріалів реферату (есе) під час ІКР

2.1. Аналітичний (критич­ний) огляд наукових публі­кацій

–// –

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять (ІКР)

2.2. Науково-дослідна ро­бота студента (участь у на­укових конференціях, олім­піадах)

Відповідно до пла­нів проведення від­повідних наукових конференцій, олім­піад

Обговорення результатів наукових конференцій, олімпіад під час аудитор­них занять (ІКР)


^ 3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


1. Планування в системі менеджменту сільськогосподарського підприємства

Суть і завдання планування. Етапи планування. Планування на підприємстві.

Принципи планування.

Біологічні, технологічні, технічні, екологічні, соціальні, економічні та організаційні особливості планування у сільському господарстві.

Методи планування. Експериментальні методи. Нормативні методи. Балансові методи. Розрахунково-аналітичний метод. програмно-цільові методи. Звітно-статистичні методи. Економіко-математичні методи.

Рекомендована література: 9, 11, 12, 22, 23


^ 2. Система внутрішньогосподарського планування у сільському господарстві

Система планування. Види планів. Об'єкти планування. Підсистеми управління плануванням, організаційного та інформаційного забезпечення планування, прийняття рішень.

Організація планової роботи на сільськогосподарських підприємствах. Функції вищого керівництва щодо планування. Форми організації планової роботи. Елементи системи планування. Плановий персонал. Механізм планування. Процес планування. Інформаційне, технічне, матшатико-програмне, ор­ганізаційне забезпечення процесу планування. Функції планово-економічного відділу.

Особливості планування в різних формах господарювання.

Оцінка та управління якістю планів. Аналіз якості планів. Систему показників для оцінки планів. Коефіцієнт напруженості планів.

Рекомендована література: 9, 11, 12, 22, 23


^ 3. Поточне та оперативне планування у сільському господарстві

Суть, завдання, зміст і показники поточних планів. Річний бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства.

Поточні плани внутрішньогосподарських підрозділів та організація внутрішньогосподарського розрахунку. ^ Річні плани підрозділів. План госпрозрахункових підрозділів.

Послідовність розробки поточних планів підприємств.

Оперативне планування. Особливості оперативного планування в сільському господарстві. Робочі плани на періоди окремих сільськогосподарських робіт. Графіки потреби в ресурсах.

Рекомендована література: 9, 18, 19, 20, 29


^ 4. Планування виробничої програми сільськогосподарського підприємства

Обґрунтування виробничої програми з тваринництва. Обґрунтування планової продуктивності у тваринництві. Планування відтворення стада, виробництва і використання продукції.

Обґрунтування виробничої програми з рослинництва. Планування використання земельних угідь, підвищення їхньої родючості. Планування та програмування врожайності сільськогосподарських культур. Обґрунтування планових посівних площ, виробництва і використання продукції рослинництва. Планування насінництва.

Рекомендована література: 19, 20, 23, 24, 29


^ 5. Планування основних засобів сільськогосподарського виробництва

Планування та організація використання машинно-тракторного парку. Основні шляхи раціонального використання машинно-тракторного парку. Норма виробітку тракторів в еталонних гектарах. Виробіток тракторів різних марок. Визначення потреби в сільськогосподарській техніці та раціональне комплектування агрегатів.

Планування техніко-технологічного розвитку підприємства.

Планування обсягів механізованих робіт, використання техніки і витрат на її експлуатацію. Річний обсяг робіт у рослинництві й тваринництві. Планування обсягів механізованих робіт, що їх виконують машини на тракторній тязі та змонтовані на тракторах. Планування обсягів механізованих робіт, що їх виконують зернові комбайни. Планування витрат на використання техніки. Планування потреби в нафтопродуктах. Планування потреби в мастильних матеріалах. Планування амортизаційних відрахувань та віднесення їх на об'єкти калькуляції. Планування витрат на технічне обслуговування і ремонти.

Рекомендована література: 6, 13, 20, 24, 27


^ 6. Планування обслуговуючих виробництв

Обслуговуючі виробництва.. Роль обслуговуючих виробництв. Особливості планування обслуговуючих виробництв.

Планування вантажоперевезень і використання автомобілів. Загальна сума транспортних витрат. Коефіцієнт повторності перевезень. Середня відстань. Раціональне поєднання окремих видів транспорту. Критерії ефективності вантажоперевезень. Планування використання автомобілів. Плановий вантажообіг автопарку.

Планування витрат і собівартості автотранспортних робіт.

Рекомендована література: 6, 13, 20, 24, 27

^ 7. План з праці та соціального розвитку

Планування затрат праці. Планування чисельності працюючих. Баланс трудових ресурсів. Планування фонду оплати праці. Планування продуктивності праці.

Зміст та організація розробки плану соціального розвитку колективу

Рекомендована література: 6, 7, 11, 22, 23, 27


^ 8. Планування витрат і собівартості сільськогосподарської продукції

Кошторисний, нормативний, розрахунково-конструктивний, економіко-математичний методи планування витрат і собівартості продукції.

Норми і нормативи у плануванні витрат.

Планування витрат на виробництво продукції. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.

Рекомендована література: 10, 17, 20


^ 9. Фінансовий план сільськогосподарського підприємства

Фінансове планування. завданнями фінансового планування. Фінансовий план сільськогосподарського підприємства. Будова фінансового плану підприємства. Поточний фінансовий план. Довгостроковий фінансовий план. Зв'язок фінансового плану з іншими планами.

Планування реалізації продукції. Планування цін. Планування прибутку. Процедура розрахунку валового та чистого прибутку. Методи планування прибутку. Розподілі прибутку. Планування рентабельності.

Рекомендована література: 26, 33, 34, 35


^ 10. Стратегічне планування у сільськогосподарських підприємствах

Суть і завдання стратегічного планування. Особливості стратегічного планування. Зміст стратегічного планування. Етапи стратегічного планування.

Стратегічний план. Стратегічна програма.

Ринкова стратегія підприємства. Методи, що використовуються при розробці стратегії підприємства. Планування інновацій. Стратегічні аспекти технологій у сільському господарстві. Планування освоєння досягнень науково-технічного прогресу.

Рекомендована література: 16, 21, 22, 23


^ 11. Бізнес-планування у сільському господарстві

Суть, значення бізнес-плану. Цілі розробки бізнес-плану. 3міст і структура бізнес-плану. Методика розробки розділів бізнес-плану.

Етапи та організація розробки бізнес-плану. Характеристика основних розділів бізнес-плану. Оформлення і стиль бізнес-плану.

Рекомендована література: 8. 18, 30


^ 12. Організація, контроль і аналіз виконання планів

Мета, види і організація контролю за виконанням планів.

Способи контролю за виконанням планів. Завдання контролю виконання плану. Види контролю за виконанням плану. Контроль після завершення певної дії і випереджальний контроль. Обсяг і структура контролю. Предмет контролю. Методи контролю. Етапи контролю.

Значення, суть і завдання аналізу виконання планів.

Рекомендована література: 9, 11, 12, 22, 23


^ 4. ІНДИВІДУАЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ


4.1. Загальні вказівки


Після вивчення дисципліни студент заочного відділення повинен виконати індивідуальну контрольну роботу, що складається з відповідей на три теоретичних питання.

Номер варіанта контрольних питань відповідає останній цифрі навчального шифру (див. табл. 4.1)

Контрольну роботу рекомендується виконувати на аркушах А-4 формату. Відповіді на питання повинні містити посилання на використану літературу, чинне законодавство України, наприкінці контрольної роботи необхідно привести перелік використаної літератури, поставити підпис і дату написання роботи.


Таблиця 4.1.

Варіанти контрольних завдань


№ варіанту

№ першого питання

№ другого питання

№ третього питання


^ 4.2. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Суть і завдання планування.Предмет і об'єкт планування.Основні принципи планування.Суть і завдання прогнозування в аграрному секторі економіки.Особливості планування в сільському господарстві.Державне врегулювання і підтримка с/г виробництва.Система внутрігосподарського планування.Організація планової роботи на с/г підприємствах.Особливості планування за різних форм господарювання.Показники, які характеризують оцінку якості планів.Способи, які застосовуються для оцінки якості планівОсновні завдання перспективного плануванняПлан організаційно-господарського впорядкування с/г підприємствПорядок складання плану організаційно-господарського впорядкуванняМетодика планування рослинницьких галузей в плані організаційно-господарського впорядкуванняМетодика планування тваринницьких галузей в плані організаційно-господарського впорядкуванняМетодика планування розвитку підсобних виробництв та механізації виробництваМетодику планування капітальних вкладень і потреби в робочій силіОсновні економічні показники організаційно-господарського плануМетодика планування соціального розвитку колективу підприємстваСуть, значення і необхідність розробки бізнес-плану підприємствЗміст і структура бізнес-плану підприємстваМетодика складання розділу "Резюме" ( анотацію бізнес-плану)Методика складання розділу "Галузь, підприємство та його продукція" (сучасного стану галузей підприємства) бізнес-плануМетодика складання розділу "Дослідження ринку та маркетинг-план" бізнес-плануМетодика складання розділу бізнес-плану "Організаційний план"Методика складання розділу бізнес-плану "План виробництва"Методика складання розділу бізнес-плану "Фінансовий план"Методика складання розділу бізнес-плану "Інвестиційний план"Методика складання розділу бізнес-плану "Оцінка ризиків і управління ними"Методика складання розділу бізнес-плану "Додатки"Етапи та організація розробки бізнес- плануСуть, зміст і завдання зведеного плану розвитку агропромислового комплексу підприємстваПорядок розробки і затвердження річних планівПланування розвитку галузей рослинництва в зведеному плані розвитку агропромислового комплексу підприємстваПланування розвитку галузей тваринництва в зведеному плані розвитку агропромислового комплексу підприємстваПланування розвитку підсобних підприємств і промислів в зведеному плані розвитку агропромислового комплексу підприємстваПланування потреби у засобах виробництва та їх використання у зведеному плані розвитку агропромислового комплексу підприємстваПланування по праці і фонду заробітної плати у зведеному плані розвитку агропромислового підприємстваПланування кількості ремонтів і технічних обслуговувань машинно-тракторного парку у зведеному плані розвитку агропромислового комплексу підприємстваПланування собівартості і рентабельності виробництва продукції рослинництва у зведеному плані розвитку агропромислового комплексу підприємстваПланування собівартості і рентабельності виробництва продукції тваринництва у зведеному плані розвитку агропромислового комплексу підприємстваЗміст, порядок складання і затвердження річних виробничих програм у рослинництвіЗміст, порядок складання і затвердження річних виробничих програм у тваринництвіСкладання плану соціального розвитку у зведеному плані розвитку агропромислового комплексу підприємстваТехнологічні карти вирощування с/г культур та методика їх складанняСуть і завдання оперативного планування у с/г підприємствахЗміст і методика складання робочих планів на окремі періоди с/г робітЗміст і порядок складання планів-нарядів у рослинництвіЗміст і порядок складання оперативних планів у тваринництвіМета , види і організація контролю за виконання планівСпособи контролю за виконанням планівЗначення, суть і завдання аналізу виконання планівПланування обсягів виробництва с/г продукції підприємстваПланування урожайності, посівних площ і валових зборівПланування продуктивності с/г тваринПланування потреби у посівному матеріаліПланування потреби у добривахПланування потреби у паливно-мастильних матеріалахПланування потреби в кормахПланування поголів'я тваринПланування потреби в техніціПланування потреби в транспортних засобахРобочий план наперед весняних робітРобочий план на період догляду за культурами заготівлі сінаРобочий план на період збирання ранніх зернових, виконання договірних зобов'язань, догляд за пізніми культурамиЗміст і порядок складання оперативних планів у тваринництвіПланування продуктивності с/г тваринСкладання плану соціального розвитку у зведеному плані розвитку агропромислового комплексу підприємстваСуть, зміст і завдання зведеного плану розвитку агропромислового комплексу підприємстваЗміст, порядок складання і затвердження річних виробничих програм у рослинництвіМетодика складання розділу бізнес-плану "Організаційний план"Технологічні карти вирощування с/г культур та методика їх складанняМетодика складання розділу "Галузь, підприємство та його продукція" (сучасного стану галузей підприємства) бізнес-плануМетодика складання розділу бізнес-плану "Інвестиційний план"


^ 4. Методичні вказівки щодо написання

контрольної роботи


Контрольна робота з дисципліни «Системи технологій» виконується після самостійного вивчення дисципліни, відповідно до навчального плану та робочої програми. Написання контрольної роботи має сприяти кращому засвоєнню даного навчального курсу студентами заочної форми навчання. У ході виконання запропонованих завдань передбачається самостійна робота студентів стосовно підбору необхідної інформації з різноманітних джерел, а також вивчення та узагальнення матеріалів, що підлягали вивченню та дослідженню.

Контрольна робота повинна відбивати розуміння студентами не лише теоретичних засад технологічних процесів виробництва, але й практичну їх спрямованість, що передбачає, передусім, проведення економічного аналізу, а також розробку пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення технологічних процесів.

Обов’язковою складовою контрольної роботи повинні бути блок-схеми технологічних процесів, що характеризуються. Вони допомагають наочно відобразити технологію виробництва продукції виробництва, розподілу і розміщення окремих технологічних операцій, дають навички технічної обробки матеріалу.

При використанні графічного матеріалу і таблиць зверніть увагу на їх оформлення. Обов’язковим при оформленні графічного матеріалу є посилання на джерела інформації, на основі яких зроблені дані таблиці і графічні матеріали. Посилання виконуються за правилами, які прийняті в оформленні бібліографії.

До кожного графічного матеріалу і таблиці треба дати письмове пояснення (аналіз) динамічних змін явища або змін його структури, зробити групування територіальних одиниць за рівнем розвитку і розміщення явища (для картограм і картодіаграм), визначити чинники усіх змін, зробити екстраполяцію (прогноз на майбутнє) існуючих тенденцій на перспективу.

Викладення змісту питань має бути логічним і послідовним. Необхідно починати розкривати запитання з основних теоретичних визначень із послідовним їх поясненням і підтвердженням на практиці.

^ У кінці роботи необхідно навести список використаних джерел, на який повинні бути посилання по тексту, зазначити фактичну дату написання контрольної роботи і поставити підпис.


^ 5. Вимоги до оформлення контрольної роботи


Контрольна робота повинна мати: титульний аркуш, зміст (перелік контрольних завдань), основну частину, та список літератури (форма титульного аркушу наведена в додатку А).

Виконувати роботу рекомендується на листах формату А - 4 або в окремому зошиті з полями для зауважень рецензента. Відповіді на питання і рішення завдань повинні містити посилання на використану літературу, чинне законодавство України.

Контрольна робота оформляється відповідно до загальних вимог діючих стандартів. Виклад змісту всіх питань роботи повинен бути логічним та послідовним, повністю розкривати означені питання в стислому викладі. Текст, таблиці і графіки повинні бути виконані розбірливо і охайно.

В кінці роботи наводиться перелік використаної літератури та інформаційних матеріалів, при оформленні якого необхідно додержуватись загальноприйнятих правил:

- на початку вказуються офіційні матеріали (Закони України, укази Президента, постанови уряду, Верховної Ради), потім (в алфавітному порядку) всі інші використані джерела;

- кожне використане джерело повинно бути оформлене відповідно до вимог оформлення бібліографічного опису (додаток Б).

Загальний обсяг контрольної роботи повинен становити не більше 25 сторінок друкованого тексту при виконанні на комп’ютері. Таблиці, формули та схеми мають бути пронумерованими по тексту, за необхідності їх можна винести в окремі додатки.

Роботу слід виконувати шрифтом - Тіmes New Roman, розмір шрифту - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, параметри сторінки: зліва - 3 см, справа, зверху та знизу - 2 см. Нумерацію сторінок слід проставляти у верхньому правому куті починаючи з третьої сторінки (з врахуванням титульного аркуша, змісту роботи, на яких номери сторінок не ставляться).

Контрольна робота повинна бути зброшурована.

Контрольна робота подається на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.

Надіслана в зазначені строки на адресу академії виконана контрольна робота рецензується кафедрою і повертається виконавцю. Не зараховане завдання студент переробляє відповідно до зроблених зауважень рецензента і повторно подає на кафедру. Зарахована контрольна робота – необхідна умова для допуску до здачі екзамену з дисципліни.


^ 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


Основна література:

 1. Конституція України. — К.: Право, 1996. — 64 с.

 2. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 (зі змінами і доповненнями) // Посібник по реформуванню сільськогоспо­дарських та переробних підприємств. — 2-ге доп. вид. — К.: ІЛП УААН,

 1. — С. 224—244.

 1. Закон України «Про фермерське господарство» // Урядовий кур'єр. — 2003. — 28 серп.

 2. Закон України «Земельний кодекс України» // Урядовий кур'єр. —

 1. — 15 листоп.

 1. Альтетмар Г. А. Перспективное планирование сельскохозяйст­венного производства. — М: Прогресс, 1969. — 346 с.

 2. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств.— К.: КНЕУ, 2002. — 622 с.

 3. Артикулъний Л. О., Нелеп В. М., Сидоренко М. І. Річний план економічного і соціального розвитку сільськогосподарського підприєм­ства. — К.: Урожай, 1989. — 230 с.

 4. Бізнес-план для сільськогосподарського підприємства. — К.: Століття, 2000. — 132 с.

 5. Блегборн С. Планирование и организация производства на фер­мах / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1964. — 444 с.

 6. Витратно-ціновий аналіз з використанням комп'ютерних техно­логій в управлінні аграрним підприємством в умовах ринку (рекомен­дації-). — К.: ІАЕ УААН, 2003. — 88 с.

 7. Горемыкин В. А., Бугулов Э. Р., Богомолов А. Ю. Планирование на предприятии. — М.: Филинь, 1999. — С. 8—22; 189—193.

 8. Гук М. М. Планування сільськогосподарського виробництва. — К.: Урожай, 1992.— 278 с.

 9. Ильин А. И. Планирование на предприятии.— Минск: Новое знание, 2002. — 634 с.

 10. Коваленко Ю. С. Внутрігосподарське планування в сільськогос­подарських підприємствах в умовах ринку // Економіка України. — 1993. —№8.

 11. Коваленко Ю. С, Кошляк М. Д. Удосконалення планово-еконо­мічної робота в сільськогосподарських підприємствах. — К.: ІАЕ УААН, 1998. — 84 с.

 12. Личко К. П. Прогнозирование и планирование агропромышлен­ного комплекса. — М.: Гардарики, 1999. — 264 с.

 13. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підпри­ємств: Затв. Наказом Міністерства аграрної політики України 18.05.2001 р., № 132.

 14. Методичні рекомендації по складанню бізнес-плану розвитку сільськогосподарського підприємства. — К.: Мінагрополітики України АПК, 2003. — 260 с.

 15. Механізовані польові роботи. Методика розрахунку і норми ви­робітку та витрати пального на:

- основний обробіток ґрунту (кн. 2, 1997 р.). — 274 с;

- на сівбі, садінні, догляді за сільськогосподарськими культурами (кн. З, 1996 р.). — 480с;

- на збиранні сільськогосподарських культур і стаціонарні роботи (кн. 4, 1996). — 664 с;

- на тракторно-транспортні роботи (кн. 5, 1996 р.) — 482 с;

- на вантажно-розвантажувальні роботи (кн. 5.2., 1998 р.) — 350 с;

- на кінно-ручні роботи в рослинництві (кн. 6, 1996 р.) — 580 с. — К.: Українська центральна нормативна станція з праці.

 1. Молчанов В. А., Молчанова В. И. Практикум по внутрихозяйст­венному планированию сельскохозяйственного производства. — М.: Агропромиздат, 1987.

 2. Нелеп В. М., Сидоренко М. І. Перспективне планування в сільсь­когосподарських підприємствах. — К.: Урожай, 1975. — 232 с.

 3. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві.— К.: КНЕУ, 2000. —371 с.

 4. Нелеп В. М. Планування на аграрному підприємстві: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 280 с.

 5. ПугачовМ. І. Транспортне обслуговування сільського госпо­дарства. — К.: ІАЕ УААН, 1997. — 174 с.

 6. Худолій Л. M. Економічний механізм формування та функціо­нування ринку зерна в Україні. — К.: ІАЕ УААН, 1998. — 210 с.

 7. Шпичак О. М., Ситник В. П., Протасов В. Ю. Ціноутворення в умовах формування ринкових відносин в АПК. — К.: ІАЕ УААН, 1998.—410 с.

 8. Экономика, организация и планирование агропромышленно­го комплекса / Под ред. В. Н. Нелепа. — К.: Вища шк., 1989. — 528 с.


Додаткова література:

 1. Методичні вказівки по складанню плану економічного і соціального розвитку сільськогосподарського підприємства на 1996 р. — К.: М-во АПК, 1995. — 158 с.

 2. Роботи в тваринництві. Методики розрахунку та нормативи часу і чисельності працівників тваринницьких ферм. — Кн. 7, 8. — К.: Укр. центр, нормативно-дослідна станція з праці, 1995. — 438 с.

 3. Сборник бизнес-планов / Под ред. В. П. Попова. — М.: Финан­сы и статистика, 1999. — 336 с.

 4. Справочник по планированию в агропромышленном комплек­се. — К.: Урожай, 1991. — 424 с.

 5. Справочник экономиста-аграрника. — К.: Урожай, 1991. — 520 с.

 6. Справочник экономиста сельского хозяйства. — К.: Урожай, 1985. — 528 с.

 7. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України. — К.: ІАЕ УААН, 2000. — 586 с.

 8. Ціноутворення в процесі реформування агропромислового комплексу України (1990—2001 pp.) / За ред. О. М. Шпичака. — К.: ІАЕ УААН, 2002. — 498 с.


ДОДАТКИ


Додаток А


Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи

^ Міністерство аграрної політики України

Аграрний коледж управління і права ПДАА
^ КОНТРОЛЬНА РОБОТА


3 ДИСЦИПЛІНИ

«Планування діяльності підприємств»

Виконав: студент групи 31-АМЗ

Іванов П.Р.

№ варіанту


Перевірив: ________________________

(вчене звання, посада, ПІП викладача)
Полтава 2011


Додаток Б


Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Законодавчі нормативні акти

Про державну підтримку малого підприємництва [Текст]: Закон України від 19.10.2000 № 2063-ІП // Урядовий кур’єр. -1992. - №24.- С. 456.

Про валютне регулювання [Електронний ресурс]: проект Закону України від 23.05.97 № 21 // www.rada.gov.ua.

Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти [Текст]: Закон України від 22.02.2000 [зі змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради. - 2000. - N8 20. - С. 148

Монографії (один, два або три автори)

Василенко М.В. Теорія коливань [Текст]: Навчальний посібник / М.В. Василенко. - К.: Вища школа, 1992.- 430 с.

Коваленко В.В., Крухмаль О.В. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи [Текст]: монографія / В.В.Коваленко, О.В.Крухмаль. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 198 с.

Чотири автори (та більше)

Лібералізація руху капіталу в ході євроінтеграції: досвід країн Центральної Європи [Текст]: Монографія/ А.О. Єпіфанов, С.М. Козьменко, М.І. Макаренко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук А.О. Єпіфанова - Суми: УАБС НБУ, 2007. - 109 с.

Багатотомні

видання

История русской литературы [Текст]: в 4-х т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. [Пушкин. Дом]. - М., 1982. - Т. 3: Расцвет реализмa. - 876 с.

Стандарти

ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічнйй запис [Бібліографічний опис] [Текст]. Загальні вимоги та правила складання. - Уведено вперше; введ. 10.11.2006. - К.: ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ, 2007.- 60 с.

Збірки наукових праць

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України [Текст]: зб. наук. пр. /Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми: УАБС НБУ, 2007. - Вип. 22. - 380 с.

Складові частини книги,

збірника, журналу,

енциклопедії

Народные русские сказки А.Н. Афанасьева [Текст]; в 5-ти т. -М.; Терра, 2000. - Т. 4: Русские народные легенды. - 2000. - 316 с.

Нєсвєтов О.О., Лукаш С.М. Роль комерційних банків у сфері агролізингу [Текст] // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук, праць. - Суми: УАБС НБУ, 2007. - Вип. 22. - С. 52 - 57.

Добровольский А.В. Повышение эффективности деятельности банковского учреждения через изменение организационно-технологической модели [Текст] // Культура народов Причерноморья. - 1999. - № 11. - С. 173 - 176.

Долматовский Ю.А. Электромобиль [Текст] / Ю.А. Долматовский // БСЗ. - 3-е изд. - М„ 1988. - Т. ЗО. - С. 72


Скачати 456.04 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації27.09.2011
Розмір456.04 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх