Програми для загальноосвітніх навчальних закладів біологія icon

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів біологія


Схожі
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 6-11 (для 11 кл.) Шкільний світ...
Особливості навчальної програми для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу загальноосвітніх навчальних закладів...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. „Навчальні програми для профільного навчання...
У 2011/12 навчальному році навчання біології у загальноосвітніх навчальних закладах...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
повернутися в початок
скачать

6-й клас

(68 год, 2 год на тиждень, з них 5 год резервні)п/п

К-сть

год

Зміст теми

^ Навчальні досягнення учнів

1

2

3

4
2

Вступ.

Біологія — наука

про живу природу.

Значення біології

для медицини,

сільського

господарства,

у житті людини.

Різноманітність

живих організмів і

їх класифікація.


Екскурсія в природу

з метою

узагальнення знань

про природу

рідного краю.

Фенологічні

спостереження:

організація

спостережень,

ведення календаря

природи

Учень називає:

— живі організми, вияви життя, царства живої природи, науки, що вивчають вияви життя, методи вивчення живої природи.

Наводить приклади:

— застосування біологічних

знань у медицині, сільському

господарстві, практичній

діяльності людини, у справі

охорони природи.

Спостерігає:

— за сезонними змінами в

житті рослин

^ РОЗДІЛ 1. Царство Рослини

1

1

Загальна

характеристика

царства.

Учень називає:

— характерні ознаки царства

Рослини, наводить приклади

рослин.

Робить висновок:

— про значення рослин в

природі й житті людини
1

2

3

4

2

4

Клітинна будова

рослин.

Збільшувальні

прилади: лупа і

мікроскоп. Будова

клітини.

Різноманітність

клітин.

Життєдіяльність

клітин.


^ Практична робота

1. Будова лупи і мікроскопа.

Правила роботи зі

збільшувальними

приладами.


Лабораторна

робота № 1.

Виготовлення тим-

часових препаратів.

Будова рослинної

клітини

Учень називає:

— методи вивчення клітини,

складові частини світлового

мікроскопа.

Розпізнає:

— органели клітин на

мікропрепараті, таблиці.

Характеризує:

— будову рослинної клітини:

клітинна оболонка, цитоплаз-

ма, ядро, пластиди, вакуолі;

— процеси життєдіяльності

клітини: живлення, дихання,

розмноження, ріст, розвиток.

Спостерігає:

— за рухом цитоплазми і

хлоропластів.

Робить висновок:

— про клітину як одиницю

будови і життєдіяльності

рослинного організму.

Дотримується правил:

— виготовлення мікропрепа-

ратів і розгляду їх за допомо-

гою мікроскопа

3

2

Тканини і органи

рослин.

Загальний план

будови організму

рослини.


Лабораторна

робота № 2.

Розпізнавання

органів рослини

Учень називає:

— тканини рослин і їх функції,

органи рослини і їх функції.

Розпізнає:

— тканини та органи рослин

на гербарних зразках і

таблицях.

Характеризує:

— основні види тканин, з яких

складаються органи рослини:

вегетативні й репродуктивні.

Порівнює:

— структуру і функції різних

тканин, органи рослин.

Робить висновок:

— про структуру рослинного

організму (клітини, тканини,

органи)
1

2

3

4

4

3

Водорості.

Загальна

характеристика

водоростей.

Різноманітність,

значення в природі

й житті людини.


Демонстрування

одноклітинних,

колоніальних і

багатоклітинних

водоростей з різних

відділів; діафільмів

і діапозитивів.


Лабораторна

робота № 3. Будова

клітини водоростей

Учень називає:

— основні ознаки будови і

життєдіяльності водоростей,

середовища їх існування.

Наводить приклади:

— водоростей, які мешкають у

місцевих водоймах;

— пристосування водоростей

до середовища існування.

Характеризує:

— місце і роль водоростей в

природі й житті людини.

Порівнює:

— одноклітинні й

багатоклітинні водорості.

Робить висновок:

— водорості — нижчі рослини.

Дотримується правил:

— розгляду за допомогою

мікроскопа клітин водоростей.

5

6

Вищі спорові

рослини.

Відділи рослин:

Мохоподібні,

Плавуноподібні,

Хвощеподібні,

Папоротеподібні.

Загальна

характеристика.

Різноманітність,

значення в природі

й житті людини.

Демонстрування

представників

мохоподібних,

плавуноподібних,

хвощеподібних і

папоротеподібних;

діафільмів та

діапозитивів.

^ Лабораторні роботи

4. Будова і

Учень називає:

— загальні ознаки відділів:

Мохоподібні, Плавуноподібні,

Хвощеподібні, Папоротепо-

дібні.

Наводить приклади:

— видів рослин, які зростають

у найближчому оточенні.

Характеризує:

— особливості будови

мохоподібних, плавуноподіб-

них, хвощеподібних, папоро-

теподібних, спосіб життя,

процеси життєдіяльності

рослин;

— значення рослин в природі і

житті людини.

Пояснює:

— зміни в будові,

життєдіяльності, розмноженні

як результат пристосування

організмів до життя на

суходолі.

Розпізнає:
1

2

3

4різноманітність

мохоподібних*.

5. Особливості

будови плавуна

булавоподібного і

хвоща польового*.

6. Будова

щитника чоло-

вічого, або чолові-

чої папороті*

— мохоподібних, плавунопо-

дібних, хвощеподібних, папо-

ротеподібних на гербарних

зразках, малюнках, таблицях.

Спостерігає:

— особливості будови

мохоподібних, плавуноподіб-

них, хвощеподібних,

папоротеподібних.

Порівнює:

— будову вищих спорових

рослин з будовою водоростей,

знаходить риси ускладнення в

будові вищих спорових

рослин;

— представників відділів ви-

щих спорових рослин порівняно з водоростями

6

2

Насінні рослини.

Відділ Голонасінні.

Загальна

характеристика,

різноманітність,

значення в природі

й житті людини.

Демонстрування

діапозитивів, фраг-

ментів кінофільмів, живих об'єктів,

гербарних зразків

голонасінних.


Лабораторна

робота № 7. Будова і різноманітність

голонасінних

Учень називає:

— загальні ознаки відділу

Голонасінні.

Наводить приклади:

— найпоширеніших

представників флори України і

свого регіону.

Характеризує:

— середовища існування, при-

стосування голонасінних до

навколишнього середовища;

— особливості розмноження

голонасінних;

— роль голонасінних в природі

й житті людини.

Розпізнає:

— види рослин за гербарними

зразками, малюнками.

Порівнює:

— різні таксони голонасінних,

голонасінних з вищими

споровими рослинами.

Робить висновок:

— про причини, що зумов-

люють поширення голона-

сінних на земній кулі
1

2

3

4

7

6

Відділ

Покритонасінні.

Загальна

характеристика.

Вегетативні органи;

корінь, пагін.

Стебло — вісь

пагона, листок —

бічна частина

пагона.

Демонстрування

живих об'єктів,

гербарних зразків

покритонасінних та

окремих органів

(коренів, пагонів).

^ Лабораторні роботи

8. Корінь і

кореневі системи.

Видозміни кореня.

9. Пагін і його

будова.

Різноманітність

пагонів.

10. Будова і

різноманітність

листків.

11. Видозміни

пагона і його

частин.

Екскурсія в природу

з метою розпіз-

навання рослин за

особливостями бу-

дови вегетативних

органів

Учень називає:

— загальні ознаки відділу

Покритонасінні;

— вегетативні органи рослини,

функції кореня, пагона і його

частин (стебла, листка).

Наводить приклади:

— ускладнення будови

покритонасінних порівняно з

голонасінними.

Характеризує:

— корінь, види коренів, типи

кореневих систем, видозміни

кореня;

— пагін та його частини

(стебло, бруньки, листок),

видозміни пагона;

— значення вегетативних

органів у господарській

діяльності людини.

Розпізнає:

— види коренів, типи корене-

вих систем, видозміни коренів;

— видозміни пагонів;

— прості й складні листки,

типи жилкування,

листкорозміщення;

— види бруньок.

Обґрунтовує:

— значення появи в процесі

еволюції квітки і плоду;

— переваги покритонасінних

над іншими таксонами рослин.

Порівнює:

— корені, пагони і його

частини, стебла, листки різних

видів.

Спостерігає:

— результати досліду з

вивчення проростання

насіння;

— розвиток пагона з бруньки.
1

2

3

4


Застосовує знання про:

— корінь і пагін для обґрунтуван-ня прийомів вирощування рослин.

Робить висновок:

— про зв'язок органів в

рослинному організмі;

— про зв'язок рослини і

довкілля.

Дотримується правил:

— дбайливого ставлення до

рослинного організму;

— поведінки в природі

8

7

Репродуктивні

органи.

Квітка.

Різноманітність

квіток. Суцвіття.

Запилення,

запліднення. Плоди

і насіння.

Демонстрування

живих об'єктів,

гербарних зразків

покритонасінних і

їх органів (квіток,

суцвіть, плодів і

насіння).

Лабораторні роботи № 12. Будова і

різноманітність

квіток.

13. Будова і

різноманітність

суцвіть.

14. Будова і

різноманітність

плодів

Учень називає:

— частини квітки, типи

суцвіть, види запилення,

плоди, способи поширення

плодів і насіння.

Наводить приклади:

— одностатевих і двостатевих

квіток, одно- і дводомних

рослин, рослин з різними

типами суцвіть, різними

типами плодів, способами

поширення плодів і насіння;

— використання плодів і на-

сіння людиною, зокрема тих,

що містять отруйні речовини.

Розпізнає:

— на гербарних зразках різні

види суцвіть;

— за будовою квітки — спосіб

запилення;

— різні типи плодів і способи

їх поширення;

Характеризує:

— будову квітки — репродук-

тивного органа рослини;

— функції частин квітки;

— процес запилення, присто-

сування рослин до самозапи-

лення і перехресного запи-

лення;

— пристосування квіток до

запилення вітром, комахами
залишити коментар
Сторінка2/17
Дата конвертації25.09.2011
Розмір3.35 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
плохо
  2
не очень плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх