Робоча навчальна програма дисципліни “психологія та педагогіка” для підготовки бакалаврів економічних спеціальностей денної форми навчання icon

Робоча навчальна програма дисципліни “психологія та педагогіка” для підготовки бакалаврів економічних спеціальностей денної форми навчання


Схожі
Робоча навчальна програма дисципліни “Країнознавство” для бакалаврів денної форми навчання...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ Вступ до гостинності” для студ...
Робоча навчальна програма дисципліни “ політологія” для бакалаврів усіх спеціальностей денної та...
Робоча навчальна програма з дисципліни “статистика” для студентів спеціальності “Облік та аудит”...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Загальна психологія» напряму підготовки 040101...
Робоча програма дисципліни „ Порівняльна педагогіка ” Форми навчання...
Робоча програма навчальної дисципліни “ міжнародний менеджмент ” (для студентів магістерської...
Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів факультету економіки І підприємництва...
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «технологія наукових досліджень» (для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни „ агробізнес в міжнародному економічному середовищі ”...
Робоча навчальна програма з дисципліни “ кримінологія ” для курсантів 3-го курсу денної форми...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика викладання психології» напряму підготовки...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать

^ Андросюк В. Г., Казміренко Л. І., Кондратьєв Я. Ю., Костицький М. В., Тарарухін С. А. Юридична психологія: Підручник для студ., слухачів та курсантів юрид. вищ. навч. закладів і фак. / Національна академія внутрішніх справ України / Я.Ю. Кондратьєв (ред.). — К., 2000. — 351с.

 • Бедь В.В. Юридична психологія: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. — К., 2003. — 376с.

 • Бондарчук О. І. Загальна психологія: Навч.-метод. комплекс / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. Факультет менеджменту та психології. — К., 2003. — 34с.

 • Будіянський М.Ф. Психологія особистості: Учбово-метод. посібник / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова; Інститут математики, економіки та механіки. — О., 1999. — 112с.

 • Бурега В.В., Любчук О.К. Економічна психологія в схемах і таблицях: Навч.-метод. посібник / Донецька держ. академія управління. — Донецьк, 2003. — 63с.

 • Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 380с.

 • Вашека Т.В., Гічан І.С. Психологія спілкування: навч.-метод. комплекс. — К., 2006. — 184с.

 • Волошина В.В., Долинська Л.В., Ставицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: практикум: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. — К., 2005. — 279с.

 • Головатий М.Ф. Політична психологія: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К., 2001. — 136с.

 • Головінський І.З. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для вищ. шк.. — К., 2003. — 288с.

 • Губко О.Т. Психологія українського народу: Наукове дослідження в 4 кн. — К., 2003. — Кн. 1: Психологічний склад праукраїнської народності. — 400с.

 • Докаш В.І, Попелишко О.А., Чугаєвський В.А. Етика та психологія ділового спілкування: Навч.- метод. посіб. / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 1999. — 68с.

 • Дороніна М.С., Григоренко А.М. Психологія управління: Навч. посібник / Харківський держ. економічний ун-т. Міжгалузевий ін-т підвищення кваліфікації. — Х., 2002. — 96с.

 • Дунець Л.М. Психологія спілкування: Навч. посіб. для студ. спец. "Соціальна педагогіка" та "Практична психологія" / Технологічний ун-т Поділля. — Хмельницький, 2003. — 142с.

 • Кагальняк Г.І., Шулдик Г.О., Якимчук Б.А., Данилевич Л.А. Психологія здібностей: Навч. посібник / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — К., 2001. — 76с.

 • Калініна Т., Кожанова Є.П. Фізіологія і психологія праці: Конспект лекцій / Харківський національний економічний ун-т. — Х., 2005. — 268с.

 • Кальницька К.О. Психологія управління: Опорний конспект / Чернігівський держ. ін-т економіки і управління. — Чернігів, 2002.

 • Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К., 2007. — 256с.

 • Киричук О.В. Психологія особистості: Опорний конспект лекцій / Інститут підготовки кадрів держ. служби зайнятості. — К., 2003.

 • Козаков В.А, Артюшина М.В, Котикова О.М., Борисенко Л.Л., Колесніченко Л.А. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т / Віталій Андрійович Козаков (ред.). — К., 2003. — 830с.

 • Комінко С., Курант Л., Самборська О., Федотюк Т., Ніколенко С. Психологія в менеджменті: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Тернопільська академія народного господарства. — Тернопіль, 1999.

 • Коновалова В.О., Шепітько В.Ю. Юридична психологія: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закл. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — К., 2005. — 424с.

 • Копець Л.В. Психологія особистості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". - К., 2007.

 • Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К., 2003. — 367с.

 • Лозниця В. С. Психологія менеджменту. Теорія і практика: Навч. посібник. — К., 2001. — 512с.

 • Москалець В. П. Психологія релігії: Посібник: для студ. вищих навч. закл. — К., 2004. — 239с.

 • Москвичов С.Г. Психологія ділового спілкування: Навч. посібник / Інститут держ. управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України. — К., 1995. — 62с.

 • Роменець В.А. Історія психології XIX- початку ХХ століття: Навч. посібник / Міжнародний фонд "Відродження". — К., 1995. — 614с.

 • Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. пед. профілю традиційної та дистанційної форм навчання / АПН України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти; Кременчуцький ін-т Дніпропетровського ун-ту економіки та права. — К., 2005. — 520с.

 • Траверсе Т.М. Психологія праці: Навч.-метод. посіб.— К., 2004. — 116с.

 • * Юридическая психология.  СПб., 1998.  656с.  ^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  ДО МОДУЛЯ ІІ “ПЕДАГОГІКА”

  1. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник. – К., 1999. – 304 с.

  2. *Латышина Д.И. История педагогики.  М., 2003.  630 с.

  3. *Педагогика и психология высшей школы.  Ростов на/Д., 2004. 

  4. *Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций.  М., 2001.  607 с.

  5. *Подласый И.Л. Педагогика: Новый курс.  М., 2002.  576 с.

  6. *Харланов Ш.Ф. Педагогика.  М., 2002.  514 с.

  7. *Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. — 2.вид., випр., доп. — К., 2002. — 528с.

  8. *Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закл. — К., 2003. — 560с.

  9. Бардінова В. Д., Бойко А. М., Борщ Ж. В., Дем'яненко Н. М., Кравченко Л. М. Педагогіка. Інтегрований курс теорії та історії: Навч.-метод. посіб. для закл. вищ. пед. освіти III-IV рівнів акредитації: У 2 ч. / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка / А.М. Бойко (ред.). — К., 2004. — 498с.

  10. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб., доп. — К., 2007. — 615c.

  11. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. — К, 2002. — 576с.

  12. Кондрашова Л.В., Пермяков О.А., Зеленкова Н.І., Лаврешина Г.Ю. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навч. посіб. — К., 2006.

  13. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.І. Педагогіка: Підручник. — 2.вид., перероб. і доп. — К., 2004. — 446с.

  14. Мажник Н.А., Сасіна Л.О. Психологія і педагогіка: Навч. посібник — Х., 2003. — 199с.

  15. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К., 2002. – 176с.

  16. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навч. посіб. - 3.вид., доп. — К., 2001. - 608с.

  17. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. — К., 2007. — 656с.

  18. Педагогіка: Навч. посібник / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського / З.Н. Курлянд (наук. ред.) І.М.Богданова (упоряд.). — О., 2001. — 356с.

  19. Романюк С.З. Педагогіка: Навч.-метод. посіб. / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2003. — 105с.

  20. Фіцула М. М. Педагогіка. Загальні засади педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство. З історії педагогіки: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл.. — К., 2000.

  21. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. — К., 2006. — 560с.

  22. Фіцула М.М. Педагогіка: навч. посібник. — Вид. 2-ге, випр., доп. — К., 2007. — 559с.

  23. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підручник для студ., асп. та мол. викл. вузів / Міжнародний фонд "Відродження". — К. , 1998. — 558с

  24. Алєксєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В., Братусь І. В., Буніна Л. І. Соціальна педагогіка: теорія і технології: Підручник для студ. ВНЗ / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2006. — 314с.

  25. Андрощук О. М., Білоборода В. О., Бортнійчук В. П., Веремейчик Л. Ф., Візнович Н. І. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки: Навч.-метод. посіб.— Острог, 2001. — 311с.

  26. Бартєнєва І.О., Богданова І.М., Бужина І.М., Дідусь Н.І., Дмитрієва М.С. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. – О., 2002. — 344с.

  27. *Болонський процес в дії: Матеріали “Круглого столу”. – К., 2002.

  28. Булгакова Н.Б. Педагогіка вищої школи: Конспект лекцій / Національний авіаційний ун-т. — К., 2003 – 40с.

  29. Гіптерс З.В. Психологія і педагогіка у формуванні творчої особистості майбутнього фахівця фінансово-економічного спрямування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. — Л., 2006. — 494с.

  30. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХ століття). – К., 1994. – 61 с.

  31. Закон України “Про освіту”. – К., 1996.

  32. Закон України “Про вищу освіту”. – К., 2002.

  33. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. — Тернопіль, 1996. — 290с.

  34. Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка і духовність. — Умань, 1995. — 116с.

  35. Наумець О.М. Педагогіка сучасної зарубіжної школи: Навч. посібник для студ. пед. вузів / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2004. — 184с.

  36. Омеляненко В. Л., Мельничук С. Г., Омеляненко С. В. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. — Кіровоград, 2001. - Ч. 2: Теорія виховання. Школознавство. — 138с.

  37. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. — 2. вид., випр. — К., 2006. — 424с.

  38. *Організація навчального процесу у навчальних закладах.  К., 2004.  338 с.

  39. Руденко Ю.Д., Губко О.Т. Українська козацька педагогіка: витоки, духовні цінності, сучасність: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К., 2007. — 384 с.

  40. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька. — Т., 2005. — 360с.

  41. Сисоєва С.О., Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. пед. профілю традиційної та дистанційної форм навчання. — К., 2005. — 520с.

  42. Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник / Інститут системних досліджень освіти. — К., 1996. — 288с.

  43. Сухомлинська О.В., Дічек Н.П., Самоплавська Т. О., Антонець Н.Б., Березівська Л. Д. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн.: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Сухомлинська (ред.). — К., 2005.  Кн. 1 : X-XIX століття.  624с.; Кн. 2: ХХ століття. — 552с.

  44. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С, Черваньова З.О. Педагогіка управління: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.— Х., 2003. — 407с.

  45. Тюріна Т.Г. Духовна педагогіка: витоки, сутність і перспективи розвитку. — Л., 2005. — 276с.

  46. Филипчук В.С., Шваб Н. О. Народна педагогіка у вихованні дітей: Навч. посібник. — Чернівці, 2002. — 43с.

  47. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. — К., 2006. — 352с.

  48. Хрестоматія з історії педагогіки / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка / М. Юхимівна Рисіна, А. Сбруєва (упоряд.та авт. вступ. ст.). — Суми ПУ ім. Ч. 1: Вітчизняна школа і педагогіка. — 300с.; Ч. 2: Зарубіжна школа і педагогіка. — 431с.

  49. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки / В.М. Жуковський (відп. ред.), Є.О. Митрофанова (упоряд.). — Острог, 2001. — 311с.

  50. Чайка В. Педагогіка (тестові завдання): Навч.посібник для студ. вищ. пед. закладів освіти. — Т., 2000. — 168с.

  51. Яворська Г.Х. Педагогіка для правників: Навч. посіб. — К., 2004.

  52. Якса Н.В. Корекційна педагогіка / Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. — Житомир, 2006. — 188с.


  Зразок оформлення титульного аркуша реферату

  ^ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


  УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ

  ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


  Кафедра суспільних наук


  РЕФЕРАТ

  з курсу “Психологія та педагогіка”


  на тему: “……………”


  Виконав – студент

  факультету ……..

  спеціальності……

  …………...курсу

  …..………групи

  ______________

  прізвище, ім’я, по батькові


  Перевірив викладач –

  Ткачук О.В.


  Київ – 2008

   Література, яка є в бібліотеці УДУФМТ.


   Література, яка є в бібліотеці УДУФМТ

  Скачати 498.39 Kb.
  залишити коментар
  Сторінка4/4
  Дата конвертації25.09.2011
  Розмір498.39 Kb.
  ТипДокументы, Освітні матеріали
 • Додати документ в свій блог або на сайт

  страницы: 1   2   3   4
  Ваша оцінка цього документа буде першою.
  Ваша оцінка:
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  uadocs.exdat.com

  Загрузка...
  База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
  При копировании материала укажите ссылку
  звернутися до адміністрації
  Реферати
  Автореферати
  Методички
  Документи
  Поняття

  опублікувати
  Загрузка...
  Документи

  Рейтинг@Mail.ru
  наверх