Галузевий стандарт вищої освіти україни icon

Галузевий стандарт вищої освіти україни


Схожі
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Галузевий стандарт вищої освіти україни...
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах мвс україни...
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах мвс україни...
План Вступ 3 Структура сучасної вищої освіти 3 Рівні акредитації 4 Проблеми в освіті 5 Складові...
Указ президента україни про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні...
Бабин І.І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського...
Бабин І.І. Стратегія й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в контексті європейського...
Я. Я. Болюбаш, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України...
Я. Я. Болюбаш, директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України...Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать

ГСВОУ_________-04

(позначення стандарту)ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

БАКАЛАВРА


НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0915 Комп’ютерна інженерія
КВАЛІФІКАЦІЇ 3114 Технік обчислювального

(інформаційно-обчислювального) центру


^ Чинний від ___________________


(рік – місяць - число)

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр ,


напряму підготовки 0915 Комп’ютерна інженерія,


освітнього рівня базова вища освіта ,


кваліфікації 3114 Технік обчислювального

. (інформаційно-обчислювального) центру


з узагальненим об’єктом діяльності


Технічні (апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем i мереж універсального та спеціального призначення та їх компонент .


Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009-96:


Код ВЕД
^

Найменування видів економічної діяльності


D DL 30.02.1

Виробництво (без ремонту) електронних обчислювальних ма­шин та іншого устаткування для оброблення інформації.

D DL 30.02.2
^

Монтаж та ремонт електронних обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації.


L 72.10.0
^

Консультації з питань інформатизації


L 72.20.0

Створення програмного забезпечення.


L 72.30.0

Оброблення даних


L 72.40.0

Робота з базами даних


L 72.50.2

Технічне обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки.


Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу за ДК 003-95


Код КП

Код ОКПДТР


Професійна назва роботи


3114

24947

Технік обчислювального центру

3114

24971

Технік-конструктор (електроніка)
23157

Лаборант ( обчислювальна техніка )

3121

25036

Технік-програміст

3121
Фахівець з компютерної графіки (дизайну)і може займати первинні посади за 06264 6-43-40 “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників”, видавництво центру продуктивности, м.Краматорск, вип. 1, 2000 р. займати первинні посади техніка-програміста, інженера-програміста, лаборанта (обчислювальна техніка).

Цей стандарт установлює:

  1. професійне призначення й умови використання випускників вищих навчальних закладів певної спеціальності та освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

  2. освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності;

  3. вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів;

  4. відповідальність за якість освіти та професійної підготовки.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю. Підприємства, установи, організації повинні забезпечити необхідні умови для використання фахівців відповідно до здобутих ними у вищому навчальному закладі кваліфікації та спеціальності згідно з чинним законодавством.

Стандарт придатний для цілей ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів, атестації осіб, які закінчили навчання у вищих навчальних закладах, та сертифікації фахівців.

^ 2 Нормативні посилання

У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні документи:

- НДУ 01-2002 Нормативний документ України. Система стандартів вищої освіти. Порядок розроблення стандартів вищої освіти, внесення змін до них та здійснення контролю за їх дотриманням. Основні положення;

- ГСВОУ_____-02 Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти;

- ДК 009-96 Державний класифікатор України: Класифікація видів економічної діяльності;

- ДК 003-95 Державний класифікатор України: Класифікатор професій;

- Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск1 . Видавництво центру продуктивності. Краматорськ - 2000 р.;

3 Визначення

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у НДУ 01-2002.


^ 4 Позначення і скорочення

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв:

а) видів типових задач діяльності:

ПФ - професійна,

СВ - соціально-виробнича,

СП - соціально-побутова;

б) класів задач діяльності:

С - стереотипна,

Д - діагностична,

Е - евристична;

в) видів уміння:

^ ПП - предметно-практичне,

ПР - предметно-розумове,

ЗП - знаково-практичне,

ЗР - знаково-розумове;


д) здатностей:

З - здатність.


г) рівнів сформованості даного уміння:

^ О - уміння виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,

Р - уміння виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації,

Н - уміння виконувати дію автоматично, на рівні навички;ТО – технічний об’єкт. Є складовою частиною узагальненого об'єкту і включає технічні (апаратні) засоби обчислювальної техніки: інтегральні мікросхеми, елементи, типові та спеціалізовані вузли та пристрої, комп’ютери, комп’ютерні систем, комп’ютерні мережі.


ПО – програмний об’єкт. Складова частина узагальненого об’єкту. Включає системне програмне забезпечення технічного об’єкту на різних рівнях його функціонування: мікрокомандному, мікропрограмному, командному, програмному, рівні операційної системи та ін.


^ КС – комп’ютерна система.

КМ – комп’ютерна мережа.


5 Виробничі функції, типові задачі діяльності

та уміння щодо вирішення типових задач діяльності

5.1 Відповідно до посад, що можуть займати випускники вищого навчального закладу, вони придатні до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

5.2 Вищі навчальні заклади забезпечують опанування випускниками системи умінь вирішувати типові задачі діяльності під час здійснення певних виробничих функцій, що визначені у таблиці Додатка А.

Примітка. У таблиці Додатка А шифри типових задач діяльності та умінь наведені за структурами:

а) шифр типової задачі діяльності

Х. ХХ

номер задачі, наскрізний

для даної виробничої функції

номер виробничої функції


б) шифр уміння

Х. ХХ. ХХ

номер уміння, наскрізний для даної типової задачі діяльності

шифр типової задачі діяльності

^ 6 Здатності вирішувати проблеми й задачі соціальної діяльності

та уміння, що є відображенням наявності цих здатностей

6.1 Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей подаються у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності та системи умінь, що є відображенням наявності цих здатностей.


6.2 Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності за умови оволодіння системою умінь, що визначені у таблиці Додатка Б.

Примітка. У таблиці Додатка Б шифри здатностей і умінь наведені за структурами:

а) шифр здатності

З. ХХ

номер здатності

здатність
б) шифр уміння

З. ХХ. ХХ

номер уміння,

наскрізний для даної здатності

шифр здатності

^ 7 Попередній освітній або(та) освітньо-кваліфікаційний рівень

і вимоги до професійного відбору абітурієнтів

7.1 Попередній рівень освіти або(та) професійної підготовки:

повна загальна середня освіта


7.2 Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або(та) професійну підготовку встановленого зразка.

^ 8 Вимоги до державної атестації осіб,

які навчаються у вищих навчальних закладах

8.1 Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня сформованості здатностей вирішувати задачі діяльності, які можуть виникнути.

8.2 Нормативна форма державної атестації встановлюється в ГСВОУ____-04 “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки”.


Додаток А
залишити коментар
Сторінка1/8
Дата конвертації26.09.2011
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх