Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ” у 200 7 році icon

Довідник для вступників до державного вищого навчального закладу “ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського ” у 200 7 році


1 чел. помогло.
Схожі
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу “Івано-Франківський національний...
Міністерство охорони здоров’я України двнз "Тернопільський державний медичний університет імені...
Правила прийому до вищого навчального закладу у 2011 році (зазначається повна назва вищого...
Правила прийому до вищого навчального закладу в 2012 році (зазначається повна назва вищого...
Затверджено
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня...
Правила прийому до Державного вищого навчального закладу „Київський національний економічний...
Правила прийому до державного вищого навчального закладу “...
Державна установа «кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського»...
Рапорт (заяву) від імовірного наукового керівника на ім'я керівника вищого навчального закладу...
Міністерство охорони здоров’я україни буковинський державний медичний університет...
Аспірант кафедри історії України Інституту історії та політології Державного вищого навчального...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4
повернутися в початок
скачать
^

ПРОГРАМА З ХІМІЇ1. Предмет і завдання хімії. Місце хімії серед природничих наук. Явища фізичні та хімічні. Екологічні проблеми хімії. Роль хімії в охороні навколишнього серидовища.

2. Атомно-молекулярне вчення. Молекули. Атоми. Сталість складу речовин. Відносна атомна та відносна молекулярна маса. Закон збереження маси, його значення в хімії. Кількість речовини. Моль. Молярна маса. Закон Авогадро та молярний об”єм газу. Об’ємні відношення газів у реакціях.

3. Хімічний елемент, прості та складні речовини. Хімічні сполуки та механічні суміші. Символи хімічних елементів та хімічні формули. Валентність. Розрахунки масової частки хімічного елемента в речовині за формулою. Встановлення хімічної формули речовини за її складом. Хімічні ріввняння. Розрахунки за хімічними рівняннями.

4. Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Ізотопи. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів малих періодів. Особливості будови електронних оболонок атомів елементів великих періодів (на прикладі ІV періоду).

5. Відкриття Д.І.Менделєєвим періодичного закону та створення періодичної системи елементів. Сучасне формулювання періодичного закону. Великі та малі періоди, групи та підгрупи. Залежність властивостей елементів від положення в періодичній системі. Періодичність зміни властивостей простих речовин та сполук елементів. Значення періодичного закону.

6. Електронегативність хімічних елементів і хімічний зв’язок. Ковалентний зв’язок (полярний і неполярний). Енергія зв’язку. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку. Іонний зв’язок, його відмінність від ковалентного. Ступінь окиснення. Водневий зв’язок.

7. Класифікація хімічних реакцій. Реакції сполучення, розкладу, заміщеення, обміну. Необоротні та оборотні хімічні реакції. Тепловий ефект хімічних реакцій, термохімічні рівняння. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення.

8. Швидкість хімічних реакцій. Залежність швидкості від природи реагуючих речовин, концентрації, площі поверхні зіткнення реагуючих речовин, дотику, температури. Каталіз і каталізатори. Хімічна рівновага. Поняття про крнстанту рівноваги. Каталітичні і некаталітичні реакції, значення каталітичних процесів. Умови зміщення хімічної рівноваги. Принцип ле Шательє.

9. Розчини. Розчинність речовин. Залежність розчинності речовин від їх природи, температури і тиску. Теплові ефекти при розчиненні. Способи кількісного вираження складу розчинів: масова частка і молярна концентрація. Густина розчинів. Поняття про кристалогідрати.

10. Електролітична дисоціація. Ступінь дисоціації. Ступінчаста дисоціація. Сильні і слабкі електроліти. Властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації.

11. Оксиди. Класифікація оксидів. Способи добування та властивості оксидів.

12. Основи, їх склад і назви. Гідроксогрупа. Нерозчинні основи і луги, їх хімічні властивості. Амфотерні гідроксиди. Добування основ.

 1. Кислоти, їх склад і назви. Загальні властивості кислот і способи добування. Реакція нейтралізації.

 2. Солі, їх склад і назва. Хімічні властивості солей. Добування солей. Поняття про кислі солі та комплексні сполуки. Поняття про гідроліз солей. Генетичний зв’язок між оксидами, основами, кислотами та солями.

 3. Положення Гідрогену в періодичній системі, хімічні властивості водню: взаємодія з неметалами, оксидами металів, органічними речовинами. Добування водню в лабораторії. Застосування водню як екологічно чистого палива і сировини для хімічної промисловості.

 4. Оксиген, будова атома, поширення в природі. Кисень, його фізичні і хімічні властивості, добування і застосування. Повітря. Охорона повітря водоймищ від забруднення. Вода. Хімічні властивості й застосування води. Очищення води. Створення безвідходних технологій.

 5. Хлор, реакції з неорганічними і органічними речовинами. Хлороводень, його добування і властивості. Соляна (хлоридна) кислота, її солі.

 6. Загальна характеристика елементів головної підгрупи VІ групи періодичної системи. Сірка, її фізичні і хімічні властивості. Оксиди Сульфуру (ІV) і Сульфуру (VІ), їх добування і хімічні властивості. Сірчана (сульфатна) кислота, її властивості. Хімічні реакції, які лежать в основі виробництва сірчаної кислоти контактним способом, та закономірності їх перебігу. Окислювальні властивості концентрованої сульфатної кислоти.

 7. Азот, його фізичні і хімічні властивості. Аміак, його промисловий синтез, фізичні та хімічні властивості. Солі амонію. Оксиди Нітрогену (ІІ) і Нітрогену (ІV). Хімізм виробництва азотної (нітратної) кислоти. Хімічні особливості азотної (нітратної) кислоти. Нітрати, азотні добрива.

 8. Загальна характеристика елементів головної підгрупи V групи періодичної системи. Фосфор, його алотропні форми, хімічні і фізичні властивості. Оксид Фосфору (V), ортофосфатна кислота та її солі. Фосфатні добрива.

 9. Карбон, його алотропні форми. Хімічні властивості вуглецю. Оксиди Карбону (ІІ) і Карбону (ІV), їх хімічні властивості. Вугільна (карбонатна) кислота та її солі. Перетворення карбонатів у природі.

 10. Загальна характеристика елементів головної підгрупи ІV групи періодичної системи. Кремній, його хімічні властивості. Оксид Силіцію (ІV), кремнієва (силікатна) кислота та її солі. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон.

 11. Метали, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв’язок. Електрохімічний ряд напруг металів. Характерні фізичні і хімічні властивості металів. Поняття про корозію та засоби боротьби з нею.

 12. Лужні метали, їх характеристика за положенням у періодичній системі та будовою атомів. Сполуки Натрію та Калію в природі. Калійні добрива. Гідроксиди Натрію та Калію, їх хімічні властивості, добування.

 13. Кальцій, його сполуки в природі. Оксид та гідроксид Кальцію, їх хімічні властивості, добування і застосування. Якісні реакції на іони Кальцію та Барію.

 14. Алюміній, характеристика елемента та його сполук за положенням у періодичній системі. Амфотерність оксиду та гідроксиду Алюмінію. Сполуки алюмінію в природі, його роль у техніці.

 15. Ферум, будова атома і поширення в природі. Хімічні властивості заліза, його оксиди і гідроксиди. Хімічні реакції, на яких базується виробництво чавуну і сталі. Роль заліза та його сплавів у техніці.

 16. Метали в сучасній техніці. Основні способи промислового добування металів: відновлення вугіллям, оксидом Карбону (ІІ) , алюмотермія, електрохімічні способи вилучення металів з їх сполук.

 17. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М.Бутлерова. Залежність властивостей органічних речовин від хімічної будови. Ізомерія. Електронна природа хімічних зв’язків у молекулах органічних сполук. Способи розриву зв’язків, поняття про вільну радикалів.

 18. Гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів), їх електронна і просторова будова, sp3 – гібридизація. Номенклатура алканів, їх фізичні та хімічні властивості. Метан. Насичені вуглеводні в природі, застосування в техніці.

 19. Етиленові вуглеводні (алкени), їх електронна будова, sp2 – гібридизація, сигма та пі - зв’язки, подвійний зв’язок. Ізомерія. Номенклатура і хімічні властивості етиленових вуглеводнів, правило Марковника. Етилен, добування і застосування.

 20. Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук: мономер, полімер, елементарний ланцюг, ступінь полімеризації. Поліетилен і пропілен, їх будова, властивості та застосування. Природний каучук, його будова і властивості.

 21. Ацетилен, особливості його будови, sp – гібридизація, потрійний зв’язок. Добування ацетилену карбідним способом та з метану, хімічні властивості та застосування.

 22. Бензол, його електронна будова, хімічні властивості, промислове добування і застосування. Поняття про взаємний вплив атомів на прикладі толуолу.

 23. Природні джерела вуглеводнів: нафта, природний і попутний нафтові гази, вугілля. Перегонка нафти. Крекінг нафтових продуктів.

 24. Спирти, їх будова, номенклатура. Водневий зв’язок і його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Промисловий синтез і застосування метанолу, етанолу. Поняття про багатоатомні спирти, властивості й застосування гліцерину.

 25. Фенол, його будова, взаємний вплив атомів у молекулі. Хімічні властивості фенолу в порівнянні з властивостями спиртів та бензолу. Застосування фенолу.

 26. Альдегіди, їх електронна будова. Номенклатура альдегідів. Хімічні властивості. Добування і застосування мурашинного й оцтового альдегідів. Номенклатура альдегідів.

 27. Карбонові кислоти: електронна будова карбоксильної групи, гомологічний ряд. Насичені одноосновні карбонові кислоти: будова, номенклатура, добування, фізичні і хімічні властивості. Головні представники одноосновних карбонових кислот: оцтова, стеаринова, пальмітинова, олеїнова та їх солі.

 28. Складні ефіри (естери), їх будова, добування за реакцією естерифікації, хімічні властивості. Жири, як представники естерів, їх роль у природі, хімічна переробка.

 29. Глюкоза, її будова, хімічні властивості, роль у природі. Сахароза, її гідроліз, загальна схема виробництва цукру.

 30. Крохмаль, целюлоза, їх будова, хімічні властивості, роль у природі та технічне застосування.

 31. Аміни, як органічні основи, їх реакція з водою та кислотами. Анілін, його добування і застосування.

 32. Амінокислоти, їх будова, хімічні властивості. Реакція поліконденсації. Синтетичне волокно капрон. Пептидний зв’язок. Будова та біологічна роль білків.^ Приклади тестових завдань з хімії


(збірник всіх тестових завдань можна придбати у книжковому кіоску університету)


 1. Реакція, яка відбувається згідно рівняння 2NO+Cl2=2NOCl+Q, є:

A. Екзотермічною реакцією обміну.

B. Ендотермічною реакцією заміщення.

C. Екзотермічною реакцією розкладу.

D. Екзотермічною реакцією сполучення. 1. Речовина, формульна одиниця якої включає п’ять атомів:

А. Етилен.

В. Пентан.

С. Силіцій(IV) хлорид.

D. Фосфор(V) оксид.


 1. Для збільшення розчинності газів необхідно:

A. Підвищити тиск і температуру.

B. Підвищити тиск і понизити температуру.

C. Понизити тиск і температуру.

D. Понизити тиск і підвищити температуру.


 1. Хімічна рівновага системи 3Н2 + N2 = 2NH3 + Q при збільшенні концентрації водню зміститься в сторону одержання аміаку, оскільки:

А. Пряма реакція йде із зменшенням об’єму.

В. Зросте швидкість прямої реакції.

С. Пряма реакція екзотермічна.

D. Відбувається зміна ступеня окислення водню.


 1. При нагріванні якої речовини не утворюється твердого залишку

A. (NH4)2Cr2O7.

B. (NH4)2CO3.

C. CaCO3.

D. Ca(NO3)2.


 1. Виберіть правильний запис рівняння реакції:

A. Cu + H2SO4(розб.) CuSO4 + H2.

B. Mg + H2SO4(розб.) MgSO4 + H2.

C. Mg + H2SO4(конц.) MgSO4 + H2.

D. Cu + H2SO4(конц.) CuSO4 + H2. 1. Визначте помилкове твердження: із хлориду натрію при електролізі:

А. Водного розчину на графітному Катоді виділяється Na.

В. Розплаву на Катоді виділяється Na.

С. Розплаву на аноді виділяється Cl2.

D. Водного розчину на графітному катоді виділяється H2.


8. Внаслідок взаємного впливу у молекулі фенолу гідроксильної групи і фенільного радикалу електронна густина в фенільному радикалі:

A. підвищена в положенні 2, 4, 6;

B. знижена в положенні 2, 4, 6;

C. підвищена в положенні 3, 5

D. знижена в положенні 3, 5


 1. Речовини, які представлені формулами, є між собою:А. Ізомерами.

В. Гомологами.

С. Хлорпохідними.

D. Алканами.


10. Як називається насичений вуглеводень такої будови:

А. 3-метилбутан;

B. 2-метилбутан;

C. 3-етилпропан;

D. 3,3-диметилпропан.


^ ПРОГРАМА З ОСНОВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

При проведенні вступних іспитів з сестринської справи основна увага має бути звернена на знання абітурієнтом основних професійних знань, умінь і навичок, необхідних для практичної діяльності медичної сестри.

Історія сестринської справи

Визначення поняття сестринської справи. Значення сестринської справи для охорони здоров’я, її основні функції. Сестринська справа як предмет, його мета, завдання. Історія розвитку сестринської справи в Україні. Міжнародне визначення діяльності Флоренс Найтінгейл. Товариство Червоного Хреста, його значення в створенні шкіл сестер милосердя. Роль медичної сестри в лікувальному процесі. Догляд за пацієнтами як лікувальний чинник.

Сестринська етика та деонтологія

Основні поняття, необхідні для визначення філософії сестринської справи: пацієнт, сестринська справа, навколишнє середовище і суспільство, здоров’я. Лікування і сестринська справа. Сестринський персонал і пацієнт. Етичні елементи філософії сестринської справи: обов’язки, цінності і чесноти. Деонтологія як частина сестринської справи. Збереження медичної таємниці. Спілкування як ефективний спосіб допомоги людям в адаптації до змін в житті у зв’язку з захворюванням.

Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів

Інфекційний процес: визначення, способи передачі інфекції. Інфекційний контроль в ЛПУ. Характеристика і способи передачі збудників внутрішньолікарняної інфекції. Групи ризику. Заходи профілактики і контролю. Обробка рук до і після виконання маніпуляції. Обробка рук і слизових оболонок при контакті з біологічними рідинами. Значення дезінфекції і стерилізації виробів медичного призначення в профілактиці внутрішньолікарняної інфекції. Види, методи і режими дезінфекції в ЛПУ. Приготування і використання дезінфікуючих розчинів. Правила зберігання хлорвмісних розчинів. Правила техніки безпеки при роботі з хлорвмісними розчинами. Характеристика сучасних засобів дезінфекції. Дезінфекція предметів догляду за пацієнтом. Передстерилізаційна очистка шприців, голок, гумових виробів. Миючі розчини, приготування, критерії використання. Контроль якості передстерилізаційної очистки. Стерилізація. Стерилізація в сухожаровій шафі. Автоклавування. Дезінфекція і утилізація одноразових медичних виробів. ЦСВ: обладнання, функції. Профілактика передачі вірусів парентеральних гепатитів і ВІЛ інфекції в ЛПУ.

Прийом пацієнта

Обладнання і функції приймального відділення стаціонару. Зміст роботи сестринського персоналу приймального відділення. Дезинсекційні засоби при педикульозі. Види санітарної обробки пацієнтів. Медична документація приймального відділення стаціонару. Транспортування пацієнта в лікувальне відділення.

Безпечне лікарняне середовище. Лікувально-охоронний режим

Поняття про лікувально-охоронний режим. Види режимів рухової активності. Поняття про біомеханіку тіла і правильне положення тіла. Організація робочого місця медичної сестри для забезпечення правильної біомеханіки тіла з метою попередження травм хребта. Безпечне транспортування пацієнта. Переміщення пацієнта в постелі і різні види його положення в ліжку. Допомога пацієнтові при зміні положення тіла. Попередження травм у пацієнта.

Особиста гігієна пацієнта

Положення пацієнта в ліжку. Функціональне ліжко. Вимоги до постільної білизни (приготування, зміна, правила збирання і транспортування). Догляд за шкірою, природними складками. Пролежні. Фактори ризику розвитку пролежнів. Тактика медичної сестри при розвиткові пролежнів. Догляд за волоссям. Миття ніг. Підстригання нігтів на руках і ногах. Вмивання пацієнта. Догляд за слизовими оболонками. Промивання очей. Чищення зубів. Очищення зовнішнього слухового ходу. Підкладання судна і подавання сечоприймача. Догляд за зовнішніми статевими органами, промежиною.

Харчування та годування хворих

Основи раціонального харчування. Основні принципи лікувального харчування. Лікувальні столи, характеристика. Організація харчування в стаціонарі. Складання порційної вимоги. Годування тяжкохворих у ліжку. Види штучного харчування пацієнта: через зонд, через гастростому, парентеральне, за допомогою живильної клізми.

Спостереження за пацієнтами.

Оцінка функціонального стану пацієнта

Термометрія: будова термометра, правила зберігання та користування термометром, види термометрів, правила вимірювання температури тіла, реєстрація результатів. Види температурних кривих, стадії гарячки, основні симптоми. Особливості спостереження та догляду за пацієнтами в кожній стадії. Зниження температури. Дихання (частота, глибина, ритм). Визначення частоти дихання. Спірометрія. Основні симптоми при захворюванні органів дихання. Патологічні типи дихання. Спостереження і догляд за пацієнтами при задишці, кашлі, кровохарканні та легеневій кровотечі. Пульс. Його характеристика. Техніка визначення пульсу, підрахунок частоти пульсу, записування результатів. Артеріальний тиск. Техніка вимірювання артеріального тиску. Симптоми порушення АТ при хворобах органів кровообігу. Спостереження і догляд за пацієнтами з порушеннями функції системи кровообігу.

Методи найпростішої фізіотерапії

Види найпростіших фізіотерапевтичних процедур. Постановка банок. Накладання гірчичників. Застосування грілки, міхура з льодом. Місцеві ванни. Місцеві обливання. Гірудотерапія. Оксигенотерапія.


Застосування лікарських засобів

Вибірка призначень з листка лікарських призначень пацієнта. Правила зберігання і розподілення лікарських засобів у відділенні. Виписка, облік і зберігання наркотичних, сильнодіючих, гостродефіцитних та дорогокоштуючих лікарських засобів. Список А і Б. Шляхи і способи введення лікарських засобів для ентерального застосування. Сублінгвальний спосіб застосування лікарських засобів. Зовнішнє застосування лікарських засобів на шкіру і слизові оболонки. Застосування на шкіру мазі різними способами, присипок, пластирів, розчинів, настоянок. Закрапування крапель в очі, ніс, вуха. Інгаляційний спосіб введення лікарських засобів через рот та ніс. Введення суппозиторіїв у пряму кишку. Види шприців та голок. Ціна поділок шприца. Збирання шприців із стерильного стола, крафт-пакета. Набирання лікарських засобів із ампул і флаконів. Розведення антибіотиків. Анатомічні ділянки для парентерального введення лікарських засобів. Техніка внутрішньошкірних, підшкірних, внутрішньом’язових, внутрішньовенних ін’єкцій та внутрішньовенних вливань на фантомі. Ускладнення. Тактика медичної сестри.

Клізми. Газовивідна трубка

Клізми. Види клізм. Протипоказання і можливі ускладнення. Підготовка пацієнта і постановка різних видів клізм. Газовивідна трубка. Протипоказання і можливі ускладнення.

Катетеризація сечового міхура

Цілі катетеризації, протипоказання і можливі ускладнення. Види катетерів. Катетеризація сечового міхура. Користування різними сечоприймачами.

Лабораторні та інструментальні методи дослідження

Підготовка пацієнта, оснащення, взяття і направлення матеріалу на лабораторне дослідження. Взяття мазка з зіва і носа. Взяття калу для дослідження. Збирання сечі для дослідження. Взяття мазка для бактеріологічного дослідження. Підготовка пацієнта до рентгенологічного, ультразвукового та ендоскопічного дослідження. Підготовка пацієнта і участь в проведенні пункції. Спостереження і догляд за пацієнтом після пункції.

Зондові маніпуляції

Взяття промивних вод шлунка і блювотних мас на лабораторне дослідження. Зондування шлунка, дуоденальне зондування.

Основи санології. Рух і здоров’я

Визначення поняття здоров’я. Показники суспільного здоров’я. Чинники ризику виникнення захворювань. Характеристика найбільш вагомих чинників. Рух – запорука здоров’я. Вплив рухової активності на функціональний стан органів і систем. Основні принципи тренування. Фізичні вправи як лікувальний чинник. Визначення ступеня фізичного навантаження за частотою пульсу і дихання. Раціональне харчування. Харчування в похилому віці. Харчування при розумовій та фізичній праці. Загартовування організму, основні принципи. Правила позбавлення від шкідливих звичок.

Сестринський процес

Основні потреби людини. Ієрархія потреб за Маслоу, її значення для сестринської справи. Характеристика життєвоважливих потреб. Медсестринський догляд за пацієнтами. Основні етапи сестринського процесу. Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта. Методи обстеження пацієнта: суб’єктивний і об’єктивний. Значення сестринської документації. Другий етап сестринського процесу: виявлення проблем пацієнта. Третій етап сестринського процесу: визначення цілей сестринського догляду. Четвертий етап сестринського процесу: планування об’єму сестринських втручань. П’ятий етап сестринського процесу: оцінка результатів і корекція догляду.
залишити коментар
Сторінка4/4
Дата конвертації26.09.2011
Розмір0.82 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх