Рекомендації з організації навчально-виховного процесу з математики в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010-2011 навчальному році icon

Рекомендації з організації навчально-виховного процесу з математики в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів в 2010-2011 навчальному році


Схожі
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення...
+Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах...
Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з математики в 9 та...
Наказ
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з інформатики в 11 класах...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення...
Методичні рекомендації    щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах...
Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних...
Методичні рекомендації щодо проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах...
Організація навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів...Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать
РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ В 5-11 КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ в 2010-2011 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ.

І. Навчальний 2010-2011 р. – рік нових надій та очікувань, має певні особливості, різниться від попереднього 2009-2010 навч. року не тільки мережею класів, різноманітністю робочих навчальних планів шкіл, потенційними можливостями педколективів, а й необхідністю перегляду підходів до організації навчально-виховного процесу відповідно до державних вимог щодо підвищення якості природничо – математичної освіти .

Удосконалення навчально – виховного процесу через орієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, розвиток вмінь застосовувати набуті теоретичні знання до розв’язання завдань прикладного характеру, задач життєвого спрямування є нинішніми пріоритетами. Сучас­на молода людина змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш мотивованою до самонавчання і саморозвитку.

Важливо виховати людину, здатну до правдивої самооцінки своїх можливостей , що в першу чергу досягається через об’єктивність оцінювання навчальних досягнень.

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

контролюючавизначає рівень досягнень кожного учня (уче­ниці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчи­телеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

діагностико – коригувальна – з’ясовує причини труднощів, які виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

стимулювально – мотиваційнаформує позитивні мотиви на навчання;

виховна – сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності».

В роботі з класним журналом необхідно керуватися Інструкцією з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх закладів (Ізмону, № 16-17, 2008 р.),

Варто зазначити, щo з 2008-2009 н. р. тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів і не підлягає коригуванню. Семестрова оцінка виставляється на підставі тематичних оцінок, при цьому має враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня з предмету протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність, а також підлягає коригуванню. Річна оцінка здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок і не підлягає коригуванню.

Оскільки навчальний рік розпочинається з повернення до 11-річної освіти, очевидно відбуватиметься корекція навчальних планів та програм, а тому вчителю математики, керівникам закладів постійно необхідно стежити за змінами , які відбувати муться і своєчасно коректувати діяльність навчального закладу, керуючись офіційними інструктивно - методичними вимогами органів управління галузі «освіта».

ІІ. ^ Витяг з методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України на 2010-2011 навчальний рік щодо предметів математичного циклу

(повний текст рекомендацій читайте на сайті міністерства).

Шкільний курс математики у 2010-2011 навчальному році у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику "Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, гуртків. Математика", видавництво "Навчальна книга", Київ, 2003 р. та у науково-методичному журналі «Математика в школі»( №4 2002 р., №6,7 2004 р., №6 2005 р.)

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 11-х класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН

№ 13-14 2005 - 2007 р. р., та у журналі "Математика в школі"

(№6 //2005 - 2007 р. р.).

Навчання математики в 5 - 10 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику "Програми для загально-освітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи", видавництво "Перун", Київ. 2005р., у науково-методичному журналі "Математика в школі" (№2, 2006 р.), «Математичній газеті» (№№9,10, 2009 р.).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5 - 9 класах подано в Інформаційних збірниках МОН №13-14 2005-2009 р. р. , у журналі «Математика в школі» (№6 2005-2009 р. р.) та у «Математичній газеті» №6,7 2006-2009 р. р.

У 2010 - 2011 навчальному році учні 10-х класів розпочнуть навчання за новими навчальними планами і програмами.

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

^ Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати математику або пов'язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

^ Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов'язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

^ Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов'язану з математикою або її застосуваннями.

^ Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8-11 класах, та передбачає поглиблене вивчення предмету.

Таблиця розподілу годин на вивчення МАТЕМАТИКИ за різними рівнями змісту освіти

^ Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах^ Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

^ Рівень

Поглиблен.

вивченн.10

11

10

11

10

11

10

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра та початки аналізу2

3

5

5

55


Геометрія

-

-

2

2

4

4

4

4

^ В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.

В класах природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універса-льного, економічного та інформаційно-технологічного профілів вивчається два предмета «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.

В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмета «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжують вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси - «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень вії класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Водночас, учні класів фізичного, економічного та інформаційно-технологічного профілів можуть вивчати предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Особливості навчальної програми для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів…

За навчальною програмою рівня стандарту на вивчення математики у 10 класах відводиться 105 годин.

У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 10-му класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:

Математика

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнт. кіл-ть

контр. робіт

І

Вступ

2

Діагностична

II

Функції, їхні властивості і графіки

22

1

III

Паралельність прямих і площин у просторі

22

1

IV

Тригонометричні функції

26

1

V

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

22

1

VI

Резерв часу і повторення

9

1У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 10-му класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі. Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:

Алгебра та початий аналізу (54 год. І семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень, резервний час — 5 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнт. кільк.контр.. робіт

І

Вступ

1

Діагностична

II

Функції, їхні властивості і графіки

22

1

III

Тригонометричні функції

26

1

IV

Резерв часу і повторення

5

1

Геометрія(51 година. І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год на тиждень, резервний час — 6 год)

№ теми

Назва теми

Кільк. годин

Орієнт. кіл-ть

контр. робіт

І

Вступ

1
II

Паралельність прямих і площин у просторі

22

1

III

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

22

1

IV

Резерв часу і повторення

6

1Академічний рівень. Мета навчання математики на академіч-ному рівні полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з математики, необхідної для успішної самореалізації особистості у динамічному соціальному середовищі, її соціалізації і достатньої для вивчення профільних предметів, для успішної майбутньої професійної діяльності в тих сферах, де математика відіграє роль апарату, специ-фічного засобу для вивчення й аналізу закономірностей, реальних явищ і процесів. Змістове наповнення програми реалізує компетен-тнісний підхід до навчання, спрямований на формування системи відповідних знань, навичок, досвіду, здібностей і ставлення (відношення), яка дає змогу обґрунтовано судити про застосування математики в реальному житті, визначає готовність випускника школи до успішної діяльності в різних сферах.

Зміст навчання математики структуровано за темами двох навчальних курсів „Алгебра і початки аналізу" та „Геометрія" із зазначенням кількості годин на їх вивчення. Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Вчителям і авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій.

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:

^ Алгебра і початки аналізу. Академічний рівень

(2 години на тиждень, всього - 70 годин)

№ теми

Назва теми

Кількі. годин

Орієнт. кіл-ть

контр. робіт

І

Функції, рівняння і нерівності

12

1

II

Степенева функція

14

2

III

Тригонометричні функції

20

2

IV

Тригонометричні рівняння і нерівності

16

1
Систематизація та узагальнення, резервний час

8

1
Разом:

70
Геометрія. Академічний рівень (2 год. на тиждень, всього - 70 год.)

№ теми

Назва теми

Кільк. год.

Орієнт. кіл-ть

контр. робіт

І

Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії.

8

діагностична

II

Вступ до стереометрії.

6
III

Паралельність прямих і площин у просторі.

22

2

IV

Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

26

1
Систематизація та узагальнення, резервний час.

8

1
Разом:

70
Програмою передбачено резерв навчального часу, а також години для повторення, узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. Спосіб використання резервного часу вчитель може обрати самостійно: для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах, як додаткові години на вивчення окремих тем. якщо вони важко засвоюються учнями, для проведення інтегрованих з профільними предметами уроків тощо.

При навчанні математики на академічному рівні основна увага приділяється не лише засвоєнню математичних знань, а й виробленню вмінь застосовувати їх до розв'язування практичних і прикладних задач, оволодінню математичними методами, моделями, що забезпе-чить успішне вивчення профільних предметів – хімії , фізики, біології, технологій. При цьому зв'язки математики з профільними предметами посилюються за рахунок розв'язання задач прикладного змісту, ілюст-рацій застосування математичних понять, методів і моделей у шкіль-них курсах хімії, біології, фізики, технологій.

Вивчаючи математику, старшокласники мають усвідомити, що процес її застосування до розв'язування будь-яких прикладних задач розчленовується на три етапи:

1) формалізація (перехід від ситуації, описаної у задачі, до формальної математичної моделі цієї ситуації, і від неї - до чітко сформульованої математичної задачі); 2) розв'язування задачі у межах побудованої моделі; 3) інтерпретація одержаного розв'язання задачі та застосування його до вихідної ситуації.

Рівень профільної підготовки. Мета навчання математики в класах математичного та фізико-математичного профілів полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з математики, необхідної для успішної самореалізації особистості у динамічному соціальному середовищі, її соціалізації, і достатньої для успішного вивчення фізики та інших, в першу чергу, природничих предметів, продовження нав-чання у вищих закладах освіти за спеціальностями, або безпосередньо пов'язаними з математикою, або за спеціальностями, де математика відіграє роль апарату для вивчення й аналізу закономірностей реаль-них явищ і процесів.

У класах з поглибленим вивченням математики рівня підготовки учнів з математики має забезпечувати у майбутньому, крім сказаного вище, успішне опанування професією, яка потребує високого рівня математичних знань, тобто за спеціальностями теоретичної і прик-ладної математики або спеціальностями тих галузей, які потребують розвиненого математичного апарату для вивчення й аналізу законо-мірностей реальних явищ і процесів; у підготовці до навчання у вищому навчальному закладі з відповідним фаховим спрямуванням.

Програми для профільного рівня і класів з поглибленим вивченням математики відрізняються змістовим наповненням і структурно.

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за програмами профільного рівня можуть бути такими:

^ Алгебра і початки аналізу. Профільний рівень

(5 годин на тилсдень, всього 350 годин)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Орієнтовна кількість

контрольних робіт

І

Функції, многочлени, рівняння і нерівності

60

3

II

Степенева функція

30

2

III

Тригонометричні функції

30

2

IV

Тригонометричні рівняння і нерівності

35

2
Систематизація та узагальнення, резервний час

20

І

Геометрія. Профільний рівень

(4 години на тиждень, всього 140 годин)

№ теми

Назва теми

Кільк.годин

Орієнт. кільк.

контрол. робіт

І

Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

20

2

II

Вступ до стереометрії.

10

1

III

Паралельність прямих і площин у просторі.

30

2

IV

Перпендикулярність прямих і площин у просторі.

35

2
Систематизація та узагал. навчал. матеріалу, резервний час.

10

1

Поглиблене вивчення математики. Складові частини поглибленого вивчення математики органічно включені до загальноосвітнього курсу як його поглиблення, розширення і застосування набутих в основному курсі знань до більшого кола задач, а також розширене вивчення властивостей об'єктів, що вивчаються в основному курсі. Розглядаються додаткові методи для розв'язування задач на базі теоретичного матеріалу, поданого в основному курсі. Утім, до поглибленого курсу включено кілька тем, які в загальноосвітньому курсі вивчаються на рівні означень і найелементарніших понять. Це - множини і операції над ними; множини в теорії чисел; основні формули комбінаторики; метод математичної індукції; елементи аналітичної геометрії; застосування векторів і геометричних перетворень до розв'язування задач.

Слід зазначити, що критерії підсумкового оцінювання знань для загальноосвітнього курсу і курсу поглибленого вивчення математики відрізняються підвищеними вимогами для останнього. Однією з цілей повторення і систематизації знань має стати підкріплення формально-логічного підходу до побудови курсу шкільної математики, закріплення потреби в обґрунтуванні й доведенні математичних фактів, що використовуються учнями, наголошення на важливості такого підходу при подальшому поглибленому вивченні математики у старших класах.

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за програмами поглибленого вивчення математики можуть бути такими:

^ Алгебра і початки аналізу. Поглиблене вивчення

(5 годин па тиждень, всього 350 годин)

теми

Назва теми

Кількі. годин

Орієнт.кіл

контрол.

робіт

І

Повторення і систематизація навчального матеріалу з курсу

алгебри 8-9 класів

20

1

II

Елементи математичної логіки

10

1

III

Степенева функція

35

2

IV

Тригонометричні функції

35

2

V

Тригонометричні рівняння і нерівності

35

2

VI

Числові послідовності

25

1
Систематизація та узагальнення, резервний час

15
^ Геометрія. Поглиблене вивчення (4 години на тиждень, всього 140 годин)

№ теми

Назва теми

Кільк. год.

Орієнт. кіл.

контрол. робіт

І

Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії

28

2

II

Вступ до стереометрії

12

1

III

Паралельність прямих і площин у просторі.

40

2

IV

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

40

2
Систематизація та узагальнення навчального матеріалу, резервний час

20

1

ІІІ. Навчально-методичне забезпечення вивчення

математики у 10-х класах

Навчання математики у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за новими підручниками:

Рівень стандарту: «Математика. 10 клас» (автори О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко) видавництва «Навчальна книга - Богдан»; "Математика. 10 клас" (автори М.І. Бурда, Т.В. Колесник, Ю.І. Мальований, Н.А. Тарасенкова) видавництва "Зодіак - ЕКСГ; "Математика. 10 клас" (автори Бевз Г.П. і Бевз В.Г.) видавництва "Зодіак - ЕКСГ.

Академічний рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автор Є.П.Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировський, В.Б.Полонський, М.С. Якір) видавництва "Гімназія"; "Геометрія. 10 клас" (автори Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) видавництва "Зодіак -ЕКО".

Профільний рівень: : «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автор Є.П.Нелін) видавництва «Гімназія»; «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировський, В.Б.Полонський, М.С. Якір) видавництва "Гімназія"; «Геометрія. 10 клас» (автор Г.П.Бевз, В.Г.Бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров) видавництва «Ґенеза».

Поглиблений рівень: «Алгебра і початки аналізу. 10 клас» (автори А.Г.Мерзляк, Д.А.Номировський, В.Б.Полонський, М.С.Якір) видавництва "Гімназія"; «Геометрія. 10 клас» (ав тор Г.П.Бевз, В.Г.бевз, Н.Г.Владімірова, В.М.Владіміров) видавництва «Ґенеза».

ІV.
залишити коментар
Сторінка1/3
Дата конвертації21.09.2011
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументы, Освітні матеріали
Додати документ в свій блог або на сайт

страницы:   1   2   3
плохо
  1
Ваша оцінка:
Додайте кнопку на своєму сайті:
uadocs.exdat.com

Загрузка...
База даних захищена авторським правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
звернутися до адміністрації
Реферати
Автореферати
Методички
Документи
Поняття

опублікувати
Загрузка...
Документи

Рейтинг@Mail.ru
наверх