Роде наш красний: Село Кальник. Кн. ІІІ. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці Х v ІІІ на початку ХХ ст. Київ 2010 icon

Роде наш красний: Село Кальник. Кн. ІІІ. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці Х v ІІІ на початку ХХ ст. Київ 2010


3 чел. помогло.
Схожі
Україна.
Інформація про ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства...
Розділ І. Проблемно орієнтований аналіз стану навчально-виховного закладу 2009-2010 н р...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
М іста І села України. Київська область б р ова р ський р -н,село т р ебухів...
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 м...
Харківська районна державна адміністрація...
Пріоритетними напрямами діяльності цбс є задоволення духовних, моральних, естетичних...
Конкурс серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Черкаської області на тему: «Світ моїх...
Типовий навчальний план І програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних...
Європейський клуб «Дружба» Блистівська зош І-ІІІ ступенів...
Проректор з навчальної роботи...Загрузка...
страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
повернутися в початок
скачать
Антонович В .Б. Из археологической экспедиции: село Кальник и его памятники старины / Владимир Антонович // Киевская старовина. – 1887. – № 8. – С. 761.

1168 Пилипчук . В. Історія Кальника. – [Дашів], 1980–1981. – С. 7.

1169 Радзіх . Ю. Крізь плин віків: Збірка статей.... – Іллінці: Іллінецька районна друканрня, 2002. – 58 с.

1170 Казьмирчук М. Соціальне забезпечення та охорона здоров’я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка. Історія. – Вип. 98. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – С. 15.

1171 Казьмирчук Григорій. Нові архівні документи про заснування Кальницького цукрового заводу. // Проблеми історії та історіографії України: Програма і матеріали науково-практичної конференції,...23 квітня 2009 р. – К. У надзагол. Київський нац. університет імені Тараса Шевченка, 2009. – С. 5–7.

1172 ЦДІАУ. – Ф. 486. – Оп. 3. – Спр. 179. – Арк.60 зв.

1173 Там само.

1174 Там само. – Арк. 61.

1175 Там само. – Арк. 61 зв.

1176 Там само. – Арк. 62.

1177 Там само.

1178 Пилипчук І. В. Історія Кальника. – [Дашів], 1980–1981. – С. 5.

1179 Сведения относящиеся к экспонатам Товарищества Кальницкого свеклосахарного завода на Всероссийской Нижегородской выставке в 1896 году. – К.:Типография С. В. Кульженко, 1890. – С. 10.

1180 Там само. – С. 11.

1181 Там само. – С. 5.

1182 Там само. – С. 5.

1183 Російський державний історичний архів. – Ф. 1281. – Оп. 6. – Спр. 39. – Арк. 120; Спр. 20. – Арк. 83 зв.; Спр. 28. – Арк. 81 зв.

1184 Державний архів Вінницької області. – Ф. 1859. – Оп. 1. Спр.  1. – Арк. 97.

1185 Сведения относящиеся к экспонатам Товарищества Кальницкого свеклосахарного завода на Всероссийской Нижегородской выставке в 1896 году. – С – 6–7.

1186 ЦДІАУ. – Ф. 575. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 111 зв.

1187 Списки населенных мест Киевской губернии. – К., 1900. – С. 837.

1188 ЦДІАУ. – Ф. 486. – Оп. 5. – Спр. 493. – Арк. 112.

1189 Списки населенных мест Киевской губернии. – К., 1900. – С. 879, 882, 886 та ін.

1190 Адресная и справочная книга “Весь Киев” на 1911 год / Изд.-е С. М. Богуславского. – К., 1911. – С. 728.

1191 Весь Юго–Западный край: Справочная книга торгово-промышленных и фабрично-заводских предприятий, в губерниях Киевской, Волынской и Подольской / Под ред. Н. П. Струца на 1906 г. – К.: Изд-е С. М. Компаненца, 1906. – С. 176, 179, 550.

1192 Там само. – С. 105, 104, 106, 107.

1193 Весь Юго–Западный край: Справочная и адресная книга по Киевской, Подольской и Волынской губерниях / Под ред. М. В. Довнар-Запольского. – К.: Изд-е Т-ва Л. Н. Фиш и П. Е. Вольсов, 1913. – С. 553.

1194 Землеописание Российской империи для всех состояний Евдокима Зябловского. – Ч. ІІ. – СПб.: Императорская АН, 1810. – С. 335.

1195 Там само. – С. 336–337.

1196 ЦДІАУ. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 1260. – Арк. 6 зв.

1197 Там само. – Арк. 7.

1198 Там само. – Арк. 173.

1199 Там само. – Арк. 172 зв.

1200 Похилевич Л. Сказания о населенных месностях Киевской губернии. – К., 1864. – С. 320.

1201 Антонович В. Б. Археологическая карта Киевской губернии. 9 Приложение к ХV т. “Древности”. – М.: Типография М. Г. Волчанинова, 1895. – С. 71.

1202 ЦДІАУ. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 1260. – Арк. 81.

1203 Там само. – Ф. 442. – Оп. 436. – Спр. 37. – Арк. 12 зв.–14 зв.; Казьмирчук Марія. Розвиток винокуріння та шинкування в Київській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. – Вип. 30. – С. 65–69.

1204 Підрахунки наші за: ЦДІАУ. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 1260. – Арк. 81.

1205 Підрахунки наші за: ЦДІАУ. – Ф. 533. – Оп. 1. – Спр. 1260. – Арк. 81.

1206 ЦДІАУ. – Ф. 442. – Оп. 436. – Спр. 37. – Арк. 3–27.

1207 Російський державний історичний архів. – Ф. 1281. – Оп. 6. – Спр. 39. – Арк. 102 зв.; Спр. 20 – Арк 7  зв.; Спр. 28 – Арк. 81 зв.

1208 ЦДІАУ. – Ф. 442. – Оп. 1. – Спр. 11404. – Арк. 2 зв.

1209 Там само. – Арк. 3.

1210 Там само. – Арк. 2.

1211 Там само. – Арк. 3.

1212 Там само. – Арк. 8 зв.

1213 Там само. – Арк. 3 зв.

1214 Волости и важнейшие селения Европейской России. – Вып. ІІІ. Губернии Малороссийские и Юго-Западные. – СПб.: Изд.-е Центральн. статистич. комитета, 1885. – С. 138.

1215 Там само. – С. 116.

1216 Список населенных мест Киевской губернии. – Изд. 3 Киев. губ. статист. ком. – К., 1895. – С. 156.

1217 ЦДІАУ. – Ф. 127.- Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 34 зв.

1218 Список населенных мест Киевской губернии. – Изд. 3 Киев. губ. статист. ком. – С. 16.

1219 Каменоломни и разработки полезных ископаемых в России / Сост. горн. инж. Юрий Азарчеев. – СПб., 1894. – С 58.

1220 ЦДІАУ. – Ф. 442 – Оп. 155. – Спр. 872. – Арк. 18.

1221 Там само. – Арк. 11 зв.

1222 Там само. – Арк. 6 зв.–7.

1223 Там само. – Арк. 2.

1224 Там само. – Арк. 17.

1225 Там само. – Арк. 1 зв.

1226 Там само. – Арк. 12–12 зв.

1227 Там само. – Арк. 18–18 зв.

1228 Там само. – Ф. 127.- Оп. 1011. – Спр. 1774. – Арк. 93.

1229 Державний архів Черкаської області. – Ф. 833. – Оп. 1. – Спр. 70; Кривошея І. І. Поміщики Уманського повіту між польськими повстаннями (30–50-ті рр. ХІХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – Вип. ІІІ. – К., 2001. – С. 165.

1230 ЦДІАУ. – Ф. 127.- Оп. 1011. – Спр. 1786. – Арк. 176.

1231 Там само. – Арк. 176.

1232 Там само. – Спр. 1778. – Арк. 154.

1233 Там само. – Спр. 1960. – Арк. 27.

1234 ДАВО. – Ф. Д. 10. – Оп 3. – Спр. 21. – К. 10.

1235 Там само.

1236 Там само.

1237 План церковної садиби...// Музей села Кальник.

1238Геометричний план церковної причтової землі у селі Кальник 3-го округу Дашівського благочиння // ДАВО. – Ф. Д. 10. – Оп  3. – Спр. 21.

1239 План церковної садиби...// Музей села Кальника.

1240 Казьмирчук Григорій. Боротьба кальничан за земельні права (70-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.). // Соціальна історія: Науковий збірник. – Вип. ІV. – К.: Логос, 2010. – С. 30–47.

1241 ДАВО. – Ф. Д. 598. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 17.

1242 Там само. – Арк. 17 зв.

1243 Там само.

1244 Там само. – Арк. 18.

1245 Там само.

1246 Там само. – Ф. Д. 10. – Оп  3. – Спр. 21. – К. 8.

1247 Там само. – Ф. Д. 598. – Оп. 1. – Спр. 28. – Арк. 19.

1248 Там само. – Арк. 20.

1249 Там само. – Спр. 23. – Арк. 10 зв.–11.

1250 Там само. – Арк. 13.

1251 Там само. – Арк. 15 зв.

1252 Там само. – Арк. 18 зв.

1253 Там само. – Арк. 10 зв.–17.

1254 Там само. – Арк. 19 зв.

1255 Там само. – Арк. 20.

1256 Там само. – Арк. 21.

1257 Там само. – Арк. 20–20 зв.

1258 Там само. – Арк. 23.

1259 Там само. – Спр. 2. – Арк. 10.

1260 Там само. – Арк. 4, 6 зв.

1261 Там само. – Спр. 3. – Арк. 14.

1262 Там само. – Арк. 19.

1263 Там само. – Спр. 4. – Арк. 1 зв.

1264 Там само. – Арк. 4 зв.–5.

1265 Там само. – Спр. 12. – Арк. 11 зв.

1266 Там само. – Арк. 9 зв.

1267 Там само. – Спр. 12. – Арк. 10.

1268 Там само. – Арк. 13.

1269 Там само. – Арк. 15.

1270 Там само. – Спр. 13. – Арк. 2.

1271 Там само. – Спр. 14. – Арк. 7.

1272 Там само. – Арк. 11 зв.

1273 Там само. – Арк. 12.

1274 Там само. – Арк. 15

1275 Там само. – Арк. 25.

1276 Там само. – Спр. 16. – Арк. 4 зв.

1277 Там само. – Арк. 10 зв.–11.

1278 ДАВО. – Ф. Д. 598. – Оп. 1. – Спр. 16. – Арк. 14.

1279 Там само. – Арк. 16.

1280 Там само. – Арк. 19.

*Син Луки, Степан, пізніше напише спогади про своє життя (“Коротка розповідь про моє життя-буття”), які ми використовуємо у відповідному місці праці.

1281 ДАВО. – Ф. Д. 598. – Оп. 1. – Спр. 18. – Арк. 10.

1282 Там само. – Спр. 16. – Арк. 1 зв.

1283 Там само. – Арк. 15.

1284 Там само. – Спр. 19. – Арк. 4. зв.

1285 Там само. – Арк. 1 зв.

1286 Там само.

1287 Там само. – Арк. 10.

* Василь Черноуцький одружився з Лекерою Будкевич 1882 р.. і, напевне, відокремився від батька, розпочавши вести самостійне господарство. Див.: ДАВО. – Ф. Д. 598. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 10.

1288 ДАВО. – Ф. Д. 598. – Оп. 1. – Спр. 17. – Арк. 9. зв.

1289 Там само. – Арк. 10.

1290 Там само. – Арк. 9. зв.

1291 Там само. – Арк. 10.

1292 Там само. – Арк. 11.

1293 Там само. – Спр. 20. – Арк. 15. зв.–16.

1294 Там само.

1295 Там само. – Арк. 5.

1296 Там само. – Арк. 5.

1297 Там само. – Арк. 4.

1298 Там само. – Арк. 4 зв.

1299 Там само. – Арк. 7.

1300 Там само. – Арк. 19.

1301 Там само. – Арк. 25 зв.

1302 Там само. – Арк. 36.

1303 Там само. – Спр. 22. – Арк. 2 зв., 4.

1304 Там само. – Ф. Д. 10. – Оп. 3. – Спр. 21 – К. 2.

1305 Там само. – Ф. Д. 598. – Оп. 1. – Спр. 22. – Арх. 12.

1306 Там само.

1307 Там само. – Спр. 24. – Арк. 8.

1308 Там само. – Арк. 10.

1309 Там само. – Арк. 9.

1310 Там само. – Арк. 8.

1311 Там само. – Арк. 20.

1312 Там само. – Арк. 21.

1313 Там само. –Арк. 23, 24.

1314 Там само. – Арк. 28.

1315 Там само. – Ф. Д. 10. – Оп. 3. Спр. 21. – К. 3.

1316 Там само. – Ф. Д. 598. – Оп. 1. – Спр. 26. – Арк. 53 зв.–54.

1317 Там само. – Арк. 49.

1318 Там само. – Арк. 49 зв.

1319 Там само.

1320 Там само. – Арк. 51.

1321 Там само. – Арк. 57.

1322 Там само. – Арк. 57 зв.

1323 Там само.

1324 Там само. – Арк. 58.

1325 Там само. – Арк. 50.

1326 Там само. – Арк. 60.

1327 Там само. – Арк. 60 зв.–61.

1328 Там само. – Арк. 61.

1329 Там само. – Арк. 63.

1330* Степан Андрійович Хіхловський за основним “Викупним актом” володів 2 дес. 2301 кв. саж. польової землі та 1558 кв. саж. садибної. Спадкоємці його син Іван (помер у 1901 р.), а після дружина його сина Йосипа Хіхловського, Олена Хіхловська, згідно з “Додатковим викупним актом”, володіла повернутою економією ще 1 дес. 1200 саж. польової, 1 дес. сінокосної та 30 кв. саж. незручної землі.

 ДАВО. – Ф. Д. 598. – Оп. 1. – Спр. 27. – Арк. 45.

1331 Там само. – Арк. 34.

1332 Там само. Речення незакінчене.

1333 Там само. – Арк. 45 зв.

1334 Там само. – Арк. 46.

1335 Там само. – Арк. 46 зв.

1336 Там само.

1337 Там само. – Арк. 47.

1338 Там само. – Арк. 8 зв.

1339 Там само. – Арк. 8.

1340 Там само. – Спр. 25. – Арк. 3.

1341 Там само. – Арк. 1 зв.

1342 Там само. – Арк. 7 зв.

1343 Там само. – Ф. Д. 10. – Оп  3. – Спр. 21. – К. 11.

1344 Там само. – К. 3.

1345 Там само. – К. 4.

1346 Там само. – К. 5.

1347 Там само. – К. 6.

1348 Там само. – К. 7.

1349 Там само. – К. 10.

1350 Там само. – К. 12.

1351 Там само. – К. 14.

1352 Список населенных мест Киевской губернии. Издание 3. Киевского губернского статистичекого комитета. – К., 1895. – 365 с. + 1 табл.

1353 Памятная книжка Киевской губернии на 1856 год. – К., 1855. – С. 105–132; Памятная книжка Киевской губернии на 1858 год. – К., 1858 та ін.

1354 Див., напр., ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1966. – Арк. 34 зв. та ін.

1355 Населенные места Российской империи в 500 и более жителей с указанием всего наличного в них населения и числа жителей преобладающих вероисповеданий, по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г. – СПб., 1905. – С. 83.

1356*Ми маємо трохи інші цифри з “клірової книги” за 1901 р., які спростовують, а краще сказати, ставлять під сумнів достовірність наведених вище цифр за 1900 р. Всього в Кальнику було 335 ¼ дворів, де проживало 2723 осіб, із них чоловічої 1349 і жіночої 1374 статей. Тут проживали: дворяни – відповідно дворів 2 ½, де мешкали – 10 чоловіків і – 10 жінок; духовенства – 2 ¼ , 9, 10; військових – 47, 188, 200; міщан – 3 ½ , 14, 26. За релігійною належністю було: православних дворів – 256 ¾, чоловічої 1037 і 1944 жіночої статі, римо-католиків у 19 ¼, 77 і 74, іудеїв та ін. нехристиян у 3 ½ дворах 14 і 10. Підрахунки наші. Див.: ЦДІАУ. – Ф. 127. – Оп. 1011. – Спр. 1826. – Арк. 231 зв.; Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Роде наш красний: Село Кальник. Документи й дослідження з історії села (кінець ХVІІІ – на початку ХХ ст.). – С. 76.

 Список населенных мест Киевской губернии. Издание Киевского губернского статистического комитета. – К.: Типография Ивановой, 1900. – С. 873.

1357 Там само.

1358 Там само. – С. 912, 913.

1359 Там само. – С. 910, 911, 912 та ін.

1360 Там само. – С. 874.

1361 Там само. – С. 873.

1362 Там само.

1363 Там само.

1364 Памятная книжка Киевской губернии, составленная редактором Киевских губернских ведомостей Н. Чернышевым на 1858 год. – К.: В губ. типографии, 1858. – С. 288.

1365 Живописная Россия. – Т. V. – Ч. І. Малороссия, Подолия и Волынь / Под общею ред. П. П. Семенова. – СПб.: Издание товариществоа М. О. Вольфа, 1897. – С. 188.

1366 ЦДІАУ. – Ф. 486. – Оп. 3. – Спр. 179. – Арк. 54–54 зв.

1367 Там само. – Арк. 55.

1368 Там само. – Арк. 70–70 зв.

1369* Амброзевич Степан Лук’янович народився в 1909 р. у с. Кальнику в сім’ї малоземельного селянина Луки Григоровича, 1884 р. народження, письменного, (син твердить, що він не вмів читати й писати – Арк. 8 зв.), хорошого муляра. Змалку, як було заведено в селянських сім’ях, виконував посильну роботу, підрісши допомагав батькові по господарству: орав, сіяв, пас коней та корову. В 1919–1922 р. навчався в Кальницькій 4-класній школі. Закінчив Дашівську семирічку, після чого з 1927 р. навчався в Іллінецькій агропрофшколі (того ж року перетворена на агротехнікум). Після закінчення працював агрономом, служив рік у Червоній Армії в Сімферополі. Працював на МТС с. Кальника, агрономом. З 1937 р. працював у різних школах району, викладаючи природознавство. Учасник ВВВ. Прожив понад 80 років. Його рукописні спогади “Коротка розповідь про моє життя-буття” написані розмашисто великими літерами на 50 сторінках стандартного паперу “А4” з двох сторін. Вони зберігають авторські правки (закреслення слів та цілих речень, а то й цілих абзаців), що свідчить про те, що автор не раз перечитував написане і вносив поправки,. шліфуючи зміст та орфографію.

Висловлюємо щиру вдячність доньці Степана Лук’яновича і Зінаїди Прокопівни – Наталії Степанівні Гриневич за надане право використати спогади свого батька в нашій монографії. Низький уклін роду Амброзевичів за вагомий внесок у розвиток освіти села Кальника. Педагогічний хист і терпіння Зінаїди Прокопівни відчував на своїй дитячій душі я, учень початкових класів рідної кальницької школи.

 ^ Амброзевич Степан Лук’янович. Коротка розповідь про моє життя-буття // Рукописна копія. – Арк. 1.

1370 Там само. – Арк. 7 зв.

1371 Там само. – Арк. 2.

1372 Там само. – Арк. 2 зв.

1373 Там само. – Арк. 2 зв.

1374 Там само. – Арк. 15.

1375 Там само. – Арк. 4.

1376 Там само. – Арк. 3 зв.–4.

1377 Там само. – Арк. 4.

1378 Там само.

1379 Там само.

1380 Там само. – Арк. 5 зв.

1381 Там само. – Арк. 6.

1382 Там само. – Арк. 7 зв.

1383* В іншому місці спогадів С. Амброзевич пише, що радянська влада в селі була встановлена в 1921 р. // Там само. – Арк. 13 зв.

 Амброзевич Степан Лук’янович. Коротка розповідь про моє життя-буття. – Арк. 14.

залишити коментар
Сторінка15/15
Дата конвертації25.09.2011
Розмір4.95 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх