1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література icon

1 0305 Філологія 030502 – Англійська мова та література


Схожі
Програма з англійської мови для вступн ого тестування...
Міністерство освіти І науки україни севастопольський міський гуманітарний університет...
Програма вступного іспиту з англійської мови для спеціальності №020203 “Філологія*...
Програма в c тупного іспиту з іноземної мови...
Робоча навчальна програма дисципліни „ стилістика І культура українського мовлення” Севастополь...
Програма навчальної дисципліни історія української літератури 1798-1840-х років напряму...
Програма комплексного вступного іспиту зі спеціальності 020303 «філологія»...
Курс та семестр вивчення І і, ІІ і І, ІІ характеристика навчального курсу обов’язковий...
Навчальна програма дисципліни Вступ до літературознавства Севастополь...
Реферат Вид контролю: залі...
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Історія української літературної критики та...
І. В. Недайнова електронний посібник...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
повернутися в початок
скачать

^ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НІМЕЦЬКОЇ)

90 год. (2,5 кредити)

1.1. Мета курсу – ознайомлення студентів з географією, новітньою історією, особливостями державного устрою, культурними традиціями німецькомовних країн.

1.2. Завданнями вивчення дисципліни:

 • географічного положення німецькомовних країн;

 • повоєнної історія Німеччини,

 • політичного устрію Німеччини;

 • економічного устрію Німеччини;

 • організації соціального захисту громадян;

 • досягнень в сфері господарства;

 • німецької освітньої системи;

 • основних відомостей про кожну з 16 федеральних земель

- регіональних особливостей німецької мови в німецькомовних країнах (фонетичними, граматичними, лексичними)

^ 1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

У результаті вивчення дисципліни “Німецьке країнознавство” студенти повинні знати про географічне положення німецькомовних країн, основні відомості щодо їх політичного, економічного, соціального та освітянського устрою, територіальний поділ Німеччини на федеральні землі, а також особливості німецької мови в Австрії, Швейцарії, Ліхтенштейні та Люксембурзі.

Програма розрахована на два кредити. Складовою самостійної роботи студентів є підготовка рефератів, теми яких охоплюють всі розділи дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться у формі усного або тестового контролю рівня набутих навичок і знань, а також захисту підготовленого реферату, доповіді.


Змістовий модуль 1.

НЕ 1.1. (Лекція) Географія німецькомовних країн.

 • Географія німецькомовних країн.

 • Географічне положення, рельєф, внутрішні води, міста, населення, клімат.

НЕ 1.2. (Лекція) До історії Німеччини


 • Короткий нарис повоєнної історії німецькомовних країн.

 • Результати Другої світової війни.

 • Життя в Німеччині та Австрії за умов окупації країнами-переможницями.

 • Утворення ФРН та НДР.

 • Стосунки між обома німецькими державами.

 • Об’єднання Німеччини.

НЕ 1.3. (Лекція) Державний устрій німецькомовних країн.

 • Державний устрій німецькомовних країн. Федеративна та унітарна держава.

 • Берлін як столиця і окрема земля

 • Баварія як найбільша федеральна земля

НЕ 1.4. (Лекція) Основний закон Німеччини

 • Основний закон Німеччини.

 • Історія розробки та прийняття.

 • Основні права та обов’язки громадян.

 • Основи державного ладу.

 • Партії в Німеччині

 • Виборча система.

Змістовий модуль 2

НЕ 2.1. (Лекція) Економічне і соціальне життя Німеччини

 • Господарство німецькомовних країн. Промисловість. Сільське господарство. Транспорт.

 • Ремесла.

 • Система комунікацій.

 • Соціальне страхування

 • Система освіти

НЕ 2.2. (Лекція) Наукове життя Німеччини

 • Наука і дослідження в Німеччині

- Система державної служби.

НЕ 2.3. (Лекція) Система оборони Німеччини. Національні символи.

- Система оборони Німеччини. Бундесвер і НАТО. Загальний військовий обов’язок. Дійсна військова служба та цивільна служба. Звільнення та відстрочка від військової служби.

- Національні символи

НЕ 2.4. (Лекція) Австрія, Швейцарія і Ліхтенштейн

 • Австрія: політичний устрій, економіка, культура, освіта

 • Швейцарія: політичний устрій, економіка, культура, освіта

 • Ліхтенштейн: політичний устрій, економіка, культура, освітаОСНОВНА Література до дисципліни

 1. Deutsch – Land und Leute. – Kiew, 1993. – 373 S.

 2. Iwanjik W. Deutsche Landeskunde. – Tscherniwzi, 1996. – 80 S.

 3. Tatsachen über Deutschland. – Frankfurt am Main, 1998. – 544 S.

 4. Panassjuk H. Deutschland. Land und Leute. – Minsk, 1996. – 365 S.

 5. Materialien zur österreichischen Landeskunde. – Wien, 1998. – 176 S.

 6. Müller H. Schlaglichter der deutschen Geschichte. – München, 1989.ЛінгвокраїнознавствО другої ІНОЗЕМНОЇ мови (ФРАНЦУЗЬКОЇ) 90 год. (2,5 кредити)


1.1 Мета викладання дисципліни

Даний теоретичний курс входить до циклу фундаментальних дисциплін з іноземної філології, логічно пов’язаний з курсами мовознавства, основ теорії мовної комунікації, історії і лексикології іноземної мови, теорії перекладу, практики мовлення і перекладу.

Він має на меті формування у студентів системи сучасних лінгвокультурологічних знань, переважно про специфіку мовних картин світу і відповідних особливостей мовної поведінки носіїв французької мови, та вмінь застосування набутих знань в удосконаленні практики іншомовного спілкування, перекладу та в адекватному лінгвокультурологічному аналізі іноземної мови і мовлення.

1.2 Завдання вивчення дисципліни ознайомити студентів з проблематикою за такими напрямами:

 • Мовна картина світу. Мови, культури та цивілізація. Мова, етноси культури

 • Прогрес суспільства та його відбиття у мові. Лінгвокультурні чинники у міжкультурному спілкуванні

 • Особливості французької мови у різних франкомовних країнах

 • Історія країни у етноспецифічній історичній лексиці

 • Мовна політика Франції на різних історичних етапах

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен з н а т и :

 • лінгвокультурологічну картину світу і Франції;

 • лінгвокультурні чинники у міжкультурному спілкуванні,

 • особливості франкофонії;

 • історію та культуру Франції в етноспецифічній лексиці

Підготовлений фахівець повинен в м і т и :

використати отримані знання для аналізу явищ лінгвокультурного процесу сучасної ФранціїЗмістовий модуль 1.

НЕ 1.1 Зміст курсу лінгвокраїнознавства французької мови. Мови, культура та цивілізація в об’єднаній Європі.

 • Об’єкт вивчення лінгвокраїнознавства та його зв’язки з іншими галузями науки.

 • Мови, культура та цивілізація в об’єднаній Європі.

 • Історичний екскурс у процес утворення об’єднаної Європи.

НЕ 1.2 Мовна картина світу. Так звані універсальні мови.


 • Загальна характеристика мовної картини світу. Класифікація мов світу.

 • Мовна картина світу. Так звані універсальні мови. Статистичні дані.

 • Офіційні міжнародні мови. Плюрілінгвізм – майбутнє розвитку Європи.

НЕ 1.3 Місце французької мови в індоєвропейській сім'ї. XVII сторіччя – золотий вік французької мови


 • Індоєвропейська мовна сім'я

 • Походження та розповсюдження романських мов

 • Історія формування сучасної французької мови

 • XVIII ст. Золотий вік французької мови; коли Європа розмовляла французькою. Доля французької мови в сучасній Європі.

 • Місце французької мови серед найбільш уживаних мов світу.

НЕ 1.4 Головні аспекти франкофонії.


 • Походження терміну франкофонія

 • Поширення французької мови в світі.

 • Головні аспекти франкофонії.

 • Політичний аспект франкофонії. Країни-члени французької співдружності.

 • Статус України у Франкофонії

Змістовий модуль 2.

НЕ 2.1 Мовні особливості французької мови на європейському континенті

 • Лексичні, фонетичні особливості французької мови у Швейцарії.

 • Французька мова у королівстві Бельгії.

 • Особливостіфранцузької мови в Люксембурзі, Андорі, Валь-д’Аості

НЕ 2.2 Поширення французької мови в Америці, Африці та Азії


 • Французька мова в США (Луізіан) (фонетика, лексика, граматика)

 • Особливості французької мови в Канаді (фонетика, лексика, граматика)

 • Загальна картина розповсюдження французької мови в Африці

 • Загальна картина розповсюдження французької мови в Азії

НЕ 2.3 Мови, етноси, культури Франції.


 • Германськi мови, етноси та культури Франції.

 • Кельтські мови, етноси та культури Франції.

 • Романські мови, етноси та культури Франції.

НЕ 2.4 Мовна політика Франції


 • Відродження регіональних мов у Франції: Закон 1951 року, Закони 1975 року, Закон 1994 року

 • Мовна політика у галузі освіти

 • Мови-імігранти на території Франції

 • Мовна політика в адміністративні галузі

 • Франція та хартія Ради Європи


ОСНОВНА Література ДО ДИСЦИПЛІНИ

 1. Веденина Л. Г. Особенности французского языка. М.: Просвещение, 1988. – 240 с.

 2. Alliérès, Jacques. La formation de la langue française, Paris, P.U.F., coll. «Que sais-je?», n° 1907, 1982, 128 p.

 3. Balibar, Renée et Dominique LAPORTE. Le français national, Paris, Hachette, 1974, 224 p.

 4. Barlow, Julie et Jean-Benoоt NADEAU. La grande aventure de la langue française. De Charlemagne au Cirque du Soleil, Montréal, Québec Amйrique, 2007, 538 p.

 5. Becat, Joan. «Le catalan» dans Les langues de France, Paris, PUF, sous la direction de Bernard Cerquiglini, 2003, p. 79-93.

 6. Blanchet, Philippe. «Langues et pouvoirs en France de 1780 а 1850: éléments linguistiques pour une histoire de la centralisation», dans Actes du colloque international “Pouvoir local et Révolution, 1780-1850”, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1995, p. 537-555.

 7. Blanchet, Philippe. «Le domaine d'Oc: un groupe linguistique minorisé en France» dans Contact Bulletin, Bureau Européen pour les langues moins répandues, Dublin, 1988, n° 1, vol. 5, p. 5-7.

 8. Boyer M. Eléments de sociolinguistique. Langue. Communication et société. P.: Dunod, 1996. – 147 p.

 9. Broudic, Fanch. «Le breton» dans Les langues de France, Paris, PUF, sous la direction de Bernard Cerquiglini, 2003, p. 69-78.

 10. Bultez Ch. Bulter D. Démarches quotidiennes. P.: Nathan, 1993. – 159 p.

 11. Calvet, Louis-Jean. La guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris, Hachette Littératures, coll. «Pluriel», 1999, 294 p.

 12. Caput, Jean-Pol. La langue française, histoire d'une institution, tome I, Paris, Larousse, 1972, 319 p.

 13. Caput, Jean-Pol. La langue française, histoire d'une institution, tome II, Paris, Larousse, 1975, 288 p.

 14. Cassan, François., et L. Toulemon. «Еtude de l'histoire familiale: édition 1999 de l'enquête Famille» dans Courrier des statistiques, no 93, Paris, INSEE, 2000.

 15. CasseN, Bernard. «Sarcasmes médiatiques contre la loi Toubon» dans Maniиre de voir, Paris, no 97, février-mars 2008, p. 69-70.

 16. Cerquiglini, Bernard. Les langues de la France, Rapport au ministre de l'Еducation nationale, de la Recherche et de la Technologie, а la ministre de la Culture et de la Communication, Paris, Institut national de la langue française (CNRS), avril 1999.

 17. Certeau, Michel de, Dominique JULIA et Jacques REVEL. Une politique de la langue: la Rйvolution française et les patois, Paris, Еditions Gallimard, 1975. 317 p.

 18. Charte de la Francophonie// http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/francophonie/francophonie_charte.htm

 19. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires //http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/charte.htm

 20. Chaudenson, Robert. «Les créoles а base française» dans Les langues de France, Paris, PUF, sous la direction de Bernard Cerquiglini, 2003, p. 257-268.

 21. Chaurand, Jacques. Histoire de la langue française, Paris, P.U.F., coll. «Que sais-je?», n° 167, 1969, 128 p.

 22. Chervel, André. Et il fallut apprendre à écrire à tous les petits Français, Paris, Payot, Paris, 1977, 306 p.


Друга іноземна мова (англійська)

234 год. (6.5 кредитів))

Курс другої іноземної мови (англійської) продовжує формування навичок усного та писемного мовлення англійською мовою.

Практичною метою курсу є:

1) навчити студентів володінню усного діалогічного та монологічного мовлення в межах побутової, суспільно-політичної, літературознавчої, науково-педагогічної, професійної, культурологічної тематики відповідного рівня;

2) розвинути рецептивні навички студентів, навчити студентів сприймати на слух і розуміти чуже мовлення (відповідної тематики), промовлене в темпі, який є нормальним для носія мови;

3) навчити студентів артикуляційно та інтонаційно правильно прочитати, адекватно інтерпретувати та в достатній мірі зрозуміти будь-який англомовний текст відповідного рівня (літературний, газетно-публіцистичний, науково-популярний) без словника або ж з мінімальним використанням англо-українського словника;

4) навчити студентів основам лінгво-стилістичного аналізу художнього тексту;

5) навчити студентів робити грамотний літературний переклад текстів відповідної тематики (укр.-англ., англ.-укр.)

8) розвивати лінгвістичну, країнознавчу та загальну ерудицію студентів за допомогою лексичних, граматичних та лексико-граматичних вправ та завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання іноземних мов.

Зазначені вище цілі можуть бути досягнуті при умові набуття студентами таких навичок:

а) побудови граматично правильного речення (висловлення, мінітексту) з використанням активної лексики відповідної тематики (аналітичне читання, домашнє читання, розмовна практика);

б) написання орфографічно та граматично правильного повідомлення (переказу, твору, реферату) з використанням активної лексики в межах тем, які пропонуються програмою практичного курсу англ. мови;

в) активного використання в мовленні 450-550 нових слів та словосполучень (тобто активний лексичний запас студента має сягнути 2500-3000 одиниць);

г) розрізнення та розуміння в мовлення та тексті 3500-4000 слів та словосполучень (пасивний лексичний запас – приблизно 1000-1500 одиниць);

д) граматичного, лексичного та стилістичного аналізу художнього тексту з метою його адекватного розуміння та інтерпретації;

є) граматично правильного літературного перекладу англійського тексту відповідної тематики українською мовою;

ж) граматично правильного літературного перекладу українського тексту відповідної тематики англійською мовою;

з) розрізняти фонетичні, інтонаційні, граматичні, лексичні, стилістичні помилки в мовленні інших студентів, а також орфографічні – в письмових роботах студентів, виокремлювати іх, аналізувати та виправляти;

д) самостійної роботи з книгою, словником, додатковою літературою в плані пошуку, збору та аналізу інформації.

Практичне значення курсу: засвоєння і закріплення на практичних заняттях з аналітичного та художнього читання, усного мовлення, набуття практичних навичок та умінь усного та писемного спілкування іноземною мовою, а також навичок перекладу, які сприятимуть становленню майбутнього фахівця – педагога- філолога.


Зміст модуля 1.

Навчальний елемент 1.1.

Аналітичне читання. Урок 5. Текст “Art for Heart’s Sake”: лінгвостилістичний аналіз тексту, переклад та переказ тексту. Практичне оволодіння лексикою з тексту. Виконання вправ. (10 год.)

Домашнє читання/ Розмовна практика. Розвиток навичок перекладу та переказу художнього тексту. Опрацювання нової лексики. Розвиток навичок усного повідомлення з відповідної тематики (6 год.)

Навчальний елемент 1. 2.

Аналітичне читання.Урок 6. Текст “The Man of Destiny” ”: лінгвостилістичний аналіз тексту, переклад та переказ тексту. Практичне оволодіння лексикою з тексту. Виконання вправ. (10 год.)

Домашнє читання/ Розмовна практика. Розвиток навичок перекладу та переказу художнього тексту. Опрацювання нової лексики. Розвиток навичок усного повідомлення з відповідної тематики Розвиток навичок усного повідомлення з відповідної тематики (6 год.)


Зміст модуля 2.

Навчальний елемент 2.1.

Аналітичне читання.Урок 7. Текст “ The Happy Man”: лінгвостилістичний аналіз тексту, переклад та переказ тексту. Практичне оволодіння лексикою з тексту. Виконання вправ. (14 год.)

Домашнє читання/ Розмовна практика. Розвиток навичок перекладу та переказу художнього тексту. Опрацювання нової лексики. Розвиток навичок усного повідомлення з відповідної тематики (7 год.)

Навчальний елемент 2.2.

Аналітичне читання.Урок 8. Текст “The Apple-Tree”: лінгвостилістичний аналіз тексту, переклад та переказ тексту. Практичне оволодіння лексикою з тексту. Виконання вправ. (14 год.)

Домашнє читання/ Розмовна практика. Розвиток навичок перекладу та переказу художнього тексту. Опрацювання нової лексики. Розвиток навичок усного повідомлення з відповідної тематики. (7 год.)


^ Література до дисципліни

Основна

 1. Практический курс английского языка: 3 курс: Учеб. для педвузов по. спец. «Иностр. язык» / Под ред. В. Д. Аракина. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2003. – С. 362-376; 422.

 2. Maugham W.S. Theatre. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2002. – 311 p.

Додаткова

 1. Longman Dictionary of English Language and Culture. – London: Longman, 1999. – 1568 p.

 2. Новий англо-український словник. – К.: Видавничий дім „Чумацький шлях”, 2004.Друга іноземна мова (німецька)

234 год. (6.5 кредитів)

1.1 Мета викладання дисципліни – забезпечити студентів знаннями з другої іноземної мови (німецької), різних видів мовленнєвої діяльності (письмової, усної) у рамках літературної норми на основі комунікативного, ситуативного та текстуального підходів.

1.2 Завдання вивчення дисципліни – Згідно з програмою вивчення другої іноземної мови для студентів 5 курсу, матеріал по кожній темі з основних підручників вивчається комплексно, охоплюючи всі основні аспекти мови: лексичний, граматичний, фонетичний. Крім того, на п’ятому курсі приділяється велика увага стилістичному аналізу текстів і домашньому читанню (індивідуальному).

1.3 Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен з н а т и:

– лексичну основу підручників, посібників, методичок, тобто словник-мінімум, який включає близько 3000 нових слів, виразів і фразеологізмів;

– лексичні теми згідно з програмою вивчення другої іноземної мови (німецької) для 5 курсу (студентів-магістрів): «Конституція – основний закон держави», «Охорона навколишнього середовища», «Екологічні проблеми», «Зовнішність людини», «Риси характеру», «Спорт. Олімпійські ігри», «Мистецтво», «Живопис», «Вибір професії», «Молодіжна мода», «Конфлікти і проблеми молоді», «Сім'я. Любов, довіра, повага»;

 • граматичні теми: «Інфінітив», «Інфінітив з zu без zu», «Складні речення», «Кон’юнктив»;

 • вживання інфінітивної форми дієслова з часткою «zu» і без частки «zu», вживання різних інфінітивних конструкцій, речень в активному та пасивному стані, інфінітивів активу та пасиву;

 • різні види складних речень: складносурядних, складнопідрядних, порядок слів в них та узгодженість часових форм;

 • різні типи складнопідрядних речень: додатку, причини, часу, мети, місця та способу дії, умови, означальні, порівняльні, допустові, підметові, присудкові та підрядні речення наслідку;

 • утворювати і вживати кон’юнктив – умовний спосіб в німецькій мові;

 • розрізняти вживання різних часових форм кон’юнктива в ірреальних реченнях умови, бажання, порівняння та вживання кон’юнктива в непрямій мові.

Підготовлений фахівець повинен в м і т и:

 • вести бесіду з пройдених тем і робити повідомлення і реферати на задану тему;

 • передати зміст прочитаного чи прослуханого тексту (повідомлення, доповіді) з пройдених тем;

 • брати участь в дискусіях, написаннях рефератів;

 • вміти писати словниковий диктант, диктант, переказ та переклад до заданих тем;

 • граматично правильно виконувати тестові та творчі завдання;

 • робити правильний лексичний та стилістичний аналіз художнього тексту;

 • робити письмовий переклад з німецької мови та навпаки;

 • читати, перекладати та передавати зміст текстів з домашнього читання;

 • розуміти і передавати зміст переглянутих навчальних фільмів з пройдених тем;

 • розуміти і передавати зміст аудіо матеріалів з пройдених тем;

 • писати твори, складати доповіді, реферативні повідомлення.


Семестр ІX

ЗМ 1. Лексико-граматичний комплекс

1.НЕ 1.1.

Л. Конституція – основний закон держави

Г. Іменник. Відмінювання іменників.

Л. Україна. Суверенність держави. Конституція України. Національні символи держави.

Г. Іменник. Відмінювання іменників сильної та жіночої відміни, слабкої та мішаної. Утворення множини іменників.

НЕ 1.2.

Л. Конституція Німеччини

^ Г. Дієслово. Часові форми. Наказовий спосіб

Л. Конституція Німеччини. Права та обов’язки громадян. Основи правопорядку. Міжнародні відносини з іншими країнами (Україна).

Г. Дієслово. Часові форми. Наказовий спосіб. Відмінювання сильних дієслів в презенті. Відокремлені/ невідокремлені префікси.

^ НЕ 1.3.

Л. Охорона навколишнього середовища

Г. Прикметник. Відмінювання прикметника

Л. Охорона навколишнього середовища. Державна політика охорони навколишнього середовища. Екологічні проблеми. Катастрофи світу. Чорнобиль.

Г. Прикметник. Відмінювання прикметника. Ступені порівняння прикметників. Числівник.

НЕ 1.4.

Л. Аналітичне читання

^ Т. Аналіз тексту твору В.Борхерта «Кегельбан»

Л. Аналітичне читання. Основні стилістичні фігури. Їх характеристика.

Т. Аналіз тексту твору В.Борхерта «Кегельбан»

НЕ 1.5.

Л. Зовнішність людини

^ Г. Множина іменників. Відмінювання прикметників у множині. Субстантивація прикметників.

Л. Зовнішність людини. Про що свідчать обличчя людей? Ідеал зовнішності людини (за рисами обличчя)

Г. Множина іменників. Основні правила утворення множини іменників. Відмінювання прикметників у множині (однині). Субстантивація прикметників, відмінювання субстантивованих прикметників, дієприкметників.

НЕ 1.6.

Л. Риси характеру людини.

^ Г. Інфінітив з «zu» і без «zu»

Л. Риси характеру людини. Типи людей. Позитивні та негативні риси характеру.

Г. Інфінітив з «zu» і без «zu», складні граматичні конструкції в підрядних реченнях.

ЗМ 2. Лексико-граматичний комплекс 2

НЕ 2.1.

Л. Мистецтво. Види мистецтва.

Г. Інфінітивні звороти та конструкції

Л. Історія мистецтва. Види мистецтва. Живопис. Різні течії живопису.

Г. Інфінітивні звороти та конструкції. Вживання їх і складних реченнях зі складними часовими формами.

НЕ 2.2.

Л. Відомі картинні галереї світу

^ Г. Складні речення

Л. Відомі картинні галереї світу. Дрезденська картинна галерея. Творчість А. Дюрера, його відомі портрети, графічні роботи.

^ Г. Складні речення: сурядні, підрядні. Складнопідрядні речення додатку, причини, умови, мети.

Самостійна робота «Мій улюблений художник»

- роль художника у розвитку мистецтва;

- його життя і творчість;

- чому мені подобається саме цей художник

НЕ 2.3.

Л. Музика.

^ Г. Складнопідрядні речення

Л. Музика: класична/ сучасна. Різні музичні течії, групи. Музика Бетховена, Моцарта

Г. Складнопідрядні речення часу та означальні підрядні речення

НЕ 2.4.

Л. Аналітичне читання

^ Т. Аналіз тексту твору В.Борхерта «Хліб»

Л. Аналітичне читання. Основні стилістичні фігури. Їх характеристика.

Т. Аналіз тексту твору В.Борхерта «Хліб»

^ Самостійна робота «Музика, яка мені подобається»

- музика, як один з видів мистецтва;

- роль музики в житті людини;

- музика в моєму житті: класична, сучасна

ЗМ 3. Лексико-граматичний комплекс 3

НЕ 3.1.

Л. Вибір професії

Г. Складнопідрядні речення

Л. Вибір професії. Професія вчителя та перекладача. Професія моєї мрії.

Г. Складнопідрядні речення: місця та способу дії, порівняльні, допустові, підметові, присудкові.

НЕ 3.2.

Л. Молодь і її проблеми

^ Г. Пасив. Інфінітив пасив

Л. Молодь і її проблеми. Конфлікти, їх вирішення. Сімейні проблеми: батьки/ діти.

Г. Пасив. Інфінітив пасив. Вживання пасиву в різних підрядних реченнях

НЕ 3.3.

Л. Мода. Молодіжна мода

^ Г. Кон'юнктив.

Л. Мода. Молодіжна мода. Мода як мистецтво. Історія моди.

Г. Кон'юнктив. Утворення часових форм. Вживання кон’юнктива в ірреальних реченнях умови і бажання

^ Самостійна робота «Одвічна проблема батьків і дітей»

- конфлікт, його вирішення;

- конфлікт і можливості його уникнення;

- конфлікти в сім’ї;

- повага до батьків, самостійність дітей…

НЕ 3.4.

Л. Аналітичне читання

^ Т. Аналіз тексту твору Б. Брехта «Якби акули були людьми»

Л. Аналітичне читання. Основні стилістичні фігури. Їх характеристика.

Т. Аналіз тексту твору Б. Брехта «Якби акули були людьми»

НЕ 3.5.

Л. Сім'я. Партнерські відношення

^ Г. Вживання кон’юнктива.

Л. Сім'я. Партнерські відношення. Любов, повага, довіра, надійність.

Г. Вживання кон’юнктива в ірреальних реченнях порівняння та в непрямій мові

НЕ 3.6.

Л. Шкільна практика

^ Г. Вживання кон’юнктива

Л. Шкільна практика. Проблеми школи та їх вирішення. На уроці. Шкільна лексика. Форми звертання на уроці.

Г. Вживання кон’юнктива. Повторення.

Семестр X

ЗМ 1. Лексико-граматичний комплекс

1.НЕ 1.1.

Л. Здоровий спосіб життя

Г. Іменник. Прикметник. Дієслово.

(повторення)

Л. Здоровий спосіб життя: харчування, спорт, фітнес, дозвілля, робочий день

Г. Іменник. Відмінювання іменника. Множина іменників. Прикметник. Відмінювання прикметника.

Дієслово, часові форми дієслова (актив, пасив).

Повторення.

НЕ 1.2.

Л. Спорт. Олімпійські ігри.

^ Г. Інфінітивні конструкції

Повторення

Л. Спорт. Олімпійські ігри. Світовий чемпіонат з футболу на Україні.

Г. Інфінітивні конструкції, їх вживання

НЕ 1.3.

Л. Моє хобі.

^ Г. Складні речення. Повторення

Л. Моє хобі. Дозвілля. Улюблене заняття моїх друзів.

Г. Складні речення. Різні види складнопідрядних речень. Повторення.

ЗМ 2. Лексико-граматичний комплекс 2.

НЕ 2.1.

Л. Відомі люди Німеччини

Г. Кон'юнктив.

Л. Відомі люди Німеччини. Відомі філософи, поети, письменники, художники тощо

Г. Кон’юнктив в ірреальних реченнях умови, бажання, порівняння. Повтор

^ НЕ 2.2.

Л. Відомі люди України

Г. Вживання кон’юнктива в непрямій мові.

Л. Відомі люди України (Буковини, Чернівців). Відомі українські поети, письменники. Т.Г.Шевченко. Л.Українка.

Г. Вживання кон’юнктива в непрямій мові. Повторення.Семестр 9

Основна Література до дисципліни

 1. Жовківський А. Німецька мова. Чернівці: Рута, 2000.

 2. Завялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Издание 6-е, переработанное и дополненное. М.: Лист Нью, 2002. – 880 с.

 3. Кеворкова И. Учебник немецкого языка. М.: Высшая школа, 1976. – 272 с.

 4. Контрольні завдання з німецької мови. /Укл. Найдеш О., Джурюк О., Лех О. Чернівці: Рута, 1999. – 86 с.

 5. Корольова М. Німецька мова. Київ, 1992.

 6. Методичні вказівки та завдання з практичної граматики німецької мови. / Укл. Найдеш О., Джурюк О., Лех О. Чернівці: ЧДУ. Рута, 1997.– 121 с.

 7. Найдеш О., Лех О. Land und Leute I, II. Чернівці: Рута, 2003.–64 с.,64 с.

 8. Павлов В. Учебник немецкого языка. Л.: 1974.

 9. Попов А. Praktisches Deutsch für Hochschüler. ІІ часть. М.: Высшая школа, 1979. – 216 с.

 10. Супрун Н., Кулигина Т., Шмальц В. Практический курс немецкого языка. Часть 2. М.: Ин. язык, 2004. – 560 с.

 11. Чуваева В.Г. Практическая грамматика немецкого языка. М.: Высшая школа, 1983. – 224 с.

 12. Щербань Н., Лабовкіна Г. Німецька мова. Частина І. Чернівці: Рута, 1999. – 168 с.

 13. Щербань Н., Лабовкіна Г. Німецька мова. Частина ІІ. Чернівці: Рута, 1999. – 183 с.

 14. Щербань Н.П. Практичний курс німецької мови. – Чернівці: Рута, 1995.

 15. Najdesch O. Deutschgrammatik in Testen. Tscherniwzi: Ruta, 2006. – 92 S.


Семестр 10

Основна Література до дисципліни

 1. Богданов М., Богданова Д. Практический курс немецкого языка. М.: Лист Нью, 2001. – 560 с.

 2. Завялова В., Ильина Л. Практический курс немецкого языка. Издание 6-е, переработанное и дополненное. М.: Лист Нью, 2002. – 880 с.

 3. Контрольні завдання з німецької мови. /Укл. Найдеш О., Джурюк О., Лех О. Чернівці: Рута, 1999. – 86 с.

 4. Методичні вказівки та завдання з практичної граматики німецької мови. / Укл. Найдеш О., Джурюк О., Лех О. Чернівці: ЧДУ. Рута, 1997.– 121 с.

 5. Щербань Н., Лабовкіна Г. Німецька мова. Частина І. Чернівці: Рута, 1999. – 168 с.

 6. Щербань Н., Лабовкіна Г. Німецька мова. Частина ІІ. Чернівці: Рута, 1999. – 183 с.

 7. Duden. Deutsches Universalwörterbuch / Hrsg. u. bearb. vom Wiss. Rat u. d. Mitarb. d. Dudenred. unter Leitung von Güntner Drosdowski.–Mannheim / Leipzig / Wien/ Zürich: Dudenverlag, 1989. – 1816 S.

 8. Najdesch O. Deutschgrammatik in Testen. Tscherniwzi: Ruta, 2006. – 92 S.^ ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (ФРАНЦУЗЬКА)

234 год. (6.5 кредитів)


1.1. Мета викладання практичного курсу з французької мови як другої іноземної студентам V курсу полягає в удосконаленні набутих протягом попередніх років навчання знань з французької мови. На цьому етапі навчання майбутні фахівці поглиблюють лексичний запас для якнайкращого здійснення усного та писемного мовлення. Студенти залучаються не тільки до мовного, а й до лексико-стилістичного та граматичного аналізу прочитаного.

1.2. Завдання вивчення практичного курсу з французької мови як другої іноземної передбачають:

- узагальнення та поглиблення лексичних і граматичних навичок з французької мови, набутих на попередніх етапах навчання;

- удосконалення навичок працювати з фаховою франкомовною літературою;

 • опанування комунікативною системою діалогічних і монологічних реплік у запропонованих комунікативних ситуаціях

 • поглиблене вивчення семантики слів, зокрема таких аспектів, як синонімія, антонімія, полісемія, фразеологія.

 • аналітичне читання, важливим елементом якого поряд з лінгвостилістичним дослідженням тексту є аналіз його ідейно-естетичного змісту.

 • лексико-стилістичний аналіз художнього тексту на основі уривків із художніх творів французьких авторів XIX cт., який містить інформацію про творчість письменника, ідейно-естетичне спрямування його творів, особливості композиції цих творів та про характеристику дійових осіб.

 • реферування та резюме текстів суспільно-політичного дискурсу.

1.3. У результаті вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен оволодіти наступними компетенціями:

 • писемною компетенцією, яка передбачає фонетично й орфографічно правильне відтворення на письмі почутого

 • граматичною компетенцією, яка передбачає активне використання базової граматики й пасивне використання нормативних граматичних явищ французької мови

 • синтаксичною компетенцією, яка передбачає вміння побудови складних речень різних типів (складносурядних і складнопідрядних)

 • соціокультурною компетенцією, яка полягає у знанні національно-культурних особливостей романомовних країн, а також в умінні та навичках побудови використання мовних засобів, розповсюджених у цих країнах

 • навчальною компетенцією, яка полягає у вмінні вчитися, у здатності спостерігати за новим досвідом і брати в ньому участь, приєднувати нові знання до вже існуючих, застосовувати отримані знання під час самостійної та індивідуальної роботи з науковою літературою.

1.4. У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен з н а т и :

- біографії французьких авторів, твори яких вивчаються, основні риси їхньої творчості та літературної течії, яку вони представляють;

- схему аналізу художнього тексту відповідно до літературного напрямку;

- стилістичні засоби, що дозволяють аналізувати художній текст

1.5. Підготовлений фахівець повинен в м і т и :

- аналізувати художній текст, визначаючи його тему, ідею, тип тексту, характеристику персонажів та стилістичних засобів, використаних автором;

- реферувати текст суспільно-політичного дискурсу


9 СЕМЕСТР


Змістовий модуль 1.


НЕ 1.1.

P.Mérimé Carmen


^ 1. Лексико-стилістичний аналіз тексту Carmen (P.Mérimé)

2. Опрацювання лексичного матеріалу

- тлумачення запропонованих слів

- пошук синонімів та антонімів до запропонованих слів

- вирази з дієсловом fendre; - вирази з іменником glace; - вирази дієсловом «вести»

^ 3. Опрацювання граматичного матеріалу

- особливості вживання ne explétif

- вживання часткового артикля

^ 4. Masse média

- поняття masse média, - базова лексика преси, - структура реферування статті

- основні лексичні засоби композиції резюме


НЕ 1.2.

V. Hugo

Les misérables”


^ 1. Лексико-стилістичний аналіз тексту Fantine (V.Hugo)

2. Опрацювання лексичного матеріалу

- тлумачення запропонованих слів

- пошук синонімів та антонімів до запропонованих слів

- вирази з дієсловами user qch et de qch, affranchir, plier

- вирази з іменниками rupture, attache, cheveu, ciel

- вирази з прикметником «білий»

^ 3. Опрацювання граматичного матеріалу

- узгодження часів

4. Masse média

опрацювання статті “Modernisation en panne à la Tour Eiffel”

Змістовий модуль 2.


НЕ 2.1

Stendhal

Le Rouge et le Noir”

^ 1. Лексико-стилістичний аналіз тексту La promenade de Julien (Stendhal)

2. Опрацювання лексичного матеріалу

- тлумачення запропонованих слів

- пошук синонімів та антонімів до запропонованих слів

- вирази з дієсловом s’exalter

- вирази з іменниками lumières, retraite

- вирази з прикметником «глибокий»

3^ . Опрацювання граматичного матерілу

- вживання часів antérieur

4. Masse média

опрацювання статті “A Paris, plus de 20000 caméras scrutent lieux publics, rues et commerces”


НЕ 2.2.

H. de Balzac

Eugénie Grandet”

^ 1. Лексико-стилістичний аналіз тексту “La vie de la grande Nanon” (H. de Balzac)

2. Опрацювання лексичного матеріалу

- тлумачення запропонованих слів

- пошук синонімів та антонімів до запропонованих слів

- вирази з дієсловами récolter, monter, exploiter

- вирази з іменниками chantier, garde

^ 3. Опрацювання граматичного матеріалу

- факультативне вживання subjonctif

4. Masse média

опрацювання статті “351 foetus et enfants mort-nés ...”


10 семестр


Змістовий модуль 1.


НЕ 1.1.

G. Faubert

Madame Bovary”


^ 1. Лексико-стилістичний аналіз тексту Charles Bovary” (G.Flaubert)

2. Опрацювання лексичного матеріалу

- тлумачення запропонованих слів

- пошук синонімів та антонімів до запропонованих слів

- вирази з дієсловами s’entendre, servir qn et servir à qch, nager

- спільнокореневі слова до multiple, raffinement, désertion

- вирази з іменниками touche, part,

rince-bouche

- вирази з іменником «рецепт»

^ 3. Опрацювання граматичного матеріалу

- безособові дієслова та вирази

4. Masse média

опрацювання статті Nucléaire : l’Iran et la Corée du Nord campent sur leurs exigences”


НЕ 1.2.

E. Zola “Germinal”

^ 1. Лексико-стилістичний аналіз тексту “Les hôtes parisiens dans le coron des mineurs” (E. Zola)

2. Опрацювання лексичного матеріалу

- тлумачення запропонованих слів

- пошук синонімів та антонімів до запропонованих слів

- вирази з дієсловами filer, débarquer

- вирази з прикметником fade, embroussaillé

- вирази з іменниками carcasse

^ 3. Опрацювання граматичного матеріалу

- вживання артикля з власними назвами

- пряма й непряма мова

4. Masse média

опрацювання статті “Les jeunes sont les victimes du creusement des inégalités”^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ДО ДИСЦИПЛІНИ

 1. Костюк О.Л. Français, niveau intermédiaire DELF: Підруч. для вищ. навч. закл. – К.: Ірпінь: Перун, 2002. – 224 с.

 2. Лисенко О. Посібник з граматики французької мови. – К.: Вадим Карпенко, 2007. – 230 с.

 3. Мандзак І. Підручник з французької мови. - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 335 с.

 4. Навчальні завдання та матеріали до практичних занять з аналітичного читання / для студентів ІІ-го курс французького відділення / Укл.: Жепко О.Д., Присжнюк Г.Я. – Чернівці: ЧДУ, “Рута”, 1994. – 43 с.

 5. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. Практический курс. – М.: Нестор Академик Паблишерз, 2000.

 6. Сваткова Т.Д., Вєдіна І.В. Франція: Посібник з країнознавства. – К.: Видавець Карпенко В.М., 2008. – 280 с.

 7. Стилістика французької мови / Укл. Я.І.Пащук. – Чернівці: Рута, 2004. – 94 с.

 8. Филимонова И.Л., Юрьева Е.Ю. Учебник французского языка для ІІІ курса институтов и факультетов иностранных языков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1970. – 174 с.

 9. Яблонська-Юсик І.В. Fautes typiques du français (synonymes) : Навчально-методичний посібник для студентів ІІ-IV курсів факультету іноземних мов. – Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2007. – 144 с.

 10. Bescherrelle L. La Conjugaison. Dictionnaire de douze mille verbes. – P. : Hatier, 1990.

 11. Flaubert G. Madame Bovary. Moeurs de Province. – P. : Librairie Grund. – 319 p.Теорія та історія другої (англійської) мови”

144 години (4 кредити)

залишити коментар
Сторінка6/24
Дата конвертації26.09.2011
Розмір4.09 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх