Одеської національної юридичної академії покажчик (видання присвячене 10-річчю створення мнц онюа та 15-річчю юридичної освіти на Миколаївщині) Миколаїв 2008 icon

Одеської національної юридичної академії покажчик (видання присвячене 10-річчю створення мнц онюа та 15-річчю юридичної освіти на Миколаївщині) Миколаїв 2008


Схожі
Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчю юридичної...
Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річ чю...
Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії та 15-річчя юридичної...
Роботи схвалено на засіданні Навчально-методичної ради Одеської національної юридичної академії...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Д миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції...
Баймуратов - Міжнародне право...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Від 19
Історія держави і права зарубіжних країн Макарчук...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Л. О. Зашкільняк доктор історичних наук, професор...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7
повернутися в початок
скачать
^

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО


Монографії, підручники, навчальні посібники

Козаченко А.В., Мирошниченко Н. Предмет преступлений, связанный с наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами. – О., 1996. – 50 с.

Досліджуються кримінально-правовий, соціологічний, кримінологічний та інші аспекти предмета злочину. В роботі доводиться, що предмет злочину є визначальним елементом, встановлення якого є важливою передумовою правильної кваліфікації злочинів проти народного здоров’я. Багато уваги приділяється аналізу сформульованих наукою кримінального права класифікацій наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Авторами детально досліджується класифікація, яка має комплексний характер, оскільки віддзеркалює основні характеристики предмета злочину проти народного здоров’я – медична, соціальна, юридична та фізична властивості. В роботі детально аналізуються кількісні і якісні характеристики предмета злочину та їх вплив на кваліфікацію злочинних діянь.

Ключові слова: кримінальне право; об’єкт злочину; предмет злочину; класифікація предметів злочинів; наркотичні засоби; психотропні речовини; аналоги наркотичних засобів або психотропних речовин; прекурсори.

^ Козаченко А.В., Мирошниченко Н.А. Предмет наркотизма: Учебное пособие. – Николаев – Одесса, 1999. – 58 с.

У навчальному посібнику досліджуються ознаки предмета злочину та його співвідношення з об’єктом злочинного діяння. Враховуючи значну поширеність злочинів наркотичної спрямованості, зростання кількості складів злочинів, предметом яких виступають наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, набуття інституту відповідальності за вказані дії комплексного характеру, автори пропонують ввести родове поняття наркотизм, яке охоплює собою всі прояви, які супроводжують як протиправні дії, так і наслідки медичного, соціального, економічного характеру. Багато уваги приділяється аналізу предмета злочину не тільки з позиції його юридичного визначення, але і врахування особливостей впливу на здоров’я споживача, що дає підстави для диференціації кримінальної відповідальності на засадах визначення кількісних і якісних ознак предмета злочину. В якості додатка до навчального посібника надана інформація про розміри предметів наркотизму, які є підставою для розмежування злочинних діянь від адміністративних проступків, а також основних складів злочинів від складів з кваліфікуючими або особливо кваліфікуючими ознаками.

Ключові слова: кримінальне право; наркотизм; наркотичні засоби; психотропні речовини; аналоги наркотичних засобів або психотропних речовин; прекурсори; кількісні розряди предмета наркотизму.

^ Козаченко О.В., Богомягков Ю.С. Кримінальна відповідальність неповнолітніх: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв, 2003. – 28 с.

Новелою у навчальній літературі є звернення до проблеми поєднання кримінально-правового і кримінально-процесуального аспектів кримінальної відповідальності осіб, яким не момент вчинення злочину не виповнилося 18-ти років. На підставі аналізу ознак суб’єкта злочину досліджуються особливості неповнолітнього. Окремо досліджуються питання звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру та види і межі покарання, які можуть бути призначені неповнолітнім. Окремим розділом досліджуються питання особливостей провадження у справах неповнолітніх з позиції особливості предмета доказування, досудового розслідування та судового розгляду. Автори наполягають, що виділення особливого суб’єкта кримінальної відповідальності та кримінально-процесуальної діяльності повністю відповідає сучасним тенденціям гуманізації кримінального і кримінально-процесуального права.

Ключові слова: кримінальна відповідальність неповнолітніх; звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх; примусові заходи виховного характеру; особливості провадження відносно неповнолітніх.

Мірошниченко Н.А., ^ Козаченко О.В. Кримінально-правові проблеми боротьби з розповсюдженням наркоманії. – Навчальний посібник. – О., 2004. – 100 с.

У навчальному посібнику надано загальну характеристику міжнародного і національного законодавства, яке забезпечує боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Проаналізовані міжнародні акти, які регулюють боротьбу з наркотизмом; національне законодавство, спрямоване на боротьбу з незаконним обігом засобів і речовин, здатних викликати симптоми тяжкого захворювання. Розглянуті питання кваліфікації злочинів, пов’язаних з незаконним обігом предметів наркотизму. Представлена класифікація злочинів проти здоров’я населення на підставі ознак безпосереднього об’єкту. У додатку наведені витяги з міжнародних конвенцій, витяг з Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 року і Наказ Міністра охорони здоров’я України від 01.08.2000 року. Висвітлена методика підрахунку сукупного розміру вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин.

Ключові слова: кримінальне право; злочини проти здоров’я населення; предмет наркотизму; кількісні і якісні параметри предмета наркотизму; кваліфікація злочинів.

Мірошниченко Н.А., ^ Козаченко О.В. Кримінально-правова боротьба з розповсюдженням наркоманії. – О.: Юрид. л-ра, 2005. – 160 с.

У навчальному посібнику на підставі аналізу понять “наркоманія” і “наркотизм” досліджуються окремі склади злочинів, предметом яких виступають наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори. Автори наполягають на тому, що враховуючи значну кількість і різноманітність складів злочинів, які мають наркотичний характер, запропонована їх класифікація на підставі безпосереднього об’єкту злочину. Особлива увага приділяється аналізу предмету злочину, який є визначальною, конструктивною ознакою злочинів, які посягають на здоров’я населення. В роботі знайшла відображення розроблена методика підрахунку сукупного розміру вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів і визначається алгоритм правової оцінки результатів такого підрахунку, який знаходить втілення у кваліфікації протиправних діянь. Додаток містить нормативний матеріал, який може бути використаний в процесі подальшого пошуку новітніх форм протидії наркотизму у різних його проявах.

Ключові слова: кримінальне право; злочини проти здоров’я населення; наркотизм; предмет наркотизму; кваліфікація злочинів проти здоров’я населення; кількісні і якісні ознаки предмета наркотизму.

^ Крецул В.И. Уголовное право: Общая часть. Конспект лекций. – Издание второе переработанное и дополненное. – Николаев, 2006. – 464 с.

Навчальний посібник “Кримінальне право України” містить конспект лекцій із Загальної частини кримінального права, підготовлений старшим викладачем Миколаївського навчального центру Одеської національної юридичної академії В.І. Крецулом. У представленій роботі доступними засобами викладені основні положення Загальної частини КК України, які являють собою як традиційні інститути кримінального права України, так і новели. Зокрема, у навчальному посібнику розкривається зміст таких нормативних характеристик, як кримінальне право; закон про кримінальну відповідальність; поняття злочину; поняття та підстави кримінальної відповідальності; поняття складу злочину та його ознаки; об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона складу злочину; стадії вчинення умисного злочину; співучасть у вчиненні злочину; множинність злочинів; обставини, які виключають злочинність діяння; звільнення особи від кримінальної відповідальності; поняття покарання та його призначення; звільнення від покарання та його відбування; судимість та її кримінально-правове значення; примусові заходи медичного характеру та примусове лікування; особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. Структурним елементом навчального посібника виступає додаток із схемами, що відображають зміст основних інститутів Загальної частини кримінального права України.

Ключові слова: кримінальне право України; Загальна частина кримінального права України.

Терентьев В.И. Уголовное право Украины: Общая часть. Конспект лекций. – Николаев, 1999. – 222 с.

У конспекті лекцій викладаються положення, які характеризують інститути Загальної частини Кримінального кодексу України редакції 1960 року. Зокрема, автором досліджуються такі питання, як зміст і дія кримінального закону, дається визначення злочину і характеризуються його ознаки. Значну увагу автор приділяє такому фундаментальному поняттю як склад злочину з характеристикою його елементів і ознак. Не оминає увагою автор і питання змісту та форм реалізації кримінальної відповідальності, традиційно зосереджуючись на аналізі кримінального покарання у різних формах його проявів. У конспекті лекцій викладається характеристика інститутів співучасті, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, множинності злочинів. Викладений матеріал систематизований для засвоєння під час підготовки в процесі вивчення курсу “Кримінальне право України: Загальна частина”.

Ключові слова: Кримінальне право України; Загальна частина Кримінального права України.

Терентьев В.И., Бондаренко Н.А. Международное уголовное право: Учебное пособие. – О., 2000. – 45 с.

У навчальному посібнику представлений матеріал, який характеризує новітній напрямок розвитку кримінального права на міжнародному рівні відносин між державами. Автори розкривають зміст джерел міжнародного кримінального права, аналізують їх дію та порядок застосування в процесі вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб за злочини проти міжнародного правопорядку та загальновизнаних правил ведення війни. В роботі досліджуються інститути Особливої частини міжнародного кримінального права, які складаються в результаті активності держав по конвенційному закріпленню в якості загальних стандартів підстав для криміналізації в умовах національних правових систем. Авторами висловлюються пропозиції по вдосконаленню системи правового регулювання суспільних відносин, які виникають в процесі вчинення особами злочинів, які характеризуються такою ознакою, як наявний міжнародний елемент. Автори висловлюються за подальшу уніфікацію міжнародних стандартів кримінально-правового змісту, що повністю відповідає процесам інтеграції правових систем.

Ключові слова: міжнародне кримінальне право; джерела міжнародного кримінального права; міжнародні злочини.

^ Терентьев В.И., Бондаренко Н.А. Уголовное право Украины: Особенная часть. Конспект лекций. – Одесса – Николаев, 2000. – 398 с.

У конспекті лекцій висвітлені основні питання Особливої частини кримінального законодавства України редакції 1960 року. Автори дають загальну характеристику процесу кваліфікації та тих метрологічних засад, на яких базується даний вид правозастосувальної діяльності. У конспекті досліджується кожна глава Особливої частини КК України окремо. Автори наводять загальний зміст правових положень і дають їм власну характеристику, використовуючи традиційний підхід, при якому кожний склад злочину аналізується з позиції тих ознак, які відтворюють змістовну характеристику такого елементу. Зокрема, багато уваги приділяється характеристиці безпосереднього об’єкта кожного злочину, об’єктивної сторони, під час аналізу якої автори висловлюють судження відносно моменту закінчення злочину, що є дуже доцільним з огляду на практичне застосування відповідної інформації. Не оминають увагою автори і суб’єктивні елементи складу, зокрема такі, як суб’єкт та суб’єктивна сторона злочину.

Ключові слова: кримінальне право України; Особлива частина кримінального права України; склад злочину; елементи та ознаки складу злочину.

^ Терентьев В.И., Бондаренко Н.А. Уголовное право Украины: Общая часть. Конспект лекций. – Одесса – Николаев, 2001. – 83 с.

У конспекті лекцій в схематичному вигляді викладений зміст Загальної частини Кримінального кодексу України редакції 2001 року. Автори намагалися у стислій формі передати зміст таких загальних положень, як визначення загальної частини КК України та її значення, як теоретичне, так і практичне. Автори характеризують кримінальний закон з позиції поширення його дії у часі, просторі та за колом осіб. Досліджується поняття злочину, яке отримало нормативне закріплення, наводиться класифікація злочинів та визначається принципи її застосування у практиці кримінально-правової діяльності. Значна увага приділяється елементам складу злочину та його ознакам, зокрема суб’єкту злочину, вині. В роботі досліджуються новели діючого кримінального законодавства у питанні обставин, що виключають злочинність діяння, кримінальну відповідальність, відбування покарання. Багато уваги приділяється і новим за змістом розділам кримінального закону, в яких визначається зміст та умови застосування примусових заходів медичного і виховного характеру.

Ключові слова: кримінальне право України; загальна частина кримінального закону; поняття злочину; співучасть у злочині; обставини, що виключають злочинність діяння; примусові заходи.

^ Терентьев В.И. Уголовная ответственность специального субъекта преступления по уголовному праву Украины. Монография. – Николаев, 2004. – 189 с.

Монографія представляє собою перше у кримінально-правовій науці узагальнене дослідження, яке присвячене загальним проблемам кваліфікації злочинів і кримінальної відповідальності спеціального суб’єкта злочину у кримінальному праві України після введення у дію Кримінального кодексу України редакції 2001 року. Практичне значення даного дослідження полягає в тому, що теоретичні висновки, які завершають дослідження, можуть бути використані в процесі оптимізації змісту діючого кримінального законодавства, а також можуть бути корисними для науковців, аспірантів, студентів і широкого загалу юристів. В роботі значна увага приділяється дослідженню ознак спеціального суб’єкта злочину, як об’єкта кримінально-правової політики України, аналізується положення спеціального суб’єкта у сучасному кримінальному праві України. Особлива увага приділяється аналізу проблемних питань кваліфікації злочинів із спеціальним суб’єктом злочину. Автором сформульовані пропозиції по вдосконаленню процесу кваліфікації, що значно полегшить діяльність судових та правоохоронних органів, на яких покладаються завдання по боротьбі зі злочинністю.

Ключові слова: кримінальна відповідальність спеціального суб’єкта злочину; класифікація спеціальних суб’єктів; кваліфікація злочинів з спеціальним суб’єктом.

^ Терентьев В.И. Учебно – методические указания и учебная программа по курсу “Уголовное право” (Особенная часть). – Николаев, 2004. – 74 с.

У навчально-методичних вказівках автором у розгорнутому вигляді викладена програма навчальної дисципліни “Кримінальне право України: Особлива частина”. Автором запропонований розгорнутий лекційний курс з тематичним планом, використання якого значно полегшує засвоєння студентом необхідної інформації відносно змісту Особливої частини Кримінального кодексу України. В роботі представлена тематика семінарських занять, яка повинна бути використана студентом в процесі підготовки до практичних та семінарських занять. У вказівках наданий список нормативно-правових актів, монографічних досліджень і навчальних посібників, які стануть корисними в процесі підготовки до занять, написанні письмових робіт, підготовки до заліків і екзаменів.

Ключові слова: кримінальне право України; Особлива частина кримінального права України.

Терентьев В.И. Уголовное право Украины: Общая часть. Экзаменационный справочник. – Николаев, 2005. – 78 с.

Екзаменаційний довідник у формі питань і відповідей містить стислий аналіз основних інститутів Загальної частини кримінального права, а саме норми, які регулюють кримінальну відповідальність та її підстави; закон про кримінальну відповідальність; чинність кримінального закону; поняття та класифікація злочинів; склад злочину; стадії вчинення злочину; співучасть у злочині; множинність злочинів; обставини, що виключають злочинність діяння; інститут звільнення від кримінальної відповідальності; поняття, мета, система і види покарань; призначення покарання; звільнення від покарання та його відбування; судимість; примусові заходи медичного характеру та примусове лікування; особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

Ключові слова: кримінальне право; Загальна частина кримінального права; інститути кримінального права.

^ Терентьєв В.И. Уголовное право Украины: Особенная часть. Конспект лекций. Издание четвертое. Рекомендовано МОиН Украины. – Николаев, 2007. – 564 с.

Даний навчальний посібник містить конспект лекцій з Особливої частини кримінального права, який відповідає системі навчальної дисципліни. У даному конспекті лекцій дана загальна характеристика Особливої частини кримінального права, а також наведена загальна характеристика окремих груп однорідних злочинів. Особлива увага приділяється детальному аналізу окремих складів злочинів за їх ознаками (елементами), тобто об’єкту, об’єктивній стороні, суб’єкту і суб’єктивній стороні. Використовуючи даний конспект лекцій при підготовці до складання екзамену, студент має можливість у досить короткий термін систематизувати і конкретизувати власні знання, набуті в процесі вивчення навчальної дисципліни, сконцентрувавши увагу на основних поняттях, їх ознаках і особливостях. Навчальний посібник дає можливість сформулювати приблизний план (структуру) відповіді на екзаменаційні питання.

Ключові слова: кримінальне право України; Особлива частина кримінального права України.

Наукові статті

Козаченко А.В. Еще раз о классификации наркотических средств и психотропных веществ // Актуальні проблеми держави та права. – О., 1997. – Вип.4. – С. 270-275.

На підставі положень міжнародних нормативно-правових актів, якими регулюється боротьба з поширенням наркоманії, автор робить висновок про міжгалузевий характер такої боротьби, яка повинна супроводжуватися правильним встановленням предмета злочинних діянь наркотичної спрямованості. Автор визначає дві змістовних особливості засобів і речовин, які можуть виступати предметом злочинів проти народного здоров’я: медико-соціальний і юридичний аспекти. Досліджуючи медико-соціальний аспект, автор багато уваги приділяє особливостям дії засобів і речовин на організм споживача, що дає можливість зробити висновок про причини поширення наркоманії високими темпами. В роботі аналізуються раніше запропоновані класифікації наркотичних засобів і психотропних речовин. Автором пропонується власна класифікація предметів наркотизму, в основу якої покладена комплексна підстава: вид засобу і особливість його впливу на нервову систему споживача.

Ключові слова: наркоманія; предмет злочину проти народного здоров’я; медико-соціальний і юридичний аспекти предмета злочину; класифікація наркотичних засобів і психотропних речовин.

Козаченко А.В. Определение совокупного размера наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Актуальні проблеми держави та права -О., 1997. – Вип.5. – С. 229-233.

Обґрунтовуючи актуальність звернення до питання встановлення кількісних характеристик вилучених з незаконного обігу засобів і речовин, які здатні викликати симптоми наркоманії, автор зазначає, що на практиці все частіше стали зустрічатися випадки вилучення декількох наркотичних засобів або психотропних речовин, які відносяться до різних класифікаційних груп, що створює певні складнощі процесу кваліфікації. Застосовуючи традиційну методику підрахунку кількості вилучених засобів або речовин, автор уніфікує підрахунок шляхом визначення правил, застосування яких дає можливість правильно визначити сукупний кількісний розряд, до якого відносяться вилучені засоби і речовини. У публікації досліджується питання можливості використання в процесі підрахунку комп’ютерних технологій, що значно оптимізує процес кваліфікації.

Ключові слова: предмет незаконного обігу; кількісні ознаки предмета злочину; методика підрахунку сукупного розміру наркотичних засобів і психотропних речовин; використання комп’ютерних технологій в процесі кваліфікації злочинів.

^ Козаченко О.В. Вплив кількісних і якісних характеристик наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на кваліфікацію деяких злочинів, спрямованих проти народного здоров’я // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999, № 2. – С.113-116.

Автор зазначає, що в процесі кваліфікації злочинів наркотичної спрямованості, одним з найважливіших питань є питання встановлення кількісних і якісних ознак предмета злочину, вирішення якого повинно бути покладено на експерта. Значна увага приділяється аналізу саме кількісних ознак предмета наркотизму. Автор зазначає, що існуюча практика, яка намагається поставити результат кваліфікації злочину в залежність від кількості вилучених у особи засобів і речовин, поки що підкріплена нормативними положеннями. З метою вдосконалення порядку визначення кількісного розряду автор пропонує оптимізувати зміст підзаконних нормативних актів, які використовуються в процесі кваліфікації злочинів. Так, запропоноване розширення кількості таких розрядів, що відповідає побудові складу злочину в контексті виділення конструктивних і кваліфікуючих ознак складу.

Ключові слова: кваліфікація злочинів; кількісні ознаки предмета злочину; значний розмір наркотичного засобу або психотропної речовини.

^ Козаченко О.В. Наркотизм на Півдні України // Історія півдня України від найдавніших часів до сучасності: проблеми національного, політичного, соціального, економічного, технічного, правового, релігійного та культурного розвитку: Збірник наукових праць. – Миколаїв, 1999. – С. 134-137.

На підставі наведених статистичних даних, які свідчать про рівень розповсюдженості наркоманії на території України, автор робить висновок про те, що південь набуває ознак центру зловживання наркотичними засобами опійної групи. Автор досліджує соціальні, кримінологічні, економічні, медичні аспекти негативних проявів поширення наркоманії. Автор зазначає, що прояви наркоманії залежать від видових ознак засобів і речовин, які викликають появу її симптомів у разі систематичного зловживання небезпечними засобами і речовинами. Тому криміналізація повинна здійснюватися з врахуванням якісних ознак засобів і речовин, які виступають предметом злочину.

Ключові слова: наркотизм; криміналізація; якісні (видові) ознаки предмета наркотизму.

Козаченко О.В. Фізичні ознаки предмета наркотизму // Юридичний вісник. – 1999, № 3. – С.92-94.

Автор зазначає, що у кримінально-правовій науці досить ґрунтовно досліджуються дві ознаки предмета злочину наркотичної спрямованості – медична та юридична. На думку автора, не можна нехтувати фізичною ознакою наркотичних засобів і психотропних речовин, яка має універсальний характер і тісно пов’язана з медичними наслідками зловживання вказаними засобами і речовинами, що впливають на кваліфікацію злочинів, спрямованих проти здоров’я населення, через свої фізичні особливості викликають різні за характером і тяжкістю негативні соціальні наслідки. Фізична ознака предмета наркотизму виявляється в тому, що наркотичні засоби і психотропні речовини є предметами матеріального світу, мають особливу і властиву тільки засобам певного виду хімічну формулу, агрегатний стан. Автор наполягає на тому, що виділення в якості предмета злочину аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин стало наслідком звернення уваги саме на фізичні ознаки засобів і речовин, вживання яких має негативний вплив на здоров’я особи і населення в цілому. Фізична ознака предмета злочину знаходить своє відображення як у кількісних, так і якісних ознаках предмета злочину, що впливає на його кваліфікацію.

залишити коментар
Сторінка2/7
Дата конвертації25.09.2011
Розмір1.18 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7
плохо
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх