Н.І. Тарасова (голов редактор), Г.І. Шаленко (заст голов ред.) icon

Н.І. Тарасова (голов редактор), Г.І. Шаленко (заст голов ред.)


Схожі
Інформ вісн.; вип. 4 (24) 2007 / Держ б-ка України для юнацтва; [редкол.: Г. Саприкін (голов ред...
Інформ вісн.; вип. 2 (26) 2008 / Держ б-ка України для юнацтва; [редкол.: Г. Саприкін (голов ред...
Інформ вісн.; вип. 3 (27) 2008 / Держ б-ка України для юнацтва; [редкол.: Г. Саприкін (голов ред...
Інформ вісн. Вип. 4 (28) 2008 / [редкол.: Г. Саприкін (голов ред.), Т. Сопова (відп ред.), С...
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима...
Урок толерантності...
Книга та читання як чинники професійної підготовки молодого спеціаліста...
М. В. Коваль (головний редактор)...
К. О. Баханов; [голов ред. Н. І. Харківська]. Харків : Основа, 2009. 128 с...
М. П. Драгоманова Віктор Петрович Андрущенко Біобібліографічний покажчик До 60-річчя від дня...
М. П. Драгоманова Віктор Петрович Андрущенко Біобібліографічний покажчик До 60-річчя від дня...
Апн україни Член-кореспонден т Академії педагогічних наук України Віктор Костянтинович Сидоренко...страницы: 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   63
повернутися в початок
^

Технології, методи, засоби навчанн


 1. Березенська Л. І. Автентичний текст- основа формування соціокультурної компетенції учнів загальноосвітньої школи /Л. І. Березенська, О. С. Гуманкова, О. І. Козловська //Вісник Житомирського педагогічного університету / М-во освіти і науки України, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - Вип. 17. -С. 9-11.

 2. Білоброва Ю. О. Міжпредметна інтеграція змісту та проблеми методики викладання гуманітарних дисциплін у школі/ Ю. О. Білоброва //Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – Київ: НПУ, 2004. – Вип. 2 (12). – С. 112-115.

 3. Біляковська О. Порівняльний аналіз традиційного і модульного підходів навчання у ЗНЗ /О. Біляковська //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: збірник наукових праць/Ред. кол. Н. Ф. Федорова (гол. ред. ) та інші. -К. :Інститут Реклами, 2004. -С. 21-24.

 4. Білялова Л. Р. Комп’ютерна система для навчання читання/ Л. Р. Білялова//Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – К. : НПУ, 2004. – С. 272-279

 5. Білянін Г. І. Логіко-дидактичний аналіз навчального матеріалу модуля/ Г. І. Білянін //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. – К.: НПУ , 2004. -Т. 46. -С. 3-11

 6. Бондар С. П. Модернізація навчального процесу в умовах реформування шкільної освіти/ С. П. Бондар //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – К.: НПУ,2004.-Вип.1.-С. 16-28

 7. Бодрова Т. Факторно-критеріальна модель самокорекції процесу засвоєння знань/ Т. Бодрова //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 9-12

 8. Бригадир М. Вітакультурні орієнтири творення соціально-психологічних проектів організаційних форм навчання/ М. Бригадир //Інститут експериментальних систем освіти ( Науково-дослідний): Інформаційний бюлетень. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 4. – С. 17-18

 9. Броннікова С. М. Визначення категорій стилів навчання як засіб підвищення ефективності застосування інтерактивних методів/С. М.Броннікова //Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. -Луганськ, 2004. -№ № 9. -(77). -С. 142-147.

 10. Букатов В. М. Педагогічні таїнства дидактичних ігор/ В. М. Букатов. – К., 2004.-128 с. (Бібліотека „Шкільного світу”).

 11. Василенко Т. Я. Педагогічний аналіз циклу навчально-виховного процесу/ Т. Я. Василенко //Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – К.:НПУ, 2004. -Вип. 1. -С. 28-31

 12. Годкевич Л. Інтерактивні технології / Л. Годкевич //Завуч. – 2004. - №6. – С. 9-12

 13. Гончарова И. В. Индивидуальный подход к развитию творческой личности школьника через систему коррекционных эвристических упражнений / И. В. Гончарова, О. Л. Кокотов //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: міжнар. зб. наук. робіт.-Донецьк: ТЕАН,2004.-Вип. 22.-С.106-111

 14. ГореєваВ. М. Педагогічна техніка як засіб оптимізації педагогічного впливу/ В. М. Гореєва //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К.: НПУ , 2004. – Вип. 2 (12). – С. 25-28

 15. Готуємось до нового навчального року: Спецвипуск/ Голов. ред. В. Зоц. – К.: Перше вересня, 2004. – 96 с. - (Завуч: Газета. . . ; № 19 (205), липень 2004). – (Шкільний світ).

 16. Грищенко О. А. Інноваційні технології в освітньому просторі/ О. А. Грищенко //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин , 2004. - № 3. - С. 101-104.

 17. Гузій Н. В. Педагогічний професіоналізм: Історико-методологічні та теоретичні аспекти / Н. В. Гузій; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. – 243 с.

 18. Гуревич Р. С. Інформатизація навчального закладу /Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. -Вінниця, 2004. -Вип. 10. -С. 10-14.

 19. Гуревич Р. С. Понятійно-термінологічний апарат інформаційних технологій в освіті // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. /МОН України. АПН України. НТУ „Харківський політехнічний інститут”; за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. -Х. , 2004. -Вип. 4(8). -С. 132-137.

 20. Дейніченко Т. І. Технологія організації педагогічної підтримки з метою диференціації навчання в умовах групової роботи учнів/ Т. І. Дейніченко// Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Педагогіка та психологі. -Х. , 2004. -Вип. 26, ч. 1. -С. 65-74.

 21. Дивовижний світ гри: Досвідом організації сюжетно-рольових та дидактичних ігор, роботи з патріотичного виховання діляться наші читачі/ Голов. ред. П. Г. Катунін, Ред. О. Й. Ковалевська. – К. : Допоможи дитині, 2004. – 120 с. – (Бібліотечка вихователя дитячого садка; квітень, 7-8’04).

 22. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч.посібник/ І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. – (Альма-матер).

 23. Дідук Г. Концепт-положення інноваційних педагогічних технологій у навчально-освітньому просторі України/ Г. Дідук //Наукові записки. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2004. - № 5. - С. 174-181

 24. Добридень А. Використання педагогічних технологій у процесі формування навичок самоосвіти у старшокласників/ А. Добридень //Рідна школа. – 2004. – N12. – С. 6-7.

 25. Дурманенко Є. А. Конфлікти в педагогічному процесі / Є. А. Дурманенко; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк: Вежа, 2004. – 287 с.

 26. Євсєєва О. В. Система діяльнісно орієнтованих навчальних завдань та її результативність/ О. В. Євсєєва //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 3. – С. 151-154

 27. Жук І. В. Проблеми співпраці сучасної математичної освіти в середній та вищій школах/ І. В. Жук //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. Фак-ту: Тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ).-К.:НПУ,2004.-С. 60-62

 28. Загадка – це гімнастика для розуму/ Голов. ред. П. Г. Катунін, Ред. О. Й. Ковалевська. – К.: Допоможи дитині, 2004. – 118 с. – (Бібліотечка вихователя дитячого садка; травень, 9-10’ 04).

 29. Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. пр. / Ін-т засобів навчання АПН України; За ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука. – К.:Атіка, 2004. – 240 с. - (Діти України). -Із змісту: Інформаційний освітній портал „Діти України”/ В. Ю. Биков, Ю. О. Жук, Н. Т. Задорожня, Т. В. Кузнецова, О. В. Овчарук. -Сучасні підходи та принципи побудови порталів/ В. Ю. Биков, Н. Т. Задорожня, Т. Г. Омельченко. Інформаційне наповнення порталу „Діти України”/ Т. В. Кузнецова, А. В. Кульченко, Ю. А. Лабжинський, О. В. Овчарук, Т. Г. Омельченко.- Програмне забезпечення порталу „Діти України”/ Н. Т. Задорожня, К. Л. Валь. -Педагогічний потенціал комп’ютерно орієнтованих систем навчання математики/ М.І.Жалдак. -Інформаційний та психолого-педагогічний дослідницький потенціал освітнього порталу „Діти України”/ Д. Б. Рождественська. Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій у контексті формування освітнього середовища/ М. П. Шишкіна. Модель інтерактивної розв’язувальної системи/ В. Ю. Биков.-Дослідження динамічних властивостей інтерактивної розв’язувальної системи/ В. Ю. Биков. Застосування інформаційних технологій та їх вплив на результати навчально-виховного процесу в дошкільних закладах/ Г. П. Лаврентьєва, С. М. Іванова. -Вивчення фізики з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій/ О. О. Жук. -Проблеми формування інформаційного середовища навчального закладу/ Ю. О. Жук, О. І. Вольневич. -Педагогічні програмні засоби як ринковий продукт/ Ю. О. Жук, О. М. Соколюк. -Розвиток компетентнісного підходу у контексті інноваційних процесів розвитку освіти у країнах світу/ О. В. Овчарук. -Дистанційна освіта у європейських країнах та США у контексті розвитку інноваційних технологій/ О. В. Овчарук. -Сучасні тенденції розвитку змісту освіти в зарубіжних країнах в умовах поступу інформаційного суспільства/ О. В. Овчарук. -Теоретико-методичні особливості використання сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання із загальної фізики/ В. П. Сергієнко, М. I. Шут. Метод обгрунтування використання результа­тів оцінювання навчальних досягнень/ Ю. М. Богачков. Досвід і напрями діяльності інформаційної освітянської мережі ЮНЕСКО для розвитку освітніх процесів України/ О. О. Гриценчук. -Інформаційне забезпечення сучасної освіти в діяльності міжнародних європейських організацій/ І. Д. Малицька. -Процес реформування в галузі обов’язкової освіти в країнах Європи/ І. Д. Малицька. Основи комп’ютерної грамотності в спеціальній школі/ З. О. Мотилькова. -Розвиток лексичного запасу дошкільників з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій/ І. А. Саннікова. -Реалізація діяльнісного підходу при комп’ютерному навчанні в умовах оновлення мовної освіти в Україні/ Н. В. Сороко. -Розвиток медіа освіти у Великобританії/ Ю. Ю. Чернявська.

 30. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки /МОН України. -Херсон, 2004. -Вип. 36. - Дорошенко Ю. О. Основні напрямки розвитку інформаційно-навчального середовища /Ю. О. Дорошенко, 18-28. - Кузьменко В. В. Міжпредметні зв’язки як засіб формування в учнів наукової картини світу в історії педагогічної думки /В. В. Кузьменко, с. 35-39. Кнорр Н. В. Науково-методичне забезпечення педагогічного процесу ліцею /Н. В. Кнорр, с. 96-100. - Юзбашева Г. С. Роль учителя й учня у діалоговій формі спілкування /Г. С. Юзбашева С. 314-318.

 31. Зіняков Г. А. Педагогічні технології і вчитель /Г. А. Зіняков//Управління школою. -2004. -N30(78). -С. 24

 32. Златогорский М. Л. Применение компьютерных стереоиллюстраций в учебном процессе М.Л.Златогорский, С.М.Златогорский, Е. Ю.Тополова //Январские педагогические чтения: Современные образовательные технологии. – Симферополь, 2004. – С. 22-25

 33. Іванчук М. Г. Інтеграція як наукова категорія/ М. Г. Іванчук //Педагогіка і психологія. – 2004. – N2. – С. 23-31

 34. Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник/ Центр. Ін-т післядимлом. Пед. освіти АПН України; За ред. Л. І. Даниленко, В. Ф. Паламарчук. – К.: Логос , 2004. – 220 с. -Із змісту. : Післядипломна педагогічна освіта України у контексті світового розвитку/ В. В. Олійник. Психологічний аспект реформування системи післядипломної освіти України/ В. А. Семиченко. Педагогічна позиція як предмет наукового осмислення/ І. Д. Бех. Системний підхід до організації науково-методичної роботи/ В. І. Пуцов. Системні особливості освітнього середовища як об’єкт інформатизації/ Ю. О. Жук. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти: теорія і практика/ Л. І. Даниленко. Інноваційний пошук нових технологій навчання/ В. І. Сафіулін. Закономірності навчання і розвитку учнів/ В. Ф. Паламарчук. Як працювати в сучасному інформаційному просторі?/ О. В. Барановська. Дидактичні та методичні засади групової навчальної діяльності школярів/ О. Г. Ярошенко. Уроки літератури у 5-му класі/ Т. К. Дмитренко. Урок української літератури у 8-му класі на тему: „Роль відчуття роду, належності до своєї нації у вихованні особистості” / Л. Г. Шабаєва. Методичні засади навчання іноземних мов у гімназії/ Л. Д. Сластунова. Роль особистісно-орієнтованих технологій у формуванні системних знань учнів у галузі суспільних дисциплін/ Ю. Б. Малієнко. Природничі дисципліни в процесі переходу на особистісно-орієнтований рівень/ В. М. Юрик. Бинарний урок з географії та світової літератури в 10-му класі на тему: „Франція в минулому і сучасна”/ М. С. Антонович, Л. Г. Шабаєва. Застосування групової діяльності школярів на практичних заняттях з географії/ Л. А. Покась. Урок-конференція, присвячений Дню Дніпра/ Н. М. Бурцева, О. Б. Голощук, С. Ю. Ткаченко. Творчий портрет учителя/Т. В. Коршевнюк. Інсценований урок-гра у 8-му класі на тему „Плечові вироби, їх види. Основні тенденції моди. Підготовка та вибір моделі швейного виробу для виготовлення своїми руками”/ Н. М. Осадча. Урок з інформатики на тему „Електронна пошта в глобальній мережі Інтернет”/ І. M. Круглова. Інтелектуально-інформаційний розвиток учнів/ Г. М. Перевозникова. Учитель – учні – батьки – трикутник співробітництва/ А. М. Кириченко. Барановська О. В. Як працювати в сучасному інформаційному просторі?/ О. В. Барановська

 35. Інтерактивні технології //Завуч . – 2004. - №30. – С. 1-8/вкладка

 36. Кадемія М. Використання інформаційних технологій в особистісно-професійній діагностиці учнівської молоді /М. Кадемія, О. Лящ //Педагогіка і психологія професійної освіти /Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Львівський науково-практичний центр. Національний університет „Львівська політехніка”. -Львів, 2004. -№4. -С. 56-65.

 37. Качан Т. М. Діалог як засіб педагогічного спілкування/ Т.М.Качан //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин , 2004. - № 3. – С. 217-218.

 38. Комар О. Інтерактивні технології – технології співпраці/ О. Комар//Початкова школа. -2004. -N9. -С. 5-8.

 39. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: Світовий досвід та українські перспективи: (Бібліотека з освітньої політики): колективна монографія. – К.: К. І. С, 2004. -Із змісту: Локшина О. І. Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи/ О. І. Локшина, с. 26-33. . ; Бібік Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування/ Н. М. Бібік, с. 47-52; Овчарук О. В. Результати емпіричних досліджень серед педагогічної громадськості щодо перспектив запровадження компетентнісного підходу до вітчизняного змісту освіти/ О. В. Овчарук , с. 59-65; Овчарук О. В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти/ О. В. Овчарук, с. 6-15; Паращенко Л. І. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи/ Л. І. Паращенко, с. 73-85; Перелік ключових компетентностей, визначений українськими педагогами: (За матеріалами дискусій, організованих в рамках проекту ПРООН „Освітня політика та освіта „рівний – рівному”, 2004 р. ), с. 86-92; Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті/ О. І. Пометун , с. 66-72; Пометун О. І. Практика реалізації компетентнісного підходу в суспільствознавчих дисциплінах/ О. І. Пометун, Г. О. Фрейман, с. 105-108; Приклади завдань, для перевірки математичної грамотності: (російською мовою), 109-111; Реалізація компетентнісного підходу в 5 класі, с. 93-102; Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти/ О. Я. Савченко, с. 34-46; Трубачева С. Е. Практика реалізації компетентнісного підходу в природничих дисциплінах/ С. Е. Трубачева , с. 103-104; Трубачева С. Е. Умови реалізації компетентісного підходу в навчальному процесі/ С. Е. Трубачева, с. 53-58.

 40. Коновець С. Можливості освітніх технологій у розвитку креативності учнівської молоді /С. Коновець //Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб. наук. пр. /Ред. кол. Н. Ф. Федорова (гол. ред. ) та інші. -К. :Інститут Реклами, 2004. -С. 39-44.

 41. Костін Я. Інноваційний аналіз програмово-методичного забезпечення модульно-розвивального навчання/ Я. Костін //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. -Тернопіль, 2004. -№ 6’2004. -С. 3-8.

 42. Костін Я. Програмово-методичне забезпечення модульно-розвивального навчання як інноваційна система / Я. Костін //Рідна школа. – 2004. – N11. – С. 11-15

 43. Кушнірчук В. Й. Деякі аспекти особистісно орієнтованої системи навчання/ В. Й. Кушнірчук, Л. В. Кушнірчук //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М.П.Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. Фак-ту: Тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ). – К.: НПУ , 2004. – С. 94-96

 44. Левицький В. Застосування модульно-рейтингової системи навчання/ В. Левицький //Освіта: технікуми, коледжі. – 2004. – N4. – С. 35-37.

 45. Лещук С. О. Навчально-інформаційне середовище як засіб організації пізнавальної діяльності учнів/ С. О. Лещук //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – К. : НПУ, 2004. – С. 305-313.

 46. Лукаш В. Результативність формування евристичних навичок і умінь юних техніків/ В. Лукаш //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 51-52.

 47. Лунячек В. Інформатизація загальної середньої освіти України: необхідність зміни пріоритетів /В. Лунячек//Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. – N4. - С. 50-52.

 48. Мадзигон В. Н. Продуктивная педагогика: Политехнические основы соединения обучения с производительным трудом / В. Н. Мадзигон; Академія пед. наук Украины. -К: Вересень, 2004. – 324 с.

 49. Малієнко Ю. Б. Роль особистісно-орієнтованих технологій у формуванні системних знань. – К. : Логос , 2004. – С. 116-119

 50. Межейнікова Л. С. Про визначення поняття активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання / Л. С. Межейнікова //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: зб.наук. робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 22. – С. 94-99

 51. Михальчук Н. О. Використання екзистенцій них моделей у шкільному навчанні /Н. О. Михальчук //Вісник Житомирського педагогічного університету / М-во освіти і науки України, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка. - Житомир, 2004. - Вип. 17. -С. 48-52.

 52. Модернізація освітнього процесу в ліцеї економічного профілю: наук.-метод. посібник/ Фінансовий ліцей м. Києва; За ред. Л. І. Даниленко, Ю. В. Шукевича. – К. : Логос , 2004. – 130 с.

 53. Мурій Б. Алгоритм поетапного навчання розв’язування вимірювально-діагностичних задач/ Б.Мурій //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 3. – С. 82-87

 54. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету /МОН України. -Ізмаїл, 2004. -Вип. 16. Спецвипуск. -196 с. -Із змісту:Житєньова Н. В. Роль інформаційних технологій у формуванні пізнавальних інтересів школярів /Н. В. Житєньова, с. 139-142. -Кравчук О. В. Стан підготовки вчителів до застосування інформаційних технологій у початкових класах/ О. В. Кравчук, с. 142-146. Шустакова Т. Б. Проблема пізнавальної самостійності школярів в умовах інформатизації освіти/Т. Б. Шустакова, 160-163.

 55. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. Вип. 1/ М-во освіти і науки України, НПУ ім. . М. П. Драгоманова; Редкол. В. П. Андрущенко, В. І. Бондар, С. В. Страшко. – Київ: НПУ , 2004. – 173 с. –Із змісту. : Болонський вектор української педагогічної освіти/ В. П. Андрущенко. Проблеми інтеграції дидактичних знань у сучасній педагогіці вищої школи/ В. І. Бондар. Модернізація навчального процесу в умовах реформування шкільної освіти/ С. П. Бондар. Педагогічний аналіз циклу навчально-виховного процесу/ Т. Я. Василенко. Класифікація факторів успішності педагогічного процесу/ Ю. І. Камінський. Підвищення якості навчання у початковій школі на основі інтеграції природничих та філологічних предметів/ О. С. Ясинська. Образотворча діяльність і підготовка дітей до школи/ В. Є. Григоренко. Проблема технологічної готовності майбутнього вчителя початкової школи/ Л. В. Коваль. Формування вмінь вибирати та конструювати методи навчання як системотвірний елемент дидактичної підготовки вчителя початкової школи/ І. В. Колеснікова. Перспективність і наступність в організації образотворчої діяльності дітей старшого дошкільного віку і молодших школярів/ Г. В. Сухорукова. Мотивационный аспект управления учебно-познавательной деятельностью студентов в процессе профессиональной подготовки/ И. М. Шилова. До проблеми підготовки вчителя іноземної мови в період реформування освіти/ Л. Я. Зеня, А. О. Зеня. Духовно-гуманістичний зміст поняття педагогічної культури в теоретичній спадщині В. О. Сухомлинського/ О. Г. Кучерявий. Розвиток творчих здібностей учнів у процесі поглибленого вивчення курсу інформатики/ О. Ю. Ніколаєнко. Педагогічні аспекти професійної підготовки студентів до навчання дошкільників основним рухам/ С. А. Петренко. Ідеал вчителя початкової школи: історичний аспект/ О. Степанюк. До питання про гуманістичні засади педагогічних поглядів О. Кониського/ І. С. Турчина. Комплексний підхід у корекційній роботі з подолання та попередження труднощів засвоєння писемного мовлення школярів із тяжкими вадами мовлення/ Н. В. Чередніченко. Сучасні стратегії якісної підготовки педагогічних кадрів/ Ю. В. Ковальчук. Формування соціокультурної компетенції у студентів початкового етапу педагогічного ВНЗ на матеріалі англомовної поезії/ Т. М. Колодько. Специфіка професійно орієнтованих проблемних завдань у дидактичній підготовці вчителя початкової школи/ А. П. Лозенко. Естетика художнього образу – опора у навчанні студентів умінню художнього аналізу творів декоративного мистецтва/ Л. В. Плазовська. Психолого-педагогічні умови підготовки студентів природничих факультетів вузів до організації позакласної роботи школярів/ Т. С. Іваха. Напрями творчої праці вчителя іноземної мови/ В. М. Махінов. Культура професійно зорієнтованого мовлення як соціально-педагогічна проблема/ В. М. Момот. Формування особистості майбутніх педагогів у контексті нової парадигми освіти/ Н. В. Самойленко. Структура екологічної свідомості студентів педвузу/ М. В. Хроленко. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до створення і використання навчальних презентацій/ О. І. Шиман. Деякі аспекти соціально-політичних та філософських поглядів М. П. Драгоманова/ А. Герасимчук. Формування світоглядної позиції майбутнього вчителя в процесі вивчення світової художньої культури/ Н. В. Кучерова. Ознайомлення учнів з основами голографії в школі/ А. В. Баштовий. Проблема підготовки педагогічних кадрів на основі принципу високої духовності/ С. Ю. Чеврій.

 56. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України, Наук. -метод. центр вищ. освіти. – К., 2004. – Вип. 37. - 243 с. –Із змісту. : Досвід використання віртуальних технологій для моделювання лабораторних робіт/ В. В. Шостак, А. С. Григор’єв, М. І. Пилипчук. Теоретичні основи графічної діяльності студентів у вищій школі/ О. М. Джеджула. Вища освіта: зміна парадигми/ З. С. Сейдаметова, В. А. Темненко. Досвід викладання графічних дисциплін/ Є. В. Гавров. Особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах/ Л. І. Лелик, Л. Є. Сухомлін. Роль ігрових технологій навчання у професійному розвитку студентів/ В. Ю. Стрельніков. Соціокультурний практикум як пропедевтика культуротворчої діяльності майбутнього фахівця/ О. І. Жорнова. Соціокультурний практикум: до питання добору та пред’явлення завдань студентам ВНЗ/ О. І. Жорнова. Актуальні питання вдосконалення системи військового виховання у Збройних Силах України/ С. О. Кубіцький, Д. В. Миценко. Формування вмінь розв’язувати педагогічні задачі/ Ю. М. Кравченко. Самостійна робота студентів вищих навчальних закладів як важливий елемент сучасної підготовки фахівців/ І. І. Драч. Педагогічна майстерність викладача у сучасній педагогічній технології/ Л. Г. Кайдалова. Вдосконалюємо менеджмент якості освітянської системи/ О. Г. Величко, С. Й. Пінчук. Підсумковий контроль умінь професійно орієнтованого читання англійською мовою в немовному вищому навчальному закладі/ Т. І. Кушнарьова. Навчання підприємництву як інновація сучасної освіти/ Н. М. Дюканова. Організація практичної підготовки студентів у магістратурі/ В. В. Стешенко. Про стан екологічної підготовки студентів у технічному вузі/ Л. І. Білик. Гендерні тенденції сучасної освіти в Україні/ С. П. Юдіна. Основні аспекти проектування робочих зошитів з біології та хімії для студентів вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації/ О. В. Молчанюк. Питання культури спілкування в контексті духовного становлення особистості старшокласника/ Р. А. Шулигіна. Культурне дозвілля школярів: з погляду на проблему/ Н. М. Флегонтова. Особливості процесу відновлення у гандболістів (жінок і чоловіків) після участі в змаганнях/ Л. Б. Биковська. Практична реалізація дистанційної форми навчання/ В. С. Спічка. Психолого-педагогічні аспекти методики викладання інформатики в сьомому класі шкіл із кримськотатарською мовою навчання/ С. М. Сейдаметова. Організаційно-методичні проблеми підготовки і використання тестових контрольних завдань з комп’ютерних дисциплін/ Г. О. Козлакова. Методологічні і теоретичні проблеми формування в учнів та студентів наукової картини світу/ Р. І. Антонюк. Особливості формування професійної культури майбутніх менеджерів у економічному університеті/ Г. Копил. Ресурси народної педагогіки у вихованні тендерної рівності/ Т. В. Смирнова. Туристська освіта в соціокультурному середовищі/ Н. А. Фоменко. Модель готовності викладача до виховної роботи зі студентською молоддю у вищому навчальному закладі/ Л. В. Мороз.

 57. Нові технології навчання: наук.-метод. зб./ М-во освіти і науки України, Наук. -метод. центр вищ. Освіти; Голов. Ред. В. О. Зайчук. – Київ, 2004. – Вип. 38. - 213 с. - Із змісту: Актуальні питання навчання іноземної мови у системі заочної та дистанційної освіти/ О. М. Акмалдінова, О. О. Письменна. Про методи врахування результатів поточної успішності в підсумковій оцінці знань (вітчизняний та зарубіжний досвід)/ А. П. Наливайко. Виховний вплив у процесі навчальних занять у вищій військовій школі/ І. О. Хорєв. Виявлення та діагностування проблемних ситуацій державного управління – важливий чинник регіонального розвитку України/ С. В. Бутівщенко. Методичні відтінки навчання основам геометрії/ І. Г. Ленчук, А. Ц. Франовський. Геометрія гіперболічного параболоїда/ С. П. Семенець. Контроль остаточних знань учнів з креслення/ Є. В. Гавров. Проблеми застосування тестів при вивченні іноземної мови/ Н. М. Дюканова. До питання організації обліку, оцінювання і контролю знань студентів з математики у вищих навчальних закладах освіти I-II рівнів акредитації / М. О. Курик. Мета і завдання хімічної освіти в контексті інтегрованого підходу/ О. П. Мітрясова. Вплив світових культурно-інтеграційних процесів на спосіб життя сучасної молоді та завдання закладів освіти/ С. О. Свириденко. Науково-педагогічні основи соціально-педагогічної реабілітації вихованців інтернатних закладів/ Л. В. Канішевська. Формування творчої особистості курсанта: синергетичний аспект/ А. М. Машталір. Деякі аспекти формування у студентів наукових понять (на прикладі лекційної презентації змісту поняття „Формування особистості учня”)/ О. Жорнова. Інтерпретація педагогічного процесу у вищій школі з позицій соціокультурної діяльності/ О. І. Жорнова. Навчальний процес у вищому навчальному закладі як об’єкт акмеологічного дослідження/ І. І. Драч. Авторська програма спецкурсу „Інструментарій педагогічної діяльності: графічні засоби навчання” та методичні поради щодо її впровадження/ С. П. Параскевич. Комплекс тренувально-контролюючих засобів вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей/ М. І. Смирнова. Соціально-психологічний тренінг у формі ділової гри – ефективна технологія навчання у вищій школі/ В. Ю. Стрельніков. Функціональні особливості втоми у гандболістів (жінок і чоловіків) під час змагань/ Л. Б. Биковська. Жіноча молодь в умовах ринкової економіки/ О. Ю. Удалова. Деякі особливості фізичного виховання студентів, віднесених до спеціальної медичної групи/ О. З. Леонов. Історичні традиції освітньої системи Франції/ Н. С. Журавська.

 58. Олексенко В. М. Моделювання діяльності викладача при дистанційній формі навчання/ В. М. Олексенко //Наука і сучасність. Серія: Педагогіка. Філологія: зб. наук. пр. – К.: Логос, 2004. – Т. 44. – С. 101-110.

 59. Олексюк В. П. Створення та використання Internet-серверів у навчальному процесі/ В. П. Олексюк//Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – К.: НПУ, 2004. – С. 313-320

 60. Олексюк О. Є. Теоретичні основи методу проектів як педагогічної технології /О. Є. Олексюк //Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П.Могили.. Педагогічні науки. -Миколаїв, 2004. - Т. 36, вип. 23.-С. 45-49.

 61. Олійник О. Про трактування поняття „педагогічна технологія”/ О. Олійник //Рідна школа. - 2004. - N2. - С. 16-18.

 62. Освітні технології: навч. -метод. посіб. /О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за ред. О. М. Пєхоти. -К. :А. С. К. , 2004. -256 с.

 63. Основні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін:Зб. наук. -метод. пр. /Житомир. держ. ун-т ім. . І. Франка; Редкол. :О. А. Дубасенюк (відп. ред. ) та ін. -Житомир: ЖДУ ім. . І. Франка, 2004. -260 с.

 64. Островерхова Н. М. Аналіз уроку: Концепції, методики, технології: Спецвипуск/ Н. М. Островерхова. – Київ: Перше вересня, 2004. – 128 с. – (Директор школи: Газета. . . ; № 25-26 (313-314), липень 2004). – (Шкільний світ).

 65. Паламарчук В. Ф. Закономірності навчання і розвитку учнів: (аспект взаємозв’язку)/ В. Ф. Паламарчук //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: Посібник. – Київ: Логос , 2004. – С. 64-73

 66. Палихата Е. Мисленнєтворчий аспект процесу формування усного діалогічного мовлення учнів основної школи/ Е. Палихата //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка: научное издание. – Тернопіль, 2004. - № 6’2004. – С. 159-165

 67. Парфілова С. Л. Керування пізнавальною діяльністю учнів в умовах проблемного навчання/ С. Л. Парфілова //Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: научное издание. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 1(11) . – С. 282-289

 68. Пасічник Ю. А. Проблеми створення електронного підручника/ Ю. А. Пасічник, В. Ф. Заболотний //Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції: Присвячується 170-й річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту. – К., 2004. – С. 18

 69. Пацалюк О. Форми, методи та засоби на початку 20 століття/ О. Пацалюк //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 53-56

 70. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. пр. /АПН України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти. -К. , 2004. -Вип. 1. -225 с. -Із змісту: Кисільова В. П. До проблеми організації наукових досліджень ліцеїстів /В. П. Кисільова, с. 35-41. - Клопов Р. В. Основні поняття новітніх інформаційних технологій /Р. В. Клопов, с. 42-50.

 71. Педагогічні науки: збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. -Суми, 2004. -Ч. 1. -544 с. -Із змісту: Грищенко Т. О. Евристична бесіда: суть, структура, дидактичні умови ефективності/Т. О. Грищенко, с. 186-193. - Лазарєва О. М. Розв”язання творчих задач як спосіб формування креативної особистості /О. М. Лазарєва, с. 214-220.

 72. Педагогічні технології: теорія та практика: курс лекцій /Авт. кол. : М. О. Герасименко та ін. ; за ред. М. В. Гриньова. -Полтава:АСМІ, 2004. -179 с.

 73. Перевозникова Г. М. Інтелектуально-інформаційний розвиток учнів/ Г.М.Перевозникова //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – К.: Логос, 2004. -С. 187-194

 74. Пилипчук В. В. Проектування і реалізація педагогічних технологій/ В. В. Пилипчук //Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. - Ніжин , 2004. - № 3. - С. 96-100.

 75. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології: Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти/ І. П. Підласий; М-во освіти і науки України.-К.: Слово, 2004.-616 с.

 76. Підручна З. Класифікація вправ для розвитку усного мовлення/ З. Підручна //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 5’2004. – С. 116-120

 77. Побірченко Н. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій/ Н. Побірченко, Г. Коберник //Початкова школа. – 2004. – N10. – С. 8-10

 78. Поліщук Г. Екскурсійний метод навчання/ Г. Поліщук //Рідна школа. – 2004. – N9. – С. 58-60

 79. Пометун О. Активні й інтерактивні методи навчання: до питання про диференціацію понять/ О. Пометун //Шлях освіти. – 2004. – N3. – С. 10-15

 80. Пометун О. Інтерактивні методи навчання/ О. Пометун //Історія в школах України. – 2004. -N4. - С. 39

 81. Про внесення змін до Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін: Постанова КМ від 13 грудня 2004 р. № 1639 //Офіційний вісник України. -2004. -№ 50. -С39.

 82. Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН України від 20 липня 2004 р. № 601; Положення… // Офіційний вісник України. -2004. -№36. -С. 233-240.

 83. Про затвердження Положення про порядок організації та проведення апробації електронних засобів навчального призначення для загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН України від 2 червня 2004р. № 433; Положення… // Офіційний вісник України. -2004. -№ 25. -С. 121.

 84. Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотворчому процесі: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Терноп. держ. техн. ун-т та ін. ; Відп. ред. Т. І. Рибак. -Тернопіль, 2004. - 530 с. - Із змісту: Метин Д. Интеграция мультимедийных технологий в учебный процесс /Д. Метин, с. 242-245. –Удовица Н. В. Проблемное обучение как метод развития способностей учащихся /Н. В. Удовица, с. 440-443. - Чаплюк С. Г. Активні форми і методи навчання – один із шляхів удосконалення педагогічного процесу у технічному ліцеї міста Тернополя /С. Г. Чаплюк, Н. Ю. Білоус, с. 498-502.

 85. Пуханова Л. С. Застосування елементів інформаційних технологій як засіб інтенсифікації навчального процесу/ Л. С. Пуханова //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: міжнар. збірник наук. робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 22. – С. 34-37

 86. Райський Ю. С. Формування інформаційної культури особи – пріоритетне завдання сучасної освітньої діяльності/ Ю. С. Райський //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – Київ: НПУ, 2004. – С. 19-42.

 87. Руденко Л. С. Стан і проблеми формування творчих здібностей учнів 5-9 класів/ Л. С. Руденко //Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 2 (12). -С. 132-134

 88. Рябова В. О. Роль логічної упорядкованості у засвоєнні навчального матеріалу/ В. О. Рябова//Науковий часопис Національного Педагогічного Університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 2 (12). -С. 134-138

 89. Савчук О. Б. Математична творчість школярів як одна з умов особистісно-орієнтованого навчання/ О. Б. Савчук //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народженняО. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ). – Київ: НПУ , 2004. – С. 155-157

 90. Сафіулін В. І. Інноваційний пошук нових технологій навчання/ В. І. Сафіулін //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – Київ: Логос , 2004. – С. 55-64

 91. Сікорський П. І. Комп’ютерні технології навчання: сутність та особливості впровадження/ П. І. Сікорський //Педагогіка і психологія. – 2004. – N4. – С. 29-35

 92. Соколова О. В. Методичні аспекти проблеми інтегративного художнього навчання школярів/ О. В. Соколова //Теорія і методика мистецької освіти: зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2004. – Вип. 5. – С. 103-108

 93. Спірін О. М. Понятійний апарат кредитно-модульної системи навчання/О. М. Спірін //Вісник Житомирського педагогічного університету / М-во освіти і науки України, Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка. - Житомир, 2004. -Вип. 15. -С. 83-87.

 94. Спусканюк Л. В. Стан розробки проблеми особистісно орієнтованого навчання в психологічній та методичній літературі/ Л. В. Спусканюк, С. Є. Яценко //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: Тези доп. (6 жовтня 2004 р. ). – К.: НПУ , 2004. – С. 169-171

 95. Струганець Л. Комп’ютерні технології в системі мовної освіти/ Л. Струганець //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 5’2004. – С. 110-116

 96. Сучасні шкільні технології / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К.: Редакції загальнопед. газет, 2004. – Ч. 1. - 112 с. ; ч. 2. -128 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

 97. Татаренко М. Закони ойкумени: розвиток творчої особистості молодших школярів шляхом театральної педагогіки/ М. Татаренко //Рідна школа. – 2004. – N10. – С. 44-46

 98. Тевлін Б. Організація роботи учнів з підручником: На прикладі предметів природничо-математичного циклу/ Б. Тевлін //Сільська школа України. – 2004. - №33. – С. 27-30

 99. Ткачук В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику/ В. Ткачук //Вища освіта України. – 2004. – N4. – С. 77-81

 100. Ткачук Г. О. Збагачення словникового запасу молодших школярів на уроках читання/ Г. О. Ткачук //Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – Київ: НПУ, 2004. – Вип. 55: Педагогічні та історичні науки. – С. 146-151

 101. Тымко Ю. Г. Конструирование деятельности учителя как организатора исследовательской деятельности учащихся/ Ю. Г. Тымко //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: між нар. зб. наук. робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 21. – С. 113-118

 102. Фасоля А. Особистісно-зорієнтоване навчання: целепокладння, рефлексія, оцінка. / А. Фасоля //Українська мова та література. – 2004. - №7. – С. 3-17.

 103. Фокіна В. Модульно-рейтингова система/ В. Фокіна //Освіта: технікуми, коледжі. - 2004. - N4. - С. 15-17

 104. Фрейман С. Д. Мотивация как определитель качества работы учеников: введение/ С. Д. Фрейман//Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 3. – С. 18-29

 105. Фрейман С. Самостійність як важливий чинник організації педагогічного процесу/ С. Фрейман, М. Фрейман //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка .– Тернопіль, 2004. - № 5. – С. 6-10

 106. Фурман А. В. Теорія і практика розвивального підручника/ А. В. Фурман . – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 288 с.

 107. Хаустова О. В. Педагогічна майстерність класного керівника у вихованні особистісної творчості старших підлітків/ О. В. Хаустова //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім..М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К. : НПУ, 2004. – Вип. 1(11). -С. 300-308

 108. Хмара Т. М. Методичне забезпечення особистісно-зорієнтованої системи навчання / Т. М. Хмара //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукраїнська наук. -практич. конференція, присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народження проф. О. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ). – К. : НПУ, 2004. – С. 187-189

 109. Чернов Б. О. Теоретико-методологічні основи краєзнавчого принципу навчання як принципу дидактики/ Б. О. Чернов //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність. – К. : НПУ , 2004. -Вип. 12. – С. 162-173

 110. Шеремета П. Дещо про методи навчання/ П. Шеремета //Рідна школа.-2004.-N6.-С. 25-27

 111. Шерман М. Особливості сприйняття кольорової гами монітора комп’ютера у програмному педагогічному забезпеченні/ М. Шерман //Наукові записки. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 5. – С. 190-196

 112. Шторлін В. Інтерактивні методи в діалозі культур. / В. Шторлін //Українська мова та література. – 2004. - №5. – С. 39-43. -Примеч. : (Українські ваганти й мандрівні спудеї Заходу: Умови життя і національне забарвлення творчості європейських та українських мандрівних поетів).

 113. Шустакова Т.Б. Формування пізнавальної самостійності учня як провідна задача вчителя профільної школи/ Т.Б.Шустакова //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. –К.,2004.-Вип.2(12).-С.147-150.

 114. Юрик В. М. Природничі дисципліни в процесі переходу на особистісно-орієнтований рівень/ В. М. Юрик //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – Київ: Логос , 2004. – С. 120-122

 115. Ягупець Ю. Дидактичні можливості засобів наочності (теоретико-методологічний аналіз)/ Ю. Ягупець //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2004. - № 6’2004. -С. 9-12

 116. Якимчук І. Комп’ютерні технології в навчальному процесі/ І. Якимчук //Освіта: технікуми, коледжі. – 2004. – N3. – С. 35-37.

 117. Январские педагогические чтения: Современные образовательные технологии/ М-во образования и науки автономной республики Крым, Крымский гос. Инж. -пед. ун-т; Гл. ред. Н. В. Кропотова. – Сімферополь, 2004. – 148 с.

 118. Ярошенко О. Г. Дидактичні та методичні засади групової навчальної діяльності школярів/ О. Г. Ярошенко //Інноваційні пошуки в сучасній освіті: посібник. – К. : Логос , 2004.-С. 81-86

 119. Яшук С. Сутності технологічної освіти/ С. Яшук //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка: научное издание. – Тернопіль, 2004. - № 3. – С. 152-155.

Див. 979, 1079, 1119, 1497, 2660, 2663,3113,3784, 3964.
^
Контроль успішності навчання. Тестування

 1. Бабенко З. Державній підсумковій атестації – сумлінну підготовку/ З. Бабенко, А. Титаренко //Завуч. – 2004. - №25. – С. 6-9

 2. Балашова С. Формування дослідницьких здібностей у процесі контролю знань та умінь молодших школярів / С. Балашова, Л. Беспалько //Початкова школа. – 2004. – N5. – С. 8-10.

 3. Богачков Ю. М. Метод обгрунтування використання результатів оцінювання навчальних досягнень/ Ю.М.Богачков //Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору: зб. наук. пр. – К.: Атіка, 2004. – С. 194-199

 4. Вишневський О. У затінку шкільної оцінки/ О. Вишневський //Освіта. -2004. -№39(1-8 вересня)- С. 10-11

 5. Граненко Н. Поточне або тематичне оцінювання: що підказує європейський досвід?/ Н. Граненко //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – N6. – С. 22-25

 6. Гранкіна Т. О. Інформаційні технології як засіб контролю знань/ Т.О.Гранкіна, В.В. Кармазіна //Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: Всеукр.наук.-прак.конф., присвячена 170-річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 125-й річниці з дня народженняО. М. Астряба, 70-й річниці фіз. -мат. фак-ту: тези доповідей (6 жовтня 2004 р. ). – К.: НПУ, 2004.-С. 42-44

 7. Гриневич Л. Зовнішнє оцінювання як засіб підвищення якості освіти в Україні в умовах децентралізації управління освітою/ Л. Гриневич //Шлях освіти. – 2004. – N4. – С. 24-28

 8. Зиняков Г. А. И еще раз об объективной оценке учебных дострижений учащихся/ Г..А. Зиняков //Управління школою. – 2004. – N36(84). – С. 20-21

 9. Іванюк І. Міжнародна програма PISA як інструмент зовнішнього оцінювання учнів/ І. Іванюк //Шлях освіти. – 2004. – N3. – С. 16-21

 10. Камінський Ю. І. Класифікація факторів успішності педагогічного процесу/ Ю. І. Камінський //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 1. – С. 31-36

 11. Копняк Н. Б. Ще раз до питання вибору системи оцінювання рівня навчальних досягнень учнів в Україні та за її межами/ Н. Б. Копняк //Наукові записки. – Київ: НПУ , 2004. – Вип. 56: Педагогічні та історичні науки. – С. 83-89

 12. Мішечкіна М. Є. Педагогічна оцінка як умова формування у дітей впевненості у собі /М. Є. Мішечкіна //Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. -Бердянськ, 2004. - №3. -С. 175-183.

 13. Москалюк Л. В. Полі функціональність контролю як наукова проблема/ Л. В. Москалюк //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова: До 170-річного ювілею. Серія 16. Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики. – К.:НПУ, 2004.-Вип. 1(11) . – С. 36-43

 14. Наливайко А. П. Про методи врахування результатів поточної успішності в підсумковій оцінці знань (вітчизняний та зарубіжний досвід)/ А.П.Наливайко //Нові технології навчання: наук.-метод. зб. – К., 2004. – Вип. 38. – С. 15-20

 15. Оцінювання якості роботи закладу освіти/ Упоряд. Н. Мурашко. – Київ, 2004. – 128 с. (Бібліотека „Шкільного світу”). – (Директор школи. Бібліотека). – (Сільська школа України. Бібліотека).

 16. Перевірні роботи за I семестр: 2-й клас //Початкова освіта. – 2004. - №44. – С. 1-4 (вкладка)

 17. Предик А. Формування готовності вчителя початкових класів до застосування різноманітних форм контролю навчальної діяльності учнів /А. Предик //Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. -Чернівці:Рута, 2004. -Вип. 211. - С. 129-135.

 18. Про апробацію „Інструкції про організацію і проведення контролю в умовах семестрової системи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів: наказ МОН України №540 від 25. 06. 2004 р. //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004.-N4.-С. 102-104.

 19. Самойленко Н. І. Використання комп”ютерних тестів для перевірки знань учнів /Н. І. Самойленко //Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету /МОН України. -Ізмаїл, 2004. -Вип. 16. Спецвипуск. -С. 185-189.

 20. Семеріков С. О. Побудова найпростішої системи тестового контрою знань на основі Web-технологій/ С. О. Семеріков, І. О. Теплицький //Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп’ютерно-орієнтовні системи навчання: До 170-річного ювілею. – Київ: НПУ, 2004. – С. 106-116.

 21. Фадєєв М. Не хвилюйтесь – у вас екзамен/ М. Фадєєв, О. Голушко //Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2004. – N9/10. – С. 64-77

 22. Чашечнікова О. С. Тести: можливості подолання протиріччя між вимогою об’єктивності оцінки знань учнів та необхідністю врахування їх індивідуальних особливостей/ О. С. Чашечнікова //Дидактика математики: Проблеми і дослідження: міжнародний збірник наукових робіт. – Донецьк: ТЕАН, 2004. – Вип. 21. – С. 99-105.

Див. 342,644, 1059, 1071,,1125, 1539,1844, 2005,4154,5559.
залишити коментар
Сторінка10/63
в і назв
Дата конвертації23.09.2011
Розмір8.36 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   63
средне
  1
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2014
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх