Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить п icon

Якісне оновлення українського суспільства, формування демократичного середовища вимагає реконструкції усіх його соціальних інститутів. На перший план виходить п


Схожі
Якісне оновлення українського суспільства...
Карпенко Н. С. (Київ) роль мови в системі чинників консолідації українського суспільства...
Фінансове право України Нагребельний...
План Вступ Розділ І суть прибутку та джерела його формування Прибуток головна мета діяльності...
Курс лекцій
Анотація
Програма не обмежує творчість вчителя...
Програма не обмежує творчість вчителя...
План Вступ Поняття суспільства...
Курс “Аналіз соціальних систем” є обов’язковим навчальним курсом...
План Громадянське суспільство: зміст поняття...
План Громадянське суспільство: зміст поняття...Загрузка...
страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
повернутися в початок
скачать

^ Підготовка кадрів для системи освіти та професійної реабілітації інвалідів в Україні

Міністерство освіти і науки України спрямовує свою діяльність у тому числі і на забезпечення конституційних прав громадян окремих категорій, які потребують соціального захисту, зокрема, осіб з особливими потребами. Вищим навчальним закладам ІІІ-ІV рівнів акредитації міністерством щорічно доводиться державне замовлення на підготовку фахівців для системи освіти та професійної реабілітації інвалідів в обсягах, що відповідають потребам освітньої галузі у підготовці кадрів для фізичної реабілітації та соціальної роботи з дітьми, які мають вади у фізичному та психічному розвитку.

Переліком напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, затвердженим постановою Кабінетів Міністрів України від 13 грудня 2006 року № 1719, передбачено підготовку фахівців за напрямом «Корекційна освіта (за нозологіями)» з подальшим присвоєнням кваліфікації «Дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку». Починаючи з 2008/2009 навчального року, міністерством запроваджено новий Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра, яким передбачено підготовка фахівців з присвоєнням додаткових кваліфікацій вчителя (логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога), спеціального психолога тощо.

Крім цього, підготовка фахівців для системи професійної реабілітації інвалідів в Україні здійснюється за напрямом «Здоров’я людини», спеціальностями «Фізичне виховання» та «Фізична реабілітація».

В останні роки Міністерство освіти і науки, інші органи виконавчої влади, які мають у сфері управління вищі навчальні заклади особливу увагу стали приділяти питанням пільгового прийому на навчання інвалідів та інших категорій осіб, визначених відповідними рішеннями Президента України, Уряду та державними програмами.

Водночас, темпи зростання контингенту студентів з фізичними обмеженнями засвідчують те, що проблеми соціального захисту і створення комфортних умов для їх навчання у сфері вищої освіти стають більш вагомими і вимагають посиленої уваги з боку Уряду. Це пов’язано з тим, що і надалі прогнозується зростання контингенту студентів-інвалідів у вищих навчальних закладах завдяки реалізації Указу Президента України «Про Національну програму професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов для реалізації прав на освіту, професійну орієнтацію та добровільну посильну працю».

При формуванні та розміщенні державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою Міністерство освіти і науки України особливу увагу приділяє питанням цільового прийому інвалідів та інших категорій осіб, визначених відповідними рішеннями Президента, Уряду та державними програмами.

Пільги при вступі на навчання встановлюються законами України, постановами Кабінету Міністрів України і указами Президента України. Так, до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» внесено наступні зміни:

«За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей у яких:

обидва батьки є інвалідами;

один з батьків інвалід, а інший помер;

одинока матір з числа інвалідів;

батько-інвалід, який виховує дитину без матері»

Умовами прийому до вищих навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 18.09.2009 р. № 873, зареєстрованим у Мін’юсті 06.10.2009 р. за № 930/16946 передбачено, що інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями, зараховуються поза конкурсом при поданні оригіналу сертифікату Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, що проводить вищий навчальний заклад) не нижче встановленого рівня.

Крім цього, за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення, приймальна комісія вищого навчального закладу розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. № 279-р та на виконання «Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями», Міністерство освіти і науки України у 2006 році уклало угоду з Українським товариством глухих згідно з якою щорічно встановлюється квота прийому осіб з обмеженими фізичними можливостями (вадами слуху) до вищих навчальних закладів, серед яких: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київський національний університет технологій та дизайну, Національна металургійна академія України, Київський державний технікум легкої промисловості за напрямами підготовки: «Інженерна механіка», «Педагогічна освіта» (Дефектологія), «Бухгалтерський облік», «Економіка і підприємництво», «Легка промисловість». В зазначених вищих навчальних закладах комплектуються спеціальні навчальні групи. У 2009 році квота прийому осіб з обмеженими фізичними можливостями (вадами слуху) становила 208 осіб (у 2008 році — 129 осіб).

Всього протягом 2005-2009 років до вищих навчальних закладів України здійснено прийом на навчання понад 47 тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На виконання Комплексного плану дій з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року, затвердженого розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 № 1252 р. передбачено адаптацію системи вищої освіти до норм, стандартів та основних принципів держав — членів ЄС; забезпечення особистісно орієнтованого навчання інвалідів та видання спеціальних підручників, наочно-дидактичних посібників для дітей з інвалідністю; запровадження у вищих навчальних закладах психолого-педагогічної підтримки та соціального супроводу студентів-інвалідів; забезпечення цілісного підходу до створення належних умов для здобуття освіти інвалідами у вищих навчальних закладах незалежно від їх типу, підпорядкування і форми власності. На виконання зазначеного плану дій Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН розробляються нові державні стандарти для напряму «Корекційна освіта» (за нозологіями).

Спільно з АПН України розроблено програму дослідження перспективної проблеми «Методології і методики виявлення та педагогічної підтримки обдарованих дітей-інвалідів». Цією програмою визначено науково-теоретичні засади здійснення діагностичного моніторингу, методик виявлення обдарованої молоді з числа осіб з особливостями психофізичного розвитку.

Міністерством освіти і науки розроблено тимчасове положення «Про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації» на виконання наказу МОН від 27.06.2009 р. за № 587 «Про проведення експерименту щодо організації інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації».

Необхідно зазначати, що в Україні діє, сформована протягом останніх десятиліть, постійна мережа вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для системи освіти та професійної реабілітації інвалідів, яка включає Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Луганський імені Тараса Шевченка, Кам’янець-Подільський імені Івана Огієнка національні та Херсонський державний університети, а також Південноукраїнський національний імені К.Д.Ушинського, Слов’янський, Бердянський і Сумський імені А.С.Макаренка державні педагогічні університети.

Та попри всі здобутки, реальна практика соціально-педагогічної роботи працівників у вищих навчальних закладах з сім’ями студентів з особливими потребами засвідчує про відсутність налагодженої системи її підтримки.

Значно активізується робота батьків дітей з особливими потребами при вступі до вищих навчальних закладів та під час їх навчання. Аналіз надходження звернень від батьків студентів з особливими потребами засвідчує, що вони звертаються до виконавчих та соціальних органів лише у випадках:

  • матеріальних труднощів;

  • відсутності або недостатності інформації про можливість лікування, реабілітації дитини, освіти;

  • порушення прав та ігнорування їхніми пільгами;

  • за наявності психологічних проблем, які виникають у процесі їх навчання;

  • з приводу непорозумінь з представниками соціальних служб.

Вочевидь, цих звернень могло б і не бути, якби на сьогодні по-справжньому діяв Закон України «Про соціальний захист населення», були чітко визначені механізми надання пільг для цієї категорії громадян, повноваження установ, організацій, підприємств щодо здійснення соціально-правової роботи. Неузгодженість між державними органами часто лишає людей з обмеженими можливостями їх соціального забезпечення та захисту, соціальної допомоги.

У зв’язку з цим, необхідно, перш за все, узгодити на державному і регіональному рівнях механізм реалізації деяких нормативно-правових актів, зокрема, постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 70 «Порядок використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів» та від 31 січня 2007 р. № 8 «Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг».

Необхідно визначити конкретні функції і повноваження міністерств і відомств, передбачених законами України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», «Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про порядок виконання нормативів робочих місць для працевлаштування інвалідів та внесення обов’язкових платежів за їх невиконання», «Про розміри внесків на деякі види соціального страхування», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та іншими нормативними актами.

Під патронатом Міністерства праці та соціальної політики має бути створена Міжвідомча координаційна рада з питань соціально-професійної реабілітації інвалідів. Така рада мала б створити методологічну основу щодо відкриття галузевих структурних підрозділів з питань реабілітації дітей інвалідів та їх корекційної освіти, з передачею їм відповідних повноважень.

Окрім того, необхідно розробити та затвердити типові штатні структури, які могли б пропонувати послуги у новостворених підрозділах (центрах). До штатного розпису ввести посади реабілітологів, логопедів, працетерапевтів, соціальних працівників, лікарів, юристів, перекладачів тощо. За основу, при створенні таких підрозділів, можна взяти досвід уже діючих реабілітаційних центрів (наприклад, Хортицького навчально-реабілітаційного центру).

Під новостворені центри мають бути затвердженні державні програми з відповідним державним фінансуванням. Таким чином інваліди-студенти мали б реальну можливість реалізовувати право на навчання та працю внаслідок визначених гарантій і пільг з боку держави відповідно до їхніх фізичних можливостей.

Для зміни нинішньої ситуації необхідно не лише створити дієву систему корекційної освіти та реабілітації студентів-інвалідів, але й розробити єдиний нормативний акт, який врегульовував би, по-перше, права інвалідів на безоплатне навчання у вищих навчальних закладах, професійно-технічних училищах, по-друге, визначав би порядок працевлаштування інвалідів, а також права і обов’язки роботодавців, по-третє, необхідно запровадити ефективну систему стимулювання та заохочення підприємств, установ, організацій, що беруть активну участь у працевлаштуванні як безпосередньо на робочому місці, так і вдома.

Серед невирішених питань щодо створення комфортних умов навчання студентів-інвалідів залишається питання супроводу навчання інвалідів перекладачами — дактилологами.

Поки що у переважній кількості вищих навчальних закладів не створені необхідні умови для формування системи безбар’єрного доступу інвалідів до об’єктів соціального середовища. Водночас, слід зазначити, що у вищих навчальних закладах вже встановлено 456 пандусів, організовано роботу 687 медичних пунктів.

Проблемою залишається відсутність обґрунтованого наукового аналізу статистичних даних про становище інвалідів. Актуальним залишається і питання зміни соціальних установок, що закріпили в соціальній свідомості образ немічної, слабкої людини-інваліда.

Таким чином, питання соціальної підтримки інвалідів вимагають розв’язання сукупності економічних, соціальних, педагогічних, психологічних і методичних проблем, у тісному зв’язку з формуванням позитивної громадської думки стосовно вболівань, інтересів, запитів молодих людей, яких природа обділила слухом чи зором, можливістю пересуватися і повноцінно сприймати світ.


^ Соціальний захист учасників навчального процесу

Проблеми соціального забезпечення студентів та працівників освітньої галузі завжди заходились у центрі уваги міністерства. Так, протягом 2008-2009 та на початку 2010 років реалізовано низку програмних заходів, зокрема:

2008 рік

1. З вересня 2008 року введений в дію ІІІ етап Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці, збільшений розмір посадових окладів а відповідно і заробітної плати працівників галузі.

2. Збільшено вдвічі розмір одноразової грошової допомоги при досягненні 18 років дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

3. Збільшено втричі розмір одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні випускникам навчальних закладів з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

4. Збільшений термін утримання на повному держаному забезпечення в навчальних закладах учнів та студентів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (до 23 років).

5. Збільшено розмір стипендій всім студентам і учням професійно-технічних навчальних закладів. у порівнянні з 2007 роком розмір мінімальної стипендії учнів ПТУ зросла майже вдвічі, студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. — у три рази, по вищих навчальних закладах ІІІ-ІV р.а. зростання склало 332 відсотки (з 159,5 грн. до 530 грн.)

6. Виплата молодим фахівцям, які здобули у вищих навчальних закладах освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менше 3 років договір про роботу у школах та ПТУ, адресної грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

7. З метою поліпшення житлових умов педагогічних та науково-педагогічних працівників постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.08 року № 453 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників» визначено порядок надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та придбання житла зазначеній категорії працівників, які згідно із законодавством потребують поліпшення житлових умов.

У 2008 році згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2008 рік» виділено кошти для надання кредитів на будівництво (придбання) житла науково — педагогічним та педагогічним працівникам і забезпечено житлом 42 сім’ї педагогічних та науково — педагогічних працівників.

2009 рік

1. Кабінетом Міністрів України прийняті розроблені МОН постанови про підвищення статусів вищих навчальних закладів таких як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Острозька академія», Національного університету «Львівська політехніка». Відповідно до цих нормативно-правових актів співробітникам ВНЗ передбачене збільшення розміру їх заробітної плати вдвічі, здійснення їх стажування у провідних світових закордонних центрах.

2. Завершується виплата кредиторської заборгованості з виплат. Передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», які виникли протягом 1997-2002 року: надбавки за вислугу років, оздоровчих, комунальних послуг.

3. При наданні пільг з оплати комунальних послуг педагогічним працівникам в сільській місцевості скасовано обмеження розміром податкової соціальної пільги.

4. Продовжена виплата молодим спеціалістам, які здобули у ВНЗ освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менше 3 років договір про роботу у ЗНЗ та ПТУ, адресної грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

5. Розроблено оновлений, з урахуванням сучасних можливостей, вимог та потреб навчальних закладів, перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами країни. На даний час проект цього документу знаходиться на погодженні у зацікавлених міністерствах.

Крім того робочою групою, у складі фахівців Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та Міністерства економіки розроблений проект наказу «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами». Зазначений проект нормативно-правового акта опрацьований Державним антимонопольним Комітетом України та Державний казначейством України і в даний час розміщений на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України, де проходить громадське обговорення.

Прийняття цих документів дасть змогу розширити межі економічної діяльності вищих навчальних закладів.

6. Міністерством освіти і науки України опрацьовано Концепцію Державної програми цільової програми будівництва (придбання) житла на 2009-2016 роки і, враховуючи актуальність та важливість Програми, підтримано включення до зазначеної Програми розділу «Придбання (будівництво) житла для педагогічних та науково-педагогічних працівників».

2010

  1. Визначення норм відшкодування витрат, пов’язаних з направленням вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів для участі у заходах, що проводяться в Україні та за кордоном.

  2. Встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності.

  3. Підвищення стипендій аспірантам, докторантам.
Розміри стипендій з 1 січня 2009 року з основних категорій стипендіатів становить, грн.


 

Учні ПТНЗ

Студенти ВНЗ

І — ІІ р.а.

Студенти ВНЗ

ІІІ — IV р.а.
Академічні:

 

 

 
мінімальна

200

400

530
відмінника

240

450

590
сироти-відмінника

590

1210

1220
іменна

265

485

615
стипендії Кабінету Міністрів України

500

700

850
стипендії Президента України

600

800

1000
Соціальні:

 

 

 
сироти

550

1160

1160
малозабезпечені категорії

 

436

577,7
інваліди

 

436

577,7
чорнобильці (3,00-3,99)

 

200

265
Крім того, додаткова стипендія чорнобильців, яка виплачується Міністерством праці та соціальної політики

130

150

170

Середній розмір посадових окладів та середній розмір посадових окладів та заробітної плати деяких науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів станом на 10.09.2009 р. становить, грн.


№ з/п

Посада

Тарифний розряд

Середній посадовий оклад, грн.

Середня заробітна плата, грн.

1.

Професор

20

1984

3373

2.

Доцент

19

1864

2833

3.

Викладач ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (без вченого ступеня)

16

1521

1982

Розмір мінімальної академічної стипендії студентів вищих навчальних закладів становить на сьогодні 530 гривень і є незмінним з вересня 2008 року. Однак, враховуючи, що стипендії підлягають обов’язковій індексації, мінімальна сума, отримана студентами у минулому місяці склала 615 гривень. Це, практично дорівнює прожитковому мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць, тобто 626 гривням, що затверджені на 2009 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

У Бюджетній декларації на 2010 рік затверджено, що завданням бюджету на 2010 рік в умовах фінансово-економічної кризи є внесення змін до законодавства в частині удосконалення системи виплати стипендій з урахуванням матеріального стану та особливих досягнень у навчанні.

Зважаючи на те, що студентством таке формулювання одного з пунктів Бюджетної декларації було розцінено як спроба:

- зменшення категорій стипендіатів, а, отже, і загальної кількості студентів, що матимуть право на призначення стипендій;

- надання права на отримання академічних стипендій виключно відмінникам, а права на отримання соціальної стипендії — виключно на підставі довідки про доходи, то для зняття напруги та недопущення звуження існуючого рівня свобод та соціальних гарантій, доцільно повернутись до Бюджетної декларації та викласти зазначену тезу у редакції, що не суперечитиме статі 22 Конституції України та буде зрозумілою студентському загалу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 року № 916 затверджено Порядок надання громадянам України цільових пільгових державних кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах, джерелом забезпечення яких є кошти Державного бюджету України, що обслуговуються Державним казначейством України.

Вирішення проблеми удосконалення кредитної політики щодо процесів підготовки фахівців з вищою освітою є важливим напрямом реалізації молодіжної політики, що сприятиме розширенню можливостей здобуття вищої освіти для різних верств населення. Разом з тим, моніторинг ходу виконання цієї постанови засвідчує недосконалість механізму доведення та повернення коштів на зазначені цілі. Крім цього, однією з проблем у реалізації механізму кредитування є існуюча нормативно-правова база у частині врахування можливостей молодих громадян щодо розмірів кредитів.

Оскільки вищий навчальний заклад, який здійснює надання кредитів на навчання, не є фінансовою установою, ускладнюється вирішення важливих питань, що виникають у ході реалізації програми кредитування.

В останні чотири роки в Державному бюджеті передбачалися видатки загального фонду на державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти в обсязі 14,7 млн. грн. За рахунок цих коштів (при середньому розмірі кредиту 4000,0 гривень) державний пільговий довгостроковий кредит можуть отримувати лише близько 3,6 тис. одержувачів.

Зрозуміло, що така кількість кредитів є невеликою з огляду на те, що у поточному навчальному році кількість студентів тільки у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації перевищуватиме 1,4 мільйони осіб.

Для подолання цих проблем необхідно прийняти закон «Про кредитування здобуття вищої освіти» щоб надати більш широкі можливості особливо соціально незахищеним верствам населення здобути якісну і престижну освіту; а фінансово-кредитним установам надати додаткові гарантії для роботи з молодими громадянами, обмеженими у власних фінансових можливостях.

Таким чином, розроблення сучасного положення про порядок надання пільгових довгострокових цільових державних кредитів для здобуття вищої освіти молодим громадянам, та їх пільгового погашення потребує залучення фахівців різних напрямів діяльності, зокрема банківської сфери, правознавців, фахівців Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства юстиції України.

На сьогоднішній день значною проблемою є працевлаштування випускників вищих навчальних закладів всіх форм власності.

У зв’язку з цим, Міністерством освіти і науки підготовлено:

1. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів України, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням», що знаходиться на погодженні у заінтересованих міністерствах.

Одним із дієвих механізмів поліпшення ситуації щодо надання гарантій випускникам у отриманні першого робочого місця та соціальних гарантій, що визначено у цій постанові, є укладання тристоронніх угод «вищий навчальний заклад — студент — роботодавець «.

2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових договорів про працевлаштування шахтарів і їх дітей після закінчення навчання у вищих та професійно-технічних навчальних закладах та порядку їх укладання» (проект зазначеного акту внесений до Кабінету Міністрів 01.12.2009).

Цим законопроектом забезпечується гарантоване надання випускникам зазначеної категорії першого робочого місця та соціальних гарантій відповідно до тристороннього договору.

3. Для забезпечення ефективного механізму працевлаштування випускників педагогічних навчальних закладів Міністерством освіти і науки щорічно встановлюється квота прийому сільської молоді на навчання за державним замовленням, яка може складати до 50 відсотків від загального обсягу державного замовлення на денну форму навчання за педагогічними напрямами підготовки.

На користь системі працевлаштування молодих педагогів є рішення Уряду про надання одноразової адресної грошової допомоги в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати. Для таких виплат у розписі видатків Державного бюджету України на 2008 рік було передбачено кошти в сумі 18,6 мільйонів гривень.

Міністерство докладає всіх зусиль для того, щоб ціна, яку сплачують студенти — контрактники за навчання, визначалась за єдиним алгоритмом та була співмірна для всіх державних та комунальних вищих навчальних закладів незалежно від відомчого підпорядкування.

Контроль за цією сферою важливий з огляду на те, що збільшення вартості навчання, як і збільшення вартості будь-якої іншої послуги, впливає на інфляційну складову. Однак, у випадку зростання плати за навчання мова йде не тільки про економічні втрати, але і про соціальну справедливість та рівний доступ до вищої освіти.

Враховуючи вищевикладене, Міністерство освіти і науки розробило єдиний порядок встановлення плати за навчання для всіх державних та комунальних навчальних закладів, відповідно до вимог законодавства оприлюднило його, зібрало та опрацювало зауваження та побажання всіх зацікавлених сторін.

Впродовж тривалого часу проживання у студентських гуртожитках залишається проблемним питанням, скільки є однією з причин, що унеможливлює забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти.

На виконання рішення колегії МОН України від 23.10.07 №13/3-10 «Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти до роботи в осінньо-зимовий період» Державною інспекцією навчальних закладів перевірено зазначене питання у чотирьох вищих навчальних закладах Львівської області та одному — Автономної Республіки Крим. У всіх навчальних закладах проведено певну роботу з підготовки матеріально-технічної бази до роботи у 2009/10 навчальному році й розроблено заходи щодо підготовки ВНЗ до осінньо-зимового періоду, проведено поточні ремонти навчальних аудиторій, гуртожитків, перевірено стан тепло -, водо -, газопостачання та ін.

У перевірених навчальних закладах в наявності санітарні паспорти закладу та гуртожитків, плани заходів з підготовки до нового навчального року, відповідно до потреб встановлені прилади для обліку електроенергії, тепла, газу, водопостачання.

Разом з тим, у більшості вищих навчальних закладів мають місце окремі проблеми і недоліки щодо підготовки матеріально-технічної бази до роботи в новому навчальному році, ефективності її використання. До кошторисів навчальних закладів у 2009 році на капітальні ремонти закладені суми, які не відповідають потребі. За весь період функціонування не здійснювався капітальний ремонт гуртожитків у половині перевірених навчальних закладів. Внаслідок відсутності капітального ремонту в більшості гуртожитків стан зношення тепло-, водо- та каналізаційних комунікацій становить до 50%, віконних та дверних блоків — до 70%, підлоги — до 75%, електричних плит — до 40% (Львівська комерційна академія, Дрогобицький нафтовий технікум).

Незважаючи на те, що в більшості гуртожитків проведено косметичний ремонт житлових кімнат та кімнат загального користування, до 80% студентських гуртожитків потребують заміни меблів, які експлуатуються більше 10 років. Не забезпечені в повному обсязі м’яким інвентарем гуртожитки 70% перевірених навчальних закладів, студенти користуються власною постільною білизною. У гуртожитках не створено кімнати для самопідготовки. У гуртожитках Львівської комерційної академії забезпеченість протипожежними засобами становить до 50% від потреби, гуртожитки не обладнанні автоматичною пожежною сигналізацією. Забезпеченість медпрепаратами у медпунктах становить до 80% від потреби.

Малоефективний контроль з боку окремих керівників вищих навчальних закладів призводить до невиконання нормативно-правових актів та порушення фінансової дисципліни при укладанні договорів оренди. Так, у Львівському національному університеті ветеринарної медицини і біотехнологій ім.С.З.Гжицького десяти комерційним структурам здається в оренду 520,85 м2, з яких лише 275,7 (55%) площ за дозволами Мінагрополітики України. У Львівському державному інституті новітніх технологій та управління нерухоме майно, яке обліковується на балансі навчального закладу, одночасно перебуває в статутному фонді ТзОВ «Інститут соціальних технологій».

Залишається проблемним питанням забезпечення іногородніх студентів місцями в гуртожитках у Львівському національному університеті ветеринарної медицини і біотехнології імені С.З.Гжицького, де 43% студентів не забезпечені місцями в гуртожитку, у Львівському державному інституті новітніх технологій та управління іменні В.Чорновола — 30%, в Азовському регіональному інституті управління Запорізького національного технічного університету — 58%. Відсутній гуртожиток у Житомирській філії ПВНЗ «Європейський університет»

Упродовж останніх трьох років погіршилася ситуація щодо забезпечення іногородніх студентів місцями у гуртожитках. Незважаючи на те, що більшістю вищих навчальних закладів припинено здачу в оренду приміщень гуртожитків, на сьогодні їх проектна потужність значно менша фактичної чисельності проживаючих, житлова площа на одного студента не відповідає нормативам.

Незважаючи на те, що в більшості гуртожитків проведено косметичний ремонт житлових кімнат та кімнат загального користування, до 80% студентських гуртожитків потребують заміни меблів, які експлуатуються більше 10 років

Перевірками виявлені факти проживання сторонніх осіб у гуртожитках при наявній потребі в них для студентів.

Вирішення цього питання вбачається можливим за двома напрямами:

  • розпочати на якісно новій основі Програму будівництва студентських гуртожитків;

  • створити сучасні умови для проживання студентів, у кімнатах на 1-2 студентів.

Крім того, з метою впорядкування надання студентам житлової площі на період навчання у навчальних закладах необхідно розроблення Положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу.

На сьогодні чинне законодавство з одного боку покладає на керівників навчальних закладів відповідальність за організацію та забезпечення повноцінного харчування студентів, з іншого, не дозволяє вищим навчальним закладам надавати послуги з виготовлення та реалізації продуктів, утримання їдалень, організації харчування тощо.

Спілкою ректорів вищих навчальних закладів ІІІ –ІV рівнів акредитації запропоновано прийняти постанову Кабінету Міністрів України «Про організацію громадського харчування у вищих навчальних закладах». Загальноєвропейська практика надання студентам пільг на проїзд громадським транспортом існує і в Україні. Студентам такі пільги надаються безвідмовно.

Разом з тим, недостатнє фінансування відповідних видатків за рахунок державного бюджету не дозволяє у повній мірі компенсувати залізницям недоотримані доходи, що, у свою чергу, негативно позначається на їх фінансовій діяльності та призводить до накопичення заборгованості.

Крім того, існуючий неефективний механізм забезпечення пільгових залізничних перевезень не сприяє розповсюдженню пільг для студентів на перевезення водним та автомобільним транспортом, як це визначено постановою Уряду, але на практиці не здійснюється взагалі.

Вирішення проблеми вбачаємо в удосконаленні механізму обліку перевезень студентів за пільговими тарифами. Для цього розроблено відповідний проект урядового рішення. Ще одним кроком повинна стати передача від Міністерств освіти і науки до Міністерства транспорту та зв’язку функцій головного розпорядника коштів та центрального органа виконавчої влади, відповідального за здійснення у повному обсязі пільгових перевезень.

Складним є питання законодавчого врегулювання прав студентського самоврядування, підтримка законопроекту про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» (щодо студентського самоврядування), прийнятого Верховною радою.

Відповідно до цього органи студентське самоврядування мають змогу істотно впливати на організацію навчального процесу та місце у ньому основної фігури у структурі вищого навчального закладу — студента. Зокрема, відрахування студента можливе винятково за згоди на це органу студентського самоврядування.

Квота студентів у виборних органах вищого навчального закладу має сягнути 10%, коли до цього вона визначалася статутом вищого навчального закладу.

Відзначено, що орган студентського самоврядування може мати статус юридичної особи та мати можливості для фінансування студентського самоврядування в обсязі до 0,5% від бюджету відповідного вищого навчального закладу.

Але ці положення потребують розроблення відповідного нормативного забезпечення, узгодженого з іншими законодавчими і нормативними актами у галузі фінансово-економічних і трудових правовідносин.

залишити коментар
Сторінка12/13
Дата конвертації26.09.2011
Розмір2.73 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх