Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни icon

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни


1 чел. помогло.
Схожі
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни “...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з...
Тематичний план дисципліни 3 Зміст дисципліни по темах 5...
Рекомендації щодо написання та оформлення контрольних робіт з навчальної дисципліни...Загрузка...
скачать


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра політології і права
Семенченко Ф.Г.

методичні рекомендації

та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання

з дисципліни Політологія ІІ для студентів другого курсу

для спеціальності 050107 Економіка підприємства

напряму підготовки 0501 Економіка і підприємництво


Херсон 2008


Семенченко Ф.Г. методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання з дисципліни Політологія ІІ для студентів другого курсу для спеціальності 050107 Економіка підприємства напряму підготовки 0501 Економіка і підприємництво / Херсон : ХНТУ, 2008. – 24 c.


В методичних вказівках представлені основні теоретичні положення, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу, методичні вказівки по підготовці і виконанню семінарських занять, питання для самоконтролю, критерії оцінки знань студентів, питання для підготовки до іспиту, а також список основної і додаткової навчальної літератури для вивчення проблемних питань дисципліни.

Основою для розробки представлених методичних вказівок стала “Політологія. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти” (К.: Міністерство освіти України, 1999), що відображає сучасні досягнення світового і вітчизняного гуманітарного знання у всьому його багатстві і розмаїтті наукових напрямків, охоплює основну проблематику сучасної політичної науки.

^ Методичні вказівки розраховані на студентів всіх спеціальностей.


Рецензенти : Ватуля Ю.О., канд. істор. наук, доцент.


Обговорено і схвалено

на засіданні кафедри політології і

права ХНТУ

протокол № 1 від_29.08.2008 р.


---------------------------------------


Зав. кафедрою Семенченко Ф.Г.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Розбудова демократичної держави, формування суспільства, в якому громадянин є повноправним суб'єктом політичного життя, зумовлюють зростання ролі політичної науки (політології) і освіти як невіддільних складових політичної організації суспільства. Полі­тична соціалізація особистості, формування громадської відпові­дальності, засвоєння норм цивілізованої політичної поведінки не­можливі без подальшої актуалізації системи політичних знань. Вивчення політології є одним з важливих напрямків впровадження нової концепції гуманітарної науки. Політологія сприяє подоланню стереотипних уявлень про політику як арену боротьби, протисто­яння та конфронтації, виконує інтеграційну функцію у суспільстві.

Пропонована програма з дисципліни "політологія" охоплює основну проблематику сучасної політичної науки, зокрема предмет і метод політології, історію політичної думки, проблеми функціонування політичної системи суспільства та її інститутів, утвердження грома­дянського суспільства і демократії, питання політичної свідомості та політичної культури.

Вивчення дисципліни "політологія" надасть можливість опа­нувати систему логічно завершених базових знань про політику та політичну сферу суспільства, набути адекватних умінь і навичок, зокрема:

 • сформувати системне бачення предметної галузі політології
  як науки та навчальної дисципліни;

 • засвоїти понятійно-категоріальний апарат політології;

 • з'ясувати місце політології в системі соціально-гуманітарних наук;

 • ознайомитися з історією світової та вітчизняної політичної думки;

 • скласти уявлення про сутність політичного життя, політич­них процесів і відносин, про суб'єкт та об'єкт політики, місце та значення політичних систем і режимів у житті держави та громадянського суспільства;

 • засвоїти основи політичної культури, необхідні для застосу­вання політичних знань у професійній і громадській діяльності.^

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


вивчення дисципліни

" ПОЛІТОЛОГІЯ ІІ"

№п/п

Назва теми

1.

Демократія в політичному житті сучасного суспільства

2.

Політичні еліти та лідерство

3.

Етнополітика


4.

Міжнародні відносини і світовий політичний процес

5.

Політична свідомість

6.

Світові політико-ідеологічні доктрини та рухи


7.

Політична культура

8.

Історія зарубіжної політичної думки: основні етапи

9.

Розвиток політичної думки в Україні
Тема 1. Демократія в політичному житті сучасного суспільства


 1. Поняття, принципи і форми демократії, її основні моделі.

 2. Виборчі системи та парламентаризм як інститути народовладдя.

 3. Поширення демократії у світі та її розви­ток в Україні.


Основні поняття:

демократія, модель демократії, колективістка демократія, ліберальна демократія, плюралістична демократія, консолідація демок­ратії, проміжна демократія, псевдодемократі, виборче право, виборча система, референдум, парламентаризм, демократизація.

Тема 2. Політичні еліти та лідерство

 1. Ознаки, структура та функції політичної еліти.

 2. Політичне лідерство: сутність, функції, типи.

 3. Політичні еліти та лідерство в Україні.


Основні поняття:

еліта, національна еліта, політична еліта, правляча еліта (еліта влади), еліта впливу, контреліта, елітизм, демократичний елітизм, антисистемна опозиція, системна (лояльна) опозиція, лідерство, лідер, культ особи, вож­дизм.


Тема 3. Етнополітика

 1. Поняття етносу, нації та етнополітики.

 2. Національна свідомість. Націоналізм, інтернаціоналізм, космополітизм.

 3. Суб'єкти, принципи та види державної етнополітики. Етнополітика української держави.


Основні поняття:

етнос, народність, нація, національна менши­на, корінний мало чисельний народ, націона­льна свідомість, національна самосвідомість, національна ідея, націоналізм, національна держава, інтернаціоналізм, шовінізм, космо­політизм.


Тема 4. Міжнародні відносини і світовий політичний процес

 1. Зовнішня політика держави та міжнародні відносини.

 2. Геополітика, глобальні проблеми сучас­ності та світовий політичний процес.

 3. Міжнародні організації та Україна.


Основні поняття:

національний інтерес, національна безпека, зовнішня політика, міжнародні відносини, міжнародні конфлікти, міжнародне право, міжнародна організація, геополітика, гло­бальні проблеми сучасності, світовий полі­тичний процес, глобалізація.


Тема 5. Політична свідомість

 1. Поняття політичної свідомості. її струк­тура, функції, типи.

 2. Ідеологія: сутнісні ознаки та співвідно­шення з політичною наукою.

 3. Політична психологія. Механізми форму­вання та вияву громадської думки.


Основні поняття:

політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія, громадська думка, іде­ологізація, деідеологізація, реідеологізація, ідеократія.


Тема 6. Світові політико-ідеологічні доктрини та рухи

 1. Світові політико-ідеологічні доктрини: поняття, типологія, інституціоналізація.

 2. Лібералізм і неолібералізм. Стан лібера­льного руху в Україні.

 3. Консерватизм і неоконсерватизм. Праві та правоцентриські партії України.

 4. Ліві та лівоцентриські ідеологічні докт­ини: історія і сучасний стан.


Основні поняття:

політична ідеологія, політико-ідеологічна доктрина, ідейно-політична течія, суспільно-політичний рух, лібералізм, неолібералізм, консерватизм, неоконсерватизм, соціалізм, марксизм, комунізм, соціал-демократія, фа­шизм, анархізм.


Тема 7. Політична культура

 1. Поняття, структура та функції політичної культури.

 2. Політична соціалізація: суб'єкти, фази, форми.

 3. Політична культура українського народу: тра­диції, сучасний стан, тенденції розвитку.


Основні поняття:

політична культура, громадянська культура, політична субкультура, політична цінність, політична орієнтація, політичний міф, полі­тичний стереотип, політична традиція, полі­тичний символ, політична соціалізація.


Тема 8. Історія зарубіжної політичної думки: основні етапи

 1. Витоки та основні етапи розвитку зарубі­жної політичної думки. Політичні погля­ди Стародавнього Світу.

 2. Політичні вчення епохи Відродження та Реформації.

 3. Політична думка Нового часу (XVII - пе­рша половина XIX ст.).


Основні поняття:

політична історія, політична думка, історія політичної думки, політична ідея, політичне вчення, політична наука.


Тема 9. Розвиток політичної думки в Україні

 1. Зародження та розвиток політичної дум­ки в княжу добу історії України-Руси.

 2. Політичні ідеї в Україні періоду Козаччи­ни та Гетьманської держави.

 3. Національне відродження і розвиток укра­їнської політичної думки в XIX – початку XX ст.


Основні поняття:

українська політична думка, національне від­родження, національна ідея, державницька ідея, напрям (школа) у вітчизняній історико-політичній науці.

Вимоги щодо оформлення і структури

контрольної роботи


Написання контрольної роботи включає ряд етапів :

1. Вивчення літератури з конкретної теми.

2. Написання тексту роботи.

3. Представлення роботи викладачеві на перевірку

4. Захист контрольної роботи.

Текст контрольної роботи включає предмет, характер і мету роботи, метод проведення роботи, конкретні результати, висновки щодо особливостей, ефективності, можливості застосування здобутих результатів.

Зміст контрольної роботи включає вступ, номери та найменування всіх розділів, підрозділів та пунктів основної частини, висновки, перелік посилань, а також документів із зазначенням номерів сторінок, на яких розміщується початок матеріалу.

Вступ має складати 1-2 сторінки тексту. В ньому слід визначити актуальність теми, її значення та місце у суспільному житті. Тут студент повинен сформулювати мету написання роботи і перелік задач, які необхідно вирішити.

Основна частина - це є сама робота. В цій частині виділяються заголовками окремі розділи, які розглянуті у відповідності з комплексом сформульованих задач. В залежності від обраної теми змінюється зміст основної частини.

Висновки мають обсяг не більш 0,5-1 сторінки. Цей розділ логічно, змістовно, коротко й аргументовано підводить підсумки роботи.

Перелік посилань – це перелік книг, статей, нормативних актів тощо. Відомості про використання джерела треба давати відповідно до вимог стандарту. Літературу рекомендується розташовувати у такому порядку: на початку переліку подають нормативні, офіційно-документальні, директивні та державні матеріали, далі подають книги, статті та інші джерела на мові оригіналу. Все подається у алфавітному порядку.

Обсяг контрольної роботи у рукописному варіанті повинен складати не менше 24 аркушів зошита в лінійку.

Дозволяється виконання контрольної роботи на комп’ютері. В такому разі обсяг роботи повинен бути не менш як 20 сторінок формату А-4 при таких параметрах :

Шрифт -12

Верхнє поле - 20 мм.

Нижнє поле - 20 мм.

Ліве поле - 20 мм.

Абзац - 25 мм.

Праве поле - 10 м

На другій сторінці пишеться план (простий або складний) контрольної роботи, який складається студентом самостійно.

Слідом за планом розміщується вступ (переднє слово) де в стислій формі викладається основне завдання і мета контрольної роботи. Далі за вступом йде безпосереднє розкриття пунктів плану контрольної роботи, тобто сам текст. Смислові блоки в тексті нумеруються.

Мова йде про те, що контрольна робота має, наприклад, план, що складається з п'яти питань. Отже, розкриваючи перше питання контрольної роботи, треба поставити "І". Закінчивши його і перейшовши до наступного питання треба поставити "2" і т.д., в залежності від їх кількості. А це вже в кожній конкретній контрольній роботі індивідуально.

Треба однак зважати, щоб матеріал теми був рівномірно розміщений між усіма питаннями. Не дозволяється непропорційно розкривати питання теми, наприклад, одне питання на півзошита, а для інших чотирьох те, що залишилося.

Якщо в плані, скажімо, п'ять питань, то відповідь на кожне з них займе приблизно 3-4 аркуша зошита.

В кінці контрольної роботи обов’язкові загальні висновки по темі, над якою Ви працювали.


Перша сторінка (обкладинка) оформлюється за таким зразком:

Міністерство освіти і науки України

Херсонський державний технічний університет

Кафедра політології і права

Контрольна робота з дисципліни Політологія ІІ

Тема: Політичні партії і рухи: поняття,

типологія, функціонування.


Виконав: студент гр. 2Ф

Іванцова О.П.

Перевірив : доцент Семенченко Ф.Г.

Херсон-2008


Після висновків розташовується список використаної літератури в алфавітному порядку. Він не повинен обмежуватися рекомендованою літературою. Самостійний пошук студентом літератури з даної теми є необхідною складовою в процесі роботи над виконанням контрольного завдання.

Знайдені студентом теоретичні джерела (монографії, підручники, посібники, статті в наукових журналах і періодиці тощо) заносити до списку використаної літератури з урахуванням усіх вимог, які висуваються до бібліографії. Наприклад:

Коментар до Конституції України.-К.:Інститут законодавства Верховної Ради України,1996.

Усі теоретичні джерела, які стоять у списку літератури опрацьовувати не треба, тому що не всі вони є в кожній (особливо районній) бібліотеці. Треба опрацювати не менше п'яти теоретичних джерел, виходячи з конкретної ситуації з літературою в місцевості, де мешкає студент.

Обов’язковими є посилання на використаний в тексті фактичний, статистичний, нормативно-правовий матеріал. Наприклад, Ви знайшли шість книжок по темі. Напишіть їх в алфавітному порядку і пронумеруйте.

Коли в тексті контрольної роботи будете цитувати відповідну книжку, то після лапок (після цитати) відкрийте квадратну дужку, далі поставте порядковий номер цитованої книжки з вашого списку, потім сторінку на якій знаходиться цитата, яку перенесете в зошит, закрийте квадратну дужку.

2. Рекомендації щодо роботи з теоретичними джерелами

Власне з роботи над книгами з визначеної теми розпочинається виконання контрольного завдання. Розпочніть з пошуку потрібної літератури.

Для цього скористайтеся рекомендованим списком в кінці теми, яку Вам було рекомендовано опрацювати. Почитайте всі книжки, які вдалося знайти по своїй темі, "розкладіть" їх згідно логіки плану контрольної роботи. Тепер сміло беріться за виконання завдання, розпочавши із вступу.

У вступі дайте основну ідею, основні положення теми контрольної роботи. Сформулюйте їх самостійно, узагальнюючи опрацьований матеріал.

Чим чіткіше і ясніше викладена студентом основна ідея, суть розглянутих питань, тим якіснішою була попередньо пророблена праця. По ньому можна оцінювати якість осмислення студентом теми.

Зауваження


Тема контрольної роботи обирається студентом за останньою цифрою у заліковій книжці. Якщо остання цифра О,- то обирається тема 10.

Контрольна робота виконується українською або російською мовою.

Студентам забороняється самовільно змінювати номер теми контрольної роботи під будь-яким приводом, змінювати тему, зменшувати обсяг роботи (недописувати декілька сторінок до кінця зошита).

Якщо робота подається у рукописному варіанті, то писати треба охайно, розбірливим почерком, як і личить студентам вищої школи.


Тематика контрольних робіт

1. А. де Теквіль про особливості демократії у США.Концепції демократії.

2. Виборча система в Україні.

 1. Хвилі поширення демократії у світі.Історичний досвід переходу народів від тоталітаризму до демократії (Італія, Ні­меччина, Іспанія).

 2. Концепції національної еліти В. Липинського та Д. Донцова.

 3. Формування сучасної української еліти: від партійної номенклатури до націона­льної еліти.

 4. Елітизм і демократія: проблеми поєднання.

 5. Концепції політичного лідерства.Лідерство, вождизм, культ особи: порів­няльна характеристика.

 6. Арістотель про політику, владу і державу.

 7. Н. Макіавеллі - фундатор світської полі­тичної науки.

 8. Співвідношення понять «особа», «суспі­льство», «держава» у працях англійських та французьких мислителів Нового часу.

 9. Політичні ідеї «батьків-засновників» США.

 10. Вклад німецьких філософів XVIII-XIX ст. у розвиток політичної думки.

 11. Ментальність та політична культура укра­їнської нації.

 12. Особливості молодіжної політичної субкультури.

 13. Форми політичної соціалізації студентсь­кої молоді

 14. Сучасний український лібералізм.

 15. Зародження та етапи розвитку Народно­го Руху України.

 16. Доктрини сучасної соціал-демократії.

 17. Стан соціал-демократичного руху в Україні.

 18. Марксистсько-ленінські партії в суверен­ній Україні: характерні риси, політична перспектива.

 19. Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, со­ціальна база, цілі.

 20. Функціонування ідеологій у тоталітарно­му та демократичному суспільствах.

 21. Політичні ідеології в пострадянській Україні: ідеологічний плюралізм чи ваку­ум?

 22. Психологія натовпу та раціональна полі­тична поведінка.

 23. Громадська думка: її вивчення та враху­вання у політиці.

 24. Взаємозв'язок внутрішньої і зовнішньої політики держави.

 25. Україна як член ООН: історія і сучасність.Участь України у європейських міжнаро­дних організаціях.

 26. Геополітичне становище України на по­чатку ХХІ ст.

 27. Глобальні проблеми сучасності і Україна.

 28. Сучасні теорії нації. Різновиди націоналізму.
 1. Вплив політичних ідей епохи Відроджен­ня на формування і розвиток політичної думки в Україні (XVI-XVII ст.).

 2. Конституція П. Орлика - втілення держа­вницької ідеї та демократичних традицій українського народу.

 3. Політична концепція українського націо­нального відродження М. Костомарова (за «Книгою буття українського народу»).

 4. М. Драгоманов — фундатор політичної науки в Україні.

 5. Концепції української державності у віт­чизняній історико-політичній науці між­ воєнної доби XX ст.Питання для підготовки до заліку

 1. Поняття, принципи і форми демократії. Історичні етапи розвитку та моделі демо­кратії.

 2. Вибори та їх роль у функціонуванні де­мократії.

 3. Парламентаризм як інститут народовладдя. Поширення демократії у світі та стан на­родовладдя в Україні

 4. Політична еліта: ознаки, структура, функції.

 5. Відкриті та закриті еліти. Концепція де­мократичного елітизму.

 6. Сутність, функції і типи політичного лі­дерства.

 7. Політичні еліти та лідерство в Україні.

 8. Поняття етносу, нації та етнополітики.

 9. Національна свідомість. Націоналізм, інтернаціоналізм, космополітизм.

 10. Суб'єкти, принципи та види державної ет­нополітики. Етнополітика української держави

 11. Зовнішня політика держав та міжнародні відносини.

 12. Поняття геополітики, її основні концепції.

 13. Міжнародні урядові та неурядові органі­зації.

 14. Глобальні проблеми сучасності та світо­вий політичний процес. Україна в системі міжнародних відносин.

 15. Поняття політичної свідомості. її компо­ненти, рівні, типи.

 16. Ідеологія, її співвідношення з політичною наукою.

 17. Політична психологія як складова полі­тичної свідомості. Особливості психології натовпу.

 18. Громадська думка та її роль у функціону­ванні демократії.

 19. Поняття політико-ідеологічних доктрин і рухів, їх види.

 20. Лібералізм і неолібералізм. Ліберальний рух в Україні та світі.

 21. Консерватизм та неоконсерватизм. Праві та правоцентристські партії України.

 22. Комуністичний рух: мета, форми, перспе­ктиви.

 23. Соціал-демократія у світі та Україні: істо­рія, програмні цілі, досягнення.

 24. Поняття, структура та функції політичної культури.

 25. Політична культура нації, суспільної гру­пи, особи. Типологія політичних культур.

 26. Політична соціалізація: суб'єкти, фази, форми.

 27. Стан та особливості української політич­ної культури.

 28. Витоки та основні етапи розвитку зару­біжної політичної думки. Політичні по­гляди Стародавнього Сходу.

 29. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

 30. Політико-релігійні доктрини Середньо­віччя.

 31. Політичні вчення епохи Відродження та Реформації. Н.Макіавеллі – фундатор світської політичної теорії.

 32. Політична думка Нового часу (XVII - перша половина XIX ст.)

 33. Формування політичної думки в княжу добу історії України.

 34. Політичні ідеї в Україні періоду Козаччи­ни та Гетьманської держави.

 35. Національне відродження і розвиток укра­їнської політичної думки в XIX – початку ХХ ст. Українська політична думка міжвоєнної доби XX ст.Рекомендована література

Навчальна:

 1. Політологія. Навчально-методичний ком­плекс: Підручник.-К., 2004.-С 166-203.

 2. Філософія політики: Підручник. - К.,2003.-С. 7І-102.

 3. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). - К., 2002. - С. 93-149.

 4. Політологія. Підручник / За ред. О.В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. - К., 2001. - С 70-88; 103-122.

 5. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія. Навч. по­сібник. - К., 2001; Львів, 2000. - С 72-84.

 6. Політологія. Історія та методологія / За ред. Ф.М. Кирилюка. -К, 2000. - С 61-142.

 7. Політологічний енциклопедичний словник.-К ., 2004. - С 76-79; 255-257; 263-264.

8. Рудакевич О.М. Політологія. Лекції, се­мінари, самостійна робота. - Тернопіль,2006. - С 202-220.


Наукова:

 1. Верник О. Проблематика меж державної влади в державо-правовій думці Давньої Русі, України і Московського царства //Українське право. - 2003. - № 1. - С 48-55.

 2. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть? // Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст.: Хрестоматія /За ред. O.I. Семківа. - Львів, 1996. – С.178-189.

 1. Декларація про державний суверенітет України // Філософія політики: Хрестома­тія: У 4 т. -К., 2003. -Т. 4. -С. 185-190.

 2. Ілларіон. Слово про закон і благодать //Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т.-К.,2003.-Т. 1,- С. 244-258.

 3. Костомаров М.І. З «Книг буття українсь­кого народу» // Невичерпність демократії.-К., 1994. – С. 85-88.

 4. Орлик П. Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Філо­софія політики: Хрестоматія: У 4 т. - К., 2003.-Т. 1.-С 359-363.

 5. Оріховський С Напучення польському королеві про те, як треба захищати дер­жаву // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. - К., 2003. - Т. 1. - С 331-339.

 6. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. - К., 1993.

9. Франко І. Ukraina irredenta // Політологія. Кінець XIX - перша половина XX ст.: Хрестоматія/За ред. O.I. Семківа. - Львів, 1996.-С 48-61

Скачати 214.31 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.09.2011
Розмір214.31 Kb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх