Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів icon

Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів


1 чел. помогло.
Схожі
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9)...
Інтегрований курс "Література" Завдання для державної підсумкової атестації.  Історія України...
Перелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів...
Завдання третьої частини атестаційної роботи для державної підсумкової атестації з математики в...
Наказ
Відділ освіти
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Методичні рекомендації щодо проведення...
Методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9(10)-х...
Для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів...
Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
повернутися в початок
скачать

Білет № 18


1. Російська революція 1917р., її причини та початок.

2. Інтеграційні процеси в су­часній Європі. Місце України в загальноєвропейському процесі.

Білет № 19


1.Утворення Чехо-Словаччини. Т. Масарик.

2. Причини та початок «холо­дної війни».

Білет № 20


1. Утворення вісі Берлін-Рим-Токіо напередодні Другої світо­вої війни.

2. Росія наприкінці XX – на початку XXI ст. Російсько-укра­їнські відносини.

Білет № 21


1. Утворення Королівства се­рбів, хорватів і словенів. Націо­нальне питання в державі.

2. Демократичні революції 1989—1991 pp. у країнах Цент­ральної та Східної Європи.

Білет № 22


1. Революція 1918 p. в Угор­щині. Доба Угорської Радянсь­кої Республіки. 2. Причини, характер, періо­дизація Другої світової війни.

^ ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА

Білет № 1


1. Виникнення або походжен­ня держави.

2. Поняття Конституції і за­гальна характеристика Консти­туції України, 1996 p.

3. Поняття, сторони і зміст трудового договору.

Білет № 2


1. Поняття, основні ознаки і визначення держави.

2. Утворення держави Україна.

3. Порядок прийняття на роботу.

Білет № 3


1. Поняття і класифікація функцій держави.

2. Правонаступність України.

3. Трудові правовідносини: поняття і структура.

Білет № 4


1. Характеристика внутрішніх функцій Української держави.

2. Декларація про державний су­веренітет України від 16.07.1990 p.

3. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх.

Білет № 5


1. Характеристика зовнішніх функцій Української держави.

2. Конституційні соціально-економічні права громадян.

3. Загальні підстави припи­нення трудового договору.

Білет № 6


1. Поняття форми держави і її елементи.

2. Конституційні політичні права і свободи громадян.

3. Порядок припинення тру­дового договору з ініціативи пра­цівника.

Білет № 7


1. Поняття, види і характери­стика монархій.

2. Конституційні особистісні права громадян.

3. Порядок припинення трудово­го договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Білет № 8


1. Поняття, види і характери­стик; республік.

2. Конституційні культурні (духовні) права громадян.

3. Робочий час і його види.

Білет № 9


1. Поняття, види і характери­стика форм адміністративно-територіального устрою.

2. Конституційні обов'язки громадян України.

3. Скорочений та неповний робочий час.

Білет № 10


1. Поняття, види і характеристи­ка політичного державного режиму.

2. Рівність конституційних прав і свобод громадян.

3. Поняття і види часу відпочинку.

Білет № 11


1. Форма правління та адмі­ністративно-територіальний уст­рій України.

2. Поняття громадянства і поря­док набуття громадянства України.

3. Відпустка як вид часу від­починку.

Білет № 12


1. Поняття і основні ознаки (принципи) правової держави.

2. Право на освіту за законо­давством України.

3. Робочий час і час відпочин­ку неповнолітніх.

Білет № 13


1. Поняття і види соціальних норм.

2. Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські ор­ганізації за законодавством України.

3. Правовий статус іноземців в Україні.

Білет № 14


1. Поняття, основні ознаки і визначення правових норм.

2. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання за за­конодавством України.

3. Охорона праці неповнолітніх.

Білет № 15


1. Поняття, основні ознаки і визначення права.

2. Конституційний обов'язок захисту Вітчизни.

3. Трудова дисципліна. Види ди­сциплінарної відповідальності.

Білет № 16


1. Поняття і види правовідносин.

2. Порядок відбуття військової служби за законодавством України.

3. Права та обов'язки працівника.

Білет № 17


1. Структура правовідносин: суб'єкти, об'єкти і зміст.

2. Державна мова в Україні. Ста­тус мов національних меншин.

3. Відповідальність за прогул і за появу на роботі в нетверезому стані.

Білет № 18


1. Форми і джерела права України.

2. Поняття і види референду­мів в Україні.

3. Матеріальна відповідаль­ність працівників за шкоду, за­подіяну з їх вини підприємству.

Білет № 19


1. Поняття юридичного зако­ну і його види.

2. Право законодавчої ініціативи.

3. Розгляд індивідуальних тру­дових спорів.

Білет № 20


1. Виборча система України.

2. Право громадян на соціаль­ний захист.

3. Поняття кримінального злочину.

Білет № 21


1. Поняття і види систематиза­ції нормативно-правових актів.

2. Порядок і організація про­ведення виборів народних депу­татів України.

3. Види пенсій за законодавс­твом України.

Білет № 22


1. Поняття галузі права. Загальна характеристика галузей права.

2. Порядок обрання Прези­дента України (Закон України від 05.03.1999 p.).

3. Загальна характеристика цивільного права.

Білет № 23


1. Поняття і види правопорушень.

2. Громадяни — учасники ци­вільних правовідносин.

3. Поняття кримінальної відповідальності і види покарань за Кримінальним кодексом.

Білет № 24


1. Поняття і види юридичної відповідальності.

2. Система державних органів України за Конституцією України.

3. Статус біженців в Україні.

Білет № 25


1. Підстави юридичної відпо­відальності.

2. Верховна Рада України і її повноваження.

3. Поняття й загальна харак­теристика договору купівлі-про­дажу і його види.
залишити коментар
Сторінка7/23
Дата конвертації26.09.2011
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх