М. П. Драгоманова Віктор Петрович Андрущенко Біобібліографічний покажчик До 60-річчя від дня народження Київ-2009 icon

М. П. Драгоманова Віктор Петрович Андрущенко Біобібліографічний покажчик До 60-річчя від дня народження Київ-2009


Схожі
М. П. Драгоманова Віктор Петрович Андрущенко Біобібліографічний покажчик До 60-річчя від дня...
М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня...
М. П. Драгоманова Наукова бібліотека Професор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний...
України Національний педагогічний університет імені М. П...
України Національний педагогічний університет імені М. П...
Чорни й микола васильович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1981 2005 рр...
Юхим іудович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926 1994 рр...
Герасимов веніамін іванович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1965-2005 рр...
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006...
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006...
Іванна Рудько
Апн україни Член-кореспонден т Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6
скачатьМіністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова


Віктор Петрович
АндрущенкоКиїв-2009

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет
імені М. П. ДрагомановаВіктор Петрович
АндрущенкоБіобібліографічний покажчик


До 60-річчя від дня народження


Київ-2009


УДК 012Андрущенко: 1 :[929Андрущенко+ 378(477)(092) : 316

ББК 91.9 : 74.58 : 60.5(4Укр)

А 65


Рекомендовано до друку рішенням
Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
(протокол №
 2 від 30 жовтня 2008 року)Наукова редакція –

Л. В. Савенкова, к.п.н.

^ Бібліографічна редакція –

Г. І. Шаленко.

Упорядник –

Н. І. Тарасова.А 65 ^ Віктор Петрович Андрущенко : біобібліографічний покажчик / Упоряд. Н. І. Тарасова; Наук. ред. Л. В. Савенкова; Бібліогр. ред. Г. І. Шаленко; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 123 с. – Серія “Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова”.


У рік 175-ої річниці з дня заснування Університету Св. Володимира святкує свій 60-річний ювілей ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, член-кореспондент Національної академії наук України, дійсний член Академії педагогічних наук України, професор Віктор Петрович Андрущенко.

Бібліографічний покажчик присвячений творчому доробку вченого: містить короткий нарис життя і науково-педагогічної діяльністі, основні дати життя, хронологічний покажчик друкованих праць за 1977-2009 роки, окремі переліки монографій, підручників та словників, а також літературу про академіка В. П. Андрущенка.


Фото В. Т. Тимошенко.


© Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова, 2009.

Віктор Петрович Андрущенко,

ректор Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова,

заслужений діяч науки і техніки України,

доктор філософських наук, професор,

член-кореспондент Національної академії наук України,

дійсний член Академії педагогічних наук України.


Віктор Петрович
Андрущенко –
педагог, вчений-філософ, людина


Віктор Петрович Андрущенко народився 1 січня 1949 р. в селі Совинка Конотопського району Сумської області в родині вчителів. У 1966 році із золотою медаллю закінчив Соснівську середню школу і продовжив навчання на приладобудівному відділенні Конотопського індустріального технікуму. У 1968-1970 роках – служив в армії в Білорусії. Після демобілізації у 1970 р. поступив на філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. По закінченні університету у 1975-1978 роках навчався в аспірантурі, а з 1978 року працював в університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора. Одночасно виконував обов'язки заступника декана філософського факультету, а згодом заступника проректора університету.

У 1978 році В. П. Андрущенко захистив кандидатську дисертацію “Основні закономірності соціалізації особистості при соціалізмі”, у 1991 році – докторську дисертацію на тему “Духовна культура як фактор ідейно-морального розвитку особистості”. Предметом наукового дослідження В. П. Андрущенка є соціально-філософські проблеми розвитку людини, філософія освіти й культури, модернізація української освіти в контексті вимог Болонського процесу, стратегія розвитку вищої педагогічної освіти та підготовка вчителя в умовах глобалізації та становлення інформаційного суспільства, виховання студентської молоді.

Працюючи у 1995-1999 рр. заступником і першим заступником міністра освіти України, В. П. Андрущенко вніс вагомий внесок у реформування освітньої галузі, становлення національної системи освіти в Україні. Під керівництвом і за безпосередньою участю В. П. Андрущенка здійснено формування нормативно-правового поля освіти (підготовлено, зокрема, проекти Законів України “Про вищу освіту”, “Про державну підтримку позашкільної освіти” та інші), оптимізацію мережі закладів освіти, розробку моделі ступеневої підготовки фахівців: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Він піклувався за введення нових спеціальностей, становлення системи контролю якості навчально-виховної діяльності, брав участь в підготовці Концепції гуманітарної освіти та Концепції національного виховання молоді. У 1999–2000 роках Віктор Петрович здійснював керівництво та загальну координацію діяльності робочої групи з підготовки “Національної доктрини розвитку освіти України”. В. П. Андрущенко сприяв створенню багатьох нових вищих навчальних закладів, серед яких: Одеська державна юридична академія, Київський інститут туризму та готельного господарства та інші, Сумська державна академія банківської справи, Київська академія муніципального господарства; становленню національних університетів та зміцненню їх керівного кадрового потенціалу в містах Дніпропетровськ, Луцьк, Луганськ, Одеса, Рівне, Херсон.

Як директор Інституту вищої освіти АПН України (з червня 1999 по 2005 р.) В. П. Андрущенко здійснював соціальнозначущу і розгалужену роботу щодо опрацювання основних напрямів діяльності Інституту, добору наукових кадрів, обґрунтуванню концепції масштабних досліджень з проблем вищої освіти України,

Професором В. П. Андрущенко підготовлено і опубліковано понад 500 наукових та науково-методичних праць з філософії, соціальної філософії, філософії освіти, політології й культури. Серед них індивідуальні і колективні монографії, підручники, навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.

Загальне визнання отримали книги В. Андрущенка “Людина в системі культури” (1984), “Ідеологічна ефективність культури” (1988), “Сучасна соціальна філософія”. – К., 1996 (у співавторстві з М. Михальченком); “Історія соціальної філософії”. – К., 2000; “Культура. Ідеологія. Особистість”. – К., 2002 (у співавторстві з М. Михальченком та Л. Губерським); “Соціальна робота”, т. 1-8 (у співав.); “Інтелектуальний потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Т. 1-3 (у співавторстві); “Беловежье. Украина 1991-1995. Леонид Кравчук”. – К., 1996 (у співавторстві з М. Михальченком); “Роздуми про освіту”. – К., 2004, 2008; “Вступ до філософії. Великі філософи”. – Харків, 2004; “Соціальна філософія: історія, теорія, методологія” (у співавторстві з Л. Губерським та М. Михальченком); “Організоване суспільство” (Київ, 2006); “Українська культура у європейському контексті”. – К., 2007 р. (у співавторстві з Ю. Богуцьким та ін.); “Основи сучасної філософії освіти” : навч. посібник. – Київ–Івано-Франківськ, 2009 (В. П. Андрущенко, Д. І. Дзвінчук); “Ціннісний дискурс в освіті в епоху глобалізації та інформаційної революції”. – К., 2009; “Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи”: навчальний посібник / В. П. Андрущенко, Т. І. Андрущенко, Г. І. Волинка та ін. За ред. Г. І. Волинки. – К. : Каравела, 2009 р. та інші.

Віктор Петрович є безпосереднім організатором наукових і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів всеукраїнського та міжнародного рівня, є головним редактором часописів “Вища освіта України”, “Генеза”, “Директор школи, ліцею, гімназії”, “Практична філософія”, “Людина і політика”, “Політична філософія”, “Науковий часопис університету імені М. П. Драгоманова” (22 серії), є членом редколегій журналів “Гілея: Історія. Політологія. Філософія”, “Гуманітарна освіта”, “Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України”, “Пам’ять століть”, “Педагогіка і психологія” (вісник АПН України), “Політичний менеджмент: Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія”, “Президент”, “Проблеми освіти”, “Рідна школа”, “Соціальна психологія”, газета “Освіта України” та ін.

З 1992-го року Віктор Петрович працює у спеціалізованих радах по захисту докторських дисертацій в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, з 2001 року у спеціалізованій Вченій раді по захисту кандидатських дисертацій в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України, з 2003 року у спеціалізованій Вченій раді по захисту докторських дисертацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, головою експертної ради ВАК України з філософії, політології та соціології.

Під керівництвом, за консультацією і науковим сприянням професора В. П. Андрущенка науковцями України захищено понад 20 докторських та 60 кандидатських дисертацій; він є рецензентом понад 70 монографій з філософії, соціології, політології, педагогіки.

За вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді в 1997 р. Указом Президента України йому було присвоєне почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. У листопаді 1999 року В. П. Андрущенко обраний членом-кореспондентом Академії педагогічних наук України, у квітні 2003 р. – дійсним членом АПН України.

В. П. Андрущенко є академіком (дійсним членом) декількох громадських академій; першим віце-президентом Української академії політичних наук; першим віце-президентом Української академії політичних наук, віце-президентом міжнародної мережі університетів – Eаst–Еuropean University Network.

Віктор Петрович Андрущенко – член-кореспондент Національної академії наук України (2009 р.), дійсний член Академії педагогічних наук України (2003 р.), має почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України” (1997 р.). За здобутки у галузі освіти, науки і техніки В. Андрущенко нагороджений першою премією Академії педагогічних наук України (2000 р.); нагородою Академії наук вищої школи (2002 р.), нагороджений Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня (2004 р.), Орденом “За заслуги” ІІ ступеня (2008 р.), Почесною Грамотою Верховної Ради України (2002, 2003 рр.), відзнаками Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України, Нагрудним знаком “Знак Пошани” Київського міського голови, орденами і медалями церковних (духовних) та громадських організацій, Почесними грамотами Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ України, Академії педагогічних наук України, Державного комітету у справах молоді та туризму, Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, Товариства “Знання України”, Дипломом лауреата премії імені Дмитра Чижевського Національної академії наук України (2003 р.), має нагороду імені Св. Володимира АН вищої освіти України (2007 рр.). Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” Міністерства освіти і науки України та багатьма іншими. Віктор Петрович є Президентом Асоціації ректорів педагогічних університетів України.

Основні
дати життя та діяльності
В.
 П. Андрущенка


Віктор Петрович Андрущенко народився 1 січня 1949 року в селі Совинка Конотопського району Сумської області в родині вчителів Петра Андрійовича та Наталії Іванівни Андрущенків.


1966 р. –

закінчив середню загальноосвітню школу, вступив до Конотопського індустріального технікуму;

1968-1970 рр. –

служба у лавах Радянської Армії;

1970-1975 рр. –

навчався на філософському факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка;

1975-1978 рр. –

навчався в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка;

1979 р. –

захистив дисертацію на тему “Основні закономірности соціалізації особистості при соціалізмі” на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук; працював асистентом, старшим викладачем;

1986 р. –

отримав вчене звання доцента;

1991 р. –

захистив дисертацію на тему “Духовна культура як фактор ідейно-морального розвитку особистості: проблеми ефективності” на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук;

1992 р. –

отримав вчене звання професора; працював заступником декана філософського факультету, заступником проректора-директора Інституту суспільних наук Київського державного університету ім. Тараса Шевченка;

1995-1999 рр. –

працював заступником, першим заступником міністра освіти України;

1997 р. –

отримав почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”;

1999-2005 рр. –

директор-організатор, директор Інституту вищої освіти АПН України;

1999 р. –

член-кореспондент Академії педагогічних наук України з березня 2003 р. – ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

2003 р. –

дійсний член Академії педагогічних наук України;

2009 р. –

член-кореспондент Національної академії наук України.

Друковані праці
Віктора Петровича
Андрущенка


Хронологічний покажчик

1977

 1. Основные методологические принципы исследования социализации личности // Вопросы научного коммунизма. – К. : Вища школа, Изд-во при Киев. ун-те, 1977. – Вып. 35. – С. 90-99. – Лит. : 15 н.

 2. Социально-этические проблемы социализации личности // Этика и эстетика. – К. : Изд-во при Киев. ун-те, 1977. – Вып. 20. – С. 27-36. – Лит. : 14 н.

1978

 1. Марксистско-ленинская социология и критика “поведенческой” концепции социализации индивида // Проблемы философии. – К. : Изд-во при Киев. ун-те, 1978. – Вып. 43. – С. 49-58. – Лит. : 17 н.

 2. Основные закономерности социализации личности при социализме: автореф. дис. … канд. философ. наук / Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко. – К. : КДУ, 1978. – 24 с.

 3. Социализация и нравственное воспитание студенческой молодежи // Этика и эстетика. – К. : Изд-во при Киев. ун-те, 1978. – Вып. 21.– С. 37-46. – Лит. : 20 н.

1979

 1. Плани семінарських занять з курсу марксистсько-ленінської етики / В. П. Андрущенко та ін.; Київ. держ. університет імені Тараса Шевченка. – К. : Вища школа, Вид-во при Київ. ун-ті, 1979. – 8 с.

 2. Развитие науки, совершенствование системы народного образования и профессиональной подготовки кадров: метод. указания в помощь слушателям системы партийной учебы по курсу “Актуальные вопросы идеологической работы КПСС” / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерский. – К., 1979. – 26 с. 

 3. Труд и социализация личности в обществе зрелого социализма // Вопросы научного коммунизма. – К. : Вища школа, Изд-во при Киев. ун-те, 1979. – Вып. 42. – С. 60-68. – Лит. : 12 н.

1980

 1. Програма з діалектичного та історичного матеріалізму для радянських та іноземних аспірантів / І. Надольний, В. Андрущенко та ін. – К. : Вища школа, Вид-во при Київ. ун-ті, 1980. – 15 с.

 2. Роль мировоззрения на основных этапах социализации личности // Единство мировоззренческой и методологической функции марксистско-ленинской философии: тез. докл. респ. науч. конф. – К. : Вища школа, Изд-во при Киев. ун-те, 1980.– Секция 3. – С. 13-15.

1981

 1. Комуністичний світогляд – основа соціалізації особистості / В. П. Андрущенко, Л. В. Губерський. – К. : Т-во “Знання” УРСР, 1981. – 48 с. – (Сер. Х. Молодь і суспільство, № 3).

 2. Морально-эстетические проблемы творчества / Л. Т. Левчук (рук.), А. С. Канарский, Л. С. Горбатова, В. П. Андрущенко и др. – К. : Вища школа, Изд-во при КДУ, 1981. – 184 с. – (Раздел: Мораль и развитие творческой активности личности в сфере социалистического материального производства / В. П. Андрущенко).

 3. О специфике философского подхода к определению понятия “человек” // Проблемы философии. – К. : Вища школа, Изд-во при Киев. ун-те, 1981. – Вып. 52. – С. 97-104. – Лит. : 10 н.

 4. Этика в системе комплексного исследования: (Методологические вопросы социально–этического подхода к исследованию личности) // Этика и эстетика. – К. : Вища школа, Изд-во при Киев. ун-те, 1981. – Вып. 24. – С. 17-23. – Лит. : 5 н.

1982

 1. В. И. Ленин, КПСС о коммунистической нравственности, о возрастании роли нравственных начал в строительстве нового общества: материалы в помощь лекторам. – К., 1982. – 22 с.

 2. Пути повышения роли общественной мысли в воспитательной работе. – Уфа, 1982. – (Раздел: Управление формированием нравственной культуры личности).

 3. Усиление марксистко-ленинской направленности преподавания курса этики как фактор повышения нравственной культуры студентов // Республиканская научно-практическая конференция “Актуальные проблемы марксистско-ленинской направленности учебного процесса в высшей школе”: тез. докл. и сообщений. – К. : КГУ, 1982. – С. 129-131.

1983

 1. Диалектика социальных процессов / О. Лисенко, А. Горак, В. Андрущенко и др. – К., 1983. – 216 с. – Библиогр. : с. 209-215.

 2. З досвіду міжнародних зв’язків філософського факультету // Вісник Київ. ун-ту. Питання філософських наук. – 1983. – Вип. 15. – С. 13-18.

 3. Идеологические основы формирования и развития социалистической нравственной культуры // Вопросы научного коммунизма. – К. : Вища школа, Изд-во при Киев. ун-те, 1983. – Вып. 54. – С. 60-64.

 4. Интернационализм политической культуры советского народа и несостоятельность буржуазных фальсификаций / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельев // Великая сила братского единства: материалы респ. науч. конф., посвященной 60-летию образования Союза ССР. – К. : Политиздат Украины, 1983. – С. 296-300.

 5. Культура та ідеологія: програма спецкурсу / В. Андрущенко та ін. – К. : Вища школа, Вид-во при Київ. ун-ті, 1983. – 8 с.

 6. Моральна культура особистості та ії практика / І. Надольний, В. Андрущенко // Питання формування всебічно розвинутої особистості. – К., 1983. – С. 10-26.*

 7. Нравствення культура как элемент духовной культуры общества // Диалектика социальных процессов. – К. : Вища школа, Изд-во Киев. ун-та, 1983. – С. 178-191.

 8. Нравственная культура личности и ее моральная практика / В. П. Андрущенко, И. Ф. Надольный // Развитой социализм и личность. Вопросы формирования всесторонне развитой личности. – К. : Вища школа, Изд-во Киев. ун-та, 1983. – С. 123-135.

 9. О факторах формирования и развития нравственной культуры советского человека // Проблемы философии. – К. : Вища школа, Изд-во при Киев. ун-те, 1983. – Вып. 58.– С. 28-34.

 10. Основные направления развития духовной жизни общества зрелого социализма / В. А. Зоц, В. П. Андрущенко // ХХVI съезд КПСС: актуальные проблемы коммунистического строительства. – К. : Вища школа, Изд-во Киев. ун-та, 1983. – С. 235-258.

 11. (Рец. на кн. : Гусейнов А. А. Золотое правило нравственности. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Мол. гвардия, 1982. – 208 с.) // Науч. докл. высш. школы. Философские науки. – 1983. – № 5. – С. 163-165.

 12. Соціалістична економічна свідомість / Андрущенко В., Свєтлов Б. // Економіка Радянської України. – 1983. – № 12. – С. 84-85. – Рец. на кн. : Попов В. Д. Экономическое сознание: сущность, формирование и роль в социалистическом обществе. – М. : Мысль, 1981. – 239 с.

залишити коментар
Сторінка1/6
Дата конвертації25.09.2011
Розмір1.23 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх