Магістерська програма оцінка землі та нерухомого майна Спрямування виробниче icon

Магістерська програма оцінка землі та нерухомого майна Спрямування виробниче


Схожі
Магістерська програма „Енергоінжиніринг в апк” Виробниче спрямування...
Нерухомого майна в україні...
1 Оцінка нерухомості методом витрат...
Міжнародна хронологія податків...
Державна система реєстрації прав на нерухоме майно в Україні...
Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 «Правознавство» Затверджено...
Програма навчальної дисципліни хімія сфер Землі для спеціальності 040104 “Географія ”...
Програма навчальної дисципліни хімія сфер Землі для спеціальності 040104 “Географія ”...
Робоча навчальна програма з дисципліни “ Сучасні технологі ї та засоби автоматизованого...
Магістерська програма „ Менеджмент в галузі виробництва та переробки продукції свинарства”...
Магістерська програма з порівняльного та міжнародного фінансового права Master of Laws in Comp...
Робоча навчальна програма дисципліни “оцінка діяльності підприємства та його підрозділів” Напрям...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
повернутися в початок
скачать

5.2. Охорона земель як об’єкта природного середовища.

Україна належить до держав із дуже високим рівнем техногенних і антропогенних навантажень на земельні ресурси. Тільки внаслідок забруднення побутовими відходами та стічними водами кожен рік із користування вилучається близько 50 тисяч гектарів орних земель, продовжують розорюватися нові земельні площі. Загальна площа розораних земель сягає 57 відсотків.

Незважаючи на те, що останнім часом внесення мінеральних добрив значно скоротилося, спеціалісти стверджують, що сільськогосподарські угіддя перенасичені отрутохімікатами і пестицидами, тобто надмірна інтенсифікація сільськогосподарського виробництва супроводжується максимально можливим освоєнням земельного фонду.

Недостатньо врегульований законом продаж мінеральних добрив та агрохімікатів спричинив ввезення в країну отрутохімікатів іноземного виробництва, що може призвести до закупівлі їх у тих виробників, продукція яких заборонена для використання з екологічних причин.

Значні площі сільськогосподарських угідь розміщені вздовж шляхів з інтенсивним рухом машин і забруднюються важкими металами.

Вирішення проблеми охорони землі в сучасних умовах є дуже нагальними.

Ми дослідили, що питання збереження і охорони землі посідають чільне місце в законодавстві України, яке враховує специфіку земель як засобу виробництва та умови життєдіяльності людей, об'єктивну обмеженість землі у просторі, незмінність її розташування, нерозривний зв'язок із природним середовищем.

Стаття 14 Конституції передбачає, що земля є основним національним багатством, яке перебуває під особливою охороною держави. Таке конституційне положення є підставою для правової охорони землі як основної складової навколишнього природного середовища. Правова охорона землі передбачає систему правових засобів, за допомогою яких здійснюються заходи з відновлення, підтримання та покращення якісного стану земель. Ця охорона спрямована насамперед на забезпечення раціонального використання землі, відновлення, збереження та підвищення родючості грунтів, поліпшення інших корисних властивостей землі. Крім того, вона має на меті забезпечення захисту земель від негативного впливу антропогенної діяльності і шкідливих природних процесів (водна, вітрова ерозія).

Правовому регулюванню охорони земель присвячений Закон України загального характеру - «Про охорону навколишнього природного середовища» та низка спеціальних законів щодо використання, охорони і відтворення окремих природних ресурсів - Земельний кодекс, Кодекс про надра, Лісовий кодекс, Водний кодекс. Кожний із цих законів, поряд із положеннями щодо регулювання відносин з використання природних ресурсів, містить окремі розділи з їх охорони і відтворення. У зв'язку з тим, що всі ці природні ресурси є різною формою цільового використання землі, вони становлять частину єдиного земельного фонду, і, таким чином, питання збереження окремих природних ресурсів так чи інакше пов'язане з охороною і використанням землі.

Закон, охороняючи землю, закріплює у правових нормах певні вимоги, які необхідно враховувати всім землевласникам та землекористувачам, що здійснюють заходи виробничо-господарського, економічного або наукового характеру. Передусім це проявляється у наявності їх обов'язків щодо землі (Закон «Про селянське (фермерське) господарство», Земельний кодекс, «Про оренду землі»). Земельний кодекс, як головний закон, що регулює земельні відносини, містить розділ, присвячений охороні земель.

Глава 26 Земельного кодексу визначає завдання, зміст і порядок охорони земель, передбачає систему правових, економічних, організаційних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання, запобігання необгрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення та відтворення родючості грунтів. Передбачені Земельним кодексом заходи з охорони земель спрямовані на боротьбу з природними та штучними процесами, які погіршують стан грунтів. До них належать заходи із запобігання ерозії грунтів:

організаційно-господарські - правильне розміщення на землі різних господарських об'єктів, систематичне спостереження за станом земель та правильністю їх використання;

агротехнічні - застосування належних засобів обробітку грунту та вирощування сільськогосподарських культур, введення спеціальних протиерозійних сівозмін;

лісомеліоративні - влаштування лісозахисних насаджень.[11,с159]

Законом передбачені гранично допустимі концентрації хімічних, радіоактивних та інших шкідливих речовин у грунті і порядок їх визначення. Стаття 167 ЗК господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і грунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.

Отже, питання охорони земель в умовах загострення екосередовищної ситуації в Україні має стати одним із найважливіших напрямків державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечує істотне оздоровлення екосередовищних умов життя людини.

Правова охорона земель має певний зміст. Гарантом забезпечення охорони земель є держава. Охорона земель забезпечується шляхом проведення охоронних заходів та визначення видів і методів їх здійснення.

Охорона земель включає:

 • обгрунтування і досягнення раціонального землекористування;

 • захист   сільськогосподарських   та   лісових   угідь   від необгрунтованого вилучення їх для інших потреб;

 • захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, пересушування, ущільнення, забруднення відходами виробництва, хімічними та радіоактивними речовинами та від інших несприятливих природних і техногенних процесів;

 • охорону перезволожених земель;

 • попередження погіршення естетичного стану та екосередовищної ролі антропогенних ландшафтів;

 • консервацію деградованих і малопродуктивних сільсько­господарських угідь.

З метою забезпечення екосередовищної та санітарно-гігієнічної безпеки громадян здійснюється нормування та стандартизація в галузі охорони земельі відтворення родючості грунтів шляхом прийняття комплексу взаємопов'язаних   нормативних   документів,   які   визначають взаємопогоджені вимоги до об'єктів, що підлягають стандартизації і нормуванню [49с.195]

Згідно з вимогами Земельного кодексу України, нормативні документи із стандартизації в галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів повинні містити:

 • основні положення;

 • визначення термінів і понять, класифікації земель та грунтів;

 • опис методів, методик і засобів визначення складу земель та властивостей грунтів;

 • вимоги до збирання, обміну, оброблення, збереження, аналізу інформації та програмування кількісних і якісних показників стану земельних ресурсів;

 • метрологічні норми, правила, вимоги до організації робіт;

 • інші нормативи зі стандартизації в цій галузі.

У галузі охорони земель та відтворення родючості грунтів встановлюються такі нормативи:

 • екосередовищної безпеки землекористування;

 • якісного стану грунтів;

 • гранично допустимого забруднення грунтів;

 • показники деградації земель та грунтів;

 • технологічні нормативи використання сільськогосподарських угідь.

Нормативні документи зі стандартизації в галузі охорони земель і відтворення родючості грунтів затверджуються Держкомземом України.
Поліпшення стану деградованих земель здійснюється шляхом рекультивації.

Рекультивація порушених земель, як визначається Земельним кодексом України, - це комплекс організаційних, технічних та біотехнічних заходів, спрямованих на поліпшення стану земель, відновлення ґрунтового покриву на певній території та продуктивності порушених земель.

Планування, проектування й виконання робіт, пов'язаних з рекультивацією порушених земель, здійснюється за умови:

 • визначення мінімально необхідних розмірів земельних ділянок, які були порушені, встановлення їх якості та грошового оцінювання, а також обсягів фінансування, необхідних для реалізації землеохоронних заходів;

 • виконання в установленому порядку робіт, які передбачають пошарове, відповідно до структури ґрунтового профілю, зняття і роздільне складання верхнього, найбільш родючого, та наступних шарів грунту;

 • врахування особливо цінних продуктивних земель, а також земель, які перебувають під природно-заповідними, історико-культурними і курортно-рекреаційними об'єктами;

 • виявлення та попередження можливих негативних екологічних наслідків порушення земель, його впливу на екосередовищний стан і якість земельних ресурсів на прилеглих територіях;

 • виявлення та попередження можливого негативного впливу відвалів порід і грунтів, забруднених небезпечними речовинами, на здоров'я людини, на окремі природні ресурси і довкілля в цілому.[45,с.23]

Землі, структура рельєфу, екосередовищний стан грунтів та материнських порід і режим формування стоку яких зазнав змін унаслідок проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, підлягають комплексній рекультивації та мають бути приведені у стан, придатний для суспільно корисного їх використання.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андрейцев В. І. Екологічне право / В. І. Андрейцев. - К.: Вентурі. -1996. - 411 c.

 2. Андрейцев В. І. Правові засади земельної рефор­ми і приватизації земель в Україні / В. І. Андрейцев. - К.: Істина, 1999. – 152 с.

 3. Аксененок Г. А. Обеспечение рационального ис­пользования земли / Г. А. Аксененок. – М.: Советское государство и право. - 1968. – 228 с.

 4. Аксененок Г. А. Правовий режим земель. Земельне право / Аксененок Г. А., Краснова Н. І., Іконицької І. А. - М.: Наука, 1984. - 387 с.

 5. Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основно­го національного багатства / В. І. Андрейцев. - Законодавство України, 2002. - № 4.

 6. Білявський Г. О. Основи загальної екології / Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. - К.: Либідь. 1995. - 368 с.

 7. Білявський Г. О. Практикум із загальної екології / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй. - К.: Либідь, 1997. - 160с.

 8. Булигін С. Ю. Сучасне інформаційне забезпечення охорони і раціонального використання земель / С. Ю.Булигін, А. В. Шатохін. – К., 2002. – 320 с.

 9. Волошин І. М. Методика дослідження проблем природокористування / І. М. Волошин. - Львів: ЛДУ, 1994. - 160 с.

 10. Гавриш Н. С. Еколого-правові аспекти охорони земельних ресурсів в Україні / Н. С. Гавриш. - Львів. - 1999. - 311с.

 11. Гавриш Н. С. Юридична відповідальність як спосіб правової охо­рони ґрунтів / Н. С. Гавриш. - Одеса: Астропринт, 2000. - 356 с.

 12. Герасименко М. Г. Гатне люди в події / М. Г. Герасименко. – К.: Ірма-Прес , 2000 р. – 96 с.

 13. Еренов А. Е. Пра­вовое обеспечение рационального природопользо­вания / Еренов А. Е., Ильяшенко Л. В., Мухитдинов Н. Б. - Алма-Ата, 1985. – 194 с.

 14. Ерофеев Б. В. Земельное право / Б. В. Ерофеев. - М.: МЦУПЛ, 1999. - 560 с.

 15. Жариков Ю. Г. Охрана права землепользования / Ю. Г. Жариков. - М.: Юрид. литер., 1974. – 113с.

 16. Жушман В. П. Аграрне право та законодавство України / В. П. Жушман. – Х.: ТОВ „Одісей”, 2003. - 451 с.

 17. Закон України «Про екологічну мережу» /// ВВР України. – 2004. – № 49.

 18. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» /// ВВР України. – 2000. – № 53.

 19. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» /// ВВР України. – 1997. - № 24.

 20. Закон України «Про оренду землі» /// ВВР України. – 1998, - № 161.

 21. Закон України «Про охорону земель» /// ВВР України. - 2003. - № 45.

 22. Закон України «Про охорону навколишнього при­родного середовища» /// ВВР України. – 1991, - № 41.

 23. Закон України «Про оцінку земель» /// ВВР України. – 2003. – № 36.

 24. Закон України «Про плату за землю» /// ВВР України. – 1992. – № 29.

 25. Заревський В. К. Право приватної власності на землі сільськогосподарського призначення / В. К. Заревський. - Одеса: Астропринт, 2000. - 136 с.

 26. Земельний кодекс України /// ВВР України. – 2002. - № 3 – 4

 27. Злобін Ю. А. Основи екології / Ю. А. Злобін. - К.: Лібра, 1998. – 249 с.

 28. Іванух Р. А. Охорона і раціональне використання природно-ресурсевого потенціалу сільського господарства / Р. А. Іванух. - К., 1985. – 168 с.

 29. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине / И. И.Каракаш. - К.: Истина, 2004. - 441 с.

 30. Краснов Н. И. Правовое обеспечение рационального использования земли в СССР / Н. И. Краснов. - М., 1969. – 146 с.

 31. Конституція України. – К.: Юрид. літ., 1996. - 50 с.

 32. Кримінальний кодекс України. – К.: «Вентурі», - 2001 р.

 33. Кустовська О. В. Еколого-економічні обґрунтування сільськогосподарського землекористування / О. В. Кустовська. – К.: Арістей, 2009. – 180 с.

 34. Малишко М. І. Екологічне право України / М. І. Малишко. – К.: Видавничий дім „Юридична книга”, 2001. - 285 с.

 35. Миланова Е. В. Использование природних ресурсов й охрана природи / Е. В. Миланова, А. Й. Рябчиков. - М., 1986. – 242 с.

 36. Мунтян В. Л. Правові проблеми раціонального природокористування / В. Л. Мунтян. – К., 1973. – 182 с.

 37. Петров В. В. Правовая охрана природы в СССР / В. В. Петров. - М.: Юрид. лит., 1984. - 283 с.

 38. Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 р. «Про земельну реформу» // ВВР України.

 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. «Про Державний технологічний центр охорони родючості грунтів» // ВВР України.

 40. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права / И. А Покровский. - М.: Статут, 1998. - 235 c.

 41. Руснак П. П. Еколого-економічні аспекти природокористування / П. П. Руснак. - К., 1990. – 320 с.

 42. Семчик М. В. Земельне право України / М. В. Семчик. - К.: Атіка, 1999. - 350 с.

 43. Стативка И. М. Оптимизация использования земель в районном агропромышленном обьединении / И. М. Стативка. - К.: Урожай, 1987. - 160 с.

 44. Трегобчук В. М. Проблеми охорони сільськогос­подарських земель за переходу до ринкової економі­ки / В. М. Трегобчук. - К.: Землевпорядний вісник, 1997. - № 1.

 45. Фролов М. О. Охорона земель як еколого-правовий імператив земельного законодавства / М. О. Фролов. - Наукове вид-во МРУП, 2002. - 74 с.

 46. Харьков В. Н. Рациональное использование земельных ресурсов: понятие и правовое регулиро­вание / В. Н. Харьков. - Государство и право, 2000. - № 9.

 47. Цивільний кодекс України /// ВВР України. - 2003. - № 40-44.

 48. Черевко Г. В. Економіка природокористування / Г. В. Черевко, М. I. Яцків. - Львів: Світ, 1995. - 208 с.

 49. Черниченко Ю. В. Земля, экология, перестройка / Ю. В. Черниченко. – К.: Литературная газета. - 1989. - 124 с.

 50. Шемшученко Ю. С. Правовые основы охраны ок­ружающей среды в сельском хозяйстве / Ю. С. Шемшученко. - К., 1984. – 240 с.

 51. Шемшученко Ю. С. Правовая охрана окружающей среды в области промышленного производства / Ю. С. Шемшученко. - К.: Наукова думка, 1986. - 412 с.

 52. Шульга А. М. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / А. М. Шульга. - Харьков: Фирма «Консум», 1998. - 244 с.

 53. Шульга А. М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування / А. М. Шульга. - Х., 2004. – 17 с.
залишити коментар
Сторінка8/8
Дата конвертації25.09.2011
Розмір1.81 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх