Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів icon

Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів


1 чел. помогло.
Схожі
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9)...
Інтегрований курс "Література" Завдання для державної підсумкової атестації.  Історія України...
Перелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів...
Завдання третьої частини атестаційної роботи для державної підсумкової атестації з математики в...
Наказ
Відділ освіти
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Методичні рекомендації щодо проведення...
Методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9(10)-х...
Для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів...
Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної...Загрузка...
страницы: 1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
повернутися в початок
скачать

Білет № 14


1. Окисно-відновні реакції з погляду електронної теорії (на конкретному прикладі). Значен­ня окисно-відновних процесів у природі та виробництві.

2. Нафта. Склад, властивості, промислова переробка, застосу­вання нафтопродуктів.

3. Визначити молекулярну форму­лу газуватої органічної речовини за її відносною густиною за іншим газом і масою, об'ємом чи кількістю речо­вини - продуктів згоряння.

Білет № 15


1. Хімічна рівновага. Умови, що впливають на зміщення хімічної рі­вноваги. Принцип Ле Шательє.

2. Сахароза. Будова молекули, вла­стивості, застосування, добування.

3. Випробувати розчин трьох солей індикаторами і пояснити результати випробування.

Білет № 16


1. Порівняльна характеристи­ка лужних металів.

2. Ізомерія органічних речо­вин. Види ізомерії.

3. Виготовити розчин солі пев­ної молярної концентрації, зро­бивши необхідні обчислення.

Білет № 17


1. Загальна характеристика га­логенів. Порівняння їх окисних властивостей.

2. Сучасна теорія будови ор­ганічних сполук. Значення тео­рії будови.

3. Добути задану неорганічну ре­човину реакцією обміну і виділити її із суміші. Обчислити за рівнян­ням реакції масу кожної з вихід­них речовин, необхідних для до­бування певної маси продукту.

Білет № 18


1. Характеристика алюмінію та йо­го сполук. Застосування алюмінію.

2. Багатоатомні спирти. Будова молекул, властивості, застосування.

3. Написати рівняння хімічних перетворень за поданою схемою.

Білет № 19


1. Характеристика Феруму та йо­го сполук. Застосування заліза.

2. Високомолекулярні сполуки. Загальна характеристика будови, властивостей, методів добування.

3. Проробити реакції за пода­ною схемою.

Білет № 20


1. Нітроген і Фосфор. Порів­няльна характеристика будови атомів, властивостей.

2. Білки. Склад, будова, влас­тивості, біологічна роль.

3. Обчислити масову або об'ємну частку одного з компо­нентів суміші за відомою масою або об'ємом продукту реакції.

Білет № 21


1. Оксиген і Сульфур. Порів­няльна характеристика будови атомів і властивостей.

2. Нуклеїнові кислоти. Склад, властивості, біологічна роль.

3. Виконати досліди, що ілю­струють вплив умов на швидкість хімічної реакції.

^ ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДО БІЛЕТІВ З ХІМІЇ

№ 1


У трьох пронумерованих про­бірках містяться розчини хлори­ду алюмінію, хлориду барію і хло­риду купруму (II). Визначити з допомогою характерних реакцій, у якій пробірці міститься кожний із цих розчинів. Скласти рівнян­ня відповідних реакцій.

№ 2


Обчислити об'єм газу (н. у.), який треба окиснити, щоб добути оксид сульфуру (IV) масою 20 г, якщо вихід продукту становить 80% від теоретичного. (Відповідь: 7 л)

№ 3


У трьох пронумерованих пробір­ках видані розчини глюкози, сахаро­зи і фенолу. Визначити з допомогою характерних реакцій, у якій пробірці міститься кожний з цих розчинів.

№ 4


Масова частка Карбону у вугле­водні становить 80%. Відносна гус­тина речовини за воднем становить 15. Визначити молекулярну форму­лу вуглеводню (Відповідь: С2Н6.)

№ 5


Обчислити масу міді, що ви­діляється в результаті взаємодії заліза масою 28 г з розчином, що містить 54 г хлориду купруму (II) (Відповідь 25,6 г)

№ 6


Підтвердити з допомогою харак­терних реакцій, що видана речови­на - сульфат амонію Скласти відповідні рівняння хімічних реакцій

№ 7


Обчислити відносну густину кисню за воднем Добути і зібра­ти кисень, довести на досліді на­явність цього газу

№ 8


Обчислити масу етилового спи­рту, добутого з глюкози масою 225 г, в якій масова частка домішок становить 20%. (Відповідь: 92 г)

№ 9


У результаті згоряння магнію масою 1 г виділилось 25,6 кДж те­плоти. Обчислити тепловий ефект реакції і скласти термохімічне рі­вняння. (Відповідь: 1228,8 кДж)

№ 10


Обчислити об'єми кисню і по­вітря (н. у.), необхідні для спалю­вання пропану об'ємом 67,2 м3. (Відповідь: 336 м3 і 1680 м)

№ 11


Написати рівняння реакцій за такою схемою: натрій гідроксид натрію  нітрат натрію  ніт­рит натрію.

№ 12


У воді об'ємом 450 мл розчинили мідний купорос масою 50 г. Визна­чити масову частку безводної солі в розчині. (Відповідь: 6,4%)

№ 13


Добути гідроксид алюмінію і до­вести його амфотерність. Написа­ти рівняння відповідних реакцій.

№ 14


У результаті спалювання газуватого вуглеводню масою 2,8 г утворилися оксид карбону (IV) масою 8,8 г і водяна пара масою 3,6 г. Відносна густина речови­ни за воднем становить 28. Ви­значити молекулярну формулу вуглеводню. (Відповідь: С4Н8.)

№ 15


Випробувати розчини хлори­ду купруму (II), ацетату натрію, нітрату натрію індикаторами і пояснити результати випробу­вань. Скласти відповідні рівнян­ня гідролізу за першим ступенем.

№ 16


Зробити необхідні обчислення і виготовити 200 мл розчину карбо­нату натрію з молярною концентра­цією 0,5 моль/л. (Відповідь: 10,6 г)

№ 17


Добути сульфат барію реакцією обміну і виділити його із суміші. Обчислити за рівнянням реакції масу кожної з вихідних речовин, необхідних для добування сульфа­ту барію масою 4,66 г. (Відповідь: 4,16 г BaCl2, і 2,84 г Na2SO4)

№ 18


Написати рівняння реакції за такою схемою: метан  вугле­кислий газ  глюкоза етило­вий спирт  діетиловий естер.

№ 19


Проробити реакції, з допомогою яких можна здійснити перетворен­ня: оксид купруму (11)  сульфат купруму (11)  гідроксид купруму (11). Скласти рівняння реакцій.

№ 20


Суміш оксиду кальцію і карбо­нату кальцію масою 0,8 г оброби­ли надлишком хлоридної кисло­ти. У результаті реакції виділився газ об'ємом 112 мл (н. у.). Обчис­лити масову частку оксиду каль­цію в суміші. (Відповідь: 37,5%)

№ 21


Виконати досліди, що ілюстру­ють залежність швидкості хімічної реакції від природи речовин, що реагують (на прикладі цинку, ма­гнію, міді і хлоридної кислоти).

БІОЛОГІЯ

Білет № 1


1. Природний і штучний добір, да­ти порівняльний аналіз їх механіз­мів і результатів та показати значен­ня добору для організму і виду.

2. Царство Рослин. Водорості. За­гальна характеристика окремих від­ділів, Особливості будови (на конк­ретному прикладі), цикл розвитку і розмноження. Значення водоростей в природі і житті людини.

3. Рух крові в організмі люди­ни. Робота серця. Запобігання серцево судинним захворюванням.

4. Задача на моногібридне схрещення.

Білет № 2


1. Довести єдність походжен­ня і розвитку живої матерії (ви­користати знання з цитології, ге­нетики, анатоми, морфологи, па­леонтології, ембріологи).

2. Царство Тварини. Тип Плоскі черви. Загальна характеристика. На прикладі білої планарії показати осо­бливості будови, життєдіяльності і розмноження плоских червів. Зна­чення в природі і житті людини.

3. Корінь. Причини появи ко­реня. Морфологія і клітинна бу­дова. Видозміни кореня. Значення кореня в житті рослини.

4. Пояснити процес виведення культурного сорту від дикого пред­ка. Розглянути конкретний приклад.

Білет №3


1. Механізм редуплікації ДНК, йо­го біологічне значення. Чим зумов­лені в спадковій речовині стійкість, з одного боку, і пластичність передачі інформації – з іншого боку.

2. Царство Рослини. Відділ Папоротеподібні, Хвощеподібні, Плауноподібні. Загальні ознаки, життєвий цикл розвитку і роз­множення. Значення папоротей, хвощів, плаунів в природі і жит­ті людини.

3. Аналізатори людини, скла­дові частини, локалізація, зна­чення. Будова ока і вуха.

4. Встановити ознаки ароморфного та ідіоадаптивного харак­теру в одного з видів тварин.

Білет № 4


1. Порівняльна характеристи­ка ДНК і РНК.

2. Філогенетичний розвиток видільної системи. Будова орга­нів виділення. Утворення сечі та її видалення з організму. Запо­бігання захворюванню нирок.

3. Стебло. Різноманітність стебел. Морфологія та клітинна будова. Видозміни стебла. Зна­чення стебла в житті рослин.

4. Задача на дигібридне схре­щування.

Білет № 5


1. Екологічні проблеми вашої місцевості (міста, району, обла­сті). Ваші пропозиції щодо їх розв'язання.

2. Царство Тварини. Тип Киш­ковопорожнинні. Багатоклітинність та ії значення в еволюції. Загальна характеристика. На прикладі прісно­водної гідри показати особливості будови, життєдіяльності і розмно­ження кишковопорожнинних. Зна­чення в природі і в житті людини.

3. Будова шкіри людини та її фун­кції. Гігієна шкіри. Перша допомо­га при обмороженнях та опіках.

4. Задача на дигібридне схре­щування.

Білет № 6


1. Дати порівняльний аналіз мітозу і мейозу (механізм, біо­логічне значення).

2. Царство Тварини. Тип Хордо­ві. Клас Плазуни. Загальна характе­ристика. Риси організації, що дала змогу плазунам опанувати сушу.

3. Сон і бадьорість. Порушен­ня вищої нервової діяльності лю­дини і запобігання їм.

4. На конкретному прикладі по­казати формування пристосувань.

Білет № 7


1. Дати визначення і провести по­рівняльний аналіз дихання і горіння.

2. Царство Тварини. Тип Хор­дові. Клас Риби. Загальна хара­ктеристика. Особливості органі­зації риб у зв'язку з пристосу­ванням до життя у воді.

3. Будова і значення спинно­го і головного мозку людини.

4. На конкретному прикладі до­вести пристосувальний характер якоїсь ознаки і показати її відносність.

Білет № 8


1. Показати різнонаправлений характер енергетичного і плас­тичного обмінів, довести нероз­ривний зв'язок у функціонуван­ні живої системи.

2. Філогенетичний розвиток си­стеми органів дихання. Значення дихальної системи в організмі лю­дини. Органи дихання, газообмін та регуляція дихання. Надання першої допомоги при зупинці ди­хання. Хвороби органів дихання і запобігання їм.

3. Природний добір та його форми.

4. Успадкування ознак, зчеп­лених зі статтю.

Білет № 9


1. Порівняти властивості спад­кової та неспадкової мінливос­ті, їх взаємозв'язок і значення.

2. Філогенетичний розвиток нервової системи. Значення нер­вової системи в організмі люди­ни. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Будова нейрона.

3. Царство живої природи. Ос­новні таксономічні одиниці ро­слин і тварин

4. Порівняти два види одного роду тварин, пояснити причини подібностей та відмінностей.

Білет № 10


1. Дати порівняльний аналіз поглядів Ламарка і Дарвіна на рушійні сили еволюції.

2. Царство Тварини. Тип Круг­лі черви. Порожнина тіла. Загаль­на характеристика. На прикладі ас­кариди людської показати особли­вості будови, життєдіяльності, роз­множення і розвитку організму, який веде паразитичний спосіб життя. Значення круглих червів у природі і житті людини.

3. Механізми фотосинтезу. Пла­нетарне значення фотосинтезу.

4. Генетичний аналіз родово­дів (успадкування однієї ознаки).

Білет № 11


1. У чому відмінності між ево­люційною теорією походження видів та ідеями креаціонізму?

2. Царство Тварини. Підцарство Одноклітинні тварини. За­гальна характеристика, система­тика. На конкретному прикладі показати особливості будови, життєдіяльності і розмноження одноклітинних. Значення в при­роді і в житті людини.

3. Ліпіди і вуглеводи, їх роль у клітині.

4. Пояснити процес виведення свійської породи від дикого предка. Розглянути конкретний приклад.

Білет № 12


1. Порівняльна характеристи­ка овогенезу та сперматогенезу.

2. Царство Тварини. Тип Хор­дові. Клас Земноводні. Загальна характеристика, систематика. Особливості організації земново­дних у зв'язку з пристосуванням до існування у воді і на суші.

3. Ферменти. Їх роль у проце­сах життєдіяльності.

4. Накреслити схему кругообі­гу в біосфері однієї з речовин. Розкрити роль людської діяль­ності в цьому процесі.

Білет № 13


1. Перелічити і обґрунтувати орогенези, які забезпечили вихід і опанування тваринами суші.

2. Царство Рослини. Відділ Го­лонасінні. Загальні ознаки. По­ява і значення насіння. Життє­вий цикл розвитку і розмножен­ня. Значення голонасінних у природі і житті людини. 3. Закони спадковості, встановлені Г.Менделем.

4. Довести наявність фермен­тів у живих клітинах.

Білет № 14


1. Дати визначення і порівняти форми (типи) розмноження ор­ганізмів (показати їх місце в при­роді і еволюційному процесі).

2. Царство Тварини. Тип Чле­нистоногі. Клас Комахи. Розви­ток з метаморфозом (непрямий розвиток). Загальна характери­стика. Виявити риси пристосу­вання до польоту у комах.

3. Біосинтез білка.

4. Задача з проміжного успад­кування.

Білет № 15


1. Білки, будова, властивості, різноманітність. Чим зумовлена стійкість та пластичність білко­вої молекули.

2. Царство Тварини. Тип Кільча­сті черви. Метамерія і целомічний тип будови. Загальна характеристи­ка. На прикладі дощового черв'яка показати особливості будови, жит­тєдіяльності і розмноження кільча­стих червів. Значення кільчастих чер­вів в природі і житгі людини.

3. Біогеоценози та їх властивості.

4. Задача на дигібридне схре­щування.

Білет № 16


1. Межі подібностей і відмін­ностей людських рас, показати їх причини. Зробити висновок про походження людини і її ра­сової різноманітності.

2. Царство Тварини. Тип Хор­дові. Клас Ссавці. Загальна ха­рактеристика. Показати ознаки організації ссавців, які забезпе­чили їх широкий спектр (діапа­зон) радіальної адаптації.

3. Біосфера. Властивості біо­маси. Кругообіг речовин і пере­творення енергії в біосфері.

4. Скласти розгорнутий план науково-популярної статті на біологічну тему.

Білет № 17


1. Перелічити і обґрунтувати орогенези, які забезпечили вихід і опанування суші.

2. Царство Рослини. Відділ По­критонасінні (Квіткові). Загальні ознаки. Вказати ознаки організа­ції покритонасінних рослин, які дали змогу їм зайняти панівне по­ложення серед інших груп рослин. Значення покритонасінних у при­роді і в житті людини.

3. Боротьба за існування та її форми.

4. Приготувати препарат шкі­ри листка.

Білет № 18


1. Дати порівняльний аналіз мутаційної та комбінативної мі­нливості (причини, значення для організму та еволюції).

2. Філогенетичний розвиток ре­продуктивної системи. Значення ре­продуктивної системи в організмі людини. Органи розмноження. За­пліднення. Розвиток зародка. Післязародковий розвиток людини.

3. Основні джерела забруд­нення атмосфери. Проблема її захисту та очищення.

4. Задача з проміжного успад­кування.

Білет № 19


1. Порівняти штучні та природні системи.

2. Філогенетичний розвиток травної системи. Значення травної системи в організмі людини. Будова кишково-шлункового тракту. Механізм травлення їжі та засвоєння поживних речовин. Кишково-шлункові захворювання.

3. Основні джерела забруднен­ня гідросфери. Проблеми її захис­ту та очищення.

4. Задача з молекулярної біології.

Білет № 20


1. Дати характеристику спадковості і мінливості та довести нерозривність цих властивостей живої матерії для процесу еволюції.

2. Царство Тварини. Тип Хордові. Клас Птахи. Загальна характеристика. Показати риси пристосування птахів до польоту.

3. Квітка, її походження та будо­ва. Види запилення. Запліднення.

4. Описати хід досліду спос­тереження плазмолізу і деплазмолізу, пояснити його суть.

Білет № 21


1. ДНК – будова, властивості, значення.

2. Царство Рослини. Відділ Мохи. Загальні ознаки, систематика. Зна­чення диференціації тіла на листки і стебло. Життєвий цикл розвитку, розмноження. Значення мохів у природі і в житті людини.

3. Особливості вищої нервової діяльності людини. Друга сигнальна система. Емоції. Пам'ять.

4. Встановлення ознак ароморфного та ідіоадаптивного характеру в одного з видів рослин.

Білет № 22


1. Безумовні і умовні рефлекси, їх значення і взаємозв'язок. Роль і взаємозв'язок процесів гальмуван­ня і збудження у поведінкових реакціях.

2. Еволюція клітини (сформу­лювати різні гіпотези).

3. Модифікаційна мінливість. Норма реакції. Статистичні за­кономірності модифікаційної мінливості.

4. Визначення рослин за визначальними картками та гербарієм або малюнками.

Білет № 23


1. Провести аналіз подібнос­тей і відмінностей неповного (гліколізу чи бродіння) і повного (дихання) енергетичних обмінів.

2. Царство Тварини. Тип Членис­тоногі. Клас Павукоподібні. Загальна характеристика. На прикладі павука-хрестовика показати особливості будови, життєдіяльності і розмно­ження павукоподібних. Значення павукоподібних у природі і житті людини.

3. Будова еукаріотичної клітини і функції її органоїдів. Порівняти будову рослинної і тваринної клітини.

4. Успадкування ознак, зчеп­лених зі статтю.

Білет № 24


1. Найважливіші, на твою думку, планетарні екологічні проблеми сучасності. Твоє бачення шляхів їх розв'язання.

2. Віруси – неклітинні форми життя. Відкриття, особливості будови, життєвий цикл. Віруси – збудники хвороб.

3. Листок, його морфологія та клітинна будова. Видозміни листка. Значення в житті рослини.

4. Порівняти два види роду рослин, пояснити причини подібностей і відмінностей.

Білет № 25


1. Дати порівняльний аналіз фотосинтезу і дихання.

2. Філогенетичний розвиток кровоносної системи. Значення кровоносної системи в організмі людини. Склад крові в організмі. Переливання крові. Імунітет.

3. Закон Моргана. Хромосом­на теорія спадковості.

4. Знайти у запропонованих об'єктах аналогічні і гомологічні органи. Пояснити, чому аналогіч­ні органи не можуть служити прямим доказом еволюції.

Білет № 26


1. Порівняти механізм селекції рослин та тварин.

2. Філогенетичний розвиток опорно-рухової системи. Значення опорно-рухової системи в орга­нізмі людини та особливості її будови у зв'язку з прямоходінням.

3. Основні положення клітин­ної теорії, її теоретичне і прак­тичне значення.

4. Задача з правил екологічної піраміди.

Білет № 27


1. Порівняти наслідки різних типів мутацій в одноклітинних і багатоклітинних організмах.

2. Царство Тварини. Тип Молюски. Загальна характеристика. На конкретному прикладі показати особливості будови, життєдіяльності і розмноження молюсків. Значення молюсків у природі і житті людини.

3. АТФ, її роль у клітині.

4. Скласти схему ланцюга живлення на прикладі місцевого біогеоценозу.

Білет № 28


1. Сучасна (синтетична) теорія еволюції, її основні положення.

2. Царство Тварини. Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні. Загальна характеристика. На прикладі рака річкового пока­зати особливості будови, життє­діяльності і розмноження рако­подібних. Значення ракопо­дібних у природі і житті людини.

3. Неорганічні речовини клітини, їх значення.

4. Задача з правил екологічної піраміди.

Білет № 29


1. Порівняти властивості моно-, ди-, три- та полісахаридів.

2. Царство Гриби. Загальна характеристика, систематика, будова живлення, розмноження. Значення грибів у природі і житті людини.

3. Вид, його критерії. Вид — якісний етап еволюції. Популяція — елементарна одиниця еволюції.

4. Задача з моногібридного схрещування.

Білет № 30


1. Найгостріші, на твій погляд, екологічні проблеми України. Твої пропозиції щодо їх розв'язання.

2. Царство Дроб'янки (загаль­на характеристика). Відділ Бак­терії. Будова, різноманітність, живлення, ріст, розмноження, перенесення несприятливих умов середовища. Значення бактерій у природі і житті людини.

3. Головні напрями й шляхи еволюції органічного світу.

4. Задача з молекулярної генетики.


Освіта України №14 15 лютого 2002 р.
залишити коментар
Сторінка23/23
Дата конвертації26.09.2011
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх