Клименко Ю. В., Корнейчук В. И icon

Клименко Ю. В., Корнейчук В. И


Схожі
Ббк 74. 261. 8я72...
Тяжкості тілесних ушкоджень...
Тяжкості тілесних ушкоджень...
Г. С. Литвинов Відповідальний виконавець, к ф. м н., доцент І. В. Клименко...
Реферат Київ 2012...
Звездные имена украинской науки...
Цирфа Г. О. Ц 71 Юридична деонтологія: Навч посіб для дистанційного навчання./За ред. Н.І...
Удк 504. 054: 477. 81 Клименко М. О., д с. г н., професор, Борщевська І. М., асистент...
Іван Мазепа по сторінках паризького тижневика “Тризуб”...
Міністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни...Загрузка...
скачать

 • ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Аносов, І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект: Монографія. – К.: Твім інтер, 2003. – 392 с. (УДК 37.01 А 69)

 2. Башавець, Н.А. Розвиток фізичних якостей старшокласників засобами українських народних ігор: Метод. рек. /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2003. – 66 с. (УДК 373.5 Б 33)

 3. Богуш, А.М. Культура речевого общения детей дошкольного возраста: Метод. пособие для воспитателей дошкол. образоват. учреждений с рус. яз. обучения /А.М.Богуш, Е.П.Аматьева, С.К.Хаджирадева. – О.: ЮНЦ АПН Украины, 2003. – 252 с. (УДК 373.2 Б 74)

 4. Бойко, В.А. Курсовые и дипломные проекты: Требования к оформлению документации /Бойко В.А., Клименко Ю.В., Корнейчук В.И. – К.: Корнійчук, 2003. – 176 с.: ил. (УДК 378 Б 77)

 5. Быкова, Е.И. Русский язык (5-7 кл.): Календар. планы. Задания для темат. контроля /Е.И.Быкова, Ж.А.Кошкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Х.: Торсинг, 2003. – 128 с. – (Мастер класс). (УДК 373.5 Б 95)

 6. Вісковатова, Т.П. Розвиток уяви в урочний та позаурочний час у дітей із затримкою психічного розвитку: Метод. рек. /Півден. наук. центр Акад. пед. наук України; Ін-т післядиплом. освіти Одес. нац. ун-ту ім. І.І.Мечникова. – О.: ПНЦ АПН України, 2003. – 56 с. (УДК 376 В 53)

 7. Голуб, Т.В. Викладання французької мови у початковій школі: За новою прогр.: Метод. посіб. для вчителів /Т.В.Голуб, Н.П.Чумак. – К.-Ірпінь: Перун, 2003. – 40 с.(УДК 373.3 Г 62)

 8. Дзвінчук, Д. Державне управління освітою в України: тенденції і законодавство: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: ЗАТ "НІЧЛАВА", 2003. – 240 с. (УДК 37 Д 43)

 9. Єрмакова, С.С. Аксіологія від А до Я в початковій школі: Навч. посіб. /С.С.Єрмакова. – О., 2003. – 196 с. – (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського; Південний науковий центр Академії педагогічних наук України). (УДК 371.13; ББК 74 Є 72)

 10. Загальна педагогіка: Модульне навчання: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Кам'янець-Поділ. держ. ун-т; За заг. ред. Е.І.Федорчук. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003. – 328 с. (УДК 37 З-14)

 11. Знання – це скарб, а вміння вчитись – ключ до нього: Посіб. на допомогу педагогам у проведенні Першого уроку 2003-2004 н.р. та вихованні в дітей інтересу до знань, відп. ставлення до навч.: 1-4 кл. /За заг. ред. С.В.Кириленко; Упоряд. Л.В.Красномовець, В.Ю.Йова, Г.М. Фінько. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003. – 79 с. (УДК 37.03 З-73)

 12. Кругляк, О.Я. Основи здоров'я і фізична культура: Поурочне планування: 1-4 класи. – Т.: Підручники і посібники, 2003. – 72 с. (УДК 373.3 К 84)

 13. Кушерець, В.І. Концептуальні засади дистанційної освіти українців зарубіжжя /В.І.Кушерець, В.І.Зуєва. – К.: Знання України, 2003. – 168 с. (УДК 37.018 К 96)

 14. Любар, О.О. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. /О.О.Любар, М.Г.Стельмах, Д.Т.Федоренко; За ред. О.О.Любара. – К.: Т-во "Знання", 2003. – 450 с. – (Сер. "Вища освіта ХХІ століття"). (УДК 37(091) Л 93)

 15. Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої загальноосвітньої школи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів системи підвищ. кваліфікації кер. кадрів освіти /Ін-т педагогіки АПН України; А.М.Гуржій, В.П.Коцур, В.П.Волинський, В.В.Самсонов. – К., 2003. – 268 с. (УДК 371.6 Н 15)

 16. Невгодовський, А.К. Короткий нарис історії козацької педагогіки як гілки української етнопедагогіки. – К.: КДІУ, 2003. – 52 с. (УДК 37.03 Н 40)

 17. Нестандартні уроки в школі та їх аналіз: Наук.-метод. посіб. /За ред. Н.М.Островерхової. – К.: Вид-во Харитоненка, 2003. – 152 с. (УДК 371.3 Н 56)

 18. Пилипенко, О.І. Превентивна педагогіка: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни для студ. спец. 6.040200 – соц. робота /Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2003. – 64 с. (УДК 37.01 П 32)

 19. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського. Науковий вісник: Зб. наук. праць. № 5-6 /Редкол.: Богуш А.М., Яцій О.М., Карпова Е.Е. та ін. – О.: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2003. – 168 с. (УДК 378.6:37 П 32)

 20. Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського. Науковий вісник: Зб. наук. праць. № 1-2 /Редкол.: Богуш А.М., Яцій О.М., Карпова Е.Е. та ін. – О.: ПДПУ ім. К.Д.Ушинського, 2003. –308 с. (УДК 378.6:37 П 32)

 21. Програма державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 7.030502 "Мова та література" /Київ. нац. лінгвістичний університет; Уклад.: Ніколаєва С.Ю., Соловей М.І., Спіцин Є.С. та ін. – К.: Видав. центр КНЛУ, 2003. – 56 с. (УДК 37 П 78)

 22. Психологический практикум по курсу "Психология и педагогика" для студентов всех специальностей всех форм обучения. Ч. 2 /Сост. Л.А.Сасина. – Х.: ХГЭУ, 2003. – 64 с. (УДК 159.9 П 86)

 23. Роменець, В.А. Історія психології ХХ століття: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В.А.Роменець, І.П.Маноха. – 2-е вид., стер. – К.: Либідь, 2003. – 992 с.: іл. (УДК 159.9 Р 70)

 24. Сисоєва, С.О. Нариси з історії педагогічної думки: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К.: ЦУЛ, 2003. – 308 с. (УДК 37(091); ББК 74.03(4Укр) С 40)

 25. Солопчук, М.С. Фізичне виховання студентської молоді: Метод. посіб. /М.С.Солопчук, Г.В.Бесарабчук, Р.Б.Чаплінський. – Кам'янець-Подільський педагогічний університет, 2003. – 74 с. (УДК 378 С 60)

 26. Стасюк, В.Д. Економіка від А до Я старшокласникам і студентам: Навч.-метод. посіб. /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2003. – 208 с. (УДК 378; ББК 74.580 С 78)

 27. Степанов, О.М. Основи психології і педагогіки: Посіб. /О.М.Степанов, М.М.Фіцула. – К.: Академвидав, 2003. – 504 с. – (Сер. "Альма-матер"). (УДК 159.9 С 79)

 28. Тематично-поурочне планування з фізики та астрономії: Для учнів 7-11 кл. /Андрій Костюк. – Т.: Підруч. і посіб., 2003. – 32 с. (УДК 373.5 Т 32)

 29. Усвоение русской фразеологии младшими школьниками: Метод. рек. для учителей нач. шк. /Каменец-Подольский гос. ун-т; Сост. Г.А.Андриевская. – Каменец-Подольский, 2003. – 20 с. (УДК 373.3 У 74)

 30. Шандрівська, Г.М. Уроки математики у 2 класі: Посіб. для вчителя. – Т.: Підручники і посібники, 2003. – 224 с. (УДК 373.3 Ш 20)

 31. Штейнбук, Ф.М. Вивчення зарубіжної літератури: Календарні плани; Розробки уроків; Методичні поради; Дидактичні матеріали: 11 кл. – Х.: Ранок-Веста, 2003. – 256 с. – (Авторський урок). (УДК 373.5 Ш 88)

Дисертації

 1. Авраменко, В.І. Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (кінець ХІХ - початок 30-х років ХХ століття): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Авраменко Валентина Іванівна. - К., 2003. - 173 с. - Бібліогр.: с. 154 - 173.

 2. Білан, О.І. Навчання дітей старшого дошкільного віку розповіді за ілюстраціями: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська мова) / Білан О.І. - О., 2003. - 225 с. - Бібліогр.: с.198 - 218.

 3. Будак, С.В. Дидактичні умови підготовки майбутніх педагогів до навчання англійської мови дітей дошкільного віку: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Будак С.В. - О., 2003. - 288 с. - Бібліогр.: с. 178 -200.

 4. Джуринський, П.Б. Фізична реабілітація дітей зі сколіотичними вадами хребта в системі навчально-оздоровчої роботи школи-інтернату: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 - корекційна педагогіка / Джуринський П.Б. - О., 2003. - 252 с. - Бібліогр.: с. 173 - 191.

 5. Ерніязова, В.В. Виховання молодших школярів з нейротичними ускладненнями: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 - спеціальна педагогіка / Ерніязова В.В. - К., 2003. - 207 с. - Бібліогр.: с. 194 - 207.

 6. Карпенчук, С.Г. Педагогічна технологія А.С.Макаренка в контексті сучасної педагогіки: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Карпенчук С.Г. - К., 2003. - 556 с. - Бібліогр.: с. 432 - 479.

 7. Ковальська, Н.М. Формування готовності старшокласників до вибору професії у сфері менеджменту: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Ковальська Н.М. - Херсон, 2003. - 202 с. - Бібліогр.: с. 166 - 181.

 8. Кравченко, А.І. Корекція заїкання у дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабілітації: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 - корекційна педагогіка / Кравченко А.І. - Суми, 2003. - 200 с. - Бібліогр.: с. 157 - 184.

 9. Мутьев, А.В. Развитие двигательной сферы глухих школьников средствами спортивных единоборств: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 - коррекционная педагогика / Мутьев А.В. - Запорожье, 2003. - 239 с. - Библиогр.: с. 158 - 176.

 10. Омельчук, С.А. Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синтаксису: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання української мови / Омельчук С.А. - Херсон, 2003. - 234 с. - Бібліогр.: с. 178 - 199.

 11. Рейда К.В. Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-трудового навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 - корекційна педагогіка / Рейда К.В. - К., 2003. - 190 с. - Бібліогр.: с. 156 - 173.

 12. Стасюк, В.Д. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх економістів у комплексі "школа - вищий заклад освіти": Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Стасюк Варвара Дмитрівна. - О., 2003. - 291 с. - Бібліогр.: с. 177 - 198.

 13. Ткачук, О.В. Формування професійної здатності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до художнього навчання школярів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ткачук О.В. - О., 2003. - 224 с. - Бібліогр.: с. 188 - 210.

 14. Хайруддинов, М.А. Становление и тенденции развития этнопедагогики крымскотатарского народа: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 - общая педагогика и история педагогики / Хайруддинов М.А. - К., 2003. - 491 с. - Библиогр.: с. 370 - 409.

 15. Шиліна, Н.Є. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська мова) / Шиліна Н.Є. - О., 2003. - 316 с. - Бібліогр.: с. 202 - 219.

 16. Яценко, Т.О. Родинне виховання учнів 5-8 класів у процесі вивчення української літератури: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання (українська література) / Яценко Т.О. - К., 2003. - 231 с. - Бібліогр.: с. 203 - 222.

Автореферати дисертацій

 1. Артемчук, Л.М. Комп'ютерне оцінювання професійних знань в структурі підготовки медичних сестер: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Артемчук Л.М. - К., 2003. - 19 с.

 2. Артюшенко, А.О. Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання / Артюшенко А.О. - К., 2003. - 20 с.

 3. Бартків, О.С.    Дидактичні засади відбору змісту курсу "Педагогіка" у педагогічних училищах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання / Бартків О.С. - К., 2003. - 20 с.

 4. Безуглий, В.В. Методика навчання фізичної географії України засобами комп'ютерних технологій: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання географії / Безуглий В.В. - Х., 2003. - 19 с.

 5. Бєлофастова, Т.Ю. Педагогічні засади діяльності музею як соціально-культурного центру: Автореф. дис. ... канд. пед. наук:: 13.00.06 - теорія, методика і організація культурно-просвітницької діяльності / Бєлофастова Т.Ю. - К., 2003. - 20 с.

 6. Васютіна, Т.М. Пропедевтика природничих знань учнів 5-го класу загальноосвітньої школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання біології / Васютіна Т.М. - К., 2003. - 19 с.

 7. Волчаста, М.М. Наступність у вивченні геометричного матеріалу в початковій та основній школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання математики / Волчаста М.М. - К., 2003. - 20 с.

 8. Гевко, О.І. Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів засобами декоративно-ужиткового мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання / Гевко О.І. - К., 2003. - 20 с.

 9. Генералова, Н.М. Педагогічні умови керівництва самостійною підготовкою курсантів військових вищих навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Генералова Н.М. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 10. Голубець, В.В. Використання текстових завдань для навчання студентів мовних спеціальностей граматично правильного японського мовлення: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання східної мови / Голубець В.В. - К., 2003. - 21 с.

 11. Гончар, Т.І. Формування комунікативної культури молодших школярів в умовах дозвілля: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.06 - теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності / Гончар Т.І. - К., 2003. - 21 с.

 12. Дем'яненко, В.М. Методика навчання майбутніх вчителів інформатики апаратних і системних програмних засобів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання інформатики / Дем'яненко В.М. - К., 2003. - 20 с.

 13. Деркач, О.О. Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання музики і музичного виховання / Деркач О.О. - К., 2003. - 19 с.

 14. Дзюба, Л.А. Психологічні чинники впровадження сучасних освітніх технологій у вищому навчальному закладі: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Дзюба Л.А. - К., 2003. - 20 с.

 15. Діденко, О.В. Педагогічні умови самовдосконалення майбутніх офіцерів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Діденко О.В. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 16. Добровська, Л.М. Комп'ютерні експертні системи в професійному навчанні майбутніх лікарів (на пропедевтичному етапі): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Добровська Л.М. - К., 2003. - 17 с.

 17. Єрмак, С.М. Формування електротехнічних понять та вмінь у процесі трудового навчання в учнів 5-9 класів загальноосвітніх шкіл: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика трудового навчання / Єрмак С.М. - К., 2003. - 19 с.

 18. Жабокрицька, О.В. Педагогічні умови виховання основ здорового способу життя підлітків у позакласній діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання / Жабокрицька О.В. - К., 2003. - 20 с.

 19. Завалевський, Ю.І. Формування спрямованості старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання / Завалевський Ю.І. - К., 2003. - 20 с.

 20. Касперський, А.В. Радіоелектроніка в системі формування фізичних і технічних знань у середніх загальноосвітніх та вищих педагогічних навчальних закладах: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання фізики / Касперський А.В. - К., 2003. - 39 с.

 21. Кожевникова, І.І. Формування культури навчальної діяльності молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання / Кожевникова І.І. - К., 2003. - 19 с.

 22. Костишина, Г.І. Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Костишина Г.І. - Тернопіль, 2003. - 20 с.

 23. Литвиновський, Є.Ю. Формування в офіцерів структури виховної роботи збройних сил України вмінь проектування виховного процесу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Литвиновський Є.Ю. - К., 2003. - 20 с.

 24. Лола, В.Г. Формування технологічної культури майбутніх учителів трудового навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Лола В.Г. - Тернопіль, 2003. - 19 с.

 25. Ляшенко, Л.М. Реформування професійної освіти у Фінляндії в умовах глобалізаційних процесів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Ляшенко Л.М. - К., 2003. - 20 с.

 26. Павлик, О.А. Розвиток писемного мовлення учнів 4(3) класів на уроках української мови у школах з російською мовою навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання (українська мова) / Павлик О.А. - Херсон, 2003. - 18 с.

 27. Пиндик, О.Г. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю (на матеріалі вивчення іноземної мови): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання / Пиндик О.Г. - К., 2003. - 21 с.

 28. Полозенко, О.В. Організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладача вищого аграрного навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Полозенко О.В. - Тернопіль, 2003. - 19 с.

 29. Саєнко, Н.В. Періодична преса як засіб оволодіння іноземною мовою студентами вищих технічних навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання / Саєнко Н.В. - Х., 2003. - 21 с.

 30. Таушан, Д.В. Інформаційно-телекомунікаційні технології як засіб індивідуалізації навчання курсантів вищих військових навчальних закладів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Таушан Д.В. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 31. Цуруль, О.А. Формування в учнів 6-7 класів біологічних понять про надорганізмові рівні організації: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання біології / Цуруль О.А. - К., 2003. - 21 с.

 32. Шайдур, І.А. Організація самостійної роботи студентів педагогічних університетів на основі індивідуально орієнтованого підходу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти / Шайдур І.А. - К., 2003. - 22 с.

 33. Шарапова, О.В. Педагогічні умови комплексної корекції девіантної поведінки молодших школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання / Шарапова О.В. - К., 2003. - 21 с.^

 ПСИХОЛОГІЯ


 1. Виховання здорового способу життя: Тренінг для підлітків /Уклад.: О.В.Головіна, О.С.Лісова. – Чернівці: Рута, 2003. – 66 с. (УДК 159.9 ББК 88.4 В 54)

Автореферати дисертацій

 1. Бурмака, Н.П. Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнацтва: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.04 - медична психологія / Бурмака Н.П. - К., 2003. - 18 с.

 2. Горбунова, В.В. Психологічні чинники формування етнічної свідомості у юнацькому віці: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Горбунова В.В. - К., 2003. - 19 с.

 3. Дорошенко, Н.М. Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Дорошенко Н.М. - К., 2003. - 19 с.

 4. Зазимко, О.В. Психологічні основи ідентифікації технічної обдарованості в юнацькому віці: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Зазимко О.В. - К., 2003. - 23 с.

 5. Іванцев, Л.І. Становлення особистості майбутнього вчителя як суб'єкта життєтворчості: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Іванцев Л.І. - К., 2003. - 18 с.

 6. Кислий, В.Д. Особливості соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09 - психологія праці в особливих умовах / Кислий В.Д. - Х., 2003. - 20 с.

 7. Коврига, Н.В. Стресозахисна та адаптивна функції емоційного інтелекту: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Коврига Н.В. - К., 2003. - 20 с.

 8. Колотій, Н.М. Психологічне здоров'я підлітків та його оцінка в умовах загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Колотій Н.М. - Х., 2003. - 20 с.

 9. Комар, Т.В. Особистісна рефлексія як чинник соціального становлення підлітків: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Комар Т.В. - К., 2003. - 18 с.

 10. Костюченко, О.В. Формування сенсорних образів на основі нюхових відчуттів: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 - загальна психологія / Костюченко О.В. - К., 2003. - 19 с.

 11. Кочерга, О.В. Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви розвитку критичності людини: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Кочерга О.В. - К., 2003. - 16 с.

 12. Маєвська, Н.А. Психологічні ознаки культури українців на сучасному етапі розвитку суспільства: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Маєвська Н.А. - Х., 2003. - 20 с.

 13. Редько, В.В. Психологічні механізми прийняття рішень у побутовій діяльності: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Редько В.В. - К., 2003. - 20 с.

 14. Сапєльнікова, Т.С. Фактори ефективності оперативної пам'яті у діяльності персоналу енергосистем: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія / Сапєльнікова Т.С. - Х., 2003. - 19 с.

 15. Семенюк, В.Л. Управління ціннісно-нормативними конфліктами у військових колективах (психологічний аспект): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09 - психологія праці в особливих умовах / Семенюк В.Л. - Хмельницький, 2003. - 18 с.

 16. Тимченко, О.В. Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України (соціально-психологічні детермінанти виникнення, методи превенції та профілактики): Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06 - юридична психологія / Тимченко О.В. - Х., 2003. - 18 с.

 17. Шиловська, О.М. Психологічні особливості породження наративу як засобу саморозвитку особистостей: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Шиловська О.М. - К., 2003. - 22 с.

 ^ НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Леонид Леонидович Товажнянский: (К 70-летию со дня рождения): Биобиблиогр. указ. /Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т"; Научно-техн. б-ка; Сост.: С.А.Куликова, В.В.Манжелей, С.А.Гонкина, Н.М.Крюкова. – Х.: НТУ "ХПИ", 2003. – 88 с. (УДК 016 Т 50)

Автореферати дисертацій

 1. Марчук, Ю.М. Забезпечення регіональних органів управління ситуативною інформацією: бібліографознавчий підхід: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство / Марчук Ю.М. - К., 2003. - 21 с.

^ ФІЛОСОФІЯ. ЛОГІКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. РЕЛІГІЯ

 1. Естетика: Навч. посіб. /М.П.Колесніков, О.В.Колеснікова, В.О.Лозовой та ін.; За ред. В.О.Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с. (УДК 18 Е 86)

 2. Корженівський, А.С. Проблема людини в філософії . – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 112 с. (УДК 1 К 66)

 3. Костик, В.И. Человек и Единый Закон Вселенной. – К.: Знание Украины, 2003. – 288 с. (УДК 1 К 72)

 4. Сузнель, А. Символіка людського тіла: Пер. з фр. /Аннік де Сузнель. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 566 с.: іл. (УДК 2 С 89)

 5. Тофтул, М.Г. Логіка: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академія, 2003. – 368 с. – (Сер. "Альма-матер"). (УДК 16 Т 63)

 6. Человек и общество: Учеб. Для 11 кл. общеобразоват. учеб. Заведений /Арцишевский Р.А., Бондарук С.А., Возняк С.С. та ін. – К.-Ірпінь: Перун, 2004. – 432 с.: ил. (УДК 1(075) Ч-39)

^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ

 1. Арістотель. Політика /Переклав з давньогрецької Олександр Кислюк. – 2-е вид. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. – 239 с. (ББК 66.1(0) А 81)

 2. Заблоцька, Р.О. Світовий ринок послуг: Підруч. /Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: Знання України, 2003. – 280 с. (УДК 33 З-12)

 3. Збірник досліджень з ефективності роботи державних організацій України /Швед. ін-т держ. упр.; Центр дослідж. адм. реформи. – К., 2003. – 156 с. (УДК 351 З-41)

 4. Івченко, Н.М. Історія соціальної роботи: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни для студ. спец. 6.040200 – соц. робота /Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2003. – 68 с. (УДК 36 І-25)

 5. Косміна, Р.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вища шк., 2003. – 174 с. (УДК 657 К 71)

 6. Куценко, Ю.Ю. Капітал інновацій. Моделі та типові етапи: (науково-практичний посібник з інноваційно-фінансового менеджменту). – К.: ЗАТ "ВІПОЛ", 2003. – 159 с. (УДК 33 К 59)

 7. Мадіссон, В.В. Сучасна українська геополітика: Навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. /В.В.Мадіссон, В.А.Шахов. – К.: Либідь, 2003. – 176 с. (УДК 32 М13)

 8. Майер, Дж. М. Основні проблеми економіки розвитку /Джеральд М.Майєр, Джемс Е.Раух, Антон Філіпенко; Пер. з англ.. Д.Олесневич та ін. – К.: Либідь, 2003. – 688 с. (УДК 33 М 14)

 9. Мец, В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вища шк., 2003. – 278 с.: іл. (УДК 658 М 55)

 10. Мочерний, С.В. Економічна теорія: Посіб. – К.: Видав. центр "Академія", 2003. – 656 с. – (Сер. "Альма-матер"). (УДК 33 М 86)

 11. Науменко, В. Мінімізація ризиків при митному оформленні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: ЗАТ "Август", 2003. – 224 с. (УДК 33 Н 34)

 12. Охріменко, О.О. Страхування у сфері туризму та готельного господарства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вища шк.., 2003. – 258 с. (УДК 36 О-92)

 13. Політологія у запитаннях та відповідях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /І.Г.Оніщенко, Д.Т.Дзюбко, І.І.Дуднікова; За заг. ред. К.М.Левківського. – К.: Вища шк.., 2003., 263 с.: іл. (УДК 32 П 50)

 14. Пуховкіна, М.Ф. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /Київ. нац. екон. ун-т; М.Ф.Пуховкіна, Т.П.Остапішин, В.С.Білошапка. – 2-е вид., переробл. і допов. – К., 2003. – 180 с. (УДК 33 П 90)

 15. Пухтаєвич, Г.О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 148 с. (УДК 33 П 90)

 16. Равікович, Є.І. Макроекономічне прогнозування: Навч.-метод. Посіб. для самост. вивч. дисципліни /Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 140 с. (УДК 33 Р 13)

 17. Ріхтхофен, В. Інспекція праці: Введення в професію /Вольфганг фон Ріхтхофен; Пер. з англ. Савчук Л.В., Литвин-Маркова С.І., Остроушко Д.В. – К.: Міленіум, 2003. – 412 с. (УДК 33 Р 56)

 18. Селезнев, В.В. Основы рыночной экономики Украины: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – К.: А.С.К., 2003. – 656 с. – (Сер. "Экономика. Финансы. Право"). (УДК 33 С 29)

 19. Серая, О.В. Лабораторный практикум по курсу "Эконометрия": Учебно-метод. пособие для студ. эконом. специальностей. – Х.: НТУ "ХПИ", 2003. - 80 с. (УДК 33 С 32)

 20. Сергійчук, В.І. Як нас морили голодом /Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Центр українознавства. – 2-е вид., допов. – К.: Укр. Вид. Спілка, 2003. – 252 с. (УДК 32 С 32)

 21. Сімейні групові наради як метод розв'язання конфліктних ситуацій: Метод. матеріали для тренера /Упоряд.: Т.П.Авельцева, Н.В.Зимівець, О.А.Калібаба та ін.; За заг. ред. І.Д.Звєрєвої. – К.: Наук. світ, 2003. – 86 с.: іл. (УДК 316.6 С 37)

 22. Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть": Тези доповідей Міжнар. наук.-теорет. конф. студ., асп. та молодих вчених, 20 лют. 2003 р., м. Тернопіль /Ін-т економіки і підприємництва (м. Тернопіль). – Т.: Підручники і посібники, 2003. – 426 с. (УДК 316 С 69)

 23. Судова медицина: Підруч. /Лісовий А.С., Голубович Л.Л., Голубович П.Л. та ін.; За заг. Ред. Лісового А.С., Голубовича Л.Л. – К.: Атіка, 2003. – 512 с. (УДК 34 С 89)

 24. Супруненко, В.П. Мы-украинцы: Энциклопедия украиноведения /Владимир Супруненко; Рис. Наталии Музыченко; Макет Константина Ткаченко. – Днепропетровск: ОАО "Днепрокнига", 2003. – 412 с.: ил. (УДК 39 С 89)

 25. Сучасні економічні системи: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /Київ. нац. екон. ун-т; О.О.Бєляєв, М.І.Диба, В.І.Кириленко та ін. – К.: КНЕУ, 2003. – 100 с. (УДК 33 С 91)

 26. Сущность и предназначение рынка долга. Размещение корпоративных долговых обязательств: Учебно-метод. пособие по курсу "Научно-исследовательская работа студентов" (для студентов дневной формы обучения по специальности 7.050201 – "Менеджмент организаций") /Куклин В.М., Горбунов Н.П., Задриборода Е.В., Солодовников Ю.М.; Под ред. В.М.Куклина. - Х.: НТУ "ХПИ", 2003. – 60 с. – (Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т"). (УДК 33 С 91)

 27. Факторинг. Ипотека. Рынок государственного долга: Учебно-метод. пособие по курсу "Научно-исследовательская работа студентов" (для студентов дневной формы обучения по специальности 7.050201 – "Менеджмент организаций" /Куклин В.М., Горбунов Н.П., Задриборода Е.В., Солодовников Ю.М.; Под ред. В.М.Куклина. – Х.: НТУ "ХПИ", 2003. – 80 с. (УДК 33 Ф 18)

 28. Фінанси: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /Київ. нац. екон. ун-т; О.Р.Романенко, С.Я.Огородник, М.С.Зязюн, А.А.Славкова. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.: КНЕУ, 2003. – 388 с. (УДК 33 Ф 59)

 29. Хрестоматія з правознавства: Навч. посіб. /Уклад.: Л.О.Лоха, О.Д.Наровлянський. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 736 с. (УДК 34(076) Х 91)

 30. Хто є хто: Партії та політики. Вип. 2: ХХІ століття /Авт.-упоряд. Вадим Болгов. – К.: Укр. видавн. консорціум: Одекс-Плюс-Укр. акад. геральдики, товарного знаку та логотипу-Воlgo-Новий Світ, 2003. – 208 с. (УДК 32(03) Х 97)

 31. Чебанова, Н.В. Бухгалтерский финансовый учет: Пособие для студ. высш. учеб. заведений /Н.В.Чебанова, Ю.А.Василенко. – К.: Академія, 2003. – 688 с. – (Сер. "Альма-матер"). (УДК 657 Ч-34)

 32. Шиян, Д.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. /Д.В.Шиян, Н.І.Строченко. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с. – (Сер. "Університетська б-ка"). (УДК 658 Ш 65)
^

 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА


 1. 100 задач з фізики: Для вступників до Под. держ. аграр.-техн. акад. /Под. держ. аграр.-техн. акад.; Уклад. М.М.Чіркін. – Кам'янець-Подільський, 2003. – 24 с. (УДК 53 С 81)

 2. Августин, Р.І. Фізика: Зошит для різнорівневих лабораторних робіт і експериментальних завдань: 8 кл. /Терноп. обл. комунал. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 52 с. (УДК 53(076) А 18)

 3. Анатомія і фізіологія: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни для студ. спец. 6.040200 – соц. робота /Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"; Уклад.: С.М.Гарматіна. – К., 2003. – 64 с. (УДК 61 А 64)

 4. Балан, В.Г. Тестові задачі на вступних іспитах [з математики]: Навч. посіб. /В.Г.Балан, В.І.Лавренюк, Л.І.Шарова. – К.: Альфа, 2003. – 144 с. (УДК 51(076) Б 20)

 5. Бевз, Г.П. Алгебра: Підруч. для 7-9 кл. – 5-е вид. – К.: Освіта, 2003. – 303 с. (УДК 51(075) Б 36)

 6. Біденко, М.В. Плюс та мінус: Зошит з друкованою основою: Для дітей мол. шк.. в. – К.: А.С.К., 2003. – 32 с. – (Математика з посмішкою). (УДК 51(078) Б 38)

 7. Білан, В.Ю. Основи ботаніки: анатомія, морфологія, систематика рослин: Посіб. /Поділ. держ. аграр.-техн. акад. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003. – 108 с.: іл. (УДК 58 Б 61)

 8. Біляніна, О.Я. Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень. Геометрія: 9 кл. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003. – 84 с. (УДК 51(076) Б 61)

 9. Готові домашні завдання з фізики: 10-11 кл.: Довід.-навч. посіб. до підруч. С.У.Гончаренка "Фізика. 10 клас" та "Фізика. 11 клас" /С.М.Афанасьєв. – К.: Школа, 2003. – 32 с. (УДК 53(076) Г 74)

 10. Готовые домашние задания по физике: 8 кл.: Справ. пособие к учеб. Е.В.Коршака, А.И.Ляшенко, В.Ф.Савченко "Физика. 8 кл". - К.: Школа, 2003. – 32 с. (УДК 53(076) Г 74)

 11. Граючи, вчимося рахувати: Навч. вид. для дітей дошк. в. /Уклад. О.А.Бондаренко. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. – 32 с.: іл. – (Готуюсь до школи). (УДК 51(078) Г 78)

 12. Диференціальне числення функцій однієї та кількох змінних: Метод. вказівки, прикл. розв'яз. тип. задач і завдання для самост. роботи студ. /Поділ. держ. аграр.-техн. акад.; Уклад.: А.І.Юрчик, В.Ф.Понеділок, Н.А.Марчук та ін. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 116 с. (УДК 51 Д 50)

 13. Зошит з математики для контролю та оцінювання навчальних досягнень: 2 кл. Ч. І /Т.Б.Ухіна, І.І.Дівакова. – Т.: Мандрівець, 2003. – 52 с. (УДК 51(078) З-88)

 14. Зошит з математики для контролю та оцінювання навчальних досягнень: 2 кл. Ч. 2 /Т.Б.Ухіна, І.І.Дівакова. – Т.: Мандрівець, 2003. –48 с. (УДК 51(079) З-88)

 15. Зошит з математики для контролю та оцінювання навчальних досягнень: 3 кл. /Т.Б.Ухіна, І.І.Дівакова. – Т.: Мандрівець, 2003. –48 с. (УДК 51(079) З-88)

 16. Играя, учимся считать: Учеб. изд. для детей дошк. возраста /Сост. Е.А.Бондаренко. – Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2004. – 32 с.: ил. – (Готовлюсь в школу). (УДК 51(078) И 27)

 17. Істер, О.С. 200 найкращих варіантів екзамену з математики. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003. – 292 с. (УДК 51(076) І-89)

 18. Істер, О.С. Дидактичні матеріали з алгебри: 7 кл.: Вправи. Самост. роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для корекції знань. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003. – 176 с. (УДК 51(076) І-89)

 19. Істер, О.С. Дидактичні матеріали з алгебри: 8 кл.: Вправи. Самост. роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для корекції знань. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003. –248 с. (УДК 51(076) І-89)

 20. Істер, О.С. Дидактичні матеріали з алгебри: 9 кл.: Вправи. Самост. роботи. Тематичні контрольні роботи. Завдання для корекції знань. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003. –200 с. (УДК 51(076) І-89)

 21. Калініченко, О.А. Декоративна дендрологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вища шк., 2003. – 199 с.: іл. (УДК 58 К 17)

 22. Касютіна, Л.М. Практикум з хімії: Навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації /Л.М.Касютіна, А.С.Ліпченко. – К.: Здоров'я, 2003. – 208 с. (УДК 54 К 28)

 23. Кононський, О.І. Органічна хімія: Підручник – К.: Дакор, 2003. – 568 с. (УДК 54 К 64)

 24. Концептуальні виміри екологічної свідомості: [Монографія] /Кисельов М.М., Деркач В.Л., Толстоухов А.В. та ін. – Вид. Парапан, 2003. – 312 с. – (Нац. Акад. наук України; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди). (УДК 502/504 К 65)

 25. Кушнір, А.Й. Розв'язник до підручника М.І.Шкіля, З.І.Слєпкань, О.С.Дубинчук "Алгебра і початки аналізу" для 10-11 кл. /А.Й.Кушнір. – Кам'янець-Подільський: Абетка; Переяслав-Хмельницький: Торба, 2003. – 392 с. (УДК 51(076) К 96)

 26. Набока, В.С. Генетика: Зб. задач для індивід. завдань та самост. роботи з генетики: Для студ. аграр. вищ. закл. освіти /Нац. аграр. ун-т; В.С.Набока, М.Ф.Парій, І.Д.Ситнік. – К.: Знання України, 2003. – 82 с. (УДК 57 Н 14)

 27. Навчальний посібник з біоорганічної хімії /Ужгород. нац. ун-т; Авт.: В.Г.Лендєл, І.М.Балог, М.Ю.Онисько та ін. – Ужгород, 2003. – 216 с. (УДК 57 Н 15)

 28. Понеділок, В.Ф. Практичні заняття з прикладної математики: Прикл. розв'яз. типових задач і завдання для самост. роботи студ. зооінж. ф-ту /Поділ. держ. аграр.-техн. акад.; В.Ф.Понеділок, Н.А.Марчук. – Кам'янець-Поділ.: Абетка, 2003. – 116 с. (УДК 51 П 56)

 29. Посудін, Ю.І. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Підруч. для студ. природ. спец. вищ. навч. закл. – К.: Світ, 2003. – 288 с.: іл. (УДК 57 П 63)

 30. Пріоритети орнітологічних досліджень: Матеріали і тези доповідей VІІІ наук. конф. орнітологів заходу України, присвяченої пам'яті Густава Бельке (24.07.1810-03/03/1873) м. Кам'янець-Подільський, 10-13 квіт. 2003 р. – Л.-Кам'янець-Подільський, 2003. – 212 с. (УДК 59 П 76)

 31. Серая, О.В. Имитационное моделирование: Учеб.-метод. пособие для студентов дневной и заоч. форм обучения. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2003. – 80 с. (УДК 51 С 32)

 32. Слєпкань, З.І. Збірник задач з алгебри і початків аналізу: Навч. посіб. для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. /З.І.Слєпкань, А.В.Грохольська, О.Є.Волянська. – Т.: Підручники і посібники, 2003. – 240 с. (УДК 51(076) С 47)

 33. Тадеєв, В.О. Геометрія: Основи стереометрії. Многогранники: Дворівневий підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. /За ред. В.І.Михайловського. – 3-є вид., переробл. – Т.: Навч. кн. - Богдан, 2003. – 384 с. (УДК 51(075)

 34. Талпош, В.С. У світі ссавців: Зоовікторина: 280 запитань та відповідей. – Т.: Підручники і посібники, 2003. – 136 с. (УДК 59(079) Т 16)

 35. Теоретические основы построения чертежей: Краткий конспект по начертательной геометрии и инженерной графике (для студентов-иностранцев) /Нац. техн. ун-т "Харк. политехн. ин-т"; Сост.: А.М.Краснокутский, В.В.Жережон-Зайченко. – Х.: НТУ "ХПИ", 2003. – 108 с. (УДК 51 Т 33)

 36. Турчин, В.М. Теорія ймовірностей: Основні поняття, приклади, задачі: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2004. – 208 с. – (Сер. "Університетська бібліотека"). (УДК 51 Т 89)

 37. Фізика: Розв'язання до збірника задач А.П.Римкевича: 9-11 класи /Уклад. М.І.Зельберт. - Донецьк: БАО, 2003. - 576 с. (УДК 53(076) Ф 50)

 38. Функции комплексного переменного: Учебно-метод. пособие /Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т"; Болотіна Л.В., Веретельник В.В., Волкова Н.М.; Под ред. Н.Н.Ясницкой. – Х.: НТУ "ХПИ", 2003. – 100 с. (УДК 51 Ф 94)

 39. Хомченко, Г.П. Збірник задач з хімії для вступників до вищих навчальних закладів: Пер. з рос. /Г.П.Хомченко, І.Г.Хомченко. – К.: А.С.К., 2003. – 320 с. (УДК 54(076) Х 76)

 40. Шабатура, М.Н. Біологія людини: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. /М.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.О.Мотузний. – 3-є вид., переробл. – К.: Генеза, 2003. – 192 с.: іл. (УДК 61(075) Ш 12)

 41. Шабатура, Н.Н. Биология человека: Учеб. Для 8 кл. сред. общеобразоват. учеб. заведений /Н.Н.Шабатура, Н.Ю.Матяш, В.А.Мотузний; Пер. с укр. С.Л.Андрющенко. – 2-е изд., перераб. – К.: Генеза, 2003. – 224 с.: ил. (УДК 61(075) Ш 12)

 42. Шкіль, М.І. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. з поглиб. вивч. математики в серед. закл. освіти /М.І.Шкіль, Т.В.Колесник, Т.М.Хмара. – К.: Освіта, 2003. – 312 с. (УДК 51(075) Ш 66)

 43. Яковлева, Є.В. Зошит з біології учня (учениці) 10 класу: Робочий зошит /Є.Яковлева, Н.Гусєва. – 2-е вид., доопрац. та допов. - Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 80 с.: іл. (УДК 57(078) Я 47)

 44. Яковлева, Є.В. Зошит з біології учня (учениці) 11 класу: Робочий зошит /Є.Яковлева. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – 80 с.: іл. (УДК 57(078) Я 47)
 • ^

  ТЕХНІЧНІ НАУКИ. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО


 1. Батутіна, А.П. Експертиза товарів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /А.П.Батутіна, І.В.Ємченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 278 с. (УДК 658 Б 28)

 2. Буракова, С.О. Збірник документів інженера з охорони праці: Довід. /Поділ. держ. аграр.-техн. акад.; С.О.Буракова, А.М.Марущак. – 4-е вид., допов. - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. - 112 с. (УДК 658 Б 91)

 3. Васильєва, Л.Д. Напівпровідникові прилади: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Л.Д.Васильєва, Б.І.Медведенко, Ю.І.Якименко. – К.: Кондор-Політехніка, 2003. – 388 с. (УДК 62 В 19)

 4. Мусина, Т.В. Visual FoxPro 7.0: Учеб. Курс /Мусина Т.В., Пушенко В.А. – К.: Век+-Book-Star; М.: Корона принт, 2003. – 400 с. (УДК 004 М 91)

 5. Практикум дистанционного обучения /УНПК "Академия дистанционного образования"; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т"; Под ред. В.Н.Кухаренко. – 2-е изд. – К.: Миллениум, 2003. – 196 с. (УДК 004 П 69)

 6. Расчет надежности компьютерных систем /Власов Е.П., Жаднов В.В., Жаднов И.В. и др. – К.: Корнійчук, 2003. – 188 с. (УДК 004 Р 24)

 7. Современный Фортран для персональных компьютеров: Текст лекций по курсу "Основы информационных технологий и программирования" для студентов специальностей 7.090504 "Нетрадиционные источники энергии" и 7.090604 "Техника и электроника высоких напряжений" /О.Т.Панасенко. – Х.: НТУ "ХПИ", 2003. – 68 с. (УДК 004 С 56)

 8. Шевчук, І.В. Сучасні методи захисту плодово-ягідних та овочевих культур від шкідливих організмів. – К.: Раритет, 2003. – 176 с.: іл. (УДК 63 Ш 37)

 ^ МИСТЕЦТВО. СПОРТ

 1. Гладишева, А.О. Сценічна мова: Основні поняття та їх тлумачення: Навч. посіб. /Київ. держ. ін-т театрального мистецтва ім. І.К.Карпенко-Карого. – К., 2003. – 92 с. (УДК 792 Г 52)

 2. Граючи, вчимося малювати: Навч. вид. для дітей дошк. в. /Уклад. О.І.Альбрехт. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. – 16 с.: іл. – (Готуюсь до школи). (УДК 74(078) Г 78)

 3. Зайцев, В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв. – К.: Дакор, 2003. – 304 с. (УДК 792 З-17)

 4. Лобова, О.В. Музыка: Учеб. для 2 кл. шк. с рус. яз. обучения. – К.: Школяр, 2003. – 142 с.: ил. (УДК 78(075) Л 68)

 5. Любарська, Л.М. Образотворче мистецтво: Підруч. для 3 кл. – К.: Форум, 2003. – 112 с.: іл. (УДК 72/76(075) Л 93)

 6. Любарська, Л.Н. Изобразительное искусство: Учеб. для 2 кл. шк. с рус. яз. обучения /Л.Н.Любарская, Н.И.Резниченко, О.Н.Протопопова. – К.: Форум, 2003. – 128 с.: ил. (ББК 85.1я7 Л 93)

 7. Сирятський, В.О. Модест Мусоргський як реформатор фортепіанного мистецтва: Навч. посіб. для вищ. муз. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації. – Х.: Факт, 2003. – 144 с. – (Харк. держ. ін-т мистецтв ім. І.П.Котляревського). (УДК 78 С 40)

 8. Сирятський, В.О. Глен Гульд і його виконавське світовідчуття: Наук.-метод. рек. до курсів викон. дисциплін /Республ. метод. каб. навч. закл. мистецтв і культури. – Х.: Факт, 2003. – 54 с. (УДК 78 С 40)

 9. Смаглій, Г.А. Сольфеджіо: Підруч.: У 4 ч. Ч. І. – Х.: Факт, 2003. – 80 с. (УДК 78 С 50)

 10. Ткачук, С.Ф. Ти, малий, скажи малому…: Пісні для дітей. – Т.: Підруч. і посіб., 2003. – 48 с.: іл. (УДК 78 Т 48)

 11. Український театр ХХ століття /Редкол.: Н.Корнієнко, М.Попович, О.Найден та ін. – К.: ЛДП. 2003. – 512 с. (УДК 792 У 45)

 12. Філь, С.М. Історія фізичної культури: Навч. посіб. /С.М.Філь, О.М.Худолій, Г.В.Малка; За ред. С.М.Філя. – Х.: ОВС, 2003. – 160 с.: іл. (УДК 796 Ф 57)

 13. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Дальнесхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон: Навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. України /Н.Є.Миропольська, Е.В.Бєлкіна, Л.М.Масол та ін.; За ред. Н.Є.Миропольської. – К.: Вища шк., 2003. – 192 с.: іл. (УДК 7 Х 98)
^

 МОВА. ЛІТЕРАТУРА


 1. Англійська мова: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 /За ред. Шафран Л.Ю., Куніці Л.І. – К.: Міленіум, 2003. – 572 с. (УДК 811.111 А 64)

 2. Басай, Н.П. Добрий день!: Робочий зошит: Для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта-Шк. освіта, 2003. – 96 с.: іл. (УДК 811.112.2(078) Б 27)

 3. Безгодова, Н.С. Українська мова: Зб. вправ і завдань проф. спрямування (природничий профіль) /Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 60 с. (УДК 811.161.2 Б 39)

 4. Бровченко, А.В. Зошит з розвитку зв'язного мовлення: 3 кл.: Для учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв і гімназій. – К.: А.С.К., 2003. – 40 с.: іл. (УДК 811.161.2(078) Б 88)

 5. Бровченко, А.В. Зошит з розвитку зв'язного мовлення: 4 кл.: Для учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв і гімназій. – К.: А.С.К., 2003. – 40 с.: іл. (УДК 811.161.2(078) Б 88)

 6. Гончаренко, І. Буквар для дошкільнят: Учб. посіб. – 2-е вид., переробл. і допов. – Х.: Євроекспрес-Промінь, 2003. – 64 с.: мал.. (УДК 811.161.2(075) Г 65)

 7. Горох, Г.В. Сучасна українська мова: Фонетика – морфологія (контрольні роботи): Метод. рек. для студ. заоч. від-ня пед. ф-ту /Кам'янець-Поділ. держ. ун-т; Г.В.Горох, Н.М.Бурдаківська. – Кам'янець-Подільський.: Абетка, 2003. – 68 с. (УДК 811.161.2 Г 70)

 8. Граючи, вчимо англійську: Навч. вид. для дітей дошк. віку /Уклад. Т.М.Телєжнікова. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. – 32 с.: іл. – (Готуюсь до школи). (УДК 811.111(075) Г 78)

 9. Граючи, вчимося писати: Навч. вид. для дошк. віку /Уклад. В.В.Вострикова. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. – 32 с.: іл. - (Готуюсь до школи). (УДК 811.161.2(078) Г 78)

 10. Граючи, вчимося читати: Навч. вид. для дошк. віку /Уклад. В.В.Вострикова. – Донецьк: ТОВ ВКФ "БАО", 2004. – 32 с.: іл. - (Готуюсь до школи). (УДК 811.161.2(078) Г 78)

 11. Джерела пружно б'ють: Хрестоматія з укр. л-ри: Для 9 кл. /Уклав Борис Степанидин. – 5-е вид. – К.: Освіта-Шк. Освіта, 2003. – 480 с. (УДК 821.161.2.09(076) Д 40)

 12. Зеров, М. Українське письменство /Упоряд. Микола Сулима. – К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2003. – 1304 с., портр. (УДК 821.161.2.09 З-58)

 13. Играя, учим английский: Учеб. изд. для детей дошк. возраста /Сост. Т.Н.Тележникова. – Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2004. – 32 с.: ил. – (Готовлюсь в школу). (УДК 811.111(075) И 27)

 14. Играя, учимся писать: Учеб. изд. для детей дошк. возраста /Сост. О.А.Москаленко. – Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2004. – 32 с.: ил. – (Готовлюсь в школу). (УДК 811.161.1(078) И 27)

 15. Играя, учимся читать: Учеб. изд. для детей дошк. возраста /Сост. О.А.Москаленко. – Донецк: ООО ПКФ "БАО", 2004. – 32 с.: ил. – (Готовлюсь в школу). (УДК 811.161.1(078) И 27)

 16. Коваль, Л.А. Крок за кроком: Українська мова: Читаємо. Розповідаємо. Говоримо: Навч. посіб. для 2 кл. учнів загальноосвіт. навч. закл. Ч. 2. – К.: Томіріс, 2003. – 167 с.: іл. (УДК 811.161.2(075) К 56)

 17. Козачук, Г.О. Українська мова для абітурієнтів: Навч. посіб. Для вступників до вищ. навч. закл. – 4-е вид., допов. – К.: Вища шк., 2003. – 287 с. (УДК 811.161.2(075) К 59)

 18. Коптілов, В. Теорія і практика перекладу: Навч. посіб. – К.: Юніверс, 2003. – 280 с. (УДК 81; ББК 81.2 К 65)

 19. Коэльо, П. Книга воина света /Пер. с португал. Александр Богдановский. – К.: София, 2003. – 160 с.: ил.(УДК 821.134.3(81) К 76)

 20. Ляхевич, В. Твори: У 2 т. Т. 1: Мандрівний домовик: Роман. – К.: Юніверс, 2003. – 256 с.: іл. (УДК 821.161.2 Л 98)

 21. Ляхевич, В. Твори: У 2 т. Т. 2: Опалима купина: Роман. – К.: Юніверс, 2003. – 208 с.: іл. (УДК 821.161.2 Л 98)

 22. Мацько, Л.І. Стилістика української мови: Підручник /Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько; За ред. Л.І.Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с. (УДК 811.161.2 М 36)

 23. Мелішкевич, С. Французько-українсько-російський словник базисної лексики: Близько 9000 слів і словосполучень /С.В.Мелішкевич, В.В.Левченко, Б.М.Колодій. – К.: Богдана, 2003. – 392 с. (УДК 811.133.1(03) М 47)

 24. Настаченко, В.М. Немецкий язык: Учеб. пособие для студентов мед. учеб. заведений /В.М.Настаченко, Г.А.Гринюк. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Знання, 2003. – 248 с. (УДК 811.112.2 Н 32)

 25. Плешкановская, Г.М. Русский язык: Учеб. для 5 кл. вспомогат. шк. с рус. яз. обучения. – К.: Богдана, 2003. – 224 с.: ил. (УДК 811.161.1(075) П 38)

 26. Радевич-Вінницький, Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в нац. відродж. України /Ярослав Радевич-Вінницький, Василь Іванишин. – 5-е вид., випр. , допов. – Кам'янець-Подільський.: Абетка, 2003. – 124 с. (УДК 811.161.2 Р 15)

 27. Ролінг, Дж. К. Гаррі Поттер і келих вогню /З англ. пер. В.Морозов, С.Андрухович; За ред. І.Малковича, О.Негребецького. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2003. – 672 с. (УДК 821.111 Р 67)

 28. Русская и мировая литература: Хрестоматия для 10 класса согласно новым учебным программам /Хаткина Н. – Донецк: БАО, 2004. – 480 с. (УДК 821.161.1.09(076) Р 89)

 29. Русско-итальянский разговорник /Сост. А.В.Сокуренко. – К.: А.С.К., 2003. – 208 с. (УДК 811.131.1(03) Р 89)

 30. Свідер, П.І. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові: Літературно-публіцистичний нарис. Частина перша. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2003. – 140 с. (УДК 821.161.2 С 24)

 31. Сивирин, А.О. Окупація. – Т.: Підручники і посібники, 2003. – 104 с. (УДК 821.161.2 С 34)

 32. Скуратівський, Л.В. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. /Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, Я.І.Остаф. – 9-е вид., переробл. і допов. – К.: Освіта, 2004. – 256 с. (ББК 81.2Укр-9 С 46)

 33. Словник італійсько-український, українсько-італійський /Уклад.: О.В.Дмітрієв, Г.В.Степенко; За ред. В.Т.Бусела. – К.-Ірпінь: Перун, 2003. – 570 с. (ББК 81.2Іта-4 С 48)

 34. Словник-довідник з культури мовлення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т; Упоряд. П.Є.Ткачук. – Кам'янець-Подільський, 2003. – 124 с. (УДК 811.161.2(03) С 48)

 35. Современный англо-русский, русско-английский словарь: 50000 слов + грамматика /Сост. Т.А.Сиротина. – Донецк: БАО, 2004. – 992 с. (УДК 811.111(03) С 56)

 36. Современный орфографический словарь русского языка: 60000 слов /Сост. Э.В.Белик. – Донецк: БАО, 2003. – 768 с. (УДК 811.161.1(03) С 56)

 37. Сокольская, Л.П. Слушаю, понимаю, говорю!: Сб. текстов для аудирования, развития монолог. и диалог. речи: Русский язык: Для учащихся 5-9 кл. – Каменец-Подольский: Абетка, 2003. – 108 с. (УДК 811.161.1(076) С 59)

 38. Сологуб, О.О. Українсько-французький розмовник /Уклад. Сологуб О.О. – Донецьк: БАО, 2003. – 160 с. (УДК 811.133.1(03) С 60)

 39. Стишов, О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) /Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с. (УДК 811.161.2 С 80)

 40. Теплинский, М.В. Литература: 10 кл. /М.В.Теплинский, Ю.И.Султанов. – К.-Ірпінь: Перун, 2003. – 528 с. (УДК 82(100).09(075)

 41. Тимченко, О.Т. Французька мова: Підруч. для 11 класу загальноосвіт. навч. закл. - К.: Вежа, 2003. - 288 с.: іл. (УДК 811.133.1(075) Т41)

 42. Товстуха, Є.С. Не полишай мене, надіє: Поезія. – К.: Укр. акад. оригін. ідей, 2003. – 96 с.: іл. (УДК 821.161.2 Т 50)

 43. 390 сочинений медалистов по русской и мировой литературе: 10-11 классы /Абелмас Н.В., Михина М.Б., Мельникова Л.В. и др. - Донецк: БАО, 2003. – 544 с. (УДК 821.161.1.09(076) Т 68)

 44. 1000 золотых сочинений по русской и мировой литературе: 5-11 классы /Сост.: Скотникова О.Е., Горобец И.В., Абелмас Н.В. и др. – Донецк: БАО, 2003. – 896 с. (УДК 82(100).09(076) Т 93)

 45. Українська література: Хрестоматія для 9 кл. згідно з новими учбовими програмами /Упоряд.: Т.О.Харахоріна, В.С.Адаменко. - Донецьк: БАО, 2004. – 768 с. . (УДК 821.161.2.09(076) У 45)

 46. Українська література: Хрестоматія: 10 кл. /Упоряд.: О.І.Борзенко, М.П.Сподарець. – 2-е вид., переробл. та допов. – Х.: Ранок-Веста, 2003. –752 с. (УДК 821.161.2.09(076) У 45)

 47. Українська література: Хрестоматія: 11 кл. /Упоряд.: О.І.Борзенко, М.П.Сподарець. – 2-е вид., переробл. та допов. – Х.: Ранок-Веста, 2003. –752 с. (УДК 821.161.2.09(076) У 45)

 48. Українська література: Хрестоматія: 9 кл. /Упоряд.: О.І.Борзенко, М.П.Сподарець. – 2-е вид., переробл. та допов. – Х.: Ранок-Веста, 2003. – 640 с. (УДК 821.161.2.09(076) У 45)

 49. Français 3(2): Cahier d'activités = Зошит з французької мови /Голуб Т.В., Чумак Н.П. – К.-Ірпінь: Перун, 2004. – 80 с.: іл. (УДК 811.133.1(078) Ф 83)

 50. Français: 9 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. /Єрьомін С.Л., Деряженцева Т.В., Іноземцев Л.І. та ін. – К.-Ірпінь: Перун, 2003. – 136 с.: іл. (УДК 811.133.1(075) Ф 84)

 51. Українська мова: Посіб.-практикум для абітурієнтів /М.Ф.Бондаренко, О.З.Дюмін, А.О.Ніколаєва та ін. – Х., 2003. – 556 с. – (Харк. нац. ун-т радіоелектроніки). (УДК 811.161.2(075) У 45)

 52. Хорошковська, О.Н. Буквар "У світі чарівних букв". – К.: Навч. кн., 2003. – 144 с.: іл. (УДК 811.161.2(075) Х 82)

 53. Хорошковська, О.Н. Українська мова: Мова і мовлення. Правопис: Підруч. для 3 кл. шк. з рос. мов. навч. /О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – К.: Промінь, 2003. – 128 с. (УДК 811.161.2(075) Х 82)

 54. Хорошковська, О.Н. Українська мова: Читання і розвиток мовлення: Підруч. для 3 кл. шкіл з рос. мовою навч. /О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота. – К.: Промінь. 2003. – 160 с.: іл. (811.161.2(075) Х 82)

 55. Щупак, І.Г. Англійська мова: Підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. /І.Г.Щупак, І.Ф.Горець; За ред. Коваленко О.Я. – Запоріжжя: Прем'єр, 2003. – 176 с.: іл. (УДК 811.111(075) Щ 96)

 56. 1000 золотых сочинений по русской и мировой литературе: 5-11 классы /Сост.: Скотникова О.Е., Горобец И.В., Абелмас Н.В. и др. – Донецк: БАО, 2003. – 896 с. (УДК 82(100).09(076) Т 93)

 57. Усне і письмове мовлення школярів: 5-11 кл.: Моніторинг якості освіти: Навч.-метод. посіб. /Авт.-уклад.: Т.О.Харахоріна, В.С.Адаменко. – Донецьк: БАО, 2004. – 304 с. (УДК 811.161.2(076) У 75)
^

 географія


 1. Кобернік, С.Г. Географія: Дидакт. матеріали для поточного контролю та тематичного оцінювання навч. досягнень школярів: 7 кл. /С.Г.Кобернік, Р.Р.Коваленко. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 88 с. (УДК 91(079) К 55)

 2. Кобернік, С.Г. Географія: Довід. для абітурієнтів та школярів загальноосвіт. навч. закл.: Навч.-метод. посіб. /С.Г.Кобернік, Р.Р.Коваленко. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 532 с. (УДК 91(03) К 55)

   • ІСТОРІЯ

 3. Їм крила дала Пирятинщина: Довідник. Ч. 2 /Упоряд.: Г.О.Бажан, М.Д.Бугай, Г.Я.Вельбой та ін. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 104 с.: портр. (УДК 94(477) І-50)

 4. Мисан, В.О. Оповідання з історії України: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – 3-є вид., переробл. – К.: Генеза, 2003. – 200 с.: іл. (УДК 94(477)(075) М 65)

 5. Мусієнко, Г.І. Україна для українців. Хто за і проти? – К. – Біла Церква: Б. в., 2003. – 432 с. (УДК 94(477) М 91)

 6. Нестеренко, В.А. Українізація на Поділлі у 20-30-х роках ХХ сторіччя (основні напрями, наслідки, недоліки та особливості) /Поділ. держ. агарар.-техн. акад. – 2-е вид., допов. та виправл. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2003. – 68 с. (УДК 94(477) Н 56)

 7. Рокоссовский, Р.К. Сталинградский рубеж. – К.: Україна, 2003. – 192 с.: ил. (УДК 94 Р 66)

 8. Турченко, Ф.Г. Історія України: Друга пол. XIII - початок XX століття: Підруч. для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк. /Ф.Г.Турченко, В.М.Мороко. – 3-є вид., переробл. і допов. – Запоріжжя: Просвіта; К.: Генеза, 2003. – 288 с.: іл. (УДК 94(477)(075) Т 89)

 9. Турченко, Ф.Г. Історія України: Кінець XIII - початок XX століття: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. /Ф.Г.Турченко, В.М.Мороко. – К.: Генеза, 2003. – 424 с., іл., к. (УДК 94(477)(075) Т 89)

 10. Харків – моя мала Батьківщина: Навч. посіб. з народознавства /Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди; За ред, І.Ф.Прокопенка. – Х.: ОВС, 2003. – 544 с. (УДК 908(477) Х 21)

 11. Шалагінова, О.І. Історія стародавнього світу: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О.І.Шалагінова, Б.Б.Шалагінов. – 3-є вид., допов. і переробл. – К.: ЗОДІАК-ЕКО, 2003. – 256 с.: іл., к. (УДК 94(075) Ш 18)

^ ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ

 1. Готовые домашние задания плюс English: 11 кл.: Решение упражнений и заданий к школьным учебникам /Сост. С.Ш.Отличник; Под ред. Д.В.Маркова. – 2-е изд., испр. и доп. – Х.: Торсинг, 2003. – 384 с. (УДК 087.5(076) Г 74)

 2. Готовые домашние задания плюс English: 8 кл.: Решение упражнений и заданий к школьным учебникам /Сост. С.Ш.Отличник; Под ред. Д.В.Маркова. – 2-е изд., испр. и доп. – Х.: Торсинг, 2003. – 368 с. (УДК 087.5(076) Г 74)

 3. Готовые домашние задания плюс: Лабораторные и практические работы: 6-11 кл. /Под ред. Д.В.Маркова. – Х.: Торсинг, 2003. – 368 с. (УДК 087.5(076) Г 74)

 4. Почти все для юных джентльменов /Сост. Ю.Тыра. – Х.: ООО ПНФ "Энергоресурс", 2003. – 384 с. (УДК 087.5(03) П 65)

 5. Твій помічник: Довід. учня почат. кл. /Донец. обл. ін-т післядиплом. освіти; Н.Г.Діденко, Г.П.Ярош, К.Ф.Гончаренко та ін. – Донецьк, 2003. – 200 с. (УДК 087.5(03) Т 26)

 6. Я і Україна: Навколишній світ: Зошит для 1 класу /Мечник Лариса, Жаркова Ірина. – Т.: Підручники і посібники, 2003. – 64 с. (УДК 087.5(078) Я 11)


Скачати 302.15 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації27.09.2011
Розмір302.15 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх