Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного icon

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного


Схожі
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення...
Рекомендації з організації навчально-виховного процесу з математики в 5-11 класах...
Методичні рекомендації щодо окремих аспектів організації навчання історії в школі...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення...
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у...
Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у...
Методичні рекомендації поіппо імені М. В...
Методичні рекомендації поіппо імені М. В...
Рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах...
Методичні рекомендації щодо організації дослідження та оформлення науково-дослідницьких робіт...
Методичні рекомендації щодо формування навчально-методичних комплексів дисципліни при...Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
повернутися в початок
скачать

^ Українська література


У 2010/2011 навчальному році вивчення української літератури в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України:

 • ^ Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.

Вивчення української літератури у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОНУ від 22.02.2008 р. №122), відповідно до стратегії поступового переходу старшої школи на профільне навчання. Вивчення літератури як профільного предмета та визначення ступеня її представленості як окремого навчального предмета в профілях інших спеціалізацій урегульовано за рахунок наявності програм різних рівнів (академічного (та стандарту), профільного) для 10-11 класів.

 • Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк, Р.В.Мовчан та ін. – К.: Грамота, 2009. – 88 с. (за цією ж програмою здійснюватиметься вивчення української літератури рівня стандарту).

 • Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк, Р.В.Мовчан та ін. – К.: Грамота, 2009. – 180 с.

Літературний курс академічного рівня (природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний)) з 10 класу є системно-історичним, а не історико-літературним. У сучасній загальноосвітній школі вивчається не історія літератури, а українська література, що дає більшу можливість активізувати морально-етичні аналогії, суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії, поняття; зацікавити учнів близькими їхні свідомості художніми творами; змінити усталений, застарілий імідж української літератури на цілісній карті світової літератури.

Для учнів пропонуються теми у формі стислих літературних портретів письменників із виокремленням для текстуального вивчення одного чи кількох творів, які займають важливе місце в їхній творчості та літературному процесі України і розглядаються у зв’язках із розвитком світової літератури та мистецькому контексті. Кожен запропонований твір не лише відображає певну історично-художню дійсність, а й виховує засобами мистецтва слова українського читача. Тому особливий акцент зроблено на тих художніх творах, що сприяють зародженню у свідомості молодої людини якостей, які є носіями позитивної, життєствердної енергії. Адже в умовах національного державотворення актуалізуються пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я особистості, ці твори мають приносити естетичне задоволення й давати моральне опертя (оптимізм, життєствердність, намагання долати труднощі, волю до перемоги, досягнення мети в житті).

Програма для профільного навчання (філологічний напрям (профіль української філології)) учнів загальноосвітніх навчальних закладів поділяється на розділи відповідно до прийнятої в літературознавчій науці періодизації літературного процесу. У кожному розділі виокремлюються теми (переважно про вивчення життєвого і творчого шляху письменників), до яких подані поширені анотації. Однак по можливості загальний курс поділяється на окремі жанрові розділи.

У кожному класі виокремлено імена найвидатніших українських письменників, твори яких вивчаються текстуально, на них відведено достатню кількість годин для глибшого ідейно-художнього аналізу.

Автори програми також врахували особливості роботи вчителя в профільних класах з української філології з поглибленим вивченням української літератури. У таких класах уведено вивчення додаткових творів окремих письменників, збільшено кількість оглядових тем. В оглядах пропонується більше матеріалу, аніж повинні знати учні, для глибшої орієнтації вчителя в літературному процесі, щоб він міг на свій розсуд обирати найосновніше. Літературний процес розглядається у зв’язку з мистецьким життям України та розвитком зарубіжної літератури, школярі глибше ознайомлюються з новинками літератури та мистецтва. Більша увага приділена засвоєнню учнями науково-теоретичних понять, роботі з літературно-критичними статтями, глибшому аналізу літературного процесу й оцінці прочитаних художніх творів. Більше часу також відводиться на самостійне читання художніх текстів, вироблення вміння самостійно аналізувати та рецензувати, на літературну самоосвіту загалом.

Окрім того, пропонується на заняттях із літератури частіше запроваджувати спарені уроки, лекції із складанням опорних конспектів, проблемний виклад матеріалу, пошуково-дослідницькі методи, групову роботу в класі, конференції, семінарські заняття, дискусії, захист рефератів і проектів.

Отже, учні матимуть змогу, працюючи з художнім текстом, аналізувати літературно-мистецькі явища, висловлювати свої думки, розвивати навички самостійної роботи з додатковою літературою, творчу уяву, досвід емоційно-естетичного сприйняття та оцінки художнього твору.

З метою розвитку естетичних смаків і загальної культури їх потрібно більше залучати до практичної позакласної роботи з підготовки та проведення літературно-мистецьких вечорів, читацьких конференцій, до захисту науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук тощо.

Вивчення української літератури в 11 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за однією з двох чинних програм, затверджених Міністерством освіти і науки України:

 • ^ Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, М.М.Сулима, В.І.Сулима; керівник авторського колективу М.Г.Жулинський. – К.: Ґенеза, 2002. – 136 с;

 • Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі О.М.Бандура, Н.Й.Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002. – 86 с.

Однією з передумов якісної роботи вчителя й ефективності навчання учнів української літератури є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Вивчення української літератури 2010/2011 навчального року здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (перелік підручників буде надруковано в «Інформаційному збірнику МОНУ»).

Реалізація ідеї профільного навчання ставить випускника основної школи перед необхідністю здійснення відповідального вибору – попереднього самовизначення щодо майбутньої професії. Важливість підготовки до цього кроку обумовлює значення допрофільного етапу у 8-9 класах. Від правильного вибору профілю, зокрема філологічного, залежатиме подальша доля старшокласників.

Згідно з наказом МОНУ від 18.02.2008 р. №99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з української літератури:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи / Керівники авторського колективу: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк; авторський колектив: М.П.Бондар, Н.В.Левчик, Р.В.Мовчан, В.І.Цимбалюк, М.М.Сулима; за загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К.: Грамота, 2009. – 88 с.

Отже, сутність допрофільного освітнього процесу у 8-9 класах полягає у формуванні готовності учнів до навчання у старшій школі в умовах профілізації.

Одним із пріоритетів державної політики розвитку освіти є створення однакових можливостей у здобутті якісної освіти в навчальних закладах різного типу, а також умов для профільного навчання, яке впроваджується з 10 класу загальноосвітньої школи й забезпечує допрофесійну підготовку учнів. Загальною тенденцією розвитку профільної школи є її орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграцію загальної і професійної освіти.

Згідно з новою редакцією Концепції профільного навчання у старшій школі профільне навчання – це вид диференційованого навчання, яке передбачає врахування індивідуальних особливостей, нахилів, інтересів, здібностей і потреб кожної. Профіль навчання визначає поглиблене й професійно зорієнтоване вивчення циклу споріднених предметів. Важливе значення у процесі вивчення окремих предметів на диференційованій основі мають курси за вибором. Курси за вибором – це навчальні курси, що доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного навчання.

Курси за вибором учні обирають добровільно. Ними мають бути охоплені всі школярі 8-9 класів. Допрофільні курси за вибором є короткочасними (17 годин). Протягом 2-х років учні вивчають не менше 2-3-х курсів. За змістовим наповненням курси за вибором для допрофільної підготовки ознайомлюють учнів зі світом сучасних професій, розширюють їхні знання зі шкільних предметів, навчають оцінювати свої можливості щодо способів діяльності.

Курси за вибором у 10-11 класах забезпечують поглиблене та розширене вивчення профільних предметів, сприяють формуванню індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтують на усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії. Водночас, вони можуть сприяти вивченню непрофільних предметів і бути зорієнтовані на певний вид діяльності поза профілем навчання. Кожен учень протягом 2-х років навчання у старшій школі вибирає для вивчення не менше 4-5-ти курсів за вибором.

^ Програми курсів за вибором та факультативі, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, вміщено у збірниках:

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип. 1. – К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007. – 252 с.;

 • Українська мова й література. Програми факультативних та спеціальних курсів: 8-11 класи. Вип. 2. – К.: Видавництво «Дивослово», 2008. – 176 с.

Перелік програм курсів за вибором та факультативів, схвалених Вченою радою Чернівецького ОІППО, подано у листі Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 18.05.2010 р. №31/183 «Про формування варіативної складової робочих навчальних планів закладів освіти області на 2010/2011 н.р.».

Одним із важливих шляхів оновлення методичної системи вивчення української літератури та урізноманітнення форм навчання є використання сучасних інформаційних технологій. Серед програмно-педагогічних засобів навчання з української літератури, що мають схвалення Міністерства освіти і науки України, є: «Українська література для 11 класу» (автор Г.Л.Бійчук), підготовлений у співпраці з технічною фірмою «Квазар-Мікро-Техно»; Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. (7 клас. – К.: Грамота, 2007, 8 клас. – К.: Грамота, 2008, 9 клас. – К.: Грамота, 2009); навчальні комплекти, підготовлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства «Просвіта»: компакт-диски та аудіокасети «Етнічна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин), компакт-диск «Т.Шевченко. Кобзар», комп’ютерні ігри україністичної тематики тощо.

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти: pysar.tripod.com – класична українська література; www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів; poetry.uazone.net - українська поезія та фольклор тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики; books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників; www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських і зарубіжних авторів; litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості; www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття тощо.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад: www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур’єр»; www.elitprofi.com.ua/gazeta – «Книжник-ревю»; www.kryfyka.kiev.ua – «Критика» та ін.

Значною допомогою для вчителя-словесника щодо підтримання на належному рівні професіоналізму, зорієнтованості в головних тенденціях розвитку сучасної методики вивчення предметів філологічного циклу, вироблення та вдосконалення власного педагогічного стилю стане використання в процесі підготовки до професійної діяльності матеріалів фахової преси: видань Міністерства освіти і науки України (журнали «Дивослово», «Бібліотечка «Дивослова», «Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах», «Розмаїтості», «Новочасна українська література»), видань, які виходять друком за сприяння міністерства (газета «Українська мова та література», що супроводжується додатковим виданням – «Українська мова та література. Бібліотечка», журнал «Вивчаємо українську мову та літературу», що супроводжується цілим рядом бібліотечних серій), журналів Національної академії наук України («Слово і час») й Академії педагогічних наук України («Українська мова та література в школі», «Українська література в школі») та провідних закладів вищої освіти («Урок української», «Рідний край»). Деякі між цими виданнями мають електронні варіанти, що полегшує доступ вчителеві до них та розширює можливості використання в навчальному процесі друкованих на їхніх сторінках матеріалів (див., наприклад: сайт журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» – www.ped-pressa.kiev.ua; сайт журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» – www.osnova.com.ua). Значне збагачення інформаційного тла уроку вчитель зможе забезпечити, звернувшися також до популярних літературних часописів («Дніпро», «Київ», «Вітчизна», «Борисфен», «Кур’єр Кривбасу», «Київська Русь», «Книжник-review» та ін.).

Рекомендуємо вчителям-філологам на серпневих нарадах обговорити актуальні проблеми викладання української мови і літератури у новому навчальному році, а саме:

 • оновлення програмового, навчального та методичного забезпечення мовно-літературних базових предметів старшої школи (рівень стандарту, академічний та профільний рівні);

 • особливості поглибленого допрофільного і профільного навчання, можливості використання авторських програм курсів за вибором та факультативів;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, форми контролю, інструкція щодо оформлення шкільної документації;

 • упровадження суб’єкт-суб’єктивних навчально-ділових стосунків (інноваційні технології, особистісно зорієнтоване, розвивальне навчання, специфіка робота з обдарованими дітьми та ін.);

 • моніторинг якості мовної освіти учнів, олімпіади, конкурси, конференції, презентації досвідів, підготовка до ЗНО тощо.

Пропонуємо докладно розглянути методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо вивчення української мови та літератури у 2010/2011 навчальному році (“Інформаційний збірник МОНУ”, фахові журнали та газети).


^ Українська мова і література

в ЗНЗ із навчанням мовами нацменшин


А.К. Морараш,

методист української мови та літератури в школах

з румунською мовою навчання


Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями ЗНЗ із румунською та російською мовами навчання залучає до надбань культури українського народу, виробляє почуття впевненості у власних силах, допомагає свідомо мотивувати вибір майбутньої професії. Важливим чинником інноваційного розвитку держави є модернізація системи освіти в напрямі підготовки конкурентоспроможної особистості, здатної до сприйняття євроінтеграційних процесів, до функціонування в глобальних соціокультурних перетвореннях. Цією модернізацією передбачено реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей.

У 2010-2011 навчальному році вчителі-мовознавці продовжують формувати в учнів основної та старшої школи стійку мотивацію до вивчення української мови як державної та української літератури, що сприяє розвитку мовленнєвої діяльності, ознайомленню з фундаментальними цінностями мистецтва слова, формуванню гуманістичного світогляду, національних і загальнолюдських цінностей, вихованню національно свідомого громадянина України.

І. ПРОГРАМИ

І.1. Інваріантна складова вивчення української мови і літератури в ЗНЗ з румунською мовою навчання у 2010-2011 навчальному році представлена такими програмами:

5-10 класи -

● Українська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання / Н.Д. Бабич, К.Г. Джука, В.А. Гладкова. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2005;

● Українська література: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М. Івасюк, Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. – Чернівці: «Букрек», 2005.

11 клас

● Українська мова. 5-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів України з румунською мовою навчання / Н.Д. Бабич, К.Г. Джука. – Львів: Світ, 2003;

● Українська література: Програма для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / О. Бандура, Н. Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002.

І.2. Інваріантна складова вивчення української мови і літератури в класах з російською мовою навчання у 2010-2011 навчальному році представлена такими програмами:

5-10 класи -

● Українська мова: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання / Н.В. Бондаренко, О.М. Бєляєв та ін. – Чернівці: Вид.дім «Букрек», 2005;

● Українська література: Програма для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О.М. Івасюк, Н.В. Гуйванюк, В.Є. Бузинська. – Чернівці: «Букрек», 2005.

11 клас

● Українська мова. 5-11 класи / О. Біляєв, Н. Бондаренко, А. Ярмолюк. – К.: Шкільний світ, 2001;

● Українська література: Програма для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / О. Бандура, Н. Волошина. – К.: Шкільний світ, 2002;

● Українська література: Програма для 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / за заг.ред. Р.В. Мовчан. – К.: Генеза, 2002.


ІІ. ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

^ В СИСТЕМІ ДОПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Поглиблене вивчення української мови і літератури може передувати допрофільному і профільному навчанню. Класи з поглибленим вивченням окремих предметів працюють за відповідними навчальними програмами, затвердженими наказом МОНУ від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів»:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи/Програму підготували С.О. Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ, В.І. Тихоша; за редакцією С.О. Карамана – К.: Грамота, 2009. – 100 с.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи/Керівники авторського колективу: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк; авторський колектив: Р.В. Мовчан, М.М. Сулима, В.І. Цимбалюк, Н.В. Левчик, М.П. Бондар за загальною редакцією Р.В. Мовчан. – К.: Грамота, 2009. – 88 с.

^ IІІ. ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В СИСТЕМІ ПРОФІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Профілізація старшої школи та специфіка базових навчальних планів 2010-2011 н.р. передбачають використання програм академічного рівня, рівня стандарту та профільного рівня:

Рівень стандарту С

Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. ^ Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М.І. Пентилюк, О.М. Горюшкіна, А.В. Нікітіна. – К.: Грамота, 2009. – 60 с.

Академічний рівень А

Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. / Укладачі: Л.В. Скуратівський, Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І.Остаф. – К. Грамота, 2009. – 72 с.;

^ Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний). / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк, Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 88 с. (за цією ж програмою здійснюватиметься вивчення української літератури рівня стандарту).

Профільний рівень П

Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.^ Філологічний напрям, профіль українська філологія / Укладачі: Л.І. Мацько, О.М. Семеног. – К.: Грамота, 2009. – 136 с.;

Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.^ Філологічний напрям (профіль української філології) / Укладачі: М.Г. Жулинський, Г.Ф. Семенюк, Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, М.П. Бондар, О.А. Камінчук, В.І. Цимбалюк. – К.: Грамота, 2009. – 180 с.

^ ІV. ПРОГРАМИ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ТА ФАКУЛЬТАТИВІВ

Варіативний компонент реалізується через упровадження авторських регіональних програм та програм МОНУ. Програми МОНУ для варіативного компонента, як правило, подаються в журналі «Дивослово» та в додатку до журналу «Бібліотечка «Дивослова».

Сприятимуть піднесенню рівня мовної і літературної освіти школярів програми курсів за вибором та факультативів, схвалені Вченою радою Чернівецького ОІППО, серед яких представлені програми і вчителів шкіл з румунською мовою навчання:

 • «Абетка ввічливості», 5 кл. (укладач Л.Д. Бубряк);

 • «Основи виразного читання», 5-6 класи (укладач С.Я. Міцек);

 • «Орфоепія сучасної української літературної мови», 6-7 кл. (укладач І.М. Білобрицька);

 • «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія», 6-7 класи (укладач С.Я. Міцек);

 • «Стилістичне використання художньо-експресивних засобів мови», 8-9 кл. (укладач І.М. Матковський);

 • «Торкнутися краси», 8(9) кл. (укладач М.Б. Тимчук);

 • «Крок до грамотності», 8(9) кл. (укладач О.Д. Кизима);

 • «Літературна Новоселиччина», 9 кл. (укладач М.І. Стаднічук);

 • «Літературна Глибоччина», 9 кл. (укладач О.О. Бабина);

 • «Література рідного краю (Кіцманщини)», 9 кл. (укладач С.І. Деревенко);

 • «Літературна Вижниччина», 9 кл. (укладач Г.Т. Луцик);

 • «Літературна Заставнівщина», 9 кл. (укладач Л.І. Фуштей);

 • «Фольклор та література Гуцульщини», 5-9 кл. (укладач М.М. Козубовська);

 • «Біблія і українська література», 10 клас (укладач Т.Т. Євстафієвич);

 • «Українська діалектологія», 10 (11) кл. (укладачі: Л.О. Фарус, В.О. Фарус);

 • «Морфологія сучасної української мови», 10-12 класи (укладач Т.П. Бебик);

 • «Версифікація», філологічний та суспільно-гуманітарний профілі, 10 клас (укладач Г.М. Роман);

 • «Фразеологія української мови», філологічний профіль, 11 клас (укладач М.В. Фреюк);

 • «Українська термінологія з історії та правознавства» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач М.К. Товарницька);

 • «Українська термінологія з математики, інформатики та фізики» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач М.К. Товарницька);

 • «Українська термінологія з хімії та біології» (для ЗНЗ з румунською мовою навчання, 10-11 класи) (укладач Д.Т. Унгурян).

^ V. ПІДРУЧНИКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України». Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись також на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua. Нове навчально-методичне забезпечення з мови і літератури буде запропоновано для учнів 10-х класів: підручники, посібники тощо.

^ VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У наказі МОН України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, № 13-15 за 2008 р., с. 20-36) подано загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови. Про орієнтовні обсяги робіт і критерії оцінювання докладно було подано в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, № 19-20-21 за 2008 р., с. 32-45.

^ VIІ. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Упровадження національної системи зов­нішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови і літератури спричиняє необхідність активного використання в поточній роботі на уроках тестових завдань різної форми й ступеня складності з метою відпрацювання у школярів відповідних навичок їх виконання. Інформацію про типологію і конкретне наповнення тестових завдань можна одержати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) за такою електронною адресою: www.testportal.gov.ua.

Для ефективного використання у навчальному процесі пропонуються схвалені МОН України і вже апробовані в шкільній практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до ЗНО, та нові посібники (експрес-репетитори) для самостійної підготовки учнів («Освіта Буковини», № 13 (61) від 16.07.2010 р., с. 4).

^ VIІІ. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Одним із важливих та ефективних шляхів оновлення методичної системи вивчення української мови та літератури, підвищення грамотності учнів та урізноманітнення форм навчання є використання сучасних інформаційних технологій.

Доцільним для шкіл з навчанням мовами нацменшин стане використання в навчальному процесі електронного словника української мови, розробленого Інститутом мовно-інформаційних досліджень

НАН України (автори – В.А. Широков, О.Г. Рабулець, І.В. Шевченко, О.М. Костишин, К.М. Якименко), серія «Словники України» – Словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К.: Довіра, 2001-2005.

З метою підвищення грамотності учнів пропонуємо на уроках української мови практикувати написання комп’ютерних та аудіодиктантів, використовуючи схвалені Міністерством освіти і науки України електронні посібники:

Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 7 клас» (автори – Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф, Л. Скуратівський), розробник ЗАТ «Мальва», 2007;

^ Педагогічний програмний засіб «Українська мова, 8 клас» (автори – Г. Шелехова, В. Новосьолова, Я. Остаф), розробник ЗАТ «Мальва», 2008;

Українська мова. Збірник текстів для диктантів. 9 клас. Державна підсумкова атестація (аудіодиск). – К., 2010;

«Практикум з української мови: 10-11 класи» (автори – Л.Скуратівський, Г.Шелехова, В.Новосьолова, Л.Плетньова), розробник «Квазар-Мікро-Техно», 2006 та ін.;

Для отримання більш розширеної інформації радимо звернутися до Інтернет-сайтів мовної тематики:

• vesna.sammit.kiev.ua;

• ingresua.tripod.com/domivka.htm.

Серед програмно-педагогічних засобів навчання з української літератури, що мають схвалення Міністерства освіти і науки України, є:

«Українська література для 11 класу» (автор Бійчук Г.Л.), підготовлений у співпраці з технічною фірмою «Квазар-Мікро Техно»;

^ Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Дидактичні мультимедійні матеріали. 8 клас. – К.: Грамота, 2008;

навчальні комплекти, підготовлені видавничими структурами Всеукраїнського товариства «Просвіта»: компакт-диски та аудіокасети «Етнічна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин), компакт-диск «Т.Шевченко. Кобзар», комп'ютерні ігри україністичної тематики тощо.

У процесі вивчення української літератури варто використовувати й сучасні можливості Інтернету, наприклад, такі сайти:

litopys.narod.net – бібліотека давньоукраїнського письменства, оригінали творів, переклади, коментарі, історичні відомості;

pysar.tripod.com – класична українська література;

www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зібрання творів українського письменства від найдавніших часів до початку XX століття;

books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменників;

poetry.uazone.net - українська поезія та фольклор, тексти сучасних пісень, переклади світової поетичної класики;

www.poetryclub.com.ua – сучасна поезія світу, критичні матеріали про літераторів;

www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських і зарубіжних авторів та ін.

Літературно-критичний матеріал та тексти художніх творів можна знайти на сайтах популярних фахових часописів, наприклад: www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур'єр»; www.elitprofi.com.ua/gazeta - «Книжник-ревю»; www.kryfyka.kiev.ua – «Критика» та ін.

^ ІХ. ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Значною допомогою для вчителя-словесника щодо підтримання на належному рівні професіоналізму, зорієнтованості в головних тенденціях розвитку сучасної методики вивчення предметів філологічного циклу, вироблення та вдосконалення власного педагогічного стилю стане використання в процесі підготовки до професійної діяльності матеріалів фахової преси: видань Міністерства освіти і науки України (журнали «Дивослово», «Бібліотечка «Дивослова», «Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах», «Розмаїтості», «Новочасна українська література»), видань, які виходять друком за сприяння міністерства (газета «Українська мова та література», що супроводжується додатковим виданням – «Українська мова та література. Бібліотечка», журнал «Вивчаємо українську мову та літературу», що супроводжується цілим рядом бібліотечних серій), журналів Національної академії наук України («Слово і час») й Академії педагогічних наук України («Українська мова та література в школі», «Українська література в школі») та провідних закладів вищої освіти («Урок української», «Рідний край»). Деякі між цими виданнями мають електронні варіанти, що полегшує доступ вчителеві до них та розширює можливості використання в навчальному процесі друкованих на їхніх сторінках матеріалів (див., наприклад: сайт журналу «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах» – www.ped-pressa.kiev.ua; сайт журналу «Вивчаємо українську мову та літературу» – www.osnova.com.ua). Значне збагачення інформаційного тла уроку вчитель зможе забезпечити, звернувшись також до популярних літературних часописів («Дніпро», «Київ», «Вітчизна», «Борисфен», «Кур’єр Кривбасу», «Київська Русь», «Книжник-review» та ін.).

Пропонуємо докладно розглянути методичні рекомендації МОНУ щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами нацменшин у 2010-2011 навчальному році (Інформаційний збірник МОНУ та фахові журнали та газети).

залишити коментар
Сторінка7/18
Дата конвертації26.09.2011
Розмір4.1 Mb.
ТипМетодичні рекомендації, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
отлично
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх