Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів icon

Завдання для державної підсумкової атестації учнів 11 (12)-х класів


1 чел. помогло.
Схожі
Задача на застосування законів І понять щодо електричного струму в різних середовищах (розділ 9)...
Інтегрований курс "Література" Завдання для державної підсумкової атестації.  Історія України...
Перелік збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів...
Завдання третьої частини атестаційної роботи для державної підсумкової атестації з математики в...
Наказ
Відділ освіти
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з біології...
Україна виконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти...
Методичні рекомендації щодо проведення...
Методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації у 4-х, 9(10)-х...
Для самоосвітньої діяльності учнів 11 класів...
Про порядок організованого закінчення 2010/2011 навчального року та проведення державної...Загрузка...
страницы: 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
повернутися в початок
скачать

Білет № 20


1. Форма і рухи Землі. Градусна сітка. Географічні координати.

2. Агропромисловий комплекс України, його структура. Накресліть схему міжгалузевих зв'язків аг­ропромислового комплексу.

3. Австралія. Особливості розви­тку і місце в світовій економіці.

Білет № 21


1. Загальна циркуляція атмо­сфери Землі. Вітри.

2. Накресліть схему галузевої структури рослинництва України.

3. Індія. Сільське господарст­во, його спеціалізація, основні сільськогосподарські райони.

Білет № 22


1 Неоднорідність земної ко­ри. Стійкі і рухомі ділянки зем­ної кори та пов'язані з ними осо­бливості рельєфу.

2. Накресліть схему галузевої структури тваринництва України.

3. Японія, основні риси галузевої структури господарства. Територі­альні відмінності господарства.

Білет № 23


1. Географічне положення та берегова лінія Євразії.

2. Сухопутний транспорт України та особливості його роз­витку і розміщення.

3. Загальна характеристика го­сподарства Китайської Народної Республіки.

Білет № 24


1. Клімат Європи. Перевага захі­дного перенесення повітряних мас.

2. Зовнішні економічні зв'язки України та особливості їх розвитку.

3. Етапи формування політич­ної карти світу.

Білет № 25


1. Азія. Загальна характерис­тика. Особливості геологічної будови і рельєфу.

2. Структура господарського комплексу Донецького економі­чного району України.

3. Глобальні проблеми людства.

Білет № 26


1. Залежність клімату від гео­графічної широти, підстилаючої поверхні, циркуляції атмосфери.

2. Структура господарського ком­плексу Столичного економічного ра­йону України. Особливості структу­ри промисловості і розміщення най­важливіших галузей.

3. Економіко-географічні о соб­ливості господарства Туреччини.

ФІЗИКА

Білет № 1


1. Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Шлях і пере­міщення. Додавання швидкостей.

2. Випаровування рідин. На­сичуюча і ненасичуюча пара. Тиск насичуючої пари. Вологість повітря, її вимірювання.

3. Лабораторна робота. Визначен­ня довжини світлової хвилі з допо­могою дифракційної решітки.

Білет № 2


1. Рівномірний та рівнозмінний рухи. Прискорення, швид­кість і переміщення для рівнозмінного прямолінійного руху.

2. Електромагнітні хвилі, їх ви­промінювання. Принципи сучасно­го радіотелефонного зв'язку. Роз­виток засобів зв'язку в Україні.

3. Експериментальне завдан­ня. Підтвердження одного з га­зових законів.

Білет № 3


1. Перший закон динаміки Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності в класичній механіці.

2. Закони відбивання та зало­млення світла. Повне відбивання.

3. Експериментальне завдан­ня. Визначення внутрішнього опору та ККД джерела струму.

Білет № 4


1. Маса, її вимірювання. Сила. Другий закон динаміки Ньютона.

2. Радіоактивність. Закон ра­діоактивного розпаду. Альфа-, бета- та гамма-випромінювання.

3. Задача на застосування рів­няння теплового балансу.

Білет № 5


1. Третій закон Ньютона. Ім­пульс тіла. Закон збереження ім­пульсу. Реактивний рух. Значен­ня робіт К.Ціолковського, Ю.Кондратюка, С.Корольова в розвитку космонавтики.

2. Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля струму.

3. Задача на визначення роботи та потужності електричного струму.

Білет № 6


1. Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників. Розраху­нок першої космічної швидкості

2. Неперервний та лінійчатий спектри. Спектри поглинання та випромінювання. Спектральний аналіз, його застосування.

3. Графічна задача на засто­сування газових законів.

Білет № 7


1. Кінетична і потенціальна енергії. Закон збереження енер­гії в механічних процесах.

2. Генератор змінного струму. Трансформатор. Передача електро­енергії на відстань. Проблеми еколо­гії та розвитку енергетики в Україні

3. Задача на застосування рів­няння Менделєєва-Клапейрона.

Білет № 8


1. Основні положення молекуля­рно-кінетичної теорії, їх дослідне підтвердження. Пояснення агрегатних станів речовини на основі МКТ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.

2. Коливальний рух. Гармоніч­ні коливання. Зміщення, ампліту­да. Період, частота, фаза коливань.

3. Задача на обчислення ене­ргії зв'язку ядра атома.

Білет № 9


1. Внутрішня енергія, способи її зміни. Перший закон термодинаміки.

2. Експериментальні методи реєстрації іонізуючих випромі­нювань. Поглинена доза випро­мінювання, її біологічна дія. За­хист від випромінювань.

3. Задача на використання за­кону Ома для повного кола.

Білет № 10


1. Температура, її фізичний зміст. Вимірювання температу­ри. Температурні шкали.

2. Поділ ядер урану. Ланцю­гова реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.

3. Задача на застосування за­кону всесвітнього тяжіння.

Білет № 11


1. Несамостійний і самостій­ний розряди в газах. Плазма, її використання.

2. Досліди Резерфорда. Ядер­на модель атома. Квантові посту­лати Бора.

3. Лабораторна робота. Визначен­ня питомого опору провідника.

Білет № 12


1. Електризація тіл. Електри­чний заряд, його дискретність. Закон збереження електрично­го заряду. Закон Кулона.

2. Звукові хвилі. Швидкість зву­ку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Акустичний резонанс. Еко­логічні проблеми акустики.

3. Лабораторна робота. Вимі­рювання. відносного показника заломлення скла.

Білет № 13


1. Електричне поле. Напруже­ність електричного поля. Лінії напруженості.

2. Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту, їх пояснен­ня на основі квантових уявлень. Рівняння Ейнштейна.

3. Експериментальна задача. Ви­значення густини речовини мето­дом гідростатичного зважування.
залишити коментар
Сторінка14/23
Дата конвертації26.09.2011
Розмір1.02 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх