Тематичний план І розподіл навчального часу в курсі “Історія економіки та економічної думки” icon

Тематичний план І розподіл навчального часу в курсі “Історія економіки та економічної думки”


Схожі
За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна...
За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна...
Тематичний план дисципліни розподіл навчального часу за темами та видами навчальної роботи...
За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна...
1 Предмет історії економіки та економічної думки. Первісна доба та стародавній світ...
Тематичний план: 5 Тематичний план вивчення дисципліни 5 Розподіл навчального часу згідно з...
За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна...
За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна...
План історія економічної думки в Україні порівняльна характеристика 80-х іт 90-х років...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 2) (для...
Робочий тематичний план навчальної дисципліни “основи економічної теорії” (Частина 1) (для...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» викладача...Загрузка...
скачать

0КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


мені Вадима Гетьмана

Факультет економіки і управління

Кафедра історії економічних вчень та економічної історії
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з навчальної роботи
___________­ А.М.Колот
“___”______________2006р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИщодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з навчальної дисципліни


“ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ”

(для бакалаврів)


Укладач: к. е. н., доцент Антонюк С.Н.


Декан факультету А.П.Наливайко


Завідувач кафедри

економічної історії та

історії економічних вчень С.В.Степаненко


ЗМІСТ 1. Тематичний план і розподіл навчального часу в курсі


“Історія економіки та економічної думки”..................................................3


 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни … .43. Приклади типових тестів, що виносяться на іспит……………………….10


 1. Навчальні карти самостійної роботи студентів…………………………..11
 1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни…...13
 1. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми


навчання.........................................................................................................16


 1. Зразок екзаменаційного білета.....................................................................19 1. Список рекомендованої літератури ……………………………………...201. Тематичний план і розподіл начального часу в курсі «Історія економіки та економічної думки»


Тема

Кількість годин

Лекції

Семінарські

Заняття

Індивідуальна

робота

Самостійне

вивчення

Загалом

1. Вступ. Предмет та метод історії економіки та економічної думки

4

2

2

8

14
^

І. Розділ. Общинне господарство


2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій

2

-

1

8

10

ІІ. Розділ. Виникнення та історичні форми відокремлених (атомістичних) господарств.

3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (VІІІ ст.. до н.е. – V ст. н.е.).

2

4

1

8

14

4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (V – XV ст. ст.).

4

2

2

6

12

ІІІ. Розділ. Форми господарств на етапі утвердження системи національної економіки (народного господарства) в провідних країнах Європейської цивілізації.

5. Формування передумов ринкової економіки в країнах Європейської цивілізації ( XVІ—перша половина XVII ст..).

4

2

2

6

12

6. Розвиток ринкового господарства в період становлення національних держав (друга половина ХУІІ- перша половина ХІХ ст.).

4

4

2

8

16

7. Ринкове господарство країн Європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

2

2

1

12

16

8.Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

2

2

2

10

14

ІV. Розділ. Національна економіка в світовому господарстві (ХХ- початок ХХІ ст.)

9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).

2

2

2

6

10

10. Розвиток національних економік країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина ХХ ст.).

4

4

1

6

14

11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції ( кінець ХХ – початок ХХІ ст.).

4

4

1

10

18

12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.

4

4

1

8

16

13. Формування основ ринкового господарства в Україні (90-ті роки ХХ ст.).

2

-

2

12

14

Всього

40

32

20

108

180

Індивідуальна робота в загальну суму навантаження не враховується


2. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

Тема 1.

 1. Історія економіки та економічної думки як наука.

 2. Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічної науки.

 3. Історичні типи та форми організації господарства та їх еволюція.

 4. Економічне зростання і його детермінанти.

 5. Економічний розвиток, його критерії та детермінанти.

 6. Предмет історії економіки та економічної думки.

 7. Методи історії економіки та економічної думки.

 8. Завдання курсу історії економіки та економічної думки.

 9. Етапи та напрями розвитку історії економіки.

 10. Етапи розвитку історії економічної думки.

 11. Підходи та критерії періодизації господарського розвитку суспільства.

 12. Цивілізаційний підхід в аналізі стадій господарського розвитку: етапи його розвитку, моделі та представники.Тема 2.


 1. Привласнююче та виробничо - відтворююче господарства: визначення, структура, досягнення та обмеженість.

 2. Неолітична революція та її вплив на господарський розвиток первісного суспільства.

 3. Еволюція господарства в Давньому Єгипті та його відображення в пам’ятках економічної думки.

 4. Господарський розвиток та економічна думка Месопотамії. Закони Хаммурапі.

 5. Особливості господарського розвитку Давньої Індії та його відображення в пам’ятках економічної думки.

 6. Особливості господарського розвитку та економічної думки Давнього Китаю.

 7. Господарська діяльність в первісній історії України. Трипільська культура та її господарське значення.

 8. Система «влада-власність» та її роль в розвитку господарства Давнього Сходу.


Тема 3.

 1. Осьовий час та його роль у формуванні Західної та Східної цивілізацій.

 2. Загальна характеристика Східної та Західної цивілізації в осьовий час.

 3. Господарство Індії в другій половині І тисячоліття до н.е. та відображення його у праці „Артхашастра”.

 4. Господарський розвиток Китаю в осьовий час та його економічна думка.

 5. Господарський розвиток Давньої Греції в осьовий час. Реформи Солона.

 6. Економічні погляди Ксенофонта, Платона та Аристотеля.

 7. Особливості господарського розвитку Давнього Риму доби республіки. Закони ХІІ Таблиць.

 8. Вілли та латифундії. Характеристика аграрного господарства Стародавнього Риму у працях Катона Старшого, Варрона та Колумелли.

 9. Криза рабовласницької системи господарства та її висвітлення у працях Луція Колумелли.


Тема 4.

 1. Загальна характеристика Східної та Західної цивілізації доби середньовіччя.

 2. Особливості господарського розвитку суспільств Європейської цивілізації у V-Х ст.

 3. Господарський розвиток держави франків у V – ХІ ст.: загальна характеристика.

 4. Формування великої земельної власності та її форми в Західній Європі (аллод, бенефіцій, феод). „Салічна правда”.

 5. Феодальні форми господарства та їх висвітлення у „Капітулярії про вілли”.

 6. Господарська система Західної Європи в ХІ – ХV ст.

 7. Середньовічне місто та його роль у становленні ринкових відносин в Західній Європі.

 8. Корпоративні форми організації господарської діяльності у середньовічному місті (ремісничі цехи та купецькі гільдії). Цехові статути.

 9. Економічні погляди Хоми Аквінського.

 10. Господарство Київської Русі. „Повість минулих років”.

 11. Розвиток феодального землеволодіння та його форм в Україні. Категорії залежного населення за „Руською правдою”.

 12. Місто та міське господарство в Київській Русі. „Руська правда”.

 13. Утворення Галицько-Волинської держави як результат феодальної роздробленості. „Галицько-Волинський літопис”.

 14. Економічний розвиток українських земель у складі Польщі та Литви. Висвітлення цих процесів у документальних джерелах („Литовські статути”, „Устава на волоки”).Тема 5.

 1. Передумови індустріалізації господарства та зародження інститутів ринкової економіки в країнах Західної Європи (кінець ХУ-ХУІ ст.).

 2. Еволюція господарських форм в країнах Західної Європи на етапі розпаду натурального господарства.

 3. Вплив цивілізаційних факторів на становлення ринкового господарства в західноєвропейських країнах.

 4. Передумови та сутність Великих географічних відкриттів.

 5. Роль Великих географічних відкриттів у становленні ринкового господарства суспільств Європейської цивілізації.

 6. Наслідки Великих географічних відкриттів та їх значення для розвитку світової економіки.

 7. Первісне нагромадження капіталу: сутність, джерела та значення для становлення ринкового господарства.

 8. Форми господарств на етапі утвердження мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи та українських землях.

 9. Господарська система Голландії у ХУІ-ХУП століттях та причини її занепаду.

 10. Піднесення Англії та становлення ринкового устрою її економіки (ХУІ-ХУІІ ст.).

 11. Господарства суспільств Європейської цивілізації на етапі становлення централізованих імперій. Меркантилізм.

 12. Історичні передумови виникнення, загальна характеристика та етапи розвитку меркантилізму.

 13. Особливості меркантилістської політики західноєвропейських держав в період зародження ринкового господарства.

 14. Особливості господарського розвитку українських земель у ХVІ-ХVІІ століттях.

 15. Економічні погляди В.Петті та П.Буагільбера.


Тема 6.

 1. Суть та значення демократичної, індустріальної та освітньої революцій для ринкових перетворень в країнах Європейської цивілізації.

 2. Роль і місце національної держави. в ринкових перетвореннях країн Європейської цивілізації (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.).

 3. Промисловий переворот, його суть і значення для розвитку ринкового господарства.

 4. Промисловий переворот в Англії, його суть і значення для розвитку ринкового господарства країн Європейської цивілізації. Д.Рікардо і К.Маркс про промисловий переворот та його наслідки.

 5. Загальна характеристика форм господарства національних економік в країнах Європейської цивілізації епохи вільної конкуренції.

 6. Розвиток форм господарства в Англії (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.). А. Сміт про мануфактуру. К.Маркс про фабрику.

 7. Загальна характеристика економічних теорій епохи вільної конкуренції та їх значення для розвитку ринкового господарства в країнах Європейської цивілізації (класична економічна теорія, історична школа, марксизм).

 8. Розвиток ринкового господарства в Англії (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях А.Сміта та Д.Рікардо.

 9. Особливості розвитку ринкового господарства у Франції (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях Ж.Б.Сея та Ф.Бастіа.

 10. Парцелярна система у Франції. Її суть і роль у розвитку ринкової економіки країни.

 11. Особливості розвитку ринкового господарства у Німеччині (середина ХУІІ - середина ХІХ ст.). Висвітлення цих процесів у теоріях представників історичної школи та марксизму.

 12. Історичні та соціально-економічні умови утворення США.

 13. Особливості становлення ринкового господарства в США. Роль ліберальної економічної теорії Г.Ч. Кері в розвитку капіталістичних відносин у країні.

 14. Теорії відносних (А.Сміт) і абсолютних (Д.Рікардо) переваг в зовнішніх економічних відносинах країн Європейської цивілізації та їх сучасне значення.

 15. Господарський розвиток німецьких земель та його відображення в національній системі політичної економії.

 16. Історична школа: причини виникнення, сутність та етапи розвитку.


Тема 7

 1. Загальна характеристика розвитку господарств провідних країн Західної Європи та США в кінці XIX - початку XX ст.

 2. Маржинальний напрям економічної думки.

 3. Промислове піднесення Німеччини та розвиток німецької економічної думки в наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (Р.Штольцман, Р. Штаммлер, О. Шпанн, Ф. Оппенгеймер).

 4. Нові форми господарювання в США наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Виникнення інституціоналізму та його напрями.

 5. Розвиток господарства Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. і формування неокласичного напряму економічної думки. А.Маршалл.

 6. Основні тенденції господарського розвитку Франції наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.


Тема 8

 1. Роль реформ 1848 р. та 1861р. у становленні ринкових відносин в Україні. Українська економічна думка про необхідність та труднощі реформування національного господарства.

 2. Характерні особливості розвитку економіки України в пореформений період (60 – 70-ті роки ХІХ ст.) та відображення цих процесів у вітчизняній економічній думці .

 3. Становлення інституціональної наукової традиції в українській економічній думці.

 4. Вплив німецької історичної школи на розвиток економічної думки в Україні.

 5. Київська соціально-психологічна школа (М.Х.Бунге, М.І.Туган-Барановський, В.Я.Желєзнов, Д.І.Піхно) про закономірності та особливості ринкової еволюції в Україні.

 6. Синтетична теорія цінності М.І.Тугана-Барановського.

 7. Особливості промислового розвитку України на межі ХІХ – ХХ ст. Українська економічна думка про становлення та сутність монополій.


Тема 9

 1. Становлення світового господарства. Концепції імперіалізму як відображення зовнішньоекономічної політики країн Західної Європи.

 2. Вплив Першої світової війни на розвиток господарства європейських країн та США. Версальська угода та її економічна суть.

 3. Причини виникнення та наслідки економічної кризи 1929-1933 років для країн Європейської цивілізації.

 4. Криза світового господарства (1929 – 1933 рр.) та шляхи виходу з неї. Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта.

 5. Зміни в господарствах країн Західної цивілізації в 20 – 30 рр. ХХ ст. та їх відображення в теоретичній системі Дж.М. Кейнса.

 6. Економічна криза 1929-1933 років та особливості її прояву в Англії та Франції.

 7. Особливості економічної кризи 1929-1933 років у Німеччині. Роль німецької школи неолібералізму у господарському відродженні країни.

 8. Світове господарство в роки стабілізації. Плани Дауеса та Юнга, їх суть та мета.

 9. Господарство провідних країн Західної цивілізації на етапі державно - монополістичного розвитку. Теорії конкуренції Е. Чемберліна, Дж. Робінсон.Тема 10


 1. Загальна характеристика розвитку світової системи господарства і провідних напрямів економічної думки в 50-70-ті роки ХХ ст.

 2. Посилення ролі держави в господарстві суспільств Західної цивілізації та його аргументація в економічній думці в 50-70-ті роки ХХ ст.

 3. Вплив військово-конверсійних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи після Другої світової війни. План Дж. Маршалла.

 4. Вплив інноваційно-технологічних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст. Концепції НТР. .

 5. Вплив наднаціональних організацій (ООН, МОП, МВФ) на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст.

 6. Вплив міжнародно-інтеграційних факторів на розвиток національних економік провідних країн Європи та США у 50-70-ті роки ХХ ст. та його відображення в дослідженнях Дж. Вайнера, Дж. Міда, Р. Ліпсі.

 7. Розвиток економічних систем змішаного типу та його відображення в економічній думці у другій половині ХХ ст.

 8. Розвиток корпоративної форми господарств та їх відображення у економічній думці у другій половині ХХ ст..

 9. Зростання національних економік провідних країн світу у 50-70-ті роки ХХ ст. Неокейнсіанські теорії економічного зростання.

 10. Вплив державного регулювання на розвиток національних економік Англії та Франції у 50-70-ті роки ХХ ст.

 11. Німецьке економічне „диво” та роль представників німецького неолібералізму в його підготовці.

 12. Економічне зростання у США в 50-70-ті роки ХХ ст. Кейнсіансько-неокласичний синтез.

 13. Економічний розвиток Японії в 50-70-ті роки ХХ ст. Економічне зростання в інституціональній теоріїТема 11

 1. Інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. та їх відображення в економічній думці.

 2. Економічні зміни в провідних країнах світу у 1970-х роках та їх відображення в посткейнсіанстві.

 3. Особливості розвитку господарства Великої Британії та США та їх відображення в англійському та американському посткейнсіанстві.

 4. Проблеми функціонування господарської системи та загальна характеристика нового кейнсіанства у 80-ті рр. ХХ ст

 5. Вплив інформаційно-технологічної революції 60-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. на розвиток господарства провідних країн світу.

 6. Розвиток світової економіки в останній третині ХХ – на початку ХХІ ст. “Рейганоміка” та “тетчеризм”.

 7. Грошовий сектор економіки та економічна суть монетаризму. М. Фрідмен.

 8. Теорії економіки пропозиції і раціональних очікувань та їх практичне використання.

 9. Зміна ролі факторів економічного розвитку та еволюція інституціоналізму у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

 10. Зміна галузевої структури виробництва та становлення і розвиток теорії постіндустріального суспільства.

 11. Теоретичні особливості нео- та нового інституціоналізму.

 12. Трансакційний сектор економіки, теорія прав власності та трансакційних витрат. Теорема Р.Коуза.

 13. Інтеграція Європи та особливості економічного розвитку в її умовах.


Тема 12

 1. Становлення господарської системи радянського типу та теоретичне осмислення її засад в працях українських економістів.

 2. Основні етапи розвитку радянської господарської системи (1917-1991 рр.)

 3. Політика „воєнного комунізму” та її відображення в дискусіях 20-х років ХХ ст..

 4. Становлення адміністративно-командної системи та її теоретичне обґрунтування в українській економічній літературі 20-30-х років

 5. Радянська індустріалізації, її джерела і соціально-економічні наслідки.

 6. Форми господарювання в аграрному секторі України в 20-30-ті роки ХХ ст. Суцільна колективізація та її наслідки.

 7. Вибір економічної стратегії розвитку в повоєнний період. Джерела відбудови та розвитку господарства.

 8. Спроби лібералізації адміністративно-командної системи господарства в період „хрущовської відлиги”.

 9. Обгрунтування необхідності та шляхів подальшого реформування радянської економіки у процесі теоретичних дискусій початку 60-х років.„Косигінська” реформа (1965 р.), її суть та реалізація в Україні.

 10. Застійні явища в радянські й економіці 70-х – першої половини 80-х років та проблеми вдосконалення господарського механізму в радянській економічній літературі.

 11. „Горбачовська перебудова” як спроба трансформації радянської економічної системи.

 12. Реформи 60-90-х років ХХ ст. як спроба вдосконалення радянської господарської системи.


Тема 13

 1. Стан економіки України на момент проголошення незалежності.

 2. Перехід від командно-адміністративної до ринкової економіки та спроби його обґрунтування в економічній літературі.

 3. Основні напрямки ринкових перетворень в економіці незалежної України на першому етапі незалежного розвитку (1991-1994 рр.).

 4. Становлення та розвиток засад ринкової економічної системи в Україні (друга половина 90-х років).

 5. Основні напрямки теоретичних досліджень в українській економічній літературі 90-х років ХХ ст.

 6. Реформування аграрного сектора України у 90-ті роки ХХ ст.3. Приклади типових тестів, що виносяться на іспит.


Оберіть варіанти правильної відповіді:

^ 1. Наслідки Великих географічних відкриттів

 1. Формування феодальної земельної власності.

 2. Формування світового ринку.

 3. Виникнення машинного виробництва..

 4. Почали створюватися мануфактури.

 5. Здійснилася "революція цін".

 6. Посилився процес первісного нагромадження капіталу.

 7. Виникли ремісничі цехи.

 8. Відбулось переміщення основних торгівельних шляхів (звідки-куди).

 9. Утворилися перші колоніальні імперії.

 10. Отримав розвиток купецький капітал.


Оберіть варіанти правильної відповіді:

2) Основні закони ринку, сформульовані Ж.Б.Сеєм:

а) створення товарних запасів забезпечує збалансованість ринку;

б) імпорт позитивно впливає на розвиток обміну;

в) чим більше виробників і екстенсивніший ринок – тим більше споживачів і тим прибутковіший він для виробників;

г) розвиток ринку веде до криз надвиробництва;

д) кожен виробник зацікавлений в успішній діяльності інших.


3) Встановіть відповідність у вигляді цифр і літер:

1) Дж. Коммонс; а) економічна теорія “прав власності”;

2) Дж. Б’юкенен; б) теорія постіндустріального суспільства;

3) Д. Белл; в) соціально-правовий інституціоналізм;

4) Р. Коуз; г) концепція “технотронної ери”;

5) З. Бжезінський; д) теорія суспільного вибору.


4) Встановіть відповідність у вигляді цифр і літер:

Світова економічна думка у другій пол. ХХ ст. та її представники

^ Напрям Представник Теорія

1) Кейнсіанство А) В. Ойкен а) теорія економічного зростання;

2) Неокласика Б) А. Берлі б) теорія економічної динаміки та зростання;

3) Неолібералізм В) Р. Солоу в) теорії трансформації капіталізму;

4) Інституціоналізм Г) Р. Харрод г) теорія соціального ринкового господарства.


^ 4. Навчальні карти самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів є важливою складовою у вивченні курсу "Історія економіки та економічної думки". Вона включає підготовку рефератів та домашніх завдань, конспектування окремих тем курсу.

Види самостійної роботи та їх бальна оцінка наводяться у "Карті самостійної роботи студента".


^ КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

При підсумковому контролі у формі поточного модульного контролю (ПМК )

з дисципліни “Історія економіки та економічної думки”

для студентів всіх спеціальностей

^

Види самостійної роботи


Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

3-4-му семестрі
^

І. Обов’язкові1.1.Підготовка до семінарських занять

Протягом семестру

Оцінка

участі у семінарських заняттях

10

1.2.Підготовка до 2-х модульних контрольних робіт

6,10 тижні

Написання модульних контрольних робіт

10+10
^

Разом балів за обов’язкові види СРС


30

ІІ. Вибіркові2.1.Підготовка реферативних завдань за пропонованою тематикою

Протягом семестру

Перевірка та

захист

10

2.2.Підготовка домашніх завдань з тем самостійної роботи

“-”

Перевірка та захист

10

2.3.Конспектування окремих тем, винесених на самостійне опрацювання, підготовка тез виступів на студентську конференцію

“-”

Перевірка

10
^

Разом балів за вибіркові види СРС


10

Всього балів за СРС у 3-4-му семестрі


40^

Види самостійної роботи


Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Вечірня форма навчання

3-4-му семестрі
^

І. Обов’язкові1.1.Підготовка до семінарських занять

Протягом семестру

Оцінка

участі у семінарських заняттях

10

1.2.Підготовка до 2-х модульних контрольних робіт

6,10 тижні

Написання модульних контрольних робіт

10+10
^

Разом балів за обов’язкові види СРС


30

ІІ. Вибіркові2.1.Підготовка реферативних завдань за пропонованою тематикою

Протягом семестру

Перевірка та

захист

10

2.2.Конспектування окремих тем, винесених на самостійне опрацювання.

“-”

Перевірка

10
^

Разом балів за вибіркові види СРС


10

Всього балів за СРС у 3-4-му семестрі


40^

Види самостійної роботи


Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Заочна форма навчання

3-4-му семестрі
^

І. Обов’язкові1.1.Підготовка до 2-х модульних контрольних робіт

Протягом семестру

Написання модульних контрольних робіт

10+10

1.2.Підготовка домашніх завдань з тем самостійної роботи

“-”

Перевірка та захист

20
^

Разом балів за обов’язкові види СРС


40

Всього балів за СРС у 3-4-му семестрі


40^ 5. Порядок поточного і підсумкового оцінювання

знань студентів з дисципліни

В умовах переходу до нової моделі організації навчального процесу, збільшення ролі самостійної роботи суб’єктів навчання, змінюється і форма контролю успішності навчання студентів.

Оцінювання знань студентів по курсу “Історія економіки та економічної думки ” здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту).


^ Поточний контроль знань студентів.

Поточний контроль знань студентів оцінюється від 0 до 40 балів за наведеною схемою:
Вид роботи

мах балів

Зміст роботи

1

Робота на семінарі

10

Відвідування семінарських занять та виступи на семінарських заняттях.

2

Модулі:

№ 1

№ 2


10

10


Контрольні роботи з курсу.

3

Самостійна робота

10

Виконання одного із видів роботи: 1) підготовка та захист реферату;

2)підготовка та захист домашнього завдання;

3)опрацювання та конспектування окремих тем курсу.


^ Підсумковий контроль знань студентів.

Положенням про екзаменаційну сесію студентів передбачена письмова форма іспиту. Така форма іспитів проводиться з метою підвищення об’єктивності оцінки знань студентів і спрямована на посилення мотивації щодо оволодіння програмним матеріалом курсу “Історія економіки та економічної думки ” протягом нормативного періоду його вивчення (третій –четвертий семестр другого навчального року ).

До підсумкового контролю кафедра розробляє і затверджує перелік питань, що охоплює увесь програмний матеріал нормативної програми з курсу “Історія економіки та економічної думки”. Загальна кількість питань дорівнює 140. Ці питання доводяться до відома студентів на початку відповідного навчального року.

Екзаменаційний білет включає 6 питань, складених за різною формою, що відповідають програмному матеріалу і охоплюють всі основні розділи навчального курсу. Склад екзаменаційного білету передбачає 4 теоретичні питання і 2 тестових завдання. Кожне тестове завдання включає 2 питання у формі тестів відкритого типу. Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно носити виключно самостійний характер. За використання заборонених джерел чи підказок студент знімається з іспиту й одержує нульову оцінку.

Тривалість семестрового іспиту становить три астрономічні години

Питання екзаменаційного білету студент переписує в бланк письмової роботи і дає на них відповіді.

В процесі складання письмового іспиту студенту забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати допоміжні матеріали. Відповіді повинні даватися розбірливим почерком і без скорочень.

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів .

В разі, коли відповіді студента оцінені менш ніж в 30 балів, він отримує

незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.

Загальна підсумкова оцінка з "Історії економіки і економічної думки" складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище).

До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту (загальна підсумкова оцінка).

Переведення даних 100-бальної системи на 5-бальну систему здійснюється таким чином:

^ Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:


Оцінка за шкалоюECTS
^

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка за 4-и бальною шкалою

А


85-100

5 (відмінно)

В

80

4 (добре)

С

65—75

D

60

3 (задовільно)

Е

50-55

FX

20-45

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-15

^ 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліниКритерії оцінки теоретичних питань:

 • Відмінний рівень ( 10 балів ) – коли студент виявляє системне знання програмного матеріалу, дає змістовні, обґрунтовані відповіді на поставлені питання, демонструє знання рекомендованої до вивчення літератури, чітке володіння понятійним апаратом, розуміння дискусійних проблем

 • Задовільний рівень ( 5 балів ) – коли студент виявляє знання основного програмного матеріалу, володіння понятійним апаратом, але допускає помилки у їх викладенні

 • Незадовільний рівень ( 0 балів ) – коли студент дає неправильні відповіді на поставлене питання і виявляє значні прогалини в знанні основного програмного матеріалу


Критерії оцінювання тестових завдань:

Тестове завдання оцінюється як окреме питання білету так:

 • 10 балів – коли студент правильно відповів на два питання тестового завдання

 • 5 балів – коли студент правильно відповів на одне питання тестового завдання

 • 0 балів – коли студент не відповів правильно на жодне питання

Виконані студентами роботи перевіряються і оцінюються членами комісії. Перевірені роботи передаються в деканат факультету не пізніше ніж перед наступним іспитом. Результати іспиту доводяться до студентів лектором потоку.

Усі спірні питання щодо результатів іспиту з історії економіки та економічної думки розглядаються і вирішуються відповідними апеляційними комісіями кафедри на чолі з завідувачем кафедри.


^ 6. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання.

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання оцінюється від 0 до 40 балів за наведеною схемою:
Вид роботи

мах балів

Зміст роботи

1

Модулі:

№ 1

№ 2


10

10


Контрольні роботи з курсу

2

Самостійна робота

20

Написання та захист письмових робіт^ Тематика самостійних письмових робіт з курсу „Історія економіки та економічної думки» (для студентів-заочників)


З метою забезпечення контролю за самостійною роботою студентів-заочників кафедрою історії економічних учень та економічної історії пропонує ряд тем, які охоплюють курс „Історія економіки та економічної думки”. Кожний студент обирає тему, за якою він повинен підготувати письмову роботу (обсягом до 20 сторінок формату А-4 або до 12 аркушів шкільного зошита у лінійку).

Перед початком роботи над обраною темою студент повинен скласти її план, який дозволить визначити послідовність питань, що повинні бути розглянуті, забезпечити логіку роботи та уникнути повторів та суперечностей.

В процесі оформлення роботи слід виділити певні розділи відповідно до плану. Цитати та інші відомості (як цифрові, так і документальні) повинні мати відповідні посилання на використану літературу. Список використаної літератури подається у кінці роботи.


 1. Загальна характеристика системи господарства в суспільствах ранніх цивілізацій.

 2. „Річкові” цивілізації до осьового часу (Стародавні Єгипет, Месопотамія, Китай).

 3. Землеробська культура трипільців як одна з ранніх локальних цивілізацій світу.

 4. Осьовий час: зародження основ сучасного господарського розвитку людства та формування сучасних (Східної та Західної) цивілізацій.

 5. Основні риси та напрямки формування господарства суспільств Східної цивілізації та відображення цих процесів в економічній думці.

 6. Основні риси та напрямки формування господарства суспільств Західної цивілізації та відображення цих процесів в економічній думці.

 7. Особливості господарського розвитку та економічної думки Давньої Греції.

 8. Особливості господарського розвитку та економічної думки Давнього Риму.

 9. Формування основ середньовічної господарської системи країн Європейської (Західної) цивілізації на першому етапі (V – Х ст.).

 10. Господарський розвиток країн Західної цивілізації у Х –ХV ст. та його висвітлення в економічній думці.

 11. Основні напрямки господарського розвитку Київської Русі та їх висвітлення в економічній думці.

 12. Роль середньовічного міста у формуванні основ ринкової системи господарства.

 13. Організація міського ремесла в Західній Європі та Київській Русі: спільне та відмінне.

 14. Характеристика Західноєвропейської та Давньоруської системи господарства на основі „Салічної правди” та „Руської правди”

 15. Економічні причини та наслідки Великих географічних відкриттів.

 16. Формування мануфактурного виробництва та його роль у генезисі ринкового господарства країн Європейської цивілізації.

 17. Економічна політика меркантилізму в країнах Європейської цивілізації та її теоретичне обґрунтування.

 18. Форми та основні напрямки розвитку інститутів ринкової економіки: національні особливості.

 19. Економічна політика меркантилізму в Україні та Росії XVII – XVIII ст.

 20. Промисловий переворот як матеріальна основа формування господарства індустріального суспільства. Класична політична економія.

 21. Промисловий переворот та його національні особливості.

 22. Промисловий пререворот в Україні та його особливості.

 23. Криза кріпосної системи господарства та відміна кріпацтва в Україні. Українська економічна думка першої половини ХІХ ст.

 24. Основні тенденції світового економічного розвитку в останній третині ХІХ – початку ХХ ст.

 25. Національні особливості господарського розвитку в період монополістичної конкуренції (Англія, Франція, Німеччина, США).

 26. Економічний розвиток України в період монополістичної конкуренції у складі двох імперій: спільне та відмінне.

 27. Українська економічна думка другої половини ХІХ ст. як складова світової економічної теорії.

 28. Перша світова війна та її вплив на господарський розвиток провідних країн світу (Німеччина, Англія, Франція, США).

 29. Світова економічна криза 1929-1933 рр. та шляхи виходу з неї („Новий курс” Ф.Д.Рузвельта та економічна політика нацизму).

 30. Дж.М.Кейнс та його теорія як основа запровадження системи макроекономічного регулювання в провідних країнах світу.

 31. Радянська економічна система та її впровадження у господарство України.

 32. Нова економічна політика (неп) як спроба переходу до економічних методів в господарському житті та основні напрямки економічної думки в Україні.

 33. Індустріалізація й колективізація в Україні: теорія та практика.

 34. Основні підсумки соціально-економічного розвитку України в роки довоєнних п’ятирічок.

 35. Господарство України в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови.

 36. Ліквідація немарксистських напрямків та утвердження офіційного напряму в радянській економічній науці.

 37. Наслідки Другої світової війни для світової економіки та трансформація її форм у повоєнний період.

 38. План Маршалла як програма ринкового відновлення економіки Європи.

 39. Основні тенденції економічного розвитку США після Другої світової війни та основні напрямки економічних досліджень.

 40. Західноєвропейська модель господарського розвитку та її теоретичне обґрунтування (Соціальне ринкове господарство).

 41. Економічна політика лейбористів та її роль у повоєнній відбудові британської економіки.

 42. Причини економічного піднесення ФРН у 50-х роках ХХ ст.

 43. Господарський механізм та природа перетворення Японії в економічного лідера Східної Азії.

 44. Зростання інтеграційних процесів у світовій економіці: „Спільний ринок”, його утворення та розширення складу (1957-1995).

 45. Криза системи макроекономічного регулювання та кейнсіанської теорії у 70-х роках ХХ ст.

 46. Криза радянської тоталітарної системи господарства та спроби її реформування у 50-х – першій половині 60-х років.

 47. Теоретичне обґрунтування та спроби запровадження економічних важелів в радянській економічній систему у другій половині 60-х років.

 48. „Перебудова” як спроба радикального реформування радянської економічної системи: теорія та практика.

 49. Економіка незалежної України: проблеми та шляхи переходу до ринкової системи господарства.^

7.Зразок екзаменаційного білетуКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Кафедра економічної історії та історії економічних учень

Навчальний предмет: Історія економіки та економічної думки

Екзаменаційний білет № 1

 1. Господарство як підсистема суспільства та об’єкт економічної науки.

^ 2. Місто та міське господарство в Київській Русі. „Руська правда”.

3. Криза світового господарства (1929 – 1933 рр.) та шляхи виходу з неї. Сутність політики «Нового курсу» Ф.Д. Рузвельта

^ 4. Політика „воєнного комунізму” та її відображення в дискусіях 20-х років ХХ ст.

5. Тестове завдання:

Оберіть варіанти правильної відповіді

А) Які явища і процеси характерні для неолітичної революції:

а) домінування привласнюючого господарства;

б) становлення виробничого господарства;

в) поява надлишкового продукту;

г) розвиток мисливства і збиральництва;

д) становлення землеробства і тваринництва;

е) розширення обміну;

є) перехід до осілого способу життя.


^ Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Б) Типи мануфактур в українських землях у ХVІІІ ст. та їх характеристики:

Тип мануфактури Характеристика мануфактури

1 .Вотчинна.

А. Виникла ще в ХVІІ ст.; належала людям третього стану (не дворянам). Заснована на вільнонайманій праці.

2. Посесійна

Б. Заснована на примусовій праці "приписних" робітників. Переважно розповсюджена у галузях важкої промисловості. Власники мануфактури не мають права змінювати її профіль, звільняти та продавати робітників, але мали право купувати додаткових нових робітників.

3. Купецька

В. Виникає з кустарного виробництва. Діяльність в основному зосереджена на переробці сільськогосподарської сировини.

4. Селянська

Г. Заснована на примусовій праці кріпаків. Переважно займається переробкою сировини. Належить великим землевласникам.


^ 6. Тестове завдання:

Оберіть варіанти правильної відповіді
А) Особливості промислового перевороту в Англії:

а)промисловий переворот розпочався у бавовняній промисловості;

б)промисловий переворот розпочався у вовняній галузі;

в)промислова революція відбувалася в 1760-1780 рр.;

г)промислова революція відбувалася в 1810-1830 рр.;

д)Англія перетворилася на могутню індустріальну державу;

е)Англія перетворилася на могутню аграрно-індустріальну державу.


^ Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і літер

Б) Світова економічна думка у другій пол. ХХ ст. та її представники

Напрям Представник Теорія

1) Кейнсіанство А)В. Ойкен а) теорія економічного зростання;

2) Неокласика Б)А. Берлі б) теорія економічної динаміки та зростання;

3) Неолібералізм В)Р. Солоу в) теорії трансформації капіталізму.

Затверджено на засіданні кафедри економічної історії та історії економічних учень

Протокол № від 2006 р.

Зав. кафедри____________ /Степаненко С.В./


^ 8. Рекомендована література

 1. Бартенев С. А. Экономическая история: Учебник. — М.: Экономистъ, 2004.-442 с.

 2. Бартенев С. А. История экономических учений: Учебник. – М.:Юристъ, 2003.- 456 с.

 3. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опит социального прогнозирования. Перевод с английского. – М.: Academia, 1999. – 786 с.

 4. Березин И. Краткая история экономической мысли: Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 2000.- 368 с.

 5. Березин И.С. Краткая история экономического развития. Учебное пособие. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.- 288 с.

 6. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: пер. с англ.- М.: Дело Лтд, 1994. – 687 с.

 7. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. – Т.2: Ігри обміну. – К.: Основи, 1997.- 585 с.

 8. Ван дер Вее Г. История мировой экономики: 1945—1990 гг. — М.: Наука, 1994.- 412 с.

 9. Гусейнов Р. История мировой экономики: Запад – Восток – Россия: Учебное пособие. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2004.- 552 с.

10.25 ключевых книг по экономике / Ален Бейтон, Антуан Казорла, Нристиан Долло, Анн Мари Дре / Перевод с франц. – Б.М., Урал LTD, 1999. – 559 с.

11.Злупко С.М. Історія економічної теорії.- К.: Знання, 2005. – 719 с.

12.Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. – М.: «Academia» – «Наука», 1999.- 724 с.

13.История экономических учений: Учеб. Пособие / Ред. В.С. Автономов. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 784 с.

14.История мировой экономики: Учебник для вузов / Под ред. Г.Б.Поляка, А.Н.Марковой. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 723 c.

15.История экономики: Учебник / Под общ. ред. проф. О.Д.Кузнецовой и проф. И. Н. Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2002 – 384 с.

16.История экономических учений. Ч. ІІ: Учебник / под ред. А. Г. Худокормова. – М.: Изд-во МГУ, 1994.- 416 с.

17.Історія економічних учень: Підр./Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко, А.М.Поручник та ін.; За ред. Л.Я.Корнійчук, Н.О.Татаренко – К.: КНЕУ, 2001- 564 с.

18.Історія економічних учень: Підручник.: У 2ч. – Ч. 1,2 / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2005

19.Історія економічної думки України / Р.Х.Васильєва, Л.П.Горкіна, Н.А.Петровська та ін. – К.: Либідь, 1993.- 272 с.

20.Камерон Р. Краткая экономическая история мира. От палеолита до наших дней/Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2001- 544 с.

21.Кейнс Дж. М. Трактат про грошову реформу. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей: Реф.-дайдж. / Укл. Фещенко В.М. – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

22.Корнійчук Л.Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.

23.Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: «Дело ЛТД», 1993. – 192 с.

24.Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Т. Кун; Сост. В.Ю. Кузнецов. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 608 с.

25.Леоненко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. посібник, “Знання-Прес”, - К., 2004. - 570 с.

26.Лортикян Э. Л. История экономических реформ. — Харьков: Консум, 1999. – 288 с.

27.Лортикян Э.Л. История экономики и экономической мысли Украины: Эволюция рыночной экономики. – Харьков: Консул, 2004. – 360 с.

28.Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков до профессоров. – М.: Дело, 2000. – 560 с.

29.Мак-Ніл Вільям. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства. – К.: Ніка-Центр, 2002.- 1111 с.

30.Маркс К. Капитал. Т.1 – 4. //Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.23 – 26

31.Мартыновский С. Экономика от Аристотеля до наших дней: Основные направления анализа. – Одесса: Друк, 2001. – 416 с.

32.Маршалл А. Принципи економічної науки: Реф. Підр. / Укладач Фещенко В.М. – К.: АДС “УМК Центр”, 2001. – 211 с.

33.Негиши Такаши. История экономической теории: Пер. с англ./ Под ред. Л.Л. Любимова и др. – М.: АО «Аспект Пресс», 1995. – 462 с.

34.Новітня історія України (1900-2000): Підручник / А.Г.Слюсаренко, В.І.Гусєв, В.М.Литвин та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Вища школа, 2002 – 663 с.

35.Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. Видання друге, стереотипне. – К.: Либідь, 2000.- 358 с.

36.Панорама экономической мысли конца ХХ столетия: В 2 т.: Пер. с англ. / Под ред. Д. Гринэуэя, М. Блини, И. Стюарта. – СПб.: Экон. шк., 2002.

37.Подолинський С.А. Вибрані твори / Упорядн. Л.Я. Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

38.Полонська-Василенко Н. Історія України. – В 2-х т. – К.: Либідь, 1993.

39.Проскурін П.В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 372 с.

40.Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. М.: Госполитиздат. Т.1, 1955. – 358 с.

41.Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции / Пер. с англ. Вступ. статья и общ. ред. И.М. Осадчей.– М.:Прогресс, 1986.–472 с.

42.Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: Прогресс, 1968. – 600 с.

43.Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.- М.: Соцэкгиз, 1962. - 684 с.

44.Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. Бастиа Ф. Экономические софизмы. Экономические гармонии. – М.: Дело, 2000.- 232 с.

45.Тимочко Н.О. Економічна історія України. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.

46.Тимошина Т. М. Экономическая история зарубежных стран: Учеб. пособие / Под ред. проф. М. Н. Чепурина. — М.: Юрид. дом «Юстицинформ», 2002. – 496 с.

47.Толмачева Р. П. Экономическая история: генезис рыночной экономики: Учебник. — М.: Дашков и Ко, 2002. – 604 с.

48.Туган – Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов. – 3-е изд. – М., 1914. – 384 с.

49.Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний /Відп. ред. Т.І.Дерев¢янкін. – К.: Наукова думка, 1994. – 263 с.

50.Фещенко В.М. Дослідження проблем становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – К.: КНЕУ, 2003. – 187 с.

51.Хикс Дж. Теория экономической истории. Пер. с. англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Нуреева. – М.: НП «Журнал Вопросы экономики», 2003. – 224 с.

52.Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции: Реориентация теории стоимости. Пер. с англ./ Под ред. Ю.Я.Ольсевича. – М.: Экономика, 1996. – 351с.

53.Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.1. – М.: Попурри, 1998.- 688 с.

54.Шумпетер Й. История экономического анализа: В 3 т. – СПб.: Экон. шк., 2004.

55.Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). – М., 1992.- 562 с.

56.Экономическая история мира. Европа. — Т. 1 – 4 / Под общ. ред. М. В. Конотопова. — М.: Дашков и Ко, 2004 – 2006.

57.Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 480 с.

58.Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Республика, 1994.- 527 с.

Скачати 383.07 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації23.09.2011
Розмір383.07 Kb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

хорошо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх