Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство» icon

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»


Схожі
Навчально-методичний комплекс з дисципліни: університетська освіта для студентів окр „Бакалавр”...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "банківські операції" для студентів денної...
Методичні рекомендації по вивченню дисципліни «цивільне І сімейне право»...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни "іноземна мова професійного спрямування"...
Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання...
Навчально-методичний комплекс дисципліни “управління діяльністю фінансових посередників” для...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «теорія держави та права» (за вимогами...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Поведінка споживачів” для студентів денної форми...
Методичні вказівки...
Методичні вказівки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "основи наукових досліджень" для студентів денної та...
Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни філософія київ 2011...Загрузка...
страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26
повернутися в початок
скачать
^

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

І. НАВЧАЛЬНА ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Цивільне право України: Академічний курс: Підручн.: У 2-х т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Вид. 2-ге доп. і перероб. / К.: Видавничий Дім «Ін Юре». – 2006. – Т. 1. Загальна частина. – 696 с.

 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. / за відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – Т. ІІ. – 1088 с.

 3. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, О. М. Клименко, С. Я. Грабовська та ін.; За заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2007. – 1216 с.

 4. Ромовська З. В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – 560 с.

 5. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф.. А. С. Довгерт, Н. С. Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2006. – 1008 с.

 6. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 2. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф. А. С. Довгерт, Н. С. Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2006. – 1015 с.

 7. Цивільне право України: Академічний курс: Підручн.: У 2-х т. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Вид. 2-ге доп. і перероб. / К.: Видавничий Дім «Ін Юре». – 2006. – Т. 2. Особлива частина. – 654 с.

 8. Цивільно-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006. – Т.1. – 912 с.

 9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузєцової. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 1. – 736 с.

 10. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузєцової. – 2-е вид., доп. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – Кн. 2. – 640 с.

 11. Цивільне право України: Підручник: У 2-т. / За ред. І. А. Бірюкова., Ю. О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – Т. 1. – 486 с.

 12. Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука В. С. – К.: Істина, 2002. – 299 с.

 13. Цивільне право України: Підручник: У 2-т. / За ред. І. А. Бірюкова., Ю. О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – Т. 2. – 520 с.

 14. Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О. Харитонова. – Х.: ТОВ «Одісей» - 2006. – 552 с.

 15. Цивільне право України: підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2005. – 776 с.

 16. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 568 с.

 17. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України [В 4 т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т. 3. – К.: А.С.К.; Севастополь. Ін-т юрид. дослідж., 2005. – 928 с.

 18. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В. М. Коссака. – К.: Істина, 2004. – 976 с.

 19. Сімейне право: навчальний посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1999. – 265 с.

 20. Харитонов Є. О., Калітенко О. М., Зубар В. М. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2002. – 630 с.^

ІІ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:


 1. Конституція України від 26 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР)(ВВР). – 2002. № 21–22. – Ст. 135.

 4. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року
  Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.

 5. Кодекс торговельного мореплавства України від 23 травня 1995 року //
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 47– 52. – Ст. 349.

 6. Закон України від 24.01.1997 р. «Про державний матеріальний резерв» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 13. – Ст. 112.

 7. Декрет КМ України від 17 березня 1993 року «Про довірчі товариства» // Відомості Верховної Ради (ВВР)Украйни. – 1993. – № 19. – Ст. 207.

 8. Декрет КМ України від 21 січня 1993 року №7– 93 «Про державне мито» //
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 13. – Ст. 113.

 9. Закон У країни від 11 грудня 2003 року «Про оцінку земель» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 15. – Ст. 229.

 10. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» // Відомості Верховної Ради (ВВР)(ВВР). – 1993. – № 5. – Ст. 21.

 11. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16 листопада 2000 року // Відомості Верховної Ради (ВВР)(ВВР). – 2001. – № 1. – Ст. 2.

 12. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР) (ВВР). – 2005. – № 6. – Ст. 147.

 13. Закон України «Про Національну програму інформатизації» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 27–28. – Ст. 181.

 14. Закон України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх»ref::20-95:: // Відомості Верховної Ради (ВВР) (ВВР). 1995 р., № 6, ст. 35; 1999 р. № 36 ст. 318; 2003 р., № 28, ст. 211.

 15. Закон України «Про охорону дитинства» //ref::2402-01:: Відомості Верховної Ради (ВВР) (ВВР). – 2001. – № 30. – Ст. 142.

 16. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» від 15 листопада 2001 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР)(ВВР). – 2002. – № 10. – Ст. 70.

 17. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994 р. 3929–ХІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР)(ВВР), 1994, № 23, ст. 161.

 18. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради (ВВР)(ВВР). – 2001. – № 42. – Ст. 213.

 19. Закон України від 1 грудня 1994 року «Про порядок відшкодування школи, заподіяної громадянину незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 1. – Ст. 1.

 20. Закон України від 1 липня 2004 року «Про державну реєстрацію речових
  прав на нерухоме майно та їх обмежень» // Відомості Верховної Ради (ВВР). –2004. – № 51. – Ст. 553.

 21. Закон України від 1 липня 2004 року «Про обов’язкове страхування
  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2005. – № 1. – Ст. 1.

 22. Закон України від 1 липня 2004 року «Про транспортно-експедиторську
  діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 52. – Ст. 562.

 23. Закон України від 1 червня 2000 року «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 35. – Ст. 290.

 24. Закон України від 1 червня 2000 року «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 38. – Ст. 315.

 25. Закон України від 1 червня 2000 року «Про ліцензування певних видів підприємницької діяльності» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 36. – Ст. 299.

 26. Закон України від 10 грудня 1991 року «Про товарну біржу» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 10. – Ст. 139.

 27. Закон України від 10 квітня 1992 року «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 30. – Ст. 414.

 28. Закон України від 10 липня 1996 року «Про особливості приватизації
  майна в агропромисловому комплексі» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 41. – Ст. 188.

 29. Закон України від 10 липня 2003 року «Про кооперацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 5. – Ст. 35.

 30. Закон України від 10 листопада 1994 року «Про транспорт» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – № 51. – Ст. 446.

 31. Закон України від 10 лютого 1998 р «Про професійно-технічну освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 32. – Ст. 215.

 32. Закон України від 10 січня 2002 року «Про відповідальність за повітряні
  перевезення пасажирів через державний кордон України без
  належних документів для в’їзду в Україну» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 16. – Ст. 113.

 33. Закон України від 10 травня 1993 року «Про стандартизацію і
  сертифікацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 27. – Ст. 289.

 34. Закон України від 11 січня 2001 року «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 12. – Ст. 64.

 35. Закон України від 12 липня 1996 року «Про приєднання України до
  Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» //
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 44. – Ст. 222.

 36. Закон України від 12 травня 1991 року «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 30. – Ст. 379.

 37. Закон України від 13 грудня 2001 року «Про цивільну відповідальність
  за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 14. – Ст. 96.

 38. Закон України від 13 жовтня 1995 року «Про ратифікацію договору про
  закони щодо товарних знаків» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 37. – Ст. 281.

 39. Закон України від 13 травня 1999 року «Про загальну середню освіту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 28. – Ст. 230.

 40. Закон України від 14 вересня 2000 року «Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 45. – Ст. 375.

 41. Закон України від 14 грудня 2004 року «Про заборону репродуктивного
  клонування людини» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2005. – № 5. – Ст. 111.

 42. Закон України від 14 лютого 1992 року «Про колективне сільськогосподарське підприємство» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 20. – Ст. 272.

 43. Закон України від 14 січня 1998 року «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 23. – Ст. 121.

 44. Закон України від 14 січня 2000 року «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 12. – Ст. 95.

 45. Закон України від 14 травня 1992 року «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 31. – Ст. 440.

 46. Закон України від 15 березня 2001 року «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 21. – Ст. 103.

 47. Закон України від 15 вересня 1995 року «Про операції з давальницькою
  сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 32. – Ст. 255.

 48. Закон України від 15 вересня 1995 року «Про туризм» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 31. – Ст. 241.

 49. Закон України від 15 листопада 1996 року «Про космічну діяльність» //
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 1. – Ст. 2.

 50. Закон України від 15 листопада 2001 року «Про попередження
  насильства в сім’ї» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 10. – Ст. 70.

 51. Закон України від 16 березня 2000 року «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 22. – Ст. 171.

 52. Закон України від 16 березня 2000 року «Про правовий режим надзвичайного стану» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 23. – Ст. 144. 

 53. Закон України від 16 вересня 1997 року «Про благодійництво та
  благодійні організації» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 46. – Ст. 292.

 54. Закон України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 29. – Ст. 377.

 55. Закон України від 16 липня 1999 року «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР).– 1999.– № 40.– Ст. 365.

 56. Закон України від 16 липня 1999 року «Про концесії» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 41. – Ст. 372.

 57. Закон України від 16 липня 1999 року «Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 41. – Ст. 377.

 58. Закон України від 16 листопада 1992 року «Про основи містобудування» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 52. – Ст. 683.

 59. Закон України від 16 листопада 2000 року «Про державну соціальну
  допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 1. – Ст. 2.

 60. Закон України від 16 червня 1992 року «Про об’єднання громадян» //
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 34. – Ст. 504.

 61. Закон України від 17 вересня 1999 року «Про Концепцію державної сімейної політики» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 46–47. – Ст. 404.

 62. Закон України від 17 липня 1997 року «Про сільськогосподарську кооперацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 39. – Ст. 261.

 63. Закон України від 17 лютого 2000 року «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 12. – Ст. 97.

 64. Закон України від 17 січня 2002 року «Про вищу освіту»
  // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 20. – Ст. 134.

 65. Закон України від 17 травня 2001 року «Про стандартизацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 31. – Ст. 145

 66. Закон України від 18 листопада 2003 року «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 11. – Ст. 140.

 67. Закон України від 18 січня 2001 р «Про об’єкти підвищеної небезпеки» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 15. – Ст. 73.

 68. Закон України від 18 січня 2001 року «Про громадянство України» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 13. – Ст. 65.

 69. Закон України від 18 січня 2001 року «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 14. – Ст. 71.

 70. Закон України від 18 січня 2001 року «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 11. – Ст. 55.

 71. Закон України від 18 червня 1991 року «Про цінні папери і фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 38. – Ст. 508.

 72. Закон України від 19 березня 1996 року «Про режим іноземного
  інвестування» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 19. – Ст. 80.

 73. Закон України від 19 вересня 1991 року «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 49. – Ст. 682.

 74. Закон України від 19 грудня 1992 року «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – №9. – Ст. 62.

 75. Закон України від 19 жовтня 2000 року «Про Всеукраїнський перепис
  населення» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 51–52. – Ст. 446.

 76. Закон України від 19 жовтня 2000 року «Про державну підтримку
  малого підприємництва» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – №51–52. – Ст. 447.

 77. Закон України від 19 жовтня 2000 року «Про компенсацію громадянам
  втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» //
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 49. – Ст. 422.

 78. Закон України від 19 листопада 1992 року «Основи законодавства України про охорону здоров’я» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 4. – Ст. 19.

 79. Закон України від 19 червня 2003 року «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 1. – Ст. 1.

 80. Закон України від 19 червня 2003 року «Про соціальні послуги» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 45. – Ст. 358.

 81. Закон України від 19 червня 2003 року «Про фермерське господарство» // Відомості Верховної Раду України. – 2003. – № 45. – Ст.363.

 82. Закон України від 19 червня 2003 року «Про фінансово-кредитні механізми і управляння майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 52. – Ст. 377.

 83. Закон України від 2 вересня 1993 року «Про нотаріат» //
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 39. – Ст. 383.

 84. Закон України від 2 грудня 1997 року «Про торгово-промислові палати в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 13. – Ст. 52.

 85. Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про заставу» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 47. – Ст. 642.

 86. Закон України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 87. Закон України від 2 жовтня 1996 року «Про звернення громадян» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 47. – Ст. 256.

 88. Закон України від 20 вересня 2001 року «Про Фонд гарантування
  вкладів фізичних осіб» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 5. – Ст. 30.

 89. Закон України від 20 грудня 2001 року «Про кредитні спілки»
  // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 15. – Ст. 101.

 90. Закон України від 20 квітня 2000 року «Про природні монополії».
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 30. – Ст. 238.

 91. Закон України від 20 листопада 1998 року «Про молодіжні та дитячі громадські організації» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 1. – Ст. 2.

 92. Закон України від 20 травня 1999 р «Про Національний банк України» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 29. – Ст. 238.

 93. Закон України від 21 вересня 1999 року «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 48. – Ст. 405.

 94. Закон України від 21 вересня 1999 року «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 48. – Ст. 408.

 95. Закон України від 21 вересня 1999 року «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 48. – Ст. 407.

 96. Закон України від 21 грудня 2000 року «Про порядок погашений
  зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними
  цільовими фондами» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 10. – Ст. 44.

 97. Закон України від 21 грудня 20000 року «Про Національну програму
  сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 7. – Ст. 35.

 98. Закон України від 21 листопада 1995 року «Про промислово-фінансові
  групи» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 23. – Ст. 88.

 99. Закон України від 21 червня 2001 року «Про біженців» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 47. – Ст. 250.

 100. Закон України від 21 червня 2001 року «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 47. – Ст. 251.

 101. Закон України від 21 червня 2001 року «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 42. – Ст. 213.

 102. Закон України від 21 червня 2001 року «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № І. – Ст. 1

 103. Закон України від 22 листопада 1996 року «Про відповідальність за
  несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1997. – № 5. – Ст. 28.

 104. Закон України від 22 лютого 2000 року «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 20. – Ст. 148.

 105. Закон України від 22 лютого 2000 року «Про психіатричну допомогу» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 19. – Ст. 143.

 106. Закон України від 23 грудня 1997 року «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 107. Закон України від 23 грудня 1997 року «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 19. – Ст. 98.

 108. Закон України від 23 грудня 2004 року «Про сертифіковані товарні
  склади та прості і подвійні складські свідоцтва» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2005. – № 6. – Ст. 136.

 109. Закон України від 23 квітня 1991 року «Про свободу совісті та релігійні організації» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 25. – Ст. 283.

 110. Закон України від 23 червня 1995 року «Про донорство крові та її компонентів» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 23. – Ст. 183.

 111. Закон України від 24 березня 1998 року «Про державну виконавчу службу» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – №36–37. – Ст. 243.

 112. Закон України від 24 вересня 1999 року «Про списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими бюджетними позичками» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 48. – Ст. 414.

 113. Закон України від 24 грудня 1993 року «Про органи реєстрації актів
  громадянського стану» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – № 14. – Ст. 78.

 114. Закон України від 24 червня 2004 року «Про житлово-комунальні
  послуги» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 47. – Ст. 514.

 115. Закон України від 24 червня 2004 року «Про правові засади цивільного
  захисту» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 39. – Ст. 488.

 116. Закон України від 26 квітня 2001 року «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 29. – Ст.142.

 117. Закон України від 27 січня 1995 року «Про бібліотеки і бібліотечну справу» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 7. – Ст. 45.

 118. Закон України від 29 листопада 2001 року «Про введення мораторію на
  примусову реалізацію майна» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 10. – Ст. 77.

 119. Закон України від 29 листопада 2001 року «Про об’єднання
  співвласників багатоквартирного будинку» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 10. – Ст. 78.

 120. Закон України від 29 червня 1995 року «Про музеї та музейну справу» // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 1995. – № 25. – Ст. 191.

 121. Закон України від 29 червня 2004 року «Про міжнародні договори
  України» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 50. – Ст. 540.

 122. Закон України від 29 червня 2004 року «Про міський електричний
  транспорт» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 51. – Ст. 548.

 123. Закон України від 3 березня 1998 року «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 34. – Ст. 228.

 124. Закон України від 3 липня 1996 року «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 39. – Ст. 181.

 125. Закон України від 30 жовтня 1996 року «Про державне регулювання
  ринку цінних паперів в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 51. – Ст. 292.

 126. Закон України від 30 червня 1995 року «Про поводження з
  радіоактивними відходами» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 27. – Ст. 198.

 127. Закон України від 4 березня 2004 року «Про правовий статус закордонних українців» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 25. – Ст. 344.

 128. Закон України від 4 квітня 1996 року «Про лікарські засоби» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 22. – Ст. 86.

 129. Закон України від 4 липня 2002 року «Про інноваційну діяльність»
  // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. – № 36. – Ст. 266.

 130. Закон України від 4 лютого 1994 року «Про правовий статус іноземців».
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – № 23. – Ст. 161.

 131. Закон України від 4 травня 1993 року «Повітряний кодекс України» //
  Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 25. – Ст. 274.

 132. Закон України від 5 квітня 2001 року «Про обіг векселів в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 24. – Ст. 128.

 133. Закон України від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 29. – Ст. 138.

 134. Закон України від 5 липня 1994 року «Про захист інформації в автоматизованих системах» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1994. – № 31. – Ст. 286.

 135. Закон України від 5 лютого 2004 року «Про розмежування земель державної та комунальної власності» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. – № 35. – Ст. 411.

 136. Закон України від 5 червня 2003 року «Про іпотеку» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 38. – Ст. 313.

 137. Закон України від 6 квітня 2000 року «Про захист населення від інфекційних хвороб» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 29. – Ст. 228.

 138. Закон України від 6 квітня 2000 року «Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) на виконання робіт на будівництві об’єктів» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 27. – Ст. 212.

 139. Закон України від 6 квітня 2000 року «Про правовий режим воєнного стану» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 28. – Ст. 224.

 140. Закон України від 7 грудня 2000 року «Про банки і банківську
  діяльність» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 5–6.– Ст. ЗО.

 141. Закон України від 7 липня 1999 року «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 37. – Ст. 332.

 142. Закон України від 7 червня 2001 року «Про імміграцію»
  // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. – № 41. – Ст. 197.

 143. Закон України від 8 лютого 1995 року «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 12. – Ст. 81.

 144. Закон України від 8 червня 2000 року «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 40. – Ст. 337.

 145. Закон України від 8 червня 2000 року «Про охорону культурної
  спадщини» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2000. – № 39. – Ст. 333.

 146. Закон України від 9 квітня 1999 року «Про обов’язковий примірник документів» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 22–23. – Ст. 199.

 147. Закон України від б червня 1995 року «Водний кодекс України» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1995. – № 24. – Ст. 189.

 148. Закон України віл I4 січня 1998 року «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 22. – Ст. 115.

 149. Закон України; від 1С грудня 1997 року «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінник паперів в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1998. – № 15. – Ст. 67.

 150. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 р. № 7-93 // www. rada.gov. ua.

 151. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17 березня 1993 р. за № 23–93 // Відомості Верховної Ради (ВВР)(ВВР), 1993, № 19, ст. 207.

 152. Постанова Кабінету Міністрів України ref::565-2002п:: «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» від 26 квітня 2002 р. № 565 // Офіційний вісник України, 2002 р., № 18, ст. 926.

 153. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених» від 6 липня 2006 р. № 940 // www. rada.gov. ua.

 154. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім’ях опікунів (піклувальників), за принципом «гроші ходять за дитиною» від 4 квітня 2007 р. № 605 // Офіційний вісник України, 2007 р., № 26, ст. 1047

 155. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. за № 1354 «Про Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності» // Офіційний вісник України, 1998 р., № 35, ст. 1305.

 156. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 р. № 22/5 // www. rada.gov. ua.

 157. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 3 березня 2004 р. № 20/5 // www. rada.gov. ua.

 158. Наказ Міністерства юстиції України «Про запровадження Спадкового реєстру та внесення змін і доповнень до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України» від 7 квітня 205 р. № 33/5 // www. rada.gov. ua.

 159. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження форм книги для реєстрації заповітів, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, посвідчувальних написів на заповітах і дорученнях, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, та зразків цих документів» від 7 липня 1994 р. № 19/5 // www. rada.gov. ua.

 160. Окрема Ухвала Верховного суду України «Про відшкодування майнової і моральної шкоди» від 4 липня 2007 р. // «Закон & бізнес «. – № 48, від 1–7 грудня 2007 р.

 161. Ухвала колегії суддів Судової палати з цивільних справ Верховного суду України «Про виділення частки в натурі та усунення перешкод у користуванні належною частини будинку» від 14 листопада 2007 р. // «Судова практика». – № 1, 2008 р.

 162. Ухвала колегії суддів Судової палати з цивільних справ Верховного суду України «Про оспорювання батьківства» від 6 червня 2007 р. // «Рішення Верховного суду України». – № 2, 2007 р.

 163. Ухвала колегії суддів Судової палати з цивільних справ Верховного суду України «Про стягнення аліментів і неустойки» від 16 травня 2007 р. // «Рішення Верховного суду України». – № 2, 2007 р.

 164. Ухвала колегії суддів Судової палати з цивільних справ Верховного суду України «Про розірвання шлюбу» від 11 квітня 2007 р. // «Рішення Верховного суду України». – № 2, 2007 р.

 165. Ухвала колегії суддів Судової палати з цивільних справ Верховного суду України «Про витребування майна із чужого незаконного володіння» від 24 жовтня 2007 р. // «Цивільне судочинство. Судова практика у цивільних справах». – № 4, 2007 р.

 166. Ухвала колегії суддів Судової палати з цивільних справ Верховного суду України «Про оспорювання батьківства» від 6 червня 2007 р. // «Рішення Верховного суду України». – № 2, 2007 р.

 167. Ухвала колегії суддів Судової палати з цивільних справ Верховного суду України «Про стягнення аліментів і неустойки» від 16 травня 2007 р. // «Рішення Верховного суду України». – № 2, 2007 р.

 168. Ухвала колегії суддів Судової палати з цивільних справ Верховного суду України «Про розірвання шлюбу» від 11 квітня 2007 р. // «Рішення Верховного суду України». – № 2, 2007 р.

 169. Ухвала колегії Судової палати з цивільних справ Верховного суду України «Про поділ спільного майна подружжя» від 8 серпня 2007 р. // «Закон & бізнес». – № 1–2 від 9–18 січня 2008 р.

 170. Положення про Міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. № 1200 // Офіційний вісник України, 2000 р., № 32, ст. 1349.

 171. Положення про Міжвідомчу раду з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1087

 172. Положення про Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2006 р. № 1573 // Офіційний вісник України, 2006 р., № 45, ст. 3017.

 173. Положення про прийомну сім’ю, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565 // Офіційний вісник України, 2002 р. № 18 ст. 926; 2004 р. № 46 ст. 3055.

 174. Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 р. № 1072 // ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 481.

 175. ref::1740-2002п::Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1740 // Офіційний вісник України, 2002 р., № 47, ст. 2128.

 176. Порядок надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 // Офіційний вісник України», 2005 р. № 35 ст. 2116.

 177. Порядок повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1432 // Офіційний вісник України, 2002 р., № 39, ст. 1817.

 178. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 // Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365.

 179. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 // Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365.

 180.  Порядок призначення і виплати допомоги при народженні дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, застрахованим в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 р. № 13 // Офіційний вісник України, 2007 р., № 2, ст. 72.

 181. Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 // Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 446.

 182. Порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1203 // Офіційний вісник України, 2002 р., № 34 ст. 1599.

 183. Програми запобігання торгівлі жінками та дітьми, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1999 р. № 1768 // Офіційний вісник України, 1999 р., № 39 ст. 1947.

 184. Типове положення про притулок для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. № 565 // Офіційний вісник України, 1997 р., 2003 р., № 34, ст. 1816.

 185. Типове положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. № 878 // Офіційний вісник України, 2005 р., № 37, ст. 2276.

 186. Типове положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 87 //ref::87-2004п:: Офіційний вісник України, 2004 р., № 4, ст. 168.

 187. Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608 // Офіційний вісник України, 2004 р., № 19, ст. 1325.

 
залишити коментар
Сторінка11/26
Дата конвертації26.09.2011
Розмір4.69 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26
средне
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх