Програ ма екзамену з історії україни, для осіб, що вступають на спеціальність 010103. Пмсо. Історія. Затверджено на засіданні кафедри історії України Протокол №10 від 20 квітня 2010 р. Миколаїв -2010 Пояснювальна записка icon

Програ ма екзамену з історії україни, для осіб, що вступають на спеціальність 010103. Пмсо. Історія. Затверджено на засіданні кафедри історії України Протокол №10 від 20 квітня 2010 р. Миколаїв -2010 Пояснювальна записка


Схожі
Програ ма екзамену з історії україни, для осіб, що вступають на спеціальність 010103. Пмсо...
Розробники програми д.іст н., проф. Шкляж Йосип Михайлович > к.іст н., в о. доц...
Програма вступних випробувань з Історії України на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма вступного випробування з предмету „...
Л. А. Зверук Затверджено на засіданні кафедри фінансів (Протокол № від 2010р.)...
Чинними є програми з історії України (журнал “Історія в школах України”, №4, 2003)...
Історія україни...
Херсонський юридичний інститут...
Спільне розпорядження...
Програма вступного іспиту спеціальності: 26. 00. 01...
Методичні рекомендації щодо викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-201...
Чинними є програми з історії України (журнал “Історія в школах України”, №4, 2003)...Загрузка...
скачать
ПРОГРАМА

ЕКЗАМЕНУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ,

ДЛЯ ОСІБ, ЩО ВСТУПАЮТЬ НА

спеціальність 8.010103. ПМСО. Історія.


Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 10 від 20 квітня 2010 р.


Миколаїв -2010

Пояснювальна записка


В умовах розбудови незалежної демократичної держави – України - серед широких кіл громадськості значно виріс інтерес до рідної історії. Це зумовлює необхідність розширення подальшого вивчення історії України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення вітчизняної історії відбувається звільнення її від політичних догм радянської історіографії та входження до загальноєвропейського розвитку історичної науки.

Побудова суверенної і демократичної України, інтеграція її у світове співтовариство, глибокі реформи і зміни, які йдуть в усіх ланках суспільного життя потребують серйозної теоретичної розробки проблем державотворення політичної культури, менталітету українства, що неможливі без ґрунтовного осмислення вітчизняної історії, включаючи і її прадавній і новий період, де закладалися базові цінності українського народу та визначалася специфіка його історичного шляху.

Мета вступного іспиту - розкрити закономірності розвитку історичного процесу в українських землях нового та новітнього часу, особливості політико-адміністративного статусу українських земель, багатогранність і суперечливість економічного, політичного та культурного життя українського народу до початку ХХІ ст., історіографічну традицію розгляду ключових проблем курсу. Вступний іспит з історії України має виявити знання студентами фактичного матеріал, їх вміння аналізувати основні тенденції історичного розвитку на українських землях. Питання, винесені на вступний іспит з історії України, охоплюють період ХХ століття.

Завдання іспиту: розглянути процес політичного розмежування українських земель на початку ХХ ст., виявити особливості соціально-економічного розвитку України, висвітлити основні тенденції формування культурних і духовних цінностей українського народу, вивчити головні напрями розвитку державотворчої ідеї в Україні і основні складові державного будівництва. Поглибити знання студентів про минулу і сучасну історію українського народу.


Питання з історії України на державний екзамен для студентів 5 курсу

2010 н. р.


 1. Оцінка діяльності Центральної Ради в історичній літературі.

 2. Причини і передумови української національної революції 1917-1918 рр. М.С. Грушевський –видатний державний і політичний діяч доби української революції.

 3. Українські політичні партії у 1917р. Український Конгрес і його рішення.

 4. Українізація армії І і ІІ Військові з’їзди. Військові формування УНР 1917-1918рр.

 5. Розгортання української національної революції навесні –влітку 1917р. І і ІІ Універсали. Створення і діяльність Генерального секретаріату.

 6. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

 7. ІІІ Універсал. Соціально –економічна політика Центральної Ради. Розвиток освіти і культури в добу української революції.

 8. Наддніпрянська Україна в 1907 – 1914 рр. Аграрна реформа П.Столипіна та її наслідки.

 9. Брестський мирний договір 1918р. і його наслідки. ІV універсал. Проголошення незалежності УНР.

 10. Гетьманський переворот. Внутрішня і зовнішня політика Української Держави. П.П. Скоропадський –останній гетьман України.

 11. Повалення гетьманату. Прихід до влади Директорії УНР. В.К.Винниченко і С.В. Петлюра –політичні і державні діячі доби УНР.

 12. Аграрне питання в роки революції і громадянської війни. Селянсько –повстанський рух в Україні 1918-1920рр. Н.І.Махно –ватажок повстанського руху.

 13. «Листопадовий зрив». Національно-визвольна революція на західно –українських землях. Історичне значення Злуки УНР і ЗУНР.

 14. Політика «воєнного комунізму» в Україні та її наслідки. Структура органів радянської влади УСРР (1919 – 1921 рр.). Х. Раковський.

 15. Боротьба українського народу проти білогвардійців та інтервентів у 1919-1920 рр. Радянсько-польська війна. Ризький мир та його наслідки.

 16. Підсумки, здобутки, прорахунки і уроки національно-визвольної боротьби українського народу за державну незалежність у 1917-1920 рр.

 17. Міжнародне і внутрішнє положення УСРР на початку 20-х років ХХ століття. Голод 1921-1923рр. та його наслідки. Іноземна допомога голодуючим.

 18. Створення СРСР. Входження України до складу Радянського Союзу.

 19. Україна в період нової економічної політики 1921-1928рр.

 20. Культурне будівництво в Радянській Україні в 20-хрр. ХХ ст. Здобутки українізації. Національна політика радянської влади в 20-30рр. ХХ ст.

 21. «Розкуркулення» і насильницька колективізація. Причини і наслідки Голодомору 1932-33 рр. в Україні.

 22. Дослідження трагедії Голодомору 1932-33 рр. в історіографії.

 23. Суть сталінського «стрибка» в соціалізм. Здійснення індустріалізації в УРСР. Труднощі та здобутки.

 24. Політичний режим сталінщини в Україні. Масові репресії кінця 30-х рр.. ХХ ст.. та їх наслідки.

 25. Політичний і соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини( 20-30 рр. ХХ ст..)

 26. Створення і діяльність ОУН в довоєнний період. Є.Коновалець, А.Мельник, С.Бандера – провідники ОУН. Розкол в організації та його згубні наслідки.

 27. «Українське питання» напередодні Другої світової війни. Карпатська Україна (1938-1939рр.)А.Волошин.

 28. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР. Соціально-економічні і культурні перетворення. Репресії і масова депортація населення краю у 1940-1941рр.

 29. Висвітлення подій Другої світової і Великої Вітчизняної воєн в історіографії.

 30. Українська діаспора у світі та СНД.

 31. Внесок українського народу в Перемогу союзних націй над гітлерівською Німеччиною. Українці –Герої Радянського Союзу. І.М.Кожедуб –найкращий ас союзників.

 32. Битва за Лівобережну Україну і Донбас у 1943 р. Форсування Дніпра і визволення Києва. О.П.Довженко «Україна в огні».

 33. Визволення Правобережної України і Криму навесні 1944р. Депортація кримських татар: причини і наслідки.

 34. Завершення визволення західноукраїнських земель від німецьких і угорських загарбників. Збройне протистояння УПА радянському режиму в друг. пол. 40-х рр. ХХ ст. В. Кук – останній командувач УПА.

 35. УРСР в повоєнні роки. Відбудова народного господарства: труднощі і здобутки. Голод 1946-1947рр. в Україні.

 36. Україна – фундатор ООН. Діяльність УРСР на міжнародній арені (40-80рр. ХХ ст.)

 37. Соціально –політичний розвиток УРСР в повоєнні роки. Ідеологічний наступ сталінізму. «Ждановщина» та її наслідки.

 38. ХХ з’їзд КПРС та його історичне значення. Десталінізація суспільно-політичного життя УРСР в добу «відлиги». М.С. Хрущов.

 39. Русифікація в УРСР та її наслідки. П.Ю.Шелест і В.В. Щербицький: штрихи до політичного портрету республіканського керівництва 60-80рр. ХХ ст.

 40. Розвиток промисловості і сільського господарства УРСР в другій половині 50-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. Житлове будівництво в республіці.

 41. Участь України в освоєнні космосу. Внесок українського ВПК в створення ракетно –ядерного щита СРСР. Сучасні аерокосмічні програми України. Українські космонавти.

 42. Наростання кризових явищ в соціально-економічному та ідеологічному житті УРСР (кінець 70-х – початок 80 –х рр. ХХ ст.). Л.І.Брежнєв: штрихи до політичного портрету.

 43. Катастрофа на Чорнобильській АЕС та її наслідки. Проблеми чорнобильців в сучасну добу. Закриття ЧАЕС.

 44. УРСР в добу Перебудови 1985-1991.Декларація про державний суверенітет та її історичне значення. М.С. Горбачов: штрихи до політичного портрету.

 45. Дисидентський рух в УРСР (60-70 рр. ХХ ст.). Л.Лук’яненко – політичний портрет.

 46. Створення і діяльність НРУ за перебудову. В.Чорновіл – політичний портрет.

 47. Запровадження багатопартійності в Україні на початку 90-х рр. ХХ ст. Сучасні політичні партії, молодіжні і громадські організації.

 48. Розпад СРСР. Проголошення незалежності України. Утворення СНД. Л.М.Кравчук – перший президент України (1991 – 1994 рр.).

 49. Згубні прорахунки радянського керівництва на початку війни та їх катастрофічні наслідки. Бойові дії на території України у 1941 – 1942 рр.

 50. Україна в період революції 1905 – 1907 рр.

 51. Внутрішня і зовнішня політика України за часів президента Л.Д.Кучми (1994-2004рр.)

 52. Внутрішня і зовнішня політика України після «Помаранчевої революції» (2004-2009 рр). В.А. Ющенко – штрихи до політичного портрету.

 53. Російсько –українські відносини в період незалежності (1991-2010 рр.). Причини погіршення відносин з Росією в сучасну добу.

 54. Українсько –американські відносини в добу незалежності (1991-2010рр.).

 55. Геополітичне положення України в умовах глобалізації. Євроатлантична інтеграція і перспективи вступу до НАТО і ЄС.

 56. Розчленування українських земель німецько-румунськими загарбниками. Окупаційний апарат та каральні органи нацистів. Голокост. Трагедія військовополонених.

 57. Освіта, культура, релігійне життя в сучасній Україні: здобутки, труднощі і проблеми.

 58. Україна в планах нацистів. Економічна експансія «Третього рейху». Українські остарбайтери в Німеччині.

 59. Військова доктрина незалежної України. Сучасний стан Збройних сил: проблеми і перспективи розвитку.

 60. Наростання протистояння і розколу в суспільстві після «Помаранчевої революції». Універсал національної єдності. Шляхи подолання кризи у 2006 – 2009 рр. Лідери опозиції (2006-2009 рр.).

 61. Україна і проблеми ядерного роззброєння. Ліквідація ядерної зброї в Україні (1991-1996рр.).

 62. Економічний і соціально-політичний розвиток Миколаївщини в добу незалежності 1991-2010: здобутки і проблеми.

 63. Україна в Першій світовій війні (1914-1918 рр.).

 64. Національні меншини в сучасну добу. Мовне питання в Україні і шляхи його вирішення.

 65. Президентські вибори 2010 р. В.Ф.Янукович і Ю.В.Тимошенко – штрихи до політичного портрету лідерів ПР і БЮТ. Російсько-українські стосунки після виборів.

 66. Труднощі в розгортанні Руху Опору на початку війни (1941 – 1942 рр.). В.О.Лягін – легендарний радянський розвідник.

 67. Мобілізація сил на відсіч ворогу. Радянський тил в роки війни. Роль ленд-лізу в розгромі Німеччини.

 68. Успіхи українських спортсменів і діячів культури в зміцненні міжнародного авторитету молодої української держави (1992-2008 рр.).

 69. Створення і діяльність УШПР. Наростання боротьби народних месників проти окупантів (1942 – 1944 рр.) С.А.Ковпак – легендарний командир партизанського з’єднання.

 70. Миколаївщина в роки Великої Вітчизняної війни. Визволення області від німецько-румунських загарбників. Зона бойової слави і роль В.О.Васляєва в її створенні (1969-1975 рр.).

 71. ОУН-УПА в роки Другої світової війни. Р.Шухевич – командувач УПА.

 72. Волинська трагедія 1943 р. Польсько-український міжетнічний конфлікт.

 73. Колабораціонізм в роки Великої Вітчизняної війни. Створення дивізії військ СС «Галичина».

 74. Український рахунок: людські втрати і матеріальні збитки України в роки Другої світової війни.

 75. Соціально-економічний і політичний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ століття.


Список літератури


 1. Бойко О.Д. Історія України у XX столітті. 20-90-ті роки. - Ніжин, 1994.

 2. Бондаренко К. Довідник з історії України: В 3 т. К., 1995.

 3. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття.-К., 1993.

 4. Історія держави і права України. В 2 част. К., 1996 - част.2.

 5. Історія України в особах ХГХ-ХХ ст.- К., 1995.

 6. Історія України. Курс лекцій: В 2 кн. К., 1992, 2 кн.

 7. Історія українського війська.-Львів, 1992.

 8. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов Ю.О. Історія України.-К., 1996

 9. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

 10. Кремінь В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду).-К., 1996.

 11. Нагаєвський І. Історія Української Держави двадцятого століття.-К.,1994.

 12. Революция на Украине по мемуарам белых.- М., 1990.

 13. Сторінки історії України. XX століття. Посібник для вчителя.-К., 1993

 14. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна.-К., 1995

 15. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. В 3 т.- К., 1975

 16. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії.-К., 1997

 17. Хрестоматія з історії України.-К., 1998

 18. Кремень В., Базовкін Є. та ін. Суспільно-політична ситуація в Україні: етапі тенденції розвитку(сер. 1993р.) // Політичні читання-1994-№1.

 19. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті рр.). роздуми істориків // УІЖ-1994-№3.

 20. Рудич Ф.Н. Формування політичних структур в сучасній Україні: політичний аналіз //УІЖ-1994-№2.

 21. Антипов С.Й., Дубовик В.А. Американські вчені про незалежну Україну (1989-1992 рр.)//УІЖ-1995-№2.

 22. Декларація про державний суверенітет України // Рад. Україна-199(1 – 17 липня.

 23. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України. Довідник.-К, 1990.

 24. Кремень В.Г., Табачник О.Д., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду).-К., 1996.

 25. Кульчицький С.В. Новітня історія України // УІЖ-1991 -№ 11.

 26. Документи про створення СНД // Голос України-1991-24 грудня.

 27. Історія України в особах. ХІХ-ХХ ст.-К., 1995.

 28. Мірчук П. УПА-1942-1952рр.-К, 1991.

 29. Шаповал Ю.І. Каганович на Україні // УІЖ-1990-№8.

 30. Шаповал Ю.І.Хрущов. Нарис політичної діяльності // УІЖ-1989-№1.^ ШКАЛА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК

^ Оцінка

ЕСТ8


ВИЗНАЧЕННЯ

За шкалою навчального закладу

А

^ ВІДМІННО - відмінне виконання з незначною кількістю помилок.

Відмінно

191-200

В

^ ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками.

Добре

178-190

С

ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок.

Добре

165-177

D

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків.

Задовільно

151-164

Е

^ ЗАДОВІЛЬНО (достатньо) - виконання задовольняє мінімальні критерії.

Задовільно

135-150

ЕХ

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно опрацювати перед тим, як отримати залік.

Незадовільно

100-134

Х

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота.

Незадовільно

0-100Завідувач кафедри історії України _________________ В.П.Шкварець
Скачати 117.34 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.09.2011
Розмір117.34 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх