Академік апн україни Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд бібліогр. Н.І. Тарасова; м-во освіти І науки України, Академія пед наук України, Ін icon

Академік апн україни Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд бібліогр. Н.І. Тарасова; м-во освіти І науки України, Академія пед наук України, Ін


Схожі
Апн україни Національний педагогічний університет імені М. П...
Тарасова Н.І.; Нац пед ун-т ім. М. П. Драгоманова; Акад пед наук України...
М. П. Драгоманова Віктор Петрович Андрущенко Біобібліографічний покажчик До 60-річчя від дня...
М. П. Драгоманова Віктор Петрович Андрущенко Біобібліографічний покажчик До 60-річчя від дня...
Апн україни Член-кореспонден т Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Апн україни Член-кореспонден т Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...
Національна академія наук україни біобібліографія вчених України микола григорович чумаченко...
Національна академія наук україни біобібліографія вчених України микола григорович чумаченко...
Віктор Андрущенко...
Стан та перспективи розвитку системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі...
Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого колісник Віктор Павлович...
Ональна академія наук україни інститут історії україни член-кореспондент нан україни Олександр...Загрузка...
скачать
01 – 02


Бібліографія. Бібліотечна справа.


 1. Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд. бібліогр. Н.І. Тарасова; М-во освіти і науки України, Академія пед. наук України, Ін-т вищої освіти АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Знання України, 2003. – 35 с.

 2. Листи до приятелів: Системат. покажч. змісту. Кн. 1-176 (1953 – 1968) / Нац. парламент. б-ка України; Наук. т-во ім. Шевченка; Укладачі: Є. Бабич, В. Патока; Відп. ред. В. Кононенко; Вступ. ст. «У пошуках української душі» С. Білоконя. – К.; Нью-Йорк: Вид-во «Одигітрія», 2002. – 167 с.

 3. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сб. Вып. 3. / Редкол.: А.С. Онищенко (пред.) и др. – К.: НБУВ, 2005. – 363 с.

 4. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук національної академії наук України 1998 – 2003: Бібліогр. покажч. / НАН України. НБУВ; Вид. підгот.: В.Ю. Омельчук та ін. Редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. – К., 2003. – 754 с.

 5. Віктор Іванович Трефілов / Уклад. О.М. Василенко, Л.М. Грищишина, В.В. Картузов; Відп. ред. О.С. Онищенко. – К.: НБУВ, 2005. – 211 с. – (Біобібліографія вчених України / НАН України. Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського).

 6. Добко Т.В., Ясінський Б.Д. Вісник: Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. 1933 – 1939: Системат. покажч. змісту / Наук. ред. О.С. Онищенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Б-ка Конгресу США; НТШ Америки. – К.; Вашингтон; Нью-Йорк, 2002. – 338 с.

 7. Вознесенський Віталій Анатолійович Біобібліографічний покажчик / Укл. Т.В. Ляшенко. – Одеса: Астропринт, 2003. – 91 с. – (Сер.: Бібліографія вчених / МІА). Рос. мовою.

 8. Крупская Н.К. О библиотечном деле. Сб. трудов. Том 1. 1918 – 1924. / Ред. кол. Карташов Н.С. (отв. ред.) и др. Ред. тома Абрамов К.И. – М.: Книга, 1982. – 448 с.

 9. Крупская Н.К. О библиотечном деле. Сб. трудов. Том 2. 1925 – 1929. / Ред. кол. Карташов Н.С. (отв. ред.) и др. Ред. тома Абрамов К.И. – М.: Книга, 1983. – 480 с.

 10. Крупская Н.К. О библиотечном деле. Сб. трудов. Том 3. 1930 – 1933. / Ред. кол. Карташов Н.С. (отв. ред.) и др. Ред. тома Абрамов К.И. – М.: Книга, 1984. – 528 с.

 11. Крупская Н.К. О библиотечном деле. Сб. трудов. Том 4. 1934 – 1935. / Ред. кол. Карташов Н.С. (отв. ред.) и др. Ред. тома Абрамов К.И. – М.: Книга, 1985. – 557 с.

 12. Крупская Н.К. О библиотечном деле. Сб. трудов. Том 5. 1936 – 1937. / Ред. кол. Карташов Н.С. (отв. ред.) и др. Ред. тома Абрамов К.И. – М.: Книга, 1986. – 416 с.

 13. Крупская Н.К. О библиотечном деле. Сб. трудов. Том 6. 1938 – 1939. / Ред. кол. Карташов Н.С. (отв. ред.) и др. Ред. тома Абрамов К.И. – М.: Книжная палата, 1987. – 349 с.

 14. Маркіян Шашкевич. Біобібліографічний покажчик / Уклав М.Г. Марунчак. – Вінніпег, 1989. – 206 с.

 15. Михальчук В. Українська Бібліотека ім. Симона Петлюри в Парижі: Заснування. розвиток, діяльність (1926 – 1998). – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 655 с.

 16. Молодь в українському суспільстві. Бібліографічний покаж. Вип. 2 / М-во культури і мистецтв України; Державна б-ка України для юнацтва. – К., 2003. – 44 с.

 17. Постійна комісія УАН – ВУАН для складання Біографічного словника діячів України. 1918 – 1933. Документи. Матеріали. Дослідження / Авт.-упор. С.М. Ляшко. – К.: НБУВ, 2003. – 687 с.

 18. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського. 1798 – 1923: Бібліогр. покажч. Том 2. 1912 – 1923 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. – К., 2003. – 690 с. – (Нац. бібліогр. України).

 19. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського. 1798 – 1923: Бібліогр. покажч. Том 3. Науково-допоміжний апарат / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. – К., 2003. – 667 с. – (Нац. бібліогр. України).

 20. Українська педагогічна бібліографія 1997 рік: Покажчик літератури / Укл. Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 8. – 205 с.

 21. Філологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова: Бібліографія. 1991 – 2001. – Одеса: Астропринт, 2003. – 245 с.

 22. Літературно-науковий вісник. Покажчик змісту. Том 1 – 109 (1898 – 1932) / Уклав Б. Ясінський / Записки наукового товариства ім. Шевченка; Філологічна секція, т. 213. – К. – Нью-Йорк: Смолоскип, 2000. – 542 с.5 – 6 Природознавство

 1. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Хімія, № 8; 2004. – 68 с.

 2. Труды Донецкого государственного технического университета. Серия: Химия и химическая технология. Вып. 13 / Гл. ред. Башков Е.А. – Донецк: ДонГТУ, 2000. – 204 с.

 3. Вісник Харківського університету. Хімія № 2. – Х., 1998. – 284 с.5 – 6 Природничі науки

 1. Булах Е.Г. Высшая математика для начинающих. Математика для анализа бесконечно малых. – К.: Наукова думка, 2002. – 262 с.

 2. Буллах Е.Г., Шуман В.Н. Основы векторного анализа и теория поля. Учебное пособие. – К.: Наукова думка, 1998. – 359 с. (НАН Украины; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина).

 3. Гетманцев В.Д., Саушкін О.Ф. Математика: Тригонометрія: Посібник для слухачів підготовчих відділень, вступників до вищих навчальних закладів, студентів педагогічних інститутів. – К.: Либідь, 1994. – 144 с.

 4. Гончаренко С.У. Фізика: Довідкові матеріали для абітурієнтів. – К.: Либідь, 1996. – 208 с. Укр. і рос. мовами.

 5. Гурій А.М. Прилади для аналізу механічних коливань: Підручник для студ. вищих навч. закладів. – К., 1995. – 120 с.

 6. Кущнір І.А. Трикутна піраміда у задачах: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1994. – 122 с.

 7. Олексеюк І.Д., Парасюк О.В. Одержання і дослідження неорганічних напівпровідників: Лабораторний практикум. – Вид. 2-е. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі українки, 2005. – 280 с.

 8. Посібник з хімічного термінознавства (Авт.: Бондарень О.В. та ін.): Навч. посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 112 с.

 9. Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И. Сканави. Вып. 4. Кн. 1. Задачи по планиметрии; Задачи по стереометрии. – К.: «Книга памяти Украины», 1998. – 726 с.

 10. Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И. Сканави. Вып. 4. Кн. 2. Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – К.: «Книга памяти Украины», 1998. – 811 с.

 11. Свідзинський А.В. Математичні методи теоретичної фізики. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 442 с.

 12. Студентські фізико-математичні етюди. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 1999. – № 1. – 116 с.3. Інформаційні технології

 1. Малиновський Б.М. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні. – К.: Видавничий дім «Академперіодика», 2001. – 214 с.82. Українська художня література

 1. Бровченко В.Я. Вікнина. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 564 с.

 2. Бровченко В.Я. Німби над вишнями. Поезії 1989 – 2006 років. – К.: Українське агенство інформації та друку «Рада», 2007. – 496 с.

 3. Бровченко В.Я. Перед Покровою. – К.: Пресса України, 2006. – 88 с.

 4. Вишеславський А.М. Очі не мерзнуть: Лірика / Переклад з рос. М. Карпенка. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 80 с.

 5. Марсюк В.А. Донецька прелюдія: Роман у віршах. – 2-е вид. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 2003. – 144 с.

 6. Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. – Нью-Йорк, 1956. – 480 с.

 7. Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Том ІІ. – Нью-Йорк, 1979. – 627 с.

 8. Тарнавський Ю. Поезії. 1970 – 1999. – К.: Родовід, 1999. – 427 с.

 9. Тарнавський Ю. Вибрана проза. – К.: Родовід, 2000. – 431 с.

 10. Тарнавський Ю. Драматичні твори. – К.: Родовід, 1998. – 359 с.

 11. Сивіцький М. Записки сірого волиняка. – 2-е вид. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2000. – 400 с.

 12. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. (у трьох книгах). (Упорядники В. Ярошенко (Україна), Є. Федоренко (США)). Кн. третя. – К.: Вид-во «Рось», 1994. – 687 с.

 13. Войтова-Ружицька А.В. Поки музика грає… Лірика. – Вінниця, 2006. – 48 с.

 14. Галіцина Л. Дорога в небеса. Поезії. – К., 2003. – 84 с.

 15. Гнатюк В. Набат. Поезії. – Тернопіль, 2006. – 288 с.

 16. Дудар Є.М. Хунта діє. Сатира і гумор. – К.: «Орбіта», 1993. – 144 с.

 17. Журавель Я. Світанок надії: Поезії. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2005. – 84 с.

 18. Завгородній Ю.С. Не в’яне полум’я свічі: Вибрані твори. – К.: Дніпро, 2000. – 360 с.

 19. Заєць В. Громова криниця: Поезії / Передм. Б. Стативки. – К., Курчъ, 2004. – 304 с.

 20. Кава з перцем. Альманах київських сатириків і гумористів. Упоряд. Бойко В. – К.: «Фенікс», «Вітчизна», 2006. – 396 с.

 21. Качан А. Чари ворожбита. Для ст. дошк. та мол. шк. віку. – К.: Вид-во «Початкова школа», 2005. – 192 с.

 22. Качуровський І. Село. Поема. Вид-во 3-е. доп. / Вступне слово І. Дзюби. Передмова О. Мороза. Осінні пізньоцвіти. Лірика 1990 – 2000 рр. – К.: «НІОС», 2001. – 96 с.

 23. Колтакова І.С. Світанкову мелодію чую… Вірші, пісні, посвяти. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. – 56 с.

 24. Костин Н.Ф. Боль: Поэзия. – Винница: Книга-Вега, 2007. – 144 с.

 25. Костинский С.А. Ускользающая красота: Поэзия. – К.: Книга, 2006. – 112 с.

 26. Кравченко-Русів А.І. Синє вухо. Том І: Поезії. – Дніпропетровськ: Січ, 2003. – 78 с.

 27. Майданська С. Землетрус. Роман. Діти Ніоби. Роман. – К.: Вид-во «Родовід», 1998. – 296 с.

 28. Маландій О.М. Мить вічності. Поезія. – К.: Логос, 2003. – 188 с.

 29. Маркіш Перец Наречений завірюхи / Пер. з ідіш. – К.: Сфера, 2000. – 228 с. (Серія «Бібліотека Інституту юдаїки»).

 30. Мартинюк О.А. Чари кримської землі: Поетич. зб. – К.: Знання України, 2005. – 88 с. (Б-ка українознавця).

 31. Мордань В.Г. Райдуги підкова: Лірика. – К.: Фенікс, 2006. – 96 с.

 32. Невмержицький О.А. Три слова – суть буття людського. Афоризми про виховання (власні та почуті від людей). – К.: Щек, 2005. – 69 с.

 33. Овсієнко Г.О. Квітка неба. Новели. Поема. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 64 с.

 34. Овсянников (Хоруженко) О. З Україною в серці. – К., 2004. – 31 с. («Б-ка українця»).

 35. Огієнко В. Недоговорене. Поезія. – Львів, 2002. – 271 с.

 36. Остафійчук А.В. На ощупь. Стихи. – Краматорськ: ДГМА, 2007. – 100 с.

 37. Поэзия «Днепрошины». Сб. стихов. – Днепропетровск: «Пороги», 2006. – 142 с.

 38. Постульга Є.В. Арія жайвора. Вірші. – Прилуки, 2004. – 96 с.

 39. Постульга Є.В. Ужинок радості і смутку. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 108 с.

 40. Псьол В.Ф. Лебедина пісня: Лірика. – Дніпропетровськ: Січ, 2005. – 199 с.

 41. Рогозный В.В. Стихи, поэмы без вранья. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2006. – 79 с.

 42. Сидоренко Н.М. Рентген глазного яблока (700 четверостиший). – Дніпропетровськ: «Пороги», 2005. – 107 с.

 43. Сіренко В.І. Все було: Поезії. – Дніпропетровськ: «Поліграфіст», 1999. – 90 с.

 44. Сіренко В.І. Повернення в себе: Поезії. – Дніпропетровськ: «Поліграфіст», 2001. – 39 с.

 45. Сіренко В.І. Регіт на палі: Гумор і сатира. – Дніпропетровськ: «Поліграфіст», 2003. – 55 с.

 46. Скрипцов В.Д. Откровение. Стихи. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2005. – 51 с.

 47. Там, де верби шумлять над рікою… Поетична збірка юних літераторів Макарівщини. – Макарів, 2003. – 80 с.

 48. Темиргалиева И.И. Былое и будущее. Стихи и проза. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2005. – 91 с.

 49. Темиргалиева И.И. Стихи и проза. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2005. – 98 с.

 50. Фартух А.Ю. Думи українця. Політична палітра України у віршах. – К.: ОМіДА, 3-е вид., 2004. – 82 с.

 51. Федько Н.В. Зорепад серця: Поезії. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2005. – 49 с.

 52. Ющенко О.Я. Прозріння. Поезії. – К.: «Азимут-Україна», 2004. – 216 с.Російська художня література

 1. Достоевский Ф.М. Бедные люди. Белые ночи. Неточка Незванова. – М.: Правда, 1981. – 384 с.

 2. Болдинская осень. Стихотворение, поэмы, маленькие трагедии, повести, письма, критические статьи, написанные А.С. Пушкиным в селе Болдине Лукояновского уезда Нижегородской губернии осенью 1830 года. – М.: «Молодая гвардия», 1974. – 448 с.

 3. Пушкин А.С. Медный всадник. – Л.: «Наука», 1978. – 288 с.

 4. Цветаева М.И. Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения / Вступ. статья Вс. Рождественского. – Кишинев: Лумина, 1988. – 575 с.

 5. Чехов А.П. Пьесы. Предисл. и послесл. М.Н. Строевой. – М.: «Дет. лит.», 1974. – 288 с.94. Історія

 1. Антонович О.М. Спогади. Кн. 2. – К. – Вашингтон: «Місіонер», 2003. – 568 с.

 2. Барвінський О. Спомини з мого життя. Ч. І та ІІ. – Нью-Йорк. – К.: «Смолоскип», 2004. – 528 с.

 3. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. – Львів: «Поклик сумління», 1993. – 165 с.

 4. Вінниця: Злочин без кари. Документи, свідчення. – К., «Воскресіння», 1994. – 333 с.

 5. Воля Олесь. Мор. Книга буття України. Канада: «Дорога правди», 1993. – 429 с.

 6. Голод 1921 – 1923 років в Україні: Зб. документів і матеріалів / АН України, Ін-т історії України та ін.; Упоряд.: О.М. Мовчан, А.П. Огінська, Л.В. Яковлєва; Відп. ред. С.В. Кульчицький. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с.

 7. Голод 1946 – 1947 рр. на Полтавщині (до п’ятидесятиріччя трагедії): Матеріали і документи. – Полтава, 1996. – 139 с.

 8. Грицяк Є. Короткий запис спогадів (для себе самого). Історія Норильського повстання. – Балтимор, Торонто, 1980. – 117 с.

 9. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. – К.: «Освіта», 1992. – 192 с.

 10. Івакін Г.Ю. Оповіді про стародавній Київ / За ред. С.О. Висоцького. – К.: Рад. школа, 1982. – 112 с.

 11. Жулинський М.Г. Духовна спрага по втраченій батьківщині. – К.: Видавничий дім «КМ Academia», 2000 – 68 с.

 12. Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / Редкол.: В. Верига та ін. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2002 Т. 7: Документи Комісії Державного Планування ОУН (КДП ОУН) / Упоряд.: О. Кучерук, Ю. Черченко; Наук. ред. Н. Миронець. – 208 с.

 13. Квітковський Д. Мої міркування. Частина друга. Збірник публіцистичних творів 1970 – 1977 рр. (Під ред. В. Вериги). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 544 с.

 14. Ковальчук С., Ковальчук А. «Славута. Минуле і сучасне». – К.: ВАТ Вид-во «Київська правда», 2003. – 268 с.

 15. Книжка українського націоналіста. Відп. за вип. Б. Червак, В. Чмир. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2004. – 63 с.

 16. Кашеварова Н.Г., Малолєтова Н.І. Деятельность оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период второй мировой войны. Справочник-указатель архивных документов из киевских собраний. – К., 2006. – 577 с.

 17. Медуниця М. «Батько народів» очима часу. Цитатний детектив. – К.: «Б-ка українця», 2004. – 160 с.

 18. Україна ловила Федора Моргуна, та не спіймала. Кн. перша: Витязь степу. Автор-укладач В.Ф. Моргун. – Полтава: Полтавський літератор, 2002. – 356 с.

 19. Україна ловила Федора Моргуна, та не спіймала. Кн. друга: Порятуймо майбутнє людства / Укладач В.Ф. Моргун. – Полтава: Полтавський літератор, 2002. – 356 с.

 20. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919 – 1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини 2). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – 272 с.

 21. Новосад Є. Вербовець. Історико-мемуарний нарис ХХ ст. (Серія: Моє село. Вип. 2). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. – 240 с.

 22. Ономастика України та етногенез східних слов’ян. Монографія (НАН України, Ін-т української мови). – К., 1998. – 227 с.

 23. Попечительный Комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 1799-1876. Т. 5. Аннотированная опись дел 1836-1839 гг. (Гос. архив Одесской обл.; Ин-т культуры и истории немцев Северо-Восточной Европы, Люнебург – Геттинген). – Одесса: «Астропринт», 2002. – 360 с.

 24. Реєстр усього Війська Запорозького після Зборівського договору з королем Польським Яном Казимиром, складений 1649 року, жовтня 16 дня й виданий по достеменному виданню О.М. Боденським / Полки: Чигиринський, Черкаський, Канівський, Корсунський). – К.: «Козаки», 1994. – 196 с. Ч. І.

 25. Ржищівський археодром. Археологічні дослідження та експериментальні студії 2000-2001 років. Збірка наукових праць. / НАН України; Ін-т археології НАН України; Товариство КОЛО-РА). – К., 2002. – 94 с.

 26. Рудик В.І. Хрестини Русі: Художньо-документальна повість. – Вінниця: ДП «ДКФ», 2003. – 128 с.

 27. Савченко Н.А. Анатомия необъявленной войны. Крым. Севастополь. Флот. – К.: «Перспектива», 1997. – 344 с.

 28. Сельская округа Ольвии / С.Д. Крыжицкий, С.Б. Буйских, А.В. Бураков, В.М. Отрешко; Отв. ред. В.А. Анохин; АН УССР, Ин-т археологии. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.

 29. Сергійчик В. Український Крим. – К., Українська Видавнича Спілка, 2001. – 304 с.

 30. Скорий С.А. Курган Переп’ятиха: (До етнокультурної історії Дніпров. Лісостепового Правобережжя) / АН УРСР, Ін-т археології; Відп. ред. Є.В. Черненко. – К.: Наук. думка, 1990. – 124 с.

 31. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921 – 1924 рр.). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1997. – 128 с.

 32. Стародавнє виробництво на території України: Зб. наук. праць / АН України, Ін-т археології; Відп. ред. С.В. Паньков. – К.: Наук. думка, 1992. – 196 с.

 33. Стефанович Д.Л. Шулявка та Жовтневий район в історії Києва. – К.: «Кий», 2001. – 215 с.

 34. Сухонос А.А. Декабрьские всходы. Рассказы. Очерки. Статьи. Лирика. Юморески. – Днепропетровск: «Пороги», 2006. – 299 с.

 35. Сыжко В.Г. Верхнеднепровску – 225. Краткий очерк истории города. . – Дніпропетровськ: «Пороги», 2004. – 127 с.

 36. Толочко П.П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий. – К.: «АртЕк», 1996. – 216 с.

 37. У 70-річчя паризької трагедії 1926-1966. Зб. матеріалів про відзначення 70-річчя загибелі Симона Петлюри / Упоряд.: Д. Михальчук, Д. Степовик. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1997. – 302 с.

 38. Шмідт А. Україна. Країна майбутнього / Переклад з німецької Ф. Кулі. – Ужгород: Карпати, 2006. – 99 с.

 39. Українське питання /Пер. з рос., упоряд., передм. та прим. М.С. Тимошика. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1997. – 220 с.

 40. Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 1 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. МАНМ. – К., 2005. – 344 с. – Укр., рос., макед., англ.

 41. Черінь Г. Їдьмо зі мною знов! Збірка тревелогів. «Слово», 1990. – 353 с.

 42. Шевченко С.В. Архіпелаг особливого призначення. – К.: «Фенікс», 2006. – 368 с.

 43. Шрамко Б.А. Бельское городище скифской эпохи (город Гелон) / АН УССР, Ин-т археологии). – К.: Наукова думка, 1987. – 183 с.

 44. Штуль-Жданович О. Ціною крові. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1997. – 592 с.

 45. Шумук Д. Пережите і передумане. Спогади й роздуми українського дисидента-політв’язня з років блукань і боротьби під трьома окупаціями України (1921-1981 рр.). – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 432 с.

 46. Батьківське світло: (Сімейні спогади) / К. Глухівська, О. Палій, Л. Кузишин. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2002. – 224 с.

 47. Блаватский В.Д. Античная археология и история (Отв. ред. М.М. Кобылина / АН СССР, Ин-т археологии). – М.: «Наука», 1985. – 279 с.

 48. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / За ред. Я.А. Жайла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.

 49. Лизанчук В. Навічно кували кайдани: Факти, документи, комент. про русифікацію в Україні. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1995. – 415 с.

 50. Литвин В.М. Право правди. – К.: Лі-Терра, 2005. – 400 с.

 51. Литвин В. Україна-2004. Події. Документи. Факти.: У 3-х томах. Т. 1. – К.: Вид-во ТзОВ «3 Медіа», 2005. – 592 с.

 52. Литвин В. Україна-2004. Події. Документи. Факти.: У 3-х томах. Т. 2. – К.: «3 Медіа», 2005. – 592 с.

 53. Литвин В. Україна-2004. Події. Документи. Факти.: У 3-х томах. Т. 3. – К.: «3 Медіа», 2005. – 416 с.

 54. Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць. Т. 3. / За ред. М. Мудрого. – Львів: ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – 640 с. (Вісник Львівського університету. Серія історична. Спец. вип.).

 55. Мельник Л.Г. та ін. Vivat, Alma Mater, или Хроника революции в Сумах. – 2004. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2006. – 399 с.

 56. Місцеві вибори – 2006. Вибори Київського міського голови. Інформ.-доповідь видання. – К.: Київська міська територіальна виборча комісія, 2006. – 260 с.

 57. Українська революція. Документи. 1919-1921. / Ред. Т. Гунчак. Українська вільна академія наук у США. Джерела до новітньої історії України. Том 2. – Нью-Йорк, 1984. – 478 с.

Скачати 120.86 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.09.2011
Розмір120.86 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх