Антична література icon

Антична література


Схожі
Програма навчальної дисципліни історія світової літератури Антична література...
Програма з англійської мови для вступн ого тестування...
Міністерство освіти І науки україни севастопольський міський гуманітарний університет...
Програма в c тупного іспиту з іноземної мови...
Методика складання аудиторського висновку. 70 Висновок 73 Література 74 Додатки 79...
Реферат Вид контролю: залі...
Навчальна програма дисципліни Вступ до літературознавства Севастополь...
Література про чернігівську область за 2006 рік...
Література про чернігівську область за 2007 рік...
Робоча навчальна програма дисципліни „ стилістика І культура українського мовлення” Севастополь...
Література про...
ПрограмА для за­гально­­освітніх навчальних закладів література...Загрузка...
скачать
Антична література


Модуль 1. Антична культура

Модуль 2. Античний епос та давньогрецька лірика

Модуль 3. Античний театр

Модуль 4. Антична проза

Модуль 5. Література давнього РимуЛекційні заняття


Лекція №1: Вступ

Лекція №2: Антична міфологія

Лекція №3: Героїчний епос. Гомер. “Іліада”, “Одісея”

Лекція №4: Давньогрецька лірика

Лекція №5: Творчість Есхіла

Лекція №6: Творчість Софокла

Лекція №7: Творчість Еврипіда

Лекція №8: Антична комедія

Лекція №9: Антична проза

Лекція №10: Література давнього Риму

Лекція №11: Творчість Вергілія

Лекція №12: Творчість Горація

Лекція №13: Творчість Овідія


Плани семінарських занять


Модуль 1. Антична культура
^

Семінарське №1


Грецька міфологія


 1. Міфологічне сприйняття як особлива стадія у процесі художнього осмислення світу.

 2. Види міфів: космогонічні (про виникнення світу) та теогонічні (про походження богів, надприродних істот). Міфи Греції і Риму.

 3. Міфи як арсенал художньої творчості в галузі літератури, інших видів мистецтва.

 4. Міфи античної Греції і України.


Література:

 1. Лосев Ф. Диалектика мифа. – М., 1930.

 2. Лосев Ф. Античная мифология и ее историческое развитие. – М., 1957.

 3. Токарев С.А. Что такое мифология // Вопросы религии и атеизма. – Т.10. – М., 1962.

 4. Шахнович М.И. Родовой строй и первобытная мифология. – М., 1962.

 5. Мифы народов мира. – Т.1. – М., 1991.

 6. Плачинда С. Українська міфологія. – К., 1990.

 7. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986.

 8. Сумцов Н.Ф. Культурные переживания. – К., 1890.

 9. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. – К., 1991.

 10. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1991.

 11. Словник античної міфології. – К., 1989.

 12. Леви-Строс К. Структура мифов. – М., 1970.^

Модуль 2. Античний епос та давньогрецька лірика
Семінарське №2


Поеми “Іліада” та “Одіссея” – вершина героїчного епосу давніх греків


 1. Гомер та гомерівське питання.

 2. Міфологічна основа, сюжет і композиція “Іліади”.

 3. Міфологічна основа, сюжет і композиція “Одіссеї”.

 4. Морально-етичні цінності в поемах Гомера.

 5. Епічний ідеал героя в поемах. Образи поем.

 6. Особливості епічного стилю Гомера.

 7. Значення поем Гомера. Переклади поем українською мовою.


Література:

 1. Гомер. Іліада. – К., 1978.

 2. Гомер. Одіссея. – К., 1968 або Харків: Фоліо, 2002.

 3. Асєєв Ю.С. Подорож в античний світ. – К., 1970.

 4. Лосев А.Ф. Гомер. – М., 1960.

 5. Гомерова “Іліада”. – К., 1981.

 6. Антична література. Довідник. – К., 1993.Семінарське №3

Давньогрецька лірика


 1. Давньогрецька лірика: синтез поезії та музики, її зв’язок з історичною епохою, фольклором. Різновиди лірики.

 2. Декламаційна лірика Тіртея та епіграми Сімоніда Кеоського.

 3. Лірика Архілоха та Алкмана: мотиви, образи.

 4. Пісенна лірика Сапфо та Алкея.

 5. Пісенна лірика Анакреонта та його наслідувачів.

 6. Види хорової лірики. Епінікії Піндара.

 7. Вплив давньогрецької лірики на всесвітню поезію.


Література:

 1. Федоров Н.А. Греческая лирика. – М., 1963.

 2. Антическая лирика. – М., 1968.

 3. Сапфо. – М., 1980.

 4. Антична література: Хрестоматія / Упоряд. В.Маслюк. – К., 1994.

 5. Антична література: Хрестоматія для 5 – 9 класів / Уклав М.Борецький. – Львів: Світ, 1995 або 1998. – С. 159 – 169.^

Модуль 3. Античний театр
Семінарське №4

Трилогія Есхіла “Орестея”
 1. Виникнення давньогрецької драми та її види.

 2. Композиційна структура трилогії “Орестея”.

 3. Проблематика та ідейний зміст трилогії:

а) проблема вини та відплати;

б) конфлікт нового зі старим і проблеми історичного прогресу в трилогії;

в) протест проти загарбницьких війн у першій частині трилогії;

г) доля людини і воля богів;

д) зіткнення нової моралі полісу з родовою мораллю старого світу;

е) проблема справедливості і реформи афінського суду.

 1. Драматичне новаторство Есхіла в трилогії.

 2. Художні особливості трилогії Есхіла.


Література:

 1. Антична література: Хрестоматія / Упоряд. О.Білецький. – К., 1968.

 2. Антична драма. – М., 1967.

 3. Есхіл. Трагедії / Пер. А.Содомори та Б.Тена. – М., 1958.

 4. Давньогрецька трагедія: Збірник / Пер. Б.Тена. – К., 1968.

 5. Содомора А. Драматургічна майстерність Есхіла // Есхіл. Трагедії. – К., 1990. – С. 5 – 20.

 6. Лосев А.Ф. и др. Греческая трагедия. – М., 1958.

 7. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. – М., 1977. – с.210 – 216.^

Семінарське №5

Ідейно-художній зміст трагедії Софокла “Антігона”
 1. Відображення в трагедії “Антігона” світогляду Софокла, зв’язок драми з історичною реальністю.

 2. Сюжет трагедії і трактування міфу Софоклом.

 3. Композиційна структура трагедії, її особливості.

 4. Головний конфлікт та ідеї трагедії.

 5. Система образів драми.


Література:

 1. Софокл. Трагедії / Перекл. А.Содомори та Б.Тена. – К. 1989.

 2. Давньогрецька трагедія: Збірник / Пер. Б.Тена. – К., 1981.

 3. Білецький А. Невмирущі Софоклові твори / Софокл. Трагедії. – К., 1989.

 4. Содомора А. Жива античність. – К., 1983. – С.78 – 87.

 5. Антична література: Хрестоматія / Упоряд. Білецький О. – К., 1968.

 6. Лосев А.Ф. и др. Греческая трагедия. – М. 1958.

 7. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. – М., 1977. – С.210 – 216.^

Семінарське №6


Творчість Евріпіда, її новаторський характер

(“Іфігенія в Авліді”, “Алкеста”)


 1. Евріпід як митець періоду кризи афінської рабовласницької демократії. Своєрідність світогляду драматурга.

 2. Новаторський характер проблематики драм Евріпіда, його внесок в розвиток драми й театру.

 3. Традиційне і новаторське в побудові сюжету драм “Іфігенія в Авліді”, “Алкеста”.

 4. Традиційне ф новаторське у проблематиці цих драм.

 5. Традиційне і новаторське в зображенні героїв цих драм.

 6. Новаторство Евріпіда в розв’язанні конфлікту трагедій.


Література:

 1. Евріпід. Трагедії // Перекл. А.Содомори та Б.Тена. – К., 1993.

 2. Давньогрецька трагедія: Збірник / Пер. Б.Тена. – К., 1981.

 3. Содомора А. До глибин людської душі / Евріпід. Трагедії. – К., 1993. – С.5 – 20.

 4. Антична література: Хрестоматія / Упоряд. О.Білецький. – К., 1968.

 5. Боннар Андре. Греческая цивилизация. – К., 1991. – Т.1. (розділ про Евріпіда).

 6. Ярхо В.Н. Античная драма. Технология мастерства. – М., 1990.

 7. Лосев А.Ф. и др. Греческая трагедия. – М., 1958.

 8. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. – М., 1977.^

Модуль 4. Антична проза

Семінарське №7


Поетика” Аристотеля як початок теоретичного

осмислення літератури


 1. Аристотель як вчений-енциклопедист, філософ і теоретик літератури.

 2. Погляди Аристотеля на мистецтво, його зміст і функцію в “Поетиці”.

 3. Основні літературно-теоретичні принципи “Поетики” Аристотеля.

 4. Значення і роль “Поетики” Аристотеля у розвитку літератури.

 5. Аристотель і Україна. І.Франко про Аристотеля.


Література:

 1. Аристотель. Поетика. – К., 1991.

 2. Кобів Й. “Поетика” Аристотеля – нев’януча пам’ятка естетичної думки // Аристотель. Поетика. – К., 1967.

 3. Баглай й. “Поетика” Аристотеля українською мовою // Всесвіт. – 1967. – №6.

 4. Франко І. Поезія і її становисько в наших временах. Із секретів поетичної творчості / Франко І. Твори: В 50 томах. – Т.26. – С.393 – 399.

 5. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. – М., 1967.^

Модуль 5. Література давнього Риму

Семінарське №8

Поема Вергілія “Енеїда”

 1. Історія створення поеми, її зв’язок з епохою Августа.

 2. Ставлення Вергілія до Гомера. Свідома орієнтація на Гомера в поетиці “Енеїди”: близькість композиції (мотиви, деталі сюжету), двоплановість дії, структура героїчного характеру, особливості вірша і поетичних засобів мови.

 3. Своєрідний римський характер змісту та ідеології в поемі Вергілія.

 4. Самобутність поетики Вергілія, її відмінність від поетики Гомера.

 5. Епічний ідеал людини у Вергілія і Гомера.

 6. Вергілій в Україні.


Література:

 1. Білецький О.І. Антична література. Хрестоматія. – К., 1968.

 2. Білецький О.І. Зарубіжна література. – К., 1966.

 3. Скорина Л.П. Франко – дослідник і перекладач творів Вергілія // Рад.літературознавство. – 1979. – №9.

 4. Кузин Т.С. Античні образи в поезії І.Франка // Укр. Літературознавство. – Вип. 48. – Львів, 1987.^

Семінарське №9


Художній світ поезії Горація


 1. Відображення в творчості Горація суперечностей римського життя. Морально-філософський зміст “Еподів” і “Сатир” Горація.

 2. “Послання” Горація: провідні теми, мотиви, образи; “Наука поезії” як літературна програма Горація і доби Августа.

 3. Поетика “Од” Горація: теми, ідеї, образи, мотиви.

 4. Тема поета і поезії в “Одах”.

 5. Значення творчости Горація для розвитку європейської поезії.

 6. Горацій в українських перекладах.


Література:

 1. Содомора А. Горацій і його поетична творчість // Квінт Горацій Флакк. – К., 1982.

 2. Чернишева М.Т. “Про золоту середину” Горація // Іноземна філологія. – Львів, 1980. – №60.

 3. Корж Н.Г. Переклади творів Горація на Україні // Іноземна філологія. – 1970. – №20.

 4. Квінт Горацій Флакк. Твори / Пер. А.Содомори. Антична література. Хрестоматія 5 – 9 класів. – Львів., 1995.
^

Семінарське №10


Тематичне, жанрове, стилістичне розмаїття поезії Овідія


 1. Публій Овідій Назон – поет “золотої доби” Августа. Етапи творчості.

 2. Тема кохання в поезії Овідія (“Любовні елегії”, “Мистецтво кохання”, “Ліки від кохання”).

 3. Поема “Метаморфози”, її композиція, міфологічні сюжети.

 4. Ідейний зміст і художні особливості “Метаморфоз”.

 5. Творчість Овідія періоду заслання. “Скорботні пісні” і “Листи з Понту”.


Література:

 1. Содомора А. Співець одвічних перевтілень // Овідій. – К., 1985.

 2. Публій Овідій Назон. – Львів, 1960.

 3. Підлісна Г.М. Світ античної літератури. – К., 1989.

 4. Зарубіжна література. Хрестоматія для 9 класу. – К., 1995.

Індивідуальні семестрові завдання самостійної роботи


Модуль 1

 1. Писемність і наука.

 2. Живопис, скульптура і музика у Давній Греції та Римі.

 3. Антична та українська міфологія, порівняльна характеристика тем, мотивів та образів.

 4. Тексти міфів у перекладах Я.Парандовського, К.Гловацької.

 5. Порівняльна характеристика епічних героїв античності і України.Модуль 2

 1. Вивчити напам’ять уривки з “Іліади” та “Одіссеї” (за вибором студентів).

 2. Опрацювати сучасні переклади давньогрецької поезії (Куліш, Павличко, Костенко, Зеров та ін.).Модуль 3

 1. Трагедії Есхіла “Перси”, “Прохачки”: проблематика, сюжет, композиція, образи, поетичні особливості.

 2. Трагедія Софокла “Едіп в Колоні”.

 3. Трагедії “Троянки”, “Іфігенія в Авліді”.

 4. Сюжети комедії Арістофана “Жаби”, “Багатства”.

 5. Життєвий і творчий шлях Сократа, Аристотеля, Платона.

 6. Епіграми і любовна лірика Катулла.

 7. Наслідування Вергілію та пародії на нього.

 8. Горацій / М.Зеров: діалог часу через століття // Дивослово. – 2000. – №4.Модуль 4

 1. Матвієнко Н. Перекладацька діяльність Зерова // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах. – 2000. – №4.

 2. Пізні твори Овідія: елегії і послання – яскравість описів, щирість почуттів; риторичні засоби в поезіях.Література


 1. Франко І. [Переклади з античних авторів] Зібрання творів: У 50 т. – К., 1977. – Т.7, 8, 9.

 2. Золоте руно. Зібрання перекладів античних поетів. – К., 1985.

 3. Дамоклів меч. Антична новела / Пер. Й.Кобіва, Ю.Цимбалюка. – К., 1984.

 4. Алкей. Пісенна лірика / Пер. А.Содомори. // Жовтень. – 1968. – №1.

 5. Арістотель. Політика / Пер. О.Кислюка. – К., 1992.

 6. Арістотель. Про мистецтво / Пер. Й.Кобіва // Всесвіт. – 1978. – №12.

 7. Платон. Держава / Пер. Д.Коваль. – К., 2000.

 8. Сапфо. Пісенна лірика / Пер. А.Содомори // Жовтень. – 1968. – №1.

 9. Феокріт. Ідилія / Пер. А.Цісик // Іноз.філологія. – 1978. – Вип.49.

 10. Зеров М. Вибране. Переклади римських поетів. – К., 1966.

 11. Катулл. Поезії / Пер. А.Содомори // Жовтень. – 1975. – №12.

 12. Катулл. Поезії / Пер. Ю.Кузьми // Іноз.філологія. – 1974. – Вип.36; 1977. – Вип.45.

 13. Овідій. Любовні елегії. Мистецтво кохання. Скорботні елегії / Пер. А.Содомори. – К., 1999.

 14. Петроній. Сатирикон / Пер. Й.Кобіва, Ю.Цимбалюка // Всесвіт. – 1986. – №9.

 15. Сенека. Моральні листи до Луцілія / Пер. А.Содомори. – К., 1999.

 16. Ціцерон. Про державу. Про закони. Про природу богів / Пер. В.Литвинова. – К., 1998.

 17. Підлісна Г.Н. Світ античної літератури. – К., 1989.

 18. Підлісна Г.Н. Антична література. – К., 1992.

 19. Антична література: Довідник / За ред. С.В.Семчинського. – К., 1993.

 20. Содомора А. Жива античність. – К., 1983.

 21. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. – К., 1988.

 22. Лісовий І. Античний світ у термінах, іменах і назвах. – К., 1988.

 23. Шанин Ю.В. Олимпийские игры и поэзия эллинов. Гомер и классическая лирика \/ІІІ – \/ вв. до н.е. – К., 1980.

 24. Шанін Ю.В. Міфи і люди Олімпії. – К., 1980.

 25. Асєєв Ю.С. Подорож в античний світ. – К., 1970.

 26. Білик І.І. Золотий Ра. Геродотові історії. – К., 1989.

 27. Міфи давньої Греції / Переказ К.Гловацької. – К., 1980.

 28. Федорук О.К. Народжені в Елладі (Художники і скульптори давньої Греції) – К., 1984.

 29. Варшавський А. Пеліка з ластівкою / Пер. з рос. – К., 1982.

 30. Томан Й., Томан М. Сократ: Роман / Пер. Д.Андрухіва. – К., 1979.

 31. Джованьйолі Р. Спартак / Пер. А.Іллічевський. – К., 1974; 1991.

 32. Костолані Д. Нерон, кривавий диктатор / Пер. Л.Мушкетик. – К., 1995.

 33. Лосев А.Ф. Гомер.-М,,1960,


Перелік індивідуальних навчально-дослідних завдань


 1. Античні мотиви у творчості Лесі Українки.

 2. Античні мотиви у творчості Ліни Костенко.

 3. Тема родючості у грецькій і українській міфології.

 4. Спартанський спосіб життя і побутові традиції українського козацтва.

 5. Календарно-обрядова поезія давніх греків і українців

 6. Давньогрецький історик Геродот про минуле українців.

 7. Образ Прометея в українській літературі.

 8. Видатні жінки Давньої Греції і України.

 9. А.Содомора - дослідник і перекладач давньогрецьких авторів.

 10. Архітектура Давньої Греції.

 11. Творчість Фідія , Мирона, Поліктута та інших грецьких уславлених скульпторів.

 12. Писемність і наука у стародавній Греції.

 13. Тема Мельпомени і муз в українському мистецтві.

 14. Театральні традиції Давньої Греції і України.

 15. Українські спортсмени - учасники Олімпійських ігор.

 16. Античні традиції у Києво-Могилянській академії.

 17. Мотив повернення героя додому в українському і давньогрецькому епосі.

 18. Образ Енея в "Енеїді" Котляревського.

 19. Езоп і Глібов.

 20. Світ античної культури.

 21. Тема кохання у творчості Сафо і Лесі Українки.

 22. Античні мотиви шевченкових "Неофітів".

 23. Культ Ісуса в Давньому Римі.

 24. Християнство і римська культура.

 25. Античні фразеологізми у сучасному побуті українців.

 26. Власні імена українця , що мають грецьке або римське походження.

 27. Максим Рильський і античність.

 28. Античні мотиви у творчості Павла Тичини.

 29. Мотиви кохання у сольній ліриці давньої Греції та їх перегук з українською народною піснею.

 30. Проблема "людина і сім'я" у творчості Евріпіда .

 31. Образ Сократа в діалогах Платона.

 32. "Поетика" Арістотеля у творчості авторів української трагедії.

 33. Роль комедій (трагедій) Плавта, Теренція, Есхіла, Софокла, Евріпіда в розвитку європейської драматургії (Шекспір, Мольєр, Гольдоні та ін.).

 34. Значення поеми Лукреція "Про природу речей" для історії літератури.

 35. Гурток Мецената і його роль у розвитку римської літератури.

 36. Образ Дідони у "Енеїді" Вергілія і Котляревського.

 37. Ідеал поета у творчості Горація.

 38. Майстерність психологічного портрета у Плутарха.

 39. Горацій про призначення поета і поезії.

 40. Образ Іфігенії у грецькому епосі, творчості Евріпіда та Лесі Українки.

 41. Поетична техніка гомерівського епосу.

 42. Сутність змісту крилатих висловів Гесіода.

Зразок комплексної контрольної роботи


Черкаський національний університет

Спеціальність українська мова і література Семестр І

Предмет: Антична література


Комплексна контрольна робота

Білет № 5

 1. Періодизація літератури Давнього Риму. Творчість Вергілія. “Буколіки” як жанр. Зміст четвертої еклоги.

 2. Конфлікт між суспільним і особистим в житті людини. Увага до сильних характерів у трагедіях Евріпіда. Характеристика образів Медеї та Федри.


Зав. кафедрою________ В.Т.Поліщук


Зразок тестового завдання


1.Битва богів і титанів за владу над світом. У класичній міфології діє друге покоління олімпійців це –

а)Телемахія

б)Титаномахія

в)Батрахоміомахія

г)Троянська війна

Екзаменаційні питання з курсу "Антична література"


 1. Епічний ідеал людини - воїна - воїна в "Іліаді" Гомера.

 2. Основна проблематика трагедій Софокла. Образ Антігони.

 3. Міфологічні причини виникнення греко-троянської війни.

 4. Творча діяльність, проблематика поезій Сапфо.

 5. Види грецької лірики. Творчість Тіртея і Архілоха.

 6. Арістофан - "батько" комедії. Проблематика творчості. "Хмари" -критика софістів.

 7. Етико-естетичні погляди Евріпіда. Жанрові особливості соціально-побутових драм, особливості поетики трагедій Евріпіда.

 8. Проблема античної родини: на прикладі образів Одіссея і Пенелопи.

 9. Періодизація літератури Древнього Риму. Творчість Вергілія. "Буколіки" як жанр. Зміст четвертої еклоги.

 10. Конфлікт між суспільним і особистим в житті людини. Увага до сильних характерів у трагедіях Евріпіда. Характеристика образів Медеї та Федри.

 11. Лукрецій і його дидактична поема "Про природу речей". Огляд змісту вступу і шести книг.

 12. Гай Юлій Цезар "Записки про Гальську війну" - художня обробка автобіографічного матеріалу. Повідомлення історичного та етнографічного характеру.

 13. Пізньогрецький роман, його тематика. Історичні і літературні витоки.

 14. Ранні поеми Вергілія (мотиви, образи, поетика).

 15. Види античної прози. Геродот про Скіфію (географічні дані, клімат, назви річок, поселень, описи обрядів, звичаїв, легенди про походження Скіфії та ін.).

 16. "Людина і суспільство" - головна проблема трагедій Софокла. Використання Софоклом міфу про Едіпа.

 17. Гомер - легендарний творець давньогрецького епосу. "Гомерівське питання". Аеди і рапсоди. Гекзаметр.

 18. Арістотель та Горацій про античне мистецтво.

 19. Міф про Едіпа, його використання у грецькій трагедії (Есхіл, Софокл).

 20. Історична проза. Геродот - "батько історії". Творчість Ксенофонта і Фукідіда.

 21. Особливості композиції та сюжету "Орестеї" Есхіла.

 22. Образи Ахілла, Агамемнона, Париса та Гектора з гомерівської "Іліади".

 23. Періодизація творчості Овідія. Світоглядна і естетична основа його творів.

 24. Римський театр і його устрій. Творчість Плавта. Народні витоки творчості комедіографа.

 25. Міф про Прометея та його інтерпретація Есхілом.

 26. Проблематика комедій Арістофана та Менандра.

 27. Особливості поетики античної трагедії (актори, хор, корифей, структура та ін.).

 28. Есхіл - "батько трагедії". Проблематика трагедії "Перси".

 29. Жіночі образи давньогрецьких міфів (дофесалійська та олімпійська міфологія).

 30. Овідій "Послання героїнь" - дегероїзація високих міфів, намагання створити психологічні портрети, відобразити наростаюче моральне падіння римського суспільства.

 31. Ціцерон як оратор і філософ.

 32. Зміст міфу про Деметру та Персефону; його пов'язаність з календарним фольклором давніх греків.

 33. Виникнення античного роману. "Метаморфози" Апулея. Морально-етична ідея роману, фольклорність сюжету. Казка про Амура і Психею.

 34. Періодизація грецької культури.

 35. Організація творчої діяльності грецького театру.

 36. Виникнення грецької трагедії. Перші драматурги та їх твори.

 37. Жіночі образи гомерівського епосу (богині, чарівниці, смертні жінки). Образ Андромахи.

 38. Проблематика та жанрові особливості трагедій Есхіла. Зміст трилогії "Орестея".

 39. Людські характери, що розкриваються у діях та мові епічних героїв гомерівських поем (Ахілл, Агамемнон, Гектор, Пріам, Парис).

 40. Міфологічний зміст античної літератури.

 41. Особливості поетики трагедій Евріпіда. Образ Медеї з однойменної трагедій Евріпіда.

 42. Відображення у творчості Горація протиріч римського суспільства (прославлення Августіна, філософія епікурейства, проповідь життя-хвилини).

 43. Сенека поет-трагік та політик-опозиціонер. Відображення історичної реальності у трагедії "Медея".

 44. Головні герої олімпійських міфів.

 45. "Метаморфози" Овідія (тема перетворень, пов'язаність з фольклором, переплетення різних жанрів).

 46. Овідій "Метаморфози" - світоглядна й естетична основа твору.

 47. Апулей "Золотий осел" - римський роман, пов'язаний з грецькою літературною традицією (співіснування фантастики, фольклору, реалізму тощо).

 48. Міфологічна основа "Іліади" Гомера.

 49. Образ Енея з “Енеїди” Вергілія.Зразок екзаменаційного білета


Черкаський національний університет

Спеціальність українська мова і література Семестр І

Предмет: Антична література


Екзаменаційний білет № 1


 1. Епічний ідеал людини – героя – воїна в “Іліаді” Гомера.

 2. Основна проблематика трагедій Софокла. Образ Антігони.

 3. Бесіда за словником античних термінів.


Перезатверджено на засіданні кафедри української літератури та компаративістики протокол № 5 від 8 листопада 2007 року


Зав. кафедрою________ В.Т.Поліщук Екзаменатор _________С.А.Китова


Навчально-методичні матеріали


Основна література


 1. Гомер. Одіссея / Пер. Б.Тена. – К., 1963.

 2. Гомер. Іліада / Пер. Б.Тена. – К., 1978.

 3. Езоп. Байки / Пер. Ю.Мушака. – К., 1961.

 4. Есхіл. Трагедії / Пер. Б.Тена, А.Содомори. – К., 1990.

 5. Софокл. Трагедії / Пер. Б.Тена, А.Содомори. – К., 1989.

 6. Евріпід. Трагедії / Пер. Б.Тена, А.Содомори. – К., 1993.

 7. Есхіл. Софокл. Евріпід. Давньогрецька трагедія. – К., 1981.

 8. Арістофан. Комедії / Пер. Б.Тена, А.Содомори, В.Свідзинського. – К., 1980.

 9. Геродот. Історії: В 9 кн. / Пер. А.Білецького. – К., 1993.

 10. Арістотель. Поетика / Пер. Б.Тена. – К., 1967.

 11. Платон. Діалоги / Пер. Й.Кобіва та ін. – К., 1999.

 12. Менандр. Відлюдник / Пер. А.Содомори. – Львів, 1962.

 13. Лонг. Пастуша повість про Дафніса і Хлою / Пер. В.Державина. – К., 1936.

 14. Античний театр / Укл. В.І.Пащенко. – К., 2001.

 15. Лукрецій. Про природу речей / Пер. А.Содомори. – К., 1988.

 16. Вергілій. Енеїда / Пер. М.Білика. – К., 1972.

 17. Горацій. Твори / Пер. А.Содомори. – К., 1985.

 18. Апулей. Метаморфози, або Золотий осел / Пер. Ю.Цимбалюка, Й.Кобіва. – К., 1982.

 19. Федр. Байки / Пер. В.Литвинова. – К., 1986.

 20. Тронський І.М. Історія античної літератури / Пер. з рос. – К., 1959.

 21. Антична література / За ред. А.А.Тахо-Годі / Пер. з рос. – К., 1976.

 22. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. Греція. – К., 1997.

 23. Антична література: Хрестоматія / Упор. О.І.Білецький. – К., 1936; 1968.

 24. Кун М.А. Легенди та міфи стародавньої Греції / Пер. з рос. – К., 1967.

 25. Парандовський Я. Міфологія / Пер. з пол. – К., 1977.

 26. Словник античної міфології / Укл. І.Я.Козовик, О.Д.Пономарів. – К., 1989.

 27. Лосев А.Ф., Сонкина Г.А. й др. Античная литература. 3-є изд..-М.,1980.

 28. Чистякова Н.А., Вулих Н.В. История античной литературы.-Л.,1963.

 29. Радциг С.И. История древнегреческой литературы.-М.,1982.

 30. Тронский И.М. История античной литературы.-М.,1983.

 31. История римской литературы / Под ред. Н.Ф.Дератани.-М.,1954.

 32. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции.-М.,1975.

 33. Мифологический словарь: Книга для учителя / М.Н.Ботвинник, М.А.Коган и др -М.,1985.


Додаткова література


 1. Франко І. [Переклади з античних авторів] Зібрання творів: У 50 т. – К., 1977. – Т.7, 8, 9.

 2. Золоте руно. Зібрання перекладів античних поетів. – К., 1985.

 3. Дамоклів меч. Антична новела / Пер. Й.Кобіва, Ю.Цимбалюка. – К., 1984.

 4. Алкей. Пісенна лірика / Пер. А.Содомори. // Жовтень. – 1968. – №1.

 5. Арістотель. Політика / Пер. О.Кислюка. – К., 1992.

 6. Арістотель. Про мистецтво / Пер. Й.Кобіва // Всесвіт. – 1978. – №12.

 7. Платон. Держава / Пер. Д.Коваль. – К., 2000.

 8. Сапфо. Пісенна лірика / Пер. А.Содомори // Жовтень. – 1968. – №1.

 9. Феокріт. Ідилія / Пер. А.Цісик // Іноз.філологія. – 1978. – Вип.49.

 10. Зеров М. Вибране. Переклади римських поетів. – К., 1966.

 11. Катулл. Поезії / Пер. А.Содомори // Жовтень. – 1975. – №12.

 12. Катулл. Поезії / Пер. Ю.Кузьми // Іноз.філологія. – 1974. – Вип.36; 1977. – Вип.45.

 13. Овідій. Любовні елегії. Мистецтво кохання. Скорботні елегії / Пер. А.Содомори. – К., 1999.

 14. Петроній. Сатирикон / Пер. Й.Кобіва, Ю.Цимбалюка // Всесвіт. – 1986. – №9.

 15. Сенека. Моральні листи до Луцілія / Пер. А.Содомори. – К., 1999.

 16. Ціцерон. Про державу. Про закони. Про природу богів / Пер. В.Литвинова. – К., 1998.

 17. Підлісна Г.Н. Світ античної літератури. – К., 1989.

 18. Підлісна Г.Н. Антична література. – К., 1992.

 19. Антична література: Довідник / За ред. С.В.Семчинського. – К., 1993.

 20. Содомора А. Жива античність. – К., 1983.

 21. Корж Н.Г., Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. – К., 1988.

 22. Лісовий І. Античний світ у термінах, іменах і назвах. – К., 1988.

 23. Шанин Ю.В. Олимпийские игры и поэзия эллинов. Гомер и классическая лирика \/ІІІ – \/ вв. до н.е. – К., 1980.

 24. Шанін Ю.В. Міфи і люди Олімпії. – К., 1980.

 25. Асєєв Ю.С. Подорож в античний світ. – К., 1970.

 26. Білик І.І. Золотий Ра. Геродотові історії. – К., 1989.

 27. Міфи давньої Греції / Переказ К.Гловацької. – К., 1980.

 28. Федорук О.К. Народжені в Елладі (Художники і скульптори давньої Греції) – К., 1984.

 29. Варшавський А. Пеліка з ластівкою / Пер. з рос. – К., 1982.

 30. Томан Й., Томан М. Сократ: Роман / Пер. Д.Андрухіва. – К., 1979.

 31. Джованьйолі Р. Спартак / Пер. А.Іллічевський. – К., 1974; 1991.

 32. Костолані Д. Нерон, кривавий диктатор / Пер. Л.Мушкетик. – К., 1995.

 33. Лосев А.Ф. Гомер.-М,,1960,

 34. Шталь Й.В. Гомеровский эпос.-М.,1975.

 35. Шталь Й.В. «Одиссея» - героическая поэма странствий.-М.,1978.

 36. Ярхо В.Н. Драматургия Эсхила и некоторые проблемы древнегреческой трагедии -М.,1978.

 37. Ярхо В.Н. Аристофан.-М.,1954.

 38. Тахо-Годи А.А. Природа и случай как стилистические принципы новоаттической комедии // Вопросы классической филологии.-1971.-№3-4.

 39. Гаспаров Л.М. Поззия Горация. - В кн.: Квинт Гораций Флакк. Оды, эподы, сатиры, послання.-М., 1970.

 40. Ошеров С.А. История, судьба и человек в «Энеиде» Вергилия.- В сб.: Античность и современность.-М.,1972.

 41. Вулих Н.В. К вопросу о художественном своеобразии поэмы Овидия «Метаморфозы».-В сб.: Классическая филология.-Л.,1959.

 42. Античный роман : Сб. статей / Отв. Ред. М.Е.Грабарь-Пассек.-М.,1969.

 43. Боннар А. Греческая цивилизация.-М.,1958-1962.-Т.1-3.
Скачати 177.03 Kb.
залишити коментар
Дата конвертації22.09.2011
Розмір177.03 Kb.
ТипЛекція, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

Ваша оцінка цього документа буде першою.
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх