Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Міжнародні відносини» icon

Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» спеціальності «Міжнародні відносини»


Схожі
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційними рівнями „Спеціаліст”...
Програма вступного випробування з німецької мови І літератури для вступників за...
Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська) для навчання за...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ спеціаліст ”...
Програма вступного випробування зі спеціальності „...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ спеціаліст ”...
Програма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем “ спеціаліст ”...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 6...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем...
Робоча навчальна програма дисципліни затверджено на засіданні кафедри світового господарства...Загрузка...
скачать
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Волинський національний університет імені Лесі Українки


«Затверджую»

Ректор


Волинського національного

університету імені Лесі Українки

______________ проф. І. Я. Коцан

______________________2011 р.


Програма вступного випробування

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»

спеціальності «Міжнародні відносини»


Луцьк – 2011


Пояснювальна записка


На вступному випробуванні з міжнародних відносин вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”, повинні продемонструвати володіння теоретичними знаннями та практичними навиками з основних з основних розділів роботи.

Вступник повинен знати поняття та сутність міжнародних відносин, концепції теорії міжнародних відносин, зміст основних категорій, методи та методику аналізу міжнародних відносин, суб’єкти міжнародних відносин, їх цілі і засоби діяльності, типи види та форми міжнародних відносин, основні етапи розвитку міжнародних відносин; характерні риси міжнародно-політичних проблем різних часів та регіонів; особливості дипломатичної практики різних держав; особливості становлення та розвитку зовнішньополітичного курсу незалежної України.


^

Теорія міжнародних відносин


Поняття і критерії міжнародних відносин. Cучасні теорії міжнародних відносин. Фактори формування міжнародних відносин. Методи дослідження у міжнародних відносинах. Міжнародна система. Типи і структура міжнародних систем.

Держава як основний суб’єкт міжнародних відносин. Міжнародні організації як суб’єкт міжнародних відносин. Транснаціональні корпорації як суб’єкт міжнародних відносин. Цілі і засоби суб’єктів міжнародних відносин. Зовнішня політика: суть поняття, чинники, цілі і засоби зовнішньої політики. Сутність і параметри сили. Співвідношення понять “сила” і “могутність”. Дипломатія як інструмент міжнародної політики. Основні форми дипломатичної діяльності.

Міжнародна пропаганда: сутність, призначення, напрями, типологія. Конфлікти у міжнародних відносинах: сутність, структура і типологія. Сутність, параметри, рівні і види безпеки. Основні загрози міжнародної безпеки. Проблема правого регулювання міжнародних відносин. Проблема моралі в міжнародних відносинах. Основні імперативи міжнародної моралі.

Зміст і форми міжнародне співробітництво. Міжнародний порядок: поняття, історичні типи, особливості сучасного стану. Геополітичні моделі сучасної світової системи.


^

Міжнародні відносини і зовнішня політика


Передумови формування військово-політичних угрупувань у Європі в кінці ХІХ – поч. ХХ ст. Особливості міжнародних відносин в період Першої світової війни. Репараційна проблема у міжнародних відносинах міжвоєнного періоду. Основні конференції міжвоєнного періоду, їх основні рішення.

Утворення вогнища Другої світової війни в Європі і на Далекому Сході. Особливості міжнародних відносин в період Другої світової війни. Основні конференції періоду Другої світової війни, їх основні рішення. Геополітичні наслідки Другої світової війни.

Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин. Причини та передумови виникнення холодної війни. Становлення блокового протистояння. Німецька проблема в період холодної війни. Деколонізаційні процеси. Основні етапи (хвилі) деколонізації. Загальноєвропейський процес та його роль у завершенні епохи блокового протистояння. Основні конфлікти періоду холодної війни.

Переговори з роззброєння у 80-х роках Х Х ст. Трансформація політичної системи і зміна зовнішньополітичного курсу країн Центрально-Східної Європи. Ретроспективний аналіз стану радянсько-американських відносин в період холодної війни

Основні тенденції розвитку сучасної системи міжнародних відносин. Геополітична структура сучасного світу. Основні центри сили. Геоекономічна структура сучасного світу. Основні полюси сили Глобалізація світу як тенденція розвитку сучасної системи міжнародних відносин. Параметри сучасної міжнародної безпеки. Сучасні конфлікти. Методи їх попередження і мирного врегулювання.

Військовий фактор в сучасних міжнародних відносинах. Проблеми контролю над озброєннями в сучасному світі Тероризм як глобальна проблема людства. Особливості сучасних інтеграційних процесів. Регіональна інтеграція. Економічний фактор в сучасних міжнародних відносинах. Економічна дипломатія.

Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС. Сучасна зовнішньополітична стратегія США. Україна в системі сучасних міжнародних відносин. Країни Європи в системі сучасних міжнародних відносин. Спільна зовнішня політика і політика безпеки країн ЄС.

Міжнародні відносини на Близькому і Середньому Сході на рубежі ХХ-ХХІ ст. Ізраільсько-палестинський конфлікт: сучасний стан та шляхи врегулювання. Міжнародні відносини в Південній і Південно-Східній Азії на рубежі ХХ-ХХІ ст. Індо-пактистанський конфлікт: сучасний стан та шляхи врегулювання. Курдська проблема в сучасних міжнародних відносинах.

Зовнішньополітичні процеси в СНД. Особливості інтеграційних процесів на пострадянському просторі. Латинська Америка в сучасних міжнародних відносинах. Африка як регіон геостратегічної периферії на сучасному етапі. Перспективи розвитку системи міжнародних відносин у ХХІ ст. ООН та інші глобальні інститути в системі сучасних міжнародних відносин.Зовнішня політика України

Геополітична стратегія України на початку XXI ст. Проблеми та перспективи формування міжнародного іміджу України.Енергетична проблема у зовнішній політиці України. Основні проблеми національної безпеки України та механізм її гарантування.

Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасних українсько-російських відносини. Українсько-американські відносини на сучасному етапі: стан, проблеми і перспективи розвитку. Сучасний стан, проблеми та перспективи співробітництва України з ЄС. Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи. Місце країн Центральної та Східної Європи в системі зовнішньополітичних інтересів України.

Стратегічні інтереси України на Близькому Сході. Потенціал співробітництва України з країнами Центральної Азії. Основні принципи та форми розбудови відносин України з країнами Південної Азії. Національні інтереси України на африканському континенті. Місце країн Латинської Америки в системі зовнішньополітичних інтересів України.

Проблеми та перспективи відносин України з Радою Європи. Проблеми та перспективи вступу України до СОТ. Проблеми та перспективи співробітництва України з міжнародними валютно-фінансовими організаціями. Проблеми та перспективи відносин України з ОБСЄ. Співробітництво України в рамках ОЧЕС. Проблеми та перспективи відносин України з НАТО.Країнознавство

Особливості економічного розвитку та загальна характеристика господарства Західної Європи. Особливості сучасного соціально-економічного розвитку країн Північної Європи. Зовнішньоекономічні зв’язки країн Південної Європи. Комплексна країнознавча характеристика Польщі. Комплексна країнознавча характеристика Франції. Проблеми і перспективи розвитку господарства ФРН. Фактори формування “особливоі” позиції Великої Британії стосовно європейських інтеграційних процесів.

Порівняльна характеристика районів Західної і Східної економічної зони Російської Федерації. Особливості і проблеми розвитку господарських комплексів пострадянських країн Закавказзя та Центральної Азії. Порівняльна країнознавча характеристика нових індустріальних країн Південно-Східної і Східної Азії. Особливості демографічного і соціально-економічного розвитку Індії. Особливості галузевої і територіальної структури господарства Японії. Історичні особливості суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку Китаю. Основні риси, тенденції та проблеми розвитку господарства країн Південно-Західної Азії.

Особливості сучасного суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку США. Країнознавча характеристика Канади. Порівняльна країнознавча характеристика нових індустріальних країн Латинської Америки. Країнознавча характеристика країн Північної Африки. Особливості суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку країн Тропічної Африки. Країнознавча характеристика Австралії.


Література
^

Теорія міжнародних відносин


 1. Блищенко И.П., Солнцева М.М. Мировая политика и международное право. – М.: Междунар. Отношения, 1991. – 160 с.

 2. Введение в теорию международных отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособи /Н.А. Ломагин и др. – С.Пб.: «Издательский дом «Сентябрь», 2001. – 166 с.

 3. Дипломатический словарь. В 3 т. / Гл. Ред. А.А.Громыко и др. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Наука, 1986.

 4. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій: Навч. посібн. – Л.: Світ, 1995. – 144 с.

 5. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика: Навч. посібн. – К.: ФАДА; ЛТД, 2001. – 224 с.

 6. Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения: Конспект лекций. – Спб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 64 с.

 7. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебник для вузов / М.М.Лебедева. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 351 с.

 8. Луцишин П.В., Луцишин Н.П. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібник. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 339 с.

 9. Маддісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібн. – К.: Либідь, 1997. – 176 с.

 10. Макаренко В.П. Главные идиологии современности. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 480 с.

 11. Международные отношения: социологические подходы / Под ред П.А.Цыганкова. – М.: Гардарики, 1998. – 352 с.

 12. Теория международных отношений на рубеже столетий: Пер. с англ. / Под ред К.Буса. – М.: Гардарики, 2002. – 362 с.

 13. Цыганков П.А. Теория международных отношений: Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2004. – 590 с.

 14. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник / Передм. Д.В.Табачника. – К.: Вища школа, 2004. – 622 с.


Міжнародні відносини і зовнішня політика

 1. Дюрозель Ж-Б. Історія дипломатії. – К., 1995. – 654 с.

 2. Копійка В.В. Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування та етапи становлення. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 448 с.

 3. Кочетов Э.Г. Глобалистика. – М, 2002. – 328 с.

 4. Лебедева М.М. Мировая политика. – М: Аспект Пресс, 2004. – 351 с.

 5. Лундестад Г. Восток, Запад, Север, Юг. Основные направления международной политики. 1945-1996. – М.: «Весь мир», 2002. – 360 с.

 6. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник / Л.Ф.Гайдуков. К.: Либідь, 2001. - 624 с.

 7. Нартов Н.А. Геополитика. – М, 2003. – 345 с.

 8. Современные международные отношения / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: РОССПЭН, 2001. – 584 с.

 9. Терентьев А. “Новый мировой порядок” США или европейское мироустройство // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. - № 7. – С. 31-42.

 10. Тураев В.А. Глобальные вызовы человечеству. – М, 2002. – 245 с.

 11. Уткин А.И. Мировой порядок ХХІ века. – М, 2001.

 12. Фомичев С.В. Международные экономические отношения на рубеже тысячелетий. – Херсон, 2001. – 354 с.
^

Зовнішня політика України


 1. Бойко О. Історія України (запитання і відповіді). – К.: Наукова думка, 1997.

 2. Борисенко В.Й. Курс української Історії. – К.: наукова думка, 1994. – 436 с.

 3. Верстюк В.Ф. та ін. Історія України. – К.: Альтернативи, 2002. – 472 с.

 4. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К.: Знання України, 2002. – 180 с.

 5. Грушевський М.С. Історія України-Русі. В 11томах, - К.: Наукова думка, 1994. – 648 с.

 6. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: Т-во Знання України, 1991. – 240 с.

 7. Лотоцький С, Трохимчук С. Україна в світовому геополітичному просторі / Львівський нац. Ун-т ім І Франка, 2002. – 192 с.

 8. Нагаєвський Г. Історія української держави ХХ ст. – К.: Українська письмен., 1994. – 416 с

 9. Новітня Україна: 1991-2001. Роздуми видатних сучасників / За ред. М.Ф.Головатого, Г.В.Щокіна. – К.: МАУП, 2001. – 160 с.

 10. Полонська-Василенко Н. Історія України у 2 т. Т 1. – К.: Либідь, 2002. – 606 с.

 11. Полонська-Василенко Н. Історія України у 2 т. Т 2. – К.: Либідь, 2002. – 606 с.

 12. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: монографія / За ред. Ф М. Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 488 с.

 13. Україна за роки незалежності, 1991-2003 /Керівник автор. Кол. П.І.Гайдуцький. – К.: Либідь, 2003. – 560 с.

 14. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Гужвій та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 15. Україна у міжнародних відносинах ХХ ст. / За ред. проф. Малика Я.Й. – Львів: Світ, 2004. – 468 с.

 16. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Н.П.Барановський та ін. – К.: Альтернативи, 2001. – 704 с.Країнознавство

 1. Алисов Н. В., Хорев Б. С. Экономическая и социальная география (общий обзор). – М.: Гардарики, 2000. – 704 с.

 2. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 688 с.

 3. Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навч. посів. – К.: ВЦ “Академія”, 2005. – 704 с.

 4. Все страны мира. Энциклопедический справочник /Автор-сост. Родин И.О., Пименова Т.М. – М.: Вече, 2002. – 560 с.

 5. Економіка зарубіжних країн: Підручник / А.С. Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1996. – 416 с.

 6. Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / За ред. Кузика С.П. – Львів: Світ, 2002. – 672 с.

 7. Качан Є.П., Ковтонюк М.О., Петрига М.О. Розміщення продуктивних сил зарубіжних країн. – Тернопіль, 1993. – 518 с.

 8. Кузик С., Книш М. Економічна і соціальна географія Америки: Навчальний посібник. – Л., 1999. – 300 с.

 9. Малая энциклопедия стран / Сиротенко Н.Г., Менделеев В.А. – 2-е изд., перераб. – М.: ООО ,,Издательство АСМ”; Харьков: ООО ,,Торсинг”, 2001. – 720 с.

 10. Погорлецкий А. И. Экономика зарубежных стран –С. Пб.: Издательство Михайлова В. А., 2000. – 492 с.

 11. Родионова И. А., Бунакова Т. М. Экономическая география: Учебно-справочное пособие. – М.: Московский Лицей, 2003. – 496 с.

 12. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу: Довідник. – К.: НВП „Картографія”, 1998. – 383 с.

 13. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В. В. Вольского. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2003. – 560 с.

 14. Соціально-економічна географія світу / За ред. Кузика С.П. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 256 с.

 15. Страны и народы: Научно-популярное географо-этнографическое издание: В 20 т. / Под ред. И. Т. Фролова. – М.: Мысль, 1979 – 1982.

 16. Страны мира: Справочник. 1999 / Под ред. И. С. Иванова. – М.: Республика, 1999. – 512 с.

 17. Экономическая и социальная география зарубежных стран: В 2-х т. / Под ред. В. П. Максаковского. – М.: Просвещение, 1980 – 1981.

 18. Экономическая, социальная и политическая география мира. Регионы и страны / Под ред. д-ра геогр. наук, проф. С.П. Лаврова. – М: Гардарики, 2002. – 928 с.

 19. Юрківський В.М. Країни світу. – К.: Либідь, 1999. – 368 с.

 20. Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 2001. – 416 с.


Критерії оцінювання знань вступників

На вступному випробуванні за кожну правильну відповідь вступнику нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до рівня складності:

100 –123 бали,

124–151 балів,

152– 176 балів,

177–200 балів.

200 - 177 балів виставляється вступникам, які в повному обсязі виконали тестові завдання, продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв'язанні завдань; виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються наукових проблем.

176 - 152 бал виставляється за умови достатньо повного виконання тестових завдань. Розв'язання завдання має бути правильним, логічно обґрунтованим, демонструвати знання теоретичного матеріалу, творчо-пізнавальні уміння. Разом з тим у роботі може бути допущено декілька несуттєвих помилок.

151 - 124 балів виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, як правило, носять фрагментарний характер. Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з літературними джерелами з навчальної дисципліни і не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.

123 - 100 балів виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни та її понятійно-категоріального апарату вступник зовсім не знає. Відповідь вказує, що програмовим матеріалом вступник не володіє.


Голова атестаційної комісії С. В. Федонюк


Відповідальний секретар

приймальної комісії А. М. Слащук
Скачати 112.44 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації24.09.2011
Розмір112.44 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх