Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів icon

Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів


1 чел. помогло.
Схожі
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9)...
Інтегрований курс "Література" Завдання для державної підсумкової атестації.  Історія України...
Перелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів...
Завдання третьої частини атестаційної роботи для державної підсумкової атестації з математики в...
Наказ
Відділ освіти
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Методичні рекомендації щодо проведення...
Методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9(10)-х...
Для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів...
Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної...Загрузка...
страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
повернутися в початок
скачать

Білет №30


1. Поняття «індивід».

2. «Формаційна» періодизація суспільного розвитку.

3. Знання і природа.

^ ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

Білет № 1


1. Самосвідомість і світогляд як форми самовизначення лю­дини у світі.

2. Розкрийте сучасне геополітичне становище України, пока­жіть основні пріоритети її зов­нішньої політики.

Білет № 2


1. Взаємозв'язок у людині біо­логічного і соціального, тілесно­го і духовного, родового та ін­дивідуального.

2. Розкрийте суть і структуру світового господарства. Пробле­ми інтеграції економіки України у світове господарства

Білет №3


1. Точки зору на проблеми ви­никнення людини. Сутність лю­дини, основні підходи до проб­леми антропосоціогенезу.

2. Покажіть роль України у розв'язанні глобальних проблем людства.

Білет № 4


1. Вплив спадковості і середови­ща на формування людини. Спів­відношення фізичного, психічного, інтелектуального і соціального ста­новища людини.

2. Розкрийте основні ознаки су­часної цивілізації, покажіть місце українського суспільства у сучасних цивілізаційних процесах України.

Білет № 5


1. Вікові етапи людського життя. Поняття: стиль, сенс, мета людського життя.

2. Визначте основні характери­стики політичної культури особи і суспільства. Визначте головні про­яви громадянської позиції.

Білет № 6


1. Право людини на життя. Жит­тєва позиція і ставлення до життя. Смерть та проблеми безсмертя лю­дини. Цінність життя людини.

2. Розкрийте загальне і особливе у світових релігіях. Релігія та церква в Україні. Міжконфесійні проблеми.

Білет № 7


1. Види людської діяльності, класифікація потреб.

2. Дайте порівняльний аналіз основних напрямів філософії, охарактеризуйте її зв'язки з на­укою та релігією.

Білет № 8


1. Сутність людської свідомо­сті, її співвідношення з підсві­домістю і надсвідомістю.

2. Розкрийте особливості різних історичних типів світогляду.

Білет № 9


1. Головні духовні властивості і чесноти людини. Духовність та бездуховність в людському житті.

2. Поясніть співвідношення на­ціонального і загальнолюдського у культурі суспільства. Розкрийте поняття полікультурності.

Білет № 10


1. Роль спілкування у житті людини.

2. Поясніть поняття культури і цивілізації. Розкрийте їх роль у розвитку людини і суспільства.

Білет № 11


1. Засоби людського спілку­вання. Мова як універсальний засіб людського спілкування.

2. Дайте характеристику гро­мадським рухам і громадським організаціям в Україні.

Білет № 12


1. Культура і мистецтво спіл­кування. Правила і норми спіл­кування в різних ситуаціях.

2. Дайте характеристику полі­тичним партіям в Україні. По­ясніть причини виникнення, су­тність та соціальні функції.

Білет № 13


1. Виникнення та етапи ви­рішення конфліктних ситуацій.

2. Розкрийте сутність виборів і особливості різних виборчих систем.

Білет № 14


1. Права і свободи людини. Вза­ємозв'язки - свобода і необхід­ність - свобода і відповідальність.

2. Дайте характеристику осно­вним принципам демократії, правовій державі і громадянсь­кому суспільству.

Білет № 15


1. Права і обов'язки громадян України. Головні правозахисні організації.

2. Політична система та її роль у житті суспільства.

Білет № 16


1. Цінність і краса людини.

2. Розкрийте особливості по­літичного життя суспільства в Україні.

Білет № 17


1. Ідеал людини. Залежність уяв­лень про ідеал людини від соціаль­но-економічних засад суспільного життя та рівня духовного розвитку.

2. Розкрийте соціальну сутність праці, причин безробіття та полі­тику зайнятості в Україні.

Білет № 18


1. Шляхи самовдосконалення в досягненні ідеалу.

2. Розкрийте сутність еконо­мічних процесів суспільства. По­ясніть сутність ринкової еконо­мічної системи.

Білет № 19


1. Індивід, індивідуальність, особа, громадянин, персона.

2. Розкрийте сутність соціальних відносин, поясніть роль соціальних спільнот (сім'я, етнос, нація).

Білет № 20


1. Праця як спосіб самореалізації людини. Значення професійної дія­льності в житті людини.

2. Поясніть особливості соціальної сфери суспільного життя, розкрийте соціальну структуру суспільства.

Білет № 21


1. «Істина». Особливості оціно­чної та ідеалізуючої діяльності.

2. Розкрийте причини і на­слідки війн у світовій історії.

Білет № 22


1. Розвиток уявлень про ідеал людини в історії суспільної дум­ки. Гуманність та антигуманність у людських взаємовідносинах.

2. Розкрийте закони історич­ного розвитку. Поясніть різні то­чки зору на цю проблему.

Білет № 23


1. Вплив української природи на історію та культуру нашого народу.

2. Особливості демографічної ситуації в Україні.

Білет № 24


1. Життя людини як ланка іс­нування світу. Умови і шляхи са­мореалізації особистості, волюнта­ризм, фаталізм, доля людини.

2. Розкрийте різні точки зору на сутність і виникнення суспільства.

^ АЛГЕБРА ТА ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

Білет № 1


1. Функція у - sin x, її графік і властивості.

2. Завдання на розв'язування показникової нерівності.

3. Завдання на знаходження найбільшого та найменшого зна­чення функції на відрізку.

Білет № 2


1. Функція у - cos x, її графік і властивості.

2. Завдання на знаходження первісної функції.

3. Завдання на розв'язування ірраціонального рівняння.

Білет № 3


1. Функція у - tg x, її графік і властивості.

2. Завдання на застосування інтегралу для обчислення площі плоскої фігури.

3. Завдання на розв'язування показникового рівняння.
залишити коментар
Сторінка9/23
Дата конвертації26.09.2011
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   23
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх