Програ ма екзамену з історії україни, для осіб, що вступають на спеціальність 010103. Пмсо. Історія. Затверджено на засіданні кафедри історії України Протокол №10 від 20 квітня 2010 р. Миколаїв -2010 Пояснювальна записка icon

Програ ма екзамену з історії україни, для осіб, що вступають на спеціальність 010103. Пмсо. Історія. Затверджено на засіданні кафедри історії України Протокол №10 від 20 квітня 2010 р. Миколаїв -2010 Пояснювальна записка


Схожі
Програ ма екзамену з історії україни, для осіб, що вступають на спеціальність 010103. Пмсо...
Розробники програми д.іст н., проф. Шкляж Йосип Михайлович > к.іст н., в о. доц...
Програма вступних випробувань з Історії України на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма вступного випробування з предмету „...
Л. А. Зверук Затверджено на засіданні кафедри фінансів (Протокол № від 2010р.)...
Чинними є програми з історії України (журнал “Історія в школах України”, №4, 2003)...
Історія україни...
Херсонський юридичний інститут...
Спільне розпорядження...
Програма вступного іспиту спеціальності: 26. 00. 01...
Методичні рекомендації щодо викладання історії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-201...
Чинними є програми з історії України (журнал “Історія в школах України”, №4, 2003)...Загрузка...
скачать
ПРОГРАМА

ЕКЗАМЕНУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ,

ДЛЯ ОСІБ, ЩО ВСТУПАЮТЬ НА

спеціальність 7.010103. ПМСО. Історія.


Затверджено на засіданні кафедри історії України

Протокол № 10 від 20 квітня 2010 р.


Миколаїв -2010

Пояснювальна записка


В умовах розбудови незалежної демократичної держави – України - серед широких кіл громадськості значно виріс інтерес до рідної історії. Це зумовлює необхідність розширення подальшого вивчення історії України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення вітчизняної історії відбувається звільнення її від політичних догм радянської історіографії та входження до загальноєвропейського розвитку історичної науки.

Побудова суверенної і демократичної України, інтеграція її у світове співтовариство, глибокі реформи і зміни, які йдуть в усіх ланках суспільного життя потребують серйозної теоретичної розробки проблем державотворення політичної культури, менталітету українства, що неможливі без ґрунтовного осмислення вітчизняної історії, включаючи і її прадавній і новий період, де закладалися базові цінності українського народу та визначалася специфіка його історичного шляху.

Мета вступного іспиту - розкрити закономірності розвитку історичного процесу в українських землях, особливості політико-адміністративного статусу українських земель, багатогранність і суперечливість економічного, політичного та культурного життя українського народу, історіографічну традицію розгляду ключових проблем курсу. Вступний іспит з історії України має виявити знання студентами фактичного матеріал, їх вміння аналізувати основні тенденції історичного розвитку на українських землях. Питання, винесені на вступний іспит з історії України, охоплюють період давньої і нової історії.

Завдання іспиту: розглянути процес політичного розвитку українських земель, виявити особливості соціально-економічного розвитку України, висвітлити основні тенденції формування культурних і духовних цінностей українського народу, вивчити головні напрями розвитку державотворчої ідеї в Україні і основні складові державного будівництва. Поглибити знання студентів про минулу і сучасну історію українського народу.


Питання з історії України на державний іспит для студентів 4 курсу

2010 н. р.


 1. Первіснообщинний лад на території України.

 2. Найдавніші держави на території України.

 3. Східні слов’яни на території України.

 4. Утворення Давньоруської держави.

 5. Розширення і зміцнення Давньоруської держави у Х - першій половині ХІ ст.

 6. Соціально – економічний розвиток Київської Русі.

 7. Культура Київської Русі.

 8. Феодальна роздробленість Русі.

 9. Утворення Галицько-Волинського князівства та його розвиток.

 10. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

 11. Політичне становище українських земель у другій половині XIV першій половині – XVI ст.

 12. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ.

 13. Соціально - економічний розвиток українських земель в другій половині XVІ - першій половині – XVIІ ст.

 14. Люблінська і Брестська церковна унія та посилення феодально – кріпосницького і національного гніту в Україні.

 15. Селянсько-козацькі повстання кінця XVIст. – 30-х рр. XVIІ ст.

 16. Україна напередодні Визвольної війни середини XVIІ ст.

 17. Початок Визвольної війни. Перші перемоги українського народу.

 18. Розгортання повстанських рухів та створення народної армії. Воєнні дії в Україні в другій половині 1648 р.

 19. Формування української козацької держави в ході Визвольної війни. Внутрішня і зовнішня політка гетьманської адміністрації.

 20. Воєнні дії в Україні в 1649-1653 рр.

 21. Українсько – російський договір 1654 р. Приєднання України до Росії.

 22. Соціально – економічний розвиток українських земель в другій половині XVIІ ст.

 23. Політичне становище та адміністративний устрій українських земель на початку XVІІI ст.

 24. Діяльність гетьмана І. Мазепи в історіографії.

 25. Північна війна і Україна.

 26. Обмеження влади гетьмана І. Скоропадського та діяльність Малоросійської колегії.

 27. Гетьманування Д. Апостола.

 28. Зміни в політичному становищі Запорізької Січі в І половині XVIІІ ст.

 29. П. Орлик та його „Конституція”.

 30. Стан сільського господарства та зростання феодального землеволодіння на українських землях першої половини XVIІІ ст.

 31. Стан ремесла, промислів і торгівлі в українських землях першої половини XVІІI ст.

 32. Виступи селян і козаків на Лівобережжі, Слобожанщині і Запоріжжі в першій половині XVІІI ст.

 33. Рух опришків на західноукраїнських землях у першій половині XVIІІ ст.

 34. Гайдамацький рух першої половини XVIІІ ст.

 35. Стан сільського господарства на українських землях другої половини XVIІІ ст.

 36. Зрушення в промисловому виробництві на Лівобережжі та Слобожанщині в другій половині XVІІI ст.

 37. Народні повстання на Лівобережжі та Слобожанщині у другій половині XVІІI ст.

 38. Повстання Коліївщина.

 39. Відвоювання і заселення Північного Причорномор’я та Приазов’я в другій половині XVІІI ст.

 40. Входження Правобережної України до складу Росії. Західноукраїнські землі під владою Австрії.

 41. Гетьманування К. Розумовського.

 42. Остаточна ліквідація царизмом автономного устрою на Лівобережжі та Слобожанщині.

 43. Культура України XVІІI ст.

 44. Стан сільського господарства на українських землях в складі Російської імперії першої половини ХІХ ст.

 45. Розвиток промисловості на українських землях в складі Російської імперії першої половини ХІХ ст.

 46. Селянські рухи та виступи робітників України в першій половині ХІХ ст.

 47. Декабристи і Україна.

 48. Поширення ідей декабристів у харківському університеті та вільнодумство в Ніжинській гімназії вищих наук.

 49. Кирило – Мефодіївське товариство.

 50. Діяльність „Руської трійці”.

 51. Революція 1848 – 1849 рр. на західноукраїнських землях.

 52. Культура України першої половини ХІХ ст..

 53. Скасування кріпосного права в Україні.

 54. Реформи 60-70-х рр. в Україні.

 55. Розвиток капіталізму в сільському господарстві України (60-90- ті рр. ХІХ ст.).

 56. Розвиток капіталістичної промисловості України (60-90-ті рр. ХІХ ст.).

 57. Народництво і Україна.

 58. Український національний рух в 60 – 90- ті рр. ХІХ ст.

 59. Становище і боротьба робітничого класу в 60-90-ті рр. ХІХ ст.

 60. Культура України другої половини ХІХ ст.Список літератури


 1. Бойко О.Д. Історія України у XX столітті. 20-90-ті роки. - Ніжин, 1994.

 2. Бондаренко К. Довідник з історії України: В 3 т. К., 1995.

 3. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття.-К., 1993.

 4. Історія держави і права України. В 2 част. К., 1996 - част.2.

 5. Історія України в особах ХГХ-ХХ ст.- К., 1995.

 6. Історія України. Курс лекцій: В 2 кн. К., 1992, 2 кн.

 7. Історія українського війська.-Львів, 1992.

 8. Коваль М.В., Кульчицький С.В., Курносов Ю.О. Історія України.-К., 1996

 9. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993.

 10. Кремінь В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду).-К., 1996.

 11. Нагаєвський І. Історія Української Держави двадцятого століття.-К.,1994.

 12. Революция на Украине по мемуарам белых.- М., 1990.

 13. Сторінки історії України. XX століття. Посібник для вчителя.-К., 1993

 14. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна.-К., 1995

 15. Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза. В 3 т.- К., 1975

 16. Україна: друга половина XX століття: Нариси історії.-К., 1997

 17. Хрестоматія з історії України.-К., 1998

 18. Кремень В., Базовкін Є. та ін. Суспільно-політична ситуація в Україні: етапі тенденції розвитку(сер. 1993р.) // Політичні читання-1994-№1.

 19. Литвин В.М., Слюсаренко А.Г. На політичній арені України (90-ті рр.). роздуми істориків // УІЖ-1994-№3.

 20. Рудич Ф.Н. Формування політичних структур в сучасній Україні: політичний аналіз //УІЖ-1994-№2.

 21. Антипов С.Й., Дубовик В.А. Американські вчені про незалежну Україну (1989-1992 рр.)//УІЖ-1995-№2.

 22. Декларація про державний суверенітет України // Рад. Україна-199(1 – 17 липня.

 23. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Нові політичні партії України. Довідник.-К, 1990.

 24. Кремень В.Г., Табачник О.Д., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду).-К., 1996.

 25. Кульчицький С.В. Новітня історія України // УІЖ-1991 -№ 11.

 26. Документи про створення СНД // Голос України-1991-24 грудня.

 27. Історія України в особах. ХІХ-ХХ ст.-К., 1995.

 28. Мірчук П. УПА-1942-1952рр.-К, 1991.

 29. Шаповал Ю.І. Каганович на Україні // УІЖ-1990-№8.

 30. Шаповал Ю.І.Хрущов. Нарис політичної діяльності // УІЖ-1989-№1.^ ШКАЛА ВИСТАВЛЕННЯ ОЦІНОК

^ Оцінка

ЕСТ8


ВИЗНАЧЕННЯ

За шкалою навчального закладу

А

^ ВІДМІННО - відмінне виконання з незначною кількістю помилок.

Відмінно

191-200

В

^ ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками.

Добре

178-190

С

ДОБРЕ - в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок.

Добре

165-177

D

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі значною кількістю недоліків.

Задовільно

151-164

Е

^ ЗАДОВІЛЬНО (достатньо) - виконання задовольняє мінімальні критерії.

Задовільно

135-150

ЕХ

НЕЗАДОВІЛЬНО - потрібно опрацювати перед тим, як отримати залік.

Незадовільно

100-134

Х

НЕЗАДОВІЛЬНО - необхідна серйозна подальша робота.

Незадовільно

0-100Завідувач кафедри історії України _________________ В.П.Шкварець
Скачати 91.05 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації25.09.2011
Розмір91.05 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх