Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої icon

Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої


Схожі
Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої...
Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти...
Про комплекс нормативних документів для розроблення складових системи стандартів вищої освіти...
Державний комітет україни з енергозбереження...
Міністерство транспорту україни...
Затвердити Рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін відповідно до...
Протокол №10 від 15. 06. 2006 р...
Положення про порядок створення та організацію роботи д ержавної екзаменаційної комісії у...
Робоча програма складена на базі професійно-освітньої програми вищої освіти за професійним...
Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...
Програма комплексного державного іспиту освітньо-кваліфікаційний рівень...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
повернутися в початок
скачать
^

Державний стандарт

вищої освіти


До затвердження галузевого стандарту вищої освіти з переліку кваліфікацій використовується:

- ДК 003: 2005 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій".

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839

Постанова Кабінету Міністрів України від №507 (в частині підготовки професіоналів з повною вищою освітою в межах її чинності)

Довідник

кваліфікаційних характеристик професій працівників Міністерства праці та соціальної політики України (відповідний випуск), посадові інструкції галузевих міністерств та відомств тощо
труктура ОКХ та її обов’язковий зміст, що подані у цьому розділі, не повинні змінюватися.

Рис.2


Освітньо-кваліфікаційна

характеристика

^ Нормативні засади розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики


Види економічної

діяльностіРис. 3. Структура та послідовність розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики


Кваліфікація.

Професійні назви робіт


Спеціальність

Система умінь

Ознака: Вид і рівень

сформованості уміння

Виробничі функції

Ознака: Вид функції

Узагальнені задачі

професійної, соціально-виробничої, побутової діяльності

Ознака: Вид і клас типової задачі діяльності

Освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень

Первинні посади

Компетенції

Ознака: Вид і рівень сформованості компетенції

Вимоги

суспільства та держави до соціально значущих і професійних властивостей та якостей особистості

(соціальні та професійні норми)^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИПОГОДЖЕНО

Заступник міністра освіти і науки України


ПОГОДЖЕНО

Заступник міністра праці та

соціальної політики України
«____»____________________200_р.

«____»_________________________200_р.^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА


______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ_________________________________________


(шифр та назва галузі знань)


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ______________________________

(код і назва напряму підготовки)


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ______________________________________

(код і назва спеціальності)


КВАЛІФІКАЦІЯ________________________________________

(код і назва кваліфікації)


Видання офіційне


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київ


200_

ГСВОУ_________-0_

(позначення стандарту)


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


^ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА


______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ_________________________________________


(шифр та назва галузі знань)


^ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ______________________________

(код і назва напряму підготовки)


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ______________________________________

(код і назва спеціальності)


КВАЛІФІКАЦІЯ________________________________________

(код і назва кваліфікації)


Видання офіційне


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київ


200_

Передмова


І РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти і науки України


ВНЕСЕНО

_____________________________________________________________________________

(назва базового вищого навчального закладу)


^ 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказом Міністерства освіти і науки України

від_______________ ________ р. №______________


3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ


4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та _____________________________________________________

назва установи без скорочень)


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України.


Зміст


1. Галузь використання ...........................................……….............................................


2. Нормативні посилання ...................................................………..................................


3. Визначення ……………...............................................................……….....................


4. Позначення і скорочення ...........................................................……..........................


5. Компетенції щодо вирішення проблем і задач соціальної діяльності,

інструментальних і загально-наукових задач, та уміння що забезпечують наявність

цих компетенцій.………………………………………….


6. Виробничі функції, типові задачі діяльності та компетенції

щодо вирішення типових задач професійної діяльності ..............................................


7. Попередній освітній або(та) освітньо-кваліфікаційний

рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів .................................................


8. Вимоги до державної атестації осіб, які навчаються

у вищих навчальних закладах .........................................………....................................


9. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки ..............................................


Додаток А Соціально-особистісні, інструментальні

та загально-наукові компетенції………………………………………………………...


Додаток Б Виробничі функції, типові задачі діяльності

та компетенції, якими повинні володіти випускники вищого

навчального закладу ............................................................……….................................


Додаток В Компетенції випускників вищого навчального

закладу, що вимагаються, та система умінь, яка їх відображає ..….............................


ІІІ

Вступ

^ Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевих стандартів вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей певного освітньо-кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.

Стандарт використовується під час:

 1. визначення цілей освіти та професійної підготовки;

 2. розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійна програма підготовки фахівців, засоби діагностики якості вищої освіти);

 3. визначення первинних посад випускників вищих навчальних закладів та умов їх використання;

 4. розроблення та корегування складових галузевих стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін);

 5. визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;

 6. професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору;

 7. прогнозування потреби у фахівцях відповідного(ої) напряму (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки і під час укладання договорів або контрактів щодо підготовки фахівців;

 8. розподілу та аналізу використання випускників вищих навчальних закладів.ГСВОУ_________-0_

(позначення стандарту)
^ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ____________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

^ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ___________________________________________

(шифр і назва галузі знань)

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ____________________________________

(код і назва напряму підготовки)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ__________________________________________

(код і назва спеціальності)

КВАЛІФІКАЦІЯ________________________________________________________

(код і назва кваліфікації)
^ Чинний від ________________

(рік – місяць - число)

1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня _____________________________________________ ,

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань _________________________________________________________________ ,

(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки ___________________________________________________________ ,

(код і назва напряму підготовки)

спеціальність___________________________________________________________________ ,

(код і назва спеціальності)

освітній рівень _________________________________________________________________ ,

(назва освітнього рівня)

кваліфікація ___________________________________________________________________ ,

(код і назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності ________________________________________________ ,

(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр)

з предметної галузі діяльності ____________________________________________________ .

(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст)

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2005:

_____________________________________________________________________________ .

(найменування й код виду економічної діяльності)

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2005:

_____________________________________________________________________________

(код(и) і назва(и) професійної роботи за класифікаційним угрупуванням)

і може займати первинні посади ___________________________________________________

(назви посад із посиланням на нормативно-правовий або

___________________________________________________________________________________________________________________________

нормативний документ, в якому вони встановлені)


ГСВОУ_________-0_

(позначення стандарту)

Цей стандарт установлює:

 1. професійне призначення й умови використання випускників вищих навчальних закладів певного(ої) напряму (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

 2. освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності вимоги до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів;

 3. відповідальність за якість освіти та професійної підготовки.

Стандарт є обов’язковим для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю. Стандарт є обов’язковим для цілей ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.

Основними користувачами стандарту є:

 1. професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів;

 2. студенти, які відповідальні за ефективну реалізацію своєї навчальної діяльності;

 3. керівництво навчальних закладів, яке відповідає за якість підготовки;

 4. особи, що проходять атестацію після закінчення у вищих навчальних закладах

 5. фахівці, що проходять сертифікацію.

^ 2. Нормативні посилання

- Закон України №2984-ІІІ “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради. – 2002.- № 20.-134 с.

- Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED – 97: International Standard Classification of Education/UNESCO, Paris).

- Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (^ The framework of qualifications for the European Higher Education Area)

- Структури ключових компетенцій, які розглядаються як необхідні для всіх у суспільстві, заснованому на знаннях (Key Competences for Lifelong learning: A European Reference Framework – IMPLEMENTATION OF "EDUCATION AND TRAINING 2010", Work programme, Working Group B "Key Competences", 2004.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719; «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра»1

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"2

- Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. №507 “Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями”. (в частині підготовки професіоналів з повною вищою освітою в межах її чинності)3

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2005.

- Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2005. // Видавництво "Соцінформ", – К.: 2005.

- Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві випуски. — Краматорськ: Видавництво центру продуктивності;

- Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. №28-р. // Інформаційний вісник “Вища освіта”.–2003.-№ 10.-82 с.;

- Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони праці // Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002 р. №1/9-307 / Інформаційний вісник “Вища освіта”.–2003.-№ 11.-55 с.;

3. Визначення

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у Комплексі нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. №28-р. // Інформаційний вісник “Вища освіта”.–2003.-№ 10.-82 с., а також формулюють:

- The Bologna Declaration on the European space for Higher education an explanation.

- Міжнародна Стандартна Класифікація Занять (ISCO - 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva

- Міжнародна класифікація занять для країн - членів ЕС (ISCO – 88(COM).

-. Класифікаторі видів економічної діяльності Статистичної Комісії Європейського Союзу (NACE).

- Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності Організації Об'єднаних Націй (ISIC).

- Конвенція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні. Рада Європи та ЮНЕСКО, Лісабон, 1997 р.

-. Стислі описувачі рівнів Європейської кваліфікаційної рамки та Дублінських дескрипторів (^ TOWARDS A EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR LIFELONG LEARNING – ANNEX 3 Complementarity, Dublin descriptors and EQF descriptors – COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 8.7.2005, SEC(2005) 957, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, 2005);


У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні визначення, що подані у комплексі нормативних документів:

- ....................................................................................... .

(надаються відповідні нормативні документи)


ГСВОУ_________-0_

(позначення стандарту)

^ 4. Позначення і скорочення

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв:

а) види типових задач діяльності:

ПФ - професійна,

СВ - соціально-виробнича,

СП - соціально-побутова;

б) класи задач діяльності:

С - стереотипна,

Д - діагностична,

Е - евристична;

в) види уміння:

^ ПП - предметно-практичне,

ПР - предметно-розумове,

ЗП - знаково-практичне,

ЗР - знаково-розумове;

г) рівні сформованості уміння:

О - здатність виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,

Р - здатність виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації,

Н - здатність виконувати дію автоматично, на рівні навички;

д) компетенції:

КСО- соціально-особистісні,

КЗН – загально-наукові

КІ - інструментальні

КЗП – загально-професійні

КСП – спеціалізовано-професійні

^ 5. Компетенції щодо вирішення проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних і загально-наукових задач, та уміння що забезпечують наявність цих компетенцій.

5.1 Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних, загально-наукових і професійних компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій, що визначені у таблиці Додатку А

5.2 Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності за умови оволодіння системою умінь та компетенцій, що визначені у таблиці Додатка В.

Примітка. У таблиці Додатка Б абревіатури компетенці й та шифри умінь шифри і умінь наведені за структурами:


^ Шифр компетенціїномер компетенціїабревіатура компетенції
б) шифр уміння

КХХ-Х

ХХ

Х

ХХ

номер уміння, наскрізний для даної компетенції

рівень сформованості уміння

вид уміння

шифр компетенції


^ 6 Виробничі функції, типові задачі діяльності та компетенції щодо вирішення типових задач професійної діяльності.

6.1 Відповідно до посад, що можуть займати випускники вищого навчального закладу, вони придатні до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач професійної діяльності. Кожній типовій задачі відповідає компетенція, яка формується системою умінь щодо вирішення цієї задачі діяльності.

6.2 Вищі навчальні заклади забезпечують опанування (досягнення) випускниками системи умінь та набуття відповідних компетенцій, які дозволять вирішувати типові задачі діяльності під час здійснення певних виробничих функцій, що визначені у таблиці Додатка В;.

Примітка. У графі 3 і графі 5 таблиці Додатка Б шифри типових задач діяльності та умінь наведені за структурами:
а) шифр типової задачі діяльності

ХХ

ХХ

Х

ХХ

номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції

клас типової задачі діяльності

вид типової задачі діяльності

Номер виробничої функції
б) шифр уміння

ХХ.Х.ХХ

ХХ

Х

ХХ

номер уміння задачі, наскрізний для даної виробничої функції

рівень сформованості уміння

вид уміння

шифр типової задачі діяльності

^ 7 Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів.

7.1 Попередній рівень освіти або(та) професійної підготовки:

_________________________________________________________________

(освітній або(та) освітньо-кваліфікаційний рівень)

7.2 Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або(та) професійну підготовку встановленого зразка.

7.3 ________________________________________________________________

(особливі (галузеві) вимоги до професійного відбору абітурієнтів із посиланням на відповідні нормативні документи)

8. Вимоги до державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

8.1 Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня сформованості компетенцій вирішувати задачі діяльності, які можуть виникнути.

8.2 Нормативна форма державної атестації встановлюється в ГСВОУ____-0_ “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки”.

8.3 ________________________________________________________________

(особливі (галузеві) вимоги до атестації випускників ВНЗ із посиланням на відповідні нормативні документи)

^ 9 Вимоги до системи освіти та професійної підготовки.

________________________________________________________________

(відомості про особливі (галузеві) вимоги до системи освіти та професійної підготовки, додержання яких впливає на якість освіти та професійної підготовки випускників ВНЗ)


ГСВОУ_________-0_

(позначення стандарту)
залишити коментар
Сторінка5/9
Дата конвертації26.09.2011
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх