Ужгородський національний університет конкурсні icon

Ужгородський національний університет конкурсні


2 чел. помогло.
Схожі
Studia Slovakistika. (Двнз “Ужгородський національний університет”), мовознавство. 02. 07. 08...
Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад „ужгородський національний...
В. А. Ромашко, П. Маріна, Є. Л. Фещенко, О. М...
У світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції  26-28 квітня...
Carpatica Карпатика (Ужгородський державний університет, нді карпатознавства), 11. 04. 01...
Carpatica Карпатика (Ужгородський державний університет, нді карпатознавства), 11. 04. 01...
«Запорізький національний університет»...
Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національний технічний...
Робочої програми навчальної дисицпліни Форма № н 03 Затверджено наказом мон україни від “ ” 20 р...
Ex professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99...
Меркулова Ольга Дніпропетровський національний університет...
Міністерство освіти І науки...Загрузка...
страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
повернутися в початок
скачать
^

Розділ 6. ОРФОГРАФІЯ1445. Як називається система правил про способи передачі на письмі звукового складу слів, написання їх разом, окремо і через дефіс, уживання великої букви, правильне перенесення частин слова з рядка в рядок?

Варіанти відповіді: 1.Орфоепією. 2.Орфографією. 3.Графікою.


1446. Вкажіть варіант правильної відповіді на питання: “Що вивчає орфографія?”

Варіанти відповіді : 1.Знаки письма. 2.Правила вимови звуків. 3.Алфавіт. 4.Правила написання слів окремо, разом, через дефіс, правила написання морфем, перенесення з рядка в рядок частин слова, уживання великої букви.


1447. У чому виявляються орфографічні норми?

Варіанти відповіді: 1.У правилах уживання розділових знаків та утворенні нових слів. 2.В умінні гарно та грамотно писати. 3.В усталеній, закріпленій традицією вимові ненаголошених голосних звуків, дзвінких та глухих приголосних. 4.У затверджених правилах обов’язкового написання слів та граматичних форм.


1448. Що таке письмо?

Варіанти відповіді: 1.Це голосні та приголосні букви. 2.Це алфавіт. 3.Це написаний текст. 4.Це система графічних знаків, за допомогою яких фіксується усна мова.


1449.Що вивчає графіка?

Варіанти відповіді: 1.Звуки мови та букви. 2.Букви, їх значення та вимову. 3.Систему умовних знаків для передачі звуків мови на письмі. 4.Принципи зображення букв на письмі.


1450. Що таке орфографія?

Варіанти відповіді: 1.Це система звуків. 2.Це система правил для використання м’якого знака, апострофа, подвоєння у словах, правопис слів, словосполучень та речень у тексті. 3.Це система букв. 4.Це система правил про написання слів та їх значущих частин разом, окремо і через дефіс, уживання великої букви, правила переносу слів, уживання м’якого знака.


1451. Які принципи покладено в основу української орфографії?

Варіанти відповіді: 1.Фонетичний, морфологічний. 2.Фонетичний, історичний. 3.Фонетичний, морфологічний, історичний.


1452. У чому полягає фонетичний принцип орфографії?

Варіанти відповіді: 1.У тому, що він фіксує звуковий склад мови. 2.У тому, що звуки мовлення позначаються за допомогою букв алфавіту у їх прямому призначенні. 3.У тому, що слова записуються так, як вимов­ля­ються.


1453. У чому полягає морфологічний принцип орфографії ?

Варіанти відповіді: 1.У тому, що слова пишуться так, як вони вимовля­ються в літературній мові, як цього вимагають правила української графіки. 2.У тому, що слова передаються на письмі за традицією, як писали раніше. 3.У тому, що речення складаються зі слів, які між собою пов’язані граматично. 4.У тому, що значущі частини споріднених слів, незважаючи на їх різне звучання у формах слова, пишуться однаково.


1454. Що таке орфограма?

Варіанти відповіді: 1.Це правильне написання слова. 2.Це правило, яким керуємося при передачі усного мовлення на письмі. 3.Це правильне написання (таке, що відповідає правилам або традиціям), яке потрібно вибрати з кількох можливих варіантів.


1455. Чому в поданих словах відбулося подвоєння букв?

Нескінчéнний, непримирéнний, нездолáнний, несказáнний, страшéнний, несказáнно, страшéнно.

Варіанти відповіді: 1.Подовжується -н- тому, що ці слова означають незакінчену дію або перебільшену ознаку. 2.Правопис подібних слів треба запам’ятати за орфографічним словником. 3.Подовжується –н- у наголошених суфіксах -енн-, -анн- прикметників та прислівників, що означають велику міру якості.


1456. Чому в поданих словах відбулося подвоєння букв?

Осінній, ранній, законний, гуманний, письменний, щоденник.

Варіанти відповіді: 1.Тому, що так легше вимовляти слова

2.У поданих словах допущена помилка: тут подвоєння немає. 3.Тому, що основа закінчується на -н-, а суфікс починається на -н-. 4.Для відображення подовження звука.


1457. Чому відбулося подвоєння букв у поданих словах?

Здоровéнний, страшéнний, невблагáнний, незрівннний, числéнний.

Варіанти відповіді: 1.Для подовження звука. 2.Для образності вимови та милозвучності. 3.У наголошених прикметникових суфіксах -енн(ий)-, -анн(ий) завжди пишеться -нн-. 4.У поданих словах допущена помилка: подвоєння букв тут не повинно бути.


1458. Чому в поданих словах відбулося подвоєння букв?

Ззовні, наддніпрянський, беззбройний, оббігти, ввечері.

Варіанти відповіді: 1.Правопис подібних слів треба запам’ятати за слов­ни­ком. 2.Префікс закінчується, а корінь починається однією й тією ж бук­вою. 3.У запитанні допущена помилка: у поданих словах подвоєння не повин­но бути.


1459. Чому в першому з двох прислівників треба писати -, а в другому -нн-?

1.Багряно. 2.Старанно.

Варіанти відповіді: 1.У запитанні допущена помилка, оскільки і в першому слові, згідно з правилами, теж пишеться -нн- . 2.Тому, що у прислівниках пишеться стільки -н- , скільки їх було в прикметниках, від яких ці прислівники утворені 3.У запитанні допущена помилка: в обох словах пишеться -н-.


1460. У котрому рядку всі прислівники пишуться з -нн-?

1. Вчас...о, надсад...о, невимуше...о, щоде...о, зра...я.

2. Незлам...о, сумлі...о, незворуш...о, нечем...о, недрем...о.

3. Невпи...о, спросо...я, поперемі...о, попідти...ю, достеме...о.

4. Недрем...о, безтакт...о, безупи...о, безціль...о, безсторо...ьо.

5. Безсумнів...о, безпардо...о, безпоміч...о, безлад...о.


1461. У котрому рядку всі іменники в орудному відмінку пишуться з подвоєнням букв?

1. Повінь, міць, деталь, честь, молодість, любов, єдність.

2. Сіль, тінь, піч, зелень, жовч, папороть, кров.

3. Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь, , сталь, грань.

4. Шерсть, заповідь, чверть, осінь, пристань, розкіш, вдячність.


1462. У котрому рядку всі слова пишуться з -нн-?

1. Прихова...ий, незайма...ий, застеле...ий, непримирé...ий, жада…ий.

2. Достемé...ий, невтолé...ий, незбагнé...ий, нескінчé...ий, здійснé...ий.

3. Незагнузда...ий, бездога...ий, безсумнів...ий, недрем...ий, зробле..ий.

4. Недруж...ий, недозволе...ий, незмір...ий, нелицемір...ий, захопле…ий.


1463. Чому в поданих словах відбулося подвоєння букв?

Піднісся, пасся, розрісся, пронісся, віднісся.

Варіанти відповіді: 1.Тому, що перед часткою -ся у будь-якому слові завжди пишуться дві букви -сс-. 2.У подібних словах, згідно з українським правописом, завжди пишеться одна буква -с-. 3.Тому, що основа закінчується на -с і додається постфікс -ся. 4.Подібні слова треба запам’ятати за орфографічним словником для правильного їх написання.


1464. Поясніть правопис -інн- у поданих словах: говоріння, горіння.

Варіанти відповіді: 1.У суфіксах віддієслівних іменників слід писати -інн-, якщо наголос падає на суфікс. 2.У суфіксах іменників, які мають абстрактне значення, пишемо -інн-, якщо наголос падає на корінь. 3.Правильними будуть перша та друга відповіді.


1465. Чим пояснюється правопис -инн- у словах цибулиння, бурячиння?

Варіанти відповіді: 1.Обидва слова треба писати з однією буквою -н-. 2.У суфіксах іменників з основою на приголосний треба писати -инн-. 3.У наголошених суфіксах іменників середнього роду, які означають збірне поняття, треба писати -úнн-.


1466. Чому в словах знання, життя, ніччю, розкішшю, обличчя, багаття, збіжжя, рілля, стаття, суддя пишемо подвоєні букви?

Варіанти відповіді: 1.Приголосні в називному відмінку перед я подвоюються. 2.Приголосні д,т,з,с,л,н,ж,ч,ц,ш в іменниках жіночого й чоловічого роду у вимові подовжуються, а на письмі подвоюються. 3.М’які та пом’якшені приголосні д', т', з', с', ц' л', н', ж',ч', ш' в іменниках подовжуються, а на письмі позначаються подвоєними буквами.


1467. У котрому рядку в усіх словах відбувається подвоєння букв?

1. Шален...ий, пас...я, від...алений, чавун...ий, вил...ють.

2. Без...емельний, роз...иратися, привіл...я, солон...ий.

3. Гіл...я, багат...я, проріст...ю, підземел...я, тін..ю.

4. Піддаш...я, воз...’єднаний, роз...броєн...я, тін...ю.


1468. З’ясуйте, чому відбулось подвоєння букв у поданих словах?

Свящéнний, благословéнний, невблагáнний, оканний.

Варіанти відповіді: 1.Подвоюється -н- тому, що ці слова означають якусь перебільшену ознаку предмета чи явища. 2.Подвоюється -н- у наголошених суфіксах прикметників старослов’янського походження. 3.Подвоєння у цих словах не повинно бути.


1469. У котрому рядку усі прикметники написано правильно?

1. Буквенний, пореформенний, нежданий, дерев’яний, журавлиний, шалений.

2. Буденний, рослинний, туманний, письменний, віконний, санний.


1470.Чим пояснюється подвоєння букв у поданих словах?

Недоторкáнний, невблагáнний, нездолáнний.

Варіанти відповіді: 1.Тому, що наголос падає на префікс. 2.У таких прикметниках віддієприкметникового походження завжди пишеться -нн-. 3.У запитанні допущена помилка: у подібних словах ніколи немає подвоєння приголосних.


1471. Чим пояснюється відсутність подвоєння букв у поданих словах?

Вихований, заспокоєний, обладнаний, прихований, удаваний, надбаний.

Варіанти відповіді: 1.У запитанні допущена помилка: у подібних словах завжди відбувається подвоєння. 2.Тому, що наголос не падає на суфікс. 3.У суфіксах пасивних дієприкметників подвоєння -н- немає.


1472. Чим пояснюється подвоєння букв у поданих словах?

Осінній, письменний, денний, стінний, законний, причинний, іменний.

Варіанти відповіді: 1.Для полегшення вимови слів та подовження звука. 2.У поданих словах подвоєння приголосних не повинно бути. 3.У поданих словах відбувається збіг кінцевого приголосного -н- основи (кореня) і прикметникового суфікса -н-.


1473. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

І. Вілла, комісія, бароко, голландець, группа.

2. Інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний.

3. Контрреволюція, апарат, колектив, сума, панна.


1474. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Марокканський, ідиллічний, комісія, шассі, шофер.

2. Мадонна, контрреволюція, вілла (дача), ірреальний, Россіні.

3. Аннали, каса, тона, священний, жаданий.


1475. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Акумуляція, белетристика, грип, ідилія, колектив.

2. Імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джонні, Руссо.

3. Еллада, колектив, сумма, апарат, Яффа.


1476. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Машинний, змінний, цінний, старанний, беззахисний.

2. Розніжений, розброєний, безземельний, беззаконня, південний.

3. Іменник, бризкання, коріння, латаття, межиріччя.


1477. У котрому рядку в усіх словах при творенні від них прикметників за допомогою суфікса -н- відбувається подвоєння букв?

1. Залізо, сезон, істина, корона, картон.

2.Урожай, гриб, коровай, караван, зміна.

3. Кінь, туман, лимон, колона, трон.

4. Школа, основа, чавун, ешелон, дорога.


1478. Котрі з поданих слів іншомовного походження слід писати з подвоєнням букв?

1.Бел...етристика. 2.Шоф...ер. 3.Мадон...а. 4.Шас...і. 5.Грип... 6.Кол...едж.


1479. Котрі з поданих слів іншомовного походження слід писати з подвоєнням букв?

1. Іл...юзія. 2.Комун...а. 3.Стакат...о. 4.Ін...овація. 5.Беладон...а. 6.Філіп...інський.


1480. У котрих із поданих слів іншомовноґо походження відсутнє подвоєння букв?

1.Інтел...ект. 2.Марок...о. 3.Сум...а. 4.Парабел...ум. 5.Контр... еволюція. 6.Ан...отація.


1481. У котрому з поданих слів іншомовного походження відсутнє подвоєння букв?

1.Пас...аж. 2.Міс...урі. 3.Тон...а. 4.Коміс...ія. 5.Ніц...а. 6.Сюр...еалізм.


1482. Котрі слова пишуться з подвоєнням букв?

1.Гет...о. 2.Одес...а. 3.Ім...унітет. 4.Довгождан...ий. 5.Священ...ий. 6.Священ...ик. 7.Тін...ю. 8.Ал...ергія. 9.Аб...ат. 10.Лібрет...о. 11.Тон...а. 12.От...ой. 13.От...оді. 14.Стат...ей. 15.Крос...


1483. Котрі слова іншомовного походження слід писати з подвоєнням букв?

1.Ан...али. 2.Новел...а. 3.Ес...е. 4.Дік...енс. 5.Кор....еспондент. 6.Гул...івер. 7.Іл....юзія. 8.Ел...ада. 9.Ел...іни. 10.Ван...а. 11.Оперет...а. 12.Пас...аж. 13.Пен...і. 14.Ім...унітет. 15.Ем...іграція.

1484. У котрому реченні скрізь на місці крапок треба писати и?

1.Пр...цокало, пр...билось, пр...текло, Пр...пало, пр...горнулось, пр...чинилось, Заплакало і – никма утекло Чорняве полум’я з печальними очима (М.Вінграновський).

2. Пер...п...л...нят переп...лиці Обняли тісніше у тр...возі, Покотився місяць по пш...ниці, Розбудився вітер на дорозі (М.Вінграновський).

3. Д...имить ст...рня над синіми ярами, Ряхтить між кл...нами рож...ва дал...на, Встає зоря в...чірня з пол...на (М.Вінграновський).


1485. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Ніч...нька. 2.Д...скр...мінація. 3.Д...лема. 4.Д...ригент. 5.Реч...татив. 6.Кр...визна. 7.Т...рплячий. 8.Чорнобр...вий. 9.К...ргиз. 10.Ст...повик. 11.Бл...щати. 12.Ст...рати. 13.Ж...ттєпис. 14.Скр...піти. 15.Вит...рати.


1486. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати букву е?

1.Пом...сел. 2.Л...сиця. 3.Кр...жаний. 4.М...дальйон. 5.М...роносиця.

6.Ц...стерна. 7.Ч...ряк. 8.Л...дацюга. 9.Дощ...чка. 10.П...томий. 11.Кр...шити. 12.Д...скусія. 13.См...тана. 14.Пр...світити. 15.Пр...брати.


1487. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Пр...красити. 2.Пр...красний. 3.Ш...рокий. 4.Пр...блуда. 5.Абор...ген. 6.Р...зиденція. 7.Велос...пед. 8.Пер...ферія. 9.Комп...тентний. 10.Вит...рати. 11.К...піти. 12.Неприм...ренний. 13.Пр...стати.14.Пр...старкуватий.15.Пр...зидент.


1488. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Пр..кипіти. 2.Т...пер. 3.Пр...м’єра. 4.Плет...во. 5.Серт...фікат. 6.Пр...стиж. 7.Вид...во. 8.Прокл...нати. 9.Ум...рати 10.Інц...дент. 11.Д...ректива. 12.Кр...ниця. 13.Нап...нати. 14.Тр...вога. 15.Д...кан.


1489. У котрих словах на місці крапок треба писати е?

1.Ч...рствий. 2.Зак...пати. 3.Пр...пнути. 4.Тр...вожний. 5.Гус...ня. 6.Х...ткий. 7.М...телиця. 8.Кол...санка. 9.Нав...сати. 10.Ч...пурний. 11.Д...вакуватий. 12.Д...ван. 13.Д...ліжанс. 14.Ц...клон. 15.Прост...латися.


1490. У котрих словах на місці крапок треба писати е?

1.Т...ре. 2.Кард...нал. 3.Ат...стат. 4.Інт...лектуал. 5.В...тирати. 6.Пр...мітка. 7.В...шневий. 8.Ч...модан. 9.Пр...мхливий. 10.Гл...бокий. 11.Пр...стати. 12.Д...зайн. 13.Інж..р. 14.Ф...номен. 15.Пр...швидшити.


1491. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Пр...печений. 2.Ч...мпіон. 3.Пр...вал. 4.Пр...мітка. 5.Оранж...вий. 6.Б...резовий. 7.Пр...стосування. 8.Стр...ножити. 9.Гл...тати. 10.Д...ректорія. 11.Д...кларація. 12.Ц...ферблат. 13.Л...сичка. 14.Кл...нцюватий. 15.С...гнал.


1492. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Пр...мара. 2.М...трополит. 3.Пр...міський. 4.Т...рези. 5.Вод... віль. 6.Довж...лезний. 7..Кр...хітний. 8.Перепел...ня. 9.Учит...ль. 10.Кр...вавий. 11..М...нати. 12.Кр...шталь. 13.Конт...нентальний. 14.С...лікатний. 15.Зв...чайний.


1493. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Др...жати. 2.Хр...стиянство. 3.Бр...ніти. 4.Пр...мітивний. 5.Х...мерний. 6.Т...орія. 7.Т...орема. 8.Пр...блуда. 9.Пр...подобний. 10.Пр...нагідний. 11.Пр...вабливо. 12.Пр...ставати. 13.Кр...вий. 14.Бюл...тень. 15.Абр...коса.


1494. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Р...ставрація. 2.Кр...латий. 3.Тр...мати. 4.Бл...щати. 5.Пр...бережний. 6.Пок...дати. 7.Щ...бетати. 8.Гр...міти. 9.Д...мар. 10.Дел...гація. 11.Пом...лковий. 12.Р...петиція. 13. Л...стоноша. 14.Кр...мінальний. 15.Кр...хкий.


1495. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Д...пломат. 2.Ш...леснути. 3.Пр...надний. 4.Вч...нити. 5.Пр...гожий. 6.Кр...вий. 7.Енц...клопедія. 8.Р...шітка. 9.Д...зертир. 10.Ген...рал. 11.Д...рижабль. 12.С...ваш. 13.X... бувати. 14.П...чатка. 15.Вит...рати.


1496. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.М...лосердний. 2.Зач...питись. 3.Пр...чарований. 4.Стеж...чка. 5.П...ріжок. 6.П...скливий. 7.Пр...мусовий. 8.Пр...парат. 9.Конт...нент. 10.Бар...када. 11.Давн...на. 12.Станов...ще. 13.Станов...ще. 14.Пр...стиж. 15.Пр...года.


1497. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Безбатч...нко. 2.М...режа. 3.Щ...пати. 4.Пр...мітивний. 5.Чов...н. 6.Пр...гладити. 7.Пр...зирство. 8.Округл...ий. 9.Пр...писати. 10.Д...версія. 11.М...моволі. 12.Хв...люватись. 13.Інт...лігент.14.Пр...житись. 15.Пр...краса.


1498. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Пр...буток. 2.Пр...завзятий. 3.З...ґзаґ. 4.Т...раж. 5.Т...тан. 6.Ущ...мити. 7.Пр...клеїти. 8.Кел..х. 9.М...тушня. 10.М..лодія. 11.Вар...во. 12.Тер...кони. 13.Мод...фікація. 14.Р...несанс. 15.Ал...горія.


1499. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е ?

1.Коч...рга. 2.Гр...зуни. 3.К...шеня. 4.Секр...тар. 5.М...нулий. 6.Спеч...ний. 7.Ап...льсин. 8. Др...жати. 9.Пол...вати. 10.Пр...стати. 11.Пр...зупинити. 12.Оз...ленення. 13.Оз...мина. 14.Д...вовижний. 15.К...зил.


1500. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Сел...зень. 2.Хр...щатик. 3.П...ріг. 4.Ж...лет. 5.Гал...рея. 6.М...нати. 7.Греб...нястий. 8.Мар...во. 9.Плет...во. 10.Галакт...ка. 11.Тел...грама. 12.С...мпатія. 13.Т...рада. 14.П...рон. 15.Кр...стал.


1501. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.М...нати. 2.Тер...торія. 3.Ап...тит .4.Ц...стерна. 5.Кр...дитування. 6.Пр...тихнути. 7.Л...вада. 8.Аз...мут. 9.С...стема. 10.К...парис. 11.Ч...ремха. 12.Пр...нишклий. 13.Л...ман. 14.Кр...кливий. 15.Ож...ледь.


1502. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Кал...ндар. 2.Б...нзин. 3.Ш...нель. 4.Пр...зентація. 5.Пр...ректи. 6.Пр...возити. 7.Тр...мтіти. 8.Л...генда. 9.Л...мон. 10.Бл...зенько. 11.Кр...ло. 12.Р...монт.13.Нак...пати. 14.Коп...рсатися. 15.Зв... чайний.


1503. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.Пр...дорожний. 2.Пр...д’явник. 3.Пр...дніпров’я. 4.Пр...мітив. 5.Сп...нити. 6.Пр...хований. 7.Реф...рат. 8.Ст...хія. 9.Ж...вити. 10.Ан...кдот. 11.Пр...ймак. 12.Ст...лаж. 13.Пал...во. 14.Непр...критий. 15.Ц...буля.


1504. У котрих словах на місці крапок треба писати букву е?

1.П...люстка. 2.Л...лека. 3.Стр...вожений. 4.Гор...зонт. 5.Обм...нути. 6.Кр...вавий. 7.Схам...нутись. 8.Стреп...нутись. 9.Ж...вотворний. 10.Зап...тання. 11.Призв...чаїтися. 12. Пр... голомшений. 13.Пр... завзятий. 14.Пр...освященний. 15.Д...логія.


1505. У котрому рядку на місці крапок у префіксах усіх слів треба писати букву е?

1. Пр... краснодушний, пр... хитрий, пр... вітний, пр... гвинчувати.

2. Пр...вражий, пр...великий, пр...багатий, пр...дивний.

3. Пр...горілий, пр... в’язаний, пр...добрятися, пр...живляти.

4. Пр...пишний, пр...освященний, Пр...дніпров’я, пр...наджений.


1506. У котрому рядку в усіх словах на місці крапок треба писати букву і?

1. Арх...в, соц...ометрія, Сканд...навія, ф...алка, жур..., тер...тор...я.

2. Вел...кобр...танія, бар...тон, Росс...ні, Брат...слава, культ...ватор.

3. Матер...я, с...стема, к...пар...с, реч...тат...в, поз...ц...я, п...раміда.

4. Соц...олог...я, акс...ома, бар...й, б...знес, маґ...стр, г...мн.


1507. У котрому рядку в усіх словах на місці крапок треба писати букву и?

1.Бар...ль, тр...умф, п...ан...с...мо, Сев...лья, Корс...ка.

2. К...пр, Т...бет, ауд...єнція, ст...мул, тр...умф, попур..., ...нст...тут.

3. Ц...стерна, ж...рандоль, реж...м, ц...фра, ш...рма, з...ґзаґ.

4. Кр...т, Австр...я, Л...сабон, Сан-Франц...ско, Д...зель.


1508. У котрому рядку на місці крапок треба писати букву і?

1. Океан місячної ночі розливається навкруг... (О.Гончар).

2. Дядько поволеньк... зодяг шапку і, спершись на тин, очікувально дивиться на Гната (Г.Тютюнник).

3. Возьме відра, опівноч... піде за водою (Т.Шевченко).

4. Вдача ягняча – по-ягняч... й мекече (Нар. тв.).


1509. У котрому рядку на місці крапок треба писати букву и?

1. Трич... крига замерзала, трич... розтавала, трич... наймичку у Київ Катря проводжала (Т.Шевченко).

2. Дорош, трішечк... зіп’явшись навшпиньк..., розглядав фотографії на стіні (Г.Тютюнник).

3. Надворі було поноч... (І.Нечуй-Левицький).

4. Двіч... літа не буває (Нар. тв.).

1510. У котрому реченні в усіх словах на місці крапок треба писати букву и?

1. Пахуч... кухні тряслися через подвір’я, губляч... за собою жар з піддувал (О.Гончар).

2. Лишаюч...сь по цілих днях на самоті, Остап пробував свої тремтяч... ноги, як мала пташина крила (М.Коцюбинський).

3. Бійці порозстібалися, бредуть, обливаюч...сь потом, важко, надривно дихаюч... (О.Гончар).

4. Дзвенять у скло колюч... віти (В.Сосюра).


1511. У котрому рядку на місці крапок треба писати букву и?

1. Кор...дор, с...мпатія, шп...таль, с...стема, ас...метрія, ц...ферблат.

2. П...рій, Пар...ж, с...лует, д...ригент, пр...вітання, жерм...наль.

3. Ж...раф, пр...чепа, ц...клон, інж...нер, в...селка, безкрайн...й.

4. Пр...в’язь, д...спут, пр...бічник, пр...ц...д...ент, пр...блуда


1512. У котрому рядку на місці крапок треба писати букву и?

1. Пр...кочувати, пр...кипілий, пр...мудрий, пр...гощати, пр...датися.

2. Пр...жовкнути, пр...держаний, пр...досить, пр...гравати, пр...грозити.

3. Пр...карпатський, пр...мітка, пр...морозок, пр...кисати, пр...кутий.

4. Пр...дорогий, пр...готовлений, пр...йомний, пр...крашений.


1513. У котрому рядку на місці пропусків треба писати літеру и?

1. Пр…бережний, пр..лягти, пр...темнити, пр...туплений.

2. Пр...тулок, пр...шити, пр...чесати, пр...ховати.

3. Пр...землятися, пр...гощати, пр...будований, пр...дорогий.

4. Пр... ваблений, пр...гарний, пр...глушити, пр...голубити.


1514. У котрому рядку на місці крапок треба писати букву и?

1. З...ґзаґ, с...лует, ц...клон, к...лограм, д...алог.

2. Д...лема, д...зель, ж...лет, ж...раф, т...тан.

3. В...траж, к...парис, ф...ніш, конс...ліум, Ч...каго.


1515. У котрому рядку в усіх словах на місці крапок треба писати букву и?

1. Ол...мпіада, гітар...ст, к...бернетика, оп...ум, д...пломат.

2. М...раж, т...тулований, л...міт, унц...я, проф....лактика.

3. Бр...джі, опт...ка, д...ригент, мер...діан, ст...лізація.

4. Кард...нал, д...станція, Брат...слава, ет...кет, ш...фрувальник.


1516. У котрих словах на місці крапок треба писати букву и?

1.В...рнісаж. 2.Пр...таманний. 3.Гаман...ць. 4.Ж...тло. 5.Тр...котаж. 6.В...люр. 7.Пр...в’ялий. 8.Д...сплей. 9.Акорд...он. 10.Ш...ренга. 11.Вб...ратись. 12.Сл...зький. 13.Ет...кетка. 14.Печ...во. 15.Х...мерний.


1517. У котрому рядку в усіх словах на місці крапок треба писати букву і ?

1. Ел...та, акт...в, аквар...ум, м...моза, ульт...матум.

2. Інвентар...зація, ц...клон, банк...р, р...торика, граф...н.

3. Пенальт..., жалюз..., такт...ка, дж...нси, д...єта.

4. К...пр, екв...валент, еп...лог, дез...нфекція, мон...торинг.


1518. У котрих словах на місці крапок треба писати букву і ?

1.Л...тургія. 2.Компром...с. 3.Конс...ліум. 4.Контр...буція. 5.Зоотехн...к. 6.В...олончель. 7.Автор...тет. 8....нкогніто. 9.Еруд...т. 10.Еп...зод. 11.Корупц...я. 12.Фор...нт. 3.Ц...трина. 14.Л...брето. 15.Д...логія.


1519. У котрих словах на місці крапок треба писати букву ї ?

1. Ка...р. 2. Ру...на. 3. Сю...та. 4. Ауд...єнція. 5.  ...стівний. 6. Єзу...т. 7. Пі...тет. 8. Моза...ка. 9. У...льямс. 10. Проза...к. 11. Ене...да. 12. Бо...здатний. 13. На...вний. 14. Ізма...л. 15. Конво...р.


1520. Котре з поданих слів треба писати з префіксом з-?

1....куштувати. 2....клепати. 3....тесати. 4....жити. 5....формувати. 6....хопити. 7...пхнути.


1521. Котре з поданих слів треба писати з префіксом с-?

1....дешевлювати. 2....дерев’янілий. 3....фокусувати. 4....лагідніти. 5....молочений. 6....некровлений. 7. ..тверджувати.


1522. Котре з поданих слів треба писати з префіксом зі-?

1. ..їхати. 2....повзти. 3....фотографувати. 4....жувати. 5....мусити. 6....скочити. 7.... куштувати. 8....тихати.


1523. У котрій колонці правильно написано слова і чому?

Скипіти – зкипіти.

Списати – зписати.

Спиляти – зпиляти.

Стерпіти – зтерпіти.

Схвалити – зхвалити.

Варіанти відповіді: 1.У правій, тому що в українській мові префікс с- відсутній. 2.Правильно написано і в лівій, і в правій колонках, тому що слова ці належать до різних говорів, а не до літературної мови. 3.У лівій, тому що префікс з- переходить в с- перед глухими приголосними к,п,т,ф,х.


1524. У котрому рядку пропущено одну й ту ж літеру?

1. Пр...тлумити, пр...меркнути, пр...писати, пр...красний.

2. Пр...кріпити, пр...клеїти, пр...комірок, пр...пиняти, пр...завзятий.

3. Пр...стол, пр...зирство, пр...довгий, пр...освященний.

4. Пр...гнобити, пр... мудрість, пр...погано, пр...кутий, пр...весело.


1525. Перед котрим із поданих займенників прийменники з, під, над, перед для милозвучності вживаються з літерою і?

1.Кимось. 2.Нами. 3.Вами. 4.Моїми. 5.Мною. 6.Тобою. 7.Кожним.


1526. У котрому рядку в усіх словах треба писати один і той же варіант префікса з- (зі-, с-)?

1. ...тягти, ...турбувати, ...рити, ...руйнувати.

2. ...сихати, ...старітися, ...орювати,...тримувати.

3. ...гнати, ...тужавіти, ...кам’яніти, ...чесаний.

4. ...фабрикований, ...трушений, ...хопити, ...клеїти.

1527. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Сповіщати, скоїти, скоротити, схибити, спекти.

2. Скрутити, схвилювати, зтерти, скінчити, зберегти.

3. Збирати, звернути, зломити, зрізати, зрозуміти.


1528. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати.

2. Скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити.

3. Зхилити, ствердити, спутати, сплющити, списати.


1529. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Скласти, зв’язати, зробити, зфотографувати, зволожити.

2. Змити, зняти, створити, збагнути, списати, схопити.

3. Спиляти, зварити, схилити, зкопати, сформувати.


1530. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Стемніти, зрозуміти, стерти, зняти, здобути.

2. Зворушити, сплести, змалювати, зписати, збутися.

3. Зв’язати, з’єднати, зсадити, зціпити, скочити.


1531. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Скинути, змішати, зсипати, зчищати, спалити.

2. Скласти, зв’язати, зробити, сфотографувати, зволожити.

3. Змити, зняти, створити, збагнути, списати.


1532. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Уманьщина, тьм’яний, на ходу, шасі, на мить.

2. Алюмінієвий, дарма що, статей, абиякий, під час.

3. Юрієвич (по батькові), ньюанс, віч-на-віч, кіньчик, риб’ячий.


1533. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Гайдаматчина, ф’юзеляж, мариво, підійди-но, нібито.

2. Імміграція, хтозна-де, переїзджати, жовто-гарячий, серцево-судинний.

3. Різдвяний, еміграція, знов-таки, сурм’яний, звіробій-трава.


1534. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Між’ярусний, брат-і-сестра (трава), ілюстрація, всього-на-всього, але ж.

2. Нав’ючений, інтермеццо, баласний, попідвіконню, біоприлад.

3. Раз за разом, темносиній, напівсон, тишком-нишком, танцмайданчик.


1535. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Навчально-виховний, юннат, ллється, бароко, спідлоба.

2. Пліч о пліч, хтозна-де, розіграш, зпросоння, солдацький.

3. Сам на сам, деб-таки, доречі, кур’єр, мало-помалу.


1536. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Розказати, вохкий, душчий, діжка, бесшумний.

2. Зцідити, просьба, торф’яний, проїзний, кістлявий.

3. Моркв’яний, сам-на-сам, чешський, тоньший.


1537. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Допобачення, гігантський, наче б, поодинці, норд-ост.

2. Джінси, темночервоний, розброєння, Одісей, всежтаки.

3. Марево, сурм’яний, шістсот, вряди-годи, хоч-не-хоч.


1538. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Верховна рада, всього-навсього, об’їздний, коли б то, виїзжати.

2. Суспільно необхідний, сон-трава, Божа Матір, рік у рік, внічию.

3. На сміх, давним-давно, зформувати, деским, блищий.


1539. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Запорізький, рік у рік, до вподоби, сірокам’яний, священик.

2. Допобачення, з давніх-давен, хочаб, ні з чим, пятдесят.

3. Узвишшя, тьм’яний, Уманьщина, тому-то, навесні.


1540. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Скинути, розкопати, ніхті, кігті, сфотографувати.

2. Дочці, книжці, прозьба, лошка, дуб.

3. Ближчий, дьогтю, смієшся, заквітчаний, у шапочці.


1541. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Ближчий, душчий, сміється, піщаний, у шапочці.

2. Стомишся, списати, казка, вогкий, легкий.

3. Боротьба, дьохтю, зцідити, книжці, дочці.


1542. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Приїжджий, роз’єднання, довгожданий, пів’яблука, кипарис, джиґіт.

2. Кинжал, священний, пресвятити, стаття, миля, негний-дерево.

3. Проїзний, міськом, сам на сам, пліч-о-пліч, зпадати, беззахисний.


1543. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Десь-інде, деінде, десь-не-десь, торф’яний, духмяний, імміграція.

2. Курйоз, довгожданий, доньчин, без’ядерний, тонший, до вподоби.

3. Приїжджий, по-перше, абихто, всього-на-всього, пів-Європи, темно-зелений.


1544. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Ніжка, діжка, ягітка, борідка, казка.

2. Боротьба, молотьба, просьба, книжка, ложка.

3. Стомишся, дуб, вогкий, легкий, ніхті.


1545. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Начебто, неждано, буквений, коли б то, як-таки, як-от.

2. До речі, до відома, дощенту, до ладу, до побачення, до вподоби.

3. Парижський, священик, роззброєння, військовозобов’язаний, немовбито, без упину.


1546. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Пюре, піщаний, сформувати, дощенту, пів-Європи, няньчити.

2. Дівчиньці, Одесчина, абиякий, з дня на день, Галиччина, до речі.

3. Яблунці, Сергієвич, темнозелений, радіофізичний, нетто, поїжджу.

1547. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Абат, алегорія, атестат, балада, грам, контрреволюція.

2. Діккенс, фін, преса, буквений, суспільно корисний, мимохідь.

3. Міськом, напівсили, чар-зілля, ін’єкція, бюро, Гюго.


1548. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Нігті, кігті, скинути, сфотографувати, розкопати.

2. Дочці, книжці, зважся, пробудишся, прозьба.

3. Стомиться, сміється, дуб, казка, вохкий.


1549. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Просьба, боротьба, легкий, зцідити, ягідка.

2. Десь не десь, вогкий, вокзал, спитати, книжка.

3. Ніхті, скинути, дочці, ложка, борітка.


1550. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Дочці, книжці, зважся, пробудишся, просьба.

2. Боротьба, пісчаний, зцідити, вогкий, легкий.

3. Нігті, кігті, скинути, сфотографувати, розкопати.


1551. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Суддя, щоправда, дощенту, узгір’я, траса, сама самотою.

2. Під час, східно-європейський, тонна, десь не десь, юннат, дзв’якати.

3. Червоногарячий, возз’єднання, латиський, доньчин, Сергійович, миш’як.


1552. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Територія, меншість, росподіл, іміграція, в’юн, міськком.

2. Контрреволюція, контр-адмірал, брутто, фін, бюро, Мюллер.

3. Ін’єкція, віньєтка, Діккенс, нетто, скуштувати, буквений.


1553. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Аннулювати, оренда, гаазький, Біблія, таймаут, кредитно-грошовий.

2. Лихварь, б’юджет, дефіцит, аграрно-промисловий, медвяний, юннат.

3. Різдвяний, гіперінфляція, євродолар, тонший, неждано, дівич-вечір.


1554. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Реміньчик, краков’як, прозьба, Чикаго, криворізький, іванофранківець.

2. Латино-американець, кінчик, молодьба, Сирія, сиваський, бур’ян.

3. Хотинський, дзвякати, барабанщик, просьба, Вавилон, гетто.


1555. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Мільйон, медальйон, мальовничий, льодяник, ллється, льонарство.

2. Гільйотина, кіньський, компаньон, утрьох, Харків, Чубарь.

3. Кобзарь, більярд, рибалчин, меньший, сімсот, різьбяр.


1556. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Алегорія, Ньютон, коммуна, вілла, священник, зчесати.

2. Атестат, нетто, фін, сфальшивити, буквений, транснаціональний.

3. Дескримінація, рантьє, шоссе, інновація, безробіття, аккредитація.


1557. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Турбореактивний, священик, духмяний, тонший, тайм-аут, кон’юнктура.

2. Суверинітет, відеокамера, сонячник, суспільно-економічний, студенський, авіарейс.

3. Дефіцит, товарно-грошовий, суспільно необхідний, медвяний, нежданий, арф’яр.


1558. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Мавпячий, волинський, військкомат, священик, спідлоба, іммігрант.

2. Священний, сурм’яний, гіганський, пореформенний, сцідити.

3. К’ювет, до побачення, курево, Божа Матір, багатство, вслід.


1559. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. В’ячеслав, торф’яний, краков’як, бар’єр.

2. Кров’ю, солов’їний, кам’яний, памятка, реп’ях.

3. Пам’ять, п’ять, в’язи, верб’я, черв’як.


1560. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. П’ять, розмякшити, в’язи, верб’я, черв’як.

2. Зв’язок, пам’ять, бур’ян, міжгір’я, пір’я.

3. Матір’ю, з’явитися, з’їхати, без’язикий, тьм’яний.


1561. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Мін’юст, конвеєр, креп-шифон, без’ядерний, напівправда, копієчка.

2. Один в один, один до одного, один-однісінький, двієчник, панно.

3. Гама-терапія, нервовохворий, недовиторг, доречі, на ходу, повік-віки.


1562. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Пір’їна, Лук’ян, кур’єр, з’їхати, об’їзд.

2. Ін’єкція, п’єдестал, миш’як, пів’яблука, моркв’яний.

3. З’єднання, інтер’єр, об’єкт, роз’яснити, розв’язати.


1563. У котрому рядку в усіх словах замість дефіса треба писати апостроф?

1. Пір-їна, вар-єте, черв-як, мавп-ячий, б-язь.

2. Верф-ю, сузір-я, торф-яний, духм-яний, зв-язківець.

3. Ін-єкція, п-єдестал, миш-як, верб-я, об-єкт.


1564. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Інтер’єр, гравюра, бюрократизм, кур’єр, п’єдестал.

2. Бюджет, суб’єкт, Мольєр, компаньйон, комп’ютер.

3. Полив’яний, більярд, пюре, інтерв’ю, б’юро.


1565. У котрому рядку в усіх словах замість дефіса треба писати апостроф?

1. Інтерв-ю, прем-єр, миш-як, грав-юра, кап-юшон.

2. Краков-як, інтер-єр, кур-єр, б-юро, ф-юзеляж.

3. Міжгір-я, відв-язати, Стеф-юк, верф-ю, Лук-ян.


1566. У котрому рядку в усіх словах замість дефіса треба писати апостроф?

1. Кар-єра, комп-ютер, б-юро, б-юджет, куп-юра.

2. Бар-єр, прем-єр, п-єса, інтерв-ю, п-юре.

3. Об-єктив, ар-єргард, ін-єкція, кар-єризм, краков-як.

1567. У котрому рядку в усіх словах замість дефіса треба писати апостроф?

1. Поголів-я, безриб-я, горохв-яний, В-язьма, п-ють.

2. Торф-яний, без-язикий, пів-яблука, дит-ясла, пір-я.

3. Об-ява, об-їзд, мор-як, черв-як, бур-як.


1568. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Бар’єр, премєр, бюро, ін’єкція,капюшон.

2. Ньютон, ревю, мільярд, комп’ютер, віньєтка.

3. Портьєра, мільйон, павільйон, інтер’єр, Монтеск’є.


1569. Чому в поданих словах поставлено апостроф?

Зв’язок, розв’язати, розм’якшуватися.

Варіанти відповіді: 1.Тому, що апостроф допомагає розділити склади. 2.Тому, що в українській мові після губних приголосних не можна писати ь (м’який знак). 3.Тому, що після б,п,в, м, ф перед я,ю,є,ї (якщо перед цими приголосними немає інших приголосних, що належали б до кореня, крім р ) ставиться апостроф.


1570. Чому в поданих словах поставлено апостроф?

Дріб’язок, п’єса, в’язи, тім’я, черв’як, верф’ю.

Варіанти відповіді: 1.Тому, що апостроф допомагає розділити склади. 2.Тому, що після б,п,в,м,ф перед я,ю,є,ї (якщо перед цими приголосними немає інших приголосних, що належали б до кореня, крім р) ставиться апостроф.


1571. У котрому рядку всі слова слід писати з апострофом?

1. З...юрмитися, миш...як, верхів...я, п...єдестал, п...юре.

2. Мавп...ячий, тьм...яний, з...ясувати, роз...яснити.

3. Голуб...я, подвір...я, бур...ян, довір...я, дит...ясла


1572. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Мар’яна, дев’ять, з’явитися, Стеф’юк, Лук’янівка.

2. З’єднаний, рум’яний, дзвякнути, свято, цвях.

3. Вітряк, духмяний, різдвяний, торф’яний, моркв’яний.


1573. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Мар’яна, харків’янин, Заполяр’я, жираф’ячий, В’ячеслав.

2. Дзв’якнути, п’явка, ціп’як, рум’яний, здоров’я.

3 .Дев’ять, возз’єднати, надвечір’я, полум’я, ім’я.


1574. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Свято, буряк, міжгір’я, бур’ян, кур’єр.

2. З’єднаний, з’їхати, з’явитися, торфяний, об’єм, під’їхати.

3. Рум’яний, дзвякнути, цвях, морквяний, пів’яблука.


1575. У котрому рядку апостроф ужито перед я, ю, є, ї після букв на позначення початкових губних приголосних коренів?

1. Здоров’я, риб’ячий, солов’ї, солов’єм, черв’як, сурм’яний.

2. В’язка, зв’язати, в’юн, зв’юнитися, п’ять, м’який.

1576. У котрому рядку апостроф ужито перед я, ю, є, ї після букв на позначення кінцевих твердих приголосних префіксів?

1. Бур’ян, сузір’я, кар’єр, матір’ю, подвір’я, узгір’я.

2. Від’ємний, під’юдити, роз’єднати, без’ядерний, з’їзд, перед’ювілейний.


1577. Чому після б, п. в, м, ф перед я, ю, є в поданих словах не слід писати апострофа?

Мавпячий, свято, тьмяний, різьбяр, цвях, морквяний, дзвякнути.

Варіанти відповіді: 1.У поданих словах допущена помилка: апостроф у них ставиться обов’язково. 2.Апостроф у поданих словах не ставиться: їх правопис треба запам’ятати. 3.Коли перед буквами б, п, в, м, ф, що позначають губні, стоїть інша буква на позначення приголосного(крім р) , який належить до кореня, апостроф не пишеться.


1578. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Духм’яний, без’ядерний, об’єктив, солов’їний, грав’юра.

2. Морквяний, купюра, пюпітр, бар’єр, інтер’єр.

3. Надвечір’я, дит’ясла, верб’я, п’юре, р’яжанка.


1579. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Нав’язливий, краков’як, подзв’якувати, кур’єр, ім’я.

2. Кам’яниця, виряджати, мавпячий, буря, кропив’янка.

3. Придніпров’я, роз’єднати, б’юро, п’ять, конюнктура.


1580. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Назло, обвязати, повіря, заряджати, цвях.

2. Мар’яна, подвір’я, тьмяний, кар’єра, пір’їна.

3. Торфяний, об’єктив, бюст, розятрений, черв’як.


1581. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Пір’їна, священик, пів’яблука, моркв’яний, різьб’яр.

2. Сузір’я, пюре, різдвяний, тьмяний, в’язати.

3. Ад’ютант, кар’єрист, к’ювет, кур’єр, дитясла.


1582. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Зів’ялий, здоровя, матір’ю, воззєднання, коньяк.

2. Пів’яблука, тьм’яний, ад’ютант, дзв’якнути, підгір’я.

3. Виряджати, м’ята, любов’ю, реп’ях, фюзеляж.


1583. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Без ладу, дев’ятсот, різьб’яр, компютер, цвях.

2. Хуторянин, здоров’я, репях, сузір’я, вербя.

3. Ін’єкція, реп’ях, без’язикий, фюзеляж, м’язи.


1584. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Уві сні, м’язи, з’єднати, безхмар’я, дит’ясла.

2. Міжбрів’я, бюст, пом’якшити, Мар’ян, арф’яр.

3. Грав’юра, Прип’ять, рутв’яний, в’їзд, ін’єкція.


1585. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Розятрений, рядовий, вітряк, миш’як, рутв’яний.

2. Торф’яний, черв’як, м’який, пам’ять, м’язи.

3. З’явитися, дев’ятсот, різьб’яр, на жаль, цвях.


1586. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Рибячий, духмяний, брюнет, навючений, зоря.

2. М’юзикл, роз’їзд, п’ятсот, грав’юра, пів’яблука.

3. До речі, черв’як, м’який, пам’ять, м’язи.


1587. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Брязкіт, інєкція, з розгону, зів’ялий, рюкзак.

2. Кар’єра, гюрза, в’їзд, нав’ючений, бур’ян,

3. Розятрений, рядовий, вітряк, миш’як, рутв’яний.


1588. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Дем’ян, рутвяний, об’єктивний, бюст, Мюнхен.

2. До побачення, Прип’ять, рутв’яний, в’їзд, ін’єкція.

3. Ряднина, солов’їний, б’юджет, здоровя, рябіти.


1589. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Півїдальні, рюкзак, п’єдестал, румяний, бюро.

2. До краю, тім’я, В’ячеслав, безхмар’я, К’юрі.

3. Потьмяніти, в’їдливий, бязь, харків’янин, в’юн.


1590. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Довподоби, Гюго, рутв’яний, в’їзд, кон’юнктура.

2. Кар’єра, гюрза, в’їзд, нав’ючений, курйоз.

3. Без’ядерний, тьм’яний, пюпітр, зоряний, морквяний.


1591. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Дотла, молотьба, схуднути, просьба, піщаний.

2. Безязикий, цвях, п’ятдесяти, їжджу, заїжджий.

3. Пестливий, обласний, шіснадцять, ссати, бовваніти.


1592. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Безперестанку, в’їхати, інтерв’ю, цв’яшок, різьб’яр.

2. Роз’ятрений, двох’ярусний, п’єдестал, бюджет, прем’єр.

3. Кар’єра, гюрза, в’їзд, нав’ючений, бур’ян.


1593. У котрому рядку допущено орфографічні помилки?

1. Різнотрав’я, об’єктив, п’єса, нав’язливий, в’язи.

2. Духмяний, бюст, висвячений, ін’єкція, рутв’яний.

3. Без’ядерний, тьм’яний, пюпітр, зоряний, грав’юра.


1594. У котрих словах на місці скісної риски треба писати апостроф?

1.Б/єф. 2.Комп/ютер. 3.П/єдестал. 4.Присв/ята. 5.Св/ященний. 6.Рив/єра. 7.П/юпітр. 8.В/йокнути. 9.Під/йомник. 10.Б/юджет. 11.Духм/яний . 12.К/юрі. 13.Моркв/яний. 14.Львів/янин.15.Трьох/етапний.


1595. У котрих словах на місці скісної риски треба писати апостроф?

1.Зм/якшити. 2.Рутв/яний. 3.Присв/ячений. 4.Ад/ютант. 5.Ін/єкція. 6.Медв/яний. 7.Кур/йоз. 8.Сер/йозний. 9.Б/язь. 10.Б/юджет. 11.Б/юро. 12.Б/юлетень. 13.М/юрид. 14.Ф/юзеляж. 15.Дит/ясла.


1596. У котрих словах на місці скісної риски треба писати апостроф?

1.Р/юкзак. 2.Р/юш. 3.Б/єлград. 4.Б/язевий. 5.Вітр/як. 6.М/юллер. 7.Г/юго. 8.Кюв/є. 9.Р/ясний. 10.Шевал/є. 11.Конферанс/є. 12.Краков/як. 13.Ател/є.14.Марсел/єза. 15.Кав/яр.


1597. У котрих словах на місці скісної риски треба писати апостроф?

1.Бул/йон. 2.Він/єтка. 3.Кан/йон. 4.Кордил/єри. 5.Севіл/я. 6.Лавуаз/є. 7.Рев/ю. 8.В/ячеслав. 9.Бур/я. 10.Стеф/юк. 11.Рум/яний. 12.З матер/ями. 13.Тьм/яний.14.Цв/ях. 15.Дзв/якнути.


1598. У котрих словах на місці скісної риски треба писати апостроф?

1.Мавп/ячий. 2.Св/ято. 3.Верб/я. 4.Торф/яний. 5.Тр/юм. 6.Бур/як 7.Кр/якати.8.Р/ябий. 9.Р/єпін. 10.Без/язикий. 11.Всер/йоз. 12.Пор/ядок. 13.Повітр/я. 14.Сер/йозний. 15.Звір/ячий.


1599. У котрих словах на місці скісної риски треба писати апостроф?

1.Гир/я. 2.Інтерв/ю. 3.Пор/ядок. 4.Зор/яний. 5.Волосс/я. 6.Тім/я. 7.Над/їдений.8.Безвітр/яний. 9.Рант/є. 10.К/ювет.11.П/юпітр. 12.Брукв/яний. 13.П/юре. 14.Пів/юрти. 15.Пів/острів.


1600. Котрі з поданих слів треба писати без апострофа?

1.Торф...яний. 2.Пір...я. 3.Св...ято. 4.Миш...як. 5.Бур...ян. 6.Зм...якшити. 7.Дем...ян. 8.Ін...єкція. 9.Зв...язок. 10.Комп...ютер. 11.Сузір...я. 12.Св...ященик. 13.Безправ...я. 14.Двох...ярусний.15.Підв...язати.


1601. Котрі з поданих слів треба писати без апострофа?

1.Багр...яний. 2.Подвір...я. 3.Суб...єктивний. 4.Лук...ян. 5.П...ять. 6.Розм...яклий.7.Духм...яний. 8.Дерев...янко. 9.Узгір...я. 10.К...ювет. 11.Обв...язувати. 12.Інтерв...ю. 13.Миш...як. 14.Арф...яр. 15.Пів...ящика.


1602. У котрому рядку всі слова написані правильно?

1. Кур’єр, пів-яблука, дзв’якнути, рум’яний, арф’яр, медвяний, атташе.

2. Кар’єра, курйоз, горохвяний, під’їжджати, з’ясувати, зекономити, з’юрмитися.

3. Бур’як, бур’я, бур’ян, міжгір’я, солов’їний, пів острова.


1603. У котрому рядку всі слова треба писати з апострофом?

1. Рум...яний, тьм...яний, дит...ясла, миш...як, піддашш...я.

2. Пів...яблука, пір...я, від...ємник, міжгір...я, подвір...я.

3. Присв...ята, об...їзд, дзв...якнути, зв...язаний, торф...яний.

4. Бур...яний, кр...якати, мавп...ячий, В...ячеслав, кр...юк.


1604. У котрому рядку всі слова треба писати з апострофом?

1. Зв...язаний, п...ять, м...ята, верхів...я, св...ятковий.

2. Лук...ян, в...яз, вар...єте, п...єса, м...ясний.

3. Придністров...я, від...ємний, сер...йозний, під...їзд.

4. Дзв...якнути, роз...юшити, пів...ягоди, без...язикий.

1605. У котрому рядку в усіх словах апостроф не пишеться?

1. Інтерв...ю, сер...йозний, б...язь, Б...юкенен.

2. Б...юро, б...юджет, р...юкзак, к...ювет, Г...юго.

3. Барб...юс, комп...ютер, Ак...яб, М...юллер, Руж...є, Б...єрнсон.

4. Б...юффон, м...юрид, п...юпітр, п...єдестал, кон...юнктура.


1606. Чому в поданих словах після р перед я, ю, є не треба писати апостроф?

Рясний, рябий, зоря, рюмсати.

Варіанти відповіді: 1.У поданих словах не ставиться апостроф тому, що правопис цих слів треба запам’ятати. 2.Апостроф не пишеться після р на початку складу, якщо наступні я, ю, є позначають один звук після м’якого приголосного. 3.Після р у кінці складу, якщо наступні я,ю,є позначають один звук після м’якого приголосного, апостроф не пишеться.


1607. Чому подані слова треба писати з апострофом?

Двох’ярусний, дит’ясла, мін’юст, пів’яблука, пост’ядерний.

Варіанти відповіді : 1.Апостроф у поданих словах поставлено помилково. 2.Апостроф ставиться у складних словах перед я, ю, є, ї після букви, що позначає кінцевий твердий приголосний першої частини. 3.Це два окремих слова і вони завжди пишуться окремо одне від одного. 4.Подане слово треба писати через дефіс.


1608. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Дитин...ці. 2.Ремін...чик. 3.Натал...чин. 4.Кубин... ський. 5.Таман...ський. 6.Брат...ній. 7.Брин...чати. 8.Пріс...чин. 9.Пушкін...ський. 10.Турец...кий. 11.Казан...ський. 12.Ул...яна.13.Волод...ці. 14.Мис...ці. 15.Парас...чин.


1609. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Лавуаз...є. 2.Щас...тя. 3.Віс...ті. 4.Тернопіл... ський. 5.Молодец...тво. 6.П’ят...десят.7.Хар...ків. 8.Ковз...кий. 9.Вуал...ю. 10.Дитинон...ці. 11.Кур...єр. 12.Кон...юнктивіт. 13.Уман...ський. 14.Американ... ський. 15.Кравец...тво.


1610. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Напут...нє слово. 2.Дал...ній політ. 3.Черешен...ці. 4.Хар...ківський. 5.Короткі штан...ці. 6.У жмен...ці. 7.Міцні корін...ці. 8.Гуаш.... 9.Натал...чин. 10.Різ...кий. 11.Різ...ня. 12.Велетен...ський. 13.Різ...бяр. 14.Радіс...тю. 15.Памороз...зю.


1611. У котрому рядку порушено правила написання м’якого знака?

1. Батальйон, каньйон, Ньютон, портьєра, рельєф, монтаньяр.

2. Тетяна, Уляна, Наталя, Омельян, Касян, Севастян.

3. Браконьєр, медальйон, мільйон, марсельєза, асфальт, альбом.


1612. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Кон...юнктура. 2.У кишен...ці. 3.Кін...чик. 4.Рант...є. 5.Піс...ня. 6.На сопіл...ці. 7.Н...ютон. 8.Міцні корін...ці. 9.Народні тан...ці. 10.Наповнений по він...ця. 11.Чес...тю. 12.Збирати камін...ці. 13.Бул...йон. 14.Віс...ті . 15.Кравец...тво.

1613. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.По-україн...ському. 2.Гдан...ськ. 3.Велетен... ський. 4.Їдал...ня. 5.Освітян... ський. 6.Селян...ський. 7.Недбал...ство. 8.У бал...ці. 9.Лікар...ня. 10.Короткі штан...ці. 11.Кіл...ця. 12.Радіс...тю. 13.Ад...ютант. 14.Піс...ня. 15.Велика рід... ня.


1614. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Спілчан...ський. 2.Гуаш... 3.Мен...шість. 4.Біл...шість. 5.Весіл...я 6.Грати на сопіл...ці. 7.Конферанс...є. 8.Збирати камін...ці. 9.П’ят... сот. 10.Жмен...ці. 11.Ад...ютант. 12.Повір...те. 13.Рант...є. 14.Матір...ю. 15.Внутрішн...ополітичний.


1615. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Пан...ство. 2.Молодец...тво. 3.Нововолин...ськ. 4.Мен...ший. 5.Оксан...ці. 6.Милій дівчинон...ці. 7.Балкан…ський. 8.Смачні млин...ці. 9.Лан...цюжок. 10.Т...мяно. 11.Таман...ський. 12.Двадцяти гривен... 13.Перечин... ський. 14.Усміхнених облич... 15.Ф...юзеляж.


1616. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Дон...чин. 2.Кін...чик. 3.Весіл...я. 4.Кур...йоз. 5.Матір...ю. 6.Вірмен...ський. 7.Кол...є. 8.Щас...тя. 9.Кін...ський. 10.Іспан...ський.є. 11.Монтеск...є. 12.Молодец...кий. 13.Купец...тво. 14.Трипіл..ля. 15.Кін...цівка.


1617. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Ескадрил...я. 2.Вугіл...ля. 3.Рибон...ці. 4.Вран...ці. 5.Майбут...ній. 6.Шіст...сот. 7.Гребін...чик. 8.Мад...яр. 9.Н...юанс. 10.Кон...юнктивіт. 11.Пан...ство. 12.Чотир...мастами. 13.Чотир...омстам. 14.П’ят...надцять. 15.П’ят...десят.


1618. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Кравец...тво. 2.Ад...ютант. 3.Смачні млин...ці. 4.Лан…цюжок. 5.П...юре 6.Бул...дозер. 7.Весняній брун...ці. 8.Оксан...ці. 9.Неандертал...ці. 10.На скакал...ці. 11.Румун...ський. 12.Ул...яноньці. 13.Кін...чик. 14.Луган...ський. 15.Гет...манщина.


1619. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.На стіл...ці. 2.Рибал...ці. 3.Зозул...ці. 4.У тан...ці. 5.Юл...чин. 6.Маленькій Лес...ці. 7.На тоненькій рис...ці. 8.Киц...чин хвіст. 9.Чес...ть. 10.Мен...ші діти. 11.Ремін...ці. 12.Дозвіл...ля. 13.Гребін...чик.14.Три сот...ні. 15.Гордіс...ть.


1620. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Чотир...ма десятками. 2.Грав...юра. 3.Матін...чин. 4.Сімдесят... 5.Він...єтка. 6.Хустс...кий. 7.Шіст...надцять. 8.Дев...ять. 9.Оксан...ці. 10.На гіл...ці. 11.Мен...ші діти. 12.Сер...йозний. 13.Розріж...те. 14.Посун...ся. 15.Намаж...ся.


1621. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Селян...ський. 2.Селян...ство. 3.Бат...ківський. 4.Соляних копален... 5.Солотвин...ський. 6.Близ...ко. 7.Омел...ко. 8.На галуз...ці. 9.Друж...ня порада. 10.Гордіс...ть. 11.Буковин...ський. 12.Зів...янути. 13.Чес…ть 14.Лан...цюжок . 15.Бас...кий.


1622. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Компан...йон. 2.Коцюбин... ський. 3.Збирати камін...ці. 4.Кобилян...ська. 5.Н...ютон. 6.Ад...юнкт. 7. Луган... ський. 8.Рел...єф. 9.Н...юанс. 10.П’ят... десятий. 11.Мізин...чик. 12.Україн... ський. 13.Американ...ський. 14.Куз...ня. 15.Вуз... кість.


1623. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Луган...ський.2.Щас...тя. 3.Віс...ті. 4.Тернопіл... ський. 5.Пан...ський. 6.Молодец...кий. 7.Суец...кий. 8.Брат...ньому. 9.Кул...ці. 10.Тон...ший. 11.Кур...єр. 12.Кін...цівка.13.Уман...ський. 14.Американ... ський. 15.Кравец...тво.


1624. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Напут...нє слово. 2.Дал...ній політ. 3.Черешен...ці. 4.Брун...ці. 5.Короткі штан...ці. 6.У жмен...ці. 7.Міцні корін...ці. 8.Міл...йон. 9.Бул...йон. 10.Різ...кий. 11.Посун...ся. 12.Близ...ко. 13.Різ...бяр. 14.Т...мяніти. 15.П’ят...мастами.


1625. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Вітал...ня. 2.У долон...ці. 3.Кін...чик. 4.Рант...є. 5.Лаз...ня. 6.Памороз…. 7.Н...ютон. 8.Він...єтка. 9.Народні тан...ці. 10.Гет...манщина. 11.Близ…ко. 12.Збирати камін...ці. 13.Медал...йон. 14.Мурманс...к. 15.Вірун...чин.


1626. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Дитинон...ці. 2.Цюрупин...ськ. 3.Кубан... ський. 4.Їдал...ня. 5.Освітян...ський. 6.Брин...чати. 7.Рибал...ство. 8.Новітні пришел...ці. 9.Суец…кий.10.Волз...кий.11.Юл…чин. 12.Конферанс...є. 13.Чотир...омстам. 14.Ескадрил...я. 15.Куз...ня.


1627. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Іспан... ський. 2.Туш... 3.У кишен...ці. 4.Біл...ші очі. 5.Бул...йон . 6.Урал...ський. 7.Люс...єн. 8.Різ...бярство. 9.Шіст...сот. 10.У пісен...ці. 11.Батал...йон. 12.Генерал...ський. 13.Ежен Пот...є. 14.Кур...єр. 15.Рант…є.


1628. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Пан...ство. 2.Тернопіл...ський . 3.Бердян...ськ. 4.Міл...ярд. 5.Дитин...ці. 6.У хатинон...ці. 7.Добровол...ці. 8.Біл...шість .9.Бат...ківський . 10.Т...мяно. 11.Брин...чати. 12.Тринадцяти гривен... 13.Румун...ський. 14.Близ...ко. 15.Соляних копален...


1629. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Нян...чити. 2.Кін...чик. 3.Біл...ярд. 4.Всер...йоз. 5.Бул...йон. 6.Полонин... ський. 7.Марсел...єза. 8.Інгул... ський. 9.Омел...ко.10.Мол...єр. 11.Т...мяніти. 12.Половец...кий. 13.Подзелен...кувати. 14.Прилуц...кий. 15.Ремін...ці.


1630. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Ескадрил...я. 2.Роздол...ля. 3.Тітон...ці. 4.Вран...ці. 5.Незабут...ній. 6.Різ...бярський. 7.Компан...йон. 8.Н...ю-Йорк. 9.Волз...кий. 10.Лавуаз...є. 11.Памороз... 12.Чотир...ма десятками. 13.Чотир...ом. 14.Кул...ці.

15.У долинон...ці.


1631. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Марсел...єза. 2.Шампін...йон. 3.У скрин...ці. 4.Молодец...кий. 5.П...юре. 6.Бул...дозер. 7.Весняній брун...ці. 8.Оксан...ці. 9.Дал...ній політ. 10.На скакал...ці. 11.У долинон...ці. 12.Різ...бяр. 13.У хатинон...ці. 14.Читал...ня. 15.Гет...манщина.


1632. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.На стіл...ці. 2.Рибал...ці. 3.Зозул...ці. 4.У тан...ці. 5.Юл...чин. 6.Маленькій Лес...ці. 7.На тоненькій рис...ці. 8.Киц...чин хвіст. 9.Чес...ть. 10.Вітебс...к. 11.Мірей Мат...є. 12.Нен...чин. 13.Хата-читал...ня. 14.Їдал...ня.15.Гор...кий.


1633. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Біл...ярд. 2.Кіл…ця. 3.Матін...чин. 4.Сімдесят... 5.Він...єтка. 6.Хустс...кий. 7.Севіл...я. 8.Рант...є. 9.Монгол...ський. 10.На гіл...ці. 11.Т...мяно. 12.Нян...чити. 13.Дон...чин. 14.Посун...ся. 15.Турец...кий.


1634. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Міл...ярд. 2.Селян...ство. 3.Бат...ківський. 4.Соляних копален... 5.Солотвин... ський. 6.Близ...ко. 7.Омел...ко. 8.Луц...кий. 9.Друж...ня порада. 10.Монпанс...є. 11.Недбал...ство. 12.Рибон...ці. 13.Т...мяніти. 14.Брин...чати. 15.Подзелен...кувати.


1635. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Приамур...я. 2.Фед...ко. 3.Ліван...ський. 4.Баран...чик. 5.Весняній брун...ці. 6.Гет...манщина. 7.Юл...чин. 8.Хата-читал...ня. 9.Бат...ківський. 10.Спіл...ний. 11.Серед... ній. 12.Поділ...ський. 13.Вуз...кість. 14.Борот...ба. 15.Хвес...чин зошит.


1636. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Кан...йон. 2.Бобин...ський. 3.Стал...ський. 4.Африкан...ський. 5.Н...ю - Джерсі. 6.Т…мяніти. 7.Лужан... ський. 8.Рел...єф. 9.Бул...йон. 10.Він...єтка. 11.Мізин...чик. 12.Тернопіл...ський. 13.Вуз...кість. 14.Бучац...кий. 15.Прибуз ..кий регіон.


1637. У котрих словах м’який знак не пишеться?

1.Ін...ший. 2.Зірон...ці. 3.Дал...ній. 4.Їдал...ня. 5.Різ...бяр. 6.Порт...єра. 7.Селян...ський. 8.Кіл...це. 9.Ател...є. 10.Бан...щик. 11.Нян...чити. 12.Дон...чин. 13.Ескадрил...я. 14.Бул...йон. 15.Він...єтка.


1638. Котрі з поданих слів треба писати з м’яким знаком?

1.Вихован...ці. 2.Лял...чин. 3.Бан...щик. 4.Хустин...ці. 5.Дівчин...ці. 6.Нен...чин. 7.Різ...бяр. 8.Порт...є. 9.Кін...ський. 10.Дитин...ці. 11.Бояз...кий. 12.Мен...шість. 13.Болгар... ський. 14.Хар...ківський. 15.Ковз...кий.


1639. Котрі з поданих слів треба писати з м’яким знаком?

1.Шіст..сот. 2.Кін...чик. 3.Ручен...ці. 4.Ковел...ський. 5.Бояз...кий. 6.Домен...щик. 7.Туш... 8.Чотир...ма. 9.Тюр...ма. 10.Гребін...чик. 11.Н...юанс. 12.Т...мяний. 13.Змен...шувати. 14.Спілчан…ський.15.Навстіж...


1640. У котрому рядку в усіх словах на місці трьох крапок треба писати ьо?

1. Зна...мий, ма...ор, трил...н, сер...зний, бо...вий.

2. Кур...з, л...н, с...годні, батал...н, Солов...в.

3. Бад...рий, пол...вий, сл...за, трет...го, ц...го.

4. 3...мка, кол...ровий, в...кати, утр...х, ра...н.


1641. У котрому рядку допущено помилки у вживанні м’якого знака?

1. Їдьте, боротьба, призьба, товариський, козацький, ненька.

2. Неньчин, Танчин, Надьчин, Юльчин, Катчин, Прісчин, Натальчин.

3. Ірпіньський, Ользі, ріжте, оглянься, згорьований, на зупинці, слізьми.


1642. У котрому рядку в усіх словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1. Т...охкати, брен...кіт, корис...ть, спал...ня, промін...чик.

2. Різ...бяр, с...міх, тонен...кий, багац...ко, на сон...ці.

3. Л...онокомбінат, пасивніс...ть, по-француз...кому, с...тільки.

4. Їдал...ня, д...оготь, кіл...це, стан...те, підносит...ся, людс...кість.


1643. У котрому рядку в усіх словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1. Він...ця, с...лід, пал...ці, голівон...ка, тон...ший, волин...ський.

2. Рибал...ство, сіл...ський, багатен...ко, дон...чин, людс...кість.

3. Т...охкати, нян...чити, с...міх, тан...цювати, винос... ся, галуз...зя.

4. Держал...це, брин...чати, їдал...ня, бояз...кий, спілчан...ський.


1644. У котрому рядку всі слова треба писати з м’яким знаком?

1. Павіл...йон, смієт...ся, кіл...це, с...орбати, виховател...чин, сяд...те.

2. Поділ... ський, кін...ський, куз...ня, лял...чин, колодяз..., кобзар...

3. Бад...орий, бул...йон, кар...єра, міл...ярд, рибал...ці, брун...ці.


1645. У котрому рядку в усіх числівниках на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1. П’ят...десят...ом, сім...десяти, вісімдесят... ом.

2. Двадцят...ох, шістдесят...ма, чотир...ох, шіст...ма.

3. Дев’ят...мастами, віс...момастами, віс...ма, с...ома.

4. Шіст...десяти, віс...мох, чотир...ма, на чотир...остах.


1646. У котрому рядку в усіх числівниках на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1. Дев’ят...ома, шіст...десяти, сімдесят...ома.

2. С...омастами, сім...десяти, тридцят... шіст...

3. Віс...момастами двадцят...ма тр...ома.

4. П’ят...десяти, дев’ят...ох, тринадцят...ма.

1647. У котрому рядку всі слова треба писати з ь ?

1. Дяд...ко, пис...мо, емал.., памороз..., вуз...ко.

2. Постат..., близ...кий, бояз... кий, тон... кий, в’юн...кий.

3. Одес...кий, брин...чати, стан...те, тр...ома, дз...об.


1648. У котрому рядку всі слова треба писати з ь ?

1. Пал... ці, рибал... ці, кіл... це, ручен... ка, батен... ко.

2. Тіл...ки, кин...те, їдален..., пісен..., бал...ці.

3. Донец...кий, пол...ський, кін..., т...охкати, близ...ко.


1649. У котрому рядку всі слова треба писати з ь ?

1. Нанівец..., котит.. ся, дніпровс... кий, болгар... ський, уманс...кий.

2. Різ...бяр, нен...чин, виховател...чин, порт...єра, їдал...ня.

3. Рибон...ці, хат...ці, сон...ця, бул...йон, міл...йон.


1650. У котрому рядку всі слова треба писати з ь ?

1. Кишен...ці, долен...ці, хуторян...ці, серден...ко, чотир...ох.

2. Встан.. те, сміют...ся, Цар...ов, ган...ба, міл...йонер.

3. Кіл...кість, громад...ський, стан...ція, брун...ці.


1651. У котрому рядку всі слова треба писати з ь ?

1. Памороз..., сіл...ський, нян...чин, дон...ка, брун...ці.

2. Сяд...те, порад...ся, смієт...ся, кін...ця, кіл...це.

3. Поділ...ський, праз...кий, їдал...ня, колодяз..., несет...ся.


1652. У котрому рядку всі слова треба писати з ь ?

1. Сер... озний, павіл...йон, біл...ярд, міл...йон, бул...йон.

2. Н...ютон, ал...батрос, міл...ярд, конферанс...є. Мол...єр.

3. Порт...єра, ател...є, комп...ютер, барел...єф.


1653. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Район, гайок, майонез, медальйон, бульйон.

2. Бадьорий, вольовий, гільотина, гайочок, войовничий.

3. Льонарство, чотирьох, мільон, льодяник, вйокати.


1654. У котрому рядку допущено орфографічну помилку?

1. Район, майорить, майонез, льотчик, гайок.

2. Льох, сьорбати, нижнього, медальон, серйозний.

3. Льон, крайовий, лицьовий, кольоровий, тіньовий.


1655. У котрому рядку в усіх словах на місці трьох крапок треба писати ь?

1. Л...он, л...одовик, тр...ох, л...отчик, Мурав...ов.

2. Син...ого, кол...ору, сер...озно, бад...орий, с...огодні.

3. Верхн...ого, л...х, тін...овий, д...готь, л...дяник.


1656. У котрому рядку всі слова треба писати з ь?

1. Прияз...нь, вічніс...ть, кіл...це, намороз..., Ткач...ов.

2. Кур...йоз, медал...йон, компан...йон, інтерв...ю, тон...ший.

3. С... огодні, різ... бяр, ател... є, нян... чити, тубіл... ці (множина).


1657. У котрому рядку всі слова треба писати з ь?

1. Брен...кіт, дон...ка, нян...ка, кобзар..., с...огодні.

2. Т...мяний, різ...бяр, радіст..., с...міх, корист...ю.

3. Снит...ся, косит...ся, лял...ці, виховател...ці, дівчинон...ці.


1658. У котрому рядку всі слова треба писати з ь?

1. Донец...кий, чернівец...кий, Гриц...ко, різ...ко, сон...ця.

2. Ручен...ка, джерел...це, Ковал...чук, вуз...ко, лял...ці.

3. Т...мяний, радіст..., корис...тю, брен...кати, сім...десят.


1659. У котрому рядку всі слова треба писати з ь?

1. Поділ...ський, домен...щик, черешен...ці, кул...ці, гіл...ці.

2. Парас...ці, Гал...ці, Натал... ці, т...мяний, веселит...ся.

3. Приятел...ці, нен...ці, дон...ці, різ...бяр, добровол...ці.


1660. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати м’який знак?

1.Дитин...ці. 2.Ремін...чик. 3.Натал...чин. 4.Кубин...ський. 5.Таман...ський. 6.Брат...ній. 7.Брин...чати. 8.Пріс...чин. 9.Пушкін...ський. 10.Кін...чик. 11.Волин...ський. 12.Громадян...ство. 13.Волод...ці. 14.Мис...ці. 15.Парас...чин.


1661. У котрому рядку допущено помилки у вживанні м’якого знака?

1. Свято, дзвякнути, сніг, велетенський, кінський, безбатченко.

2. Читальня, гуцульський, Гуцульщина, голці, рибалці.

3. Тьмяний, різьбяр, нянчити, бринчати, женьшень, Маньчжурія.


1662. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Десь-не-десь. 2.Будь що будь. 3.Нянчити. 4.Священний. 5.Тоньший. 6.До вподоби. 7.Вногу. 8.Вошчаний. 9.Джігіт. 10.Б’юст. 11.Спірт. 12.Пражський. 13.Нето. 14.Брутто. 15.Мароканець.


1663. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Тюрський. 2.Кістлявий. 3.Одесчина. 4.Безугаву. 5.Поїзджу. 6.Сам-на-сам. 7.Тоньший. 8. Зформувати. 9.Аби-який. 10.Туречина. 11.Б’юджет. 12.Різбяр. 13.Довесни. 14.Чикаго. 15.Статей.


1664. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Статтей. 2.Присв’ята. 3.Все-таки. 4.К’ювет. 5.Аби-куди. 6.Багацтво. 7.Журі. 8.Священик. 9.Зформувати. 10.Зламаний. 11.Кіньчик. 12.Покищо. 13.До пізна. 14.Раз-за-разом. 15.Вміру.


1665. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Б’юджет. 2.Павільйон. 3.Бюро. 4.Ненчин. 5. Дьохтю. 6.Кіхті. 7.Зкинути. 8.Експеремент. 9.Фінн. 10.Мовнолітературний. 11.Шаленний. 12.Тона. 13.Розброїти. 14.В’ячеслав. 15.Ближчий.


1666. Котрі з поданих слів написані неправильно?

1.Бюро. 2.Компаньйон. 3.Мільярд. 4.Голандський. 5.Ньютон. 6.Зпаплюжити. 7.Рибалці. 8.Празький. 9. Блищий. 10.Грам. 11.Руссо. 12.Ін’єкція. 13.Військовополонений. 14.Мати- й- мачуха (росл.). 15.Грав’юра.

1667. Котрі з поданих слів написані неправильно?

1.Гіпюр. 2.П’юпітр. 3.Начеб. 4.Норд-вест. 5.Терасса. 6.Вужчий. 7.Нищий. 8.Де-не-де. 9.Марево. 10.Пристрастний. 11.Голландець. 12.Без угаву. 13.Фюзеляж. 14.Абихто. 15.Спідлоба.


1668. Котрі з поданих слів написані неправильно?

1.Ясно-окий. 2.Сам на сам. 3.Між’ярусний. 4.Зекономити. 5.Шоссе.

6.З-під. 7.Журі. 8.Кювет. 9.Кінець-кінцем. 10.До побачення. 11.Вногу. 12.Казино. 13.Все ж таки. 14.Різьбяр. 15.Абикуди.


1669. У котрих словах на місці трьох крапок треба писати букву е?

1.Пом...режаний. 2.Л...міш. 3.Кр...жаний. 4.Коорд...нація. 5.М...роносиця. 6.Ц...стерна. 7.Ч...ревик. 8.Л...дацюга. 9.Дощ...чка. 10.П...томий. 11.Кр...шити. 12.Д...скусія. 13.Вид...рати. 14.Пр...світити. 15.Пр...єднати.


1670. У котрих словах на місці трьох крапок не треба писати м’якого знака?

1.Дитин...ці. 2.Ремін...чик. 3.Натал...чин. 4.Кубин...ський. 5.Таман...ський. 6.Брат...ній. 7.Брин...чати. 8.Пріс...чин. 9.Одес...кий. 10.Турец...кий. 11.Кавказ...кий. 12.Ред...ці. 13.Волод...ці. 14.Кат...ці. 15.Нян...ці.


1671. Котрі з поданих слів треба писати через дефіс?

1.Козир/дівка. 2.Все/світ. 3.Люби/мене (росл.). 4.Ломи/камінь. 5.Купівля/продаж. 6.Напів/сон.7.Вело/спорт. 8.Жар/птиця. 9.Супер/мен. 10.Перекоти/поле. 11.Авто/колона. 12.Всюди/хід. 13.Жовто/гарячий.14.Глухо/німий. 15.Шести/поверховий.


1672. Котрі з поданих слів треба писати разом?

1.Праце/здатний. 2.Івано/франківець. 3.Авто/кран. 4.Військово/морський. 5.Штаб/квартира. 6.Суспільно/корисний. 7.Багато/страждальний. 8.Серцево/легеневий. 9.Сам/на/сам. 10.Де/не/де. 11. В/міру. 12.Жовто/блакитний. 13.Казна/хто. 14.Екс/чемпіон.15.Сон/трава.


1673. Виберіть правильну відповідь на питання: “Які слова треба писати з великої букви?”

Варіанти відповіді: 1.З великої букви пишуться всі імена. 2.З великої букви починається речення; з великої букви пишуться всі різновиди власних назв. 3.З великої букви пишуться імена, прізвища, прізвиська, псевдоніми, назви міфологічних істот.


1674. У котрих із поданих назв усі слова треба писати з великої букви?

1.(С,с)вяте (П,п)исьмо. 2.(А,а)хіллесова (П,п)’ята. 3.(Н,н)естор (Л,л)ітописець. 4.(М,м)арія (Т,т)ереза. 5.(Н,н)ародний (А,а)ртист (У,у)країни. 6.(С,с)онячна (С,с)истема. 7.(Е,е)зопівська (М,м)ова. 8.(Б,б)алканський (П,п)івострів. 9.(Ж,ж)овті (В,в)оди. 10.(Г,г)ори (К,к)арпати.11.(П,п)етрів (Б,б)атіг (рослина).12.(С,с)хідноєвропейська (Р,р)івнина. 13.(Н.н)обелівська (П,п)ремія. 14.(С,с)хідносибірське (М,м)оре. 15.(Ф,ф)ранкфурт-(Н,н)а-(М,м)айні.


1675. У котрих із поданих назв усі слова треба писати з великої букви?

1. “(П,п)овість (М,м)инулих (Л,л)іт”. 2.(Б,б)лизький (С,с)хід. 3.(А,а)фрика.

4.(К,к)арпатська (У,у)країна. 5.(Б,б)ульвар (А,а)кадеміка Вернадського. 6.(К,к)онтинент. 7.(Р,р)іо - (Д,д)е - (Ж,ж)анейро. 8.(Л,л)еонардо (Д,д)а (В,і)нчі. 9.(У,у)країнець. 10.(Ш,ш)евченківська (П,п)ремія. 11.(Б,б)ританські (О,о)строви. 12.(Л,л)юдвіг (В,в)ан (Б,е)тховен. 13.((П,п)рем’єр-(М,м)іністр (У,у)країни. 14.(А,а)равійський (П,п)івострів. 15.(П,п)івденна (А,а)мерика.


1676. У котрих із поданих назв усі слова треба писати з великої букви?

1.(3,з)иновій-(Б,б)огдан. 2.(Д,д)ід (М,м)ороз. 3.(Т,т)уманність (А,а)ндромеди. 4.(Р,р)имська (І,і)мперія. 5.(С,с)кіфи. 6.(3,з)ірка (А,а)льтаїр. 7.(С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики. 8.(Д,д)руга (С,с)вітова (В,в)ійна. 9.(С,с)узір’я (О,о)ріона. 10.(Х,х)рестові (П,п)оходи. 11.(А,а)еропорт (Ж,ж)уляни. 12.(Т,т)ичинівська (П,п)ремія. 13.(М,м)айдан (Н,н)езалежності. 14.(Б,б)енгальська (3,з)атока. 15.(П,п)івнічний (П,п)олюс.


1677. У котрих із поданих назв усі слова треба писати з великої букви?

1.(3,з)ахідноукраїнська (Н,н)ародна (Р,р)еспубліка. 2.(Ш,ш)евченківський (Ю,ю)вілей. 3.(Б,б)ертолетова (С,с)іль. 4.(Є,є)вангеліє. 5.(Л)ютнева (Р,р)еволюція. 6.(М,м)ис (Д,д)оброї (Н,н)адії. 7.(К,к)авказький (Х,х)ребет. 8.(К,к)иївська (Р,р)усь. 9.(І,і)вана (К,к)упала. 10.(О,о)лімпійські (І,і)гри. 11.(3,з)акарпатські (К,к)раєвиди. 12.(Т,т)аврійські (І,і)гри. 13.(О,о)сман- (П,п)аша.14.(Д,д)амоклів (М,м)еч. 15.(Д,д)овженків (К,к)рай.


1678. У котрих із поданих назв усі слова треба писати з великої букви?

1.(К,к)иєво-(П,п)ечерська (Л,л)авра. 2.(М,м)агелланова (П,п)ротока. 3.(Х,х)ортиця. 4. (Б,б)ожа (М,м)атір. 5.(Е,е)поха (В,в)ідродження. 6.(З,з)апорізька (А,а)дміністрація. 7.(Ч,ч)ервона (К,к)нига (У,у)країни. 8.(Ф,ф)ранківські (С,с)онети. 9.(С, с)лобожанщина. 10.(Г ,г)рінченків (С,с)ловник. 11.(К,к)луб (П,п)исьменників.12.(П,п)олярна (3,з)ірка. 13. (П,п)івденний (Б,б)уг. 14.(С,с)трийський (П,п)арк.15.(К,к)римський (П,п)івострів.


1679. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?

1. Карпатські гори, планета Земля, мис Доброї Надії, сузір’я Великий віз, Українська Народна Республіка, місто Біла Церква.

2. Бог, Святий Дух, Син Божий, Мати Божа, Біблія, Євгенія.

3. Різдво, Великдень, Ісус Христос, магазин “Вироби з дерева”, медаль “За відвагу”, Коліївщина.


1680. У котрому рядку всі власні назви написано правильно?

1. Полярна зірка, Київська Русь, Орлик (кінь), Жовте Око (кіт), Білий Бім Чорне Вухо (собака), Голосіївський парк.

2. Чумацький шлях (сузір’я), село Нове село, Дажбог (бог), Свято української мови, Кабінет Міністрів України, Біла Церква (місто).

3. Волино-Подільська височина, голова Верховної Ради України, Шевченкове слово, Білашева пісня, Грінченків словник.


1681. У котрому рядку всі іменники треба писати з великої літери?

1. (К,к)нязь (титул), (Г,г)оверла (гора), (Р,р)усалка (міфічна істота).

2. (П,п)ерун (бог), (С,с)вітязь (озеро), (Т,т)рійця (свято), (Д,д)ністер (річка).

3. (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях (сузір’я), (В,в)івчарка (порода собак), (Х,х)уст (місто).

4. (Ю,ю)пітер (планета), (П,п)олісся (край), (М,м)іністр (посада).


1682. Від котрого з поданих словосполучень утворену абревіатуру треба писати з малої літери?

1.Організація Об’єднаних Націй. 2.Донецький басейн. 3.Світова організація торгівлі. 4.Європейський Союз. 5.Китайська Народна Республіка. 6.Міський виконавчий комітет.


1683. Від котрого з поданих словосполучень утворене складноскорочене слово треба писати з малої літери?

1.Телевізійна служба новин. 2.Криворізький басейн. 3.Невпізнаний літальний об’єкт. 4.Театр юного глядача. 5.Корейська Народна Демократична Республіка. 6.Запис актів громадянського стану.


1684.У котрому складноскороченому слові допущено орфографічну помилку?

1.ОБЛвно. 2.УПА. 3.ПТУ. 4.ЧАЕС. 5.НЛО. 6.ЗМІ.


1685. У котрому складноскороченому слові допущено орфографічну помилку?

1.ЗАЗ-965. 2.ГАЗ-24. 3.ЛАЗ. 4.КНР. 5.ІЛ 18. 6.ТУ 144.


1686. У котрому складноскороченому слові допущено орфографічну помилку?

1.УжНУ. 2.Ваз-2108. 3.МВФ. 4.ТУ 144. 5.АРК. 6.СБУ.


1687. У котрому рядку в правописі власних і загальних назв допущено помилку?

1. Верховна Рада України, Вінниччина, віце-губернатор, Ахіллесова п’ята, Ярослав Мудрий.

2. Біблія, Чардаш (танець), генерал-ад’ютант, Славутич, Новгород-Сіверський.

3. Біловезька пуща (заповідник), донжуан, Києво-Печерська Лавра, мічурінець, шевченкіана.


1688. У котрому рядку в правописі власних і загальних назв допущено помилку?

1. Лубни, Віце-консул, Саудівська Аравія, Молочний Шлях, Полісся.

2. Нечуй-Левицький, Жовті води (місто), Мавка, візантія, Балканський півострів.

3. Великі луки (місто), Говерла, Санаторій “карпати”, Перелесник, Петрів батіг (трава).


1689. У котрому рядку в правописі власних і загальних назв допущено помилку?

1. Середня азія, Чумацький шлях (сузір’я), академік, Буковина, Печерська Лавра.

2. Залізні Ворота, Майдан Незалежності, Асканія-Нова, вальс-бостон, Лісовик (міф.).

3. 8 Березня, Софійський собор, День незалежності України, Наддніпрянщина, Сірко (кличка).


1690. У котрому рядку в правописі власних і загальних назв допущено помилку?

1. Сиваш, Близький Схід, муза, Шевченкові поезії, чебрець (росл.).

2. Черемош, щука, Генерал-Лейтенант, Будинок Учителя, велика ведмедиця (сузір’я).

3. Сан-Франциско, благовіщення, нова Каховка (місто), чорнобиль (росл.), Біблія.


1691. У котрому рядку в правописі власних і загальних назв допущено помилку?

1. Свято перемоги, Національний Банк України, Середні віки, бровко (кличка), Апостол.

2. Лауреат державної премії, Клуб письменників, Великий віз (сузір’я), Грінченків словник, Сполучені штати Америки.

3. Франкфурт-на-Майні, Кабінет Міністрів України, Шевченківська премія, меценат.


1692. У котрому рядку в правописі власних і загальних назв допущено помилку?

1. Києво-Могилянська академія, резиденція, 1 Травня, Палац урочистих подій, Хотинський замок.

2. Слобожанщина, цейлонський чай, Вест-Індія, Стожари (сузір’я), Великі Луки.

3. Єрусалим, Гола пристань (місто), Новоград-волинський, Гетьманщина, Шах.


1693. У котрому рядку в правописі власних і загальних назв допущено помилку?

1. Божа Матір, Президент України, проспект Дружби народів, Черкащина, шевченківський стиль.

2. Санаторій “сонячне Закарпаття”, алея героїв, великий віз (сузір’я), чорнобиль (рослина).

3. Сухий Яр (село), Богоматір, фея, Прикарпаття, Тичинине слово.


1694. У котрому рядку в усіх назвах треба писати велику букву?

1. (С,с)вятий (П,п)онеділок,(З,з)елені (С,с)вята, (С,с)обор (С,с)вятого (П.п)етра, (Ш,ш)ерлок (Х,х)олмс (детектив), (К,к)орочун (коровай).

2. (В,в)енера (планета), (Ф,ф)енікс, (Ч,ч) ервона (Ш,ш)апочка (літературний герой), (Н,н)аціональна (Р,р)адіокомпанія ( У,у)країни.

3. (Д,д)ень (П,п)еремоги, (К,к)арпатська (У,у)країна, (Б,б)іловезька (П,п)уща, (Б,б)лизький (С,с)хід.


1695. У котрому рядку в правописі власних і загальних назв допущено помилку?

1. Зелені свята, доба Феодалізму, Парк Культури і відпочинку, Національна Гвардія України.

2. Києво-Могилянська Академія, Вищий Господарський Суд України, прокрустове ложе.

3. Голова Конституційного Суду України, член-кореспондент, Золота Орда, Демон.


1696. У котрому рядку немає помилок?

1. Двосерійний, культурноосвітній, червонобокий, оранжево-червоний, осв’яченя.

2. Двохярусний, чотиристопний, овочеконсервний, правозахистник, двомовний.

3. Двокімнатний, чорносмородинний, двомісячний, триденний, червоно-бурий.


1697. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. двохсот п’ятдесяти восьми, двохсот п’ятдесятьох вісьмох.

2. Д. двомстам п’ятдесятьом восьми, двомстам п’ятдесяти вісьми.

3. О. двомстами п’ятдесятьма вісьма, двомастами п’ятдесятьома вісьмома.

4. М. (на) двохстах п’ятидесяти вісьми, двохстах п’ятидесяти вісьмох.


1698. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. тристо шестидесяти двох, трьохсот шістдесятьох двох.

2. Д. трьомстам шестидесятьом двом, трьомстам шістдесятьом двом.

3. О. трьомастами шістдесятьма двома, трьомастами шістдесятьома двома.

4. М. (на)трьохстах шістдесятьох двох, трьохстах шестидесяти двох.


1699. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. чотирьохсот сімдесяти трьох, чотирьохсот семидесяти трьох.

2. Д. чотирьомстам сімдесятьом трьом, чотирьомстам семидесятьом трьом.

3. О. чотирьмастами сімдесятьма трьома, чотирмастами семидесятьма трьома.

4. М. (на) чотирьохстах сімдесятьох трьох, чотирьохстах сімдесяти трьох.


1700. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. п’ятсот вісімдесяти чотирьох, п’ятсот вісімдесятьох чотирьох.

2. Д. п’ятистам вісімдесяти чотирьом, п’ятьомстам вісімдесятьом чотирьом.

3. О. п’ятьмастами вісімдесятьма чотирма, п’ятьомастами вісімдесятьома чотирма.

4. М. (на) п’ятистах вісімдесятьох чотирьох, п’ятистах вісімдесяти чотирьох.


1701. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. п’ятсот вісімдесяти чотирьох, п’ятсот вісімдесятьох чотирьох.

2. Д. п’ятистам вісімдесяти чотирьом, п’ятьомстам вісімдесятьом чотирьом.

3. О. п’ятьмастами вісімдесятьма чотирма, п’ятьомастами вісімдесятьома чотирма.

4. М. (на) п’ятистах восьмидесятьох чотирьох, п’ятистах вісімдесяти чотирьох.


1702. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. чотирьохсот вісімдесяти п’яти, чотирьохсот вісімдесятьох п’ятьох.

2. Д. чотирьомстам вісімдесятьом п’ятьом, чотиристам вісімдесяти п’ятьом.

3. О. чотирмастами вісімдесятьма п’ятьма, чотирьомастами вісімдесятьома п’ятьома.

4. М. (на) чотирьохстах вісімдесяти п’яти, чотирьохстах вісімдесятьох п’ятьох.


1703. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. п’ятсот сімдесяти шести, п’ятсот семидесятьох шістьох.

2. Д. п’ятистам семидесятьом шістьом, п’ятистам сімдесяти шести.

3. О. п’ятьмастами сімдесятьома шістьома, п’ятьомастами сімдесятьма шістьма.

4. М. (на) п’ятистах сімдесяти шести, п’ятистах сімдесятьох шести.


1704. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. шестисот шістдесяти трьох, шістьохсот шістдесятьох трьох.

2. Д. шестистам шістдесятьом трьом, шістьомстам шістдесяти трьом.

3. О. шістьмастами шістдесятьома трьома, шестистами шістдесятьма трьома.

4. М. (на) шестистах шістдесятьох трьох, шестистах шістдесяти трьох.


1705. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. семисот сімдесяти чотирьох, семисот сімдесятьох чотирьох.

2. Д. семистам сімдесяти чотирьом, семистам сімдесятьом чотирьом.

3. О.сьомастами сімдесятьма чотирьма, сімомастами сімдесятьома чотирьма.

4. М. (на) на семистах семидесяти чотирьох, семистах семидесятьох чотирьох.


1706. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. восьмисот вісімдесяти восьми, вісьмисот вісімдесятьох вісьмох.

2. Д. восьмистам вісімдесятьом вісьмом, вісьмистам вісімдесяти восьми.

3. О. вісьмастами вісімдесятьма вісьмома, вісьмомастами вісімдесятьома вісьма.

4. М. (на) восьмистах вісімдесяти вісьмох, восьмистах вісімдесятьох восьми.


1707. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. вісьмисот двадцяти семи, вісьмисот двадцятьох сімох.

2. Д. вісьмистам двадцяти семи, вісьмистам двадцятьом сімом.

3. О. вісьмастами двадцятьма сьома, вісьмомастами двадцятьома сімома.

4. М. (на) вісьмистах двадцяти семи, вісьмистах двадцятьох сімох.


1708. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. восьмисот двадцяти двох, вісімсот двадцятьох двох.

2. Д. восьмистам двадцятьом двом, вісімстам двадцяти двом.

3. О. вісьмастами двадцятьма двома, вісьмомастами двадцятьома двома.

4. М. (на) вісімстах двадцяти двох, восьмистах двадцятьох двох.


1709. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. восьмисот двадцяти трьох, восьмисот двадцятьох трьох.

2. Д. восьмистам двадцяти трьом, восьмистам двадцятьом трьом.

3. О. вісьмастами двадцятьма трьома, вісьмомастами двадцятьома трьома.

4. М. (на) вісьмохстах двадцяти трьох, восьмистах двадцятьох трьох.


1710. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. вісьмисот двадцяти п’яти, вісьмисот двадцятьох п’ятьох.

2. Д. вісьмистам двадцяти п’яти, вісьмистам двадцятьом п’ятьом.

3. О. вісьмастами двадцятьма п’ятьма, вісьмомастами двадцятьома п’ятьома.

4. М. (на)вісьмистах двадцятьох п’ятьох, вісьмистах двадцяти п’яти.


1711. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. п’ятисот сорока шести, п’ятисот сорока шістьох.

2. Д. п’ятистам сорокам шести, п’ятистам сорокам шістьом.

3. О. п’ятьмастами сорока шістьма, п’ятьомастами сорока шістьома.

4. М. (на) п’ятистах сорока шести, п’ятистах сорока шістьох.


1712. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. п’ятисот п’ятидесяти шести, п’ятисот п’ятдесятьох шістьох.

2. Д. п’ятистам п’ятидесяти шести, п’ятистам п’ятдесятьом шістьом.

3. О. п’ятьмастами п’ятидесятьма шістьма, п’ятьомастами п’ятдесятьома шістьома.

4. М. (на) п’ятистах п’ятдесяти шести, п’ятистах п’ятдесятьох шістьох.


1713. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. п’ятисот п’ятдесяти шести, п’ятисот п’ятдесятьох шістьох.

2. Д. п’ятистам п’ятидесяти шести, п’ятистам п’ятдесятьом шістьом.

3. О. п’ятьмастами п’ятидесятьма шістьма, п’ятьомастами п’ятдесятьома шістьома.

4. М. (на) п’ятистах п’ятдесяти шести, п’ятистах п’ятдесятьох шістьох.


1714. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. семисот вісімдесяти двох, семисот вісімдесятьох двох.

2. Д. семистам восьмидесяти двом, семистам вісімдесяти двом.

3. О. семистами вісімдесятьма двома, сімомастами вісімдесятьома двома.

4. М. (на) семистах восьмидесяти двох, семистах вісімдесятьох двох.


1715. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. вісьмисот сімдесяти трьох, вісьмисот сімдесятьох трьох.

2. Д. вісьмистам сімдесяти трьом, вісьмистам сімдесятьом трьом.

3. О. вісьмастами сімдесятьма трьома, вісьмомастами сімдесятьома трьома.

4. М.(на) вісьмистах сімдесяти трьох, вісьмистах сімдесятьох трьох.


1716. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. дев’ятьохсот шістдесяти чотирьох, дев’ятьохсот шістдесятьох чотирьох.

2. Д. дев’ятьомстам шістдесяти чотирьом, дев’ятьомстам шістдесятьом чотирьом.

3. О. дев’ятьомастами шістдесятьма чотирма, дев’ятьмастами шістдесятьома чотирма.

4. М. (на) дев’ятьохстах шістдесяти чотирьох, дев’ятьохстах шістдесятьох чотирьох.


1717. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. ста п’ятидесяти п’яти, ста п’ятидесятьох п’ятьох.

2. Д .ста п’ятидесятьом п’ятьом, ста п’ятидесяти п’яти.

3. О. ста п’ятдесятьма п’ятьома, ста п’ятдесятьома п’ятьма.

4. М. (на) ста п’ятидесяти п’яти, ста п’ятидесятьох п’ятьох.


1718. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. двохсот сорока шести, двохсот сорока шістьох.

2. Д. двомста сорока шести, двомста сорока шістьом.

3. О. двомастами сорока шістьма, двомастами сорока шістьома.

4. М. (на) двохста сорока шести, двохста сорока шістьох.


1719. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. двохсот семидесяти шести, двохсот семидесятьох шістьох.

2. Д. двомстам семидесятьом шістьом, двомстам семидесяти шести.

3. О. двомастами сімдесятьма шістьма, двомастами сімдесятьома шістьома.

4. М.(на) двохстах семидесяти шести, двохстах семидесятьох шістьох.


1720. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. трьохсот тридцяти семи, трьохсот тридцятьох сімох.

2. Д. тримстам тридцяти семи, тристам тридцятьом сімом.

3. О. трьомастами тридцятьма сьома, трьомастами тридцятьома сімома.

4. М. (на) трьохстах тридцятьох сімох, трьохстах тридцяти семи.


1721. У котрому рядку обидві паралельні форми числівника є правильними?

1. Р. чотирьохсот двадцяти вісьми, чотирьохсот двадцятьох вісьмох.

2. Д. чотирьомстам двадцятьом вісьмом, чотиристам двадцяти восьми.

3. О. чотирмастами двадцятьма вісьма, чотиристами двадцятьома вісьмома.

4. М. (на ) чотирьохстах двадцятьох восьми, чотирьохстах двадцятьох вісьмох.


1722. У котрому реченні виділені слова написано правильно?

1. Хоч мороз припікає, зате комарів немає.

2. Не за те вовка б’ють, що він сірий, а за те, що вівцю з’їв.

Варіанти відповіді: 1.В обох реченнях виділені слова пишуться окремо. 2.У першому та другому: у першому зате є сполучником, і його можна замінити протиставними сполучниками але, однак. У другому за – прийменник, те – займенник. 3.У другому, тому що прийменниками із займенниками завжди пишуться окремо.


1723. У котрому рядку скрізь на місці скісної риски треба писати дефіс?

1. Вічно/зелений, напів/забутий, суспільно/господарський, кіловат/година, екс/чемпіон.

2. Темно/шкірий, соціально/активний, людино/день, радіо/фізика, грушо/подібний.

3. Льон/довгунець, серцево/легеневий, Івано/Франківськ, світло/рожевий, віце/президент.


1724. У котрому рядку скрізь на місці скісної риски треба писати дефіс?

1. Червоно/гарячий, перекоти/поле, мікро/аналіз, задньо/піднебінний, високо/ефективний.

2. Ячмінно/житній, генерал/майор, світло/рожевий, Новоград/Волинськ, науково/технічний.

3. Корабле/будівник, одно/денний, авіа/рейс, військово/полонений, народно/пісенний.


1725. У котрому рядку скрізь на місці скісної риски треба писати дефіс?

1. Південно/східний, суспільно/економічний, стоп/кран, військово/спортивний, яскраво/червоний.

2. Темно/шкірий, фото/майстерня, науково/технічний, високо/освічений, напів/одягнений.

3. Радіо/хімічний, псевдо/патріот, альфа/промені, давньо/грецький, соціально/активний.


1726. У котрому рядку скрізь на місці скісної риски треба писати дефіс?

1. Блідо/жовтий, серцево/легеневий, сніжно/білий, кіловат/година, науково/технічний.

2. Жовто/гарячий, радіо/нукліди, високо/авторитетний, світло/блакитний, соціально/свідомий.

3. Буряко/збиральний, військово/повітряний, зерно/очисний, темно/коричневий, водо/лікувальний.


1727. У котрому рядку скрізь на місці скісної риски треба писати дефіс?

1. Смугляво/лиций, діаметрально/протилежний, віце/консул, сніго/затримання, гамма/проміння.

2. Аграрно/промисловий, вакуум/насос, зроду/віку, губно/зубний, пів/Харкова.

3. Технік/механік, бал/маскарад, соціально/економічний, біло/червоний, дівич/вечір.


1728. У котрому рядку скрізь на місці скісної риски треба писати дефіс?

1. Кіловат/година, гамма/проміння, воєнно/політичний, телефон/автомат, криваво/червоний.

2. Лісо/комбінат, екс/прем’єр, вогне/гасник, блок/схема, високо/рентабельний.

3. М’ясо/молочний, синьо/зелений, гриб/паразит, сон/трава, північно/західний.


1729.У котрому рядку всі слова в позначеному рискою місці треба писати разом?

1. Член/кореспондент, міськ/виконком, темно/рудий, напів/овальний, навчально/виховний.

2. М’ясо/консервний, хитро/мудрий, ультра/звук, військово/зобов’язаний, теле/передача.

3. Хлібо/роб, вакуум/плюс, сіро/зелений, супер/модерний, високо/калорійний.


1730. У котрому рядку всі слова в позначеному рискою місці треба писати разом?

1. Напів/освітлений, червоно/барвний, сизо/крилий, давно/минулий, радіо/простір.

2. Солонувато/кислий, твердо/камінний, сама/самотою, соціал/демократ, екс/чемпіон.

3. Сан/інструктор, пів/альбома, загально/науковий, західно/європейський, двохсот/літній.


1731. У котрому рядку всі слова в позначеному рискою місці треба писати разом?

1. Машино/будівний, член/кореспондент, радіо/фізичний, біло/червоний, соціально/небезпечний.

2. Червоно/гарячий, легко/крилий, русо/чубий, західно/український, радіо/газета.

3. Історико/культурний, прямо/протилежний, теле/камера, м’ясо/молочний, експрес/газета.


1732. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Бесперестанку, воєнностратегічний, Верховна рада, денебудь, молочно-білий.

2. Із-за Дніпра, світло-блакитний, безсмертний, дев’ятиповерховий, стократ.

3. Суспільно корисний, попід віконню, дістав таки, Чумацький шлях (сузір’я), хто-небуть.


1733. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Шокотерапія, люби-мене (трава), важкохворий, Жовті Води (місто), військово-спортивний.

2. Компьютер, Жовті води (місто), генеральний Прокурор, бескарний, куди-небудь.

3. Молочнобілий, лікар-еколог, аби в кого, пів’яблука, екс-чемпіон.


1734. У котрому рядку правильно написано слова?

1. Ні в кому, ні до чого.

2. Нівкому, нідочого.

3. Ні-в-кому, ні-до-чого.


1735. У котрому рядку правильно написано слова?

1. Казна про що, казна-звідки.

2. Про казна-що, абизвідки.

3. Аби-звідки, депрощо.

1736. Чому подані прислівники треба писати через дефіс?

По-новому, по-моєму, по-іншому, по-українському, по-батьківському.

Варіанти відповіді: 1.Тому, що так обумовлено правилами українського правопису. 2.У питанні допущена помилка: ці слова з по треба писати окремо. 3.По з подібними словами завжди пишеться разом. 4.Тому, що подані прислівники утворені від прикметників і займенників за допомогою префікса по- та суфікса -ому (-ему, -єму).


1737. У котрому рядку прислівник написано правильно і чому?

1. По-українському.

2. По українському.

3. По-українськи.

4. По українськи.

Варіанти відповіді: 1.У другому та четвертому, тому що так передбачено правилами українського правопису. 2.Правильно написано в усіх рядках, тому що правопис залежить від того, з’явиться пауза після по при вимові чи ні. 3.У першому та третьому, тому що прислівники, утворені від прикметників за допомогою префікса по- і суфіксів -ому-, -и, пишуться через дефіс.


1738. У котрій колонці правильно написано слова з не і чому?

Недуга — не дуга

Немовля — не мовля

Невпинний — не впинний

Невгасимий — не вгасимий

Ненавидіти — не навидіти

Варіанти відповіді : 1.У лівій, тому що ці слова можна замінити іншими, їм подібними. 2.У правій, тому що правопис цих слів треба запам’ятати за словником. 3.У лівій, тому що без частки не ці слова не вживаються. 4.У правій, тому що частка не з цими словами завжди пишеться окремо.


1739. У котрому імені по батькові допущено помилку?

1.Сергійович. 2.Віталівна. 3.Андріївна. 4.Луківна. 5.Лукич.


1740. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. У не/вмілого руки болять (Нар. тв.).

2. Наліг туман на воду й береги, Густий і не/прозорий (М.Рильський).

3. Без хазяйки хата не/метена (Нар. тв.).


1741. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Був білий світ не/білий вже, а чорний (Л.Костенко).

2. Садок був не/величкий, але рясний (Б.Грінченко).

3. Не/поговоривши з головою, не/бери руками (Нар. тв.).


1742. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Правда і в морі не/втоне (Нар. тв.).

2. Хто не/робить, той не/помиляється (Нар. тв.).

3. Не/кожний веселий, хто співає (Нар. тв.).

1743. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Йонька не/зважив ні на що, робив своє (Г.Тютюнник).

2. Василина мовчала й думала. Її лице було не/веселе (І.Нечуй-Левицький).

3. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не/вмре, не/здобувши нового добра (Леся Українка).


1744. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Його помітили не/відразу (Є.Гуцало).

2. Не/довго думав, а добре сказав (Нар. тв.).

3. Не/ засохне, не/ зів’яне Чарівна слов’янська врода (В. Крищенко).


1745. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Мати з того часу почала сильно не/здужати (О.Довженко).

2. Ні, той крик був не/гусячий, а людський (М.Вінграновський).

3. О, не взискуй гіркого меду слави! Той мед не/добрий, від кусючих бджіл (Л.Костенко).


1746. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Василина ні до чого й не/доторкнулася (І.Нечуй-Левицький).

2. Хто грає так, ненавидіть не/може (Леся Українка).

3. О, не/треба оплесків, не/треба, ні! (Б.-І.Антонич).


1747. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. По боках у не/знайомих риб аж по п’ять рядів якихось прикрас (В.Іваненко).

2. Пройшла чутка, що сюди переселився з далеких країв не/знайомий нікому величезний гість (В.Іваненко).

3. А ось це явище досі ще не/розкрите (В.Мазенцев).


1748. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Шумить у долині одвіку не/кошена трава (М.Пригара).

2. За не/вміння деруть реміння (Нар. тв.).

3. Ми знайдемо в лузі не/бачені трави, Не/знанії квіти в полях (П.Воронько).


1749. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Щиглик не/зчувся, як настала зима (В.Іваненко).

2. Дід мовчить, не/наче не до нього говориться (І.Нечуй-Левицький).

3. Гурту і вовк не/страшний (Нар. тв.).


1750. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Де не/згода, там часто шкода (Нар. тв.).

2. Козак журби не/має (Нар. тв.).

3. Тут ще наїзниця скакала І військо не/мале вела (І.Котляревський).


1751. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Вже й Віталій, і Тоня не/зводять з судна очей (О.Гончар).

2. “Прийдете вдруге в такому вигляді – обіду не/дам” (О.Гончар).

3. Пішов батько навпростець – не/скоро вернеться (Нар. тв.).


1752. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Волом зайця не/доженеш (Нар. тв.).

2. Мова – не/полова (Нар. тв.).

3. Щастя розум одбирає, а не/щастя повертає (Нар. тв.).


1753. У котрому реченні частку не з наступними словами треба писати окремо?

1. Ми хочем бачить світ прозорим, а не/грубим (П.Тичина).

2. Письменний бачить поночі більше, як не/письменний удень (Нар. тв.)

3. Густенька каша, та не наша, а наш не/солоний куліш як хочеш, так і їж (Нар. тв.).


1754. Котре дієслово треба писати з не окремо?

1.Не/волити. 2.Не/покоїти. 3.Не/хтувати. 4.Не/зчутися. 5.Не/навидіти. 6.Не/покоїтися (хвилюватися). 7.Не/збагнути.


1755. У котрому рядку правильно написано слова?

1. Піввідра, півруки, півлимона, півдоби, півсклянки.

2.  Пів-відра, пів-руки, пів-лимона, пів-доби, пів-склянки.


1756. У котрому рядку правильно написано слова і чому?

1. По перше.

2. По-перше.

3. По, перше...

Варіанти відповіді: 1.У третьому, тому що при вимові чуємо вимушену паузу. 2.У першому, тому що прислівник утворений від прикметника числівникового походження з прийменником по. 3.У другому, тому що тільки в ньому прислівник, утворений від порядкового числівника з прийменником по,є одним словом.


1757. У котрій колонці правильно написано слова і чому?

Південь — пів день

Півсела — пів села.

Півгодини — пів години.

Варіанти відповіді: 1.У правій, тому що ці слова складаються з двох основ і правопис їх треба запам’ятати.2.У лівій, тому що загальні назви з пів- завжди пишуться разом. 3.У правій, тому що друга частина складного слова не є власною назвою.


1758. У котрому реченні на місці скісної риски треба писати дефіс?

1. Густий ліс вкривав гори по/над озером (І.Нечуй-Левицький).

2. Десь із/за гір, із/за лісів має зійти сповнений нічної величі місяць (І.Ле).

3. По/за хатою засівся густий вишняк (І.Нечуй-Левицький).

4. Дорога біжить по/між високих трав (Н.Рибак).


1759. У котрому реченні скісною рискою позначено написання разом?

1. Як/же будемо сидіти тута? (Леся Українка).

2. Як/би ти, сину, приніс води. (А.Головко).

3. Довго гуляли дівчата, довго гуляли хлопці, не/зважаючи на те, що другого дня треба було рано вставати (І. Нечуй-Левицький).

4. Що/б не сталося, ми не розлучимось (Леся Українка).


1760. У котрому реченні слова з не треба писати окремо?

1. Ох, серденько не/добреє чує, і день і ніченьку болить (Є. Гребінка).

2. Вчителька не/примітна стояла, зливаючись у темряві з не/великим, плетеним з лози тином (С.Скляренко).

3. Тільки не/веселі, а смутні думки обхопили материну голову (Панас Мирний).

4. Хлоп’я засвітило не/догарок свічки і в самій сорочині незабаром опинилося в хижці (О.Донченко).


1761. У котрому реченні скісною рискою позначено написання окремо?

1. Дарма/що їй треба, як от і влітку, чуть світ і на поле бігти (А.Головко).

2. Найбільше уникала батька, не/мов боялась його (М.Коцюбинський).

3. На гору доступитися нелегко, за/те з гори зручніше боронитись (Леся Українка).

4. І пісня буде славна, як/що знайдеш слова найкращі, найдзвінкіші (Р.Братунь).


1762. У котрому рядку ні з усіма прислівниками треба писати разом?

1. Ні/багато, ні/мало; ні/вдень, ні/вночі; ні/взад, ні/вперед.

2. Ні/де голки встромити; ні/добре, ні/погано.

3. Ні/спереду, ні/ззаду нема складу; ні/коли вгору глянути.

4. Ні/куди голову прихилити; ні/сюди, ні/туди.

5. Ні/як не можна; ні/куди не годиться; ні/де правди діти.


1763. У котрому рядку всі дієприслівники треба писати з не окремо?

1. Не/втямивши, не/навидячи, не/завбачивши, не/втримавшись.

2. Не/спілкуючись, не/здибавши, не/хтуючи, не/шануючи.

3. Не/збагнувши, не/вдягнувшись, не/втомившись, не/вмочивши.

4. Не/ запрігши, не/примітивши, не/притомніючи, не/змирившись.


1764. У котрому рядку слова написано правильно і чому?

1. Дуже недисциплінований. Надзвичайно необережний.

2. Дуже не дисциплінований. Надзвичайно не обережний.

Варіанти відповіді: 1.У другому, тому що це словосполучення. 2.У першому, тому що ці слова можна замінити іншими, близькими за значенням словами без частки не. 3.У першому, тому що при цих словах є допоміжні слова дуже і надзвичайно, що збільшують ступінь якості.


1765. У котрому рядку помилок немає?

1. На дворі знялася буря. Надворі сусідки сів лелека.

2. Сьогодні морозно надворі. На дворі складали будматеріал.


1766. Вигуки, що повторюються або вимовляються протяжно, пишуться...

1.Разом. 2.Окремо. 3.Все залежить від того, де знаходяться вигуки: на початку, всередині чи в кінці речення. 4.Через дефіс.


1767. Чому в поданому реченні частку не треба писати окремо?

Скільки це разів говорене, а не сказане до кінця...

Варіанти відповіді: 1. Тому, що ці слова можна замінити іншими, з близькими значеннями. 2. Тому, що тут при дієприкметникові є залежне слово. 3. Тому, що слово сказане вживається без частки не.


1768. Чому в поданих словах частку ні треба писати разом?

Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий.

Варіанти відповіді: 1.У питанні допущена помилка, адже частка ні з подібними словами завжди пишеться окремо. 2.Правопис слів треба запам’ятати за словником. 3.Тому, що частка ні входить до складу заперечних займенників, які завжди з нею пишуться разом.


1769. Укажіть речення, що містить частку, яку треба писати через дефіс.

1. Ми/ж/бо не знали, що тут гості, ми/б не зринали із високості (Леся Українка).

2. Та цитьте/ж/бо! – гукнув Андрій (М.Коцюбинський).

3. Того ж/таки вечора Андрій пішов на нічну зміну (М.Коцюбинський).

4. Більше половини робітників тої/таки неділі громадою виступили з Борислава (І.Франко).


1770. У котрому реченні є складний прийменник, який треба писати разом?

1. Три явори з/попід грому нахилились низько (А. Малишко).

2. По/середині ярмарку народ тече, як в берегах річка (М. Коцюбинський).

3. Шепоче вітер по/між віт (В.Сосюра).


1771. У котрому рядку скрізь на місці скісної риски треба писати дефіс?

1. Легко/крилий, міні/спідниця, кам’яно/вугільний, темно/зелений, ново/грецький.

2. Рожево/золотий, член/кореспондент, воєнно/стратегічний, лікар/еколог, блок/система.

3. Біо/станція, суспільно/історичний, фото/майстерня, тепло/прийнятий, псевдо/вчення.


1772. У котрому рядку правильно написано слова і чому?

1. А скільки ж то...

2. А скільки ж-то...

3. А скількиж -то...

Варіанти відповіді: 1.У другому, тому що в такому розташуванні частки пишуться через дефіс. 2.У третьому, тому що частка ж , що стоїть після слова перед іншою часткою, пишеться зі словом разом. 3.У першому, тому що між часткою і словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка. 4.В усіх трьох.


1773. У котрому рядку всі дієприкметники треба писати з не разом?

1. Не/политі квіти, не/стримані почуття, не/вгамовні діти.

2. Жито не/скошене, не/розталий сніг, не/переможений боєць.

3. Не/відредагований учнем твір, не/вибране поле картоплі.

4. Не/підготовлений, але вдалий виступ, ніким не/знайдений предмет.


1774. Котре слово написано правильно і чому?

1.Несказавши. 2.Не сказавши. 3.Не-сказавши.

Варіанти відповіді: 1.Перше, тому що тут не виступає в ролі префікса, вказуючи одноразово на невиконану дію. 2.Третє, тому що правопис подібних слів треба запам’ятати за словником. 3.Усі три слова написані правильно. 4.Друге, тому що частка не з дієприслівниками пишеться здебільшого окремо.


1775. У котрому реченні виділені слова написано правильно і чому?

1.Не политі вчасно квіти зів’яли. 2.Неполиті вчасно квіти зів’яли.

Варіанти відповіді: 1.У першому, тому що це словосполучення.

2.У другому, тому що подане слово без не не вживається. 3.У першому, тому що дієприкметник має при собі пояснювальне слово.


1776. У котрому рядку правильно написано слова і чому?

1.Нержавіюча сталь. Нез’ясовані питання.

2.Не ржавіюча сталь. Не з’ясовані питання.

Варіанти відповіді: 1.У другому, тому що це словосполучення. 2.У першому, тому що подане слово без не не вживається. 3.У першому, тому що подані дієприкметники не мають при собі пояснювальних слів і вживаються в ролі означення.


1777. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Казна-хто, десь-інде, мовбито, будь-що-будь, всього-на-всього, коли б то.

2. Казна від чого, іди-но, дарма що, все-таки, десь-не-десь, віч-на-віч.

3. Тет-а-тет, раз за разом, не сьогодні-завтра, по-перше, вочевидь, будь-хто.


1778. У котрій колонці правильно написано слова і чому?

Не дорід — недорід.

Не долік — недолік.

Не дорослий — недорослий.

Не додержаний — недодержаний.

Не дочутий — недочутий.

Варіанти відповіді: 1.У лівій, тому що частка не з цими словами завжди пишеться окремо. 2.У лівій, тому що така норма передбачена правилами українського правопису. 3.У правій, тому що частка не у складі префікса недо ( не + до) зі значенням неповноти пишеться разом. 4.У правій, тому що без частки не ці слова не вживаються.


1779. У котрому реченні виділені слова написано правильно?

1. Саня теж мовчить, перегортає якусь книжку.

2. Нічого нового він не сказав – говорив те ж, що й інші очевидці.

Варіанти відповіді: 1.У другому. 2.У першому. 3.У першому та другому: у першому – прислівник, у другому – займенник з часткою. 4.В обох реченнях виділені слова треба писати окремо.


1780. Котре з поданих дієслів треба писати з не разом?

1.Не/гальмувати. 2.Не/зустрітися. 3.Не/сподіватися. 4.Не/перечити. 5.Не/притомніти. 6.Не/вписуватися. 7. Не сподіватися.


1781. Котрий з поданих займенників треба писати через дефіс?

1.Ні/хто. 2.Ні/що. 3.Хто/сь. 4.Хто/небудь. 5.Аби/що. 6.Де/який. 7.Де/хто.

1782. Котрий з поданих займенників треба писати разом?

1.Хто/небудь. 2.Ні/який. 3.Казна/що. 4.Будь/який. 5.Хтозна/який.


1783. Частки би (б), же (ж), то, що з повнозначними словами пишуться...

Варіанти відповіді: 1.Разом. 2.Через дефіс. 3.Окремо. 4.У простому реченні – окремо, у складному – разом.


1784. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати разом?

1. Не/навидіти, не/покоїтися (турбуватися), не/волити, не/добачати, не/дочувати.

2. Не/тремтіти, не/досипати, не/зітхати, не/здійснити, не/притомніти.

3. Не/покоїти, не/вгавати, не/зчутися, не/минати, не/сказати.


1785. У котрому рядку правильно написано слова?

1. На півзабутий.

2. На пів забутий.

3. Напівзабутий.


1786. У котрому рядку правильно написано слова і чому?

1. Не озорий.

2. Неозорий.

Варіанти відповіді: 1.У першому, тому що частка не підкреслює обширність. 2.В обох, тому що все залежить від смислу, який вкладається в речення. 3.У першому, тому що без не слово вживається. 4.У другому, тому що без не слово не вживається.


1787. У котрому рядку правильно написано слова і чому?

1. Все ж бо...

2. Всежбо...

3. Всеж бо...

Варіанти відповіді: 1.У першому, тому що коли перед бо, но, то, от, таки стоять інші частки, то вони пишуться окремо. 2.У другому, тому що в подібних випадках частки завжди пишуться разом. 3.У третьому, тому що частка бо завжди пишеться окремо. 4.В усіх трьох: у першому – на початку речення; у другому – у середині; у третьому – у кінці речення.


1788. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/спокійний день, не/долітаючи, не/подалік села, не/бачив, не/вдача.

2. Нікому не/зрозуміла посмішка, не/турбувати, не/второпавши, не/вчора зустріти, не/вітаючись.

3. Не/помітно з’явитись, не/рухаючись, не/квапливо, не/добачаючи, не/вдовзі.


1789.У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс?

1. Мікро/елемент, лікар/еколог, розрив/трава, трудо/день, норд/ост, південно/західний.

2. Жовто/зелений, гіркувато/солоний, любо/дорого, людино/день, хліб/сіль, хоч/не/хоч.

3. Мати/й/мачуха (росл.), прем’єр/міністр, купівля/продаж, сама/самотою, одна/однісінька, зроду/віку.

1790. У котрому рядку всі слова треба писати окремо?

1. Якби/ж/то, все/ж/таки, суспільно/корисний, хімічно/активний, красуня/дівчина.

2. Норд/ост, Сапун/гора, гав/гав, одним/одна, кінець/кінцем, контр/адмірал.

3. Радіо/лабораторія, міні/футбол, мов/би/то, коли/б, сказав/таки, так/то.


1791. Котрі з поданих слів треба писати разом?

1.Авіа/база. 2.Лікар/терапевт. 3.Кінно/спортивний. 4.Біло/зелений. 5.Копіювально/розмножувальний. 6.Тонно/кілометр. 7.Ампер/метр. 8.Як/небудь. 9.Науково/виробничий. 10.Стоп/сигнал. 11.Циклічно/збалансований. 12.Людино/день. 13.Льоно/збирання. 14.До/речі.15.Суспільно/корисний.


1792. У котрому рядку всі слова треба писати разом?

1. Техно/поліс, лісо/смуга, прибутково/видатковий, інфра/структура, чар/зілля, плато/спроможний.

2. Авіа/десант, відео/камера, ресурсо/збереження, зовнішньо/економічний, високо/поважний, євро/валюта.

3. Товарно/грошовий, контр/атака, екс/чемпіон, борт/провідник, стоп/кадр, водо/постачання.


1793. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Абищо, абияк, ані-ні, деколи, дещо, щосили, щодоби.

2. Аби що, аби як, ані ні, де коли, де що, що доби, що сили.


1794. У котрому рядку всі слова у позначеному рискою місці треба писати разом?

1. Кіно/сценарій, метео/станція, двох/ярусний, авто/пілот, фото/робот.

2. Авіа/пошта, мікро/світ, теле/журналіст, авто/страда, військово/полонений.

3. Військово/морський, водо/очисний, біло/рожевий, діаметрально/протилежний, гідро/енергетика.


1795. У котрому рядку всі слова у позначеному рискою місці треба писати разом?

1. Віце/адмірал, біло/зубий, казна/який, молочно/білий, кіловат/година.

2. Хліб/сіль, складно/підрядний, теле/новини, народно/визвольний.

3. Інфра/структура, книго/сховище, багато/мільйонний, кіно/журнал, давньо/руський.


1796. У котрому рядку всі слова у позначеному рискою місці треба писати разом?

1. Нé/жить, не/аби/який, не/мов/би, не/вблаганний, не/года.

2. Не/краще, не/раз, ні/разу, поки/що, мабуть/таки.

3. То/ж, ад/же, а/ніж, а/як/же, не/мов/би.


1797. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Деінде, півхліба, цв’ях, життя, спитати.

2. До пуття, посвята, обличчя, тому-то, дзюрчати.

3. Дзвякати, дзьоб, дзиґа, пробудження, розхитувати.


1798. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Нью-йоркський, одним-один, отож то, схрестити, перстні.

2. Пестливий, слухай-но, плетиво, на ходу, приглушений.

3. Прикрісний, примерзлий, приниження, прокрустове ложе, пшоно.


1799. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Стажер, тільки що, все-таки, що ж до, без угаву.

2. Супер-модний, так-то, тільки-но, надиво, улесливий.

3. Хіба що, безперестанку, хто-небудь, чемодан, Чілі.


1800. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Уголос, хтозна-що, шелестнути, шепіт, шістнадцять.

2. Назло, який-бо ти, вряди-годи, досхочу, суспільно корисний.

3. Тьмяний, бриньчати, вощаний, Велика Ведмедиця, зозла.


1801. У котрому рядку всі слова треба писати разом?

1. Не/здужати (хворіти), не/покоїтися (турбуватися), то/б/то, буцім/то, мов/би/то.

2. Не/наче/б/то, що/дня, як/най/кращий, як/що, за/дарма, по/за/торік.

3. Те/ж, або/ж, адже/ж, але/ж, коли/б.


1802. У котрому рядку всі слова треба писати разом?

1. Хоч/би, хоча/б, тому/то, тим/то, ні/один.

2. Ні/з/ким, небудь/з/ким, казна/хто, аби/як, тільки/но.

3. Не/наче/б/то, ні/який, що/разу, не/нависть, не/хтувати.


1803. У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс?

1. Не/дорого, не/легко, для/того/щоб, через/те/що, по/між.

2. Будь/де, невідь/звідки, хто/небудь, що/дня, пліч/о/пліч.

3. Де/не/де, по/нашому, з/над, соціально/політичний, хата/читальня.


1804. У котрому рядку всі прислівники треба писати разом?

1. Сам/один, видимо/не/видимо, мало/по/малу, тишком/нишком, не/сьогодні/завтра.

2. З/ранку/до/вечора, не/до/речі, на/гора, на/смерть, в/плач.

3. На/верх, в/останнє, за/північ, що/миті, на/голо.


1805. У котрому реченні виділені слова пишуться разом?

1. Краньцовська говорила без/перестанку (Лесь Мартович).

2. Віз покотився в/слід за іншими (Г. Хоткевич).

3. Дим ішов просто в/гору до самих хмар (І. Нечуй-Левицький).

4. Ті, що спізнилися до/початку і чекали без місця за дверима в коридорі, потислися й собі досередини (Ю. Смолич).

5. Налетять горобці та й.. у/гору шугнуть (Марко Вовчок).


1806. У котрому реченні виділені слова пишуться разом?

1. Вітер вив.. і, змітаючи цілі кучугури снігу, підіймав їх до/гори

(М. Коцюбинський).

2. Він кидав їй на/верх порожні мішки або щось наказував різким скрипучим голосом (М. Коцюбинський).

3. Підкидав [легінь] топірчик високо в/верх і ловив (Г. Хоткевич).

4. Кожен у пам’яті на/самоті перебирав усе бачене сьогодні та чуте (А.Головко).

5. На селі весілля, Пісня в/вись зліта (І. Бойко).


1807. У котрому реченні виділені слова пишуться разом?

1. І прикро, як у/раз зі мною Стають, немовби теж до бою, А справді для пихи своєї З порожнім серцем фарисеї (М. Вороний).

2. Іти хіба до вас в найми? Чи до/ладу буде? (Т.Шевченко).

3. Різнокольорові ліхтарики з’єдналися до/купи, утворивши ніби повітряний ярус вогняних кавунів і динь (О. Досвітній).

4. Дівчата кинули парубків, збились у/купу (М. Коцюбинський).

5. Чи є що краще, лучче в світі, Як у/купі жити, З братом добрим добро певне Познать, не ділити? (Т. Шевченко).


1808. У котрому реченні виділені слова пишуться разом?

1. Старий присувається до вікна, зазира в/середину й бачить: у хаті за столом сидять гості (М. Коцюбинський).

2. Гриць провів нас аж до якогось порожнього вагона й допоміг вилізти у/середину (О. Досвітній).

3. Люблю я темну ніч і золоті зірки, Що грають у просторі І дивляться з/гори на соннії садки (М. Рильський).

4. З/верху сонце так і сипле теплим промінням у темну гущавину (Марко Вовчок).

5. Видобувшись на кручу, хлопець на/мить застиг приголомшений. Що тут коїлося, що творилося! Гам, лемент, гаряча, пекельна тиснява... (О.Гончар).


1809. У котрому реченні виділені слова пишуться разом?

1. Блискавки різали сутінь, гроза вирувала, з/висока спускаючи на землю довгі смуги дощу (М. Олійник).

2. В/низу, під скелею, було зовсім тихо, невітряно (О. Гончар).

3. Ялинка затремтіла від/низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха..(М.Коцюбинський).

4. Сонце вже піднялось геть-то, так дим у/низу поміж деревом синій, а вгорі наче золотий серпанок (П. Куліш).

5.Юність проходить із піснею в/ногу (П.Воронько).


1810. У котрому реченні виділені слова пишуться разом?

1. По/дворі росли подекуди урозкидь старі акації (І.Нечуй-Левицький).

2. Сьорбайте, хлопці, юшку, а риба на/споді (Нар.тв.).

3. Він завше лаяв інородців, але на/роздріб, а йому дуже хотілося лаяти їх оптом (В.Самійленко).

4. Олянка на яблуні була в цей час.. На Серьожчин крик.. стала похапливо злазити на/низ (А.Головко).

5. За/мить вона знову появилася і, близько підійшовши до нас, почала приглядатися

1811. У котрому рядку всі слова треба писати разом?

1. Науково/технічний, вело/трек, лісо/степ, тепло/воз.

2. Пів/коло, теле/грама, генерал/лейтенант, двадцяти/річний.

3. Термо/стат, мікро/скоп, мед/інститут, коно/в’язь.


1812. У котрому рядку сполучники написано правильно?

1. Такщо, томущо, тай, черезтещо.

2. Так що, тому що, та й, через те що.

3. Так-що, тому-що, та-й, через-те-що.


1813. Котре з написань є правильним і чому?

1.Полумисок. 2.Полу-мисок. 3.Полу мисок.

Варіанти відповіді: 1.Третє, тому що слова з полу- означають половину предметів, використаних у даний час. 2.Друге, тому що слова з полу- завжди пишуться через дефіс. 3.Усі три. 4.Перше, тому що слова з полу- завжди пишуться разом.


1814. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Чотирнадцять, сиваський, обласний, пригнічений, сізіфова праця.

2. Шепіт, балхашський, зап’ясний, пред’явник, конферансьє.

3. Присвячено, парижський, проїздний, не можна.


1815. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Десь-не-десь. 2.Будь що будь. 3.Нянчити. 4.Священик. 5.Тоньший. 6.Вміру. 7.Вногу. 8.Вмить. 9.Джігіт. 10.Б’юст. 11.Довподоби. 12.Пражський. 13.Нето. 14.Безупину. 15.Деінде.


1816. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Тюрський. 2.Наїзник. 3.Одесчина. 4.Безугаву. 5.Поїзджу. 6.Сам-на-сам. 7.Тоньший. 8.Зформувати. 9.Аби-який. 10.Дарма що. 11.Б’юджет. 12.Різбяр.13.До речі. 14.Чікаго. 15.Статтей.


1817. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Статтею. 2.Присв’ята. 3.Все-таки. 4.Кювет. 5.Абикуди. 6.Багатство. 7.Жюрі. 8.Священник. 9.До крихти. 10.Зломаний. 11.Кінчик. 12.Покищо. 13.До пізна. 14.Раз у раз. 15.Вміру.


1818. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Б’юджет. 2.Павільон. 3.Б’юро. 4.Ненчин. 5.Дьохтю. 6.Кіхті. 7.Зкинути. 8.Експеримент. 9.Фін.10.Мовно-літературний. 11.Шаленний. 12.Тона. 13.Розброїти. 14.Вячеслав. 15.Ближший.


1819. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Б’юро. 2.Компаньон. 3.Мільярд. 4.Голандський. 5.Ньютон. 6.Зпаплюжити. 7.Рибальці. 8.Пражзький. 9.Блищий. 10.Грамм. 11.Руссо. 12.Інєкція. 13.Духм’яний. 14.Мати й мачуха (росл.). 15.Грав’юра.


1820. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Гіп’юр. 2.П’юпітр. 3.Начеб. 4.Норд-вест. 5.Терасса. 6.Вужчий. 7.Нищий. 8.Де-не-де. 9.Мариво. 10.Пристрастний. 11.Голандець. 12.Безугаву. 13.Ф’юзеляж. 14.Абихто. 15.Зпідлоба.

1821. Котрі з поданих слів написані правильно?

1.Ясно-окий. 2.Сам-на-сам. 3.Міжярусний. 4.З’економити. 5.Шоссе.

6.З-під. 7.Журі. 8.К’ювет. 9.Кінець-кінцем. 10.Допобачення. 11.Вногу. 12.Казіно. 13.Все ж таки. 14.Різьб’яр. 15.Аби-хто.


1822. У котрому рядку всі слова треба писати разом?

1. Казна/що, казна/який, аби/з/ким, хто/небудь, ні/який.

2. Аби/хто, на/тще/серце, де/хто, в/різно/біч, ні/хто.

3. Що/небудь, аби/що, скільки/небудь, будь/хто, ні/з/чим.


1823. У котрому рядку всі слова написано правильно?

1. Джемпер, лейпцизький, швидкісний, представляти, авгієві стайні.

2. Смушевий, гаагський, хваснути, прив’ялий, цвях.

3. Вечеря, запоріжський, студенство, розхитувати, ньюанс.


1824. У котрому рядку всі іменники з не треба писати окремо?

1. Не/срібло, не/рука, не/хмара, а туман, не/книжка.

2. Не/года, не/вільник, не/віра, не/ласка, не/нависть.

3. Не/напад, не/мовля, не/золото, не/міч, не/обачність.

4. Не/тактовність, не/зграба, не/здара, не/зрілість, не/змірність.


1825. Котре з написань є правильним і чому?

1.Півострів. 2.Пів-острів. 3.Пів острів.

Варіанти відповіді: 1.В усіх трьох, бо все залежить від того, в якій частині речення знаходиться дане написання. 2.Перше, тому що пів- з іменниками, які є загальними назвами, пишеться разом. 3. Третє, тому що це слова-винятки і їх правопис треба запам’ятати за словником.


1826. У котрому рядку всі слова треба писати разом?

1. Кіно/фільм, космо/дром, три/чотири, гідро/електростанція.

2. Стерео/система, вело/сипед, пів/Європи, верто/літ.

3. Червоно/гарячий, кисло/солодкий, червоно/зелено/синій.

4. Стрім/голов, мимо/хідь, повсяк/час, ліво/руч.


1827. У котрому рядку всі слова треба писати разом?

1. Екс/чемпіон, пройди/світ, сіро/зем, двохсот/річчя.

2. Космо/дром, псевдо/нім, великий/превеликий, сто/річчя.

3. Легко/атлет, теле/передача, гідро/електростанція, фото/апарат.

4. Авто/мото/гурток, міні/футбол, свят/вечір, максі/спідниця.


1828. У котрому рядку всі слова треба писати через дефіс?

1. Будь/що/будь, віч/на/віч, вряди/годи, по/німецьки, пліч/о/пліч.

2. Ось/ось, давним/давно, на віки/вічні, волею/неволею, всього/на/всього.

3. Слово/в/слово, з/давніх/давен, за/пані/брата, хоч/не/хоч, за/одно.


1829. У котрому рядку всі слова треба писати окремо?

1. В/цілому, по/малу, десь/колись, де/інде, десь/інде.

2. До/ранку, до/відома, на/жаль, на/ добраніч, до/вподоби.

3. Як/не/як, вряди/годи, по/троє, від/нині, на/поруки.


1830. У котрому реченні виділені слова написано правильно і чому?

1.Зверху цього не видно. 2.З верху гори видно далеко.

Варіанти відповіді: 1.У першому. 2.У другому. 3.Неправильно написані слова в обох реченнях. 4.У першому та другому, тому що в першому реченні виділене слово є прислівником, а в другому – сполученням іменника з прийменником.


1831. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/скінченна дорога, не/зазнавши, не/зміг, не/бачена краса, не/читаючи.

2. Не/засвоєне учнем правило, не/присідаючи, не/жалкуючи, не/від нас, не/прийшов.

3. Не/розвішена своєчасно білизна, не/замкнені двері, не/кваплячись, не/добачаючи, не/далека дорога.


1832. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Ніким не/промовлене слово, не/стихаючий вітер, не/слухняне дівчисько, не/випробувавши, не/доспівавши.

2. Не/спокійна молодість, ні в чому не/підтверджений факт, не/вітаючись, не/абиякий, не/зробивши.

3. Не/дбаючи, довго не/стихаючий дзвінок, не/привітавшись, не/розуміючи, ще не/засіяні поля.


1833. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/втрачаючи надії; йому бракує не/вміння виконати цю роботу, а бажання; не/страшно морозу; не/помітивши товариша; не/відвідує заняття.

2. Не/добре слово, не/торкаючись, не/дбаючи, не/має дощу, не/гайно.

3. Не/продумана відповідь, не/змовчати, не/дійшовши, не/ясний день, не/далека дорога.


1834. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/заперечний доказ, не/пам’ятаючи, не/вдовзі, не/очікуючи, не/правда.

2. Не/заперечуючи, не/відомі рослини, не/мандрували, не/впинно, не/відкладні справи.

3. Не/цінуючи дружбу, не/може не/бачити, праця не/закінчена, не/поспішаючи, твір не/ написано.


1835. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/дописаний твір, не/долетівши, не/цінуючи, не/байдужий до птахів, не/стерпні умови.

2. Ні до кого не/спрямований виступ, не/тримаючи, не/потребувати пояснень, повністю не/досліджена культура слов’янства, не/зустрівши.

3. Не/повторні простори, не/змовчати, не/сміливе світло осені, не/спостерігати, не/обхідна допомога.


1836. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/дійшовши, не/від нас, ніде не/куплене, не/пропускаючи, ще не/усвідомлене.

2. Не/спокійний день, не/долітаючи, не/полохане життя птахів, не/обжитий острів, не/руйнуючи.

3. Не/знаходячи, не/довга розмова, не/обмежуючи часом, не/далека дорога, не/привітавшись.


1837. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/знаходячи порятунку, не/ймовірно, не/відпустити, не/зрозуміле хвилювання, не/досяг мети.

2. Не/повторний час, не/дорожив дружбою, не/вдаючись, не/легка розмова, не/помітивши.

3. Не/отруєне нічим повітря, не/підганяючи, не/ризикуючи; не/вигадані, а справжні; нічим не/злякані птахи.


1838. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/квапливий політ, не/лякливість, знати не/гірше, не/догадуючись, не/зрівнянна планета.

2. Нічим не/заплямована репутація, не/роздумуючи, не/приховуючи чекання, ніколи не/станеться, не/так далеко.

3. Не/привабливо, не/потураючи, не/квапливо, не/сподіваючись, не/міг повернутися.


1839. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/дослухаючись, не/можна сказати, не/такий вигляд, не/раз зачаровувався краєвидом,

зроблено не/своїми руками.

2. Не/привітний, не/приховуючи, не/часто, не/усвідомлюючи, не/стерпно.

3. Не/приємна розмова, не/покоїтись, не/могла осягнути, не/земна краса, не/помітивши.


1840. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/сподівані відтінки, не/видно, не/дозволивши, повернутись із не/буття, не/довиконав.

2. Зовсім не/дикі місця, не/подалік, не/долітаючи, не/полохане життя птахів, не/спокійна річка.

3. Не/помічаючи, людина не/має ціни, давно не/бачені вулиці, не/зустрів друга, ще не/стара жінка.


1841. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/відразу зрозумів, не/чутна розмова, не/легка доля, не/відбулися збори, не/повторюваний сон.

2. Ніким не/займане каміння, не/переписана вчасно робота, не/дочекавшись, не/звертаючи уваги, не/пригадалося.

3. Не/звідані краї, не/до/вподоби, не/самовитий, не/докритий, не/знайомий супутник.


1842. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/голосно розмовляти, не/знаходячи слів, не/квапливо підійти, не/довіряючи, не/спокійно на душі.

2. Не/зазнавши лиха, не/мудра справа, ще не/розвиднілося, не/меркнучі заграви, не/звичайний день.

3. Не/поспішаючи, не/знайомі зовсім люди, ще не/зорана земля, не/тримаючись на воді, ніким не/захищені птахи.

1843. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1. Не/знаходячи слів, не/треба цього робити, не/сьогодні, не/впізнаючи, нікому не/зрозуміла посмішка.

2. Не/мудра справа, не/голосно розмовляти, не/бажаючи зустрітися, не/звичайний день.

3. Не/спокійний погляд, не/года, ще не/смерклося, не/квапливо підійти, не/одмінно приїхати.


1844. У котрому рядку всі слова з часткою не треба писати окремо?

1.Як не/сварилася, не/лаялась, не/билася Оришка, а не/зробила з дочки працьовитої кріпачки (Панас Мирний).

2. Левові прочулося, що то новий цар уже близько, як не/злякається, та в ноги!.. Дер, дер, далі втомився, став та й озирнувся (І. Франко).

3. Еней од радості не/стямивсь, Що Турн виходить битись з ним

(І. Котляревський).

4. Рябку й не/сниться, не/верзеться.. Що вовк ягнят, а тхір курчаток убирає (П. Гулак-Артемовський).


1845. У котрому реченні виділену частку не пишемо окремо?

1 Дивуюсь: і чого про їх така ходить не/слава, що це непевні люди (С.Васильченко).

2. Правда, й Кирило Тур був у Січі не/останній, був козак-душа...(П.Куліш).

3. Чуються не/впевнені голоси старовірів (О.Довженко).

4. Не/однакову вдачу Мали (брати) (М.Коцюбинський).


1846. У котрому реченні виділену частку не пишемо окремо?

1. Попіл вітром рознесло, Билини навіть не/осталось (Т.Шевченко).

2. Розгнівався пан на такий не/вчасний жарт (І.Франко).

3. От простий, не/вчений чоловік, з доморощеним розумом, а як він мудрує! (М.Коцюбинський).

4. Це були не звичайні збори...Не/обирали голови й секретаря, не писали протоколів (О.Гончар).


1847. У котрому реченні виділену частку не пишемо окремо?

1. Він лежав не/роздягнений на ліжкові (І. Микитенко).

2. Я мушу взяти всю школу під захист від її не/розумного впливу (О.Довженко).

3. Не/спокійні, сумні ходили брати всі (Марко Вовчок).

4. Вже й Віталій, і Тоня не/ зводять з судна очей (О.Гончар).


1848. Чому поданий прикметник треба писати через дефіс?

Мовно-літературний (гурток).

Варіанти відповіді: 1.У питанні допущена помилка: це слово треба писати разом. 2.Тому, що ці слова означають поєднання в одному двох значень.3.Тому, що складний прикметник утворений складанням основ незалежних одне від одного слів і між ними можна поставити сполучник і.


1849. Чому в поданому реченні частку не треба писати окремо?

Коли життя ти не учасник, а тільки свідок...

Варіанти відповіді: 1.Тому, що правопис цих слів з часткою не треба запам’ятати або перевірити за словником. 2.Тому, що частка не пишеться окремо від іменників, прикметників, прислівників при протиставленні. 3.Тому, що без частки не це слово вживається. 4.Тому, що в реченні є заперечення.


1850. Чому в реченні “Красується і сьогодні Дніпро-ріка” Дніпро-ріка написане через дефіс?

Варіанти відповіді: 1.Тому, що прикладкою виступає родова назва. 2. Тому, що прикладкою є власна назва, що стоїть перед підпорядковуючим іменником. 3.Тому, що між цими словами можна поставити дієслово-зв’язку є.


1851. Котрі з поданих слів треба писати через дефіс?

1.Козир/дівка. 2.Перекоти/поле. 3.Люби/мене (росл.). 4.Ломи/камінь. 5.Купівля/продаж. 6.Напів/сон.7.Вело/спорт. 8.Мікро/елемент. 9.Супер/мен. 10.Авто/навантажувач. 11.Буркун/зілля. 12.Всюди/хід. 13.Жовто/гарячий.14.Кілька/разовий. 15.Ім’я і по/батькові.


1852. У котрому рядку всі слова треба писати окремо?

1.Штаб/квартира, теле/центр, абсолютно/прозорий, в/міру, в/ногу, кіно/зйомка.

2. Сам/на/сам, рік/у/рік, до/побачення, на/добраніч, кінець/кінцем, без/упину.

3. Дарма/що, суспільно/корисний, хімічно/стійкий, діаметрально/протилежний, до/вподоби, на/мить.


1853. Котрі з поданих слів треба писати разом?

1.Праце/здатний. 2.Івано/франківець. 3.Синьо/жовтий. 4.Військово/полонений 5.Міні/футбол. 6.Суспільно/корисний. 7.Суспільно/необхідний. 8.Суспільно/політичний. 9.Сам/на/сам. 10.Мікро/світ. 11.В/міру. 12.Томат/паста. 13.Казна/хто. 14.Екс/чемпіон. 15.Сон/трава.


1854. Чому в поданому реченні частку не з дієприкметником треба писати окремо?

[Поет] мав талант до віршів не позичений, а власний.

Варіанти відповіді: 1.Правопис подібних слів треба запам’ятати за словником, тому що це слова-винятки. 2.Не з дієприкметником треба писати разом, тому що дієприкметник означає дію, яка ще не виконана. 3.Тому що в реченні є протиставлення, яке передається за допомогою сполучника а .


1855. Котре з поданих словосполучень написано правильно і чому? 1.Незакінчена картина. 2.Не закінчена картина.

Варіанти відповіді: 1.Перше, тому що не з дієприкметниками пишеться разом, якщо дієприкметники виступають у ролі одиничних означень і не мають при собі залежних слів та протиставного сполучника.2.Правильно написані обидва словосполучення , тому що не з дієприкметниками пишеться окремо, якщо при ньому є залежне пояснювальне слово. 3.Друге, тому що не з дієприкметниками пишеться окремо, якщо при ньому є залежне пояснювальне слово.


1856. Якщо частка таки відокремлена від слова часткою ж або стоїть перед словом, до якого відноситься, то її слід писати.

Варіанти відповіді: 1.Через дефіс. 2.Окремо. 3.Разом. 4.Усе залежить від того, у якому місці в реченні знаходиться частка.


1857. У котрому рядку всі слова треба писати разом?

1. Легко/крилий, високо/авторитетний, смугляво/лиций, темно/шкірий, вісімнадцяти/градусний.

2. Біло/сніжний, напів/провідник, сизо/крилий, свіжо/скошений, напів/забутий.

3. Екс/чемпіон, суспільно/політичний, лісо/комбінат, чар/зілля, сан/інструктор.


1858. Якщо частки би (б), же (ж), то, що входять до складу сполучників, то вони пишуться...

Варіанти відповіді: 1.Окремо. 2.Разом. 3.Через дефіс. 4.Все залежить від того, де вживаються наведені частки. У залежності від місця вони пишуться окремо, через дефіс або разом.


1859. Стверджувальні частки авже(ж), ато(ж), тако(ж), аяк(же) пишуться...

Варіанти відповіді: 1.Окремо. 2.Через дефіс. 3.Разом. 4.Залежно від місця, де вони знаходяться, і тому можуть писатися окремо, разом і через дефіс.


1860. У котрому рядку всі прислівники треба писати через дефіс?

1. Будь/що/будь, по/козацькому, куди/небудь, десь/то.

2. Ледве/ледве, що/правда, де/куди, по/господарськи.

3. По/маленьку, по/християнському, хтозна/де, як/не/як.

4. Раз/у/раз, всього/на/всього, рік/у/рік, хоч/не/хоч.


1861. Чому з поданими іменниками та прикметниками частку ні треба писати разом?

Нісенітниця, нікчема, ніяковий.

Варіанти відповіді: 1.У питанні допущена помилка, адже частка ні з цими словами завжди пишеться окремо. 2.Тому, що частка утворила нове слово, з новим значенням. 3.Тому, що ці слова без частки ні не вживаються. 4.Тому, що ці слова можна замінити близькими за значенням.


1862. Чому в поданому реченні частку не з дієприкметником треба писати окремо?

Жайворонки робили свій перший заспів на ще не зораних плугом нивах.

Варіанти відповіді: 1.У поданих реченнях дієприкметник зораних з не треба писати разом, тому що він показує дію, яка ще не виконана. 2.У поданому реченні дієприкметник зораних має при собі пояснювальні слова: плугом та ще, тому не тут треба писати окремо. 3.У поданому реченні застосовується правило слів-винятків, правопис яких треба запам’ятати за словником.


1863. Виберіть правильний варіант пояснення правопису виділених у тексті слів.

– Що ви читаєте зараз?

Як що? Новий роман Юрія Андруховича “Дванадцять обручів”. Якщо не читали, то раджу й вам прочитати...

Варіанти відповіді: 1.В обох реченнях виділені слова треба писати окремо.2.Сполучник якщо однозвучний із прислівником як та займенником що, де наголос падає завжди на сполучник. 3.В обох реченнях правильно: сполучник якщо однозвучний з прислівником як та займенником що, де наголос завжди падає на прислівник. 4.Сполучник якщо однозвучний із прислівником як та займенником що, де наголос завжди падає на займенник.


1864. Чому подані слова з часткою не треба писати разом? Недобачати, недочувати, недолюблювати.

Варіанти відповіді: 1.У питанні допущена помилка: не з подібними словами завжди треба писати окремо. 2.Тому, що всі слова вказують на неповноту дії, її половинчатість, а не входить до складу префікса недо- . 3.Пишуться разом, тому що так передбачено правилами українського правопису. 4.У наведених словах не треба писати через дефіс.


1865. У котрому реченні прикметник із часткою не треба писати окремо?

1. Вчителька не/примітна стояла, зливаючись у темряві з не/великим, плетеним з лози тином (С.Скляренко).

2. Поле праці перед нами розстелилось не/озоре (М.Рильський).

3. Дружній череді вовк не/страшний (Нар. тв.).

4. Хто знає не/змірну жагу, той міру словам моїм знає (М.Рильський).
залишити коментар
Сторінка9/15
Дата конвертації25.09.2011
Розмір5.23 Mb.
ТипКонкурс, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
плохо
  2
не очень плохо
  1
средне
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх